Sbírka předpisů 2006

čá. 196/2006 Sb. rozeslána 30. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. prosince 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. prosince 2006
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008
čá. 195/2006 Sb. rozeslána 30. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Účinnost do :01.01.2008
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
čá. 194/2006 Sb. rozeslána 30. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.04.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
čá. 193/2006 Sb. rozeslána 30. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy
čá. 192/2006 Sb. rozeslána 30. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
čá. 191/2006 Sb. rozeslána 29. prosince 2006
Účinnost od: 20. července 2007    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.08.2013
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
čá. 190/2006 Sb. rozeslána 28. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby
čá. 189/2006 Sb. rozeslána 28. prosince 2006
Účinnost od: 28. prosince 2006    Účinnost do :01.04.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 28. prosince 2006    Účinnost do :01.04.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 12/2006)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 11/2006)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 10/2006)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí č. (9/2006)
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
Účinnost od: 31. prosince 2006    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 29.07.2016
Vyhláška, kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků
čá. 188/2006 Sb. rozeslána 27. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
Účinnost od: 31. prosince 2006    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.09.2013
Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
čá. 187/2006 Sb. rozeslána 20. prosince 2006
Účinnost od: 20. prosince 2006    Účinnost do :01.04.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 31. prosince 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. prosince 2006    Účinnost do :01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.
čá. 186/2006 Sb. rozeslána 27. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Účinnost do :01.01.2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
Účinnost od: 1. ledna 2007    Účinnost do :01.01.2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 15.03.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů a se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech
Účinnost od: 27. prosince 2006    Zrušeno : 01.10.2019
Vyhláška, kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.09.2017
Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot
Účinnost od: 27. prosince 2006    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 185/2006 Sb. rozeslána 27. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 27. prosince 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. prosince 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. prosince 2006
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření
čá. 184/2006 Sb. rozeslána 22. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
Účinnost od: 22. prosince 2006    Zrušeno : 18.07.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
Účinnost od: 22. prosince 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Účinnost od: 31. prosince 2006    Zrušeno : 01.01.2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2013
Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
čá. 183/2006 Sb. rozeslána 22. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 29.07.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
čá. 182/2006 Sb. rozeslána 22. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
čá. 181/2006 Sb. rozeslána 21. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
čá. 180/2006 Sb. rozeslána 20. prosince 2006
Účinnost od: 1. listopadu 2006    Účinnost do :01.12.2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.09.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. prosince 2006
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2007
čá. 179/2006 Sb. rozeslána 20. prosince 2006
Účinnost od: 20. prosince 2006    Účinnost do :01.04.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 20. prosince 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.07.2011
Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
Účinnost od: 20. prosince 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007
čá. 178/2006 Sb. rozeslána 13. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 8/2006)
Účinnost od: 13. prosince 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
čá. 177/2006 Sb. rozeslána 13. prosince 2006
Účinnost od: 1. září 2006
Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
čá. 176/2006 Sb. rozeslána 13. prosince 2006
Účinnost od: 1. listopadu 2006
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 13. prosince 2006
Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se zřizují pracoviště finančních úřadů
čá. 175/2006 Sb. rozeslána 12. prosince 2006
Účinnost od: 24. února 2007    Zrušeno : 01.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
čá. 174/2006 Sb. rozeslána 8. prosince 2006
Účinnost od: 20. prosince 2006
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření
Účinnost od: 1. ledna 2007    Účinnost do :01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
čá. 173/2006 Sb. rozeslána 7. prosince 2006
Účinnost od: 7. prosince 2006    Účinnost do :01.04.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. února 2007    Zrušeno : 31.12.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)
Účinnost od: 7. prosince 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Účinnost od: 7. prosince 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
Účinnost od: 7. prosince 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 172/2006 Sb. rozeslána 6. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.08.2020
Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)
čá. 171/2006 Sb. rozeslána 6. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 170/2006 Sb. rozeslána 5. prosince 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 29.03.2013
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
čá. 169/2006 Sb. rozeslána 4. prosince 2006
Účinnost od: 4. prosince 2006
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2006 - 2036, 4,20 %
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
čá. 168/2006 Sb. rozeslána 30. listopadu 2006
Účinnost od: 30. listopadu 2006    Zrušeno : 20.12.2018
Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)
Účinnost od: 15. prosince 2006
Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
čá. 167/2006 Sb. rozeslána 27. listopadu 2006
Účinnost od: 27. listopadu 2006
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 485/2006 Sb.
