Sbírka předpisů 2019

čá. 154/2019 Sb. rozeslána 31. prosince 2019
Účinnost od: 31. prosince 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, FIX %
Účinnost od: 31. prosince 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, CPI %
Účinnost od: 31. prosince 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, 1,50 %
čá. 153/2019 Sb. rozeslána 31. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. ledna 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 15. ledna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 15. ledna 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 152/2019 Sb. rozeslána 31. prosince 2019
Účinnost od: 1. června 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
Účinnost od: 1. ledna 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čá. 151/2019 Sb. rozeslána 31. prosince 2019
Účinnost od: 31. prosince 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
čá. 150/2019 Sb. rozeslána 31. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
Účinnost od: 1. ledna 2020    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
čá. 149/2019 Sb. rozeslána 31. prosince 2019
Účinnost od: 1. února 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020    Účinnost do :01.01.2021
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
čá. 148/2019 Sb. rozeslána 20. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Účinnost od: 4. ledna 2020
Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
čá. 147/2019 Sb. rozeslána 20. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 146/2019 Sb. rozeslána 20. prosince 2019
Účinnost od: 20. prosince 2019
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 338/2019 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020    Účinnost do :01.01.2021
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 145/2019 Sb. rozeslána 20. prosince 2019
Účinnost od: 20. prosince 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2020 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 144/2019 Sb. rozeslána 20. prosince 2019
Účinnost od: 8. ledna 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
čá. 143/2019 Sb. rozeslána 17. prosince 2019
Účinnost od: 17. prosince 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019
Účinnost od: 17. prosince 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
čá. 142/2019 Sb. rozeslána 17. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
čá. 141/2019 Sb. rozeslána 17. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů
čá. 140/2019 Sb. rozeslána 17. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 4/2019, č. 5/2019, č. 6/2019)
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
čá. 139/2019 Sb. rozeslána 10. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020 s výjimkou
Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
čá. 138/2019 Sb. rozeslána 10. prosince 2019
Účinnost od: 10. prosince 2019    Účinnost do :15.03.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. června 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
Účinnost od: 1. června 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.
čá. 137/2019 Sb. rozeslána 6. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čá. 136/2019 Sb. rozeslána 4. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
čá. 135/2019 Sb. rozeslána 4. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
čá. 134/2019 Sb. rozeslána 28. listopadu 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. listopadu 2019
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čá. 133/2019 Sb. rozeslána 28. listopadu 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 29. listopadu 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 13. prosince 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
čá. 132/2019 Sb. rozeslána 26. listopadu 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
čá. 131/2019 Sb. rozeslána 26. listopadu 2019
Účinnost od: 26. listopadu 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Účinnost od: 6. prosince 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
čá. 130/2019 Sb. rozeslána 20. listopadu 2019
Účinnost od: 1. prosince 2019 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 129/2019 Sb. rozeslána 20. listopadu 2019
Účinnost od: 20. listopadu 2019    Účinnost do :15.03.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. prosince 2019    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
čá. 128/2019 Sb. rozeslána 20. listopadu 2019
Účinnost od: 20. listopadu 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 1. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 127/2019 Sb. rozeslána 20. listopadu 2019
Účinnost od: 20. listopadu 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 24. září 2019 sp. zn. Pl. ÚS 4/19 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 126/2019 Sb. rozeslána 14. listopadu 2019
Účinnost od: 14. listopadu 2019
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
Účinnost od: 1. ledna 2020
SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
SDĚLENÍ Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
čá. 125/2019 Sb. rozeslána 14. listopadu 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020    Účinnost do :01.01.2021
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020
čá. 124/2019 Sb. rozeslána 12. listopadu 2019
Účinnost od: 12. listopadu 2019
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. prosince 2019
Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
čá. 123/2019 Sb. rozeslána 8. listopadu 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Účinnost od: 23. listopadu 2019
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
čá. 122/2019 Sb. rozeslána 8. listopadu 2019
Účinnost od: 1. prosince 2019
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. prosince 2019
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. prosince 2019
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. prosince 2019
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. prosince 2019
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. prosince 2019
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 121/2019 Sb. rozeslána 6. listopadu 2019
Účinnost od: 6. listopadu 2019
Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
čá. 120/2019 Sb. rozeslána 6. listopadu 2019
Účinnost od: 21. listopadu 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. listopadu 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. listopadu 2019
Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Účinnost od: 1. ledna 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Účinnost od: 21. listopadu 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
čá. 119/2019 Sb. rozeslána 6. listopadu 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020    Účinnost do :01.01.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
čá. 118/2019 Sb. rozeslána 31. října 2019
Účinnost od: 15. listopadu 2019    Účinnost do :15.03.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 15. listopadu 2019
Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
čá. 117/2019 Sb. rozeslána 29. října 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020    Účinnost do :01.01.2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020    Účinnost do :01.01.2021
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
čá. 116/2019 Sb. rozeslána 29. října 2019
Účinnost od: 29. října 2019
