Sbírka předpisů 2017

čá. 172/2017 Sb. rozeslána 29. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
Účinnost od: 29. prosince 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
čá. 171/2017 Sb. rozeslána 29. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018    Účinnost do :01.01.2018
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
čá. 170/2017 Sb. rozeslána 28. prosince 2017
Účinnost od: 28. prosince 2017    Účinnost do :01.04.2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
čá. 169/2017 Sb. rozeslána 28. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
čá. 168/2017 Sb. rozeslána 28. prosince 2017
Účinnost od: 28. prosince 2017    Účinnost do :01.04.2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 167/2017 Sb. rozeslána 22. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Účinnost od: 1. ledna 2018    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost od: 6. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 166/2017 Sb. rozeslána 22. prosince 2017
Účinnost od: 1. července 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 165/2017 Sb. rozeslána 21. prosince 2017
Účinnost od: 21. prosince 2017
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16 k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
čá. 164/2017 Sb. rozeslána 21. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
čá. 163/2017 Sb. rozeslána 21. prosince 2017
Účinnost od: 1. července 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 162/2017 Sb. rozeslána 20. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018    Účinnost do :01.01.2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
Účinnost od: 13. ledna 2018
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
Účinnost od: 20. prosince 2017
Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
čá. 161/2017 Sb. rozeslána 20. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
čá. 160/2017 Sb. rozeslána 15. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 159/2017 Sb. rozeslána 15. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
čá. 158/2017 Sb. rozeslána 15. prosince 2017
Účinnost od: 15. prosince 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2018    Účinnost do :01.01.2019
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
čá. 157/2017 Sb. rozeslána 15. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2018
Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
čá. 156/2017 Sb. rozeslána 15. prosince 2017
Účinnost od: 15. prosince 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
čá. 155/2017 Sb. rozeslána 14. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
čá. 154/2017 Sb. rozeslána 14. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Účinnost od: 14. prosince 2017
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 1. ledna 2018    Účinnost do :01.07.2018
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
čá. 153/2017 Sb. rozeslána 13. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018    Zrušeno : 01.09.2018
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 152/2017 Sb. rozeslána 11. prosince 2017
Účinnost od: 26. prosince 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. prosince 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 151/2017 Sb. rozeslána 11. prosince 2017
Účinnost od: 11. prosince 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 137/2017 Sb.
Účinnost od: 3. ledna 2018
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
čá. 150/2017 Sb. rozeslána 11. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
čá. 149/2017 Sb. rozeslána 11. prosince 2017
Účinnost od: 11. prosince 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 5/2017, č. 6/2017 a č. 7/2017)
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
čá. 148/2017 Sb. rozeslána 8. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství
Účinnost od: 1. ledna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
čá. 147/2017 Sb. rozeslána 8. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.
čá. 146/2017 Sb. rozeslána 7. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018    Zrušeno : 01.01.2020
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2018    Zrušeno : 01.02.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018    Zrušeno : 01.01.2019
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
čá. 145/2017 Sb. rozeslána 7. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018    Účinnost do :01.01.2019
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čá. 144/2017 Sb. rozeslána 7. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
čá. 143/2017 Sb. rozeslána 4. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 142/2017 Sb. rozeslána 30. listopadu 2017
Účinnost od: 3. ledna 2018 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
čá. 141/2017 Sb. rozeslána 30. listopadu 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018    Zrušeno : 16.02.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
čá. 140/2017 Sb. rozeslána 30. listopadu 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 139/2017 Sb. rozeslána 29. listopadu 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
čá. 138/2017 Sb. rozeslána 29. listopadu 2017
Účinnost od: 7. listopadu 2017
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017
Účinnost od: 5. listopadu 2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
Účinnost od: 6. prosince 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti
Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
čá. 137/2017 Sb. rozeslána 29. listopadu 2017
Účinnost od: 14. prosince 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
čá. 136/2017 Sb. rozeslána 29. listopadu 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2017 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
čá. 135/2017 Sb. rozeslána 24. listopadu 2017
Účinnost od: 24. listopadu 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017
čá. 134/2017 Sb. rozeslána 23. listopadu 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
čá. 133/2017 Sb. rozeslána 22. listopadu 2017
Účinnost od: 22. listopadu 2017    Účinnost do :01.04.2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. října 2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.
