Sbírka předpisů 2007

čá. 119/2007 Sb. rozeslána 31. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
čá. 118/2007 Sb. rozeslána 31. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.09.2008
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 117/2007 Sb. rozeslána 31. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.09.2008
Vyhláška, kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška o seznamu referenčních skupin
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 18.10.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
Účinnost od: 31. prosince 2007    Zrušeno : 15.10.2010
Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
Účinnost od: 31. prosince 2007    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 116/2007 Sb. rozeslána 21. prosince 2007
Účinnost od: 21. prosince 2007 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 115/2007 Sb. rozeslána 31. prosince 2007
Účinnost od: 31. prosince 2007
Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
čá. 114/2007 Sb. rozeslána 31. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2008 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 113/2007 Sb. rozeslána 28. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
Účinnost od: 1. ledna 2008
Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Účinnost od: 1. ledna 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2008
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
Účinnost od: 1. ledna 2008    Účinnost do :01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 28. prosince 2007
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
čá. 112/2007 Sb. rozeslána 28. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Účinnost od: 28. prosince 2007    Zrušeno : 01.02.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 111/2007 Sb. rozeslána 28. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
čá. 110/2007 Sb. rozeslána 27. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008    Účinnost do :01.01.2009
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008
čá. 109/2007 Sb. rozeslána 21. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 9/2007, č. 10/2007, č. 11/2007, č. 12/2007)
Účinnost od: 1. ledna 2008
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
čá. 108/2007 Sb. rozeslána 21. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. března 2008    Zrušeno : 01.07.2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 107/2007 Sb. rozeslána 21. prosince 2007
Účinnost od: 21. prosince 2007    Účinnost do :30.03.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 5. ledna 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2007 ve věci návrhu na zrušení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008
čá. 106/2007 Sb. rozeslána 14. prosince 2007
Účinnost od: 18. června 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
Účinnost od: 31. prosince 2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
čá. 105/2007 Sb. rozeslána 21. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 104/2007 Sb. rozeslána 14. prosince 2007
Účinnost od: 14. prosince 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
Účinnost od: 14. prosince 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 103/2007 Sb. rozeslána 14. prosince 2007
Účinnost od: 26. listopadu 2007
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 8/2007)
Účinnost od: 1. ledna 2008
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 7/2007)
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 102/2007 Sb. rozeslána 13. prosince 2007
Účinnost od: 13. prosince 2007    Účinnost do :30.03.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.
Účinnost od: 13. prosince 2007    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb.
čá. 101/2007 Sb. rozeslána 12. prosince 2007
Účinnost od: 15. února 2008    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2008    Zrušeno : 04.07.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb.
Účinnost od: 1. února 2008    Zrušeno : 04.07.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2007 Sb. rozeslána 11. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
Účinnost od: 15. prosince 2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
čá. 099/2007 Sb. rozeslána 7. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 1. února 2008    Zrušeno : 31.12.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 7. prosince 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2007 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Účinnost od: 7. prosince 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
čá. 098/2007 Sb. rozeslána 1. prosince 2007
Účinnost od: 1. prosince 2007    Účinnost do :30.03.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. prosince 2007    Účinnost do :30.03.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. prosince 2007    Zrušeno : 29.10.2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
čá. 097/2007 Sb. rozeslána 29. listopadu 2007
Účinnost od: 1. prosince 2007
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 29. listopadu 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.
Účinnost od: 29. listopadu 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. listopadu 2007
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
čá. 096/2007 Sb. rozeslána 27. listopadu 2007
Účinnost od: 29. října 2007
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 6/2007)
Účinnost od: 1. ledna 2008    Účinnost do :01.01.2009
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008
Účinnost od: 1. prosince 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 095/2007 Sb. rozeslána 23. listopadu 2007
Účinnost od: 23. listopadu 2007    Účinnost do :30.03.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. listopadu 2007
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2057, 4,85 %
Účinnost od: 1. prosince 2007
Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
Účinnost od: 23. listopadu 2007
Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
Účinnost od: 1. ledna 2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
čá. 094/2007 Sb. rozeslána 21. listopadu 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
čá. 093/2007 Sb. rozeslána 15. listopadu 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška o centrální evidenci dotací
Účinnost od: 15. listopadu 2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
čá. 092/2007 Sb. rozeslána 15. listopadu 2007
Účinnost od: 15. listopadu 2007    Účinnost do :30.03.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. listopadu 2007
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.
