Sbírka předpisů 2008

čá. 155/2008 Sb. rozeslána 31. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 19.05.2018
Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
Účinnost od: 31. prosince 2008 s výjimkou
Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2009    Zrušeno : 01.09.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
čá. 154/2008 Sb. rozeslána 31. prosince 2008
Účinnost od: 31. prosince 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 153/2008 Sb. rozeslána 31. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 152/2008 Sb. rozeslána 31. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009    Účinnost do :01.01.2010
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
čá. 151/2008 Sb. rozeslána 30. prosince 2008
Účinnost od: 7. ledna 2009
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.06.2009
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
čá. 150/2008 Sb. rozeslána 30. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
čá. 149/2008 Sb. rozeslána 29. prosince 2008
Účinnost od: 29. prosince 2008    Účinnost do :05.04.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 20.02.2013
Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.06.2015
Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
čá. 148/2008 Sb. rozeslána 29. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 9/2008, č. 10/2008, č. 11/2008, č. 12/2008)
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 147/2008 Sb. rozeslána 29. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol
čá. 146/2008 Sb. rozeslána 29. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
Účinnost od: 29. prosince 2008
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
čá. 145/2008 Sb. rozeslána 23. prosince 2008
Účinnost od: 23. prosince 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 26. listopadu 2008 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
čá. 144/2008 Sb. rozeslána 23. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci
čá. 143/2008 Sb. rozeslána 23. prosince 2008
Účinnost od: 1. listopadu 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2012
Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 142/2008 Sb. rozeslána 23. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 141/2008 Sb. rozeslána 17. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
Účinnost od: 1. ledna 2009    Účinnost do :01.08.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009
čá. 140/2008 Sb. rozeslána 15. prosince 2008
Účinnost od: 15. prosince 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 15. prosince 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupky č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Účinnost od: 15. prosince 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 139/2008 Sb. rozeslána 15. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 8/2008)
Účinnost od: 15. prosince 2008    Účinnost do :05.04.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Účinnost od: 15. prosince 2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů
Účinnost od: 31. prosince 2008
Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 15. prosince 2008
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Účinnost od: 15. prosince 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
Účinnost od: 1. ledna 2009    Účinnost do :01.07.2009
Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009
čá. 138/2008 Sb. rozeslána 8. prosince 2008
Účinnost od: 20. října 2008
Úplné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb.
Účinnost od: 8. prosince 2008
Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
Účinnost od: 1. ledna 2009    Účinnost do :01.01.2010
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
čá. 137/2008 Sb. rozeslána 1. prosince 2008
Účinnost od: 1. prosince 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se provádí zákon o obecní policii
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
čá. 136/2008 Sb. rozeslána 1. prosince 2008
Účinnost od: 16. prosince 2008    Zrušeno : 26.12.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.06.2013
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu
čá. 135/2008 Sb. rozeslána 1. prosince 2008
Účinnost od: 1. prosince 2008
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 353/2008 Sb. a ve vyhlášce č. 393/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2008
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008
čá. 134/2008 Sb. rozeslána 1. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Účinnost od: 16. prosince 2008
Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
čá. 133/2008 Sb. rozeslána 21. listopadu 2008
Účinnost od: 30. září 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2008
Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
čá. 132/2008 Sb. rozeslána 20. listopadu 2008
Účinnost od: 5. prosince 2008    Zrušeno : 01.10.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti
čá. 131/2008 Sb. rozeslána 18. listopadu 2008
Účinnost od: 18. listopadu 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci
Účinnost od: 3. prosince 2008    Zrušeno : 01.02.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
Účinnost od: 11. dubna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
Účinnost od: 3. prosince 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 130/2008 Sb. rozeslána 7. listopadu 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 7. listopadu 2008    Účinnost do :05.04.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 31. prosince 2008
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb.
