Sbírka předpisů 2014

čá. 145/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 13.02.2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 13.02.2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 144/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 143/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 142/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Účinnost od: 1. dubna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Účinnost od: 15. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 141/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.01.2021
Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
čá. 140/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
čá. 139/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 31. prosince 2014    Účinnost do :14.06.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 31. prosince 2014    Zrušeno : 19.05.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 138/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015    Účinnost do :01.01.2016
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
čá. 137/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
čá. 136/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Vyhláška o registraci vozidel
čá. 135/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 134/2014 Sb. rozeslána 31. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
čá. 133/2014 Sb. rozeslána 29. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění
čá. 132/2014 Sb. rozeslána 29. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
čá. 131/2014 Sb. rozeslána 29. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
Účinnost od: 29. prosince 2014    Účinnost do :01.07.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 18. prosince 2014    Zrušeno : 06.04.2016
Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 130/2014 Sb. rozeslána 23. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost od: 1. ledna 2015    Účinnost do :01.01.2016
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
čá. 129/2014 Sb. rozeslána 23. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015    Účinnost do :01.01.2016
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015
Účinnost od: 1. ledna 2015    Účinnost do :01.01.2016
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
čá. 128/2014 Sb. rozeslána 19. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.08.2015
Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
Účinnost od: 19. prosince 2014    Účinnost do :01.01.2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
čá. 127/2014 Sb. rozeslána 19. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 28.05.2018
Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Účinnost od: 19. prosince 2014
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky
čá. 126/2014 Sb. rozeslána 19. prosince 2014
Účinnost od: 29. prosince 2014
Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
čá. 125/2014 Sb. rozeslána 18. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
čá. 124/2014 Sb. rozeslána 18. prosince 2014
Účinnost od: 18. prosince 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.03.2017
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
čá. 123/2014 Sb. rozeslána 18. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády o katalogu správních činností
čá. 122/2014 Sb. rozeslána 18. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
čá. 121/2014 Sb. rozeslána 18. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
čá. 120/2014 Sb. rozeslána 18. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
čá. 119/2014 Sb. rozeslána 16. prosince 2014
Účinnost od: 16. prosince 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.
Účinnost od: 16. prosince 2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
čá. 118/2014 Sb. rozeslána 15. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 117/2014 Sb. rozeslána 11. prosince 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2/2014,č. 3/2014 a č. 4/2014)
Účinnost od: 11. prosince 2014    Účinnost do :15.03.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 11. prosince 2014    Účinnost do :01.02.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 11. prosince 2014    Účinnost do :15.03.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá. 116/2014 Sb. rozeslána 8. prosince 2014
Účinnost od: 29. prosince 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. prosince 2014    Účinnost do :01.07.2015
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
čá. 115/2014 Sb. rozeslána 9. prosince 2014
Účinnost od: 9. prosince 2014    Účinnost do :15.03.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Účinnost od: 1. dubna 2015 s výjimkou
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
čá. 114/2014 Sb. rozeslána 2. prosince 2014
Účinnost od: 2. prosince 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb.