čá. 091/2007 Sb. rozeslána 7. listopadu 2007
Účinnost od: 1. prosince 2007
Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
čá. 090/2007 Sb. rozeslána 7. listopadu 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008    Účinnost do :01.01.2009
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008
čá. 089/2007 Sb. rozeslána 31. října 2007
Účinnost od: 31. října 2007 s výjimkou    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou    Zrušeno : 01.08.2013
Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
Účinnost od: 1. listopadu 2007    Zrušeno : 01.08.2013
Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů
čá. 088/2007 Sb. rozeslána 31. října 2007
Účinnost od: 31. října 2007
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají1)
čá. 087/2007 Sb. rozeslána 31. října 2007
Účinnost od: 31. října 2007    Účinnost do :30.03.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 31. října 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2007    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
Účinnost od: 1. prosince 2007    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. října 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 086/2007 Sb. rozeslána 23. října 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 5/2007)
Účinnost od: 1. listopadu 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)
Účinnost od: 1. listopadu 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2007
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky
Účinnost od: 1. listopadu 2007
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Javorina a stanoví její bližší ochranné podmínky
Účinnost od: 1. listopadu 2007
Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
Účinnost od: 23. října 2007    Zrušeno : 01.05.2016
Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
čá. 085/2007 Sb. rozeslána 16. října 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
čá. 084/2007 Sb. rozeslána 9. října 2007
Účinnost od: 9. října 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky
Účinnost od: 1. ledna 2008
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 1. ledna 2008
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008
čá. 083/2007 Sb. rozeslána 9. října 2007
Účinnost od: 1. října 2007
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
Účinnost od: 1. prosince 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
Účinnost od: 1. prosince 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
Účinnost od: 9. října 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
čá. 082/2007 Sb. rozeslána 3. října 2007
Účinnost od: 3. října 2007    Zrušeno : 01.12.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2007    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Účinnost od: 1. listopadu 2007
Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
čá. 081/2007 Sb. rozeslána 25. září 2007
Účinnost od: 25. září 2007    Zrušeno : 01.09.2008
Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev
Účinnost od: 25. září 2007    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
čá. 080/2007 Sb. rozeslána 25. září 2007
Účinnost od: 1. září 2007
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 3/2007)
Účinnost od: 1. ledna 2008
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
čá. 079/2007 Sb. rozeslána 20. září 2007
Účinnost od: 30. června 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2007    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
Účinnost od: 1. října 2007    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
Účinnost od: 1. října 2007    Zrušeno : 01.08.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.
Účinnost od: 1. října 2007
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
čá. 078/2007 Sb. rozeslána 19. září 2007
Účinnost od: 1. října 2007    Zrušeno : 01.09.2017
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání)
čá. 077/2007 Sb. rozeslána 17. září 2007
Účinnost od: 17. září 2007    Zrušeno : 01.08.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
čá. 076/2007 Sb. rozeslána 11. září 2007
Účinnost od: 1. září 2007
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
Účinnost od: 19. září 2007
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země
čá. 075/2007 Sb. rozeslána 31. srpna 2007
Účinnost od: 31. srpna 2007    Účinnost do :02.12.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 31. srpna 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 074/2007 Sb. rozeslána 31. srpna 2007
Účinnost od: 1. září 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 073/2007 Sb. rozeslána 31. srpna 2007
Účinnost od: 31. srpna 2007    Zrušeno : 30.10.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Účinnost od: 23. září 2007    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
čá. 072/2007 Sb. rozeslána 31. srpna 2007
Účinnost od: 20. srpna 2007
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
Účinnost od: 31. srpna 2007    Zrušeno : 01.09.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Účinnost od: 31. srpna 2007 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb.
