Sbírka předpisů 2009

čá. 155/2009 Sb. rozeslána 31. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
Účinnost od: 31. prosince 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2010    Zrušeno : 01.10.2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
čá. 154/2009 Sb. rozeslána 31. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Účinnost do :01.01.2011
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
čá. 153/2009 Sb. rozeslána 31. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 152/2009 Sb. rozeslána 31. prosince 2009
Účinnost od: 31. prosince 2009
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010
Účinnost od: 1. ledna 2010
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.09.2020
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2011
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010
Účinnost od: 15. ledna 2010    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.10.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
Účinnost od: 31. prosince 2009    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
čá. 151/2009 Sb. rozeslána 31. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 150/2009 Sb. rozeslána 30. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
čá. 149/2009 Sb. rozeslána 18. prosince 2009
Účinnost od: 18. prosince 2009    Účinnost do :21.03.2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 18. prosince 2009    Účinnost do :21.03.2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
čá. 148/2009 Sb. rozeslána 28. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
čá. 147/2009 Sb. rozeslána 23. prosince 2009
Účinnost od: 23. prosince 2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.07.2020
Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
čá. 146/2009 Sb. rozeslána 23. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.
čá. 145/2009 Sb. rozeslána 22. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška,kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vězení
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb.
čá. 144/2009 Sb. rozeslána 21. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. prosince 2009
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
čá. 143/2009 Sb. rozeslána 18. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.08.2013
Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
čá. 142/2009 Sb. rozeslána 17. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 155/2006 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 141/2009 Sb. rozeslána 15. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 140/2009 Sb. rozeslána 11. prosince 2009
Účinnost od: 11. prosince 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb.
Účinnost od: 11. prosince 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra provádějící volební zákony
čá. 139/2009 Sb. rozeslána 11. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 11. prosince 2009
Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Účinnost od: 11. prosince 2009    Účinnost do :14.03.2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 11. prosince 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
Účinnost od: 11. prosince 2009
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. října 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. října 2009
Účinnost od: 11. prosince 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
čá. 138/2009 Sb. rozeslána 10. prosince 2009
Účinnost od: 10. prosince 2009    Účinnost do :14.03.2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 23.09.2016
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 23.09.2016
Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny
čá. 137/2009 Sb. rozeslána 8. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 1. července 2010    Zrušeno : 01.10.2020
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
Účinnost od: 8. prosince 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 7/2001, kterou se stanovují podmínky a povinnosti při ochraně, údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o veřejné zeleni)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
čá. 136/2009 Sb. rozeslána 2. prosince 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
čá. 135/2009 Sb. rozeslána 27. listopadu 2009
Účinnost od: 27. listopadu 2009    Účinnost do :01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. listopadu 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 27. listopadu 2009
Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
čá. 134/2009 Sb. rozeslána 30. listopadu 2009
Účinnost od: 1. prosince 2009    Zrušeno : 01.10.2019
Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení
Účinnost od: 1. prosince 2009    Zrušeno : 04.08.2015
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků
Účinnost od: 1. prosince 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
čá. 133/2009 Sb. rozeslána 25. listopadu 2009
Účinnost od: 1. prosince 2009
Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009
Účinnost od: 25. listopadu 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
čá. 132/2009 Sb. rozeslána 25. listopadu 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2009    Zrušeno : 02.03.2012
Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
Účinnost od: 1. ledna 2010    Účinnost do :01.01.2012
Vyhláška o stanovení názvů, sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie České republiky
čá. 131/2009 Sb. rozeslána 25. listopadu 2009
Účinnost od: 25. listopadu 2009
Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář
Účinnost od: 25. listopadu 2009
Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky
Účinnost od: 1. prosince 2009 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.
čá. 130/2009 Sb. rozeslána 18. listopadu 2009
Účinnost od: 18. listopadu 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. listopadu 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 129/2009 Sb. rozeslána 18. listopadu 2009
Účinnost od: 18. listopadu 2009    Účinnost do :14.03.2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 18. listopadu 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů
Účinnost od: 18. listopadu 2009
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
čá. 128/2009 Sb. rozeslána 13. listopadu 2009
Účinnost od: 13. listopadu 2009
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, přijatému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. září 2009.