Účinnost od: 27. listopadu 2006    Účinnost do :17.12.2006
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 27. listopadu 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni
Účinnost od: 27. listopadu 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 10. října 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného
Účinnost od: 27. listopadu 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící "fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů", čl. 3 odst. 7 věty třetí a čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Účinnost od: 1. prosince 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 166/2006 Sb. rozeslána 29. listopadu 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 7/2006)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2007    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2006
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství
čá. 165/2006 Sb. rozeslána 27. listopadu 2006
Účinnost od: 27. listopadu 2006    Účinnost do :28.11.2009
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky 2006 - 2009, 3,25 %
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 04.07.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 04.07.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 164/2006 Sb. rozeslána 29. listopadu 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
čá. 163/2006 Sb. rozeslána 28. listopadu 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Účinnost od: 31. prosince 2006    Zrušeno : 26.08.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o dokumentaci staveb
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o autorizovaných inspektorech
čá. 162/2006 Sb. rozeslána 16. listopadu 2006
Účinnost od: 16. listopadu 2006    Účinnost do :18.02.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 31. října 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 16. listopadu 2006    Zrušeno : 16.03.2012
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
Účinnost od: 16. listopadu 2006    Zrušeno : 01.01.2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
čá. 161/2006 Sb. rozeslána 13. listopadu 2006
Účinnost od: 13. listopadu 2006    Zrušeno : 12.07.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. listopadu 2006    Zrušeno : 18.11.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Účinnost od: 13. listopadu 2006    Zrušeno : 26.08.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
čá. 160/2006 Sb. rozeslána 10. listopadu 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku
Účinnost od: 10. listopadu 2006    Zrušeno : 15.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
Účinnost od: 10. listopadu 2006
Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
čá. 159/2006 Sb. rozeslána 9. listopadu 2006
Účinnost od: 24. listopadu 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova
Účinnost od: 24. listopadu 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
čá. 158/2006 Sb. rozeslána 6. listopadu 2006
Účinnost od: 6. listopadu 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 6, § 40 a přílohy k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
Účinnost od: 25. listopadu 2006    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Účinnost od: 6. listopadu 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 157/2006 Sb. rozeslána 31. října 2006
Účinnost od: 31. října 2006    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst
čá. 156/2006 Sb. rozeslána 2. listopadu 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Účinnost do :01.01.2008
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007
čá. 155/2006 Sb. rozeslána 30. října 2006
Účinnost od: 30. října 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 1. srpna 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře
Účinnost od: 30. října 2006    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 75/2003 Sb., o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků
Účinnost od: 31. prosince 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
čá. 154/2006 Sb. rozeslána 24. října 2006
Účinnost od: 1. listopadu 2006 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
Účinnost od: 1. listopadu 2006    Zrušeno : 01.09.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění vyhlášky č. 407/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.08.2020
Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)
čá. 153/2006 Sb. rozeslána 11. října 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Účinnost od: 11. října 2006
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
Účinnost od: 1. listopadu 2006
Vyhláška o bezpečnostní letové normě
čá. 152/2006 Sb. rozeslána 11. října 2006
Účinnost od: 3. července 2006
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 151/2006 Sb. rozeslána 6. října 2006
Účinnost od: 30. září 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007
čá. 150/2006 Sb. rozeslána 5. října 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 5. října 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace
čá. 149/2006 Sb. rozeslána 29. září 2006
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 24.04.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
čá. 148/2006 Sb. rozeslána 27. září 2006
Účinnost od: 27. září 2006    Zrušeno : 30.07.2011
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
Účinnost od: 1. října 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
čá. 147/2006 Sb. rozeslána 27. září 2006
Účinnost od: 1. října 2006
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 6/2006)
Účinnost od: 12. října 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 446 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2006
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka Klementinum - observatoř" po 2 500 Kč
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží
čá. 146/2006 Sb. rozeslána 19. září 2006
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
čá. 145/2006 Sb. rozeslána 19. září 2006
Účinnost od: 1. října 2006
Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 18.03.2017
Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
čá. 144/2006 Sb. rozeslána 18. září 2006
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 01.06.2008
Sdělení Ústavního soudu ze dne 5. září 2006 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem
Účinnost od: 18. září 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat
Účinnost od: 18. září 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce
Účinnost od: 18. září 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 143/2006 Sb. rozeslána 18. září 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 26.12.2020
Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka)
Účinnost od: 18. září 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 142/2006 Sb. rozeslána 13. září 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 13. září 2006
Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
čá. 141/2006 Sb. rozeslána 11. září 2006
Účinnost od: 1. září 2006
Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 11. září 2006    Zrušeno : 18.07.2017
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora
čá. 140/2006 Sb. rozeslána 11. září 2006
Účinnost od: 1. června 2006
Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 139/2006 Sb. rozeslána 8. září 2006
Účinnost od: 23. září 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, a na zrušení § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění
Účinnost od: 8. září 2006    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o výčtu bezpečnostního materiálu
Účinnost od: 8. září 2006    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
čá. 138/2006 Sb. rozeslána 31. srpna 2006
Účinnost od: 15. září 2006    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
Účinnost od: 1. září 2006
Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
čá. 137/2006 Sb. rozeslána 31. srpna 2006
Účinnost od: 1. září 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 25.01.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
Účinnost od: 31. srpna 2006    Zrušeno : 21.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 360/2006 Sb.
