Sbírka předpisů 2005

čá. 188/2005 Sb. rozeslána 30. prosince 2005
Účinnost od: 30. prosince 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. prosince 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 187/2005 Sb. rozeslána 30. prosince 2005
Účinnost od: 30. listopadu 2005
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Účinnost od: 31. prosince 2005    Zrušeno : 01.07.2006
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
Účinnost od: 30. prosince 2005
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku ve prospěch České národní banky
čá. 186/2005 Sb. rozeslána 30. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 30. prosince 2005    Zrušeno : 12.05.2009
Zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
čá. 185/2005 Sb. rozeslána 30. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006    Účinnost do :01.01.2007
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
čá. 184/2005 Sb. rozeslána 30. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
čá. 183/2005 Sb. rozeslána 30. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. prosince 2005
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)
čá. 182/2005 Sb. rozeslána 30. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 181/2005 Sb. rozeslána 29. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.04.2007
Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
čá. 180/2005 Sb. rozeslána 29. prosince 2005
Účinnost od: 29. prosince 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2005, vyhlášený dne 20. prosince 2005, ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 253/2003 Sb., a ustanovení čl. VI části třetí zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 179/2005 Sb. rozeslána 29. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
čá. 178/2005 Sb. rozeslána 28. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006
Účinnost od: 28. prosince 2005
Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
čá. 177/2005 Sb. rozeslána 28. prosince 2005
Účinnost od: 28. prosince 2005
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2013
Nařízení vlády o stanovení rozsahu poštovního oprávnění
Účinnost od: 28. prosince 2005    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.
čá. 176/2005 Sb. rozeslána 28. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 03.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 31.07.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu
Účinnost od: 28. prosince 2005    Zrušeno : 01.08.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb.
čá. 175/2005 Sb. rozeslána 23. prosince 2005
Účinnost od: 23. prosince 2005    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
čá. 174/2005 Sb. rozeslána 23. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně
čá. 173/2005 Sb. rozeslána 23. prosince 2005
Účinnost od: 23. prosince 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb.
Účinnost od: 23. prosince 2005    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 368/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Účinnost od: 23. prosince 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
čá. 172/2005 Sb. rozeslána 23. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška, kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků
čá. 171/2005 Sb. rozeslána 22. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 170/2005 Sb. rozeslána 19. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška o krajských normativech
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška o postupu při vypracování privatizačního projektu a o osnově upravující způsob uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 169/2005 Sb. rozeslána 15. prosince 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006    Účinnost do :01.01.2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006
Účinnost od: 1. ledna 2006    Účinnost do :01.01.2007
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006
Účinnost od: 15. prosince 2005
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2005 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 15. prosince 2005    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
Účinnost od: 15. prosince 2005 s výjimkou    Zrušeno : 12.04.2011
Vyhláška o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání
Účinnost od: 1. ledna 2006    Účinnost do :01.01.2007
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2006
Účinnost od: 15. prosince 2005    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.
čá. 168/2005 Sb. rozeslána 13. prosince 2005
Účinnost od: 13. prosince 2005    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.11.2012
Vyhláška, kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky
Účinnost od: 13. prosince 2005    Zrušeno : 14.04.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb.
čá. 167/2005 Sb. rozeslána 8. prosince 2005
Účinnost od: 8. prosince 2005
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 08.12.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
čá. 166/2005 Sb. rozeslána 7. prosince 2005
Účinnost od: 7. prosince 2005
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 21/05 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci žaloby o určení vlastnického práva ve vztahu k uplatnění práva podle restitučních předpisů
Účinnost od: 7. prosince 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá
Účinnost od: 7. prosince 2005    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 18.08.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006
čá. 165/2005 Sb. rozeslána 5. prosince 2005
Účinnost od: 1. října 2005    Zrušeno : 01.09.2012
Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 27. září 2005 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 164/2005 Sb. rozeslána 1. prosince 2005
Účinnost od: 1. prosince 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 4. října 2005 ve věci návrhu na zrušení článku 3 odst. 1 věty třetí a čtvrté, článku 5 odst. 8 písm. b) a článku 6 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Louny č. 1/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění vyhlášky č. 658/2004 Sb.
