Sbírka předpisů 2013

čá. 184/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 15. ledna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou    Účinnost do :01.01.2015
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
čá. 183/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
čá. 182/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 181/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
čá. 180/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
čá. 179/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 31. prosince 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 17. září 2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.10.2015
Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
čá. 178/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády o seznamech návykových látek
čá. 177/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Účinnost od: 31. prosince 2013
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
čá. 176/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
čá. 175/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
čá. 174/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 173/2013 Sb. rozeslána 31. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
čá. 172/2013 Sb. rozeslána 23. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Účinnost do :01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 23. prosince 2013
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
čá. 171/2013 Sb. rozeslána 23. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 7/2013)
Účinnost od: 23. prosince 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 12.09.2014
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
čá. 170/2013 Sb. rozeslána 23. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
čá. 169/2013 Sb. rozeslána 23. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
čá. 168/2013 Sb. rozeslána 23. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
čá. 167/2013 Sb. rozeslána 23. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Účinnost do :01.01.2015
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014
čá. 166/2013 Sb. rozeslána 23. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 03.01.2018
Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
čá. 165/2013 Sb. rozeslána 20. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.
čá. 164/2013 Sb. rozeslána 20. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 163/2013 Sb. rozeslána 18. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Účinnost do :01.01.2015
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 26.09.2020
Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
čá. 162/2013 Sb. rozeslána 16. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2013, č. 4/2013, č. 5/2013, č. 6/2013)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
čá. 161/2013 Sb. rozeslána 16. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
čá. 160/2013 Sb. rozeslána 13. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb.
čá. 159/2013 Sb. rozeslána 13. prosince 2013
Účinnost od: 13. prosince 2013    Účinnost do :16.03.2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 31. prosince 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
Účinnost od: 31. prosince 2013 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
čá. 158/2013 Sb. rozeslána 12. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
Účinnost od: 12. prosince 2013    Účinnost do :16.03.2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2014
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.
čá. 157/2013 Sb. rozeslána 11. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
čá. 156/2013 Sb. rozeslána 9. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.
čá. 155/2013 Sb. rozeslána 9. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
čá. 154/2013 Sb. rozeslána 6. prosince 2013
Účinnost od: 6. prosince 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
čá. 153/2013 Sb. rozeslána 6. prosince 2013
Účinnost od: 6. prosince 2013    Účinnost do :01.01.2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014    Účinnost do :01.01.2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015
čá. 152/2013 Sb. rozeslána 5. prosince 2013
Účinnost od: 31. prosince 2013
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
čá. 151/2013 Sb. rozeslána 4. prosince 2013
Účinnost od: 4. prosince 2013    Účinnost do :13.12.2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020 II, CPI %
Účinnost od: 4. prosince 2013    Účinnost do :13.12.2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %
Účinnost od: 4. prosince 2013    Účinnost do :13.12.2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %
Účinnost od: 4. prosince 2013    Účinnost do :13.12.2016
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016 II, FIX %
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
čá. 150/2013 Sb. rozeslána 29. listopadu 2013
Účinnost od: 29. listopadu 2013
Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Účinnost od: 29. listopadu 2013
Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb.
Účinnost od: 29. listopadu 2013
Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb.
Účinnost od: 29. listopadu 2013
Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
Účinnost od: 29. listopadu 2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
čá. 149/2013 Sb. rozeslána 29. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
čá. 148/2013 Sb. rozeslána 29. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 19.11.2014
Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu
čá. 147/2013 Sb. rozeslána 29. listopadu 2013
Účinnost od: 29. listopadu 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 15. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2013 s výjimkou    Zrušeno : 01.12.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 146/2013 Sb. rozeslána 26. listopadu 2013
Účinnost od: 26. listopadu 2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
čá. 145/2013 Sb. rozeslána 26. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 144/2013 Sb. rozeslána 25. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 25. listopadu 2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Účinnost od: 25. listopadu 2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014
čá. 143/2013 Sb. rozeslána 20. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2013)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
čá. 142/2013 Sb. rozeslána 18. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
čá. 141/2013 Sb. rozeslána 18. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
čá. 140/2013 Sb. rozeslána 11. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.06.2019
Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
Účinnost od: 11. listopadu 2013    Účinnost do :12.01.2014
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 139/2013 Sb. rozeslána 8. listopadu 2013
Účinnost od: 23. listopadu 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
čá. 138/2013 Sb. rozeslána 8. listopadu 2013
Účinnost od: 8. listopadu 2013    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
čá. 137/2013 Sb. rozeslána 8. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Účinnost do :01.01.2015
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
čá. 136/2013 Sb. rozeslána 6. listopadu 2013
Účinnost od: 6. listopadu 2013    Účinnost do :16.03.2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
čá. 135/2013 Sb. rozeslána 5. listopadu 2013
Účinnost od: 1. prosince 2013
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření
čá. 134/2013 Sb. rozeslána 5. listopadu 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
čá. 133/2013 Sb. rozeslána 30. října 2013
Účinnost od: 30. října 2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013
čá. 132/2013 Sb. rozeslána 30. října 2013
Účinnost od: 1. listopadu 2013
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2016
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 26.09.2020
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
čá. 131/2013 Sb. rozeslána 29. října 2013
Účinnost od: 29. října 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.