Účinnost od: 1. února 2010
Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
čá. 127/2009 Sb. rozeslána 13. listopadu 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 3/2009)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně obojživelníků - třída: Amphibia
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 5/1993 o zákazu kouření na všech pracovištích a prostorách okresního úřadu a nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 4/1997 k zamezení vzniku vážných zdravotních závad používáním vody z podzemních zdrojů zaplavených a znečištěných povrchovými vodami rozvodněné řeky Moravy
Účinnost od: 1. ledna 2010    Účinnost do :01.01.2011
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Účinnost od: 28. listopadu 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 126/2009 Sb. rozeslána 10. listopadu 2009
Účinnost od: 10. listopadu 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
čá. 125/2009 Sb. rozeslána 13. listopadu 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Účinnost do :01.01.2011
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010
čá. 124/2009 Sb. rozeslána 10. listopadu 2009
Účinnost od: 1. října 2009 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 31. prosince 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění účinném od 1. ledna 2005
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
čá. 123/2009 Sb. rozeslána 30. října 2009
Účinnost od: 30. října 2009
Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
Účinnost od: 2. ledna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. listopadu 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. ledna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. října 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 3. prosince 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 122/2009 Sb. rozeslána 4. listopadu 2009
Účinnost od: 4. listopadu 2009    Zrušeno : 01.11.2013
Vyhláška o směnárenské činnosti
Účinnost od: 4. listopadu 2009    Zrušeno : 27.05.2011
Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance
Účinnost od: 4. listopadu 2009    Zrušeno : 27.05.2011
Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
čá. 121/2009 Sb. rozeslána 4. listopadu 2009
Účinnost od: 4. listopadu 2009
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 364/2009 Sb.
Účinnost od: 19. listopadu 2009    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů zněčišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovaní a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.
Účinnost od: 4. listopadu 2009    Zrušeno : 01.07.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.
čá. 120/2009 Sb. rozeslána 3. listopadu 2009
Účinnost od: 3. listopadu 2009    Zrušeno : 29.10.2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
čá. 119/2009 Sb. rozeslána 30. října 2009
Účinnost od: 30. října 2009    Účinnost do :14.03.2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 30. října 2009    Zrušeno : 18.04.2012
Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Účinnost od: 1. listopadu 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 118/2009 Sb. rozeslána 26. října 2009
Účinnost od: 1. ledna 2011
Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. listopadu 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb.
čá. 117/2009 Sb. rozeslána 26. října 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
čá. 116/2009 Sb. rozeslána 20. října 2009
Účinnost od: 20. října 2009    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
Účinnost od: 1. července 2010
Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
čá. 115/2009 Sb. rozeslána 20. října 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou    Účinnost do :01.01.2011
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
čá. 114/2009 Sb. rozeslána 20. října 2009
Účinnost od: 19. listopadu 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky č. 447/2001 Sb.
čá. 113/2009 Sb. rozeslána 20. října 2009
Účinnost od: 21. října 2009
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulování Keplerových zákonů pohybu planet
Účinnost od: 1. ledna 2010
Vyhláška, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)
čá. 112/2009 Sb. rozeslána 16. října 2009
Účinnost od: 31. října 2009    Zrušeno : 01.02.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.
čá. 111/2009 Sb. rozeslána 16. října 2009
Účinnost od: 16. října 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. října 2009
Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
čá. 110/2009 Sb. rozeslána 12. října 2009
Účinnost od: 1. října 2009 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2010    Účinnost do :01.01.2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010
Účinnost od: 1. listopadu 2009    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. října 2009    Zrušeno : 01.11.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
čá. 109/2009 Sb. rozeslána 9. října 2009
Účinnost od: 1. listopadu 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. října 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 108/2009 Sb. rozeslána 9. října 2009
Účinnost od: 9. října 2009    Zrušeno : 01.11.2012
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2009 Sb.