čá. 163/2005 Sb. rozeslána 28. listopadu 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech - Byňov
Účinnost od: 28. listopadu 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů
čá. 162/2005 Sb. rozeslána 28. listopadu 2005
Účinnost od: 30. října 2006    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
čá. 161/2005 Sb. rozeslána 28. listopadu 2005
Účinnost od: 7. prosince 2005
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování
Účinnost od: 28. listopadu 2005    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
Účinnost od: 1. prosince 2005    Zrušeno : 01.08.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. listopadu 2005
Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
čá. 160/2005 Sb. rozeslána 21. listopadu 2005
Účinnost od: 1. prosince 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
čá. 159/2005 Sb. rozeslána 21. listopadu 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
čá. 158/2005 Sb. rozeslána 16. listopadu 2005
Účinnost od: 1. prosince 2005    Zrušeno : 31.12.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 1. ledna 2006
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
Účinnost od: 16. listopadu 2005    Účinnost do :05.03.2006
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. prosince 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2005
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky
Účinnost od: 1. května 2006
Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
čá. 157/2005 Sb. rozeslána 15. listopadu 2005
Účinnost od: 15. listopadu 2005    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků
čá. 156/2005 Sb. rozeslána 15. listopadu 2005
Účinnost od: 31. října 2005
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 24. listopadu 2005
Vyhláška, kterou se stanoví výše nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území České republiky cizince zajištěného za účelem správního vyhoštění
Účinnost od: 24. listopadu 2005    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
Účinnost od: 1. prosince 2005    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 155/2005 Sb. rozeslána 11. listopadu 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 154/2005 Sb. rozeslána 10. listopadu 2005
Účinnost od: 10. listopadu 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. listopadu 2005
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 21. září 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 2005
Účinnost od: 10. listopadu 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 153/2005 Sb. rozeslána 10. listopadu 2005
Účinnost od: 19. října 2005    Zrušeno : 01.01.2014
Úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. prosince 2005    Zrušeno : 09.10.2009
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
čá. 152/2005 Sb. rozeslána 7. listopadu 2005
Účinnost od: 7. listopadu 2005    Účinnost do :05.03.2006
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 7. listopadu 2005    Zrušeno : 01.04.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
čá. 151/2005 Sb. rozeslána 3. listopadu 2005
Účinnost od: 1. října 2005 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 16. listopadu 2005
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí bitvy u Slavkova
čá. 150/2005 Sb. rozeslána 1. listopadu 2005
Účinnost od: 13. září 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2012
Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 149/2005 Sb. rozeslána 27. října 2005
Účinnost od: 1. listopadu 2005
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. listopadu 2005
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
čá. 148/2005 Sb. rozeslána 26. října 2005
Účinnost od: 1. listopadu 2005    Zrušeno : 15.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 152/2005 Sb.
Účinnost od: 26. října 2005    Zrušeno : 01.07.2012
Vyhláška, kterou se stanoví kritéria pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací
Účinnost od: 1. listopadu 2005    Zrušeno : 31.12.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.
čá. 147/2005 Sb. rozeslána 25. října 2005
Účinnost od: 24. listopadu 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 146/2005 Sb. rozeslána 25. října 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006
SDĚLENÍ Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 1. listopadu 2005    Zrušeno : 01.02.2016
VYHLÁŠKA o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Účinnost od: 1. listopadu 2005 s výjimkou
VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
Účinnost od: 1. listopadu 2005    Zrušeno : 01.01.2013
VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování
Účinnost od: 1. listopadu 2005
VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb. a vyhlášky č. 666/2004 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2006
NAŘÍZENÍ VLÁDY o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
čá. 145/2005 Sb. rozeslána 20. října 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006    Účinnost do :01.01.2007
Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006
čá. 144/2005 Sb. rozeslána 18. října 2005
Účinnost od: 13. září 2005
Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 18. října 2005    Účinnost do :05.03.2006
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. listopadu 2005    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2006
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
čá. 143/2005 Sb. rozeslána 18. října 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
čá. 142/2005 Sb. rozeslána 17. října 2005
Účinnost od: 1. července 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 141/2005 Sb. rozeslána 17. října 2005
Účinnost od: 16. listopadu 2005
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Účinnost od: 15. listopadu 2005
Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
čá. 140/2005 Sb. rozeslána 12. října 2005
Účinnost od: 12. října 2005    Účinnost do :05.03.2006
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 12. října 2005    Zrušeno : 01.09.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů
Účinnost od: 1. listopadu 2005    Zrušeno : 14.04.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)
Účinnost od: 1. listopadu 2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
čá. 139/2005 Sb. rozeslána 12. října 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.12.2009
Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
čá. 138/2005 Sb. rozeslána 5. října 2005
Účinnost od: 5. října 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond České republiky
Účinnost od: 5. října 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. října 2005 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb.