Účinnost od: 29. října 2013    Účinnost do :01.01.2015
Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014
Účinnost od: 29. října 2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 130/2013 Sb. rozeslána 29. října 2013
Účinnost od: 1. listopadu 2013    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2013
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
čá. 129/2013 Sb. rozeslána 25. října 2013
Účinnost od: 1. listopadu 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2013
Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
čá. 128/2013 Sb. rozeslána 23. října 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Účinnost do :01.01.2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014
Účinnost od: 28. října 2013    Zrušeno : 01.12.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
čá. 127/2013 Sb. rozeslána 16. října 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
čá. 126/2013 Sb. rozeslána 11. října 2013
Účinnost od: 15. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb.
čá. 125/2013 Sb. rozeslána 11. října 2013
Účinnost od: 1. listopadu 2013    Zrušeno : 23.09.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
Účinnost od: 15. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
čá. 124/2013 Sb. rozeslána 10. října 2013
Účinnost od: 10. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek
čá. 123/2013 Sb. rozeslána 10. října 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 122/2013 Sb. rozeslána 8. října 2013
Účinnost od: 8. října 2013    Účinnost do :16.03.2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 8. října 2013
Vyhláška o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 23. října 2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho
čá. 121/2013 Sb. rozeslána 14. října 2013
Účinnost od: 29. října 2013
Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
čá. 120/2013 Sb. rozeslána 9. října 2013
Účinnost od: 9. října 2013    Účinnost do :01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013
Účinnost od: 1. března 2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
čá. 119/2013 Sb. rozeslána 4. října 2013
Účinnost od: 1. listopadu 2013
Vyhláška o směnárenské činnosti
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
čá. 118/2013 Sb. rozeslána 4. října 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
čá. 117/2013 Sb. rozeslána 2. října 2013
Účinnost od: 2. října 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
Účinnost od: 17. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
Účinnost od: 1. prosince 2013 s výjimkou
Zákon o povinném značení lihu
Účinnost od: 1. listopadu 2013
Zákon o zrušení karty sociálních systémů
Účinnost od: 1. listopadu 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 116/2013 Sb. rozeslána 30. září 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
čá. 115/2013 Sb. rozeslána 27. září 2013
Účinnost od: 1. října 2013    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2013
Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
Účinnost od: 1. října 2013
Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
čá. 114/2013 Sb. rozeslána 27. září 2013
Účinnost od: 27. září 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., ve slovech „nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při kontrole podle § 134“
Účinnost od: 1. října 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
čá. 113/2013 Sb. rozeslána 27. září 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014
Účinnost od: 27. září 2013
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013
čá. 112/2013 Sb. rozeslána 27. září 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o zvláštních řízeních soudních
čá. 111/2013 Sb. rozeslána 20. září 2013
Účinnost od: 20. září 2013    Účinnost do :16.03.2014
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 20. září 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 31. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
čá. 110/2013 Sb. rozeslána 20. září 2013
Účinnost od: 5. října 2013
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
čá. 109/2013 Sb. rozeslána 17. září 2013
Účinnost od: 2. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
Účinnost od: 2. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.