Účinnost od: 1. září 2007    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2007    Zrušeno : 31.08.2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.
čá. 071/2007 Sb. rozeslána 28. srpna 2007
Účinnost od: 12. července 2007    Zrušeno : 01.01.2015
Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 28. srpna 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2007    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání
Účinnost od: 28. srpna 2007
Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
čá. 070/2007 Sb. rozeslána 27. srpna 2007
Účinnost od: 1. září 2007    Zrušeno : 01.08.2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
čá. 069/2007 Sb. rozeslána 22. srpna 2007
Účinnost od: 22. srpna 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. srpna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. srpna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. srpna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. srpna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
čá. 068/2007 Sb. rozeslána 22. srpna 2007
Účinnost od: 1. září 2007    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2007    Zrušeno : 01.09.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
čá. 067/2007 Sb. rozeslána 16. srpna 2007
Účinnost od: 16. srpna 2007    Účinnost do :02.12.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 16. srpna 2007    Zrušeno : 15.04.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.
Účinnost od: 16. srpna 2007
Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
čá. 066/2007 Sb. rozeslána 16. srpna 2007
Účinnost od: 16. srpna 2007    Účinnost do :02.12.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. září 2007    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů
čá. 065/2007 Sb. rozeslána 9. srpna 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky
Účinnost od: 1. října 2007
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi" po 2 500 Kč
Účinnost od: 5. září 2007
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jarmily Novotné
Účinnost od: 1. září 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 064/2007 Sb. rozeslána 1. srpna 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Účinnost od: 1. srpna 2007    Zrušeno : 29.07.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb. a vyhlášky č. 411/2006 Sb.
čá. 063/2007 Sb. rozeslána 31. července 2007
Účinnost od: 15. srpna 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
Účinnost od: 31. července 2007
Nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
čá. 062/2007 Sb. rozeslána 31. července 2007
Účinnost od: 31. července 2007    Účinnost do :02.12.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. srpna 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2007    Zrušeno : 05.08.2015
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení
Účinnost od: 1. září 2007
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
Účinnost od: 1. září 2007
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
čá. 061/2007 Sb. rozeslána 23. července 2007
Účinnost od: 1. července 2007
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
Účinnost od: 23. července 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 12. června 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005
Účinnost od: 23. července 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 věty druhé obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a mění a ruší některé další obecně závazné vyhlášky města Ostrova
Účinnost od: 23. července 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 3. dubna 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko
Účinnost od: 7. srpna 2007    Zrušeno : 01.01.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb.
Účinnost od: 23. července 2007
Vyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy
čá. 060/2007 Sb. rozeslána 17. července 2007
Účinnost od: 17. července 2007    Účinnost do :02.12.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 17. července 2007    Účinnost do :02.12.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 17. července 2007    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
Účinnost od: 17. července 2007    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
Účinnost od: 17. července 2007
Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
čá. 059/2007 Sb. rozeslána 12. července 2007
Účinnost od: 1. srpna 2007 s výjimkou
Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. září 2007    Zrušeno : 01.09.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. července 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. července 2007    Zrušeno : 01.08.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.