čá. 132/2017 Sb. rozeslána 14. listopadu 2017
Účinnost od: 14. listopadu 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 29. listopadu 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta
Účinnost od: 14. listopadu 2017    Zrušeno : 01.01.2019
Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
čá. 131/2017 Sb. rozeslána 13. listopadu 2017
Účinnost od: 28. listopadu 2017
Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
Účinnost od: 28. listopadu 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
čá. 130/2017 Sb. rozeslána 13. listopadu 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018    Účinnost do :01.01.2019
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
čá. 129/2017 Sb. rozeslána 13. listopadu 2017
Účinnost od: 13. listopadu 2017 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
Účinnost od: 13. ledna 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Účinnost od: 13. ledna 2018
Zákon o platebním styku
čá. 128/2017 Sb. rozeslána 7. listopadu 2017
Účinnost od: 7. listopadu 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017
Účinnost od: 15. listopadu 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. prosince 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 7. listopadu 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
čá. 127/2017 Sb. rozeslána 7. listopadu 2017
Účinnost od: 7. listopadu 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2018
Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
čá. 126/2017 Sb. rozeslána 31. října 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
čá. 125/2017 Sb. rozeslána 31. října 2017
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.
čá. 124/2017 Sb. rozeslána 27. října 2017
Účinnost od: 27. října 2017    Účinnost do :07.01.2018
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Účinnost od: 27. října 2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 123/2017 Sb. rozeslána 30. října 2017
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 122/2017 Sb. rozeslána 30. října 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018    Účinnost do :01.01.2019
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018
čá. 121/2017 Sb. rozeslána 24. října 2017
Účinnost od: 24. října 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
čá. 120/2017 Sb. rozeslána 24. října 2017
Účinnost od: 1. října 2017
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 24. října 2017    Účinnost do :01.04.2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2018    Účinnost do :01.01.2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem
čá. 119/2017 Sb. rozeslána 20. října 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2017 a č. 4/2017)
Účinnost od: 20. října 2017
Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
čá. 118/2017 Sb. rozeslána 19. října 2017
Účinnost od: 19. října 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
čá. 117/2017 Sb. rozeslána 19. října 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
Účinnost od: 1. listopadu 2017 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Účinnost od: 1. listopadu 2017    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
čá. 116/2017 Sb. rozeslána 16. října 2017
Účinnost od: 16. října 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.
čá. 115/2017 Sb. rozeslána 16. října 2017
Účinnost od: 31. října 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2017 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 114/2017 Sb. rozeslána 12. října 2017
Účinnost od: 13. října 2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
Účinnost od: 24. října 2017
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč
čá. 113/2017 Sb. rozeslána 11. října 2017
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
čá. 112/2017 Sb. rozeslána 11. října 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení
čá. 111/2017 Sb. rozeslána 6. října 2017
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 110/2017 Sb. rozeslána 4. října 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 19. října 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
Účinnost od: 4. října 2017
Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
Účinnost od: 1. listopadu 2017    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
Účinnost od: 19. října 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 109/2017 Sb. rozeslána 2. října 2017
Účinnost od: 3. ledna 2018
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
čá. 108/2017 Sb. rozeslána 27. září 2017
Účinnost od: 1. října 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2017
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
Účinnost od: 1. října 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
čá. 107/2017 Sb. rozeslána 25. září 2017
Účinnost od: 25. září 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018    Účinnost do :01.01.2019
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
čá. 106/2017 Sb. rozeslána 19. září 2017
Účinnost od: 1. června 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 105/2017 Sb. rozeslána 19. září 2017
Účinnost od: 3. ledna 2018
Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Účinnost od: 3. ledna 2018
Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
Účinnost od: 4. října 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 104/2017 Sb. rozeslána 19. září 2017
Účinnost od: 19. září 2017
Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Účinnost od: 19. září 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. října 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
Účinnost od: 1. listopadu 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2018
Zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)
Účinnost od: 1. prosince 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 4. října 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 103/2017 Sb. rozeslána 15. září 2017
Účinnost od: 30. září 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. listopadu 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. října 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. září 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
čá. 102/2017 Sb. rozeslána 15. září 2017
Účinnost od: 1. prosince 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 30. září 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 101/2017 Sb. rozeslána 13. září 2017
Účinnost od: 4. října 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar
Účinnost od: 13. září 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2017 Sb. rozeslána 13. září 2017
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
čá. 099/2017 Sb. rozeslána 4. září 2017
Účinnost od: 4. září 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.