čá. 108/2013 Sb. rozeslána 17. září 2013
Účinnost od: 1. října 2013
Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Účinnost od: 15. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2013 Sb. rozeslána 12. září 2013
Účinnost od: 12. září 2013
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 30. září 2013
Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
Účinnost od: 30. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
čá. 106/2013 Sb. rozeslána 10. září 2013
Účinnost od: 1. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. listopadu 2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
Účinnost od: 1. listopadu 2013
Zákon o směnárenské činnosti
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 105/2013 Sb. rozeslána 10. září 2013
Účinnost od: 1. prosince 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
Zákon o prekursorech drog
čá. 104/2013 Sb. rozeslána 2. září 2013
Účinnost od: 11. září 2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana
Účinnost od: 2. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
Účinnost od: 2. září 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
čá. 103/2013 Sb. rozeslána 30. srpna 2013
Účinnost od: 1. září 2013
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 102/2013 Sb. rozeslána 28. srpna 2013
Účinnost od: 28. srpna 2013    Účinnost do :27.10.2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Účinnost od: 28. srpna 2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 101/2013 Sb. rozeslána 30. srpna 2013
Účinnost od: 1. září 2013    Zrušeno : 01.09.2014
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Účinnost od: 1. září 2013    Zrušeno : 01.01.2016
Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu
čá. 100/2013 Sb. rozeslána 26. srpna 2013
Účinnost od: 26. srpna 2013
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti podle § 399 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
čá. 099/2013 Sb. rozeslána 23. srpna 2013
Účinnost od: 23. srpna 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 23. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Účinnost od: 23. srpna 2013    Účinnost do :01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
čá. 098/2013 Sb. rozeslána 19. srpna 2013
Účinnost od: 1. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
čá. 097/2013 Sb. rozeslána 19. srpna 2013
Účinnost od: 3. října 2013
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Účinnost od: 1. září 2013 s výjimkou
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Účinnost od: 1. září 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
čá. 096/2013 Sb. rozeslána 19. srpna 2013
Účinnost od: 1. října 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
Účinnost od: 19. srpna 2013    Zrušeno : 01.07.2020
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Účinnost od: 19. srpna 2013    Zrušeno : 01.10.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. srpna 2013
Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Účinnost od: 19. srpna 2013
Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování
Účinnost od: 19. srpna 2013
Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu
Účinnost od: 19. srpna 2013
Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
čá. 095/2013 Sb. rozeslána 19. srpna 2013
Účinnost od: 19. srpna 2013
Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Účinnost od: 19. srpna 2013
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
čá. 094/2013 Sb. rozeslána 19. srpna 2013
Účinnost od: 19. srpna 2013
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
Účinnost od: 19. srpna 2013
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
čá. 093/2013 Sb. rozeslána 6. srpna 2013
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 092/2013 Sb. rozeslána 5. srpna 2013
Účinnost od: 5. srpna 2013 s výjimkou
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 30. srpna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
čá. 091/2013 Sb. rozeslána 2. srpna 2013
Účinnost od: 17. srpna 2013
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
Účinnost od: 1. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Účinnost od: 10. června 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. září 2013
Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
čá. 090/2013 Sb. rozeslána 31. července 2013
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
čá. 089/2013 Sb. rozeslána 30. července 2013
Účinnost od: 31. prosince 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 088/2013 Sb. rozeslána 30. července 2013
Účinnost od: 30. července 2013    Účinnost do :24.11.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. srpna 2013    Zrušeno : 17.10.2015
Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
Účinnost od: 1. srpna 2013    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
čá. 087/2013 Sb. rozeslána 23. července 2013
Účinnost od: 23. července 2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. července 2013
čá. 086/2013 Sb. rozeslána 24. července 2013
Účinnost od: 8. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. července 2013
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
Účinnost od: 1. ledna 2014    Zrušeno : 01.01.2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. července 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
čá. 085/2013 Sb. rozeslána 23. července 2013
Účinnost od: 1. srpna 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2013
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
čá. 084/2013 Sb. rozeslána 23. července 2013
Účinnost od: 1. září 2013    Zrušeno : 03.01.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
čá. 083/2013 Sb. rozeslána 23. července 2013
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. srpna 2013    Zrušeno : 01.06.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 22. srpna 2013
Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
čá. 082/2013 Sb. rozeslána 17. července 2013
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. července 2013    Účinnost do :01.08.2013
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013
čá. 081/2013 Sb. rozeslána 12. července 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014    Účinnost do :01.01.2015
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
čá. 080/2013 Sb. rozeslána 12. července 2013
Účinnost od: 1. srpna 2013
Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
čá. 079/2013 Sb. rozeslána 10. července 2013
Účinnost od: 1. září 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
Účinnost od: 25. července 2013    Zrušeno : 01.02.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
čá. 078/2013 Sb. rozeslána 4. července 2013
Účinnost od: 15. července 2013
Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
čá. 077/2013 Sb. rozeslána 2. července 2013
Účinnost od: 2. července 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Účinnost od: 1. července 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 076/2013 Sb. rozeslána 28. června 2013
Účinnost od: 1. července 2013
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Účinnost od: 3. července 2013
Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje
Účinnost od: 28. června 2013    Účinnost do :16.07.2013
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013
Účinnost od: 1. července 2013    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
Účinnost od: 1. července 2013    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2013    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 075/2013 Sb. rozeslána 28. června 2013
Účinnost od: 28. června 2013    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
čá. 074/2013 Sb. rozeslána 27. června 2013
Účinnost od: 27. června 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 29. května 2013 sp. zn. Pl. ÚS 10/13 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
čá. 073/2013 Sb. rozeslána 26. června 2013
Účinnost od: 26. června 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 28/12 ve věci návrhu na zrušení článku 5 odst. 3 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
Účinnost od: 26. června 2013    Účinnost do :24.11.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. června 2013    Účinnost do :24.11.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. června 2013    Účinnost do :01.01.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013
čá. 072/2013 Sb. rozeslána 20. června 2013
Účinnost od: 28. června 2013
Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje
Účinnost od: 19. června 2013    Zrušeno : 28.06.2013
Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy
čá. 071/2013 Sb. rozeslána 21. června 2013
Účinnost od: 1. července 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. října 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. června 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 070/2013 Sb. rozeslána 21. června 2013
Účinnost od: 21. června 2013    Zrušeno : 20.04.2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
Účinnost od: 1. července 2013
Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
Účinnost od: 21. června 2013
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Účinnost od: 6. července 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. června 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2013
Zákon o Květnovém povstání českého lidu
Účinnost od: 1. září 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
čá. 069/2013 Sb. rozeslána 20. června 2013
Účinnost od: 20. června 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 33/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Účinnost od: 1. července 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů
čá. 068/2013 Sb. rozeslána 20. června 2013
Účinnost od: 20. června 2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012
Účinnost od: 20. června 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
Účinnost od: 1. července 2013 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 067/2013 Sb. rozeslána 13. června 2013
Účinnost od: 12. června 2013    Zrušeno : 28.06.2013
Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
Účinnost od: 13. června 2013    Účinnost do :01.08.2013
Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
Účinnost od: 13. června 2013    Účinnost do :01.08.2013
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
Účinnost od: 13. června 2013    Účinnost do :26.06.2013
Nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013
čá. 066/2013 Sb. rozeslána 5. června 2013
Účinnost od: 5. června 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
Účinnost od: 5. června 2013    Účinnost do :29.06.2013
Nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
čá. 065/2013 Sb. rozeslána 6. června 2013
Účinnost od: 19. června 2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna
Účinnost od: 1. září 2013
Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
čá. 064/2013 Sb. rozeslána 3. června 2013
Účinnost od: 2. června 2013    Zrušeno : 28.06.2013
Rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání
Účinnost od: 3. června 2013    Účinnost do :29.06.2013
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
čá. 063/2013 Sb. rozeslána 4. června 2013
Účinnost od: 4. června 2013    Účinnost do :24.11.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 5. června 2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta
Účinnost od: 1. července 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa
Účinnost od: 15. června 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
čá. 062/2013 Sb. rozeslána 31. května 2013
Účinnost od: 30. června 2013
Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
čá. 061/2013 Sb. rozeslána 31. května 2013
Účinnost od: 1. června 2013
Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
čá. 060/2013 Sb. rozeslána 30. května 2013
Účinnost od: 30. května 2013
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře
čá. 059/2013 Sb. rozeslána 30. května 2013
Účinnost od: 1. července 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
čá. 058/2013 Sb. rozeslána 27. května 2013
Účinnost od: 12. června 2013    Účinnost do :22.06.2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020, CPI %
Účinnost od: 12. června 2013    Účinnost do :13.06.2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %
Účinnost od: 12. června 2013    Účinnost do :13.06.2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %
Účinnost od: 12. června 2013    Účinnost do :13.06.2016
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016, FIX %
Účinnost od: 12. června 2013    Účinnost do :13.12.2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2014
čá. 057/2013 Sb. rozeslána 27. května 2013
Účinnost od: 1. června 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 056/2013 Sb. rozeslána 23. května 2013
Účinnost od: 23. května 2013
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k zaplacení soudního poplatku
čá. 055/2013 Sb. rozeslána 21. května 2013
Účinnost od: 21. května 2013    Účinnost do :24.11.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. června 2013
Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
Účinnost od: 28. května 2013
Vyhláška o vydání zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč
čá. 054/2013 Sb. rozeslána 21. května 2013
Účinnost od: 21. května 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. června 2013
Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů
čá. 053/2013 Sb. rozeslána 16. května 2013
Účinnost od: 1. června 2013    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška o energetických specialistech
čá. 052/2013 Sb. rozeslána 7. května 2013
Účinnost od: 7. května 2013
Sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013 č. Org. 23/13 k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek, a přiznané pravomocným rozhodnutím soudu do okamžiku vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů
Účinnost od: 7. května 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek
čá. 051/2013 Sb. rozeslána 7. května 2013
Účinnost od: 7. května 2013
Vyhláška o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací)
Účinnost od: 7. května 2013
Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
Účinnost od: 22. května 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.
