Sbírka předpisů 2010

čá. 151/2010 Sb. rozeslána 31. prosince 2010
Účinnost od: 31. prosince 2010
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10 k úkonům podle § 114 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru
Účinnost od: 1. ledna 2011    Účinnost do :01.01.2012
Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu
Účinnost od: 31. prosince 2010    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. září 2011 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Účinnost od: 31. prosince 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
čá. 150/2010 Sb. rozeslána 31. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011    Účinnost do :01.01.2012
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
čá. 149/2010 Sb. rozeslána 30. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 148/2010 Sb. rozeslána 30. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 147/2010 Sb. rozeslána 30. prosince 2010
Účinnost od: 30. prosince 2010
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 14. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10 k intertemporálním účinkům nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 (219/2010 Sb.) ve vztahu k provedeným prohlídkám jiných prostor a pozemků
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. prosince 2010 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
Účinnost od: 30. prosince 2010    Zrušeno : 01.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 146/2010 Sb. rozeslána 29. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. prosince 2010
Nařízení vlády, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
Účinnost od: 29. prosince 2010
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.03.2016
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 145/2010 Sb. rozeslána 29. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 29. prosince 2010
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon o finančním zajištění
Účinnost od: 1. února 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 144/2010 Sb. rozeslána 28. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2010, č. 4/2010, č. 5/2010)
Účinnost od: 28. prosince 2010    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 143/2010 Sb. rozeslána 27. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. prosince 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
čá. 142/2010 Sb. rozeslána 27. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
čá. 141/2010 Sb. rozeslána 27. prosince 2010
Účinnost od: 27. prosince 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS 39/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupka č. 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají trvalý pobyt na teritoriích jiných měst
Účinnost od: 1. ledna 2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška o oblastech povodí
Účinnost od: 27. prosince 2010    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek
čá. 140/2010 Sb. rozeslána 27. prosince 2010
Účinnost od: 27. prosince 2010
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 27. prosince 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 139/2010 Sb. rozeslána 27. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
Vyhláška o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
čá. 138/2010 Sb. rozeslána 17. prosince 2010
Účinnost od: 17. prosince 2010    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 23. listopadu 2010
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška o kolkových známkách
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
čá. 137/2010 Sb. rozeslána 20. prosince 2010
Účinnost od: 31. prosince 2010 s výjimkou    Zrušeno : 05.03.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
čá. 136/2010 Sb. rozeslána 17. prosince 2010
Účinnost od: 17. prosince 2010    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2012
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 135/2010 Sb. rozeslána 17. prosince 2010
Účinnost od: 17. prosince 2010
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 344/2010 Sb.
Účinnost od: 17. prosince 2010    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
čá. 134/2010 Sb. rozeslána 15. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
čá. 133/2010 Sb. rozeslána 15. prosince 2010
Účinnost od: 15. prosince 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2010 sp. zn. Pl. ÚS 28/09 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Břeclav č. 5/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města
Účinnost od: 15. prosince 2010    Účinnost do :01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
čá. 132/2010 Sb. rozeslána 15. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 05.10.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
čá. 131/2010 Sb. rozeslána 15. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
čá. 130/2010 Sb. rozeslána 13. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 23.09.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou    Zrušeno : 19.08.2013
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.
čá. 129/2010 Sb. rozeslána 10. prosince 2010
Účinnost od: 10. prosince 2010    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 10. prosince 2010    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 10. prosince 2010    Účinnost do :09.01.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 10. prosince 2010    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011
čá. 128/2010 Sb. rozeslána 8. prosince 2010
Účinnost od: 8. prosince 2010    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 31.12.2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 127/2010 Sb. rozeslána 8. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou    Zrušeno : 31.12.2011
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 126/2010 Sb. rozeslána 7. prosince 2010
Účinnost od: 7. prosince 2010
Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
Účinnost od: 7. prosince 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 125/2010 Sb. rozeslána 3. prosince 2010
Účinnost od: 1. prosince 2010    Zrušeno : 01.09.2011
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2010 č. j. Org. 49/10 o atrahování působnosti
Účinnost od: 30. června 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 sp. zn. Pl. ÚS 32/08 ve věci návrhu na zrušení § 76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.
Účinnost od: 15. prosince 2010    Zrušeno : 01.06.2012
Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
čá. 124/2010 Sb. rozeslána 3. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2010)
Účinnost od: 3. ledna 2011    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
čá. 123/2010 Sb. rozeslána 3. prosince 2010
Účinnost od: 3. prosince 2010    Zrušeno : 24.11.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. prosince 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 3. prosince 2010    Zrušeno : 01.07.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.