čá. 137/2005 Sb. rozeslána 1. října 2005
Účinnost od: 1. října 2005    Účinnost do :05.03.2006
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. října 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
čá. 136/2005 Sb. rozeslána 27. září 2005
Účinnost od: 12. října 2005
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 19. srpna 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. září 2005
Účinnost od: 27. září 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 135/2005 Sb. rozeslána 1. října 2005
Účinnost od: 16. října 2005    Zrušeno : 24.04.2007
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie
Účinnost od: 1. listopadu 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění vyhlášky č. 455/2002 Sb.
čá. 134/2005 Sb. rozeslána 1. října 2005
Účinnost od: 8. října 2005    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí
čá. 133/2005 Sb. rozeslána 1. října 2005
Účinnost od: 1. října 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. října 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2005    Zrušeno : 01.09.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou    Zrušeno : 31.05.2017
Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. října 2005
Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu podpory investic, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
čá. 132/2005 Sb. rozeslána 29. září 2005
Účinnost od: 29. září 2005 s výjimkou
Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
čá. 131/2005 Sb. rozeslána 27. září 2005
Účinnost od: 13. října 2005
Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty
Účinnost od: 1. října 2005    Zrušeno : 01.10.2009
Vyhláška o stavech nouze v plynárenství
Účinnost od: 27. září 2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství
čá. 130/2005 Sb. rozeslána 27. září 2005
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 129/2005 Sb. rozeslána 26. září 2005
Účinnost od: 26. září 2005    Účinnost do :27.09.2008
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2008, 2,30 %
Účinnost od: 26. září 2005    Zrušeno : 01.09.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2006
Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
čá. 128/2005 Sb. rozeslána 26. září 2005
Účinnost od: 1. listopadu 2005    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
čá. 127/2005 Sb. rozeslána 19. září 2005
Účinnost od: 25. listopadu 2005    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
Účinnost od: 1. listopadu 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
Účinnost od: 1. ledna 2006
Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
čá. 126/2005 Sb. rozeslána 19. září 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 21.04.2018
Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
čá. 125/2005 Sb. rozeslána 19. září 2005
Účinnost od: 19. září 2005 s výjimkou
Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Účinnost od: 4. října 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
Účinnost od: 4. října 2005
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
čá. 124/2005 Sb. rozeslána 19. září 2005
Účinnost od: 1. října 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 19. října 2005    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 19. září 2005
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. září 2005 s výjimkou
Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
čá. 123/2005 Sb. rozeslána 15. září 2005
Účinnost od: 15. září 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2005 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky
Účinnost od: 15. září 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 2 ve vztahu k ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
Účinnost od: 15. září 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony, ve znění pozdějších předpisů, v části týkající se jedné poloviny dalšího platu za první pololetí roku 2004 ve vztahu k soudcům okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
Účinnost od: 15. září 2005    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. září 2005    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
Účinnost od: 30. září 2005    Zrušeno : 28.06.2014
Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu
čá. 122/2005 Sb. rozeslána 13. září 2005
Účinnost od: 13. září 2005
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 121/2005 Sb. v obsahu
Účinnost od: 13. října 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 13. září 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. září 2005 s výjimkou
Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
Účinnost od: 13. září 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Účinnost od: 13. září 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. října 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. prosince 2005
Zákon o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň
Účinnost od: 13. září 2005
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
Účinnost od: 13. září 2005
Zákon o veřejných výzkumných institucích
čá. 121/2005 Sb. rozeslána 8. září 2005
Účinnost od: 8. září 2005
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 335/2005 Sb.
Účinnost od: 23. září 2005    Zrušeno : 24.04.2007
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie
Účinnost od: 1. října 2005    Zrušeno : 13.09.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
čá. 120/2005 Sb. rozeslána 7. září 2005
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. října 2005    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 225/2005 Sb.
Účinnost od: 7. září 2005
Vyhláška o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv
Účinnost od: 7. září 2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 119/2005 Sb. rozeslána 2. září 2005
Účinnost od: 2. září 2005    Účinnost do :04.12.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 12. září 2005    Účinnost do :13.09.2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2020, 3,75 %
čá. 118/2005 Sb. rozeslána 2. září 2005
Účinnost od: 2. září 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
čá. 117/2005 Sb. rozeslána 31. srpna 2005
Účinnost od: 15. září 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Účinnost od: 31. srpna 2005    Zrušeno : 01.11.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 610/2004 Sb.
Účinnost od: 1. září 2005
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
čá. 116/2005 Sb. rozeslána 31. srpna 2005
Účinnost od: 1. září 2005    Zrušeno : 01.09.2006
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 115/2005 Sb. rozeslána 29. srpna 2005
Účinnost od: 29. srpna 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2005 ve věci návrhu na zrušení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2005    Zrušeno : 25.03.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.