Účinnost od: 27. července 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Účinnost od: 1. září 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. července 2007
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007
Účinnost od: 1. srpna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. července 2007    Zrušeno : 01.01.2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. července 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2007 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
čá. 058/2007 Sb. rozeslána 4. července 2007
Účinnost od: 4. července 2007    Účinnost do :02.12.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 19. července 2007    Zrušeno : 01.04.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
Účinnost od: 4. července 2007
Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví
Účinnost od: 4. července 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Účinnost od: 1. června 2008
Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší
čá. 057/2007 Sb. rozeslána 2. července 2007
Účinnost od: 2. července 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 20. března 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1, čl. 5, čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 4 a 6, čl. 12 odst. 2 a 5, čl. 13 odst. 1 písm. b) a c), čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a čl. 31 odst. 3 oddílu IX. obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích
Účinnost od: 17. července 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 17/2004 o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje prostituce, a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje prostituce
Účinnost od: 2. července 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 32/01 o zajištění veřejného pořádku při poskytování hostinských činností a pořádání veřejných produkcí na území města Kladna
Účinnost od: 2. července 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Účinnost od: 2. července 2007
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
Účinnost od: 2. července 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. července 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
čá. 056/2007 Sb. rozeslána 29. června 2007
Účinnost od: 30. června 2007    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. června 2007    Zrušeno : 18.07.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 273/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Bolivijské republice, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer"
Účinnost od: 1. července 2007    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
Účinnost od: 1. července 2007    Zrušeno : 01.09.2017
Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení
Účinnost od: 1. července 2007 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
Účinnost od: 1. července 2007 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
čá. 055/2007 Sb. rozeslána 29. června 2007
Účinnost od: 1. ledna 2008    Účinnost do :01.01.2009
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
čá. 054/2007 Sb. rozeslána 28. června 2007
Účinnost od: 1. července 2007    Zrušeno : 25.05.2009
Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
čá. 053/2007 Sb. rozeslána 27. června 2007
Účinnost od: 12. července 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2007 ve věci návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2007    Zrušeno : 01.04.2013
Vyhláška o energetické náročnosti budov
Účinnost od: 27. června 2007
Nařízení vlády o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
čá. 052/2007 Sb. rozeslána 22. června 2007
Účinnost od: 31. května 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2007
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2007
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2007
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 051/2007 Sb. rozeslána 19. června 2007
Účinnost od: 19. června 2007
Vyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 2007
Účinnost od: 1. července 2007    Zrušeno : 01.08.2009
Vyhláška, kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby
čá. 050/2007 Sb. rozeslána 15. června 2007
Účinnost od: 15. června 2007    Účinnost do :23.09.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 18. června 2007
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2022, 4,70 %
Účinnost od: 30. září 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. června 2007    Zrušeno : 01.11.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 049/2007 Sb. rozeslána 12. června 2007
Účinnost od: 12. června 2007
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb.
Účinnost od: 27. června 2007    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu
čá. 048/2007 Sb. rozeslána 7. června 2007
Účinnost od: 1. června 2007
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2007)
Účinnost od: 7. června 2007
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o pověření provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Účinnost od: 7. června 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 81/2001 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
Účinnost od: 7. června 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mladá Boleslav č. 25/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Účinnost od: 7. června 2007    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů
čá. 047/2007 Sb. rozeslána 5. června 2007
Účinnost od: 5. června 2007    Účinnost do :23.09.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2007    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Účinnost od: 1. července 2007
Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče
čá. 046/2007 Sb. rozeslána 1. června 2007
Účinnost od: 1. července 2007    Zrušeno : 05.03.2014
Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
čá. 045/2007 Sb. rozeslána 24. května 2007
Účinnost od: 1. července 2007    Zrušeno : 01.02.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
čá. 044/2007 Sb. rozeslána 24. května 2007
Účinnost od: 24. května 2007
Sdělení Ministerstva spravedlnosti, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
Účinnost od: 1. července 2007
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz
Účinnost od: 24. května 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
čá. 043/2007 Sb. rozeslána 21. května 2007
Účinnost od: 30. dubna 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2007
Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
čá. 042/2007 Sb. rozeslána 17. května 2007
Účinnost od: 17. května 2007    Účinnost do :23.09.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 15. července 2007    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování
čá. 041/2007 Sb. rozeslána 15. května 2007
Účinnost od: 1. června 2007    Účinnost do :01.01.2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 20. června 2007
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
Účinnost od: 21. listopadu 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. května 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. června 2007
Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. září 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 040/2007 Sb. rozeslána 11. května 2007
Účinnost od: 11. května 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
Účinnost od: 11. května 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.
