Sbírka předpisů 2016

čá. 186/2016 Sb. rozeslána 30. prosince 2016
Účinnost od: 30. prosince 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 449/2016 Sb.
Účinnost od: 30. prosince 2016    Účinnost do :21.05.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 14. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 185/2016 Sb. rozeslána 30. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. února 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. ledna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
čá. 184/2016 Sb. rozeslána 30. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
čá. 183/2016 Sb. rozeslána 29. prosince 2016
Účinnost od: 1. června 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. února 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 13. ledna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
čá. 182/2016 Sb. rozeslána 27. prosince 2016
Účinnost od: 11. ledna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
čá. 181/2016 Sb. rozeslána 27. prosince 2016
Účinnost od: 27. prosince 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 2017    Zrušeno : 01.10.2020
Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
čá. 180/2016 Sb. rozeslána 27. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017    Zrušeno : 19.05.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
čá. 179/2016 Sb. rozeslána 23. prosince 2016
Účinnost od: 1. dubna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017    Zrušeno : 01.01.2018
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
čá. 178/2016 Sb. rozeslána 23. prosince 2016
Účinnost od: 23. prosince 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2017    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
čá. 177/2016 Sb. rozeslána 23. prosince 2016
Účinnost od: 23. prosince 2016
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 44/16 k interpretaci § 7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.
Účinnost od: 23. prosince 2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čá. 176/2016 Sb. rozeslána 23. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů
čá. 175/2016 Sb. rozeslána 23. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 174/2016 Sb. rozeslána 23. prosince 2016
Účinnost od: 7. ledna 2017
Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
čá. 173/2016 Sb. rozeslána 23. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Účinnost od: 23. prosince 2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čá. 172/2016 Sb. rozeslána 23. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
čá. 171/2016 Sb. rozeslána 21. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 170/2016 Sb. rozeslána 19. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Vyhláška o některých způsobech označování potravin
čá. 169/2016 Sb. rozeslána 19. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 2017    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
čá. 168/2016 Sb. rozeslána 14. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 167/2016 Sb. rozeslána 14. prosince 2016
Účinnost od: 14. prosince 2016    Účinnost do :21.05.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
čá. 166/2016 Sb. rozeslána 14. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o požadavcích na systém řízení
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
čá. 165/2016 Sb. rozeslána 12. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2016, č. 7/2016 a č. 8/2016)
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
čá. 164/2016 Sb. rozeslána 12. prosince 2016
Účinnost od: 12. prosince 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
čá. 163/2016 Sb. rozeslána 12. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
čá. 162/2016 Sb. rozeslána 12. prosince 2016
Účinnost od: 1. července 2017
Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
čá. 161/2016 Sb. rozeslána 7. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 160/2016 Sb. rozeslána 7. prosince 2016
Účinnost od: 7. prosince 2016
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 43/16 ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
Účinnost od: 7. prosince 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016 sp. zn. Pl. ÚS 5/16 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
čá. 159/2016 Sb. rozeslána 5. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 2016 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
čá. 158/2016 Sb. rozeslána 2. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017
čá. 157/2016 Sb. rozeslána 2. prosince 2016
Účinnost od: 14. prosince 2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
čá. 156/2016 Sb. rozeslána 2. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
čá. 155/2016 Sb. rozeslána 30. listopadu 2016
Účinnost od: 30. listopadu 2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 30. listopadu 2016    Účinnost do :21.05.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. prosince 2016
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
čá. 154/2016 Sb. rozeslána 30. listopadu 2016
Účinnost od: 1. prosince 2016 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
čá. 153/2016 Sb. rozeslána 25. listopadu 2016
Účinnost od: 1. prosince 2016    Zrušeno : 13.01.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2016
Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru
čá. 152/2016 Sb. rozeslána 22. listopadu 2016
Účinnost od: 22. listopadu 2016
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 151/2016 Sb. rozeslána 18. listopadu 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o umístění jaderného zařízení
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
čá. 150/2016 Sb. rozeslána 18. listopadu 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
čá. 149/2016 Sb. rozeslána 16. listopadu 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
čá. 148/2016 Sb. rozeslána 14. listopadu 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čá. 147/2016 Sb. rozeslána 14. listopadu 2016
Účinnost od: 14. prosince 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. února 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
čá. 146/2016 Sb. rozeslána 11. listopadu 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017    Zrušeno : 01.01.2018
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
čá. 145/2016 Sb. rozeslána 11. listopadu 2016
Účinnost od: 15. listopadu 2016
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
čá. 144/2016 Sb. rozeslána 8. listopadu 2016
Účinnost od: 8. listopadu 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016
Účinnost od: 23. listopadu 2016
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
čá. 143/2016 Sb. rozeslána 9. listopadu 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o monitorování radiační situace
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
čá. 142/2016 Sb. rozeslána 4. listopadu 2016
Účinnost od: 4. listopadu 2016
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
čá. 141/2016 Sb. rozeslána 4. listopadu 2016
Účinnost od: 14. listopadu 2016
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření
čá. 140/2016 Sb. rozeslána 4. listopadu 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
čá. 139/2016 Sb. rozeslána 31. října 2016
Účinnost od: 31. října 2016    Účinnost do :05.02.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 31. října 2016
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Účinnost od: 1. prosince 2016
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
Účinnost od: 1. listopadu 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 138/2016 Sb. rozeslána 31. října 2016
Účinnost od: 1. listopadu 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.