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují
Účinnost od: 13. listopadu 2019
Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
čá. 115/2019 Sb. rozeslána 18. října 2019
Účinnost od: 1. prosince 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Účinnost od: 1. listopadu 2019    Zrušeno : 26.09.2020
Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 114/2019 Sb. rozeslána 14. října 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020    Účinnost do :01.01.2021
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
čá. 113/2019 Sb. rozeslána 14. října 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí
čá. 112/2019 Sb. rozeslána 9. října 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2/2019 a č. 3/2019)
Účinnost od: 9. října 2019    Účinnost do :15.03.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá. 111/2019 Sb. rozeslána 9. října 2019
Účinnost od: 1. listopadu 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čá. 110/2019 Sb. rozeslána 9. října 2019
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
čá. 109/2019 Sb. rozeslána 4. října 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 19. října 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
čá. 108/2019 Sb. rozeslána 4. října 2019
Účinnost od: 4. října 2019    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2019 Sb. rozeslána 30. září 2019
Účinnost od: 30. září 2019
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
Účinnost od: 30. září 2019
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
čá. 106/2019 Sb. rozeslána 30. září 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 105/2019 Sb. rozeslána 24. září 2019
Účinnost od: 24. září 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 30. září 2019 s výjimkou    Zrušeno : 30.09.2020
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020    Účinnost do :01.01.2021
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
Účinnost od: 30. září 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 104/2019 Sb. rozeslána 19. září 2019
Účinnost od: 22. září 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
čá. 103/2019 Sb. rozeslána 19. září 2019
Účinnost od: 19. září 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026, 1,25 %
Účinnost od: 19. září 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026, CPI %
Účinnost od: 19. září 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026, FIX %
čá. 102/2019 Sb. rozeslána 18. září 2019
Účinnost od: 18. září 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019
Účinnost od: 18. září 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2019
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 18. září 2019
Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády
čá. 101/2019 Sb. rozeslána 12. září 2019
Účinnost od: 12. září 2019    Účinnost do :15.12.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 27. září 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2019 Sb. rozeslána 12. září 2019
Účinnost od: 27. září 2019    Zrušeno : 15.02.2020
Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
čá. 099/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019
Účinnost od: 5. září 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2019
Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
čá. 098/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019
Účinnost od: 1. října 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. března 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 097/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019
Účinnost od: 1. října 2019
Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
čá. 096/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019
Účinnost od: 5. září 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. září 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
Účinnost od: 5. září 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017
čá. 095/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019
Účinnost od: 18. listopadu 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. září 2019
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
čá. 094/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019
Účinnost od: 1. září 2019
Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
čá. 093/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019
Účinnost od: 1. září 2019
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 092/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019
Účinnost od: 1. září 2019
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Účinnost od: 1. září 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
čá. 091/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
čá. 090/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019
Účinnost od: 30. srpna 2019    Účinnost do :15.12.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Účinnost od: 30. srpna 2019    Účinnost do :15.12.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. listopadu 2019
Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)
čá. 089/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019
Účinnost od: 30. srpna 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
čá. 088/2019 Sb. rozeslána 22. srpna 2019
Účinnost od: 1. září 2019
Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
čá. 087/2019 Sb. rozeslána 22. srpna 2019
Účinnost od: 6. září 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. září 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Účinnost od: 1. října 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. září 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2019
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
čá. 086/2019 Sb. rozeslána 15. srpna 2019
Účinnost od: 1. září 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. srpna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čá. 085/2019 Sb. rozeslána 15. srpna 2019
Účinnost od: 15. srpna 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2019    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2019    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
čá. 084/2019 Sb. rozeslána 8. srpna 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 23. srpna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Účinnost od: 1. září 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Účinnost od: 1. září 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
čá. 083/2019 Sb. rozeslána 8. srpna 2019
Účinnost od: 23. srpna 2019    Účinnost do :15.12.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 23. srpna 2019
Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
Účinnost od: 1. září 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. srpna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
Účinnost od: 1. září 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
čá. 082/2019 Sb. rozeslána 31. července 2019
Účinnost od: 1. srpna 2019
Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
čá. 081/2019 Sb. rozeslána 31. července 2019
Účinnost od: 1. srpna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
čá. 080/2019 Sb. rozeslána 25. července 2019
Účinnost od: 1. srpna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
čá. 079/2019 Sb. rozeslána 25. července 2019
Účinnost od: 25. července 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
Účinnost od: 1. srpna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.