Účinnost od: 2. prosince 2014
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. prosince 2014    Účinnost do :01.01.2015
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015
čá. 113/2014 Sb. rozeslána 28. listopadu 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015    Účinnost do :01.01.2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015
Účinnost od: 28. listopadu 2014    Účinnost do :15.03.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá. 112/2014 Sb. rozeslána 28. listopadu 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2014)
Účinnost od: 28. listopadu 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 7. října 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 111/2014 Sb. rozeslána 25. listopadu 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 25. listopadu 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
Účinnost od: 1. února 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno
čá. 110/2014 Sb. rozeslána 24. listopadu 2014
Účinnost od: 1. dubna 2015 s výjimkou
Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
čá. 109/2014 Sb. rozeslána 21. listopadu 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 108/2014 Sb. rozeslána 19. listopadu 2014
Účinnost od: 19. listopadu 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
Účinnost od: 1. března 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. prosince 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. prosince 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
čá. 107/2014 Sb. rozeslána 19. listopadu 2014
Účinnost od: 19. listopadu 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 4. prosince 2014
Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
Účinnost od: 4. prosince 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 31. prosince 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 106/2014 Sb. rozeslána 14. listopadu 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
čá. 105/2014 Sb. rozeslána 14. listopadu 2014
Účinnost od: 14. listopadu 2014
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014
Účinnost od: 1. září 2014
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
čá. 104/2014 Sb. rozeslána 14. listopadu 2014
Účinnost od: 1. prosince 2014
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. prosince 2014    Zrušeno : 01.06.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. prosince 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 103/2014 Sb. rozeslána 13. listopadu 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
Účinnost od: 1. prosince 2014    Zrušeno : 01.12.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
čá. 102/2014 Sb. rozeslána 13. listopadu 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015    Účinnost do :01.01.2016
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
čá. 101/2014 Sb. rozeslána 7. listopadu 2014
Účinnost od: 12. listopadu 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989
Účinnost od: 7. listopadu 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
čá. 100/2014 Sb. rozeslána 3. listopadu 2014
Účinnost od: 3. listopadu 2014    Zrušeno : 08.12.2014
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015
čá. 099/2014 Sb. rozeslána 6. listopadu 2014
Účinnost od: 6. listopadu 2014
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon o státní službě
čá. 098/2014 Sb. rozeslána 6. listopadu 2014
Účinnost od: 1. prosince 2014    Zrušeno : 13.01.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.
čá. 097/2014 Sb. rozeslána 31. října 2014
Účinnost od: 31. října 2014    Účinnost do :01.02.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 31. října 2014    Účinnost do :01.01.2016
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015
čá. 096/2014 Sb. rozeslána 23. října 2014
Účinnost od: 7. listopadu 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. listopadu 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
čá. 095/2014 Sb. rozeslána 23. října 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.01.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
Účinnost od: 1. listopadu 2014    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Účinnost od: 1. listopadu 2014    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2014    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 094/2014 Sb. rozeslána 21. října 2014
Účinnost od: 21. října 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)
Účinnost od: 1. listopadu 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Účinnost od: 1. listopadu 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
čá. 093/2014 Sb. rozeslána 20. října 2014
Účinnost od: 20. října 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/13 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Účinnost od: 20. října 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 9. září 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2014    Zrušeno : 01.08.2016
Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
čá. 092/2014 Sb. rozeslána 14. října 2014
Účinnost od: 14. října 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
čá. 091/2014 Sb. rozeslána 14. října 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
čá. 090/2014 Sb. rozeslána 10. října 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015    Účinnost do :01.01.2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015
Účinnost od: 14. října 2014
Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000 Kč
čá. 089/2014 Sb. rozeslána 2. října 2014
Účinnost od: 3. října 2014    Zrušeno : 01.08.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
Účinnost od: 3. října 2014    Účinnost do :01.01.2015
Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor
čá. 088/2014 Sb. rozeslána 30. září 2014
Účinnost od: 30. září 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo)
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015
čá. 087/2014 Sb. rozeslána 30. září 2014
Účinnost od: 1. října 2014    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 086/2014 Sb. rozeslána 26. září 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. září 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 085/2014 Sb. rozeslána 26. září 2014
