Sbírka předpisů 2011

čá. 161/2011 Sb. rozeslána 30. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. února 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
čá. 160/2011 Sb. rozeslána 30. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. února 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. prosince 2011
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
Účinnost od: 30. prosince 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 159/2011 Sb. rozeslána 30. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2011    Zrušeno : 01.01.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 158/2011 Sb. rozeslána 30. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
čá. 157/2011 Sb. rozeslána 30. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2013
Zákon o Finanční správě České republiky
čá. 156/2011 Sb. rozeslána 30. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
čá. 155/2011 Sb. rozeslána 29. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
čá. 154/2011 Sb. rozeslána 29. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Účinnost od: 1. ledna 2012
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
čá. 153/2011 Sb. rozeslána 28. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.10.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Účinnost od: 12. ledna 2012    Zrušeno : 01.11.2012
Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
Účinnost od: 28. prosince 2011    Zrušeno : 06.11.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
čá. 152/2011 Sb. rozeslána 28. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 151/2011 Sb. rozeslána 28. prosince 2011
Účinnost od: 28. prosince 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS 25/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 1/2010 o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
čá. 150/2011 Sb. rozeslána 28. prosince 2011
Účinnost od: 28. prosince 2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 15.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. prosince 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 399/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
čá. 149/2011 Sb. rozeslána 28. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
Zákon o doplňkovém penzijním spoření
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2018
Zákon o důchodovém spoření
čá. 148/2011 Sb. rozeslána 23. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012
čá. 147/2011 Sb. rozeslána 23. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.11.2013
Vyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
čá. 146/2011 Sb. rozeslána 22. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012
Účinnost od: 22. prosince 2011
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Účinnost od: 22. prosince 2011
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
čá. 145/2011 Sb. rozeslána 22. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
čá. 144/2011 Sb. rozeslána 21. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. prosince 2011
Nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 2012
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
čá. 143/2011 Sb. rozeslána 19. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
čá. 142/2011 Sb. rozeslána 19. prosince 2011
Účinnost od: 19. prosince 2011
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o průmyslové bezpečnosti
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
čá. 141/2011 Sb. rozeslána 19. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
čá. 140/2011 Sb. rozeslána 16. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.06.2015
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
čá. 139/2011 Sb. rozeslána 16. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2017
Nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
čá. 138/2011 Sb. rozeslána 12. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o sídlech obvodních báňských úřadů
čá. 137/2011 Sb. rozeslána 12. prosince 2011
Účinnost od: 12. prosince 2011    Zrušeno : 12.09.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.
čá. 136/2011 Sb. rozeslána 12. prosince 2011
Účinnost od: 27. prosince 2011    Zrušeno : 01.02.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
čá. 135/2011 Sb. rozeslána 9. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
čá. 134/2011 Sb. rozeslána 9. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění vyhlášky č. 114/2009 Sb.
čá. 133/2011 Sb. rozeslána 9. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 4,5,6,7/2011)
Účinnost od: 15. prosince 2011    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Účinnost od: 15. prosince 2011    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou
Účinnost od: 9. prosince 2011    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. prosince 2011    Zrušeno : 01.07.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
Účinnost od: 9. prosince 2011    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2013
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012
Účinnost od: 9. prosince 2011
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čá. 132/2011 Sb. rozeslána 6. prosince 2011
Účinnost od: 7. prosince 2011
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
čá. 131/2011 Sb. rozeslána 8. prosince 2011
Účinnost od: 1. dubna 2012
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
Účinnost od: 1. dubna 2012
Zákon o zdravotnické záchranné službě
Účinnost od: 1. dubna 2012
Zákon o specifických zdravotních službách
Účinnost od: 1. dubna 2012 s výjimkou
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
čá. 130/2011 Sb. rozeslána 6. prosince 2011
Účinnost od: 6. prosince 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
čá. 129/2011 Sb. rozeslána 6. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 128/2011 Sb. rozeslána 6. prosince 2011
Účinnost od: 6. prosince 2011
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci ústavně konformní interpretace § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
čá. 127/2011 Sb. rozeslána 5. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
Účinnost od: 3. ledna 2012    Zrušeno : 01.08.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 126/2011 Sb. rozeslána 2. prosince 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Účinnost od: 2. prosince 2011    Účinnost do :08.04.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 125/2011 Sb. rozeslána 30. listopadu 2011
Účinnost od: 1. prosince 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 124/2011 Sb. rozeslána 30. listopadu 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 123/2011 Sb. rozeslána 29. listopadu 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 122/2011 Sb. rozeslána 29. listopadu 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. listopadu 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. listopadu 2011    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 121/2011 Sb. rozeslána 29. listopadu 2011
Účinnost od: 29. listopadu 2011    Zrušeno : 18.10.2016
Vyhláška o seznamu účinných látek
Účinnost od: 29. listopadu 2011    Zrušeno : 18.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 120/2011 Sb. rozeslána 23. listopadu 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
čá. 119/2011 Sb. rozeslána 23. listopadu 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 23. listopadu 2011    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 118/2011 Sb. rozeslána 21. listopadu 2011
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2020
Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
čá. 117/2011 Sb. rozeslána 21. listopadu 2011
Účinnost od: 6. prosince 2011    Zrušeno : 01.09.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 116/2011 Sb. rozeslána 14. listopadu 2011
Účinnost od: 29. listopadu 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. listopadu 2011    Zrušeno : 01.10.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.