Účinnost od: 4. září 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
čá. 098/2017 Sb. rozeslána 30. srpna 2017
Účinnost od: 1. října 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
čá. 097/2017 Sb. rozeslána 30. srpna 2017
Účinnost od: 1. září 2017
Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
Účinnost od: 1. září 2017
Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
Účinnost od: 1. září 2017    Zrušeno : 01.01.2018
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 096/2017 Sb. rozeslána 28. srpna 2017
Účinnost od: 28. srpna 2017    Účinnost do :14.01.2018
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
čá. 095/2017 Sb. rozeslána 28. srpna 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
čá. 094/2017 Sb. rozeslána 25. srpna 2017
Účinnost od: 1. září 2017
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
čá. 093/2017 Sb. rozeslána 25. srpna 2017
Účinnost od: 1. září 2017 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
čá. 092/2017 Sb. rozeslána 22. srpna 2017
Účinnost od: 22. srpna 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017
Účinnost od: 22. srpna 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
čá. 091/2017 Sb. rozeslána 18. srpna 2017
Účinnost od: 1. září 2017
Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání
Účinnost od: 2. září 2017
Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
čá. 090/2017 Sb. rozeslána 18. srpna 2017
Účinnost od: 1. září 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2017
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
Účinnost od: 16. listopadu 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. září 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. září 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 089/2017 Sb. rozeslána 18. srpna 2017
Účinnost od: 1. října 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. září 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
Účinnost od: 1. července 2018
Zákon o elektronické identifikaci
Účinnost od: 18. srpna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. srpna 2017
Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
čá. 088/2017 Sb. rozeslána 15. srpna 2017
Účinnost od: 15. srpna 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
Účinnost od: 30. srpna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Účinnost od: 1. září 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
čá. 087/2017 Sb. rozeslána 9. srpna 2017
Účinnost od: 9. srpna 2017    Účinnost do :07.01.2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. září 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
Účinnost od: 1. září 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
čá. 086/2017 Sb. rozeslána 4. srpna 2017
Účinnost od: 3. září 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. srpna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
Účinnost od: 19. srpna 2017 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
čá. 085/2017 Sb. rozeslána 31. července 2017
Účinnost od: 31. července 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2017    Účinnost do :01.01.2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
čá. 084/2017 Sb. rozeslána 31. července 2017
Účinnost od: 1. ledna 2019
Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. července 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
čá. 083/2017 Sb. rozeslána 31. července 2017
Účinnost od: 15. srpna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
Účinnost od: 31. července 2017 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 082/2017 Sb. rozeslána 31. července 2017
Účinnost od: 31. července 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 31. července 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 081/2017 Sb. rozeslána 31. července 2017
Účinnost od: 15. srpna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. srpna 2017
Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Účinnost od: 15. srpna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 080/2017 Sb. rozeslána 27. července 2017
Účinnost od: 1. srpna 2017
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Účinnost od: 1. srpna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Účinnost od: 1. srpna 2017
Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
Účinnost od: 1. srpna 2017
Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
Účinnost od: 1. srpna 2017
Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
čá. 079/2017 Sb. rozeslána 21. července 2017
Účinnost od: 1. srpna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.