čá. 136/2006 Sb. rozeslána 31. srpna 2006
Účinnost od: 1. září 2006    Zrušeno : 01.09.2007
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 135/2006 Sb. rozeslána 29. srpna 2006
Účinnost od: 1. září 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2006
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. září 2006    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb.
Účinnost od: 29. srpna 2006    Zrušeno : 31.10.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
Účinnost od: 29. srpna 2006    Zrušeno : 18.07.2017
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM
Účinnost od: 1. září 2006    Účinnost do :01.01.2012
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011
čá. 134/2006 Sb. rozeslána 22. srpna 2006
Účinnost od: 6. září 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 133a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. srpna 2006    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění vyhlášky č. 356/2006 Sb.
čá. 133/2006 Sb. rozeslána 25. srpna 2006
Účinnost od: 1. září 2006    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
Účinnost od: 1. září 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2006
Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
Účinnost od: 25. srpna 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 132/2006 Sb. rozeslána 23. srpna 2006
Účinnost od: 23. srpna 2006
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
Účinnost od: 1. září 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Účinnost od: 23. srpna 2006    Zrušeno : 01.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb.
Účinnost od: 23. srpna 2006
Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 131/2006 Sb. rozeslána 18. srpna 2006
Účinnost od: 18. srpna 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.
Účinnost od: 20. září 2006
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka
Účinnost od: 18. srpna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 130/2006 Sb. rozeslána 16. srpna 2006
Účinnost od: 1. července 2006 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 129/2006 Sb. rozeslána 16. srpna 2006
Účinnost od: 1. července 2007
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 5 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v částech vyjádřených slovy "péče muže o dítě ve věku do čtyř let, péče o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a" a slovy "tyto děti a"
Účinnost od: 16. srpna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
čá. 128/2006 Sb. rozeslána 14. srpna 2006
Účinnost od: 26. května 2006    Zrušeno : 19.08.2013
Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 127/2006 Sb. rozeslána 10. srpna 2006
Účinnost od: 10. srpna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
Účinnost od: 10. srpna 2006    Zrušeno : 14.03.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Účinnost od: 10. srpna 2006 s výjimkou    Zrušeno : 31.12.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.
Účinnost od: 10. srpna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
čá. 126/2006 Sb. rozeslána 10. srpna 2006
Účinnost od: 22. května 2006
Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 125/2006 Sb. rozeslána 9. srpna 2006
Účinnost od: 9. srpna 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006 ve věci návrhu na zrušení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
Účinnost od: 24. srpna 2006    Zrušeno : 10.10.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
Účinnost od: 24. července 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 9. srpna 2006
Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
čá. 124/2006 Sb. rozeslána 9. srpna 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.10.2019
Vyhláška o zdravotní způsobilosti
čá. 123/2006 Sb. rozeslána 8. srpna 2006
Účinnost od: 1. srpna 2006
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 5/2006)
Účinnost od: 1. září 2006    Zrušeno : 31.12.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 8. srpna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
Účinnost od: 8. srpna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Účinnost od: 1. září 2006
Vyhláška o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
čá. 122/2006 Sb. rozeslána 1. srpna 2006
Účinnost od: 1. srpna 2006
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 359/1999 Sb., vyhlášeném pod č. 373/2006 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2006    Zrušeno : 01.04.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2006 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2006    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2007    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
čá. 121/2006 Sb. rozeslána 8. srpna 2006
Účinnost od: 8. srpna 2006    Zrušeno : 30.10.2009
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
čá. 120/2006 Sb. rozeslána 2. srpna 2006
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé vody s dělením 0,1 °C a lepším, používané státními kontrolními orgány
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na snímače teploty používané jako součást stanoveného měřidla
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na teploměry používané ke stanovení spalného tepla pro bilanční měření
Účinnost od: 17. srpna 2006    Zrušeno : 19.09.2016
Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
čá. 119/2006 Sb. rozeslána 28. července 2006
Účinnost od: 1. srpna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
Účinnost od: 1. srpna 2006
Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
čá. 118/2006 Sb. rozeslána 25. července 2006
Účinnost od: 25. července 2006
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
Účinnost od: 1. září 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
čá. 117/2006 Sb. rozeslána 25. července 2006
Účinnost od: 1. června 2006
Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 116/2006 Sb. rozeslána 21. července 2006
Účinnost od: 21. července 2006
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb.