čá. 115/2011 Sb. rozeslána 14. listopadu 2011
Účinnost od: 14. listopadu 2011    Účinnost do :08.04.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 14. listopadu 2011    Účinnost do :08.04.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 14. listopadu 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
čá. 114/2011 Sb. rozeslána 11. listopadu 2011
Účinnost od: 11. listopadu 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 22/11 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Kladna č. 46/10 o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Kladna
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
Účinnost od: 26. listopadu 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb.
čá. 113/2011 Sb. rozeslána 9. listopadu 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012
Účinnost od: 1. prosince 2011    Zrušeno : 01.06.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2011
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. prosince 2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. prosince 2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. prosince 2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 112/2011 Sb. rozeslána 31. října 2011
Účinnost od: 1. listopadu 2011
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatření
čá. 111/2011 Sb. rozeslána 27. října 2011
Účinnost od: 27. října 2011    Účinnost do :29.01.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 27. října 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012
čá. 110/2011 Sb. rozeslána 25. října 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
čá. 109/2011 Sb. rozeslána 21. října 2011
Účinnost od: 21. října 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 11/10 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Účinnost od: 21. října 2011    Účinnost do :29.01.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. prosince 2011    Zrušeno : 01.09.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
čá. 108/2011 Sb. rozeslána 21. října 2011
Účinnost od: 1. listopadu 2011
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012
Účinnost od: 21. října 2011
Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2011 Sb. rozeslána 18. října 2011
Účinnost od: 27. září 2011 s výjimkou
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2,3/2011)
Účinnost od: 27. října 2011
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 19. října 2011
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka
Účinnost od: 1. listopadu 2011
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les
čá. 106/2011 Sb. rozeslána 14. října 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 14. října 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. listopadu 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 13. listopadu 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 105/2011 Sb. rozeslána 14. října 2011
Účinnost od: 1. prosince 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 19. ledna 2013 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 104/2011 Sb. rozeslána 12. října 2011
Účinnost od: 2. listopadu 2011
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena
Účinnost od: 1. ledna 2012
Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
Účinnost od: 1. listopadu 2011    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.
čá. 103/2011 Sb. rozeslána 10. října 2011
Účinnost od: 10. října 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu
Účinnost od: 11. října 2011
Vyhláška o vydání zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ po 5 000 Kč
čá. 102/2011 Sb. rozeslána 4. října 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. října 2011    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. října 2011
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 7. června 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. června 2011
Účinnost od: 19. října 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 101/2011 Sb. rozeslána 30. září 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012
Účinnost od: 1. ledna 2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2011 s výjimkou    Zrušeno : 15.01.2021
Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Účinnost od: 1. října 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2011 Sb. rozeslána 26. září 2011
Účinnost od: 26. září 2011
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 95/2011 Sb.