čá. 137/2016 Sb. rozeslána 31. října 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017
čá. 136/2016 Sb. rozeslána 26. října 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Účinnost od: 1. listopadu 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.
čá. 135/2016 Sb. rozeslána 26. října 2016
Účinnost od: 10. listopadu 2016
Nařízení vlády o lodní výstroji
čá. 134/2016 Sb. rozeslána 26. října 2016
Účinnost od: 26. října 2016    Účinnost do :05.02.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017
Účinnost od: 1. prosince 2016
Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
Účinnost od: 1. listopadu 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 133/2016 Sb. rozeslána 18. října 2016
Účinnost od: 18. října 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo)
čá. 132/2016 Sb. rozeslána 18. října 2016
Účinnost od: 1. října 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2016, č. 4/2016 a č. 5/2016)
Účinnost od: 2. listopadu 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 131/2016 Sb. rozeslána 17. října 2016
Účinnost od: 1. listopadu 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 7. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností
Účinnost od: 17. října 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 16/15 ve věci návrhu na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Účinnost od: 18. října 2016
Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech
čá. 130/2016 Sb. rozeslána 11. října 2016
Účinnost od: 11. října 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
čá. 129/2016 Sb. rozeslána 10. října 2016
Účinnost od: 10. října 2016    Účinnost do :05.02.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2017    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Účinnost od: 1. listopadu 2016    Zrušeno : 01.01.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
čá. 128/2016 Sb. rozeslána 10. října 2016
Účinnost od: 10. října 2016
Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení
čá. 127/2016 Sb. rozeslána 7. října 2016
Účinnost od: 1. listopadu 2016 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017
čá. 126/2016 Sb. rozeslána 3. října 2016
Účinnost od: 3. října 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.
Účinnost od: 18. října 2016
Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
Účinnost od: 18. října 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony
Účinnost od: 1. prosince 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
čá. 125/2016 Sb. rozeslána 3. října 2016
Účinnost od: 1. dubna 2017 s výjimkou
Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Účinnost od: 1. dubna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 124/2016 Sb. rozeslána 29. září 2016
Účinnost od: 17. října 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči
Účinnost od: 17. října 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
Účinnost od: 1. listopadu 2016 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 123/2016 Sb. rozeslána 26. září 2016
Účinnost od: 26. září 2016    Účinnost do :05.02.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. října 2016
Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
čá. 122/2016 Sb. rozeslána 26. září 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 26. září 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017    Účinnost do :01.01.2018
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
čá. 121/2016 Sb. rozeslána 26. září 2016
Účinnost od: 11. října 2016    Zrušeno : 01.04.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
čá. 120/2016 Sb. rozeslána 23. září 2016
Účinnost od: 28. září 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 119/2016 Sb. rozeslána 23. září 2016
Účinnost od: 23. září 2016
Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví
Účinnost od: 23. září 2016
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
Účinnost od: 23. září 2016
Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
čá. 118/2016 Sb. rozeslána 23. září 2016
Účinnost od: 23. září 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 117/2016 Sb. rozeslána 21. září 2016
Účinnost od: 21. září 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 6. října 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
Účinnost od: 6. října 2016 s výjimkou
Zákon o centrální evidenci účtů
čá. 116/2016 Sb. rozeslána 21. září 2016
Účinnost od: 1. října 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 115/2016 Sb. rozeslána 19. září 2016
Účinnost od: 19. září 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. září 2016
Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
čá. 114/2016 Sb. rozeslána 19. září 2016
Účinnost od: 1. října 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2016    Zrušeno : 01.12.2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
čá. 113/2016 Sb. rozeslána 19. září 2016
Účinnost od: 19. října 2016
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení
Účinnost od: 19. října 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
čá. 112/2016 Sb. rozeslána 12. září 2016
Účinnost od: 12. září 2016    Účinnost do :05.02.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 12. září 2016    Účinnost do :05.02.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. září 2016
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 111/2016 Sb. rozeslána 12. září 2016
Účinnost od: 12. září 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
Účinnost od: 12. září 2016
Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
Účinnost od: 27. září 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
Účinnost od: 27. září 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.