Účinnost od: 18. března 2016
Sdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014
Účinnost od: 1. října 2014    Zrušeno : 01.03.2017
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
Účinnost od: 1. prosince 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 084/2014 Sb. rozeslána 26. září 2014
Účinnost od: 1. října 2014 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
čá. 083/2014 Sb. rozeslána 25. září 2014
Účinnost od: 1. října 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
čá. 082/2014 Sb. rozeslána 12. září 2014
Účinnost od: 1. října 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čá. 081/2014 Sb. rozeslána 12. září 2014
Účinnost od: 12. září 2014    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu
čá. 080/2014 Sb. rozeslána 5. září 2014
Účinnost od: 1. října 2014    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
čá. 079/2014 Sb. rozeslána 3. září 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
čá. 078/2014 Sb. rozeslána 2. září 2014
Účinnost od: 24. září 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře
Účinnost od: 1. září 2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
čá. 077/2014 Sb. rozeslána 2. září 2014
Účinnost od: 3. září 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 076/2014 Sb. rozeslána 29. srpna 2014
Účinnost od: 1. září 2014    Zrušeno : 01.09.2015
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 075/2014 Sb. rozeslána 29. srpna 2014
Účinnost od: 1. října 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. října 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. srpna 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Účinnost od: 29. srpna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 13. září 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
čá. 074/2014 Sb. rozeslána 28. srpna 2014
Účinnost od: 1. září 2014
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj
Účinnost od: 1. září 2014
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj
Účinnost od: 1. září 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 073/2014 Sb. rozeslána 25. srpna 2014
Účinnost od: 25. srpna 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 072/2014 Sb. rozeslána 20. srpna 2014
Účinnost od: 1. září 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Účinnost od: 1. září 2014    Zrušeno : 01.10.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/2014 Sb. rozeslána 18. srpna 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
čá. 070/2014 Sb. rozeslána 18. srpna 2014
Účinnost od: 1. září 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
Účinnost od: 31. srpna 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
čá. 069/2014 Sb. rozeslána 13. srpna 2014
Účinnost od: 18. srpna 2014
Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
čá. 068/2014 Sb. rozeslána 8. srpna 2014
Účinnost od: 1. září 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
čá. 067/2014 Sb. rozeslána 7. srpna 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.02.2019
Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
Účinnost od: 7. srpna 2014
Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
čá. 066/2014 Sb. rozeslána 4. srpna 2014
Účinnost od: 4. srpna 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. srpna 2014 s výjimkou
Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 065/2014 Sb. rozeslána 1. srpna 2014
Účinnost od: 6. srpna 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií
Účinnost od: 13. prosince 2014    Zrušeno : 01.08.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů
čá. 064/2014 Sb. rozeslána 31. července 2014
Účinnost od: 31. července 2014
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
čá. 063/2014 Sb. rozeslána 29. července 2014
Účinnost od: 1. srpna 2014    Zrušeno : 01.09.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
Účinnost od: 31. července 2014
Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005
čá. 062/2014 Sb. rozeslána 29. července 2014
Účinnost od: 1. srpna 2014 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Účinnost od: 1. srpna 2014 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
Účinnost od: 1. srpna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 061/2014 Sb. rozeslána 24. července 2014
Účinnost od: 24. července 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
Účinnost od: 8. srpna 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
čá. 060/2014 Sb. rozeslána 23. července 2014
Účinnost od: 1. srpna 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2014
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
čá. 059/2014 Sb. rozeslána 22. července 2014
Účinnost od: 1. srpna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
čá. 058/2014 Sb. rozeslána 22. července 2014
Účinnost od: 22. července 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
čá. 057/2014 Sb. rozeslána 21. července 2014
Účinnost od: 16. listopadu 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2014    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2014
Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
čá. 056/2014 Sb. rozeslána 17. července 2014
Účinnost od: 1. srpna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
čá. 055/2014 Sb. rozeslána 11. července 2014
Účinnost od: 11. července 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.
Účinnost od: 26. července 2014    Zrušeno : 01.10.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Účinnost od: 1. září 2014
Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
čá. 054/2014 Sb. rozeslána 11. července 2014
Účinnost od: 1. února 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 053/2014 Sb. rozeslána 9. července 2014
Účinnost od: 24. července 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. července 2014    Účinnost do :21.09.2014
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 052/2014 Sb. rozeslána 9. července 2014
Účinnost od: 15. července 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.