Účinnost od: 29. srpna 2005
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 305/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2005    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Účinnost od: 29. srpna 2005    Zrušeno : 01.03.2008
Vyhláška, kterou se stanoví obsah roční zprávy
čá. 114/2005 Sb. rozeslána 22. srpna 2005
Účinnost od: 1. září 2005    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
čá. 113/2005 Sb. rozeslána 12. srpna 2005
Účinnost od: 27. srpna 2005    Zrušeno : 12.03.2007
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají
čá. 112/2005 Sb. rozeslána 12. srpna 2005
Účinnost od: 1. října 2005
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody v Očihově a vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Očihově)
Účinnost od: 1. října 2005    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro klasifikaci pohledávek a tvorbu opravných položek a rezerv spořitelních a úvěrních družstev
čá. 111/2005 Sb. rozeslána 8. srpna 2005
Účinnost od: 29. července 2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2005
Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
čá. 110/2005 Sb. rozeslána 5. srpna 2005
Účinnost od: 20. srpna 2005    Zrušeno : 12.03.2007
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají
Účinnost od: 5. srpna 2005    Účinnost do :02.01.2007
Nařízení vlády o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
čá. 109/2005 Sb. rozeslána 4. srpna 2005
Účinnost od: 15. září 2005
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Současnost - Tančící dům v Praze" po 2 000 Kč
Účinnost od: 4. srpna 2005
Vyhláška o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením
Účinnost od: 1. září 2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
čá. 108/2005 Sb. rozeslána 2. srpna 2005
Účinnost od: 1. září 2005    Zrušeno : 01.01.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
Účinnost od: 1. září 2005    Zrušeno : 31.12.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 10. srpna 2005    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
Účinnost od: 2. srpna 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb.
Účinnost od: 1. září 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2005 Sb. rozeslána 27. července 2005
Účinnost od: 27. července 2005
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb.
Účinnost od: 1. září 2005    Zrušeno : 29.08.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. července 2005    Zrušeno : 12.02.2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování
Účinnost od: 27. července 2005    Zrušeno : 01.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 106/2005 Sb. rozeslána 25. července 2005
Účinnost od: 9. srpna 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2005 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 16 až 22 (oddíl IV.) obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 30. 12. 2003 č. 5/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 24. 5. 2004 č. 1/2004
Účinnost od: 9. srpna 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Psáry o stavební uzávěře, vydaného Zastupitelstvem obce Psáry dne 23. června 2003
Účinnost od: 1. srpna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
Účinnost od: 1. srpna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2005
Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2005    Účinnost do :01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2005    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí
Účinnost od: 25. července 2005    Zrušeno : 15.03.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
čá. 105/2005 Sb. rozeslána 21. července 2005
Účinnost od: 5. srpna 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Účinnost od: 21. července 2005
Vyhláška o dokumentech, které je třeba předložit notáři k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti fúzí
čá. 104/2005 Sb. rozeslána 18. července 2005
Účinnost od: 1. října 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. srpna 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2005
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství
Účinnost od: 1. srpna 2005
Zákon o Vojenském zpravodajství
Účinnost od: 18. července 2005    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. července 2005
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005
Účinnost od: 18. července 2005    Zrušeno : 21.06.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 103/2005 Sb. rozeslána 15. července 2005
Účinnost od: 18. července 2005    Účinnost do :19.10.2010
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2010, 2,55 %
Účinnost od: 15. července 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. srpna 2005
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 102/2005 Sb. rozeslána 14. července 2005
Účinnost od: 14. července 2005    Účinnost do :04.12.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 14. července 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Chuchelna ze dne 25. 9. 2003 č. 2/2003 o zásadách chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území obce
Účinnost od: 29. července 2005    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
Účinnost od: 14. července 2005
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím
Účinnost od: 14. července 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
Účinnost od: 14. července 2005    Zrušeno : 15.02.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
Účinnost od: 14. července 2005
Vyhláška, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen
čá. 101/2005 Sb. rozeslána 13. července 2005
Účinnost od: 15. července 2005    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
čá. 100/2005 Sb. rozeslána 11. července 2005
Účinnost od: 1. září 2005
Vyhláška o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
čá. 099/2005 Sb. rozeslána 7. července 2005
Účinnost od: 7. července 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Účinnost od: 1. srpna 2005    Účinnost do :01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
Účinnost od: 1. září 2005    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 318/2003 Sb.
čá. 098/2005 Sb. rozeslána 30. června 2005
Účinnost od: 30. června 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 28.04.2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
čá. 097/2005 Sb. rozeslána 30. června 2005
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.06.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.