Účinnost od: 26. září 2011    Účinnost do :12.11.2016
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %
Účinnost od: 26. září 2011    Účinnost do :12.11.2016
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %
Účinnost od: 26. září 2011    Účinnost do :13.11.2012
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2012
čá. 099/2011 Sb. rozeslána 26. září 2011
Účinnost od: 1. října 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
Účinnost od: 1. října 2011    Zrušeno : 24.04.2019
Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů
Účinnost od: 9. října 2011    Zrušeno : 01.10.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
čá. 098/2011 Sb. rozeslána 26. září 2011
Účinnost od: 1. ledna 2012    Účinnost do :01.01.2013
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012
čá. 097/2011 Sb. rozeslána 23. září 2011
Účinnost od: 23. září 2011
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
Účinnost od: 30. září 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2011
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
čá. 096/2011 Sb. rozeslána 16. září 2011
Účinnost od: 16. září 2011    Účinnost do :01.01.2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011
Účinnost od: 1. října 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
čá. 095/2011 Sb. rozeslána 12. září 2011
Účinnost od: 12. září 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 3. srpna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 38/09 ve věci návrhu na zrušení přechodných ustanovení k části první, čl. II bodů 3, 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
Účinnost od: 27. září 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
čá. 094/2011 Sb. rozeslána 12. září 2011
Účinnost od: 12. září 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 2. srpna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 16/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 425/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, resp. na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 093/2011 Sb. rozeslána 6. září 2011
Účinnost od: 6. září 2011    Účinnost do :11.12.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. prosince 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 092/2011 Sb. rozeslána 31. srpna 2011
Účinnost od: 31. srpna 2011    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. listopadu 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 17. listopadu 2011
Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 091/2011 Sb. rozeslána 31. srpna 2011
Účinnost od: 1. září 2011    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 090/2011 Sb. rozeslána 30. srpna 2011
Účinnost od: 12. září 2011    Zrušeno : 01.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 089/2011 Sb. rozeslána 30. srpna 2011
Účinnost od: 14. září 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
Účinnost od: 1. září 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. srpna 2011    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. září 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. srpna 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
Účinnost od: 14. září 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 088/2011 Sb. rozeslána 25. srpna 2011
Účinnost od: 1. září 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
Účinnost od: 1. září 2011    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 087/2011 Sb. rozeslána 25. srpna 2011
Účinnost od: 1. září 2011
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. srpna 2011 č. Org. 40/11 o atrahování působnosti
Účinnost od: 1. srpna 2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Účinnost od: 25. srpna 2011    Účinnost do :11.12.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 25. srpna 2011    Účinnost do :11.12.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 25. srpna 2011 s výjimkou
Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
čá. 086/2011 Sb. rozeslána 24. srpna 2011
Účinnost od: 24. srpna 2011
Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
čá. 085/2011 Sb. rozeslána 19. srpna 2011
Účinnost od: 19. srpna 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2011 sp. zn. Pl. ÚS 9/08 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. V bodu 1 věty druhé zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. srpna 2011    Účinnost do :11.12.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 31. srpna 2011    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)
Účinnost od: 3. září 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění vyhlášky č. 275/2010 Sb.
čá. 084/2011 Sb. rozeslána 10. srpna 2011
Účinnost od: 10. srpna 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 418/2009 Sb.
čá. 083/2011 Sb. rozeslána 5. srpna 2011
Účinnost od: 4. srpna 2011
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 5. srpna 2011    Účinnost do :11.12.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 5. srpna 2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
čá. 082/2011 Sb. rozeslána 2. srpna 2011
Účinnost od: 10. prosince 2011    Zrušeno : 10.11.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
čá. 081/2011 Sb. rozeslána 29. července 2011
Účinnost od: 29. července 2011    Účinnost do :11.12.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 30. září 2011    Účinnost do :01.01.2012
Vyhláška o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011
Účinnost od: 1. srpna 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky
čá. 080/2011 Sb. rozeslána 27. července 2011
Účinnost od: 1. dubna 2010
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 079/2011 Sb. rozeslána 22. července 2011
Účinnost od: 1. září 2011
Vyhláška o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice a vymezení konkrétních ochranných opatření
Účinnost od: 1. září 2011    Účinnost do :01.01.2017
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016
čá. 078/2011 Sb. rozeslána 22. července 2011
Účinnost od: 22. července 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. září 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. srpna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 077/2011 Sb. rozeslána 21. července 2011
Účinnost od: 21. července 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. srpna 2011
Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
čá. 076/2011 Sb. rozeslána 19. července 2011
Účinnost od: 19. července 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2010
Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)
Účinnost od: 1. ledna 2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 075/2011 Sb. rozeslána 19. července 2011
Účinnost od: 18. srpna 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 074/2011 Sb. rozeslána 19. července 2011
Účinnost od: 15. prosince 2011    Zrušeno : 01.07.2016
Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
Účinnost od: 1. října 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
čá. 073/2011 Sb. rozeslána 19. července 2011
Účinnost od: 20. července 2011
Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
Účinnost od: 3. srpna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. července 2011    Zrušeno : 18.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
čá. 072/2011 Sb. rozeslána 15. července 2011
Účinnost od: 1. srpna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
Účinnost od: 15. července 2011
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2011    Zrušeno : 15.02.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/2011 Sb. rozeslána 15. července 2011
Účinnost od: 14. června 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ve věci návrhu na zrušení čl. I a čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály
Účinnost od: 1. srpna 2011
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2011)
Účinnost od: 30. července 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 30. července 2011    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
Účinnost od: 15. července 2011    Zrušeno : 24.11.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 070/2011 Sb. rozeslána 15. července 2011
Účinnost od: 15. července 2011    Účinnost do :11.09.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města
Účinnost od: 15. července 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. července 2011    Zrušeno : 19.08.2013
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
Účinnost od: 15. července 2011    Zrušeno : 19.08.2013
Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování
Účinnost od: 15. července 2011    Zrušeno : 19.08.2013
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
Účinnost od: 15. července 2011    Zrušeno : 01.10.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
Účinnost od: 15. července 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
Účinnost od: 15. července 2011
Nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
Účinnost od: 15. července 2011    Zrušeno : 19.08.2013
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
čá. 069/2011 Sb. rozeslána 15. července 2011
Účinnost od: 15. července 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 068/2011 Sb. rozeslána 8. července 2011
Účinnost od: 23. července 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. července 2011
Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. července 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 067/2011 Sb. rozeslána 4. července 2011
Účinnost od: 1. srpna 2011    Účinnost do :01.01.2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 19. července 2011    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 066/2011 Sb. rozeslána 30. června 2011
Účinnost od: 1. července 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 065/2011 Sb. rozeslána 30. června 2011
Účinnost od: 1. července 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 064/2011 Sb. rozeslána 30. června 2011
Účinnost od: 1. července 2011    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy České republiky, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy České republiky
Účinnost od: 1. srpna 2011
Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
čá. 063/2011 Sb. rozeslána 29. června 2011
Účinnost od: 29. června 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2011 sp. zn. Pl. ÚS 46/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. července 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Účinnost od: 1. září 2011
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov)
Účinnost od: 30. června 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
čá. 062/2011 Sb. rozeslána 29. června 2011
Účinnost od: 29. června 2011
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
Účinnost od: 1. července 2011    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
Účinnost od: 15. prosince 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
čá. 061/2011 Sb. rozeslána 28. června 2011
Účinnost od: 28. června 2011
Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku
Účinnost od: 28. června 2011    Zrušeno : 18.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb.
čá. 060/2011 Sb. rozeslána 21. června 2011
Účinnost od: 1. července 2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Účinnost od: 21. června 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 21. června 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 21. června 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 21. června 2011    Zrušeno : 01.06.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
Účinnost od: 6. července 2011    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
Účinnost od: 21. června 2011
Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech
čá. 059/2011 Sb. rozeslána 13. června 2011
Účinnost od: 13. června 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. června 2011
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina
Účinnost od: 1. července 2011    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. června 2011
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 058/2011 Sb. rozeslána 13. června 2011
Účinnost od: 1. července 2011
Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
Účinnost od: 1. července 2011
Vyhláška o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice)
čá. 057/2011 Sb. rozeslána 7. června 2011
Účinnost od: 7. června 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 7. června 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. června 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
čá. 056/2011 Sb. rozeslána 6. června 2011
Účinnost od: 6. června 2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Kolektivní smlouva vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2011    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2011    Zrušeno : 01.09.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Účinnost od: 1. července 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 337/2009 Sb.