čá. 122/2010 Sb. rozeslána 1. prosince 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 121/2010 Sb. rozeslána 30. listopadu 2010
Účinnost od: 30. listopadu 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 sp. zn. Pl ÚS 33/09 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění zákona č. 314/2008 Sb.
čá. 120/2010 Sb. rozeslána 30. listopadu 2010
Účinnost od: 30. září 2012 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
čá. 119/2010 Sb. rozeslána 29. listopadu 2010
Účinnost od: 29. listopadu 2010    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 29. listopadu 2010    Účinnost do :10.04.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. prosince 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. prosince 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 15. prosince 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 118/2010 Sb. rozeslána 29. listopadu 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Účinnost od: 1. ledna 2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 1. září 2010
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
Účinnost od: 29. listopadu 2010
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 - 2021, 3,85 %
Účinnost od: 1. února 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2011    Zrušeno : 01.12.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
čá. 117/2010 Sb. rozeslána 24. listopadu 2010
Účinnost od: 9. prosince 2010
Vyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 29.07.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
čá. 116/2010 Sb. rozeslána 22. listopadu 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. prosince 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 115/2010 Sb. rozeslána 15. listopadu 2010
Účinnost od: 15. listopadu 2010
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
čá. 114/2010 Sb. rozeslána 5. listopadu 2010
Účinnost od: 5. listopadu 2010    Účinnost do :06.02.2011
Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 305/2010 Sb., o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
čá. 113/2010 Sb. rozeslána 15. listopadu 2010
Účinnost od: 1. ledna 2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2010)
Účinnost od: 15. listopadu 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 ve věci návrhu na zrušení § 89 věty druhé zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 347/2007 Sb.
Účinnost od: 15. listopadu 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření
Účinnost od: 1. ledna 2011    Účinnost do :01.01.2012
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
čá. 112/2010 Sb. rozeslána 15. listopadu 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011    Účinnost do :01.01.2012
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011
čá. 111/2010 Sb. rozeslána 5. listopadu 2010
Účinnost od: 5. listopadu 2010    Účinnost do :06.02.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 5. listopadu 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 2 odst. 2 a části § 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Jeseník č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 03.01.2018
Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
čá. 110/2010 Sb. rozeslána 29. října 2010
Účinnost od: 1. listopadu 2010    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2010    Zrušeno : 18.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Účinnost od: 1. listopadu 2010
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Účinnost od: 1. listopadu 2010
Vyhláška o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
Účinnost od: 1. listopadu 2010
Nařízení vlády o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících
čá. 109/2010 Sb. rozeslána 27. října 2010
Účinnost od: 27. října 2010 s výjimkou
Nález Ústavního soudu ze dne 6. října 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 314/2008 Sb., některých ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 314/2008 Sb., a některých ustanovení zákona č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011    Účinnost do :01.01.2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011
Účinnost od: 1. listopadu 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů
Účinnost od: 1. prosince 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.
čá. 108/2010 Sb. rozeslána 22. října 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
čá. 107/2010 Sb. rozeslána 20. října 2010
Účinnost od: 1. listopadu 2010    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví
čá. 106/2010 Sb. rozeslána 14. října 2010
Účinnost od: 14. října 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 10. srpna 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 8 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 18/2004, č. 8/2005, č. 11/2006, č. 4/2007 a č. 3/2008
Účinnost od: 1. prosince 2010    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.12.2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011
čá. 105/2010 Sb. rozeslána 1. října 2010
Účinnost od: 1. října 2010    Účinnost do :01.11.2010
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 1. října 2010 do 31. října 2010
čá. 104/2010 Sb. rozeslána 6. října 2010
Účinnost od: 1. prosince 2010
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Účinnost od: 15. října 2010
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. října 2010
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 103/2010 Sb. rozeslána 27. září 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance
Účinnost od: 12. října 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
čá. 102/2010 Sb. rozeslána 22. září 2010
Účinnost od: 22. září 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.
