Sbírka předpisů 2012

čá. 190/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 31. prosince 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 189/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Účinnost do :01.01.2014
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
čá. 188/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 187/2012 Sb. rozeslána 27. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
čá. 186/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 31. prosince 2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. listopadu 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. listopadu 2012
Účinnost od: 15. ledna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), přijatému Parlamentem dne 26. října 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. listopadu 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Účinnost od: 31. prosince 2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 5. června 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. června 2012
Účinnost od: 15. ledna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
čá. 185/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2012
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
čá. 184/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění pozdějších předpisů
čá. 183/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 31. prosince 2012
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 31. prosince 2012
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2013    Účinnost do :01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 2. ledna 2013
Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
čá. 182/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.04.2021
Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
čá. 181/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 31. prosince 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
čá. 180/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.06.2016
Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
čá. 179/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
čá. 178/2012 Sb. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
čá. 177/2012 Sb. rozeslána 27. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.11.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb.
čá. 176/2012 Sb. rozeslána 27. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
čá. 175/2012 Sb. rozeslána 27. prosince 2012
Účinnost od: 27. prosince 2012
Sdělení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2012 č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013
Účinnost od: 11. ledna 2013
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
čá. 174/2012 Sb. rozeslána 27. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 173/2012 Sb. rozeslána 21. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
Účinnost od: 21. prosince 2012    Zrušeno : 01.10.2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 21. prosince 2012    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 172/2012 Sb. rozeslána 21. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 171/2012 Sb. rozeslána 21. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
čá. 170/2012 Sb. rozeslána 20. prosince 2012
Účinnost od: 20. prosince 2012
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu vyhlášeném pod č. 444/2012 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013
čá. 169/2012 Sb. rozeslána 20. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 29.01.2016
Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
čá. 168/2012 Sb. rozeslána 20. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
čá. 167/2012 Sb. rozeslána 17. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
čá. 166/2012 Sb. rozeslána 17. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.09.2013
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 165/2012 Sb. rozeslána 14. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
čá. 164/2012 Sb. rozeslána 14. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2012, č. 4/2012, č. 5/2012, č. 6/2012)
Účinnost od: 14. prosince 2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.02.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 163/2012 Sb. rozeslána 13. prosince 2012
Účinnost od: 13. prosince 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
Účinnost od: 13. prosince 2012    Účinnost do :14.04.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2013    Účinnost do :01.01.2014
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013
čá. 162/2012 Sb. rozeslána 13. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
čá. 161/2012 Sb. rozeslána 13. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.10.2014
Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
čá. 160/2012 Sb. rozeslána 10. prosince 2012
Účinnost od: 10. prosince 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů
čá. 159/2012 Sb. rozeslána 7. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 158/2012 Sb. rozeslána 7. prosince 2012
Účinnost od: 7. prosince 2012    Zrušeno : 01.12.2015
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 157/2012 Sb. rozeslána 7. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.04.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky
čá. 156/2012 Sb. rozeslána 30. listopadu 2012
Účinnost od: 30. listopadu 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
čá. 155/2012 Sb. rozeslána 5. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
čá. 154/2012 Sb. rozeslána 5. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 1. ledna 2013
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 23.09.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 29.07.2016
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
čá. 153/2012 Sb. rozeslána 4. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Účinnost do :01.01.2014
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2013