Účinnost od: 1. června 2006    Účinnost do :01.07.2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.02.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
Účinnost od: 1. srpna 2006
Vyhláška o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
Účinnost od: 5. srpna 2006    Účinnost do :22.10.2006
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
čá. 115/2006 Sb. rozeslána 21. července 2006
Účinnost od: 1. srpna 2006    Zrušeno : 01.04.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb.
čá. 114/2006 Sb. rozeslána 18. července 2006
Účinnost od: 18. července 2006    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže
čá. 113/2006 Sb. rozeslána 14. července 2006
Účinnost od: 1. srpna 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2006
Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky vydané podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Účinnost od: 26. července 2006
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči
Účinnost od: 1. srpna 2006    Zrušeno : 18.07.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
Účinnost od: 1. srpna 2006    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
Účinnost od: 14. července 2006    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb.
Účinnost od: 14. července 2006    Zrušeno : 21.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
čá. 112/2006 Sb. rozeslána 18. července 2006
Účinnost od: 18. července 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 111/2006 Sb. rozeslána 14. července 2006
Účinnost od: 1. září 2006
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
Účinnost od: 1. srpna 2006
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
Účinnost od: 14. července 2006    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
Účinnost od: 14. července 2006
Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
Účinnost od: 14. července 2006    Účinnost do :01.01.2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
čá. 110/2006 Sb. rozeslána 13. července 2006
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 109/2006 Sb. rozeslána 30. června 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
čá. 108/2006 Sb. rozeslána 12. července 2006
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 107/2006 Sb. rozeslána 11. července 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2006)
Účinnost od: 30. září 2006
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
Účinnost od: 15. července 2006
Vyhláška o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat
Účinnost od: 1. srpna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
čá. 106/2006 Sb. rozeslána 10. července 2006
Účinnost od: 14. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 105/2006 Sb. rozeslána 3. července 2006
Účinnost od: 1. října 2006    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 3. července 2006
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
Účinnost od: 18. července 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.
Účinnost od: 3. července 2006
Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 104/2006 Sb. rozeslána 30. června 2006
Účinnost od: 1. září 2006    Zrušeno : 01.09.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.10.2017
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.05.2008
Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb
čá. 103/2006 Sb. rozeslána 30. června 2006
Účinnost od: 30. června 2006
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 102/2006 Sb. rozeslána 30. června 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007    Účinnost do :01.01.2008
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
čá. 101/2006 Sb. rozeslána 30. června 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
čá. 100/2006 Sb. rozeslána 28. června 2006
Účinnost od: 1. srpna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 15.12.2010
Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 20.01.2011
Vyhláška, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška, kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 29.06.2011
Vyhláška o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 11.01.2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006 s výjimkou    Zrušeno : 14.08.2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 099/2006 Sb. rozeslána 30. června 2006
Účinnost od: 30. června 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 2006    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Účinnost od: 30. června 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2006    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. července 2006
Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.
Účinnost od: 30. června 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 098/2006 Sb. rozeslána 27. června 2006
Účinnost od: 5. května 2006
Úplné znění zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 097/2006 Sb. rozeslána 22. června 2006
Účinnost od: 1. září 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 22. června 2006 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. června 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 096/2006 Sb. rozeslána 22. června 2006
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon o insolvenčních správcích
Účinnost od: 1. září 2006
Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
Účinnost od: 1. července 2006
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Účinnost od: 18. srpna 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
Účinnost od: 18. srpna 2006
Zákon o evropské družstevní společnosti
čá. 095/2006 Sb. rozeslána 15. června 2006
Účinnost od: 15. června 2006
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob
Účinnost od: 15. června 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 15.03.2008
Nařízení vlády o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách
čá. 094/2006 Sb. rozeslána 22. června 2006
Účinnost od: 7. července 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 4. dubna 2006 ve věci návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. června 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2005
Účinnost od: 22. června 2006    Zrušeno : 25.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb.