čá. 101/2010 Sb. rozeslána 22. září 2010
Účinnost od: 1. srpna 2010
Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 100/2010 Sb. rozeslána 20. září 2010
Účinnost od: 27. října 2010
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Karla Zemana
Účinnost od: 6. října 2010
Vyhláška o vydání zlaté mince „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“ po 2 500 Kč
Účinnost od: 5. října 2010
Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
čá. 099/2010 Sb. rozeslána 20. září 2010
Účinnost od: 30. září 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 418/2009 Sb., pokud se týká soudce
Účinnost od: 20. září 2010
Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění
Účinnost od: 20. září 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Účinnost od: 20. září 2010
Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
čá. 098/2010 Sb. rozeslána 16. září 2010
Účinnost od: 1. října 2010    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích
čá. 097/2010 Sb. rozeslána 15. září 2010
Účinnost od: 15. září 2010    Zrušeno : 12.09.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
čá. 096/2010 Sb. rozeslána 10. září 2010
Účinnost od: 3. března 2010
Sdělení Ministerstva dopravy o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/2)
Účinnost od: 3. března 2010
Sdělení Ministerstva dopravy o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/3)
Účinnost od: 19. února 2010
Sdělení Ministerstva dopravy o vydání rozhodnutí o pověření Letecké amatérské asociace České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/1)
Účinnost od: 10. září 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
čá. 095/2010 Sb. rozeslána 8. září 2010
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 094/2010 Sb. rozeslána 8. září 2010
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 093/2010 Sb. rozeslána 2. září 2010
Účinnost od: 2. září 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Účinnost od: 2. září 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
čá. 092/2010 Sb. rozeslána 31. srpna 2010
Účinnost od: 1. října 2010
Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
čá. 091/2010 Sb. rozeslána 30. srpna 2010
Účinnost od: 30. srpna 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
čá. 090/2010 Sb. rozeslána 30. srpna 2010
Účinnost od: 1. září 2010    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 089/2010 Sb. rozeslána 30. srpna 2010
Účinnost od: 1. září 2010
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 30. srpna 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu
Účinnost od: 30. srpna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
Účinnost od: 14. září 2010    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2011 s výjimkou    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
čá. 088/2010 Sb. rozeslána 30. srpna 2010
Účinnost od: 1. září 2010    Zrušeno : 01.09.2011
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 087/2010 Sb. rozeslána 20. srpna 2010
Účinnost od: 31. prosince 2011    Zrušeno : 01.01.2014
Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
čá. 086/2010 Sb. rozeslána 20. srpna 2010
Účinnost od: 1. července 2010
Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 085/2010 Sb. rozeslána 17. srpna 2010
Účinnost od: 17. srpna 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a na vyslovení protiústavní nečinnosti Parlamentu České republiky
čá. 084/2010 Sb. rozeslána 17. srpna 2010
Účinnost od: 31. března 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 083/2010 Sb. rozeslána 9. srpna 2010
Účinnost od: 9. srpna 2010    Účinnost do :01.10.2010
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 30. září 2010
čá. 082/2010 Sb. rozeslána 5. srpna 2010
Účinnost od: 5. srpna 2010    Účinnost do :09.01.2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. září 2010
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
Účinnost od: 15. září 2010    Zrušeno : 04.07.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. září 2010    Zrušeno : 04.07.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 081/2010 Sb. rozeslána 30. července 2010
Účinnost od: 1. srpna 2010    Zrušeno : 01.12.2012
Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
čá. 080/2010 Sb. rozeslána 28. července 2010
Účinnost od: 28. července 2010
Sdělení Ministerstva financí o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 079/2010 Sb. rozeslána 23. července 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 078/2010 Sb. rozeslána 23. července 2010
Účinnost od: 23. července 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města České Velenice č. 2/2005 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Účinnost od: 1. srpna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2010    Zrušeno : 01.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
čá. 077/2010 Sb. rozeslána 23. července 2010
Účinnost od: 23. července 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 4. května 2010 ve věci návrhu na zrušení § 58 odst. 6 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2010    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2010    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
čá. 076/2010 Sb. rozeslána 23. července 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání
Účinnost od: 1. října 2010
Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
čá. 075/2010 Sb. rozeslána 16. července 2010
Účinnost od: 1. září 2010    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)
Účinnost od: 1. září 2010    Zrušeno : 01.08.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky č. 89/2010 Sb.