čá. 129/2008 Sb. rozeslána 10. listopadu 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009    Účinnost do :01.01.2010
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009
čá. 128/2008 Sb. rozeslána 30. října 2008
Účinnost od: 30. října 2008    Účinnost do :05.04.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2009    Účinnost do :01.01.2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009
Účinnost od: 30. října 2008    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
Účinnost od: 30. října 2008    Zrušeno : 31.10.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 127/2008 Sb. rozeslána 30. října 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 29.07.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.
Účinnost od: 30. října 2008    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
čá. 126/2008 Sb. rozeslána 27. října 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 27. října 2008
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. listopadu 2008    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. listopadu 2008    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 125/2008 Sb. rozeslána 23. října 2008
Účinnost od: 23. října 2008    Zrušeno : 15.10.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. října 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 124/2008 Sb. rozeslána 20. října 2008
Účinnost od: 1. prosince 2008    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.
Účinnost od: 20. října 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 20. října 2008    Zrušeno : 06.11.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 123/2008 Sb. rozeslána 20. října 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2008 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 4. listopadu 2008    Zrušeno : 13.01.2017
Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky
čá. 122/2008 Sb. rozeslána 16. října 2008
Účinnost od: 16. října 2008
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 273/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 121/2008 Sb. rozeslána 13. října 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 7/2008)
Účinnost od: 27. října 2008    Účinnost do :28.10.2016
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2016, VAR
Účinnost od: 1. listopadu 2008    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
čá. 120/2008 Sb. rozeslána 10. října 2008
Účinnost od: 10. října 2008    Zrušeno : 05.06.2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
čá. 119/2008 Sb. rozeslána 7. října 2008
Účinnost od: 7. října 2008
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. července 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. srpna 2008
Účinnost od: 1. listopadu 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 118/2008 Sb. rozeslána 7. října 2008
Účinnost od: 7. října 2008    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. října 2008    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. října 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.
Účinnost od: 7. října 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2012
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2009
Účinnost od: 1. listopadu 2008
Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
čá. 117/2008 Sb. rozeslána 2. října 2008
Účinnost od: 2. října 2008    Účinnost do :11.01.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 2. října 2008    Účinnost do :11.01.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 2. října 2008    Účinnost do :11.01.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2008
Úplné znění zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2008
Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 116/2008 Sb. rozeslána 1. října 2008
Účinnost od: 16. října 2008    Zrušeno : 24.11.2015
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 115/2008 Sb. rozeslána 26. září 2008
Účinnost od: 26. září 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
čá. 114/2008 Sb. rozeslána 24. září 2008
Účinnost od: 24. září 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Účinnost od: 1. listopadu 2008    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
Účinnost od: 1. listopadu 2008    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
čá. 113/2008 Sb. rozeslána 19. září 2008
Účinnost od: 1. října 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 6/2008)
Účinnost od: 19. září 2008    Zrušeno : 15.08.2017
Vyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
Účinnost od: 1. října 2008
Nařízení vlády o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů
čá. 112/2008 Sb. rozeslána 19. září 2008
Účinnost od: 1. července 2008 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 111/2008 Sb. rozeslána 12. září 2008
Účinnost od: 4. července 2008
Úplné znění zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 248/2008 Sb.
Účinnost od: 15. září 2008
Vyhláška o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
Účinnost od: 12. září 2008    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
čá. 110/2008 Sb. rozeslána 12. září 2008
Účinnost od: 12. září 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2008 ve věci návrhu na zrušení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. září 2008    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Účinnost od: 12. září 2008    Zrušeno : 20.07.2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
čá. 109/2008 Sb. rozeslána 10. září 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2008
Úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. října 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
Účinnost od: 1. října 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu
Účinnost od: 1. října 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. září 2008    Zrušeno : 15.03.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.
čá. 108/2008 Sb. rozeslána 8. září 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2008
Úplné znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. listopadu 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. září 2008 s výjimkou
Vyhláška o centrální evidenci exekucí
čá. 107/2008 Sb. rozeslána 2. září 2008
Účinnost od: 2. září 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby
čá. 106/2008 Sb. rozeslána 29. srpna 2008
Účinnost od: 29. srpna 2008    Účinnost do :11.01.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 29. srpna 2008    Zrušeno : 01.09.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb.