čá. 078/2017 Sb. rozeslána 18. července 2017
Účinnost od: 18. července 2017
Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
čá. 077/2017 Sb. rozeslána 18. července 2017
Účinnost od: 1. září 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
čá. 076/2017 Sb. rozeslána 14. července 2017
Účinnost od: 14. července 2017    Účinnost do :05.11.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. srpna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
Účinnost od: 1. září 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2017    Zrušeno : 01.01.2020
Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Účinnost od: 14. července 2017
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
čá. 075/2017 Sb. rozeslána 14. července 2017
Účinnost od: 14. července 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 074/2017 Sb. rozeslána 14. července 2017
Účinnost od: 29. července 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. srpna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
čá. 073/2017 Sb. rozeslána 14. července 2017
Účinnost od: 3. ledna 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 072/2017 Sb. rozeslána 12. července 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. září 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/2017 Sb. rozeslána 10. července 2017
Účinnost od: 25. července 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
Účinnost od: 1. července 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 25. července 2017 s výjimkou
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. září 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 070/2017 Sb. rozeslána 30. června 2017
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
čá. 069/2017 Sb. rozeslána 30. června 2017
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
čá. 068/2017 Sb. rozeslána 30. června 2017
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů
čá. 067/2017 Sb. rozeslána 29. června 2017
Účinnost od: 29. června 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. června 2017    Účinnost do :05.11.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá. 066/2017 Sb. rozeslána 28. června 2017
Účinnost od: 1. července 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
čá. 065/2017 Sb. rozeslána 26. června 2017
Účinnost od: 26. června 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Účinnost od: 26. června 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016
Účinnost od: 11. července 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
Účinnost od: 1. srpna 2017    Zrušeno : 29.04.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
Účinnost od: 1. srpna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 064/2017 Sb. rozeslána 22. června 2017
Účinnost od: 1. července 2017    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2017    Zrušeno : 21.03.2019
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
Účinnost od: 1. července 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 063/2017 Sb. rozeslána 21. června 2017
Účinnost od: 1. července 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
čá. 062/2017 Sb. rozeslána 16. června 2017
Účinnost od: 22. června 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 061/2017 Sb. rozeslána 16. června 2017
Účinnost od: 1. dubna 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
čá. 060/2017 Sb. rozeslána 13. června 2017
Účinnost od: 28. června 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova
Účinnost od: 1. července 2017    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 059/2017 Sb. rozeslána 9. června 2017
Účinnost od: 24. června 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
čá. 058/2017 Sb. rozeslána 7. června 2017
Účinnost od: 7. června 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
čá. 057/2017 Sb. rozeslána 2. června 2017
Účinnost od: 2. června 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.
čá. 056/2017 Sb. rozeslána 2. června 2017
Účinnost od: 15. června 2017
Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
čá. 055/2017 Sb. rozeslána 2. června 2017
Účinnost od: 2. června 2017    Účinnost do :05.11.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2017
Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
čá. 054/2017 Sb. rozeslána 29. května 2017
Účinnost od: 29. května 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže
Účinnost od: 1. června 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2017    Zrušeno : 15.12.2018
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
čá. 053/2017 Sb. rozeslána 23. května 2017
Účinnost od: 23. května 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
Účinnost od: 23. května 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 14. června 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara
čá. 052/2017 Sb. rozeslána 22. května 2017
Účinnost od: 6. června 2017    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.