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o ochraně pokusných zvířat
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování
čá. 152/2012 Sb. rozeslána 30. listopadu 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2012)
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 151/2012 Sb. rozeslána 30. listopadu 2012
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
čá. 150/2012 Sb. rozeslána 30. listopadu 2012
Účinnost od: 30. listopadu 2012    Účinnost do :14.04.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. prosince 2012
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
čá. 149/2012 Sb. rozeslána 27. listopadu 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 148/2012 Sb. rozeslána 27. listopadu 2012
Účinnost od: 1. června 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
čá. 147/2012 Sb. rozeslána 27. listopadu 2012
Účinnost od: 27. listopadu 2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 5. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. září 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 146/2012 Sb. rozeslána 27. listopadu 2012
Účinnost od: 27. listopadu 2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
Účinnost od: 27. listopadu 2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2016
Zákon o pojistném na důchodové spoření
čá. 145/2012 Sb. rozeslána 26. listopadu 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 144/2012 Sb. rozeslána 23. listopadu 2012
Účinnost od: 23. listopadu 2012
Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013
Účinnost od: 23. listopadu 2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 17. září 2012
Účinnost od: 1. října 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 143/2012 Sb. rozeslána 23. listopadu 2012
Účinnost od: 1. prosince 2012    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
čá. 142/2012 Sb. rozeslána 16. listopadu 2012
Účinnost od: 1. prosince 2012    Zrušeno : 01.10.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
čá. 141/2012 Sb. rozeslána 16. listopadu 2012
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 140/2012 Sb. rozeslána 14. listopadu 2012
Účinnost od: 12. prosince 2012    Účinnost do :13.12.2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2015, FIX %
Účinnost od: 12. prosince 2012    Účinnost do :13.11.2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017 II, FIX %
Účinnost od: 12. prosince 2012    Účinnost do :13.06.2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2014
Účinnost od: 12. prosince 2012    Účinnost do :13.12.2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017 II, FIX %
Účinnost od: 1. prosince 2012    Zrušeno : 01.10.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 139/2012 Sb. rozeslána 9. listopadu 2012
Účinnost od: 9. listopadu 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. listopadu 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 138/2012 Sb. rozeslána 9. listopadu 2012
Účinnost od: 9. listopadu 2012 s výjimkou
Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 137/2012 Sb. rozeslána 9. listopadu 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
čá. 136/2012 Sb. rozeslána 5. listopadu 2012
Účinnost od: 13. listopadu 2012
Vyhláška o vydání zlaté mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 7. listopadu 2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze
čá. 135/2012 Sb. rozeslána 1. listopadu 2012
Účinnost od: 1. listopadu 2012    Zrušeno : 31.03.2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. října 2012 č. Org. 49/12 o atrahování působnosti
Účinnost od: 1. ledna 2013
Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Účinnost od: 1. listopadu 2012    Účinnost do :14.04.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2013
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
čá. 134/2012 Sb. rozeslána 29. října 2012
Účinnost od: 1. prosince 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 133/2012 Sb. rozeslána 29. října 2012
Účinnost od: 29. října 2012    Účinnost do :14.04.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. listopadu 2012 s výjimkou
Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Účinnost od: 29. října 2012    Účinnost do :01.01.2014
Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
Účinnost od: 13. listopadu 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
čá. 132/2012 Sb. rozeslána 22. října 2012
Účinnost od: 22. října 2012
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo)
Účinnost od: 22. října 2012    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 131/2012 Sb. rozeslána 22. října 2012
Účinnost od: 1. listopadu 2012    Zrušeno : 01.09.2018
Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
čá. 130/2012 Sb. rozeslána 22. října 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
čá. 129/2012 Sb. rozeslána 22. října 2012
Účinnost od: 22. října 2012    Účinnost do :14.04.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 5. listopadu 2012    Zrušeno : 12.09.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. listopadu 2012 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
Účinnost od: 5. listopadu 2012    Zrušeno : 19.01.2016
Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)
čá. 128/2012 Sb. rozeslána 22. října 2012
Účinnost od: 1. listopadu 2012
Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Účinnost od: 1. listopadu 2012
Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
čá. 127/2012 Sb. rozeslána 19. října 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Účinnost do :01.01.2014
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013
čá. 126/2012 Sb. rozeslána 19. října 2012
Účinnost od: 1. listopadu 2012
Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
čá. 125/2012 Sb. rozeslána 17. října 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu
Účinnost od: 1. listopadu 2012