čá. 110/2016 Sb. rozeslána 12. září 2016
Účinnost od: 27. září 2016
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
Účinnost od: 12. září 2016
Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
čá. 109/2016 Sb. rozeslána 5. září 2016
Účinnost od: 20. září 2016
Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
čá. 108/2016 Sb. rozeslána 31. srpna 2016
Účinnost od: 12. září 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
Účinnost od: 1. září 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
čá. 107/2016 Sb. rozeslána 31. srpna 2016
Účinnost od: 1. září 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
Účinnost od: 1. září 2016 s výjimkou
Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
Účinnost od: 1. září 2016
Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
Účinnost od: 1. září 2016
Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Účinnost od: 1. září 2016    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 106/2016 Sb. rozeslána 31. srpna 2016
Účinnost od: 1. září 2016    Zrušeno : 01.09.2017
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 105/2016 Sb. rozeslána 29. srpna 2016
Účinnost od: 29. srpna 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 104/2016 Sb. rozeslána 24. srpna 2016
Účinnost od: 1. září 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Účinnost od: 1. prosince 2016
Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
čá. 103/2016 Sb. rozeslána 19. srpna 2016
Účinnost od: 19. srpna 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň
Účinnost od: 19. srpna 2016    Účinnost do :05.02.2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Účinnost od: 25. října 2016
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč
čá. 102/2016 Sb. rozeslána 10. srpna 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon atomový zákon
čá. 101/2016 Sb. rozeslána 8. srpna 2016
Účinnost od: 23. srpna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
Účinnost od: 7. září 2016
Vyhláška o tabákových výrobcích
Účinnost od: 1. října 2016
Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
Účinnost od: 1. září 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2016 Sb. rozeslána 5. srpna 2016
Účinnost od: 1. prosince 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
Účinnost od: 1. prosince 2016
Zákon o spotřebitelském úvěru
čá. 099/2016 Sb. rozeslána 5. srpna 2016
Účinnost od: 5. srpna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2016    Zrušeno : 26.09.2020
Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čá. 098/2016 Sb. rozeslána 3. srpna 2016
Účinnost od: 1. listopadu 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2017
Zákon o některých přestupcích
Účinnost od: 1. července 2017
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
čá. 097/2016 Sb. rozeslána 3. srpna 2016
Účinnost od: 3. srpna 2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. října 2016
Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
čá. 096/2016 Sb. rozeslána 29. července 2016
Účinnost od: 1. srpna 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Účinnost od: 29. července 2016
Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
Účinnost od: 29. července 2016
Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
Účinnost od: 29. července 2016
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
čá. 095/2016 Sb. rozeslána 29. července 2016
Účinnost od: 29. července 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
Účinnost od: 29. července 2016 s výjimkou
Zákon celní zákon
čá. 094/2016 Sb. rozeslána 29. července 2016
Účinnost od: 29. července 2016    Účinnost do :06.11.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 29. července 2016    Účinnost do :06.11.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 093/2016 Sb. rozeslána 27. července 2016
Účinnost od: 27. července 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.