čá. 078/2019 Sb. rozeslána 19. července 2019
Účinnost od: 19. července 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017
Účinnost od: 18. srpna 2019    Účinnost do :15.12.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 18. srpna 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 18. srpna 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.
čá. 077/2019 Sb. rozeslána 16. července 2019
Účinnost od: 16. července 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. července 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. listopadu 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. července 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 076/2019 Sb. rozeslána 11. července 2019
Účinnost od: 1. srpna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 075/2019 Sb. rozeslána 11. července 2019
Účinnost od: 11. července 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věci návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Účinnost od: 1. září 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 074/2019 Sb. rozeslána 11. července 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
čá. 073/2019 Sb. rozeslána 9. července 2019
Účinnost od: 9. července 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %
Účinnost od: 9. července 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %
Účinnost od: 9. července 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %
čá. 072/2019 Sb. rozeslána 4. července 2019
Účinnost od: 4. července 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
čá. 071/2019 Sb. rozeslána 1. července 2019
Účinnost od: 1. července 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020, s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 070/2019 Sb. rozeslána 27. června 2019
Účinnost od: 27. června 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
čá. 069/2019 Sb. rozeslána 27. června 2019
Účinnost od: 27. června 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
čá. 068/2019 Sb. rozeslána 27. června 2019
Účinnost od: 1. července 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
čá. 067/2019 Sb. rozeslána 27. června 2019
Účinnost od: 5. července 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 066/2019 Sb. rozeslána 27. června 2019
Účinnost od: 1. července 2019
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Účinnost od: 1. července 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
čá. 065/2019 Sb. rozeslána 27. června 2019
Účinnost od: 1. července 2019 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
čá. 064/2019 Sb. rozeslána 27. června 2019
Účinnost od: 27. června 2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2019)
Účinnost od: 1. července 2019
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Účinnost od: 24. července 2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace
Účinnost od: 3. července 2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel
Účinnost od: 1. července 2019
Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku
Účinnost od: 1. července 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 063/2019 Sb. rozeslána 27. června 2019
Účinnost od: 1. července 2019, s výjimkou ustanovení § 20, které nabývá účinn
Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
čá. 062/2019 Sb. rozeslána 19. června 2019
Účinnost od: 19. června 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019
Účinnost od: 1. července 2019, s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 061/2019 Sb. rozeslána 13. června 2019
Účinnost od: 13. června 2019    Účinnost do :15.09.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 13. června 2019    Účinnost do :15.09.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse
Účinnost od: 1. července 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/2019 Sb. rozeslána 4. června 2019
Účinnost od: 14. září 2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Účinnost od: 4. června 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 4. června 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.