Vyhláška o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4/1985 Věstník MZ ČSR, pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi
Účinnost od: 16. listopadu 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
čá. 124/2012 Sb. rozeslána 15. října 2012
Účinnost od: 15. října 2012
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012
Účinnost od: 15. října 2012
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
čá. 123/2012 Sb. rozeslána 15. října 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Účinnost do :01.01.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013
Účinnost od: 20. října 2012    Zrušeno : 10.11.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 122/2012 Sb. rozeslána 12. října 2012
Účinnost od: 15. října 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 121/2012 Sb. rozeslána 12. října 2012
Účinnost od: 15. října 2012
Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
čá. 120/2012 Sb. rozeslána 8. října 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 119/2012 Sb. rozeslána 3. října 2012
Účinnost od: 1. listopadu 2012    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2012
Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Účinnost od: 1. listopadu 2012    Zrušeno : 13.07.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013
Účinnost od: 3. října 2012
Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh
Účinnost od: 3. října 2012    Účinnost do :13.01.2013
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
čá. 118/2012 Sb. rozeslána 5. října 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary
čá. 117/2012 Sb. rozeslána 3. října 2012
Účinnost od: 3. října 2012    Účinnost do :06.01.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 3. října 2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 19. července 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. srpna 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
čá. 116/2012 Sb. rozeslána 27. září 2012
Účinnost od: 27. září 2012    Zrušeno : 01.09.2014
Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
čá. 115/2012 Sb. rozeslána 27. září 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 07.09.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
Účinnost od: 1. října 2012    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. září 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 114/2012 Sb. rozeslána 27. září 2012
Účinnost od: 30. září 2012    Zrušeno : 18.10.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek
čá. 113/2012 Sb. rozeslána 26. září 2012
Účinnost od: 1. října 2012
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
čá. 112/2012 Sb. rozeslána 21. září 2012
Účinnost od: 21. září 2012    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 26. září 2012    Zrušeno : 01.12.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
čá. 111/2012 Sb. rozeslána 24. září 2012
Účinnost od: 1. října 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.
Účinnost od: 3. října 2012    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 110/2012 Sb. rozeslána 24. září 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
čá. 109/2012 Sb. rozeslána 24. září 2012
Účinnost od: 1. října 2012
Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
čá. 108/2012 Sb. rozeslána 19. září 2012
Účinnost od: 19. září 2012    Zrušeno : 01.04.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2012 Sb. rozeslána 17. září 2012
Účinnost od: 1. října 2012
Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
čá. 106/2012 Sb. rozeslána 14. září 2012
Účinnost od: 1. října 2012    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
Účinnost od: 14. září 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných pře-vodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 105/2012 Sb. rozeslána 13. září 2012
Účinnost od: 1. září 2012
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 26. září 2012
Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské
Účinnost od: 1. října 2012
Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách
Účinnost od: 1. prosince 2012
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
Účinnost od: 13. září 2012
Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
čá. 104/2012 Sb. rozeslána 10. září 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 103/2012 Sb. rozeslána 10. září 2012
Účinnost od: 1. října 2012
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
čá. 102/2012 Sb. rozeslána 5. září 2012
Účinnost od: 5. září 2012    Účinnost do :06.01.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 5. září 2012    Účinnost do :06.01.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. října 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
Účinnost od: 30. září 2012    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. září 2012    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
čá. 101/2012 Sb. rozeslána 31. srpna 2012
Účinnost od: 1. září 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2012 Sb. rozeslána 5. září 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.08.2020
Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
čá. 099/2012 Sb. rozeslána 30. srpna 2012
Účinnost od: 30. srpna 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2012 sp. zn. Pl. ÚS 34/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.
Účinnost od: 3. září 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
Účinnost od: 15. září 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb.
čá. 098/2012 Sb. rozeslána 30. srpna 2012
Účinnost od: 1. září 2012    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 097/2012 Sb. rozeslána 27. srpna 2012
Účinnost od: 27. srpna 2012    Účinnost do :06.01.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 31. srpna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.
Účinnost od: 1. září 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 425/2008 Sb.