Účinnost od: 1. září 2008    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 105/2008 Sb. rozeslána 29. srpna 2008
Účinnost od: 1. září 2008    Zrušeno : 20.10.2009
Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
Účinnost od: 1. září 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
Účinnost od: 1. září 2008 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
čá. 104/2008 Sb. rozeslána 29. srpna 2008
Účinnost od: 29. srpna 2008    Zrušeno : 01.09.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků
Účinnost od: 8. září 2008 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.
Účinnost od: 31. srpna 2008    Zrušeno : 01.09.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2008
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
čá. 103/2008 Sb. rozeslána 2. září 2008
Účinnost od: 4. července 2008 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 102/2008 Sb. rozeslána 26. srpna 2008
Účinnost od: 1. září 2008    Zrušeno : 01.09.2009
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 101/2008 Sb. rozeslána 21. srpna 2008
Účinnost od: 1. září 2008    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2008 Sb. rozeslána 21. srpna 2008
Účinnost od: 31. srpna 2008    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. srpna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. října 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. srpna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
čá. 099/2008 Sb. rozeslána 21. srpna 2008
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 098/2008 Sb. rozeslána 19. srpna 2008
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
Účinnost od: 19. srpna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Účinnost od: 1. července 2009
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Účinnost od: 19. srpna 2008
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010
čá. 097/2008 Sb. rozeslána 19. srpna 2008
Účinnost od: 19. srpna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 18. října 2008
Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
Účinnost od: 1. října 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
čá. 096/2008 Sb. rozeslána 19. srpna 2008
Účinnost od: 31. července 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2008    Účinnost do :01.01.2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 19. srpna 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 230/2006 Sb.
Účinnost od: 3. září 2008
Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
Účinnost od: 3. září 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
Účinnost od: 3. září 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz nemocí přenosných ze zvířat na člověka
čá. 095/2008 Sb. rozeslána 15. srpna 2008
Účinnost od: 15. srpna 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích
Účinnost od: 15. srpna 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov
Účinnost od: 20. srpna 2008
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje
Účinnost od: 1. října 2008
Vyhláška o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč
Účinnost od: 15. srpna 2008    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu
Účinnost od: 1. září 2008    Zrušeno : 05.03.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Účinnost od: 1. září 2008    Zrušeno : 01.10.2018
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Účinnost od: 1. září 2008    Zrušeno : 04.11.2009
Vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách
Účinnost od: 15. srpna 2008    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 094/2008 Sb. rozeslána 14. srpna 2008
Účinnost od: 14. srpna 2008
Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
čá. 093/2008 Sb. rozeslána 13. srpna 2008
Účinnost od: 13. srpna 2008    Účinnost do :11.01.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 13. srpna 2008    Účinnost do :11.01.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 092/2008 Sb. rozeslána 13. srpna 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
čá. 091/2008 Sb. rozeslána 11. srpna 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
Zákon o Policii České republiky
čá. 090/2008 Sb. rozeslána 8. srpna 2008
Účinnost od: 15. srpna 2008    Zrušeno : 15.10.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
čá. 089/2008 Sb. rozeslána 8. srpna 2008
Účinnost od: 15. srpna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 088/2008 Sb. rozeslána 1. srpna 2008
Účinnost od: 1. srpna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 087/2008 Sb. rozeslána 1. srpna 2008
Účinnost od: 1. srpna 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení položky č. 14a bodu 2 písm. a) přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2008    Zrušeno : 31.08.2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 086/2008 Sb. rozeslána 30. července 2008
Účinnost od: 30. července 2008
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2008 Sb.