čá. 059/2019 Sb. rozeslána 4. června 2019
Účinnost od: 19. června 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
Účinnost od: 19. června 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
Účinnost od: 19. června 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
Účinnost od: 19. června 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. června 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 058/2019 Sb. rozeslána 30. května 2019
Účinnost od: 30. května 2019    Účinnost do :15.09.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. června 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 057/2019 Sb. rozeslána 28. května 2019
Účinnost od: 28. května 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
Účinnost od: 1. června 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
čá. 056/2019 Sb. rozeslána 24. května 2019
Účinnost od: 1. června 2019    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
čá. 055/2019 Sb. rozeslána 24. května 2019
Účinnost od: 1. června 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.
čá. 054/2019 Sb. rozeslána 22. května 2019
Účinnost od: 1. června 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů
čá. 053/2019 Sb. rozeslána 16. května 2019
Účinnost od: 28. května 2019
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 1. ledna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 052/2019 Sb. rozeslána 16. května 2019
Účinnost od: 16. května 2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části
Účinnost od: 1. června 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. června 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. června 2019
Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
Účinnost od: 1. září 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
čá. 051/2019 Sb. rozeslána 14. května 2019
Účinnost od: 14. května 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Účinnost od: 29. května 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
čá. 050/2019 Sb. rozeslána 2. května 2019
Účinnost od: 2. května 2019
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Účinnost od: 2. května 2019    Účinnost do :15.09.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. července 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
čá. 049/2019 Sb. rozeslána 26. dubna 2019
Účinnost od: 30. dubna 2019    Účinnost do :01.01.2020
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
čá. 048/2019 Sb. rozeslána 24. dubna 2019
Účinnost od: 24. dubna 2019    Účinnost do :15.09.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 30. dubna 2019
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
čá. 047/2019 Sb. rozeslána 24. dubna 2019
Účinnost od: 24. dubna 2019
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Účinnost od: 24. dubna 2019
Zákon o zpracování osobních údajů
čá. 046/2019 Sb. rozeslána 16. dubna 2019
Účinnost od: 16. dubna 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)
Účinnost od: 24. dubna 2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5
Účinnost od: 1. května 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Účinnost od: 1. května 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
čá. 045/2019 Sb. rozeslána 12. dubna 2019
Účinnost od: 12. dubna 2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. května 2019    Účinnost do :01.05.2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 15. dubna 2019    Zrušeno : 27.04.2020
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Účinnost od: 27. dubna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
čá. 044/2019 Sb. rozeslána 9. dubna 2019
Účinnost od: 9. dubna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. dubna 2019
Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
čá. 043/2019 Sb. rozeslána 5. dubna 2019
Účinnost od: 10. dubna 2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny
Účinnost od: 1. června 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
čá. 042/2019 Sb. rozeslána 2. dubna 2019
Účinnost od: 2. dubna 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019
Účinnost od: 2. dubna 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 2. dubna 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. června 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Účinnost od: 2. dubna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 041/2019 Sb. rozeslána 29. března 2019
Účinnost od: 29. března 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
čá. 040/2019 Sb. rozeslána 27. března 2019
Účinnost od: 1. dubna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
Účinnost od: 1. července 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
čá. 039/2019 Sb. rozeslána 27. března 2019
Účinnost od: 1. dubna 2019
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Účinnost od: 1. dubna 2019
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
čá. 038/2019 Sb. rozeslána 27. března 2019
Účinnost od: 1. dubna 2019
Vyhláška o tabákových nálepkách
Účinnost od: 1. dubna 2019
Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
čá. 037/2019 Sb. rozeslána 27. března 2019
Účinnost od: 1. dubna 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
čá. 036/2019 Sb. rozeslána 21. března 2019
Účinnost od: 21. března 2019
Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
čá. 035/2019 Sb. rozeslána 21. března 2019
Účinnost od: 18. března 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 III, FIX %
Účinnost od: 18. března 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025, CPI %
čá. 034/2019 Sb. rozeslána 19. března 2019
Účinnost od: 19. března 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019
čá. 033/2019 Sb. rozeslána 19. března 2019
Účinnost od: 19. března 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 032/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019
Účinnost od: brexit
Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
čá. 031/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019
Účinnost od: 29. března 2019
