Sbírka předpisů 2018

čá. 163/2018 Sb. rozeslána 31. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019    Účinnost do :01.01.2020
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
čá. 162/2018 Sb. rozeslána 31. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 161/2018 Sb. rozeslána 28. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019    Zrušeno : 01.01.2020
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
čá. 160/2018 Sb. rozeslána 28. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2018, č. 7/2018, č. 8/2018)
Účinnost od: 28. prosince 2018    Účinnost do :31.03.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 159/2018 Sb. rozeslána 28. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
čá. 158/2018 Sb. rozeslána 28. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
čá. 157/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2019    Účinnost do :01.01.2020
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
čá. 156/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 155/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 20. prosince 2018
Vyhláška o strategickém hlukovém mapování
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 154/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Účinnost od: 20. prosince 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška o krajských normativech
čá. 153/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Účinnost od: 4. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 152/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019    Zrušeno : 01.01.2020
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čá. 151/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 20. prosince 2018    Účinnost do :31.03.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 150/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
čá. 149/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
čá. 148/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
čá. 147/2018 Sb. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou    Účinnost do :01.01.2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 (č. 01/2019)
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.
čá. 146/2018 Sb. rozeslána 13. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
čá. 145/2018 Sb. rozeslána 13. prosince 2018
Účinnost od: 13. prosince 2018
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 15. prosince 2018
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
čá. 144/2018 Sb. rozeslána 13. prosince 2018
Účinnost od: 13. prosince 2018    Účinnost do :17.03.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 143/2018 Sb. rozeslána 13. prosince 2018
Účinnost od: 1. února 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. prosince 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
čá. 142/2018 Sb. rozeslána 13. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 141/2018 Sb. rozeslána 13. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
Účinnost od: 28. prosince 2018
Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
čá. 140/2018 Sb. rozeslána 7. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019    Zrušeno : 26.09.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
čá. 139/2018 Sb. rozeslána 7. prosince 2018
Účinnost od: 7. prosince 2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025, FIX %
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
čá. 138/2018 Sb. rozeslána 7. prosince 2018
Účinnost od: 7. prosince 2018    Účinnost do :17.03.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 12. prosince 2018
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 137/2018 Sb. rozeslána 7. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 136/2018 Sb. rozeslána 29. listopadu 2018
Účinnost od: 15. února 2019 s výjimkou    Zrušeno : 01.04.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
čá. 135/2018 Sb. rozeslána 29. listopadu 2018
Účinnost od: 29. listopadu 2018    Účinnost do :27.01.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 29. listopadu 2018    Účinnost do :17.03.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 134/2018 Sb. rozeslána 23. listopadu 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 5/2018)
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
čá. 133/2018 Sb. rozeslána 20. listopadu 2018
Účinnost od: 20. listopadu 2018    Účinnost do :17.03.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 132/2018 Sb. rozeslána 15. listopadu 2018
Účinnost od: 15. listopadu 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 131/2018 Sb. rozeslána 15. listopadu 2018
Účinnost od: 15. listopadu 2018
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
čá. 130/2018 Sb. rozeslána 15. listopadu 2018
Účinnost od: 1. června 2019
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Účinnost od: 1. prosince 2018 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. listopadu 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
čá. 129/2018 Sb. rozeslána 9. listopadu 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
Účinnost od: 12. listopadu 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019    Zrušeno : 01.01.2020
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
čá. 128/2018 Sb. rozeslána 7. listopadu 2018
Účinnost od: 9. listopadu 2018
Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
čá. 127/2018 Sb. rozeslána 7. listopadu 2018
Účinnost od: 1. prosince 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
čá. 126/2018 Sb. rozeslána 7. listopadu 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019    Účinnost do :01.01.2020
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
čá. 125/2018 Sb. rozeslána 31. října 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019    Účinnost do :01.01.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019
Účinnost od: 1. prosince 2018
Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
čá. 124/2018 Sb. rozeslána 29. října 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. října 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 123/2018 Sb. rozeslána 29. října 2018
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 122/2018 Sb. rozeslána 25. října 2018
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
čá. 121/2018 Sb. rozeslána 25. října 2018
Účinnost od: 25. října 2018    Účinnost do :27.01.2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 25. října 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. listopadu 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
čá. 120/2018 Sb. rozeslána 25. října 2018
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 119/2018 Sb. rozeslána 23. října 2018
Účinnost od: 23. října 2018
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
Účinnost od: 1. ledna 2019    Účinnost do :01.01.2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
čá. 118/2018 Sb. rozeslána 18. října 2018
Účinnost od: 1. července 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2018)
čá. 117/2018 Sb. rozeslána 18. října 2018
Účinnost od: 1. října 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.
