Sbírka předpisů 2015

čá. 169/2015 Sb. rozeslána 31. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
čá. 168/2015 Sb. rozeslána 31. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)
čá. 167/2015 Sb. rozeslána 28. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
Účinnost od: 28. prosince 2015    Zrušeno : 02.09.2017
Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
čá. 166/2015 Sb. rozeslána 30. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
čá. 165/2015 Sb. rozeslána 29. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
čá. 164/2015 Sb. rozeslána 28. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
Účinnost od: 28. prosince 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
Účinnost od: 28. prosince 2015
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016
Účinnost od: 1. ledna 2016
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2016
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Účinnost od: 1. ledna 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
čá. 163/2015 Sb. rozeslána 28. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
čá. 162/2015 Sb. rozeslána 28. prosince 2015
Účinnost od: 28. prosince 2015
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
čá. 161/2015 Sb. rozeslána 28. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 28. prosince 2015
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. ledna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. prosince 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon o ukončení důchodového spoření
čá. 160/2015 Sb. rozeslána 28. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
čá. 159/2015 Sb. rozeslána 28. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 158/2015 Sb. rozeslána 23. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.
čá. 157/2015 Sb. rozeslána 23. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
čá. 156/2015 Sb. rozeslána 23. prosince 2015
Účinnost od: 15. ledna 2016
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
Účinnost od: 23. prosince 2015    Zrušeno : 01.01.2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 155/2015 Sb. rozeslána 21. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
čá. 154/2015 Sb. rozeslána 21. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2018
Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou    Zrušeno : 01.03.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
čá. 153/2015 Sb. rozeslána 21. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. prosince 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. prosince 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. prosince 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 152/2015 Sb. rozeslána 21. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 151/2015 Sb. rozeslána 21. prosince 2015
Účinnost od: 21. prosince 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. prosince 2015
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čá. 150/2015 Sb. rozeslána 21. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 149/2015 Sb. rozeslána 21. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
čá. 148/2015 Sb. rozeslána 18. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 147/2015 Sb. rozeslána 18. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
čá. 146/2015 Sb. rozeslána 18. prosince 2015
Účinnost od: 18. prosince 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2015 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.
čá. 145/2015 Sb. rozeslána 16. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 144/2015 Sb. rozeslána 14. prosince 2015
Účinnost od: 29. prosince 2015    Účinnost do :17.04.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 29. prosince 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2016 s výjimkou
Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
čá. 143/2015 Sb. rozeslána 14. prosince 2015
Účinnost od: 29. prosince 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. prosince 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
čá. 142/2015 Sb. rozeslána 11. prosince 2015
Účinnost od: 26. prosince 2015
Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
čá. 141/2015 Sb. rozeslána 11. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2015, č. 7/2015 a č. 8/2015)
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
čá. 140/2015 Sb. rozeslána 9. prosince 2015
Účinnost od: 24. prosince 2015
Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Účinnost od: 1. ledna 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. prosince 2015
Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
čá. 139/2015 Sb. rozeslána 9. prosince 2015
Účinnost od: 15. prosince 2015 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 138/2015 Sb. rozeslána 9. prosince 2015
Účinnost od: 24. prosince 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
čá. 137/2015 Sb. rozeslána 7. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
čá. 136/2015 Sb. rozeslána 7. prosince 2015
Účinnost od: 7. prosince 2015    Účinnost do :17.04.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
čá. 135/2015 Sb. rozeslána 7. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
Účinnost od: 1. ledna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 7. prosince 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 134/2015 Sb. rozeslána 3. prosince 2015
Účinnost od: 1. prosince 2015 s výjimkou
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2015,č. 4/2015 a č. 5/2015)
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 133/2015 Sb. rozeslána 3. prosince 2015
Účinnost od: 18. prosince 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 132/2015 Sb. rozeslána 27. listopadu 2015
Účinnost od: 1. prosince 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
Účinnost od: 1. prosince 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.
čá. 131/2015 Sb. rozeslána 27. listopadu 2015
Účinnost od: 27. listopadu 2015    Účinnost do :17.04.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 27. listopadu 2015
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
Účinnost od: 1. ledna 2016
Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
čá. 130/2015 Sb. rozeslána 25. listopadu 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
Účinnost od: 1. prosince 2015 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
čá. 129/2015 Sb. rozeslána 23. listopadu 2015
Účinnost od: 1. prosince 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016
čá. 128/2015 Sb. rozeslána 23. listopadu 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
čá. 127/2015 Sb. rozeslána 10. listopadu 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb.