Účinnost od: 9. července 2014    Zrušeno : 04.09.2015
Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
Účinnost od: 1. září 2014 s výjimkou
Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
čá. 051/2014 Sb. rozeslána 30. června 2014
Účinnost od: 1. července 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
Účinnost od: 1. července 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/2014 Sb. rozeslána 26. června 2014
Účinnost od: 1. července 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
čá. 049/2014 Sb. rozeslána 26. června 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2014 Sb. rozeslána 26. června 2014
Účinnost od: 1. července 2014    Zrušeno : 01.08.2017
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
čá. 047/2014 Sb. rozeslána 20. června 2014
Účinnost od: 1. července 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Účinnost od: 20. června 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 20. června 2014    Účinnost do :12.10.2014
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
čá. 046/2014 Sb. rozeslána 18. června 2014
Účinnost od: 18. června 2014
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013
Účinnost od: 1. července 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.
Účinnost od: 1. července 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 045/2014 Sb. rozeslána 13. června 2014
Účinnost od: 13. června 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje
Účinnost od: 28. června 2014
Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu
Účinnost od: 1. října 2014
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 044/2014 Sb. rozeslána 9. června 2014
Účinnost od: 15. června 2014 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.
Účinnost od: 9. června 2014    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2014    Zrušeno : 01.09.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
čá. 043/2014 Sb. rozeslána 9. června 2014
Účinnost od: 11. června 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
Účinnost od: 24. června 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 042/2014 Sb. rozeslána 5. června 2014
Účinnost od: 5. června 2014    Účinnost do :13.12.2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %
Účinnost od: 5. června 2014    Účinnost do :13.06.2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX %
Účinnost od: 5. června 2014    Účinnost do :10.12.2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %
čá. 041/2014 Sb. rozeslána 4. června 2014
Účinnost od: 19. června 2014 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Účinnost od: 19. června 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.
čá. 040/2014 Sb. rozeslána 29. května 2014
Účinnost od: 13. června 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. června 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
Účinnost od: 13. června 2014    Zrušeno : 01.09.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
čá. 039/2014 Sb. rozeslána 27. května 2014
Účinnost od: 27. května 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014
čá. 038/2014 Sb. rozeslána 23. května 2014
Účinnost od: 1. července 2014    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
čá. 037/2014 Sb. rozeslána 21. května 2014
Účinnost od: 21. května 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. května 2014
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014
Účinnost od: 1. června 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Účinnost od: 5. června 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů
čá. 036/2014 Sb. rozeslána 15. května 2014
Účinnost od: 17. května 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/2014 Sb. rozeslána 15. května 2014
Účinnost od: 19. května 2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %
čá. 034/2014 Sb. rozeslána 14. května 2014
Účinnost od: 29. května 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
čá. 033/2014 Sb. rozeslána 9. května 2014
Účinnost od: 1. července 2014
Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
Účinnost od: 8. června 2014
Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany
čá. 032/2014 Sb. rozeslána 7. května 2014
Účinnost od: 7. května 2014 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
čá. 031/2014 Sb. rozeslána 30. dubna 2014
Účinnost od: 13. května 2014
Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 1. května 2014
Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
čá. 030/2014 Sb. rozeslána 25. dubna 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
čá. 029/2014 Sb. rozeslána 25. dubna 2014
Účinnost od: 19. května 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
čá. 028/2014 Sb. rozeslána 24. dubna 2014
Účinnost od: 1. července 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 1. května 2014
Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
čá. 027/2014 Sb. rozeslána 14. dubna 2014
Účinnost od: 29. dubna 2014
Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Účinnost od: 1. května 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
Účinnost od: 1. května 2014
Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
čá. 026/2014 Sb. rozeslána 9. dubna 2014
Účinnost od: 1. května 2014    Účinnost do :01.05.2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. dubna 2014
Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
čá. 025/2014 Sb. rozeslána 9. dubna 2014
Účinnost od: 1. května 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů
Účinnost od: 1. září 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
čá. 024/2014 Sb. rozeslána 7. dubna 2014
Účinnost od: 1. května 2014
Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce
Účinnost od: 1. května 2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
čá. 023/2014 Sb. rozeslána 7. dubna 2014
Účinnost od: 7. dubna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. dubna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. dubna 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 22. dubna 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. června 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. dubna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 7. dubna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě
Účinnost od: 7. dubna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 022/2014 Sb. rozeslána 7. dubna 2014
Účinnost od: 1. května 2014
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady
Účinnost od: 15. dubna 2014
Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
Účinnost od: 15. dubna 2014
Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
čá. 021/2014 Sb. rozeslána 31. března 2014
Účinnost od: 31. března 2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti
Účinnost od: 1. dubna 2014    Účinnost do :01.01.2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014
Účinnost od: 1. května 2014    Účinnost do :01.05.2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
čá. 020/2014 Sb. rozeslána 28. března 2014
Účinnost od: 1. dubna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Účinnost od: 1. dubna 2014 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
čá. 019/2014 Sb. rozeslána 21. března 2014
Účinnost od: 26. března 2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala
Účinnost od: 31. března 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. března 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.