Účinnost od: 1. června 2008 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 30. července 2008    Účinnost do :11.01.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 085/2008 Sb. rozeslána 18. července 2008
Účinnost od: 18. července 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 084/2008 Sb. rozeslána 16. července 2008
Účinnost od: 1. září 2008    Zrušeno : 31.12.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 30. června 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 16. července 2008    Účinnost do :19.10.2008
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
čá. 083/2008 Sb. rozeslána 15. července 2008
Účinnost od: 15. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009    Zrušeno : 01.01.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 082/2008 Sb. rozeslána 14. července 2008
Účinnost od: 14. července 2008    Účinnost do :11.01.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 14. července 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2008 ve věci návrhu na zrušení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 081/2008 Sb. rozeslána 11. července 2008
Účinnost od: 11. července 2008    Účinnost do :11.01.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 11. července 2008    Zrušeno : 01.08.2009
Vyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
čá. 080/2008 Sb. rozeslána 8. července 2008
Účinnost od: 1. září 2008
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Účinnost od: 1. září 2008
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
čá. 079/2008 Sb. rozeslána 8. července 2008
Účinnost od: 25. dubna 2008
Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 8. července 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České repuliky, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
čá. 078/2008 Sb. rozeslána 4. července 2008
Účinnost od: 4. července 2008
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Účinnost od: 4. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008
Účinnost od: 4. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. července 2008 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 077/2008 Sb. rozeslána 1. července 2008
Účinnost od: 1. července 2008    Účinnost do :11.01.2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. srpna 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
čá. 076/2008 Sb. rozeslána 1. července 2008
Účinnost od: 1. července 2008 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
čá. 075/2008 Sb. rozeslána 30. června 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 03.01.2018
Vyhláška o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 03.01.2018
Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.07.2009
Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Účinnost od: 15. července 2008    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí
Účinnost od: 1. července 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
čá. 074/2008 Sb. rozeslána 30. června 2008
Účinnost od: 1. července 2008 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 073/2008 Sb. rozeslána 30. června 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
Účinnost od: 1. července 2008
Vyhláška o registraci léčivých přípravků
čá. 072/2008 Sb. rozeslána 30. června 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
Účinnost od: 1. července 2008
Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků
čá. 071/2008 Sb. rozeslána 30. června 2008
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.11.2018
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
čá. 070/2008 Sb. rozeslána 30. června 2008
Účinnost od: 15. května 2008 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 15. dubna 2008
Úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů,jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. června 2008
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. června 2008
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci
Účinnost od: 1. června 2008
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
Účinnost od: 1. června 2008
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
čá. 069/2008 Sb. rozeslána 20. června 2008
Účinnost od: 5. července 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. června 2008
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, přijatému Parlamentem dne 22. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. května 2008
Účinnost od: 20. června 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
čá. 068/2008 Sb. rozeslána 27. června 2008
Účinnost od: 12. července 2008 s výjimkou    Zrušeno : 25.01.2020
Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
čá. 067/2008 Sb. rozeslána 26. června 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009    Účinnost do :01.01.2010
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
čá. 066/2008 Sb. rozeslána 17. června 2008
Účinnost od: 1. června 2008
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 5/2008)
Účinnost od: 1. srpna 2008
Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
Účinnost od: 1. srpna 2008
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2008
Účinnost od: 17. června 2008
Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
čá. 065/2008 Sb. rozeslána 17. června 2008
Účinnost od: 18. června 2008
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení při přeshraniční fúzi
Účinnost od: 1. července 2008
Vyhláška o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí
Účinnost od: 1. července 2008
Vyhláška o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 064/2008 Sb. rozeslána 12. června 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 12. června 2008    Účinnost do :01.01.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008
Účinnost od: 27. června 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. června 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty, ve znění vyhlášky č. 174/2006 Sb.