čá. 116/2018 Sb. rozeslána 18. října 2018
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 115/2018 Sb. rozeslána 16. října 2018
Účinnost od: 16. října 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
čá. 114/2018 Sb. rozeslána 16. října 2018
Účinnost od: 24. října 2018
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III
Účinnost od: 24. října 2018
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
Účinnost od: 24. října 2018
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I
čá. 113/2018 Sb. rozeslána 12. října 2018
Účinnost od: 12. října 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
čá. 112/2018 Sb. rozeslána 9. října 2018
Účinnost od: 9. října 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
Účinnost od: 9. října 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
čá. 111/2018 Sb. rozeslána 9. října 2018
Účinnost od: 23. října 2018
Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa
Účinnost od: 17. října 2018
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 110/2018 Sb. rozeslána 9. října 2018
Účinnost od: 9. října 2018    Zrušeno : 15.10.2020
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
čá. 109/2018 Sb. rozeslána 4. října 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2/2018 a č. 3/2018)
Účinnost od: 1. července 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
čá. 108/2018 Sb. rozeslána 4. října 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2018 Sb. rozeslána 27. září 2018
Účinnost od: 27. září 2018    Účinnost do :01.01.2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020
Účinnost od: 1. ledna 2019    Účinnost do :01.01.2020
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019    Účinnost do :01.01.2020
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
čá. 106/2018 Sb. rozeslána 27. září 2018
Účinnost od: 1. října 2018
Vyhláška o technických prohlídkách vozidel
čá. 105/2018 Sb. rozeslána 27. září 2018
Účinnost od: 1. dubna 2019 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Účinnost od: 1. října 2018
Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
Účinnost od: 1. října 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 104/2018 Sb. rozeslána 27. září 2018
Účinnost od: 1. října 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
čá. 103/2018 Sb. rozeslána 21. září 2018
Účinnost od: 1. října 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
čá. 102/2018 Sb. rozeslána 20. září 2018
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 101/2018 Sb. rozeslána 20. září 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
čá. 100/2018 Sb. rozeslána 14. září 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019    Účinnost do :01.01.2020
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019
čá. 099/2018 Sb. rozeslána 14. září 2018
Účinnost od: 14. září 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. září 2018
Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
čá. 098/2018 Sb. rozeslána 12. září 2018
Účinnost od: 18. září 2018
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 12. září 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čá. 097/2018 Sb. rozeslána 12. září 2018
Účinnost od: 1. prosince 2018
Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění
čá. 096/2018 Sb. rozeslána 5. září 2018
Účinnost od: 1. prosince 2018
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
Účinnost od: 19. září 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 095/2018 Sb. rozeslána 5. září 2018
Účinnost od: 1. října 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 094/2018 Sb. rozeslána 31. srpna 2018
Účinnost od: 1. září 2018    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 093/2018 Sb. rozeslána 31. srpna 2018
Účinnost od: 1. září 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 092/2018 Sb. rozeslána 29. srpna 2018
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2018
Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
čá. 091/2018 Sb. rozeslána 29. srpna 2018
Účinnost od: 30. září 2018    Zrušeno : 01.01.2020
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
Účinnost od: 1. září 2018
Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
čá. 090/2018 Sb. rozeslána 23. srpna 2018
Účinnost od: 23. srpna 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
čá. 089/2018 Sb. rozeslána 23. srpna 2018
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
čá. 088/2018 Sb. rozeslána 16. srpna 2018
Účinnost od: 1. října 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
Účinnost od: 1. října 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 16. srpna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. srpna 2018
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
Účinnost od: 16. srpna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. září 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Účinnost od: 1. září 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
čá. 087/2018 Sb. rozeslána 16. srpna 2018
Účinnost od: 1. prosince 2018
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
Účinnost od: 1. prosince 2018
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
čá. 086/2018 Sb. rozeslána 16. srpna 2018
Účinnost od: 31. srpna 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 31. srpna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.