čá. 050/2013 Sb. rozeslána 30. dubna 2013
Účinnost od: 30. dubna 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 2. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. října 2013
Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
čá. 049/2013 Sb. rozeslána 30. dubna 2013
Účinnost od: 30. dubna 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 1. června 2013    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2013 Sb. rozeslána 30. dubna 2013
Účinnost od: 1. května 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Účinnost od: 1. května 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 047/2013 Sb. rozeslána 30. dubna 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
čá. 046/2013 Sb. rozeslána 25. dubna 2013
Účinnost od: 1. května 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. května 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. dubna 2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
Účinnost od: 1. června 2013
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
čá. 045/2013 Sb. rozeslána 22. dubna 2013
Účinnost od: 30. dubna 2013
Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
Účinnost od: 1. července 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
čá. 044/2013 Sb. rozeslána 16. dubna 2013
Účinnost od: 16. dubna 2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. dubna 2013
čá. 043/2013 Sb. rozeslána 12. dubna 2013
Účinnost od: 12. dubna 2013    Účinnost do :21.07.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 12. dubna 2013    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
čá. 042/2013 Sb. rozeslána 10. dubna 2013
Účinnost od: 10. dubna 2013    Účinnost do :01.01.2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 - 2016
Účinnost od: 10. dubna 2013    Zrušeno : 18.10.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb.
čá. 041/2013 Sb. rozeslána 10. dubna 2013
Účinnost od: 10. dubna 2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013
Účinnost od: 1. května 2013    Účinnost do :01.05.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2013    Účinnost do :01.05.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 10. dubna 2013    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 040/2013 Sb. rozeslána 10. dubna 2013
Účinnost od: 1. května 2013    Zrušeno : 15.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 039/2013 Sb. rozeslána 5. dubna 2013
Účinnost od: 5. dubna 2013    Účinnost do :01.01.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013
Účinnost od: 5. dubna 2013    Zrušeno : 13.01.2017
Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití
Účinnost od: 5. dubna 2013
Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
čá. 038/2013 Sb. rozeslána 3. dubna 2013
Účinnost od: 3. dubna 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 15. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 15/12 ve věci návrhu na zrušení části § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Účinnost od: 10. dubna 2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 250. výročí narození Aloyse Klara
Účinnost od: 3. dubna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 037/2013 Sb. rozeslána 3. dubna 2013
Účinnost od: 3. dubna 2013
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
čá. 036/2013 Sb. rozeslána 29. března 2013
Účinnost od: 1. dubna 2013    Zrušeno : 01.09.2020
Vyhláška o energetické náročnosti budov
čá. 035/2013 Sb. rozeslána 26. března 2013
Účinnost od: 26. března 2013    Účinnost do :21.07.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
čá. 034/2013 Sb. rozeslána 25. března 2013
Účinnost od: 1. května 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Účinnost od: 1. dubna 2013    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
Účinnost od: 1. dubna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2013
Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
čá. 033/2013 Sb. rozeslána 19. března 2013
Účinnost od: 2. dubna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
čá. 032/2013 Sb. rozeslána 19. března 2013
Účinnost od: 19. března 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. dubna 2013
Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 031/2013 Sb. rozeslána 14. března 2013
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Účinnost od: 14. března 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2013 Sb. rozeslána 14. března 2013
Účinnost od: 14. března 2013    Účinnost do :21.07.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb.
čá. 029/2013 Sb. rozeslána 14. března 2013
Účinnost od: 29. března 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
čá. 028/2013 Sb. rozeslána 14. března 2013
Účinnost od: 29. března 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
čá. 027/2013 Sb. rozeslána 11. března 2013
Účinnost od: 15. března 2013
Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
Účinnost od: 15. března 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb.