čá. 055/2011 Sb. rozeslána 27. května 2011
Účinnost od: 27. května 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 113/2011 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 27. května 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. června 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
čá. 054/2011 Sb. rozeslána 27. května 2011
Účinnost od: 27. května 2011    Zrušeno : 13.01.2018
Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance
Účinnost od: 27. května 2011    Zrušeno : 13.01.2018
Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
Účinnost od: 27. května 2011    Zrušeno : 13.01.2018
Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
čá. 053/2011 Sb. rozeslána 27. května 2011
Účinnost od: 27. května 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
čá. 052/2011 Sb. rozeslána 25. května 2011
Účinnost od: 1. srpna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2011 s výjimkou
Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2011
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
čá. 051/2011 Sb. rozeslána 25. května 2011
Účinnost od: 25. května 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. listopadu 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/2011 Sb. rozeslána 20. května 2011
Účinnost od: 1. června 2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 20. května 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 13. dubna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 43/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
čá. 049/2011 Sb. rozeslána 17. května 2011
Účinnost od: 1. května 2011    Účinnost do :01.05.2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 25. května 2011
Vyhláška o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ po 5 000 Kč
čá. 048/2011 Sb. rozeslána 12. května 2011
Účinnost od: 1. června 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
Účinnost od: 15. května 2011    Zrušeno : 01.08.2015
Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
Účinnost od: 12. května 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
čá. 047/2011 Sb. rozeslána 12. května 2011
Účinnost od: 12. května 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. června 2011    Zrušeno : 09.11.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.
Účinnost od: 1. června 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.12.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.
čá. 046/2011 Sb. rozeslána 6. května 2011
Účinnost od: 6. května 2011 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
čá. 045/2011 Sb. rozeslána 6. května 2011
Účinnost od: 6. května 2011 s výjimkou
Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 044/2011 Sb. rozeslána 6. května 2011
Účinnost od: 1. ledna 2011
Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 043/2011 Sb. rozeslána 4. května 2011
Účinnost od: 1. srpna 2011    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
čá. 042/2011 Sb. rozeslána 27. dubna 2011
Účinnost od: 1. května 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.12.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
čá. 041/2011 Sb. rozeslána 26. dubna 2011
Účinnost od: 26. dubna 2011    Účinnost do :23.10.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. května 2011    Účinnost do :01.05.2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2011    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Účinnost od: 1. května 2011
Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
Účinnost od: 26. dubna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací
čá. 040/2011 Sb. rozeslána 22. dubna 2011
Účinnost od: 22. dubna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. dubna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
čá. 039/2011 Sb. rozeslána 19. dubna 2011
Účinnost od: 21. dubna 2011    Zrušeno : 01.10.2013
Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot
čá. 038/2011 Sb. rozeslána 15. dubna 2011
Účinnost od: 15. dubna 2011    Účinnost do :08.05.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města
Účinnost od: 1. května 2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 15. dubna 2011
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2023, VAR %
čá. 037/2011 Sb. rozeslána 15. dubna 2011
Účinnost od: 27. dubna 2011
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara
Účinnost od: 15. května 2011
Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
čá. 036/2011 Sb. rozeslána 12. dubna 2011
Účinnost od: 12. dubna 2011    Účinnost do :01.01.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
Účinnost od: 12. dubna 2011    Účinnost do :01.01.2012
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011
Účinnost od: 1. května 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/2011 Sb. rozeslána 12. dubna 2011
Účinnost od: 12. dubna 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání
Účinnost od: 27. dubna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
čá. 034/2011 Sb. rozeslána 6. dubna 2011
Účinnost od: 6. dubna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. dubna 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
čá. 033/2011 Sb. rozeslána 1. dubna 2011
Účinnost od: 1. dubna 2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. dubna 2011    Zrušeno : 05.03.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2011
Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu
čá. 032/2011 Sb. rozeslána 1. dubna 2011
Účinnost od: 1. dubna 2011    Účinnost do :01.01.2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. července 2011
Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
čá. 031/2011 Sb. rozeslána 25. března 2011
Účinnost od: 1. července 2011    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. března 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. března 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
Účinnost od: 25. března 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
Účinnost od: 1. dubna 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
čá. 030/2011 Sb. rozeslána 25. března 2011
Účinnost od: 31. prosince 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
čá. 029/2011 Sb. rozeslána 25. března 2011
Účinnost od: 25. března 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 25. března 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 25. března 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2011
Zákon o přechodném snížení cen a úhrad léčiv
Účinnost od: 25. března 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. března 2011
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, přijatému Parlamentem dne 9. února 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. února 2011
Účinnost od: 1. dubna 2011 s výjimkou
Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
čá. 028/2011 Sb. rozeslána 23. března 2011
Účinnost od: 15. dubna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2011
Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu
čá. 027/2011 Sb. rozeslána 21. března 2011
Účinnost od: 31. března 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
Účinnost od: 31. března 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 026/2011 Sb. rozeslána 21. března 2011
Účinnost od: 1. dubna 2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. dubna 2011    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2011    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 307/2009 Sb.