Účinnost od: 1. září 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 085/2018 Sb. rozeslána 14. srpna 2018
Účinnost od: 1. září 2018    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2019
Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
Účinnost od: 1. září 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
čá. 084/2018 Sb. rozeslána 9. srpna 2018
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 083/2018 Sb. rozeslána 9. srpna 2018
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
čá. 082/2018 Sb. rozeslána 9. srpna 2018
Účinnost od: 1. září 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 24. srpna 2018
Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
čá. 081/2018 Sb. rozeslána 9. srpna 2018
Účinnost od: 5. září 2018
Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018
Účinnost od: 5. září 2018
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
čá. 080/2018 Sb. rozeslána 3. srpna 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
Účinnost od: 18. srpna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. srpna 2018
Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
čá. 079/2018 Sb. rozeslána 3. srpna 2018
Účinnost od: 1. září 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
čá. 078/2018 Sb. rozeslána 2. srpna 2018
Účinnost od: 2. srpna 2018    Účinnost do :01.01.2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
Účinnost od: 2. srpna 2018
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
čá. 077/2018 Sb. rozeslána 26. července 2018
Účinnost od: 26. července 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2018
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023
čá. 076/2018 Sb. rozeslána 26. července 2018
Účinnost od: 5. září 2018
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. srpna 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 075/2018 Sb. rozeslána 26. července 2018
Účinnost od: 1. srpna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 074/2018 Sb. rozeslána 12. července 2018
Účinnost od: 1. srpna 2018
Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
čá. 073/2018 Sb. rozeslána 12. července 2018
Účinnost od: 1. srpna 2018
Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 072/2018 Sb. rozeslána 12. července 2018
Účinnost od: 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku
Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků
Účinnost od: 1. září 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/2018 Sb. rozeslána 9. července 2018
Účinnost od: 24. července 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 070/2018 Sb. rozeslána 9. července 2018
Účinnost od: 15. srpna 2018    Zrušeno : 15.01.2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
čá. 069/2018 Sb. rozeslána 29. června 2018
Účinnost od: 1. července 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 068/2018 Sb. rozeslána 28. června 2018
Účinnost od: 1. července 2018    Zrušeno : 01.10.2020
Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
Účinnost od: 28. června 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
čá. 067/2018 Sb. rozeslána 28. června 2018
Účinnost od: 13. července 2018 s výjimkou
Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
čá. 066/2018 Sb. rozeslána 28. června 2018
Účinnost od: 1. září 2018
Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
Účinnost od: 13. července 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2018    Účinnost do :01.01.2019
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
Účinnost od: 1. července 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čá. 065/2018 Sb. rozeslána 28. června 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou    Zrušeno : 26.09.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
čá. 064/2018 Sb. rozeslána 22. června 2018
Účinnost od: 1. července 2018 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
čá. 063/2018 Sb. rozeslána 22. června 2018
Účinnost od: 29. června 2018
Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
čá. 062/2018 Sb. rozeslána 22. června 2018
Účinnost od: 1. srpna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
čá. 061/2018 Sb. rozeslána 21. června 2018
Účinnost od: 1. září 2018
Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
čá. 060/2018 Sb. rozeslána 21. června 2018
Účinnost od: 1. července 2018
Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
čá. 059/2018 Sb. rozeslána 21. června 2018
Účinnost od: 1. července 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2018
Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
Účinnost od: 1. července 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
čá. 058/2018 Sb. rozeslána 21. června 2018
Účinnost od: 21. června 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
Účinnost od: 21. června 2018 s výjimkou
Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
čá. 057/2018 Sb. rozeslána 21. června 2018
Účinnost od: 21. června 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017
Účinnost od: 21. června 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
Účinnost od: 1. července 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
čá. 056/2018 Sb. rozeslána 15. června 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 055/2018 Sb. rozeslána 15. června 2018
Účinnost od: 15. února 2019    Zrušeno : 01.04.2019
Vyhláška o tabákových nálepkách
čá. 054/2018 Sb. rozeslána 15. června 2018
Účinnost od: 1. července 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.