čá. 126/2015 Sb. rozeslána 10. listopadu 2015
Účinnost od: 10. listopadu 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
Účinnost od: 25. listopadu 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 125/2015 Sb. rozeslána 10. listopadu 2015
Účinnost od: 10. listopadu 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
čá. 124/2015 Sb. rozeslána 9. listopadu 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
čá. 123/2015 Sb. rozeslána 9. listopadu 2015
Účinnost od: 24. listopadu 2015
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
čá. 122/2015 Sb. rozeslána 9. listopadu 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
čá. 121/2015 Sb. rozeslána 5. listopadu 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy
Účinnost od: 1. ledna 2016
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy
čá. 120/2015 Sb. rozeslána 3. listopadu 2015
Účinnost od: 18. listopadu 2015
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
čá. 119/2015 Sb. rozeslána 3. listopadu 2015
Účinnost od: 3. listopadu 2015
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem
Účinnost od: 15. listopadu 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. listopadu 2015
Vyhláška o provádění ohňostrojných prací
čá. 118/2015 Sb. rozeslána 30. října 2015
Účinnost od: 1. listopadu 2015    Účinnost do :01.03.2016
Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016
čá. 117/2015 Sb. rozeslána 29. října 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2017
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
Účinnost od: 1. listopadu 2015    Zrušeno : 01.01.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
Účinnost od: 1. listopadu 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016
Účinnost od: 1. listopadu 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
čá. 116/2015 Sb. rozeslána 29. října 2015
Účinnost od: 29. října 2015    Účinnost do :17.04.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. listopadu 2015
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření
čá. 115/2015 Sb. rozeslána 26. října 2015
Účinnost od: 1. listopadu 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
Účinnost od: 1. listopadu 2015 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 114/2015 Sb. rozeslána 26. října 2015
Účinnost od: 26. října 2015
Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
čá. 113/2015 Sb. rozeslána 26. října 2015
Účinnost od: 26. října 2015
Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
čá. 112/2015 Sb. rozeslána 23. října 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2015    Zrušeno : 01.07.2017
Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
čá. 111/2015 Sb. rozeslána 23. října 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
čá. 110/2015 Sb. rozeslána 21. října 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016
Účinnost od: 5. listopadu 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
čá. 109/2015 Sb. rozeslána 16. října 2015
Účinnost od: 16. října 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 266/2015 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
čá. 108/2015 Sb. rozeslána 14. října 2015
Účinnost od: 31. prosince 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. prosince 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2015 Sb. rozeslána 14. října 2015
Účinnost od: 21. října 2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma
Účinnost od: 20. října 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
čá. 106/2015 Sb. rozeslána 14. října 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o regulačním výkaznictví
čá. 105/2015 Sb. rozeslána 9. října 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016    Účinnost do :01.01.2017
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
Účinnost od: 13. října 2015
Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč
čá. 104/2015 Sb. rozeslána 9. října 2015
Účinnost od: 9. října 2015    Účinnost do :17.01.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. září 2015
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015
Účinnost od: 9. října 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
Účinnost od: 1. listopadu 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 103/2015 Sb. rozeslána 6. října 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 6. října 2015
Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu
Účinnost od: 21. října 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
čá. 102/2015 Sb. rozeslána 2. října 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
čá. 101/2015 Sb. rozeslána 1. října 2015
Účinnost od: 7. října 2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 1/2015 a č. 2/2015 )
Účinnost od: 1. října 2015    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
čá. 100/2015 Sb. rozeslána 30. září 2015
Účinnost od: 30. září 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015
Účinnost od: 30. září 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015
Účinnost od: 30. září 2015 s výjimkou    Zrušeno : 31.10.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
Účinnost od: 1. října 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
Účinnost od: 1. října 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
čá. 099/2015 Sb. rozeslána 24. září 2015
Účinnost od: 25. září 2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 – 2023, 0,45 %
Účinnost od: 1. října 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
čá. 098/2015 Sb. rozeslána 17. září 2015
Účinnost od: 17. září 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb.