čá. 096/2012 Sb. rozeslána 22. srpna 2012
Účinnost od: 1. září 2012
Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora
Účinnost od: 6. září 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 095/2012 Sb. rozeslána 22. srpna 2012
Účinnost od: 1. října 2012 s výjimkou
Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
čá. 094/2012 Sb. rozeslána 22. srpna 2012
Účinnost od: 1. září 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 093/2012 Sb. rozeslána 9. srpna 2012
Účinnost od: 9. srpna 2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 24. srpna 2012
Vyhláška o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
čá. 092/2012 Sb. rozeslána 8. srpna 2012
Účinnost od: 8. srpna 2012    Účinnost do :06.01.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 23. srpna 2012 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.
Účinnost od: 23. srpna 2012    Zrušeno : 15.01.2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
čá. 091/2012 Sb. rozeslána 3. srpna 2012
Účinnost od: 1. října 2012    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
čá. 090/2012 Sb. rozeslána 31. července 2012
Účinnost od: 31. července 2012    Účinnost do :06.01.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. září 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 089/2012 Sb. rozeslána 27. července 2012
Účinnost od: 1. srpna 2012    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2012 s výjimkou
Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
čá. 088/2012 Sb. rozeslána 26. července 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 1. srpna 2012
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
Účinnost od: 1. srpna 2012
Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
Účinnost od: 1. srpna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 087/2012 Sb. rozeslána 23. července 2012
Účinnost od: 1. září 2012 s výjimkou
Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
Účinnost od: 1. září 2012 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
čá. 086/2012 Sb. rozeslána 19. července 2012
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Účinnost od: 3. srpna 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. listopadu 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 085/2012 Sb. rozeslána 17. července 2012
Účinnost od: 17. července 2012
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012
Účinnost od: 1. května 2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
Účinnost od: 1. května 2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce
Účinnost od: 1. srpna 2012    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
čá. 084/2012 Sb. rozeslána 13. července 2012
Účinnost od: 13. července 2012    Účinnost do :14.10.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 13. července 2012    Účinnost do :14.10.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 083/2012 Sb. rozeslána 13. července 2012
Účinnost od: 13. července 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 15. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 23/09 ve věci návrhu na zrušení § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. října 2012    Zrušeno : 01.08.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. ledna 2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 082/2012 Sb. rozeslána 4. července 2012
Účinnost od: 1. srpna 2012
Vyhláška o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě
Účinnost od: 1. srpna 2012
Vyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
Účinnost od: 3. srpna 2012
Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
Účinnost od: 1. září 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 4. července 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
Účinnost od: 4. července 2012
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
čá. 081/2012 Sb. rozeslána 4. července 2012
Účinnost od: 4. července 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 23/11 ve věci návrhu na zrušení § 171 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., respektive na vyslovení protiústavnosti § 171 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění do 31. 12. 2010
Účinnost od: 4. července 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2012    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Účinnost od: 1. září 2012    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
Účinnost od: 1. září 2012    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Účinnost od: 4. července 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.
čá. 080/2012 Sb. rozeslána 29. června 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby
Účinnost od: 1. července 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. června 2012    Účinnost do :14.10.2012
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
čá. 079/2012 Sb. rozeslána 26. června 2012
Účinnost od: 1. července 2012    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. června 2012
Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 078/2012 Sb. rozeslána 29. června 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 077/2012 Sb. rozeslána 29. června 2012
Účinnost od: 29. června 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 15. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ve věci návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, článku II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, některých ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a článku II bodu 2 zákona č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 29. června 2012
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2011
Účinnost od: 5. června 2012
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2012)
Účinnost od: 29. června 2012    Účinnost do :14.10.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2012    Zrušeno : 01.06.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
čá. 076/2012 Sb. rozeslána 25. června 2012
Účinnost od: 28. června 2012 s výjimkou
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
čá. 075/2012 Sb. rozeslána 20. června 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
Účinnost od: 1. července 2012    Zrušeno : 19.09.2016
Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
čá. 074/2012 Sb. rozeslána 19. června 2012
Účinnost od: 30. června 2012
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
čá. 073/2012 Sb. rozeslána 19. června 2012
Účinnost od: 20. června 2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka
Účinnost od: 4. července 2012    Zrušeno : 01.09.2018
Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
čá. 072/2012 Sb. rozeslána 18. června 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Účinnost od: 1. ledna 2014
Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
Účinnost od: 1. července 2012    Zrušeno : 29.04.2014
Vyhláška o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře
čá. 071/2012 Sb. rozeslána 15. června 2012
Účinnost od: 15. června 2012    Zrušeno : 01.11.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
čá. 070/2012 Sb. rozeslána 13. června 2012
Účinnost od: 1. září 2012
Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
čá. 069/2012 Sb. rozeslána 13. června 2012
Účinnost od: 1. září 2012 s výjimkou
Zákon o ochraně ovzduší
čá. 068/2012 Sb. rozeslána 13. června 2012
Účinnost od: 15. června 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
Účinnost od: 1. července 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. června 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 067/2012 Sb. rozeslána 12. června 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.