Účinnost od: 9. října 2009    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů
čá. 107/2009 Sb. rozeslána 8. října 2009
Účinnost od: 23. října 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
čá. 106/2009 Sb. rozeslána 8. října 2009
Účinnost od: 8. října 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2009    Zrušeno : 01.01.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 46/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008
čá. 105/2009 Sb. rozeslána 1. října 2009
Účinnost od: 1. října 2009    Účinnost do :10.01.2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. října 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
Účinnost od: 1. října 2009    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
Účinnost od: 1. října 2009    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků
čá. 104/2009 Sb. rozeslána 29. září 2009
Účinnost od: 1. října 2009    Zrušeno : 01.11.2012
Vyhláška o stavech nouze v plynárenství
Účinnost od: 1. listopadu 2009 s výjimkou    Zrušeno : 01.04.2016
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
čá. 103/2009 Sb. rozeslána 25. září 2009
Účinnost od: 1. října 2009    Zrušeno : 30.06.2012
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 102/2009 Sb. rozeslána 25. září 2009
Účinnost od: 25. září 2009
Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Účinnost od: 1. října 2009    Zrušeno : 01.04.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
čá. 101/2009 Sb. rozeslána 24. září 2009
Účinnost od: 24. září 2009    Účinnost do :01.01.2010
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 325/2009 Sb.
Účinnost od: 15. října 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
Účinnost od: 1. října 2009    Zrušeno : 01.12.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
Účinnost od: 24. září 2009
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, přijatému Parlamentem dne 17. června 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. července 2009
Účinnost od: 24. září 2009 s výjimkou
Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
čá. 100/2009 Sb. rozeslána 21. září 2009
Účinnost od: 21. září 2009    Účinnost do :01.01.2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 21. září 2009    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.
Účinnost od: 21. září 2009    Zrušeno : 15.08.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. září 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
čá. 099/2009 Sb. rozeslána 14. září 2009
Účinnost od: 14. září 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. září 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 14. září 2009
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
čá. 098/2009 Sb. rozeslána 11. září 2009
Účinnost od: 10. září 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
čá. 097/2009 Sb. rozeslána 11. září 2009
Účinnost od: 1. září 2009
Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 096/2009 Sb. rozeslána 11. září 2009
Účinnost od: 1. října 2009
Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)
Účinnost od: 29. dubna 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.
čá. 095/2009 Sb. rozeslána 11. září 2009
Účinnost od: 4. července 2009
Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 094/2009 Sb. rozeslána 7. září 2009
Účinnost od: 1. září 2009
Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 7. září 2009
Sdělení Ústavního soudu o přijetí usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády
Účinnost od: 1. října 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. září 2009    Zrušeno : 11.01.2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 093/2009 Sb. rozeslána 7. září 2009
Účinnost od: 1. července 2009
Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 092/2009 Sb. rozeslána 4. září 2009
Účinnost od: 4. září 2009    Účinnost do :01.01.2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 21. března 2010    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 091/2009 Sb. rozeslána 4. září 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2010    Zrušeno : 31.05.2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. září 2009
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
Účinnost od: 1. prosince 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. září 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. září 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
čá. 090/2009 Sb. rozeslána 4. září 2009
Účinnost od: 19. září 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Účinnost od: 19. září 2009
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Účinnost od: 19. září 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. září 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. září 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. října 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 4. září 2009
Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen
Účinnost od: 1. října 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2009    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. září 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
čá. 089/2009 Sb. rozeslána 4. září 2009
Účinnost od: 1. listopadu 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Účinnost od: 1. listopadu 2009    Zrušeno : 13.01.2018
Zákon o platebním styku
čá. 088/2009 Sb. rozeslána 31. srpna 2009
Účinnost od: 15. září 2009 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 087/2009 Sb. rozeslána 3. září 2009
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Účinnost od: 1. ledna 2011
Zákon daňový řád
čá. 086/2009 Sb. rozeslána 31. srpna 2009
Účinnost od: 15. září 2009    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů
čá. 085/2009 Sb. rozeslána 31. srpna 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon o pojišťovnictví
čá. 084/2009 Sb. rozeslána 31. srpna 2009
Účinnost od: 1. září 2009    Zrušeno : 01.09.2010
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 083/2009 Sb. rozeslána 27. srpna 2009
Účinnost od: 1. září 2009
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2009
Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
Účinnost od: 1. září 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Účinnost od: 1. října 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
čá. 082/2009 Sb. rozeslána 27. srpna 2009
Účinnost od: 1. září 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
čá. 081/2009 Sb. rozeslána 26. srpna 2009
Účinnost od: 26. srpna 2009
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008
Účinnost od: 26. srpna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Účinnost od: 26. srpna 2009
Vyhláška o technických požadavcích na stavby
čá. 080/2009 Sb. rozeslána 26. srpna 2009
Účinnost od: 1. září 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb.