Účinnost od: 1. července 2005
Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
čá. 096/2005 Sb. rozeslána 30. června 2005
Účinnost od: 30. června 2005
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 185/2001 Sb. vyhlášeném pod č. 106/2005 Sb.
Účinnost od: 15. července 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 4. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Účinnost od: 15. července 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. července 2005
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
Účinnost od: 30. června 2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
čá. 095/2005 Sb. rozeslána 27. června 2005
Účinnost od: 12. července 2005
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004
Účinnost od: 27. června 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
Účinnost od: 27. června 2005    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.05.2006
Nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
čá. 094/2005 Sb. rozeslána 29. června 2005
Účinnost od: 14. července 2005
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. května 2005
Účinnost od: 1. července 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. července 2005
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005
Účinnost od: 1. července 2005
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
Účinnost od: 14. července 2005
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o inspekci práce přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
Zákon o inspekci práce
čá. 093/2005 Sb. rozeslána 28. června 2005
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
čá. 092/2005 Sb. rozeslána 22. června 2005
Účinnost od: 7. července 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 5. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 212 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. června 2005    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 091/2005 Sb. rozeslána 21. června 2005
Účinnost od: 21. června 2005    Zrušeno : 12.07.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb.
Účinnost od: 1. července 2005
Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věst. MZ ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění pozdějších předpisů
čá. 090/2005 Sb. rozeslána 20. června 2005
Účinnost od: 20. června 2005
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2005
Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 089/2005 Sb. rozeslána 20. června 2005
Účinnost od: 1. července 2005
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 12.07.2012
Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.07.2010
Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
čá. 088/2005 Sb. rozeslána 17. června 2005
Účinnost od: 17. června 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 44 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v části vyjádřené výrazem "3,"
Účinnost od: 17. června 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 242 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Účinnost od: 1. září 2005    Zrušeno : 01.08.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění vyhlášky č. 611/2004 Sb.
čá. 087/2005 Sb. rozeslána 17. června 2005
Účinnost od: 1. července 2005
Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.07.2017
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. června 2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
Účinnost od: 17. června 2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002
čá. 086/2005 Sb. rozeslána 15. června 2005
Účinnost od: 30. června 2005
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2004
Účinnost od: 15. června 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, a vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 085/2005 Sb. rozeslána 17. června 2005
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
čá. 084/2005 Sb. rozeslána 16. června 2005
Účinnost od: 16. června 2005    Zrušeno : 30.09.2013
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. června 2005
Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
čá. 083/2005 Sb. rozeslána 15. června 2005
Účinnost od: 15. června 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 3/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 5. září 2003, obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 5/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 31. října 2003, a obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 1/2004, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12. března 2004
Účinnost od: 15. června 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
čá. 082/2005 Sb. rozeslána 15. června 2005
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
čá. 081/2005 Sb. rozeslána 13. června 2005
Účinnost od: 1. července 2005
Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Účinnost od: 13. června 2005 s výjimkou    Zrušeno : 15.01.2015
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
čá. 080/2005 Sb. rozeslána 8. června 2005
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.04.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
čá. 079/2005 Sb. rozeslána 6. června 2005
Účinnost od: 6. června 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 77k odst. 6 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 078/2005 Sb. rozeslána 3. června 2005
Účinnost od: 3. června 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
Účinnost od: 1. října 2005    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 077/2005 Sb. rozeslána 3. června 2005
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
čá. 076/2005 Sb. rozeslána 30. května 2005
Účinnost od: 1. června 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. května 2005    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví
čá. 075/2005 Sb. rozeslána 30. května 2005
Účinnost od: 14. června 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a na zrušení § 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. května 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8/2003 o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova
Účinnost od: 1. června 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb.
Účinnost od: 14. června 2005
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních
čá. 074/2005 Sb. rozeslána 27. května 2005
Účinnost od: 1. června 2005    Zrušeno : 01.08.2012
Vyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře
Účinnost od: 1. června 2005
Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
Účinnost od: 1. srpna 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. května 2005
Zákon o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
Účinnost od: 27. května 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 073/2005 Sb. rozeslána 26. května 2005
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 29.07.2016
Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.07.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
čá. 072/2005 Sb. rozeslána 26. května 2005
Účinnost od: 26. května 2005
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních
Účinnost od: 26. května 2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy
Účinnost od: 26. května 2005
Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.04.2018
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
čá. 071/2005 Sb. rozeslána 26. května 2005
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.10.2012
Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Účinnost od: 1. července 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb.