Účinnost od: 12. července 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Účinnost od: 1. září 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 12. července 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 12. června 2012
Zákon o evropské občanské iniciativě
čá. 066/2012 Sb. rozeslána 12. června 2012
Účinnost od: 12. června 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 12/11 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Lukovany č. 5/2008 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2009 a č. 2/2009
Účinnost od: 12. června 2012    Účinnost do :14.10.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 12. června 2012    Účinnost do :14.10.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2012    Zrušeno : 05.03.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
čá. 065/2012 Sb. rozeslána 6. června 2012
Účinnost od: 6. června 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 54/10 ve věci návrhu na zrušení částí ustanovení § 192 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, § 124 odst. 5 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správním úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 65 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2012
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Účinnost od: 1. června 2012    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2012    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 064/2012 Sb. rozeslána 4. června 2012
Účinnost od: 1. srpna 2012    Zrušeno : 01.02.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů
čá. 063/2012 Sb. rozeslána 1. června 2012
Účinnost od: 1. června 2012 s výjimkou
Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 33/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2012    Účinnost do :14.10.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 062/2012 Sb. rozeslána 30. května 2012
Účinnost od: 30. května 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele
Účinnost od: 1. června 2012
Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Účinnost od: 1. června 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2012    Účinnost do :01.07.2012
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
Účinnost od: 1. června 2012 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 061/2012 Sb. rozeslána 30. května 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. června 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. června 2012    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. srpna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/2012 Sb. rozeslána 30. května 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 059/2012 Sb. rozeslána 30. května 2012
Účinnost od: 30. května 2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 31. ledna 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. března 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
čá. 058/2012 Sb. rozeslána 30. května 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Účinnost od: 14. června 2012
Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
Účinnost od: 14. června 2012    Účinnost do :01.06.2015
Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
čá. 057/2012 Sb. rozeslána 25. května 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. května 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
čá. 056/2012 Sb. rozeslána 25. května 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2012
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 055/2012 Sb. rozeslána 22. května 2012
Účinnost od: 22. května 2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 12. června 2012    Účinnost do :13.12.2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2013
Účinnost od: 12. června 2012    Účinnost do :13.06.2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2019, CPI %
Účinnost od: 12. června 2012    Účinnost do :13.06.2016
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %
Účinnost od: 12. června 2012    Účinnost do :13.06.2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %
Účinnost od: 1. ledna 2013
Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
čá. 054/2012 Sb. rozeslána 17. května 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2012 sp. zn. Pl. ÚS 29/11 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. května 2012    Účinnost do :14.10.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. května 2012
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
čá. 053/2012 Sb. rozeslána 10. května 2012
Účinnost od: 10. května 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
Účinnost od: 1. června 2012    Zrušeno : 01.01.2019
Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
čá. 052/2012 Sb. rozeslána 7. května 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
Účinnost od: 22. května 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
čá. 051/2012 Sb. rozeslána 4. května 2012
Účinnost od: 4. května 2012    Účinnost do :14.10.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. července 2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
čá. 050/2012 Sb. rozeslána 27. dubna 2012
Účinnost od: 27. dubna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012
Účinnost od: 27. dubna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012
Účinnost od: 1. května 2012    Účinnost do :01.05.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. června 2012
Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby
Účinnost od: 1. června 2012
Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
Účinnost od: 1. června 2012    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
čá. 049/2012 Sb. rozeslána 20. dubna 2012