čá. 093/2006 Sb. rozeslána 20. června 2006
Účinnost od: 8. března 2006    Zrušeno : 01.11.2009
Úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 092/2006 Sb. rozeslána 19. června 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
Účinnost od: 19. června 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.
Účinnost od: 19. června 2006    Zrušeno : 25.08.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Účinnost od: 1. srpna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb.
čá. 091/2006 Sb. rozeslána 16. června 2006
Účinnost od: 16. června 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
čá. 090/2006 Sb. rozeslána 14. června 2006
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 089/2006 Sb. rozeslána 13. června 2006
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 088/2006 Sb. rozeslána 9. června 2006
Účinnost od: 9. června 2006    Zrušeno : 01.09.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 344/2004 Sb.
Účinnost od: 31. května 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. června 2006    Zrušeno : 01.09.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Účinnost od: 9. června 2006    Zrušeno : 01.04.2017
Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu
Účinnost od: 9. června 2006
Vyhláška o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
čá. 087/2006 Sb. rozeslána 9. června 2006
Účinnost od: 24. června 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 28. března 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 711 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 711 odst. 1 písm. h) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. června 2006
Vyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Účinnost od: 1. září 2006    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2006    Zrušeno : 07.05.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. června 2006    Zrušeno : 01.07.2018
Vyhláška, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
Účinnost od: 9. června 2006
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 086/2006 Sb. rozeslána 7. června 2006
Účinnost od: 7. června 2006    Zrušeno : 01.08.2009
Vyhláška, kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena
Účinnost od: 21. června 2006
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování
Účinnost od: 15. června 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 120/2005 Sb.
čá. 085/2006 Sb. rozeslána 7. června 2006
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.02.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2015
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2015
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
čá. 084/2006 Sb. rozeslána 7. června 2006
Účinnost od: 22. června 2006
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. května 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Účinnost od: 22. června 2006
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákoníku práce, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. května 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon zákoník práce
čá. 083/2006 Sb. rozeslána 5. června 2006
Účinnost od: 20. června 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. června 2006    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. června 2006    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se stanoví vzor evropského zatýkacího rozkazu a vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku
čá. 082/2006 Sb. rozeslána 31. května 2006
Účinnost od: 31. května 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění nařízení vlády č. 99/2005 Sb.
Účinnost od: 1. června 2006    Zrušeno : 01.10.2015
Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií
Účinnost od: 1. června 2006    Zrušeno : 01.10.2015
Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Účinnost od: 1. června 2006    Zrušeno : 01.10.2015
Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek
čá. 081/2006 Sb. rozeslána 2. června 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 080/2006 Sb. rozeslána 2. června 2006
Účinnost od: 17. června 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 28. února 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 685 až 716 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 079/2006 Sb. rozeslána 31. května 2006
Účinnost od: 31. května 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. června 2006    Zrušeno : 01.10.2015
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. června 2006
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, přijatému Parlamentem dne 12. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. května 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
Účinnost od: 15. června 2006
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. května 2006
Účinnost od: 31. května 2006    Zrušeno : 30.12.2011
Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
čá. 078/2006 Sb. rozeslána 31. května 2006
Účinnost od: 31. května 2006 s výjimkou    Zrušeno : 12.07.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.08.2013
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
čá. 077/2006 Sb. rozeslána 31. května 2006
Účinnost od: 15. června 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
Účinnost od: 1. července 2006 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona
Účinnost od: 31. května 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 395/2002 Sb., o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
Účinnost od: 31. května 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 234/2005 Sb.
čá. 076/2006 Sb. rozeslána 31. května 2006
Účinnost od: 31. května 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.
Účinnost od: 31. května 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 31. května 2006
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
čá. 075/2006 Sb. rozeslána 29. května 2006
Účinnost od: 1. června 2006
Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností
Účinnost od: 1. června 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 29. května 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. května 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
Účinnost od: 1. června 2006
Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 074/2006 Sb. rozeslána 26. května 2006
Účinnost od: 1. července 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 26. května 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 1. června 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 26. května 2006 s výjimkou
Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
čá. 073/2006 Sb. rozeslána 2. června 2006
Účinnost od: 15. června 2006    Zrušeno : 11.03.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
Účinnost od: 15. června 2006    Zrušeno : 01.09.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.10.2016
Vyhláška, kterou se provádí koncesní zákon
čá. 072/2006 Sb. rozeslána 22. května 2006
Účinnost od: 22. května 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/2006 Sb. rozeslána 19. května 2006
Účinnost od: 1. srpna 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 18. června 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 070/2006 Sb. rozeslána 19. května 2006
Účinnost od: 19. května 2006
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla
čá. 069/2006 Sb. rozeslána 18. května 2006
Účinnost od: 30. dubna 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 18. května 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
čá. 068/2006 Sb. rozeslána 17. května 2006
Účinnost od: 17. května 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.08.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
Účinnost od: 17. května 2006
Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 17. května 2006
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006
čá. 067/2006 Sb. rozeslána 16. května 2006
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 16. května 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb.