Účinnost od: 6. června 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 6. června 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2017
Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Účinnost od: 1. července 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 22. května 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. června 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 051/2017 Sb. rozeslána 17. května 2017
Účinnost od: 1. června 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/2017 Sb. rozeslána 12. května 2017
Účinnost od: 12. května 2017    Účinnost do :20.08.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. června 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. června 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
Účinnost od: 1. ledna 2018
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Účinnost od: 1. července 2017
Nařízení vlády o plánování obrany státu
čá. 049/2017 Sb. rozeslána 5. května 2017
Účinnost od: 5. května 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. července 2017
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
čá. 048/2017 Sb. rozeslána 2. května 2017
Účinnost od: 17. května 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. května 2017    Účinnost do :22.10.2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 047/2017 Sb. rozeslána 28. dubna 2017
Účinnost od: 1. dubna 2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
Účinnost od: 1. června 2017 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
čá. 046/2017 Sb. rozeslána 26. dubna 2017
Účinnost od: 1. května 2017    Účinnost do :01.05.2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. května 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
Účinnost od: 1. května 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.
Účinnost od: 11. května 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
čá. 045/2017 Sb. rozeslána 24. dubna 2017
Účinnost od: 1. června 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
čá. 044/2017 Sb. rozeslána 20. dubna 2017
Účinnost od: 1. července 2017    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Účinnost od: 1. července 2017
Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
Účinnost od: 20. dubna 2017
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017
Účinnost od: 1. června 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 043/2017 Sb. rozeslána 13. dubna 2017
Účinnost od: 1. dubna 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2017)
Účinnost od: 1. července 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 1. května 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 30. května 2017
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 28. dubna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 042/2017 Sb. rozeslána 13. dubna 2017
Účinnost od: 28. dubna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. dubna 2017
Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu
Účinnost od: 28. dubna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čá. 041/2017 Sb. rozeslána 7. dubna 2017
Účinnost od: 15. dubna 2017 s výjimkou
Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
Účinnost od: 15. dubna 2017
Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
čá. 040/2017 Sb. rozeslána 5. dubna 2017
Účinnost od: 15. dubna 2017
Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 15. dubna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. dubna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. dubna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. dubna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. dubna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. dubna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 039/2017 Sb. rozeslána 5. dubna 2017
Účinnost od: 1. července 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
Účinnost od: 5. dubna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. dubna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2018 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. dubna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. června 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čá. 038/2017 Sb. rozeslána 31. března 2017
Účinnost od: 24. května 2017 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
čá. 037/2017 Sb. rozeslána 31. března 2017
Účinnost od: 31. března 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
čá. 036/2017 Sb. rozeslána 30. března 2017
Účinnost od: 30. března 2017    Účinnost do :20.08.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
čá. 035/2017 Sb. rozeslána 29. března 2017
Účinnost od: 13. dubna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Účinnost od: 13. dubna 2017
Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
čá. 034/2017 Sb. rozeslána 29. března 2017
Účinnost od: 1. dubna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
čá. 033/2017 Sb. rozeslána 29. března 2017
Účinnost od: 1. dubna 2017
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
čá. 032/2017 Sb. rozeslána 29. března 2017
Účinnost od: 1. dubna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
čá. 031/2017 Sb. rozeslána 27. března 2017
Účinnost od: 11. dubna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2017 Sb. rozeslána 22. března 2017
Účinnost od: 22. března 2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 22. března 2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. dubna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
čá. 029/2017 Sb. rozeslána 20. března 2017
Účinnost od: 2. března 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2017)
Účinnost od: 26. dubna 2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie
Účinnost od: 1. ledna 2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
čá. 028/2017 Sb. rozeslána 17. března 2017
Účinnost od: 1. září 2017
Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Účinnost od: 1. dubna 2017 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2017
Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
čá. 027/2017 Sb. rozeslána 13. března 2017
Účinnost od: 1. června 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
Účinnost od: 15. března 2017 s výjimkou