čá. 070/2005 Sb. rozeslána 23. května 2005
Účinnost od: 1. června 2005    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Účinnost od: 7. června 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2005
Vyhláška o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje
Účinnost od: 23. května 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 069/2005 Sb. rozeslána 18. května 2005
Účinnost od: 18. května 2005    Účinnost do :04.09.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. května 2005    Účinnost do :01.05.2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. června 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Účinnost od: 18. května 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.
čá. 068/2005 Sb. rozeslána 12. května 2005
Účinnost od: 1. června 2005
Vyhláška o změně vyhlášky č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2005
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. června 2005
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 067/2005 Sb. rozeslána 10. května 2005
Účinnost od: 10. května 2005    Účinnost do :04.09.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 10. května 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 066/2005 Sb. rozeslána 5. května 2005
Účinnost od: 1. srpna 2005    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
čá. 065/2005 Sb. rozeslána 30. dubna 2005
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
čá. 064/2005 Sb. rozeslána 30. dubna 2005
Účinnost od: 30. dubna 2005
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 18. května 2005
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi
Účinnost od: 15. května 2005    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou
čá. 063/2005 Sb. rozeslána 2. května 2005
Účinnost od: 2. května 2005    Zrušeno : 15.04.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů
čá. 062/2005 Sb. rozeslána 27. dubna 2005
Účinnost od: 27. dubna 2005    Účinnost do :04.09.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 27. dubna 2005
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006
Účinnost od: 27. dubna 2005    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 27. dubna 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 061/2005 Sb. rozeslána 28. dubna 2005
Účinnost od: 28. dubna 2005
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
čá. 060/2005 Sb. rozeslána 28. dubna 2005
Účinnost od: 1. května 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, a vyhláška č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky
Účinnost od: 1. května 2005    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
Účinnost od: 28. dubna 2005    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
čá. 059/2005 Sb. rozeslána 28. dubna 2005
Účinnost od: 1. května 2005
Vyhláška o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
Účinnost od: 1. května 2005
Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
Účinnost od: 1. května 2005
Vyhláška, kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění
Účinnost od: 1. května 2005    Zrušeno : 01.09.2017
Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
Účinnost od: 1. května 2005
Vyhláška, kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí
Účinnost od: 1. května 2005
Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
Účinnost od: 1. května 2005
Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
Účinnost od: 1. května 2005
Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
Účinnost od: 1. května 2005
Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
Účinnost od: 1. května 2005
Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
čá. 058/2005 Sb. rozeslána 27. dubna 2005
Účinnost od: 1. května 2005    Zrušeno : 15.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin
čá. 057/2005 Sb. rozeslána 26. dubna 2005
Účinnost od: 26. dubna 2005
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
čá. 056/2005 Sb. rozeslána 26. dubna 2005
Účinnost od: 26. dubna 2005    Zrušeno : 01.05.2009
Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
čá. 055/2005 Sb. rozeslána 22. dubna 2005
Účinnost od: 22. dubna 2005    Zrušeno : 29.10.2013
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 132/2005 Sb.
Účinnost od: 22. dubna 2005    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.
Účinnost od: 22. dubna 2005    Účinnost do :01.01.2007
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje
čá. 054/2005 Sb. rozeslána 21. dubna 2005
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 21.04.2006
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 053/2005 Sb. rozeslána 19. dubna 2005
Účinnost od: 15. května 2005
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma
Účinnost od: 19. dubna 2005    Účinnost do :01.07.2006
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005
Účinnost od: 20. dubna 2005
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
čá. 052/2005 Sb. rozeslána 19. dubna 2005
Účinnost od: 19. dubna 2005    Účinnost do :04.09.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. května 2005    Zrušeno : 04.03.2011
Vyhláška o plánování v oblasti vod
čá. 051/2005 Sb. rozeslána 18. dubna 2005
Účinnost od: 1. dubna 2005 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 050/2005 Sb. rozeslána 15. dubna 2005
Účinnost od: 30. dubna 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2005 o opravném prostředku podle čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy České republiky
Účinnost od: 1. července 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
čá. 049/2005 Sb. rozeslána 18. dubna 2005
Účinnost od: 18. dubna 2005    Zrušeno : 01.12.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích
Účinnost od: 18. dubna 2005    Zrušeno : 01.07.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
čá. 048/2005 Sb. rozeslána 8. dubna 2005
Účinnost od: 11. dubna 2005    Účinnost do :12.04.2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2015, 3,80 %
Účinnost od: 1. května 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb.