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.09.2011
Vyhláška, kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
čá. 063/2008 Sb. rozeslána 6. června 2008
Účinnost od: 6. června 2008    Účinnost do :07.09.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 6. června 2008    Účinnost do :07.09.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 21. června 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 062/2008 Sb. rozeslána 3. června 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 061/2008 Sb. rozeslána 3. června 2008
Účinnost od: 1. dubna 2008
Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 3. června 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
čá. 060/2008 Sb. rozeslána 30. května 2008
Účinnost od: 1. června 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 059/2008 Sb. rozeslána 2. června 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 058/2008 Sb. rozeslána 28. května 2008
Účinnost od: 30. dubna 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 28. května 2008    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
čá. 057/2008 Sb. rozeslána 28. května 2008
Účinnost od: 1. června 2008    Zrušeno : 01.09.2009
Sdělení Ústavního soudu ze dne 6. května 2008 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2008
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2008 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. května 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb.
Účinnost od: 28. května 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
čá. 056/2008 Sb. rozeslána 27. května 2008
Účinnost od: 29. prosince 2009
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
čá. 055/2008 Sb. rozeslána 26. května 2008
Účinnost od: 25. dubna 2008
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2008)
Účinnost od: 1. června 2008
Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993
Účinnost od: 1. června 2008
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996
Účinnost od: 26. května 2008    Zrušeno : 16.03.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
Účinnost od: 1. června 2008    Zrušeno : 01.04.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb.
čá. 054/2008 Sb. rozeslána 19. května 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 053/2008 Sb. rozeslána 19. května 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. května 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. května 2008 s výjimkou
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
čá. 052/2008 Sb. rozeslána 19. května 2008
Účinnost od: 19. května 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2009
Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Účinnost od: 1. června 2008    Zrušeno : 01.06.2013
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
čá. 051/2008 Sb. rozeslána 15. května 2008
Účinnost od: 15. května 2008
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2007 Sb.
Účinnost od: 1. května 2008
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 30. května 2008
Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
Účinnost od: 15. května 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb.
Účinnost od: 15. května 2008
Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)
čá. 050/2008 Sb. rozeslána 13. května 2008
Účinnost od: 13. května 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2008 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, nebo jeho jednotlivých ustanovení, a na zrušení jednotlivých ustanovení některých dalších zákonů
Účinnost od: 28. května 2008
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa
čá. 049/2008 Sb. rozeslána 12. května 2008
Účinnost od: 12. května 2008    Účinnost do :07.09.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. května 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2008 Sb. rozeslána 7. května 2008
Účinnost od: 7. května 2008 s výjimkou
Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
čá. 047/2008 Sb. rozeslána 30. dubna 2008
Účinnost od: 30. dubna 2008
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 132/2008 Sb.
Účinnost od: 30. dubna 2008    Účinnost do :07.09.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. května 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 30. dubna 2008    Zrušeno : 13.01.2017
Vyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin
Účinnost od: 1. května 2008    Zrušeno : 13.06.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb.
Účinnost od: 1. května 2008    Zrušeno : 18.08.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.
Účinnost od: 1. května 2008
Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
Účinnost od: 1. května 2008    Zrušeno : 01.10.2017
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy
Účinnost od: 1. května 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, a nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
Účinnost od: 1. května 2008
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
čá. 046/2008 Sb. rozeslána 29. dubna 2008
Účinnost od: 14. května 2008
Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Účinnost od: 29. dubna 2008
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
čá. 045/2008 Sb. rozeslána 29. dubna 2008
Účinnost od: 1. května 2008
Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ po 2 500 Kč
Účinnost od: 29. dubna 2008
Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)
Účinnost od: 29. prosince 2009    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
čá. 044/2008 Sb. rozeslána 25. dubna 2008
Účinnost od: 25. dubna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
Účinnost od: 25. dubna 2008
Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
Účinnost od: 25. dubna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2008 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2008    Zrušeno : 29.07.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. května 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. dubna 2008
Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013
čá. 043/2008 Sb. rozeslána 21. dubna 2008
Účinnost od: 21. dubna 2008
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 105/2008 Sb.
Účinnost od: 31. března 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. května 2008    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd
Účinnost od: 1. května 2008    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.