Účinnost od: 27. července 2016
Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
čá. 092/2016 Sb. rozeslána 27. července 2016
Účinnost od: 1. srpna 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2016 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 091/2016 Sb. rozeslána 22. července 2016
Účinnost od: 22. července 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 22. července 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 29/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád
Účinnost od: 6. srpna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
čá. 090/2016 Sb. rozeslána 22. července 2016
Účinnost od: 1. srpna 2016
Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 089/2016 Sb. rozeslána 22. července 2016
Účinnost od: 1. srpna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 088/2016 Sb. rozeslána 21. července 2016
Účinnost od: 1. srpna 2016 s výjimkou
Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic
Účinnost od: 1. října 2016
Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Účinnost od: 1. srpna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. července 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
Účinnost od: 21. července 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
čá. 087/2016 Sb. rozeslána 20. července 2016
Účinnost od: 1. října 2016
Zákon o prodejní době v maloobchodě
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
čá. 086/2016 Sb. rozeslána 19. července 2016
Účinnost od: 3. srpna 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016
Účinnost od: 3. srpna 2016
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích
čá. 085/2016 Sb. rozeslána 18. července 2016
Účinnost od: 19. července 2016
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
čá. 084/2016 Sb. rozeslána 15. července 2016
Účinnost od: 1. září 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. července 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
čá. 083/2016 Sb. rozeslána 13. července 2016
Účinnost od: 15. července 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2016 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
čá. 082/2016 Sb. rozeslána 11. července 2016
Účinnost od: 15. července 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
Účinnost od: 1. října 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 081/2016 Sb. rozeslána 4. července 2016
Účinnost od: 4. července 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2016    Účinnost do :06.11.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 080/2016 Sb. rozeslána 30. června 2016
Účinnost od: 1. července 2016 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 079/2016 Sb. rozeslána 29. června 2016
Účinnost od: 1. července 2016    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
čá. 078/2016 Sb. rozeslána 29. června 2016
Účinnost od: 1. července 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
čá. 077/2016 Sb. rozeslána 29. června 2016
Účinnost od: 1. července 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 1. července 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
Účinnost od: 14. července 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
čá. 076/2016 Sb. rozeslána 22. června 2016
Účinnost od: 1. září 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
čá. 075/2016 Sb. rozeslána 22. června 2016
Účinnost od: 22. června 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. června 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015
Účinnost od: 1. července 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2016)
Účinnost od: 1. srpna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.
čá. 074/2016 Sb. rozeslána 17. června 2016
Účinnost od: 17. června 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 277/2015 Sb.
Účinnost od: 1. září 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
čá. 073/2016 Sb. rozeslána 17. června 2016
Účinnost od: 1. července 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
čá. 072/2016 Sb. rozeslána 17. června 2016
Účinnost od: 1. srpna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. července 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. července 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. srpna 2016 s výjimkou
Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
Účinnost od: 17. června 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/2016 Sb. rozeslána 15. června 2016
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Zákon o dani z hazardních her
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
Zákon o hazardních hrách
čá. 070/2016 Sb. rozeslána 13. června 2016
Účinnost od: 1. srpna 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 28. června 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
čá. 069/2016 Sb. rozeslána 9. června 2016
Účinnost od: 9. června 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2017    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Účinnost od: 7. září 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 068/2016 Sb. rozeslána 8. června 2016
Účinnost od: 8. června 2016
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016
Účinnost od: 1. září 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 067/2016 Sb. rozeslána 8. června 2016
Účinnost od: 8. června 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
čá. 066/2016 Sb. rozeslána 8. června 2016
Účinnost od: 8. června 2016    Účinnost do :06.11.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 8. června 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 8. června 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2016
Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Účinnost od: 1. října 2016
Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
čá. 065/2016 Sb. rozeslána 31. května 2016
Účinnost od: 31. května 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2016
Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Účinnost od: 1. října 2016
Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Účinnost od: 1. října 2016
Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
čá. 064/2016 Sb. rozeslána 27. května 2016
Účinnost od: 1. června 2016
Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí
Účinnost od: 1. června 2016 s výjimkou    Zrušeno : 01.09.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
čá. 063/2016 Sb. rozeslána 23. května 2016
Účinnost od: 29. června 2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové
Účinnost od: 1. června 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 062/2016 Sb. rozeslána 23. května 2016
Účinnost od: 7. června 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. června 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
čá. 061/2016 Sb. rozeslána 23. května 2016
Účinnost od: 23. května 2016    Účinnost do :06.11.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. června 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení
Účinnost od: 1. června 2016    Zrušeno : 01.10.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/2016 Sb. rozeslána 20. května 2016
Účinnost od: 1. června 2016    Účinnost do :01.01.2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016
Účinnost od: 1. června 2016    Účinnost do :01.01.2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016
Účinnost od: 1. července 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 059/2016 Sb. rozeslána 17. května 2016
Účinnost od: 20. května 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.
Účinnost od: 1. června 2016
Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
Účinnost od: 1. června 2016    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.