Účinnost od: 16. května 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. května 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
čá. 066/2006 Sb. rozeslána 16. května 2006
Účinnost od: 1. června 2006    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
čá. 065/2006 Sb. rozeslána 15. května 2006
Účinnost od: 15. května 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 5/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením konzumace alkoholu a jiných návykových látek na veřejném prostranství
Účinnost od: 30. května 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 338zo odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 064/2006 Sb. rozeslána 12. května 2006
Účinnost od: 27. května 2006
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. dubna 2006
Účinnost od: 11. června 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. května 2006
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 31. března 2006
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
Účinnost od: 27. května 2006
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o nemocenském pojištění, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 31. března 2006
Účinnost od: 1. ledna 2009
Zákon o nemocenském pojištění
čá. 063/2006 Sb. rozeslána 11. května 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Účinnost od: 26. května 2006
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. dubna 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
čá. 062/2006 Sb. rozeslána 9. května 2006
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
čá. 061/2006 Sb. rozeslána 5. května 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. května 2006
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
Účinnost od: 1. srpna 2007 s výjimkou
Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Účinnost od: 5. května 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/2006 Sb. rozeslána 3. května 2006
Účinnost od: 1. ledna 2006
Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 8. května 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty
Účinnost od: 3. května 2006
Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
čá. 059/2006 Sb. rozeslána 28. dubna 2006
Účinnost od: 1. května 2006    Zrušeno : 01.12.2013
Nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
Účinnost od: 28. dubna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. dubna 2006    Účinnost do :01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
čá. 058/2006 Sb. rozeslána 28. dubna 2006
Účinnost od: 1. května 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
čá. 057/2006 Sb. rozeslána 28. dubna 2006
Účinnost od: 1. května 2006    Zrušeno : 13.06.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
Účinnost od: 30. dubna 2006    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
Účinnost od: 28. dubna 2006
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.
čá. 056/2006 Sb. rozeslána 28. dubna 2006
Účinnost od: 1. září 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 055/2006 Sb. rozeslána 27. dubna 2006
Účinnost od: 27. dubna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. dubna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Účinnost od: 27. dubna 2006
Zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
Účinnost od: 27. dubna 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 27. dubna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon o střetu zájmů
Účinnost od: 1. července 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
Účinnost od: 1. května 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 054/2006 Sb. rozeslána 26. dubna 2006
Účinnost od: 1. května 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se zrušuje vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
Účinnost od: 1. května 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
čá. 053/2006 Sb. rozeslána 26. dubna 2006
Účinnost od: 26. dubna 2006    Zrušeno : 01.07.2006
Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006 ve věci návrhu na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a návrhu na zrušení § 3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
čá. 052/2006 Sb. rozeslána 24. dubna 2006
Účinnost od: 1. dubna 2006
Úplné znění zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 24. dubna 2006
Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení
Účinnost od: 24. dubna 2006    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
čá. 051/2006 Sb. rozeslána 21. dubna 2006
Účinnost od: 1. května 2006
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka papírna Velké Losiny" po 2 500 Kč
Účinnost od: 21. dubna 2006    Zrušeno : 01.12.2013
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
Účinnost od: 1. června 2006    Zrušeno : 01.11.2011
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
čá. 050/2006 Sb. rozeslána 20. dubna 2006
Účinnost od: 27. února 2006
Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 049/2006 Sb. rozeslána 14. dubna 2006
Účinnost od: 14. dubna 2006    Zrušeno : 15.08.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
Účinnost od: 14. dubna 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2006 Sb. rozeslána 14. dubna 2006
Účinnost od: 15. dubna 2006    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
Účinnost od: 15. dubna 2006    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2006
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
Účinnost od: 15. dubna 2006    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
čá. 047/2006 Sb. rozeslána 19. dubna 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.10.2016
Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
Účinnost od: 1. července 2006
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.10.2016
Zákon o veřejných zakázkách
čá. 046/2006 Sb. rozeslána 14. dubna 2006
Účinnost od: 1. září 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
Účinnost od: 1. června 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. května 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2006
Zákon o kronikách obcí
čá. 045/2006 Sb. rozeslána 14. dubna 2006
Účinnost od: 14. dubna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. dubna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 14. dubna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