čá. 074/2010 Sb. rozeslána 8. července 2010
Účinnost od: 8. července 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010 ve věci návrhu na zrušení § 83a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. července 2010    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
čá. 073/2010 Sb. rozeslána 8. července 2010
Účinnost od: 23. července 2010    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. července 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Účinnost od: 15. července 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 072/2010 Sb. rozeslána 30. června 2010
Účinnost od: 1. srpna 2010    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství
Účinnost od: 1. července 2010
Vyhláška o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů
čá. 071/2010 Sb. rozeslána 30. června 2010
Účinnost od: 31. srpna 2010
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
čá. 070/2010 Sb. rozeslána 25. června 2010
Účinnost od: 10. července 2010
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy
Účinnost od: 1. srpna 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
Účinnost od: 1. července 2010    Zrušeno : 04.09.2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Účinnost od: 25. června 2010    Účinnost do :17.10.2010
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
čá. 069/2010 Sb. rozeslána 25. června 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
čá. 068/2010 Sb. rozeslána 23. června 2010
Účinnost od: 1. července 2010    Zrušeno : 15.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti
čá. 067/2010 Sb. rozeslána 18. června 2010
Účinnost od: 1. července 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011
Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
čá. 066/2010 Sb. rozeslána 16. června 2010
Účinnost od: 1. července 2010
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 1. června 2010 o atrahování působnosti
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 065/2010 Sb. rozeslána 16. června 2010
Účinnost od: 1. července 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. června 2010    Zrušeno : 01.04.2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. června 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
čá. 064/2010 Sb. rozeslána 16. června 2010
Účinnost od: 16. června 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 16. června 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 16. června 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty první zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění platném k 8. srpnu 2007
Účinnost od: 1. července 2010
Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy
Účinnost od: 1. července 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 18. června 2010    Zrušeno : 09.08.2010
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010
Účinnost od: 16. června 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 063/2010 Sb. rozeslána 8. června 2010
Účinnost od: 23. června 2010
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy
Účinnost od: 9. června 2010
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera
Účinnost od: 8. června 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
čá. 062/2010 Sb. rozeslána 8. června 2010
Účinnost od: 15. září 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 061/2010 Sb. rozeslána 4. června 2010
Účinnost od: 1. července 2010    Účinnost do :01.01.2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 4. června 2010    Zrušeno : 01.02.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2011
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů
Účinnost od: 4. června 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
Účinnost od: 4. června 2010
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 060/2010 Sb. rozeslána 31. května 2010
Účinnost od: 31. května 2010    Zrušeno : 01.09.2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. května 2010
Účinnost od: 1. června 2010    Zrušeno : 01.09.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
čá. 059/2010 Sb. rozeslána 31. května 2010
Účinnost od: 15. června 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 13/2010 Sb.
čá. 058/2010 Sb. rozeslána 31. května 2010
Účinnost od: 15. června 2010    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2010    Zrušeno : 24.11.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 179/2008 Sb.
Účinnost od: 1. června 2010    Zrušeno : 01.11.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. května 2010
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, přijatému Parlamentem dne 13. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. dubna 2010
Účinnost od: 1. června 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
Účinnost od: 31. května 2010
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 24. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. dubna 2010
Účinnost od: 31. května 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
čá. 057/2010 Sb. rozeslána 26. května 2010
Účinnost od: 26. května 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 20. dubna 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 74 odst. 2 věty druhé části za středníkem zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 056/2010 Sb. rozeslána 18. května 2010
Účinnost od: 18. května 2010    Účinnost do :18.06.2010
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 17. června 2010
čá. 055/2010 Sb. rozeslána 21. května 2010
Účinnost od: 7. června 2010
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách
Účinnost od: 1. července 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2010    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. června 2010 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. srpna 2010
Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
čá. 054/2010 Sb. rozeslána 21. května 2010
Účinnost od: 1. července 2010    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2010    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 053/2010 Sb. rozeslána 21. května 2010
Účinnost od: 1. července 2010
Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. srpna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 052/2010 Sb. rozeslána 20. května 2010
Účinnost od: 1. července 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 1. srpna 2010 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. dubna 2012    Zrušeno : 05.04.2013
Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.12.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
čá. 051/2010 Sb. rozeslána 20. května 2010