Účinnost od: 10. září 2009    Zrušeno : 10.11.2016
Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení
čá. 079/2009 Sb. rozeslána 21. srpna 2009
Účinnost od: 1. září 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb.
Účinnost od: 1. září 2009
Nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů
čá. 078/2009 Sb. rozeslána 21. srpna 2009
Účinnost od: 1. října 2009
Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč
Účinnost od: 1. října 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2009
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. října 2009
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. října 2009
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. října 2009
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 077/2009 Sb. rozeslána 14. srpna 2009
Účinnost od: 1. září 2009
Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě
Účinnost od: 14. srpna 2009
Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
čá. 076/2009 Sb. rozeslána 11. srpna 2009
Účinnost od: 1. října 2009
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Účinnost od: 11. srpna 2009    Účinnost do :10.01.2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 11. srpna 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních
Účinnost od: 1. září 2009    Zrušeno : 19.10.2016
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů
čá. 075/2009 Sb. rozeslána 11. srpna 2009
Účinnost od: 11. srpna 2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 11. srpna 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2009    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. prosince 2009
Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst
čá. 074/2009 Sb. rozeslána 5. srpna 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015
Účinnost od: 5. srpna 2009    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Účinnost od: 21. března 2010    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 212/2007 Sb.
čá. 073/2009 Sb. rozeslána 31. července 2009
Účinnost od: 31. července 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. července 2009
Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
Účinnost od: 31. srpna 2009    Zrušeno : 31.08.2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 072/2009 Sb. rozeslána 31. července 2009
Účinnost od: 31. července 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Účinnost od: 1. října 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2009    Zrušeno : 01.09.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/2009 Sb. rozeslána 27. července 2009
Účinnost od: 1. srpna 2009    Účinnost do :01.04.2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2009    Účinnost do :01.09.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009
čá. 070/2009 Sb. rozeslána 30. července 2009
Účinnost od: 1. srpna 2009    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond
Účinnost od: 1. srpna 2009
Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
Účinnost od: 1. srpna 2009    Zrušeno : 01.10.2020
Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2010    Zrušeno : 03.01.2018
Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
Účinnost od: 1. srpna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 069/2009 Sb. rozeslána 27. července 2009
Účinnost od: 27. července 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 068/2009 Sb. rozeslána 24. července 2009
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
čá. 067/2009 Sb. rozeslána 16. července 2009
Účinnost od: 16. července 2009    Účinnost do :13.12.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. srpna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Účinnost od: 16. července 2009    Zrušeno : 18.07.2017
Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
čá. 066/2009 Sb. rozeslána 20. července 2009
Účinnost od: 28. prosince 2009
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
Účinnost od: 28. prosince 2009
Zákon o volném pohybu služeb
Účinnost od: 1. srpna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 065/2009 Sb. rozeslána 20. července 2009
Účinnost od: 20. července 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 20. července 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 20. července 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 20. července 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. července 2009
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
čá. 064/2009 Sb. rozeslána 20. července 2009
Účinnost od: 20. července 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.