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
čá. 030/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019
Účinnost od: 1. dubna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 029/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019
Účinnost od: 14. března 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
čá. 028/2019 Sb. rozeslána 8. března 2019
Účinnost od: 11. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
Účinnost od: 31. ledna 2020 (brexit)
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
čá. 027/2019 Sb. rozeslána 7. března 2019
Účinnost od: 15. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 026/2019 Sb. rozeslána 7. března 2019
Účinnost od: 22. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2019 Sb. rozeslána 28. února 2019
Účinnost od: 20. března 2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky
Účinnost od: 5. března 2019
Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny
čá. 024/2019 Sb. rozeslána 28. února 2019
Účinnost od: 28. února 2019
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
čá. 023/2019 Sb. rozeslána 26. února 2019
Účinnost od: 26. února 2019
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu
Účinnost od: 1. dubna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Účinnost od: 1. března 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
čá. 022/2019 Sb. rozeslána 21. února 2019
Účinnost od: 21. února 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
Účinnost od: 21. února 2019    Účinnost do :16.06.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. června 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 021/2019 Sb. rozeslána 21. února 2019
Účinnost od: 21. února 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
Účinnost od: 21. února 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %
čá. 020/2019 Sb. rozeslána 21. února 2019
Účinnost od: 21. února 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 019/2019 Sb. rozeslána 15. února 2019
Účinnost od: 15. února 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. února 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. února 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
Účinnost od: 2. března 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2019 Sb. rozeslána 15. února 2019
Účinnost od: 16. února 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Účinnost od: 16. února 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2019 Sb. rozeslána 15. února 2019
Účinnost od: 15. února 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. února 2019    Účinnost do :01.01.2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Účinnost od: 2. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Účinnost od: 2. března 2019
Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
čá. 016/2019 Sb. rozeslána 14. února 2019
Účinnost od: 1. března 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2019 Sb. rozeslána 14. února 2019
Účinnost od: 1. března 2019
Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
čá. 014/2019 Sb. rozeslána 12. února 2019
Účinnost od: 27. února 2019
Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
Účinnost od: 27. února 2019
Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
čá. 013/2019 Sb. rozeslána 7. února 2019
Účinnost od: 1. července 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. června 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 012/2019 Sb. rozeslána 7. února 2019
Účinnost od: 7. února 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Účinnost od: 7. února 2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků
Účinnost od: 22. února 2019
Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
čá. 011/2019 Sb. rozeslána 1. února 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
Účinnost od: 1. dubna 2019
Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Účinnost od: 1. února 2019    Účinnost do :07.04.2019
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 010/2019 Sb. rozeslána 29. ledna 2019
Účinnost od: 29. ledna 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
Účinnost od: 29. ledna 2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019
Účinnost od: 6. února 2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže
čá. 009/2019 Sb. rozeslána 24. ledna 2019
Účinnost od: 31. ledna 2019
Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny
Účinnost od: 31. ledna 2019
Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
čá. 008/2019 Sb. rozeslána 24. ledna 2019
Účinnost od: 24. ledna 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 9/2018)
Účinnost od: 21. ledna 2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, FIX %
čá. 007/2019 Sb. rozeslána 21. ledna 2019
Účinnost od: 21. ledna 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/2019 Sb. rozeslána 18. ledna 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 30. ledna 2019
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III
Účinnost od: 30. ledna 2019
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
Účinnost od: 30. ledna 2019
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I
Účinnost od: 30. ledna 2019
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem
čá. 005/2019 Sb. rozeslána 18. ledna 2019
Účinnost od: 1. června 2019 s výjimkou
Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
čá. 004/2019 Sb. rozeslána 17. ledna 2019
Účinnost od: 17. ledna 2019    Účinnost do :26.05.2019
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
čá. 003/2019 Sb. rozeslána 17. ledna 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
Účinnost od: 1. dubna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2019 Sb. rozeslána 10. ledna 2019
Účinnost od: 1. dubna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Účinnost od: 1. února 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 001/2019 Sb. rozeslána 7. ledna 2019
Účinnost od: 1. února 2019
Vyhláška o evidenci krytých bloků
Účinnost od: 1. července 2019
Nařízení vlády o oborech státní služby
Zavřít
MENU