Účinnost od: 1. června 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. dubna 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. června 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. června 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. května 2010    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. května 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. května 2010
Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje
Účinnost od: 20. května 2010    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
čá. 050/2010 Sb. rozeslána 14. května 2010
Účinnost od: 14. května 2010    Zrušeno : 18.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 049/2010 Sb. rozeslána 13. května 2010
Účinnost od: 30. září 2011
Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010 ve věci návrhu na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
čá. 048/2010 Sb. rozeslána 13. května 2010
Účinnost od: 13. května 2010
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. června 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
čá. 047/2010 Sb. rozeslána 11. května 2010
Účinnost od: 1. června 2010 s výjimkou
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
čá. 046/2010 Sb. rozeslána 6. května 2010
Účinnost od: 1. července 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 1. června 2010    Zrušeno : 09.11.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
Účinnost od: 21. května 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
Účinnost od: 21. května 2010    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o způsobilosti k označování psů tetováním
Účinnost od: 6. května 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 045/2010 Sb. rozeslána 29. dubna 2010
Účinnost od: 1. března 2010
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2010/DZP, kterým se mění cenový předpis 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 31. prosince 2009
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
čá. 044/2010 Sb. rozeslána 29. dubna 2010
Účinnost od: 29. dubna 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2010 ve věci návrhu na zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
čá. 043/2010 Sb. rozeslána 29. dubna 2010
Účinnost od: 29. dubna 2010 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. dubna 2010
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 22. března 2010
Účinnost od: 29. dubna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. dubna 2010
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o krajském referendu a o změně některých zákonů přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. března 2010
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů
čá. 042/2010 Sb. rozeslána 22. dubna 2010
Účinnost od: 22. dubna 2010
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
Účinnost od: 22. dubna 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 5. května 2010
Vyhláška o vydání zlaté mince „Kulturní památka hamr v Dobřívě“ po 2 500 Kč
Účinnost od: 1. června 2010    Zrušeno : 01.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 041/2010 Sb. rozeslána 22. dubna 2010
Účinnost od: 7. května 2010
Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu
Účinnost od: 7. května 2010    Zrušeno : 10.11.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení
čá. 040/2010 Sb. rozeslána 20. dubna 2010
Účinnost od: 20. dubna 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. dubna 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 039/2010 Sb. rozeslána 19. dubna 2010
Účinnost od: 1. května 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. června 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. června 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. června 2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. května 2010    Zrušeno : 18.11.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
čá. 038/2010 Sb. rozeslána 19. dubna 2010
Účinnost od: 1. května 2010
Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
čá. 037/2010 Sb. rozeslána 15. dubna 2010
Účinnost od: 15. dubna 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 2. března 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení části třicáté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, týkajících se platů soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
Účinnost od: 30. dubna 2010
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
Účinnost od: 15. dubna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
čá. 036/2010 Sb. rozeslána 12. dubna 2010
Účinnost od: 1. května 2010    Účinnost do :01.05.2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 12. dubna 2010    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
Účinnost od: 27. dubna 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/2010 Sb. rozeslána 8. dubna 2010
Účinnost od: 31. prosince 2009
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
Účinnost od: 8. dubna 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. června 2010
Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
Účinnost od: 8. dubna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
čá. 034/2010 Sb. rozeslána 2. dubna 2010
Účinnost od: 5. dubna 2010    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2016
Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
čá. 033/2010 Sb. rozeslána 31. března 2010
Účinnost od: 31. března 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
čá. 032/2010 Sb. rozeslána 1. dubna 2010
Účinnost od: 1. dubna 2010    Zrušeno : 01.08.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
čá. 031/2010 Sb. rozeslána 31. března 2010
Účinnost od: 15. dubna 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2010 s výjimkou
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
Účinnost od: 1. dubna 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb.
čá. 030/2010 Sb. rozeslána 31. března 2010
Účinnost od: 1. dubna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. března 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. března 2010
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010
čá. 029/2010 Sb. rozeslána 29. března 2010
Účinnost od: 29. března 2010    Účinnost do :18.04.2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2010    Zrušeno : 01.02.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
čá. 028/2010 Sb. rozeslána 29. března 2010
Účinnost od: 1. dubna 2010
Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
Účinnost od: 1. dubna 2010
Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Účinnost od: 1. dubna 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2010
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory v rámci zvláštního opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
čá. 027/2010 Sb. rozeslána 26. března 2010
Účinnost od: 26. března 2010    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.