Účinnost od: 1. října 2009
Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
čá. 063/2009 Sb. rozeslána 14. července 2009
Účinnost od: 1. července 2009
Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. srpna 2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 14. července 2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
čá. 062/2009 Sb. rozeslána 9. července 2009
Účinnost od: 1. srpna 2009 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. července 2009    Zrušeno : 10.09.2009
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 061/2009 Sb. rozeslána 1. července 2009
Účinnost od: 1. srpna 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 060/2009 Sb. rozeslána 3. července 2009
Účinnost od: 18. července 2009    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
čá. 059/2009 Sb. rozeslána 25. června 2009
Účinnost od: 25. června 2009    Účinnost do :01.08.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2009
Účinnost od: 25. června 2009
Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
čá. 058/2009 Sb. rozeslána 29. června 2009
Účinnost od: 29. června 2009
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2009 Sb.
Účinnost od: 1. září 2009    Zrušeno : 01.07.2010
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. června 2009 o atrahování působnosti senátů plénem
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. června 2009
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), přijatému Parlamentem dne 23. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. května 2008
Účinnost od: 1. září 2009 s výjimkou
Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Účinnost od: 29. června 2009
Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. června 2009    Zrušeno : 10.09.2009
Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
čá. 057/2009 Sb. rozeslána 26. června 2009
Účinnost od: 1. července 2009
Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
Účinnost od: 1. července 2009
Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Účinnost od: 1. července 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.08.2012
Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 056/2009 Sb. rozeslána 26. června 2009
Účinnost od: 1. července 2009
Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
Účinnost od: 1. července 2009
Vyhláška o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Účinnost od: 1. července 2009
Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
Účinnost od: 1. července 2009
Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
Účinnost od: 1. července 2009
Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.01.2019
Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky
Účinnost od: 26. června 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
čá. 055/2009 Sb. rozeslána 26. června 2009
Účinnost od: 26. června 2009    Účinnost do :13.12.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. června 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb.
čá. 054/2009 Sb. rozeslána 25. června 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
čá. 053/2009 Sb. rozeslána 22. června 2009
Účinnost od: 1. června 2009 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb.
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou    Zrušeno : 24.11.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2009 s výjimkou
Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Účinnost od: 21. srpna 2009
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Účinnost od: 22. června 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
čá. 052/2009 Sb. rozeslána 22. června 2009
Účinnost od: 22. června 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 051/2009 Sb. rozeslána 18. června 2009
Účinnost od: 18. června 2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 18. června 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Účinnost od: 3. července 2009    Účinnost do :01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.08.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.
Účinnost od: 1. července 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. června 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/2009 Sb. rozeslána 18. června 2009
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti
čá. 049/2009 Sb. rozeslána 12. června 2009
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
čá. 048/2009 Sb. rozeslána 9. června 2009
Účinnost od: 9. června 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Účinnost od: 1. prosince 2009 (Lisabonská smlouva)
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 047/2009 Sb. rozeslána 9. června 2009
Účinnost od: 1. července 2009    Účinnost do :01.01.2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 17. června 2009
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel
Účinnost od: 9. června 2009 s výjimkou    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
čá. 046/2009 Sb. rozeslána 4. června 2009
Účinnost od: 4. července 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. srpna 2009
Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. srpna 2009    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. června 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 045/2009 Sb. rozeslána 29. května 2009
Účinnost od: 1. června 2009
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2009)
Účinnost od: 29. května 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 044/2009 Sb. rozeslána 28. května 2009
Účinnost od: 28. května 2009    Účinnost do :06.09.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 27. června 2009    Zrušeno : 01.07.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Účinnost od: 27. června 2009    Zrušeno : 01.02.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.