Účinnost od: 1. března 2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. května 2007
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007
čá. 039/2007 Sb. rozeslána 9. května 2007
Účinnost od: 9. května 2007    Účinnost do :23.09.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 9. května 2007    Účinnost do :23.09.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. června 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 9. května 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. května 2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
Účinnost od: 9. května 2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
Účinnost od: 9. května 2007
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
čá. 038/2007 Sb. rozeslána 27. dubna 2007
Účinnost od: 30. dubna 2007    Účinnost do :12.04.2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007-2017, 4,00 %
Účinnost od: 1. května 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2007
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 037/2007 Sb. rozeslána 27. dubna 2007
Účinnost od: 27. dubna 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2007 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení čl. II odst. 1 vyhlášky č. 233/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
Účinnost od: 1. května 2007    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky
Účinnost od: 1. května 2007    Zrušeno : 01.08.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
Účinnost od: 1. května 2007    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
čá. 036/2007 Sb. rozeslána 24. dubna 2007
Účinnost od: 24. dubna 2007    Zrušeno : 31.10.2007
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie
Účinnost od: 24. dubna 2007    Zrušeno : 31.10.2007
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie
Účinnost od: 1. května 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/2007 Sb. rozeslána 20. dubna 2007
Účinnost od: 1. května 2007    Účinnost do :01.05.2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 20. dubna 2007    Účinnost do :23.09.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 20. dubna 2007    Účinnost do :23.09.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 4. května 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 6. února 2007 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 31 odst. 4 věty třetí zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Účinnost od: 20. dubna 2007
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
čá. 034/2007 Sb. rozeslána 19. dubna 2007
Účinnost od: 31. března 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 20. dubna 2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. dubna 2007    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
Účinnost od: 20. dubna 2007
Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
čá. 033/2007 Sb. rozeslána 13. dubna 2007
Účinnost od: 13. dubna 2007    Účinnost do :23.09.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 16. dubna 2007    Účinnost do :19.10.2012
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2012, 3,55 %
Účinnost od: 13. dubna 2007    Zrušeno : 01.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
čá. 032/2007 Sb. rozeslána 10. dubna 2007
Účinnost od: 10. dubna 2007
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
čá. 031/2007 Sb. rozeslána 4. dubna 2007
Účinnost od: 1. dubna 2007
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2007)
Účinnost od: 15. května 2007
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory" po 2 500 Kč
Účinnost od: 4. dubna 2007    Zrušeno : 15.02.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.
Účinnost od: 1. května 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. dubna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.
Účinnost od: 4. dubna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. dubna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 4. dubna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2007 Sb. rozeslána 30. března 2007
Účinnost od: 13. dubna 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 425/2002 Sb., některých ustanovení zákona č. 427/2003 Sb., některých ustanovení zákona č. 309/2002 Sb. a některých ustanovení zákona č. 626/2004 Sb., pokud se týkají soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
čá. 029/2007 Sb. rozeslána 30. března 2007
Účinnost od: 30. března 2007
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 622/2006 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2007    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb.
čá. 028/2007 Sb. rozeslána 30. března 2007
Účinnost od: 1. dubna 2007
Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
čá. 027/2007 Sb. rozeslána 28. března 2007
Účinnost od: 1. září 2009    Zrušeno : 01.09.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Účinnost od: 28. března 2007
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
čá. 026/2007 Sb. rozeslána 28. března 2007
Účinnost od: 11. dubna 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Účinnost od: 15. dubna 2007    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce
Účinnost od: 28. března 2007
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 121/1998 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem
čá. 025/2007 Sb. rozeslána 23. března 2007
Účinnost od: 31. prosince 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
čá. 024/2007 Sb. rozeslána 22. března 2007
Účinnost od: 22. března 2007    Účinnost do :24.06.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 22. března 2007    Účinnost do :24.06.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 22. března 2007
Vyhláška o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)
Účinnost od: 22. března 2007
Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní
čá. 023/2007 Sb. rozeslána 21. března 2007
Účinnost od: 21. března 2007
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 35/2007 Sb.