Účinnost od: 1. července 2010
Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
čá. 026/2010 Sb. rozeslána 24. března 2010
Účinnost od: 24. března 2010    Zrušeno : 01.12.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2010
Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
Účinnost od: 24. března 2010
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 15. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. března 2010
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně přijatému Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. prosince 2009
Účinnost od: 24. března 2010
Zákon o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně
čá. 025/2010 Sb. rozeslána 19. března 2010
Účinnost od: 1. května 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
čá. 024/2010 Sb. rozeslána 16. března 2010
Účinnost od: 22. února 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 16. března 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2010 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, nebo jejích jednotlivých ustanovení
Účinnost od: 31. března 2010    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
čá. 023/2010 Sb. rozeslána 10. března 2010
Účinnost od: 10. března 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 022/2010 Sb. rozeslána 5. března 2010
Účinnost od: 5. března 2010    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
Účinnost od: 20. března 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 021/2010 Sb. rozeslána 2. března 2010
Účinnost od: 1. dubna 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny
Účinnost od: 1. dubna 2010 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2010 Sb. rozeslána 26. února 2010
Účinnost od: 26. února 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
Účinnost od: 1. dubna 2010 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Účinnost od: 26. února 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
čá. 019/2010 Sb. rozeslána 25. února 2010
Účinnost od: 1. března 2010    Účinnost do :02.09.2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 - 2015, 3,40 %
Účinnost od: 25. února 2010    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
Účinnost od: 12. března 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky
Účinnost od: 1. března 2010    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.
Účinnost od: 1. července 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Účinnost od: 1. července 2010
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 018/2010 Sb. rozeslána 23. února 2010
Účinnost od: 11. prosince 2009
Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 23. února 2010 s výjimkou
Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2010 ve věci návrhu na zrušení § 76g a § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2010 Sb. rozeslána 17. února 2010
Účinnost od: 1. února 2010
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
Účinnost od: 17. února 2010    Zrušeno : 01.06.2015
Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
Účinnost od: 1. dubna 2010
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. února 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
čá. 016/2010 Sb. rozeslána 16. února 2010
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 015/2010 Sb. rozeslána 12. února 2010
Účinnost od: 31. ledna 2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 27. února 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
čá. 014/2010 Sb. rozeslána 11. února 2010
Účinnost od: 11. února 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
Účinnost od: 15. března 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
Účinnost od: 11. února 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/2010 Sb. rozeslána 8. února 2010
Účinnost od: 8. února 2010    Účinnost do :30.05.2010
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 012/2010 Sb. rozeslána 9. února 2010
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 011/2010 Sb. rozeslána 4. února 2010
Účinnost od: 1. března 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
Účinnost od: 17. března 2010
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje
Účinnost od: 1. července 2010    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
čá. 010/2010 Sb. rozeslána 3. února 2010
Účinnost od: 3. února 2010    Zrušeno : 27.05.2011
Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
Účinnost od: 18. února 2010
Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
čá. 009/2010 Sb. rozeslána 3. února 2010
Účinnost od: 1. února 2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 9/2009. č. 10/2009)
Účinnost od: 3. února 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění vyhlášky č. 86/2006 Sb.
Účinnost od: 3. února 2010    Zrušeno : 01.04.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb.
čá. 008/2010 Sb. rozeslána 28. ledna 2010
Účinnost od: 1. ledna 2010
Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. února 2010    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. ledna 2010
Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
čá. 007/2010 Sb. rozeslána 26. ledna 2010
Účinnost od: 1. ledna 2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2009, č. 7/2009, č. 8/2009)
Účinnost od: 1. února 2010    Účinnost do :17.09.2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010-2013, 2,80 %
Účinnost od: 26. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
Účinnost od: 1. března 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb.
čá. 006/2010 Sb. rozeslána 26. ledna 2010
Účinnost od: 26. ledna 2010    Zrušeno : 01.09.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 17/2010 Sb.
Účinnost od: 26. ledna 2010 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb.
Účinnost od: 1. února 2010
Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
čá. 005/2010 Sb. rozeslána 21. ledna 2010
Účinnost od: 2. ledna 2010 s výjimkou
Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 21. ledna 2010    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Účinnost od: 21. ledna 2010    Zrušeno : 15.12.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
čá. 004/2010 Sb. rozeslána 21. ledna 2010
Účinnost od: 1. ledna 2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 4/2009. č. 5/2009)
Účinnost od: 21. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.
Účinnost od: 5. února 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků
Účinnost od: 1. března 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
čá. 003/2010 Sb. rozeslána 19. ledna 2010
Účinnost od: 19. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
čá. 002/2010 Sb. rozeslána 14. ledna 2010
Účinnost od: 14. ledna 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. ledna 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
čá. 001/2010 Sb. rozeslána 8. ledna 2010
Účinnost od: 14. listopadu 2009
Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 8. ledna 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 362/2003 Sb.
Účinnost od: 1. února 2010    Zrušeno : 01.09.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
Účinnost od: 1. února 2010    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek
Účinnost od: 8. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
Účinnost od: 1. června 2010 s výjimkou    Zrušeno : 20.07.2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.
Zavřít
MENU