čá. 058/2016 Sb. rozeslána 17. května 2016
Účinnost od: 1. července 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
Účinnost od: 1. července 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
čá. 057/2016 Sb. rozeslána 11. května 2016
Účinnost od: 11. května 2016    Účinnost do :06.11.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. června 2016
Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
čá. 056/2016 Sb. rozeslána 6. května 2016
Účinnost od: 1. června 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. května 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 055/2016 Sb. rozeslána 6. května 2016
Účinnost od: 1. června 2016
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
Účinnost od: 21. května 2016
Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)
Účinnost od: 21. května 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 054/2016 Sb. rozeslána 6. května 2016
Účinnost od: 6. května 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. května 2016    Účinnost do :09.10.2016
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
čá. 053/2016 Sb. rozeslána 2. května 2016
Účinnost od: 1. září 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 052/2016 Sb. rozeslána 29. dubna 2016
Účinnost od: 1. května 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
čá. 051/2016 Sb. rozeslána 29. dubna 2016
Účinnost od: 1. října 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
Účinnost od: 1. října 2016 s výjimkou
Zákon o zadávání veřejných zakázek
čá. 050/2016 Sb. rozeslána 25. dubna 2016
Účinnost od: 25. dubna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
Účinnost od: 25. dubna 2016    Zrušeno : 01.10.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 049/2016 Sb. rozeslána 25. dubna 2016
Účinnost od: 25. dubna 2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
Účinnost od: 1. května 2016    Účinnost do :01.05.2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. května 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. května 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 10. května 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. května 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2016 Sb. rozeslána 19. dubna 2016
Účinnost od: 19. dubna 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016
Účinnost od: 16. června 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
čá. 047/2016 Sb. rozeslána 18. dubna 2016
Účinnost od: 20. dubna 2016
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
Účinnost od: 20. dubna 2016
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
čá. 046/2016 Sb. rozeslána 18. dubna 2016
Účinnost od: 20. dubna 2016
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
čá. 045/2016 Sb. rozeslána 18. dubna 2016
Účinnost od: 20. dubna 2016
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
Účinnost od: 20. dubna 2016
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
Účinnost od: 20. dubna 2016
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Účinnost od: 20. dubna 2016
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
čá. 044/2016 Sb. rozeslána 13. dubna 2016
Účinnost od: 1. července 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 13. dubna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
čá. 043/2016 Sb. rozeslána 13. dubna 2016
Účinnost od: 1. prosince 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
Účinnost od: 1. prosince 2016 s výjimkou
Zákon o evidenci tržeb
čá. 042/2016 Sb. rozeslána 6. dubna 2016
Účinnost od: 6. dubna 2016    Účinnost do :17.07.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 11. května 2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy
Účinnost od: 31. května 2016
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5 000 Kč
čá. 041/2016 Sb. rozeslána 6. dubna 2016
Účinnost od: 6. dubna 2016    Zrušeno : 01.04.2019
Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Účinnost od: 6. dubna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Účinnost od: 6. dubna 2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Účinnost od: 6. dubna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 040/2016 Sb. rozeslána 6. dubna 2016
Účinnost od: 1. května 2016    Účinnost do :01.05.2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 6. dubna 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 21. dubna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. dubna 2016    Zrušeno : 15.08.2018
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
Účinnost od: 1. května 2016
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2017
Nařízení vlády o sazbách úhrady
Účinnost od: 20. dubna 2016 s výjimkou
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
čá. 039/2016 Sb. rozeslána 31. března 2016
Účinnost od: 15. dubna 2016
Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
čá. 038/2016 Sb. rozeslána 31. března 2016
Účinnost od: 1. ledna 2016
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. dubna 2016    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Účinnost od: 1. dubna 2016    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o Katalogu odpadů
čá. 037/2016 Sb. rozeslána 23. března 2016
Účinnost od: 23. března 2016    Účinnost do :24.05.2016
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii
čá. 036/2016 Sb. rozeslána 31. března 2016
Účinnost od: 15. dubna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 15. dubna 2016
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Účinnost od: 1. ledna 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/2016 Sb. rozeslána 23. března 2016
Účinnost od: 23. března 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 034/2016 Sb. rozeslána 23. března 2016
Účinnost od: 1. dubna 2016
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
čá. 033/2016 Sb. rozeslána 21. března 2016
Účinnost od: 21. března 2016    Účinnost do :17.07.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 21. března 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
čá. 032/2016 Sb. rozeslána 21. března 2016
Účinnost od: 21. března 2016
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb.
Účinnost od: 21. března 2016    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.
čá. 031/2016 Sb. rozeslána 17. března 2016
Účinnost od: 1. dubna 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2016)
Účinnost od: 17. března 2016    Účinnost do :17.07.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 17. března 2016    Účinnost do :17.07.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2016    Zrušeno : 15.01.2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády
čá. 030/2016 Sb. rozeslána 14. března 2016
Účinnost od: 14. března 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.