Účinnost od: 28. února 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
čá. 022/2007 Sb. rozeslána 21. března 2007
Účinnost od: 1. března 2007
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
Účinnost od: 4. dubna 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.
čá. 021/2007 Sb. rozeslána 15. března 2007
Účinnost od: 15. března 2007    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.
Účinnost od: 15. března 2007
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
Účinnost od: 15. března 2007    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
Účinnost od: 15. března 2007
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
Účinnost od: 15. března 2007    Zrušeno : 01.10.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
čá. 020/2007 Sb. rozeslána 15. března 2007
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 019/2007 Sb. rozeslána 12. března 2007
Účinnost od: 12. března 2007    Zrušeno : 31.10.2007
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají
Účinnost od: 12. března 2007    Zrušeno : 31.10.2007
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu institucí a orgánů, které je vydávají
čá. 018/2007 Sb. rozeslána 1. března 2007
Účinnost od: 15. března 2006 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. března 2007    Zrušeno : 01.07.2007
Nařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
čá. 017/2007 Sb. rozeslána 1. března 2007
Účinnost od: 1. března 2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb.
čá. 016/2007 Sb. rozeslána 2. března 2007
Účinnost od: 2. března 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 15. února 2007 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2007 Sb. rozeslána 1. března 2007
Účinnost od: 1. března 2007
Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
čá. 014/2007 Sb. rozeslána 1. března 2007
Účinnost od: 1. března 2007
Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
čá. 013/2007 Sb. rozeslána 26. února 2007
Účinnost od: 13. března 2007
Vyhláška o značkování některých dalších minerálních olejů
Účinnost od: 26. února 2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb.
Účinnost od: 26. února 2007    Účinnost do :29.04.2007
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 012/2007 Sb. rozeslána 20. února 2007
Účinnost od: 20. února 2007    Účinnost do :24.06.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 31. ledna 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 20. února 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 011/2007 Sb. rozeslána 19. února 2007
Účinnost od: 1. března 2007    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
čá. 010/2007 Sb. rozeslána 19. února 2007
Účinnost od: 1. února 2007
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 1. března 2007    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
čá. 009/2007 Sb. rozeslána 13. února 2007
Účinnost od: 1. ledna 2007
Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. února 2007
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
Účinnost od: 1. března 2007
Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
Účinnost od: 13. února 2007    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 008/2007 Sb. rozeslána 2. února 2007
Účinnost od: 2. února 2007    Účinnost do :24.06.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 2. února 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
Účinnost od: 2. února 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
Účinnost od: 2. února 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. února 2007    Účinnost do :15.04.2007
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 007/2007 Sb. rozeslána 1. února 2007
Účinnost od: 15. února 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 5. října 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/2007 Sb. rozeslána 31. ledna 2007
Účinnost od: 1. ledna 2007
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 21. března 2007
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí založení Jednoty bratrské
Účinnost od: 1. února 2007    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2007
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
čá. 005/2007 Sb. rozeslána 25. ledna 2007
Účinnost od: 25. ledna 2007    Účinnost do :06.02.2007
Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, kraje Vysočina, kraje Libereckého, v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v rámci kraje Moravskoslezského pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy
čá. 004/2007 Sb. rozeslána 29. ledna 2007
Účinnost od: 1. února 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2007    Účinnost do :01.01.2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 29. ledna 2007    Zrušeno : 01.11.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 003/2007 Sb. rozeslána 16. ledna 2007
Účinnost od: 1. července 2007    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
Účinnost od: 16. ledna 2007    Zrušeno : 11.03.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 220/2006 Sb.
čá. 002/2007 Sb. rozeslána 5. ledna 2007
Účinnost od: 5. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
Účinnost od: 5. ledna 2007    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 203/2003 Sb. a vyhláška č. 638/2004 Sb. a zrušuje vyhláška č. 200/2003 Sb.
Účinnost od: 1. března 2007
Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému
čá. 001/2007 Sb. rozeslána 2. ledna 2007
Účinnost od: 2. ledna 2007
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
Účinnost od: 2. ledna 2007
Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky
Zavřít
MENU