Účinnost od: 20. dubna 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 19/11 ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku
Účinnost od: 1. června 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
Účinnost od: 1. května 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2012 Sb. rozeslána 18. dubna 2012
Účinnost od: 18. dubna 2012
Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
čá. 047/2012 Sb. rozeslána 16. dubna 2012
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 046/2012 Sb. rozeslána 12. dubna 2012
Účinnost od: 12. dubna 2012    Účinnost do :15.07.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 12. dubna 2012    Účinnost do :15.07.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. května 2012    Účinnost do :01.05.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 045/2012 Sb. rozeslána 11. dubna 2012
Účinnost od: 1. června 2012    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Účinnost od: 1. května 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
Účinnost od: 1. července 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 044/2012 Sb. rozeslána 6. dubna 2012
Účinnost od: 6. dubna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012
Účinnost od: 6. dubna 2012 s výjimkou
Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu
Účinnost od: 6. dubna 2012    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Účinnost od: 1. června 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 043/2012 Sb. rozeslána 4. dubna 2012
Účinnost od: 4. dubna 2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 15. května 2012
Vyhláška o vydání zlaté mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 11. dubna 2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka
Účinnost od: 5. dubna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.
čá. 042/2012 Sb. rozeslána 30. března 2012
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
čá. 041/2012 Sb. rozeslána 30. března 2012
Účinnost od: 30. března 2012    Účinnost do :15.07.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 040/2012 Sb. rozeslána 30. března 2012
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
čá. 039/2012 Sb. rozeslána 30. března 2012
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
Účinnost od: 1. dubna 2012    Zrušeno : 01.04.2015
Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
Účinnost od: 1. dubna 2012 s výjimkou
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
čá. 038/2012 Sb. rozeslána 28. března 2012
Účinnost od: 28. března 2012
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 27/2012 Sb.
Účinnost od: 28. března 2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. března 2012    Účinnost do :01.01.2013
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012
Účinnost od: 28. března 2012
Zákon o zásluhách Václava Havla
čá. 037/2012 Sb. rozeslána 26. března 2012
Účinnost od: 1. dubna 2012 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
čá. 036/2012 Sb. rozeslána 26. března 2012
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
čá. 035/2012 Sb. rozeslána 22. března 2012
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o mezinárodním právu soukromém
čá. 034/2012 Sb. rozeslána 22. března 2012
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
čá. 033/2012 Sb. rozeslána 22. března 2012
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
čá. 032/2012 Sb. rozeslána 22. března 2012
Účinnost od: 6. dubna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
čá. 031/2012 Sb. rozeslána 20. března 2012
Účinnost od: 20. března 2012
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 55/2012 Sb.
Účinnost od: 20. března 2012    Účinnost do :15.07.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 20. března 2012    Zrušeno : 31.10.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. dubna 2012
Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
Účinnost od: 20. března 2012    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2012 Sb. rozeslána 16. března 2012
Účinnost od: 1. května 2012 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. března 2012
Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
čá. 029/2012 Sb. rozeslána 16. března 2012
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
Účinnost od: 16. března 2012    Zrušeno : 01.02.2016
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
čá. 028/2012 Sb. rozeslána 12. března 2012
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. března 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. března 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2012    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2012
Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Účinnost od: 12. března 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2012 s výjimkou
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
čá. 027/2012 Sb. rozeslána 7. března 2012
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška o preventivních prohlídkách
čá. 026/2012 Sb. rozeslána 7. března 2012
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 7. března 2012    Účinnost do :15.07.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá. 025/2012 Sb. rozeslána 7. března 2012
Účinnost od: 7. března 2012    Účinnost do :15.07.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2012
Úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 024/2012 Sb. rozeslána 29. února 2012
Účinnost od: 29. února 2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. března 2012    Zrušeno : 07.05.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. února 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění vyhlášky č. 56/2010 Sb.