Účinnost od: 28. května 2009
Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě
čá. 043/2009 Sb. rozeslána 25. května 2009
Účinnost od: 25. května 2009
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2024, 5,70 %
Účinnost od: 1. června 2009    Zrušeno : 03.01.2018
Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.07.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 042/2009 Sb. rozeslána 25. května 2009
Účinnost od: 25. května 2009    Zrušeno : 12.09.2014
Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
Účinnost od: 1. června 2009    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
čá. 041/2009 Sb. rozeslána 25. května 2009
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.01.2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.10.2010
Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
čá. 040/2009 Sb. rozeslána 18. května 2009
Účinnost od: 18. května 2009
Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009 sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně rozhodování soudů o zvyšování nájemného z bytu a ohledně posuzování žalob pronajímatelů na náhradu škody vůči státu
Účinnost od: 1. ledna 2010
Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.07.2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009    Zrušeno : 01.07.2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 039/2009 Sb. rozeslána 15. května 2009
Účinnost od: 1. června 2009    Zrušeno : 01.01.2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
Účinnost od: 1. června 2009    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2009    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
čá. 038/2009 Sb. rozeslána 15. května 2009
Účinnost od: 15. května 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. května 2009
Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
Účinnost od: 15. května 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 037/2009 Sb. rozeslána 14. května 2009
Účinnost od: 29. května 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.
Účinnost od: 1. června 2009    Zrušeno : 01.01.2010
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
čá. 036/2009 Sb. rozeslána 12. května 2009
Účinnost od: 12. května 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
Účinnost od: 15. května 2009
Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2 500 Kč
Účinnost od: 1. srpna 2009
Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole
Účinnost od: 12. května 2009
Nařízení vlády o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
čá. 035/2009 Sb. rozeslána 30. dubna 2009
Účinnost od: 30. dubna 2009    Účinnost do :06.09.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 30. dubna 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení č. 3/2005
Účinnost od: 1. května 2009    Zrušeno : 11.01.2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 034/2009 Sb. rozeslána 28. dubna 2009
Účinnost od: 28. dubna 2009
Sdělení Ministerstva financí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva financí č. 100/2009 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2012, VAR
Účinnost od: 28. dubna 2009
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod
Účinnost od: 13. května 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
Účinnost od: 13. května 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin
Účinnost od: 30. června 2009    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 033/2009 Sb. rozeslána 27. dubna 2009
Účinnost od: 27. dubna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou
Zákon o základních registrech
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. června 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009
Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
Účinnost od: 27. dubna 2009
Zákon o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010
čá. 032/2009 Sb. rozeslána 22. dubna 2009
Účinnost od: 1. dubna 2009
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. dubna 2009
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
Účinnost od: 1. dubna 2009
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
Účinnost od: 1. dubna 2009
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
Účinnost od: 22. dubna 2009    Zrušeno : 24.04.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. dubna 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
čá. 031/2009 Sb. rozeslána 16. dubna 2009
Účinnost od: 16. dubna 2009    Účinnost do :12.04.2012
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2012, VAR
Účinnost od: 8. července 2009    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. dubna 2009    Zrušeno : 31.08.2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. dubna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2009 Sb. rozeslána 14. dubna 2009
Účinnost od: 1. května 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. dubna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. dubna 2009
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
Účinnost od: 14. dubna 2009
Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
čá. 029/2009 Sb. rozeslána 8. dubna 2009
Účinnost od: 8. dubna 2009    Účinnost do :06.09.2009
Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 028/2009 Sb. rozeslána 6. dubna 2009
Účinnost od: 21. dubna 2009    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 027/2009 Sb. rozeslána 1. dubna 2009
Účinnost od: 1. dubna 2009    Účinnost do :06.09.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2009    Účinnost do :06.09.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. dubna 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
Účinnost od: 1. dubna 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 026/2009 Sb. rozeslána 1. dubna 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009
Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 025/2009 Sb. rozeslána 30. března 2009
Účinnost od: 1. dubna 2009    Zrušeno : 01.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2009
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Účinnost od: 1. dubna 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 024/2009 Sb. rozeslána 30. března 2009
Účinnost od: 28. února 2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. května 2009    Účinnost do :01.05.2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 30. března 2009
Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost
Účinnost od: 1. dubna 2009
Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009
Účinnost od: 30. března 2009    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)
Účinnost od: 1. dubna 2009    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
Účinnost od: 1. dubna 2009    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Účinnost od: 30. března 2009    Zrušeno : 01.01.2017
Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva
čá. 023/2009 Sb. rozeslána 20. března 2009
Účinnost od: 1. dubna 2009
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2009)
Účinnost od: 20. března 2009
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.