čá. 047/2005 Sb. rozeslána 7. dubna 2005
Účinnost od: 22. dubna 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Účinnost od: 1. května 2005
Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
čá. 046/2005 Sb. rozeslána 15. dubna 2005
Účinnost od: 15. dubna 2005    Zrušeno : 29.10.2013
Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
čá. 045/2005 Sb. rozeslána 4. dubna 2005
Účinnost od: 8. února 2005
Úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb.
Účinnost od: 4. dubna 2005    Zrušeno : 08.09.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí
čá. 044/2005 Sb. rozeslána 1. dubna 2005
Účinnost od: 1. dubna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
Účinnost od: 1. dubna 2005    Zrušeno : 01.09.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
čá. 043/2005 Sb. rozeslána 31. března 2005
Účinnost od: 1. května 2005
Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
čá. 042/2005 Sb. rozeslána 30. března 2005
Účinnost od: 1. dubna 2005    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 30. března 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. března 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 041/2005 Sb. rozeslána 29. března 2005
Účinnost od: 29. března 2005    Účinnost do :01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2003 Sb., kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz
Účinnost od: 1. dubna 2005 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
Účinnost od: 1. dubna 2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Účinnost od: 29. března 2005 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.
čá. 040/2005 Sb. rozeslána 29. března 2005
Účinnost od: 1. dubna 2005    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
čá. 039/2005 Sb. rozeslána 29. března 2005
Účinnost od: 1. dubna 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.02.2009
Nařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy
čá. 038/2005 Sb. rozeslána 24. března 2005
Účinnost od: 24. března 2005    Účinnost do :04.09.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. dubna 2005
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči" po 2 000 Kč
Účinnost od: 1. dubna 2005    Zrušeno : 01.02.2010
Vyhláška o podrobnostech o činnosti Bilančního centra
čá. 037/2005 Sb. rozeslána 21. března 2005
Účinnost od: 21. března 2005    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
Účinnost od: 5. dubna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
čá. 036/2005 Sb. rozeslána 14. března 2005
Účinnost od: 14. března 2005
Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty
čá. 035/2005 Sb. rozeslána 14. března 2005
Účinnost od: 1. dubna 2005    Zrušeno : 01.06.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Účinnost od: 29. března 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
čá. 034/2005 Sb. rozeslána 8. března 2005
Účinnost od: 8. března 2005
Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Účinnost od: 8. března 2005
Vyhláška o školním stravování
čá. 033/2005 Sb. rozeslána 8. března 2005
Účinnost od: 6. ledna 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 8. března 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytnutí služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna
čá. 032/2005 Sb. rozeslána 8. března 2005
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
čá. 031/2005 Sb. rozeslána 4. března 2005
Účinnost od: 4. března 2005    Zrušeno : 04.11.2016
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě
Účinnost od: 4. března 2005    Zrušeno : 10.10.2016
Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů
čá. 030/2005 Sb. rozeslána 1. března 2005
Účinnost od: 1. března 2005
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
čá. 029/2005 Sb. rozeslána 28. února 2005
Účinnost od: 1. dubna 2005    Zrušeno : 14.08.2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
Účinnost od: 28. února 2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
Účinnost od: 1. března 2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
Účinnost od: 15. března 2005    Zrušeno : 15.07.2005
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6. ledna 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. února 2005
Účinnost od: 1. března 2005 s výjimkou    Zrušeno : 15.07.2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
čá. 028/2005 Sb. rozeslána 28. února 2005
Účinnost od: 1. dubna 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 28. února 2005 s výjimkou
Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čá. 027/2005 Sb. rozeslána 2. března 2005
Účinnost od: 17. března 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 11. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 131 odst. 1 věty první a ustanovení § 226 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. března 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
čá. 026/2005 Sb. rozeslána 28. února 2005
Účinnost od: 30. prosince 2004
Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 025/2005 Sb. rozeslána 28. února 2005
Účinnost od: 15. března 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník
Účinnost od: 31. ledna 2005
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 28. února 2005 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. února 2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství
čá. 024/2005 Sb. rozeslána 23. února 2005
Účinnost od: 10. března 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 20 odst. 4, 5 a 6 a v odstavci 7 slov "na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a", případně celého ustanovení § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. února 2005    Účinnost do :04.09.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. března 2005
Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Účinnost od: 23. února 2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy
čá. 023/2005 Sb. rozeslána 23. února 2005
Účinnost od: 1. dubna 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. února 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
čá. 022/2005 Sb. rozeslána 23. února 2005
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 021/2005 Sb. rozeslána 21. února 2005
Účinnost od: 1. března 2005    Zrušeno : 20.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb.