čá. 044/2006 Sb. rozeslána 6. dubna 2006
Účinnost od: 31. března 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 6. dubna 2006
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
Účinnost od: 5. dubna 2006    Účinnost do :20.04.2006
Rozhodnutí vlády o prodloužení nouzového stavu
čá. 043/2006 Sb. rozeslána 11. dubna 2006
Účinnost od: 11. dubna 2006    Zrušeno : 15.04.2014
Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 042/2006 Sb. rozeslána 6. dubna 2006
Účinnost od: 6. dubna 2006    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Účinnost od: 1. května 2006 s výjimkou
Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
Účinnost od: 6. dubna 2006    Zrušeno : 01.11.2008
Nařízení vlády, kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta
čá. 041/2006 Sb. rozeslána 3. dubna 2006
Účinnost od: 2. dubna 2006    Účinnost do :11.04.2006
Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006
čá. 040/2006 Sb. rozeslána 31. března 2006
Účinnost od: 31. března 2006    Účinnost do :01.05.2006
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 31. března 2006
Účinnost od: 31. března 2006    Účinnost do :01.05.2006
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 31. března 2006
čá. 039/2006 Sb. rozeslána 31. března 2006
Účinnost od: 31. března 2006
Vyhláška, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
Účinnost od: 1. dubna 2006
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
čá. 038/2006 Sb. rozeslána 3. dubna 2006
Účinnost od: 3. dubna 2006
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, přijatému Parlamentem dne 26. ledna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. února 2006
Účinnost od: 1. července 2006
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 037/2006 Sb. rozeslána 31. března 2006
Účinnost od: 31. března 2006    Zrušeno : 03.07.2016
Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení
Účinnost od: 1. dubna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon o životním a existenčním minimu
Účinnost od: 1. července 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon o sociálních službách
Účinnost od: 31. března 2006
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 036/2006 Sb. rozeslána 31. března 2006
Účinnost od: 1. dubna 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 31. března 2006    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění vyhlášky č. 383/2004 Sb.
Účinnost od: 31. března 2006    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2006    Zrušeno : 01.10.2015
Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
čá. 035/2006 Sb. rozeslána 28. března 2006
Účinnost od: 28. března 2006
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 87/2006 Sb.
Účinnost od: 1. května 2006    Účinnost do :01.05.2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. dubna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006
Účinnost od: 1. dubna 2006 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
Účinnost od: 1. dubna 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
čá. 034/2006 Sb. rozeslána 22. března 2006
Účinnost od: 22. března 2006    Zrušeno : 01.04.2017
Vyhláška o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem
Účinnost od: 1. dubna 2006    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
čá. 033/2006 Sb. rozeslána 20. března 2006
Účinnost od: 20. března 2006    Zrušeno : 06.04.2006
Vyhláška, kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Účinnost od: 1. dubna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
čá. 032/2006 Sb. rozeslána 20. března 2006
Účinnost od: 20. března 2006    Zrušeno : 01.11.2009
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz
Účinnost od: 20. března 2006    Zrušeno : 01.11.2009
Vyhláška, kterou se provádí zákon o platebním styku
Účinnost od: 1. dubna 2006    Zrušeno : 01.08.2009
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou
Účinnost od: 20. března 2006
Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
Účinnost od: 1. dubna 2006    Zrušeno : 01.12.2017
Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství
čá. 031/2006 Sb. rozeslána 17. března 2006
Účinnost od: 17. března 2006
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 586/1992 Sb., vyhlášeném pod č. 45/2006 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
Účinnost od: 1. dubna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Účinnost od: 1. dubna 2006    Zrušeno : 01.12.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění vyhlášky č. 497/2004 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2006    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. března 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
Účinnost od: 1. dubna 2006    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
čá. 030/2006 Sb. rozeslána 15. března 2006
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 029/2006 Sb. rozeslána 15. března 2006
Účinnost od: 1. července 2006    Zrušeno : 01.06.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.
Účinnost od: 15. března 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. března 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. března 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2006
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Účinnost od: 1. dubna 2006
Zákon o provádění mezinárodních sankcí
čá. 028/2006 Sb. rozeslána 15. března 2006
Účinnost od: 15. března 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. března 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
čá. 027/2006 Sb. rozeslána 10. března 2006
Účinnost od: 2. dubna 2006 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Účinnost od: 10. března 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění vyhlášky č. 105/2005 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2006
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
čá. 026/2006 Sb. rozeslána 8. března 2006
Účinnost od: 8. března 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
Účinnost od: 8. března 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2006 Sb. rozeslána 8. března 2006
Účinnost od: 8. března 2006
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 22/2006 Sb.