Účinnost od: 1. července 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 053/2018 Sb. rozeslána 12. června 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2018)
Účinnost od: 1. července 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
Účinnost od: 12. června 2018    Účinnost do :01.01.2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
Účinnost od: 1. července 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
Účinnost od: 1. července 2018
Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
Účinnost od: 6. července 2018 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
čá. 052/2018 Sb. rozeslána 8. června 2018
Účinnost od: 23. června 2018
Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
čá. 051/2018 Sb. rozeslána 5. června 2018
Účinnost od: 5. června 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/2018 Sb. rozeslána 5. června 2018
Účinnost od: 5. června 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
Účinnost od: 21. července 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
čá. 049/2018 Sb. rozeslána 5. června 2018
Účinnost od: 20. června 2018
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Účinnost od: 20. června 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
čá. 048/2018 Sb. rozeslána 5. června 2018
Účinnost od: 5. června 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 20. června 2018
Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
čá. 047/2018 Sb. rozeslána 31. května 2018
Účinnost od: 31. května 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 046/2018 Sb. rozeslána 31. května 2018
Účinnost od: 15. června 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. června 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. června 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
čá. 045/2018 Sb. rozeslána 31. května 2018
Účinnost od: 31. května 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2018
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Účinnost od: 28. října 2018 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. května 2018    Účinnost do :07.10.2018
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
čá. 044/2018 Sb. rozeslána 29. května 2018
Účinnost od: 29. května 2018
SDĚLENÍ Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)
Účinnost od: 13. června 2018
NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
čá. 043/2018 Sb. rozeslána 28. května 2018
Účinnost od: 28. května 2018
Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
čá. 042/2018 Sb. rozeslána 21. května 2018
Účinnost od: 21. května 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
čá. 041/2018 Sb. rozeslána 21. května 2018
Účinnost od: 5. června 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
čá. 040/2018 Sb. rozeslána 18. května 2018
Účinnost od: 1. června 2018
Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
čá. 039/2018 Sb. rozeslána 15. května 2018
Účinnost od: 30. května 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
Účinnost od: 30. května 2018
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
čá. 038/2018 Sb. rozeslána 11. května 2018
Účinnost od: 11. května 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
čá. 037/2018 Sb. rozeslána 4. května 2018
Účinnost od: 4. května 2018
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Účinnost od: 31. října 2018
Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
Účinnost od: 19. května 2018
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky
Účinnost od: 19. května 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 036/2018 Sb. rozeslána 27. dubna 2018
Účinnost od: 1. května 2018    Účinnost do :01.01.2019
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019
čá. 035/2018 Sb. rozeslána 27. dubna 2018
Účinnost od: 27. dubna 2018
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb.