Účinnost od: 21. února 2005    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2005
Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
Účinnost od: 21. února 2005
Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
čá. 020/2005 Sb. rozeslána 17. února 2005
Účinnost od: 17. února 2005
Vyhláška o zájmovém vzdělávání
Účinnost od: 17. února 2005    Zrušeno : 01.09.2016
Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Účinnost od: 17. února 2005
Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Účinnost od: 17. února 2005
Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
Účinnost od: 1. srpna 2005
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les
čá. 019/2005 Sb. rozeslána 15. února 2005
Účinnost od: 7. března 2005
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele
čá. 018/2005 Sb. rozeslána 15. února 2005
Účinnost od: 15. února 2005    Zrušeno : 31.12.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
Účinnost od: 15. února 2005
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)
Účinnost od: 15. února 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
čá. 017/2005 Sb. rozeslána 9. února 2005
Účinnost od: 9. února 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)
Účinnost od: 9. února 2005
Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Účinnost od: 1. dubna 2005    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb.
čá. 016/2005 Sb. rozeslána 8. února 2005
Účinnost od: 8. února 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. února 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. února 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 8. února 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2005 Sb. rozeslána 4. února 2005
Účinnost od: 4. února 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 014/2005 Sb. rozeslána 4. února 2005
Účinnost od: 4. února 2005    Účinnost do :08.05.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 4. února 2005
Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Účinnost od: 4. února 2005
Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
čá. 013/2005 Sb. rozeslána 31. ledna 2005
Účinnost od: 31. ledna 2005    Účinnost do :08.05.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. února 2005
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. února 2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti
čá. 012/2005 Sb. rozeslána 25. ledna 2005
Účinnost od: 25. ledna 2005
Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005
čá. 011/2005 Sb. rozeslána 25. ledna 2005
Účinnost od: 25. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2011
Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
Účinnost od: 25. ledna 2005
Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Účinnost od: 25. ledna 2005
Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
Účinnost od: 1. února 2005    Zrušeno : 01.01.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
čá. 010/2005 Sb. rozeslána 24. ledna 2005
Účinnost od: 30. září 2005
Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2005    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
čá. 009/2005 Sb. rozeslána 24. ledna 2005
Účinnost od: 1. února 2005    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
Účinnost od: 1. února 2005    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
čá. 008/2005 Sb. rozeslána 20. ledna 2005
Účinnost od: 1. února 2005    Zrušeno : 08.08.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
Účinnost od: 1. února 2005
Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
Účinnost od: 19. února 2005    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
čá. 007/2005 Sb. rozeslána 18. ledna 2005
Účinnost od: 31. prosince 2004
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. února 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/2005 Sb. rozeslána 13. ledna 2005
Účinnost od: 13. ledna 2005 s výjimkou
Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
Účinnost od: 13. ledna 2005    Zrušeno : 01.06.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2006    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví
Účinnost od: 13. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
čá. 005/2005 Sb. rozeslána 13. ledna 2005
Účinnost od: 13. ledna 2005    Účinnost do :08.05.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 13. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory
Účinnost od: 13. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
Účinnost od: 13. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Účinnost od: 13. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří
Účinnost od: 13. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská
Účinnost od: 13. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví
Účinnost od: 13. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy
Účinnost od: 13. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Účinnost od: 13. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko
Účinnost od: 13. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice
čá. 004/2005 Sb. rozeslána 11. ledna 2005
Účinnost od: 11. ledna 2005
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 675/2004 Sb.
Účinnost od: 2. února 2005
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce
Účinnost od: 11. ledna 2005
Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
Účinnost od: 11. ledna 2005
Vyhláška o organizaci školního roku
Účinnost od: 11. ledna 2005
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Účinnost od: 11. ledna 2005
Vyhláška o předškolním vzdělávání
Účinnost od: 11. ledna 2005
Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Účinnost od: 11. ledna 2005
Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
čá. 003/2005 Sb. rozeslána 10. ledna 2005
Účinnost od: 10. ledna 2005
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 656/2004 Sb.
Účinnost od: 1. března 2005    Zrušeno : 01.04.2015
Vyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh
Účinnost od: 10. ledna 2005
Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání
Účinnost od: 1. února 2005    Zrušeno : 04.07.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
Účinnost od: 10. ledna 2005
Nařízení vlády o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost
čá. 002/2005 Sb. rozeslána 6. ledna 2005
Účinnost od: 6. ledna 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. ledna 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Účinnost od: 6. ledna 2005
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003
Účinnost od: 6. ledna 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.04.2006
Zákon o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice
Účinnost od: 6. ledna 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
čá. 001/2005 Sb. rozeslána 3. ledna 2005
Účinnost od: 3. ledna 2005    Účinnost do :08.05.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 3. ledna 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zavřít
MENU