čá. 018/2014 Sb. rozeslána 21. března 2014
Účinnost od: 21. března 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2014 Sb. rozeslána 18. března 2014
Účinnost od: 18. března 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014
Účinnost od: 31. března 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
Účinnost od: 2. dubna 2014
Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
čá. 016/2014 Sb. rozeslána 17. března 2014
Účinnost od: 17. března 2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání
čá. 015/2014 Sb. rozeslána 17. března 2014
Účinnost od: 17. března 2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 %
Účinnost od: 17. března 2014    Účinnost do :18.03.2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2018, 0,85 %
čá. 014/2014 Sb. rozeslána 13. března 2014
Účinnost od: 13. března 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 15. března 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2014    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2014    Zrušeno : 01.06.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 28. března 2014    Zrušeno : 04.09.2015
Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky
čá. 013/2014 Sb. rozeslána 28. února 2014
Účinnost od: 15. března 2014    Zrušeno : 13.01.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
Účinnost od: 1. března 2014
Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
Účinnost od: 1. března 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
čá. 012/2014 Sb. rozeslána 24. února 2014
Účinnost od: 11. března 2014 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 011/2014 Sb. rozeslána 19. února 2014
Účinnost od: 28. února 2014
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. února 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.
Účinnost od: 19. února 2014
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
čá. 010/2014 Sb. rozeslána 18. února 2014
Účinnost od: 5. března 2014
Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
čá. 009/2014 Sb. rozeslána 7. února 2014
Účinnost od: 7. února 2014
Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 22. února 2014    Zrušeno : 01.04.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
Účinnost od: 15. února 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
čá. 008/2014 Sb. rozeslána 30. ledna 2014
Účinnost od: 30. ledna 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 388/2013 Sb.
Účinnost od: 1. února 2014
Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
Účinnost od: 30. ledna 2014
Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě
Účinnost od: 30. ledna 2014 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. února 2014    Zrušeno : 18.07.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady
Účinnost od: 1. února 2014    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/2014 Sb. rozeslána 21. ledna 2014
Účinnost od: 21. ledna 2014
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. led-na 2014 (II. kolo)
čá. 006/2014 Sb. rozeslána 21. ledna 2014
Účinnost od: 1. února 2014
Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
čá. 005/2014 Sb. rozeslána 21. ledna 2014
Účinnost od: 21. ledna 2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. února 2014 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Účinnost od: 1. února 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 004/2014 Sb. rozeslána 17. ledna 2014
Účinnost od: 1. ledna 2014
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 1. února 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. dubna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
Účinnost od: 10. dubna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
čá. 003/2014 Sb. rozeslána 14. ledna 2014
Účinnost od: 1. ledna 2015
Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
čá. 002/2014 Sb. rozeslána 9. ledna 2014
Účinnost od: 9. ledna 2014
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 428/2013 Sb.
Účinnost od: 24. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. ledna 2014
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
čá. 001/2014 Sb. rozeslána 7. ledna 2014
Účinnost od: 7. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zavřít
MENU