Účinnost od: 17. září 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice
Účinnost od: 1. října 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. října 2015
Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
čá. 097/2015 Sb. rozeslána 14. září 2015
Účinnost od: 29. září 2015    Účinnost do :17.01.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 29. září 2015    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech
čá. 096/2015 Sb. rozeslána 14. září 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. září 2015
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
čá. 095/2015 Sb. rozeslána 11. září 2015
Účinnost od: 11. září 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova
Účinnost od: 1. prosince 2015    Zrušeno : 01.09.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
čá. 094/2015 Sb. rozeslána 11. září 2015
Účinnost od: 1. října 2015
Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
Účinnost od: 1. října 2015
Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Účinnost od: 1. října 2015
Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
čá. 093/2015 Sb. rozeslána 11. září 2015
Účinnost od: 1. října 2015
Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
Účinnost od: 1. října 2015
Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
Účinnost od: 1. října 2015
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
čá. 092/2015 Sb. rozeslána 10. září 2015
Účinnost od: 1. října 2015 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. září 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. října 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. září 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 091/2015 Sb. rozeslána 9. září 2015
Účinnost od: 11. září 2015    Účinnost do :10.11.2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2017, 0,00 %
Účinnost od: 1. října 2015    Zrušeno : 01.07.2020
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
čá. 090/2015 Sb. rozeslána 4. září 2015
Účinnost od: 10. září 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.
Účinnost od: 10. září 2015 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
čá. 089/2015 Sb. rozeslána 31. srpna 2015
Účinnost od: 1. září 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 088/2015 Sb. rozeslána 31. srpna 2015
Účinnost od: 1. září 2015    Zrušeno : 01.09.2016
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 087/2015 Sb. rozeslána 28. srpna 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
čá. 086/2015 Sb. rozeslána 25. srpna 2015
Účinnost od: 16. září 2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem
Účinnost od: 2. září 2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera
čá. 085/2015 Sb. rozeslána 20. srpna 2015
Účinnost od: 20. srpna 2015    Účinnost do :17.01.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá. 084/2015 Sb. rozeslána 20. srpna 2015
Účinnost od: 4. září 2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Účinnost od: 4. září 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
Účinnost od: 4. září 2015
Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
čá. 083/2015 Sb. rozeslána 17. srpna 2015
Účinnost od: 1. října 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
Účinnost od: 1. října 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. října 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. srpna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 082/2015 Sb. rozeslána 17. srpna 2015
Účinnost od: 17. srpna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 081/2015 Sb. rozeslána 14. srpna 2015
Účinnost od: 14. srpna 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
Účinnost od: 1. září 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 080/2015 Sb. rozeslána 10. srpna 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
čá. 079/2015 Sb. rozeslána 5. srpna 2015
Účinnost od: 5. srpna 2015    Účinnost do :17.01.2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. září 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.
Účinnost od: 5. srpna 2015
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení
čá. 078/2015 Sb. rozeslána 4. srpna 2015
Účinnost od: 4. srpna 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 4. srpna 2015
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
Účinnost od: 19. srpna 2015
Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu
čá. 077/2015 Sb. rozeslána 3. srpna 2015
Účinnost od: 3. srpna 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 076/2015 Sb. rozeslána 29. července 2015
Účinnost od: 29. července 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čá. 075/2015 Sb. rozeslána 27. července 2015
Účinnost od: 27. července 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. července 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2016
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 074/2015 Sb. rozeslána 24. července 2015
Účinnost od: 1. října 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.
Účinnost od: 1. září 2015
Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
Účinnost od: 1. srpna 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016
Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
čá. 073/2015 Sb. rozeslána 23. července 2015
Účinnost od: 23. července 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015
čá. 072/2015 Sb. rozeslána 21. července 2015
Účinnost od: 21. července 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
čá. 071/2015 Sb. rozeslána 15. července 2015
Účinnost od: 15. července 2015
Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky
Účinnost od: 1. srpna 2015
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.
Účinnost od: 15. července 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 070/2015 Sb. rozeslána 10. července 2015
Účinnost od: 1. srpna 2015
Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
Účinnost od: 1. srpna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
čá. 069/2015 Sb. rozeslána 3. července 2015
Účinnost od: 3. července 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.
Účinnost od: 3. července 2015 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.
čá. 068/2015 Sb. rozeslána 1. července 2015
Účinnost od: 2. července 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. července 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
čá. 067/2015 Sb. rozeslána 1. července 2015
Účinnost od: 1. července 2015
Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
čá. 066/2015 Sb. rozeslána 30. června 2015
Účinnost od: 1. července 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2015    Účinnost do :01.02.2016
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 01.01.2017
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
čá. 065/2015 Sb. rozeslána 29. června 2015
Účinnost od: 1. července 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 064/2015 Sb. rozeslána 29. června 2015
Účinnost od: 1. července 2015
Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
čá. 063/2015 Sb. rozeslána 26. června 2015
Účinnost od: 26. června 2015    Účinnost do :27.09.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2015
Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou
čá. 062/2015 Sb. rozeslána 25. června 2015
Účinnost od: 26. června 2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 - 2026, 1,00 %
Účinnost od: 1. července 2015 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2015    Zrušeno : 01.07.2020
Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
čá. 061/2015 Sb. rozeslána 23. června 2015
Účinnost od: 23. června 2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014
Účinnost od: 24. června 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.