Účinnost od: 27. dubna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
čá. 034/2018 Sb. rozeslána 27. dubna 2018
Účinnost od: 27. dubna 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017
Účinnost od: 27. dubna 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2018
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
čá. 033/2018 Sb. rozeslána 20. dubna 2018
Účinnost od: 20. dubna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
čá. 032/2018 Sb. rozeslána 18. dubna 2018
Účinnost od: 1. července 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 20. dubna 2018    Zrušeno : 15.04.2019
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Účinnost od: 21. dubna 2018
Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
čá. 031/2018 Sb. rozeslána 12. dubna 2018
Účinnost od: 27. dubna 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015
čá. 030/2018 Sb. rozeslána 12. dubna 2018
Účinnost od: 27. dubna 2018
Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
čá. 029/2018 Sb. rozeslána 12. dubna 2018
Účinnost od: 12. dubna 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. dubna 2018
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
čá. 028/2018 Sb. rozeslána 4. dubna 2018
Účinnost od: 4. dubna 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018
Účinnost od: 1. května 2018    Účinnost do :01.05.2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. května 2018
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč
čá. 027/2018 Sb. rozeslána 4. dubna 2018
Účinnost od: 1. května 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. května 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2018
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. května 2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. května 2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. května 2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 026/2018 Sb. rozeslána 29. března 2018
Účinnost od: 1. dubna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2018 Sb. rozeslána 23. března 2018
Účinnost od: 7. dubna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
čá. 024/2018 Sb. rozeslána 23. března 2018
Účinnost od: 1. května 2018
Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
čá. 023/2018 Sb. rozeslána 23. března 2018
Účinnost od: 1. dubna 2018
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
čá. 022/2018 Sb. rozeslána 23. března 2018
Účinnost od: 1. dubna 2018
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čá. 021/2018 Sb. rozeslána 13. března 2018
Účinnost od: 28. března 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Účinnost od: 13. března 2018    Účinnost do :20.05.2018
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 020/2018 Sb. rozeslána 8. března 2018
Účinnost od: 8. března 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. dubna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
čá. 019/2018 Sb. rozeslána 7. března 2018
Účinnost od: 7. března 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 22. března 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. března 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. března 2018
Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
čá. 018/2018 Sb. rozeslána 26. února 2018
Účinnost od: 1. března 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2018 Sb. rozeslána 22. února 2018
Účinnost od: 23. února 2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %
Účinnost od: 22. února 2018    Účinnost do :24.02.2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75 %
čá. 016/2018 Sb. rozeslána 21. února 2018
Účinnost od: 5. března 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. března 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2018 Sb. rozeslána 21. února 2018
Účinnost od: 1. března 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 014/2018 Sb. rozeslána 19. února 2018
Účinnost od: 19. února 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 8/16 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2018
Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
čá. 013/2018 Sb. rozeslána 9. února 2018
Účinnost od: 1. července 2018
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Účinnost od: 1. dubna 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Účinnost od: 12. února 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2018 Sb. rozeslána 7. února 2018
Účinnost od: 7. února 2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku
Účinnost od: 22. února 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. února 2018
Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek
Účinnost od: 22. února 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
čá. 011/2018 Sb. rozeslána 30. ledna 2018
Účinnost od: 30. ledna 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)
Účinnost od: 28. února 2018
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy
čá. 010/2018 Sb. rozeslána 29. ledna 2018
Účinnost od: 1. února 2018
Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
čá. 009/2018 Sb. rozeslána 29. ledna 2018
Účinnost od: 29. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
čá. 008/2018 Sb. rozeslána 24. ledna 2018
Účinnost od: 24. ledna 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/2018 Sb. rozeslána 19. ledna 2018
Účinnost od: 3. února 2018 s výjimkou    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/2018 Sb. rozeslána 16. ledna 2018
Účinnost od: 16. ledna 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
čá. 005/2018 Sb. rozeslána 16. ledna 2018
Účinnost od: 1. března 2018
Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
čá. 004/2018 Sb. rozeslána 11. ledna 2018
Účinnost od: 13. ledna 2018
Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
čá. 003/2018 Sb. rozeslána 9. ledna 2018
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 8/2017 a č. 9/2017)
Účinnost od: 9. ledna 2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018
Účinnost od: 1. února 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.
čá. 002/2018 Sb. rozeslána 9. ledna 2018
Účinnost od: 24. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky
Účinnost od: 15. ledna 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 001/2018 Sb. rozeslána 5. ledna 2018
Účinnost od: 13. ledna 2018
Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
Zavřít
MENU