Účinnost od: 1. března 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2012
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
čá. 023/2012 Sb. rozeslána 2. března 2012
Účinnost od: 2. března 2012    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o regulačním výkaznictví
čá. 022/2012 Sb. rozeslána 28. února 2012
Účinnost od: 28. února 2012 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.
Účinnost od: 28. února 2012 s výjimkou
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu
čá. 021/2012 Sb. rozeslána 24. února 2012
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku
Účinnost od: 1. dubna 2012 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2012 Sb. rozeslána 16. února 2012
Účinnost od: 1. března 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 17. března 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 019/2012 Sb. rozeslána 16. února 2012
Účinnost od: 1. března 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. února 2012
Vyhláška o pamětním odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětním odznaku pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu a pravidlech jejich nošení (o pamětním odznaku za účast ve třetím odboji)
čá. 018/2012 Sb. rozeslána 15. února 2012
Účinnost od: 15. února 2012    Účinnost do :15.07.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2013
Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.04.2019
Vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky
čá. 017/2012 Sb. rozeslána 10. února 2012
Účinnost od: 25. února 2012    Zrušeno : 01.10.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 016/2012 Sb. rozeslána 10. února 2012
Účinnost od: 10. února 2012    Účinnost do :15.07.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. března 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2012 Sb. rozeslána 7. února 2012
Účinnost od: 30. září 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/11 ve věci návrhu na zrušení § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
Účinnost od: 1. dubna 2012
Vyhláška o dispenzární péči
čá. 014/2012 Sb. rozeslána 31. ledna 2012
Účinnost od: 31. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. ledna 2012
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
čá. 013/2012 Sb. rozeslána 31. ledna 2012
Účinnost od: 31. ledna 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS 20/09 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2012 Sb. rozeslána 30. ledna 2012
Účinnost od: 30. ledna 2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 30. ledna 2012    Zrušeno : 01.11.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Účinnost od: 1. února 2012    Zrušeno : 13.07.2018
Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
čá. 011/2012 Sb. rozeslána 26. ledna 2012
Účinnost od: 26. ledna 2012    Účinnost do :15.07.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 26. ledna 2012
Vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy
Účinnost od: 31. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2012    Zrušeno : 01.09.2013
Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
Účinnost od: 10. února 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 010/2012 Sb. rozeslána 24. ledna 2012
Účinnost od: 24. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
Účinnost od: 8. února 2012    Zrušeno : 24.11.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 009/2012 Sb. rozeslána 24. ledna 2012
Účinnost od: 24. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 008/2012 Sb. rozeslána 20. ledna 2012
Účinnost od: 20. ledna 2012    Účinnost do :24.07.2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2012-2017, VAR %
čá. 007/2012 Sb. rozeslána 20. ledna 2012
Účinnost od: 20. ledna 2012
Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 2011 sp. zn. Pl. ÚS 14/09 ve věci návrhu na vyslovení rozporu § 22 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platném do 31. 7. 2011, s ústavním pořádkem
čá. 006/2012 Sb. rozeslána 20. ledna 2012
Účinnost od: 20. ledna 2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. února 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
čá. 005/2012 Sb. rozeslána 17. ledna 2012
Účinnost od: 1. dubna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2013
Zákon o Celní správě České republiky
čá. 004/2012 Sb. rozeslána 17. ledna 2012
Účinnost od: 17. ledna 2012
Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
čá. 003/2012 Sb. rozeslána 13. ledna 2012
Účinnost od: 13. ledna 2012    Účinnost do :15.07.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. února 2012
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření
čá. 002/2012 Sb. rozeslána 10. ledna 2012
Účinnost od: 15. února 2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola
Účinnost od: 1. února 2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky
Účinnost od: 1. února 2012
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 10. ledna 2012
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
čá. 001/2012 Sb. rozeslána 5. ledna 2012
Účinnost od: 5. ledna 2012    Účinnost do :08.04.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 5. ledna 2012    Účinnost do :08.04.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 5. ledna 2012
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 11. ledna 2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.
Účinnost od: 5. ledna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
Účinnost od: 5. ledna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Účinnost od: 5. ledna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
Účinnost od: 5. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zavřít
MENU