Účinnost od: 1. července 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
Účinnost od: 1. července 2015
Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
Účinnost od: 1. července 2015    Zrušeno : 01.04.2017
Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky
čá. 060/2015 Sb. rozeslána 19. června 2015
Účinnost od: 1. července 2015
Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
čá. 059/2015 Sb. rozeslána 16. června 2015
Účinnost od: 16. června 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. června 2015
Účinnost od: 1. července 2015
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Účinnost od: 1. července 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
čá. 058/2015 Sb. rozeslána 16. června 2015
Účinnost od: 3. července 2015
Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
Účinnost od: 1. července 2015    Zrušeno : 01.03.2019
Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
čá. 057/2015 Sb. rozeslána 11. června 2015
Účinnost od: 11. června 2015    Účinnost do :27.09.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. července 2015
Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
čá. 056/2015 Sb. rozeslána 5. června 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 055/2015 Sb. rozeslána 4. června 2015
Účinnost od: 4. června 2015    Účinnost do :27.09.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 4. června 2015    Účinnost do :27.09.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 4. června 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 4. června 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
čá. 054/2015 Sb. rozeslána 29. května 2015
Účinnost od: 3. června 2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným
Účinnost od: 13. června 2015 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
čá. 053/2015 Sb. rozeslána 26. května 2015
Účinnost od: 1. června 2015
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření
Účinnost od: 1. června 2015    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
čá. 052/2015 Sb. rozeslána 26. května 2015
Účinnost od: 1. června 2015
Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
čá. 051/2015 Sb. rozeslána 21. května 2015
Účinnost od: 21. května 2015
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
Účinnost od: 1. června 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/2015 Sb. rozeslána 18. května 2015
Účinnost od: 18. května 2015    Účinnost do :27.09.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 18. května 2015    Účinnost do :27.09.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. června 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. června 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 049/2015 Sb. rozeslána 14. května 2015
Účinnost od: 14. května 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
čá. 048/2015 Sb. rozeslána 14. května 2015
Účinnost od: 15. května 2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %
čá. 047/2015 Sb. rozeslána 13. května 2015
Účinnost od: 13. května 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
čá. 046/2015 Sb. rozeslána 13. května 2015
Účinnost od: 1. července 2015
Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
čá. 045/2015 Sb. rozeslána 7. května 2015
Účinnost od: 1. června 2015
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. června 2015
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2015
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. června 2015
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. června 2015
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 044/2015 Sb. rozeslána 4. května 2015
Účinnost od: 4. května 2015    Zrušeno : 01.07.2019
Nařízení vlády o oborech státní služby
čá. 043/2015 Sb. rozeslána 4. května 2015
Účinnost od: 4. května 2015    Účinnost do :27.09.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 042/2015 Sb. rozeslána 30. dubna 2015
Účinnost od: 30. dubna 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2015    Zrušeno : 01.06.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
Účinnost od: 1. května 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 041/2015 Sb. rozeslána 28. dubna 2015
Účinnost od: 28. dubna 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Účinnost od: 1. května 2015
Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
čá. 040/2015 Sb. rozeslána 20. dubna 2015
Účinnost od: 20. dubna 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. dubna 2015    Zrušeno : 12.09.2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
Účinnost od: 1. května 2015    Účinnost do :01.05.2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 039/2015 Sb. rozeslána 20. dubna 2015
Účinnost od: 1. května 2015    Účinnost do :01.05.2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. června 2015    Zrušeno : 19.07.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
Účinnost od: 20. dubna 2015
Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
čá. 038/2015 Sb. rozeslána 17. dubna 2015
Účinnost od: 1. července 2015
SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 5. května 2015
VYHLÁŠKA o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 1. června 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 037/2015 Sb. rozeslána 17. dubna 2015
Účinnost od: 1. června 2015
Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů
Účinnost od: 1. května 2015
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
Účinnost od: 1. června 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. září 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 2. května 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. května 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
čá. 036/2015 Sb. rozeslána 15. dubna 2015
Účinnost od: 15. dubna 2015
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Účinnost od: 15. dubna 2015
Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Účinnost od: 15. dubna 2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
čá. 035/2015 Sb. rozeslána 15. dubna 2015
Účinnost od: 15. dubna 2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
čá. 034/2015 Sb. rozeslána 15. dubna 2015
Účinnost od: 15. dubna 2015    Účinnost do :27.09.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. dubna 2015    Účinnost do :27.09.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. června 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
čá. 033/2015 Sb. rozeslána 15. dubna 2015
Účinnost od: 1. května 2015
Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
čá. 032/2015 Sb. rozeslána 9. dubna 2015
Účinnost od: 15. dubna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 031/2015 Sb. rozeslána 7. dubna 2015
Účinnost od: 1. května 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2015
Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
čá. 030/2015 Sb. rozeslána 3. dubna 2015
Účinnost od: 3. dubna 2015
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Účinnost od: 3. dubna 2015
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích
čá. 029/2015 Sb. rozeslána 2. dubna 2015
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
čá. 028/2015 Sb. rozeslána 2. dubna 2015
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
Účinnost od: 1. července 2015
Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
čá. 027/2015 Sb. rozeslána 31. března 2015
Účinnost od: 1. dubna 2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Účinnost od: 1. dubna 2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
Účinnost od: 1. dubna 2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
čá. 026/2015 Sb. rozeslána 27. března 2015
Účinnost od: 27. března 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. dubna 2015    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2015 Sb. rozeslána 27. března 2015
Účinnost od: 1. dubna 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2015
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Účinnost od: 1. května 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
čá. 024/2015 Sb. rozeslána 23. března 2015
Účinnost od: 24. března 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb.