čá. 042/2008 Sb. rozeslána 17. dubna 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 041/2008 Sb. rozeslána 16. dubna 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 040/2008 Sb. rozeslána 16. dubna 2008
Účinnost od: 1. dubna 2008
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 3/2008)
Účinnost od: 31. května 2008    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
čá. 039/2008 Sb. rozeslána 15. dubna 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 01.01.2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2008
Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
čá. 038/2008 Sb. rozeslána 15. dubna 2008
Účinnost od: 15. května 2008 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 15. dubna 2008    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2008    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2008
Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě
čá. 037/2008 Sb. rozeslána 14. dubna 2008
Účinnost od: 14. dubna 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
čá. 036/2008 Sb. rozeslána 14. dubna 2008
Účinnost od: 1. května 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 15. dubna 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Účinnost od: 15. dubna 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Účinnost od: 15. dubna 2008
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
čá. 035/2008 Sb. rozeslána 4. dubna 2008
Účinnost od: 4. dubna 2008    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
čá. 034/2008 Sb. rozeslána 4. dubna 2008
Účinnost od: 1. července 2008    Zrušeno : 09.10.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
Účinnost od: 1. května 2008
Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
Účinnost od: 4. dubna 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.08.2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb.
čá. 033/2008 Sb. rozeslána 1. dubna 2008
Účinnost od: 1. dubna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Účinnost od: 1. dubna 2008
Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
Účinnost od: 1. dubna 2008
Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
Účinnost od: 1. dubna 2008
Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
čá. 032/2008 Sb. rozeslána 31. března 2008
Účinnost od: 15. dubna 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
čá. 031/2008 Sb. rozeslána 26. března 2008
Účinnost od: 1. května 2008    Účinnost do :01.05.2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 26. března 2008
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru
Účinnost od: 1. dubna 2008
Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008
Účinnost od: 31. března 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2008 Sb. rozeslána 27. března 2008
Účinnost od: 27. března 2008    Účinnost do :29.06.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 27. března 2008    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
čá. 029/2008 Sb. rozeslána 14. března 2008
Účinnost od: 15. března 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
Účinnost od: 15. března 2008
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
čá. 028/2008 Sb. rozeslána 19. března 2008
Účinnost od: 29. února 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. dubna 2008
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 19. března 2008    Zrušeno : 07.12.2011
Vyhláška o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady
čá. 027/2008 Sb. rozeslána 12. března 2008
Účinnost od: 12. března 2008
Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Účinnost od: 12. března 2008 s výjimkou
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení § 400 odst. 1 a § 398 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
čá. 026/2008 Sb. rozeslána 12. března 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008
Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 12. března 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2008 Sb. rozeslána 11. března 2008
Účinnost od: 11. března 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
Účinnost od: 11. března 2008
Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv
Účinnost od: 11. března 2008
Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
Účinnost od: 11. března 2008
Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
Účinnost od: 11. března 2008    Zrušeno : 01.07.2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
čá. 024/2008 Sb. rozeslána 5. března 2008
Účinnost od: 5. března 2008
Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu
Účinnost od: 5. března 2008
Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu
Účinnost od: 5. března 2008    Účinnost do :01.01.2013
Nařízení vlády o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 - 2012
čá. 023/2008 Sb. rozeslána 29. února 2008
Účinnost od: 29. února 2008    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. února 2008    Zrušeno : 01.10.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
Účinnost od: 15. března 2008    Zrušeno : 01.10.2016
Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
Účinnost od: 15. března 2008    Zrušeno : 01.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
čá. 022/2008 Sb. rozeslána 29. února 2008
Účinnost od: 1. dubna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2008
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. dubna 2008
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. dubna 2008
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. března 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. února 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje
Účinnost od: 1. března 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb.
Účinnost od: 29. února 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. února 2008    Zrušeno : 01.07.2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
Účinnost od: 29. února 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
čá. 021/2008 Sb. rozeslána 29. února 2008
Účinnost od: 1. března 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
čá. 020/2008 Sb. rozeslána 28. února 2008
Účinnost od: 1. března 2008    Zrušeno : 09.04.2019
Vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)
Účinnost od: 14. března 2008    Zrušeno : 15.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb.