Účinnost od: 14. března 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. března 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 029/2016 Sb. rozeslána 18. března 2016
Účinnost od: 1. dubna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.
Účinnost od: 1. května 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
čá. 028/2016 Sb. rozeslána 7. března 2016
Účinnost od: 22. března 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
čá. 027/2016 Sb. rozeslána 7. března 2016
Účinnost od: 7. března 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Účinnost od: 1. července 2016
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
čá. 026/2016 Sb. rozeslána 4. března 2016
Účinnost od: 1. srpna 2016
Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
čá. 025/2016 Sb. rozeslána 25. února 2016
Účinnost od: 25. února 2016    Účinnost do :17.07.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 25. února 2016    Účinnost do :17.07.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 11. března 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
čá. 024/2016 Sb. rozeslána 25. února 2016
Účinnost od: 1. března 2016    Zrušeno : 01.11.2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
Účinnost od: 1. března 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Účinnost od: 1. března 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
Účinnost od: 1. března 2016 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
čá. 023/2016 Sb. rozeslána 24. února 2016
Účinnost od: 24. února 2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. března 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.
čá. 022/2016 Sb. rozeslána 22. února 2016
Účinnost od: 22. února 2016
Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
čá. 021/2016 Sb. rozeslána 19. února 2016
Účinnost od: 1. března 2016
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
čá. 020/2016 Sb. rozeslána 15. února 2016
Účinnost od: 15. února 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 019/2016 Sb. rozeslána 12. února 2016
Účinnost od: 12. února 2016    Účinnost do :17.07.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. června 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
Účinnost od: 12. února 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2016 Sb. rozeslána 8. února 2016
Účinnost od: 1. března 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Účinnost od: 1. března 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 017/2016 Sb. rozeslána 5. února 2016
Účinnost od: 6. března 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Účinnost od: 1. května 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. února 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2016
Zákon o službě vojáků v záloze
čá. 016/2016 Sb. rozeslána 3. února 2016
Účinnost od: 3. února 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015 sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
Účinnost od: 1. března 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
čá. 015/2016 Sb. rozeslána 3. února 2016
Účinnost od: 3. února 2016    Účinnost do :01.01.2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016
Účinnost od: 15. února 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. února 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. února 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
čá. 014/2016 Sb. rozeslána 29. ledna 2016
Účinnost od: 29. ledna 2016 s výjimkou
Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
čá. 013/2016 Sb. rozeslána 29. ledna 2016
Účinnost od: 1. ledna 2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 29. ledna 2016    Účinnost do :17.07.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 29. ledna 2016
Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
Účinnost od: 1. února 2016    Účinnost do :01.04.2016
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích
Účinnost od: 29. ledna 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. ledna 2016
Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
čá. 012/2016 Sb. rozeslána 29. ledna 2016
Účinnost od: 10. února 2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady
Účinnost od: 1. února 2016
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čá. 011/2016 Sb. rozeslána 29. ledna 2016
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu
čá. 010/2016 Sb. rozeslána 28. ledna 2016
Účinnost od: 1. září 2016
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
čá. 009/2016 Sb. rozeslána 25. ledna 2016
Účinnost od: 25. ledna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 008/2016 Sb. rozeslána 25. ledna 2016
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 007/2016 Sb. rozeslána 22. ledna 2016
Účinnost od: 22. ledna 2016    Účinnost do :23.01.2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 %
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
čá. 006/2016 Sb. rozeslána 21. ledna 2016
Účinnost od: 21. ledna 2016
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
čá. 005/2016 Sb. rozeslána 19. ledna 2016
Účinnost od: 19. ledna 2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
čá. 004/2016 Sb. rozeslána 19. ledna 2016
Účinnost od: 20. ledna 2016
Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
Účinnost od: 1. února 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
čá. 003/2016 Sb. rozeslána 19. ledna 2016
Účinnost od: 29. prosince 2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 9/2015)
Účinnost od: 19. ledna 2016
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
Účinnost od: 1. února 2016
Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
čá. 002/2016 Sb. rozeslána 15. ledna 2016
Účinnost od: 15. ledna 2016    Účinnost do :17.07.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. ledna 2016    Účinnost do :18.07.2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %
Účinnost od: 18. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 001/2016 Sb. rozeslána 8. ledna 2016
Účinnost od: 8. ledna 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
Účinnost od: 18. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.
Účinnost od: 18. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Účinnost od: 23. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
Zavřít
MENU