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čá. 026/2017 Sb. rozeslána 10. března 2017
Účinnost od: 10. března 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009
čá. 025/2017 Sb. rozeslána 8. března 2017
Účinnost od: 18. března 2017
Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
čá. 024/2017 Sb. rozeslána 6. března 2017
Účinnost od: 21. března 2017    Zrušeno : 01.10.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
čá. 023/2017 Sb. rozeslána 6. března 2017
Účinnost od: 15. března 2017    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2017
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 022/2017 Sb. rozeslána 6. března 2017
Účinnost od: 1. května 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 021/2017 Sb. rozeslána 3. března 2017
Účinnost od: 31. května 2017
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Účinnost od: 1. července 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. června 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. května 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. března 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2017 Sb. rozeslána 3. března 2017
Účinnost od: 1. ledna 2018
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. října 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. května 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
Účinnost od: 18. března 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 019/2017 Sb. rozeslána 28. února 2017
Účinnost od: 28. února 2017    Účinnost do :20.08.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2017
Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
Účinnost od: 1. března 2017
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
Účinnost od: 1. března 2017
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
čá. 018/2017 Sb. rozeslána 27. února 2017
Účinnost od: 1. března 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
čá. 017/2017 Sb. rozeslána 27. února 2017
Účinnost od: 1. března 2017
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Účinnost od: 1. března 2017
Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Účinnost od: 1. března 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
čá. 016/2017 Sb. rozeslána 24. února 2017
Účinnost od: 1. března 2017 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
čá. 015/2017 Sb. rozeslána 20. února 2017
Účinnost od: 20. února 2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2022, 0,00 %
Účinnost od: 7. března 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Účinnost od: 7. března 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. března 2017 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
čá. 014/2017 Sb. rozeslána 17. února 2017
Účinnost od: 1. dubna 2017
Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
čá. 013/2017 Sb. rozeslána 15. února 2017
Účinnost od: 15. února 2017 s výjimkou
Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2017 Sb. rozeslána 14. února 2017
Účinnost od: 14. února 2017    Účinnost do :21.05.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. března 2017    Zrušeno : 01.07.2017
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
Účinnost od: 1. března 2017
Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
Účinnost od: 1. března 2017 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čá. 011/2017 Sb. rozeslána 14. února 2017
Účinnost od: 14. února 2017
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
Účinnost od: 14. února 2017
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čá. 010/2017 Sb. rozeslána 9. února 2017
Účinnost od: 9. února 2017    Účinnost do :11.02.2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %
Účinnost od: 9. února 2017
Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %
Účinnost od: 1. června 2017
Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
Účinnost od: 1. března 2017
Vyhláška o báňsko-technické evidenci
čá. 009/2017 Sb. rozeslána 7. února 2017
Účinnost od: 7. února 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017
Účinnost od: 7. února 2017    Účinnost do :21.05.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá. 008/2017 Sb. rozeslána 6. února 2017
Účinnost od: 1. dubna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
čá. 007/2017 Sb. rozeslána 3. února 2017
Účinnost od: 3. února 2017    Účinnost do :21.05.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. února 2017
Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
čá. 006/2017 Sb. rozeslána 31. ledna 2017
Účinnost od: 31. ledna 2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)
Účinnost od: 1. března 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
Účinnost od: 1. března 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2017 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
čá. 005/2017 Sb. rozeslána 25. ledna 2017
Účinnost od: 25. ledna 2017    Účinnost do :21.05.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 25. ledna 2017
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016
Účinnost od: 1. září 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 004/2017 Sb. rozeslána 25. ledna 2017
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 9/2016, č. 10/2016 a č. 11/2016)
Účinnost od: 1. března 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
čá. 003/2017 Sb. rozeslána 20. ledna 2017
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 4. února 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.
čá. 002/2017 Sb. rozeslána 13. ledna 2017
Účinnost od: 13. ledna 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.
Účinnost od: 13. ledna 2017    Účinnost do :21.05.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 13. ledna 2017
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
čá. 001/2017 Sb. rozeslána 9. ledna 2017
Účinnost od: 9. ledna 2017
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 15. ledna 2017
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 15. ledna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. ledna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. ledna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. ledna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. ledna 2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zavřít
MENU