Účinnost od: 1. března 2008    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.
čá. 019/2008 Sb. rozeslána 26. února 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008
Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 018/2008 Sb. rozeslána 26. února 2008
Účinnost od: 1. března 2008    Zrušeno : 18.03.2011
Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území)
Účinnost od: 1. března 2008    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. února 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. března 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2008 Sb. rozeslána 26. února 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008
Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 016/2008 Sb. rozeslána 25. února 2008
Účinnost od: 1. března 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
Účinnost od: 25. února 2008    Zrušeno : 01.02.2020
Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
Účinnost od: 25. února 2008    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. a vyhlášky č. 250/2007 Sb.
Účinnost od: 1. března 2008    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
čá. 015/2008 Sb. rozeslána 20. února 2008
Účinnost od: 31. ledna 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. března 2008    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2008
Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
Účinnost od: 20. února 2008    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
Účinnost od: 20. února 2008    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
Účinnost od: 20. února 2008    Zrušeno : 31.10.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb.
čá. 014/2008 Sb. rozeslána 15. února 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008
Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 15. února 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/2008 Sb. rozeslána 15. února 2008
Účinnost od: 1. února 2008
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2008)
Účinnost od: 21. prosince 2007 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 012/2008 Sb. rozeslána 12. února 2008
Účinnost od: 15. února 2008
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady
Účinnost od: 15. února 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2008    Zrušeno : 01.07.2016
Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
čá. 011/2008 Sb. rozeslána 12. února 2008
Účinnost od: 1. dubna 2008
Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Účinnost od: 1. března 2008 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. února 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. února 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. února 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. února 2008    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. února 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. února 2008    Zrušeno : 01.10.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
Účinnost od: 12. února 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. února 2008    Zrušeno : 01.04.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 12. února 2008
Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
čá. 010/2008 Sb. rozeslána 8. února 2008
Účinnost od: 1. února 2008
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. července 2008
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
čá. 009/2008 Sb. rozeslána 5. února 2008
Účinnost od: 5. února 2008
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 296/2007 Sb.
Účinnost od: 5. února 2008    Účinnost do :29.06.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 5. února 2008    Účinnost do :29.06.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 5. února 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Účinnost od: 15. února 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
čá. 008/2008 Sb. rozeslána 31. ledna 2008
Účinnost od: 31. ledna 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2007 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení přílohy č. 2 k tomuto zákonu
Účinnost od: 1. února 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb.
čá. 007/2008 Sb. rozeslána 31. ledna 2008
Účinnost od: 7. ledna 2008
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2008)
Účinnost od: 31. ledna 2008    Účinnost do :29.06.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. února 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
čá. 006/2008 Sb. rozeslána 22. ledna 2008
Účinnost od: 22. ledna 2008    Zrušeno : 01.09.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
čá. 005/2008 Sb. rozeslána 24. ledna 2008
Účinnost od: 28. ledna 2008    Účinnost do :12.04.2011
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2011, 4,10 %
Účinnost od: 24. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
čá. 004/2008 Sb. rozeslána 24. ledna 2008
Účinnost od: 24. ledna 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2007 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., a zákona č. 562/2004 Sb., eventuálně na zrušení některých ustanovení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění, a některých ustanovení zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. března 2008
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky
Účinnost od: 6. února 2008
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
čá. 003/2008 Sb. rozeslána 23. ledna 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 31. prosince 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška o seznamu účinných látek
Účinnost od: 15. února 2008    Zrušeno : 09.11.2018
Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použítí přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
čá. 002/2008 Sb. rozeslána 21. ledna 2008
Účinnost od: 1. února 2008    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
čá. 001/2008 Sb. rozeslána 9. ledna 2008
Účinnost od: 24. ledna 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2007 ve věci návrhu na zrušení § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. dubna 2008    Zrušeno : 18.11.2015
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Zavřít
MENU