Účinnost od: 8. března 2006
Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
Účinnost od: 1. června 2006    Zrušeno : 01.10.2015
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
čá. 024/2006 Sb. rozeslána 8. března 2006
Účinnost od: 8. března 2006
Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
Účinnost od: 1. dubna 2006
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Účinnost od: 8. března 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 023/2006 Sb. rozeslána 28. února 2006
Účinnost od: 1. března 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 28. února 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. března 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 29. března 2006
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově
Účinnost od: 1. března 2006    Zrušeno : 01.02.2016
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Účinnost od: 1. března 2006    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
čá. 022/2006 Sb. rozeslána 27. února 2006
Účinnost od: 27. února 2006
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb.
Účinnost od: 27. února 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Účinnost od: 27. února 2006    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. února 2006    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
čá. 021/2006 Sb. rozeslána 22. února 2006
Účinnost od: 1. ledna 2006
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 020/2006 Sb. rozeslána 20. února 2006
Účinnost od: 31. ledna 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. března 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Účinnost od: 21. února 2006 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb.
čá. 019/2006 Sb. rozeslána 17. února 2006
Účinnost od: 1. března 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Účinnost od: 1. dubna 2006 s výjimkou    Zrušeno : 01.12.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Účinnost od: 1. března 2006    Zrušeno : 15.04.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
Účinnost od: 1. března 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2006 Sb. rozeslána 16. února 2006
Účinnost od: 1. března 2006    Zrušeno : 01.04.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
čá. 017/2006 Sb. rozeslána 9. února 2006
Účinnost od: 1. března 2006
Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
Účinnost od: 9. února 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů
čá. 016/2006 Sb. rozeslána 8. února 2006
Účinnost od: 8. února 2006    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
Účinnost od: 8. února 2006    Zrušeno : 17.08.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/2003 Sb.
čá. 015/2006 Sb. rozeslána 8. února 2006
Účinnost od: 30. prosince 2005
Úplné znění zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 8. února 2006    Účinnost do :04.06.2006
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 014/2006 Sb. rozeslána 2. února 2006
Účinnost od: 30. prosince 2005
Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 013/2006 Sb. rozeslána 31. ledna 2006
Účinnost od: 1. února 2006    Zrušeno : 28.04.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
Účinnost od: 1. března 2006    Zrušeno : 15.08.2018
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
čá. 012/2006 Sb. rozeslána 26. ledna 2006
Účinnost od: 1. února 2006    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
Účinnost od: 26. ledna 2006    Zrušeno : 01.09.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
čá. 011/2006 Sb. rozeslána 26. ledna 2006
Účinnost od: 26. ledna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. ledna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. ledna 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2006 s výjimkou
Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
čá. 010/2006 Sb. rozeslána 26. ledna 2006
Účinnost od: 26. ledna 2006
Nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Účinnost od: 22. února 2006
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice
Účinnost od: 1. února 2006    Zrušeno : 31.08.2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
čá. 009/2006 Sb. rozeslána 20. ledna 2006
Účinnost od: 23. prosince 2005
Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 008/2006 Sb. rozeslána 19. ledna 2006
Účinnost od: 1. února 2006
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
čá. 007/2006 Sb. rozeslána 16. ledna 2006
Účinnost od: 31. prosince 2005
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 16. ledna 2006    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška, kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby
čá. 006/2006 Sb. rozeslána 13. ledna 2006
Účinnost od: 13. ledna 2006
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 22/05 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci posouzení povahy zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
čá. 005/2006 Sb. rozeslána 12. ledna 2006
Účinnost od: 1. února 2006    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek
čá. 004/2006 Sb. rozeslána 12. ledna 2006
Účinnost od: 1. ledna 2006
Úplné znění zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 347/2005 Sb.
Účinnost od: 12. ledna 2006    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
Účinnost od: 12. ledna 2006 s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb.
čá. 003/2006 Sb. rozeslána 6. ledna 2006
Účinnost od: 6. ledna 2006    Zrušeno : 01.11.2006
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
Účinnost od: 1. února 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. ledna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2006 Sb. rozeslána 6. ledna 2006
Účinnost od: 10. listopadu 2005
Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 10. listopadu 2005
Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2013
Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 001/2006 Sb. rozeslána 2. ledna 2006
Účinnost od: 1. března 2006
Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
Účinnost od: 1. března 2006
Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
Zavřít
MENU