čá. 026/2013 Sb. rozeslána 11. března 2013
Účinnost od: 11. března 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
Účinnost od: 1. dubna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2013 Sb. rozeslána 8. března 2013
Účinnost od: 23. března 2013    Zrušeno : 01.07.2020
Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
čá. 024/2013 Sb. rozeslána 6. března 2013
Účinnost od: 22. února 2013
Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice
čá. 023/2013 Sb. rozeslána 6. března 2013
Účinnost od: 6. března 2013    Účinnost do :21.07.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 6. března 2013    Účinnost do :21.07.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 6. března 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 6. března 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
čá. 022/2013 Sb. rozeslána 4. března 2013
Účinnost od: 1. dubna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
čá. 021/2013 Sb. rozeslána 28. února 2013
Účinnost od: 1. března 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb.
čá. 020/2013 Sb. rozeslána 25. února 2013
Účinnost od: 1. srpna 2013 s výjimkou
Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
čá. 019/2013 Sb. rozeslána 25. února 2013
Účinnost od: 1. dubna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 25. února 2013 s výjimkou    Zrušeno : 01.12.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
čá. 018/2013 Sb. rozeslána 20. února 2013
Účinnost od: 20. února 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/09 ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Účinnost od: 20. února 2013    Účinnost do :21.07.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse
Účinnost od: 1. března 2013    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu
čá. 017/2013 Sb. rozeslána 18. února 2013
Účinnost od: 18. února 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/12 ve věci návrhu na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 Sb.
Účinnost od: 18. února 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2012 sp. zn. Pl. ÚS 31/08 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 42 odst. 11 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „nebo dopravní prostředek“
čá. 016/2013 Sb. rozeslána 18. února 2013
Účinnost od: 22. ledna 2013
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 18. února 2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 %
Účinnost od: 1. března 2013
Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů
Účinnost od: 1. března 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. února 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.
čá. 015/2013 Sb. rozeslána 8. února 2013
Účinnost od: 8. února 2013    Účinnost do :21.07.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 7. ledna 2013
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012
Účinnost od: 20. února 2013    Zrušeno : 24.06.2014
Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty
čá. 014/2013 Sb. rozeslána 6. února 2013
Účinnost od: 15. února 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
čá. 013/2013 Sb. rozeslána 6. února 2013
Účinnost od: 1. března 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2013 Sb. rozeslána 4. února 2013
Účinnost od: 1. září 2013    Zrušeno : 28.02.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 011/2013 Sb. rozeslána 29. ledna 2013
Účinnost od: 29. ledna 2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)
Účinnost od: 20. července 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
čá. 010/2013 Sb. rozeslána 30. ledna 2013
Účinnost od: 6. února 2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 20. výročí České národní banky a české měny
Účinnost od: 30. ledna 2013
Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
Účinnost od: 30. ledna 2013
Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček
čá. 009/2013 Sb. rozeslána 25. ledna 2013
Účinnost od: 25. ledna 2013    Účinnost do :21.07.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 25. ledna 2013    Účinnost do :21.07.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá. 008/2013 Sb. rozeslána 22. ledna 2013
Účinnost od: 1. ledna 2013    Účinnost do :01.01.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013    Účinnost do :01.01.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. ledna 2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 22. ledna 2013    Účinnost do :29.07.2016
Sdělení Ministerstva financí jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2016, 0,50 %
čá. 007/2013 Sb. rozeslána 17. ledna 2013
Účinnost od: 1. ledna 2013
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. února 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
Účinnost od: 1. února 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 006/2013 Sb. rozeslána 16. ledna 2013
Účinnost od: 16. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 005/2013 Sb. rozeslána 14. ledna 2013
Účinnost od: 1. února 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 004/2013 Sb. rozeslána 8. ledna 2013
Účinnost od: 8. ledna 2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013
Účinnost od: 8. ledna 2013    Účinnost do :14.04.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 003/2013 Sb. rozeslána 8. ledna 2013
Účinnost od: 8. ledna 2013    Účinnost do :30.10.2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2019, 1,50 %
Účinnost od: 23. ledna 2013
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice
Účinnost od: 15. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2013 Sb. rozeslána 7. ledna 2013
Účinnost od: 7. ledna 2013
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 7. ledna 2013    Zrušeno : 01.11.2017
Vyhláška o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
čá. 001/2013 Sb. rozeslána 2. ledna 2013
Účinnost od: 2. ledna 2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013
Zavřít
MENU