čá. 025/2011 Sb. rozeslána 18. března 2011
Účinnost od: 1. dubna 2011    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 024/2011 Sb. rozeslána 18. března 2011
Účinnost od: 18. března 2011    Zrušeno : 01.05.2018
Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
Účinnost od: 1. dubna 2011
Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
čá. 023/2011 Sb. rozeslána 16. března 2011
Účinnost od: 1. dubna 2011
Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
čá. 022/2011 Sb. rozeslána 15. března 2011
Účinnost od: 15. března 2011
Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
čá. 021/2011 Sb. rozeslána 15. března 2011
Účinnost od: 15. března 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 15. března 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 30. března 2011
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři
Účinnost od: 15. března 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
Účinnost od: 1. dubna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.
čá. 020/2011 Sb. rozeslána 14. března 2011
Účinnost od: 14. března 2011
Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
čá. 019/2011 Sb. rozeslána 10. března 2011
Účinnost od: 10. března 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. března 2011 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2011 Sb. rozeslána 8. března 2011
Účinnost od: 1. června 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. března 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2011 Sb. rozeslána 8. března 2011
Účinnost od: 8. března 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. března 2011
Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod
Účinnost od: 8. března 2011
Vyhláška o stanovení tříd ochrany
Účinnost od: 1. dubna 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čá. 016/2011 Sb. rozeslána 28. února 2011
Účinnost od: 1. března 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
Účinnost od: 1. března 2011    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2011    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2011 Sb. rozeslána 28. února 2011
Účinnost od: 15. března 2011    Zrušeno : 01.09.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
Účinnost od: 15. března 2011    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Účinnost od: 28. února 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
čá. 014/2011 Sb. rozeslána 28. února 2011
Účinnost od: 28. února 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 13/09 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 4/2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností
Účinnost od: 28. února 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 15/10 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/2011 Sb. rozeslána 23. února 2011
Účinnost od: 23. února 2011    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
čá. 012/2011 Sb. rozeslána 23. února 2011
Účinnost od: 23. února 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 23. února 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 28. února 2011    Účinnost do :01.04.2014
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2014, 2,75 %
čá. 011/2011 Sb. rozeslána 18. února 2011
Účinnost od: 20. července 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. února 2011    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
Účinnost od: 18. února 2011
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek
Účinnost od: 23. února 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 010/2011 Sb. rozeslána 18. února 2011
Účinnost od: 18. února 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 18. února 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2011    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
čá. 009/2011 Sb. rozeslána 17. února 2011
Účinnost od: 4. března 2011
Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
čá. 008/2011 Sb. rozeslána 17. února 2011
Účinnost od: 4. března 2011    Zrušeno : 01.01.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.
čá. 007/2011 Sb. rozeslána 11. února 2011
Účinnost od: 26. února 2011
Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech
Účinnost od: 1. března 2011
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
Účinnost od: 15. března 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/2011 Sb. rozeslána 4. února 2011
Účinnost od: 1. ledna 2011
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 4. února 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. března 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2011
Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. března 2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. března 2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. března 2011
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 005/2011 Sb. rozeslána 31. ledna 2011
Účinnost od: 15. února 2011
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření
Účinnost od: 31. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 004/2011 Sb. rozeslána 20. ledna 2011
Účinnost od: 20. ledna 2011    Účinnost do :03.07.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 20. ledna 2011    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
čá. 003/2011 Sb. rozeslána 14. ledna 2011
Účinnost od: 29. ledna 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb.
Účinnost od: 14. ledna 2011    Účinnost do :20.03.2011
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 002/2011 Sb. rozeslána 11. ledna 2011
Účinnost od: 26. ledna 2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 26. ledna 2011
Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
čá. 001/2011 Sb. rozeslána 7. ledna 2011
Účinnost od: 7. ledna 2011    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 7. ledna 2011    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 5. ledna 2011    Účinnost do :01.05.2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. ledna 2011    Zrušeno : 01.06.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
Zavřít
MENU