Sbírka předpisů 2019

čá. 036/2019 Sb. rozeslána 21. března 2019
Účinnost od: 21. března 2019
Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
čá. 035/2019 Sb. rozeslána 21. března 2019
Účinnost od: 18. 3. 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 III, FIX %
Účinnost od: 18. března 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025, CPI %
čá. 034/2019 Sb. rozeslána 19. března 2019
Účinnost od: 19. března 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019
čá. 033/2019 Sb. rozeslána 19. března 2019
Účinnost od: 19. března 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 032/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019
Účinnost od: brexit
Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
čá. 031/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019
Účinnost od: 29. března 2019
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
čá. 030/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019
Účinnost od: 1. dubna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 029/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019
Účinnost od: 14. března 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
čá. 028/2019 Sb. rozeslána 8. března 2019
Účinnost od: 11. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
Účinnost od: brexit
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
čá. 027/2019 Sb. rozeslána 7. března 2019
Účinnost od: 15. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 026/2019 Sb. rozeslána 7. března 2019
Účinnost od: 22. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2019 Sb. rozeslána 28. února 2019
Účinnost od: 20. března 2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky
Účinnost od: 5. března 2019
Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny
čá. 024/2019 Sb. rozeslána 28. února 2019
Účinnost od: 28. února 2019
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
čá. 023/2019 Sb. rozeslána 26. února 2019
Účinnost od: 26. února 2019
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu
Účinnost od: 1. dubna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Účinnost od: 1. března 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
čá. 022/2019 Sb. rozeslána 21. února 2019
Účinnost od: 21. února 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
Účinnost od: 21. února 2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. června 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 021/2019 Sb. rozeslána 21. února 2019
Účinnost od: 21. února 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
Účinnost od: 21. února 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %
čá. 020/2019 Sb. rozeslána 21. února 2019
Účinnost od: 21. února 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 019/2019 Sb. rozeslána 15. února 2019
Účinnost od: 15. února 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. února 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. února 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
Účinnost od: 9. února 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2019 Sb. rozeslána 15. února 2019
Účinnost od: 16. února 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Účinnost od: 16. února 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která na
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2019 Sb. rozeslána 15. února 2019
Účinnost od: 15. února 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. února 2019
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Účinnost od: 2. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Účinnost od: 2. března 2019
Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
čá. 016/2019 Sb. rozeslána 14. února 2019
Účinnost od: 1. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2019 Sb. rozeslána 14. února 2019
Účinnost od: 1. března 2019
Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
čá. 014/2019 Sb. rozeslána 12. února 2019
Účinnost od: 27. února 2019
Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
Účinnost od: 27. února 2019
Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
čá. 013/2019 Sb. rozeslána 7. února 2019
Účinnost od: 1. července 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. června 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 012/2019 Sb. rozeslána 7. února 2019
Účinnost od: 7. února 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Účinnost od: 7. února 2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků
Účinnost od: 22. února 2019
Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
čá. 011/2019 Sb. rozeslána 1. února 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
Účinnost od: 1. dubna 2019
Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Účinnost od: 1. února 2019
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 010/2019 Sb. rozeslána 29. ledna 2019
Účinnost od: 29. ledna 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
Účinnost od: 29. ledna 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019
Účinnost od: 6. února 2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže
čá. 009/2019 Sb. rozeslána 24. ledna 2019
Účinnost od: 31. ledna 2019
Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny
Účinnost od: 31. ledna 2019
Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
čá. 008/2019 Sb. rozeslána 24. ledna 2019
Účinnost od: 24. ledna 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 9/2018)
Účinnost od: 21. ledna 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, FIX %
čá. 007/2019 Sb. rozeslána 21. ledna 2019
Účinnost od: 21. ledna 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/2019 Sb. rozeslána 18. ledna 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 30. ledna 2019
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III
Účinnost od: 30. ledna 2019
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
Účinnost od: 30. ledna 2019
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I
Účinnost od: 30. ledna 2019
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem
čá. 005/2019 Sb. rozeslána 18. ledna 2019
Účinnost od: 1. června 2019 s výjimkou
Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
čá. 004/2019 Sb. rozeslána 17. ledna 2019
Účinnost od: 17. ledna 2019
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
čá. 003/2019 Sb. rozeslána 17. ledna 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
Účinnost od: 1. dubna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2019 Sb. rozeslána 10. ledna 2019
Účinnost od: 1. dubna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Účinnost od: 1. února 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 001/2019 Sb. rozeslána 7. ledna 2019
Účinnost od: 1. února 2019
Vyhláška o evidenci krytých bloků
Účinnost od: 1. července 2019
Nařízení vlády o oborech státní služby
Zavřít
MENU