čá. 023/2015 Sb. rozeslána 17. března 2015
Účinnost od: 17. března 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015
Účinnost od: 15. dubna 2015
Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
čá. 022/2015 Sb. rozeslána 13. března 2015
Účinnost od: 13. března 2015    Účinnost do :14.06.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 13. března 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
čá. 021/2015 Sb. rozeslána 12. března 2015
Účinnost od: 27. března 2015 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2015 Sb. rozeslána 10. března 2015
Účinnost od: 15. března 2015
Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
čá. 019/2015 Sb. rozeslána 6. března 2015
Účinnost od: 1. dubna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. března 2015    Zrušeno : 01.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 018/2015 Sb. rozeslána 26. února 2015
Účinnost od: 26. února 2015    Účinnost do :14.06.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. února 2015    Účinnost do :14.06.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 4. března 2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic
čá. 017/2015 Sb. rozeslána 20. února 2015
Účinnost od: 20. února 2015    Zrušeno : 29.07.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
Účinnost od: 1. dubna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.
čá. 016/2015 Sb. rozeslána 13. února 2015
Účinnost od: 13. února 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.
Účinnost od: 13. února 2015    Účinnost do :01.01.2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.
Účinnost od: 13. února 2015    Účinnost do :01.01.2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.
čá. 015/2015 Sb. rozeslána 13. února 2015
Účinnost od: 1. března 2015
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření
Účinnost od: 1. března 2015
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření
čá. 014/2015 Sb. rozeslána 6. února 2015
Účinnost od: 6. února 2015    Účinnost do :14.06.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. března 2015    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/2015 Sb. rozeslána 5. února 2015
Účinnost od: 10. února 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2015 Sb. rozeslána 3. února 2015
Účinnost od: 3. února 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
Účinnost od: 3. února 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015
Účinnost od: 3. února 2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015
Účinnost od: 1. března 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
čá. 011/2015 Sb. rozeslána 30. ledna 2015
Účinnost od: 30. ledna 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb.
Účinnost od: 1. února 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. února 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
čá. 010/2015 Sb. rozeslána 29. ledna 2015
Účinnost od: 29. ledna 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
čá. 009/2015 Sb. rozeslána 23. ledna 2015
Účinnost od: 23. ledna 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. března 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.
čá. 008/2015 Sb. rozeslána 21. ledna 2015
Účinnost od: 21. ledna 2015    Účinnost do :14.06.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá. 007/2015 Sb. rozeslána 21. ledna 2015
Účinnost od: 1. února 2015
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
čá. 006/2015 Sb. rozeslána 16. ledna 2015
Účinnost od: 1. února 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
čá. 005/2015 Sb. rozeslána 12. ledna 2015
Účinnost od: 15. ledna 2015 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
čá. 004/2015 Sb. rozeslána 9. ledna 2015
Účinnost od: 9. ledna 2015    Účinnost do :14.06.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 24. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 003/2015 Sb. rozeslána 5. ledna 2015
Účinnost od: 5. ledna 2015
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.
Účinnost od: 5. ledna 2015    Zrušeno : 04.05.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby
čá. 002/2015 Sb. rozeslána 7. ledna 2015
Účinnost od: 15. ledna 2015
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
čá. 001/2015 Sb. rozeslána 6. ledna 2015
Účinnost od: 6. ledna 2015
Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
Účinnost od: 6. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zavřít
MENU