Účinnost od: 23. března 2009    Účinnost do :12.04.2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2019, 5,00 %
Účinnost od: 20. března 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
čá. 022/2009 Sb. rozeslána 16. března 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 021/2009 Sb. rozeslána 12. března 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 12. března 2009
Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu
Účinnost od: 12. března 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
Účinnost od: 27. března 2009
Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
čá. 020/2009 Sb. rozeslána 6. března 2009
Účinnost od: 6. března 2009    Účinnost do :28.06.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 6. března 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.
Účinnost od: 6. března 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
čá. 019/2009 Sb. rozeslána 26. února 2009
Účinnost od: 1. března 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě
Účinnost od: 1. dubna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2009 Sb. rozeslána 26. února 2009
Účinnost od: 26. února 2009    Účinnost do :28.06.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. února 2009    Účinnost do :28.06.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2009
Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 31. ledna 2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 26. února 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.
Účinnost od: 1. března 2009
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
Účinnost od: 1. dubna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 017/2009 Sb. rozeslána 18. února 2009
Účinnost od: 28. února 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Účinnost od: 18. února 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. března 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 016/2009 Sb. rozeslána 18. února 2009
Účinnost od: 1. února 2009
Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 015/2009 Sb. rozeslána 13. února 2009
Účinnost od: 13. února 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
Účinnost od: 13. února 2009    Účinnost do :07.06.2009
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
čá. 014/2009 Sb. rozeslána 11. února 2009
Účinnost od: 15. února 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.
Účinnost od: 11. února 2009    Účinnost do :04.03.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009
čá. 013/2009 Sb. rozeslána 11. února 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009
Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 012/2009 Sb. rozeslána 9. února 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
čá. 011/2009 Sb. rozeslána 9. února 2009
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
čá. 010/2009 Sb. rozeslána 4. února 2009
Účinnost od: 4. února 2009    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
čá. 009/2009 Sb. rozeslána 2. února 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
Účinnost od: 2. února 2009    Účinnost do :28.06.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 31. prosince 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
čá. 008/2009 Sb. rozeslána 28. ledna 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 28. ledna 2009    Účinnost do :28.06.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 28. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb.
Účinnost od: 4. března 2009
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu
Účinnost od: 18. února 2009
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009
Účinnost od: 1. února 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2009
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. února 2009
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 007/2009 Sb. rozeslána 23. ledna 2009
Účinnost od: 23. ledna 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 21. října 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 12/1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
Účinnost od: 23. ledna 2009    Zrušeno : 01.11.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/2009 Sb. rozeslána 16. ledna 2009
Účinnost od: 16. ledna 2009    Účinnost do :28.06.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. února 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
Účinnost od: 1. února 2009
Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
Účinnost od: 16. ledna 2009    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
čá. 005/2009 Sb. rozeslána 13. ledna 2009
Účinnost od: 13. ledna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.
čá. 004/2009 Sb. rozeslána 13. ledna 2009
Účinnost od: 28. ledna 2009    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
Účinnost od: 1. května 2009    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
Účinnost od: 13. ledna 2009    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
čá. 003/2009 Sb. rozeslána 8. ledna 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 23. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. března 2009    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 002/2009 Sb. rozeslána 7. ledna 2009
Účinnost od: 7. ledna 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Účinnost od: 7. ledna 2009    Zrušeno : 30.01.2013
Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
Účinnost od: 7. ledna 2009
Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě
Účinnost od: 22. ledna 2009    Zrušeno : 30.01.2013
Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání
čá. 001/2009 Sb. rozeslána 1. ledna 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Zavřít
MENU