Sbírka předpisů 2004

čá. 236/2004 Sb. rozeslána 31. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.
čá. 235/2004 Sb. rozeslána 31. prosince 2004
Účinnost od: 31. prosince 2004    Zrušeno : 01.05.2009
Vyhláška, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů
Účinnost od: 31. prosince 2004
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
čá. 234/2004 Sb. rozeslána 31. prosince 2004
Účinnost od: 31. prosince 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Účinnost od: 1. ledna 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2004    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2004    Zrušeno : 21.06.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb.
čá. 233/2004 Sb. rozeslána 31. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 31.08.2010
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
čá. 232/2004 Sb. rozeslána 31. prosince 2004
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov
čá. 231/2004 Sb. rozeslána 31. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 230/2004 Sb. rozeslána 31. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Účinnost do :01.01.2006
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
čá. 229/2004 Sb. rozeslána 30. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem
Účinnost od: 31. prosince 2004    Zrušeno : 01.09.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 31.10.2016
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
čá. 228/2004 Sb. rozeslána 30. prosince 2004
Účinnost od: 30. prosince 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 30. prosince 2004
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
čá. 227/2004 Sb. rozeslána 23. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb.
Účinnost od: 23. prosince 2004    Zrušeno : 21.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
Účinnost od: 23. prosince 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
čá. 226/2004 Sb. rozeslána 29. prosince 2004
Účinnost od: 13. ledna 2005    Zrušeno : 06.01.2006
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou    Zrušeno : 12.07.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 225/2004 Sb. rozeslána 29. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 224/2004 Sb. rozeslána 23. prosince 2004
Účinnost od: 15. ledna 2005
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
Účinnost od: 23. prosince 2004    Zrušeno : 27.07.2016
Vyhláška, kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Účinnost od: 23. prosince 2004    Zrušeno : 27.03.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Účinnost od: 23. prosince 2004 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
Účinnost od: 12. ledna 2005
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
čá. 223/2004 Sb. rozeslána 18. prosince 2004
Účinnost od: 18. prosince 2004    Účinnost do :08.05.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 18. prosince 2004    Účinnost do :20.02.2005
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 222/2004 Sb. rozeslána 22. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb. a vyhlášky č. 201/2004 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
Účinnost od: 22. prosince 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování
čá. 221/2004 Sb. rozeslána 22. prosince 2004
Účinnost od: 6. ledna 2005    Účinnost do :01.01.2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2005
Účinnost od: 6. ledna 2005    Účinnost do :01.01.2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2005
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
čá. 220/2004 Sb. rozeslána 22. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2009
Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
čá. 219/2004 Sb. rozeslána 22. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2018
Vyhláška o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu
čá. 218/2004 Sb. rozeslána 22. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 25.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
čá. 217/2004 Sb. rozeslána 17. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 16.02.2021
Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.
čá. 216/2004 Sb. rozeslána 17. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 215/2004 Sb. rozeslána 17. prosince 2004
Účinnost od: 16. ledna 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
Účinnost od: 16. ledna 2005 s výjimkou
Zákon o správních poplatcích
Účinnost od: 17. prosince 2004
Ústavní zákon o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo
čá. 214/2004 Sb. rozeslána 15. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.08.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 213/2004 Sb. rozeslána 14. prosince 2004
Účinnost od: 14. prosince 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. prosince 2004
Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Účinnost od: 14. prosince 2004
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
Účinnost od: 14. prosince 2004
Zákon o evropské společnosti
čá. 212/2004 Sb. rozeslána 10. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
čá. 211/2004 Sb. rozeslána 10. prosince 2004
Účinnost od: 10. prosince 2004    Účinnost do :08.05.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 25. prosince 2004
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
Účinnost od: 1. ledna 2005
Nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
Účinnost od: 31. března 2005    Zrušeno : 19.07.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
čá. 210/2004 Sb. rozeslána 9. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.09.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci
čá. 209/2004 Sb. rozeslána 8. prosince 2004
Účinnost od: 8. prosince 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. prosince 2004    Zrušeno : 07.05.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zrušuje vyhláška č. 110/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.
Účinnost od: 8. prosince 2004    Zrušeno : 21.04.2016
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
čá. 208/2004 Sb. rozeslána 8. prosince 2004
Účinnost od: 8. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005
Účinnost od: 1. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
čá. 207/2004 Sb. rozeslána 7. prosince 2004
Účinnost od: 7. prosince 2004    Zrušeno : 01.08.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
čá. 206/2004 Sb. rozeslána 7. prosince 2004
Účinnost od: 7. prosince 2004 s výjimkou    Zrušeno : 29.12.2014
Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
čá. 205/2004 Sb. rozeslána 6. prosince 2004
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky
Účinnost od: 6. prosince 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
čá. 204/2004 Sb. rozeslána 3. prosince 2004
Účinnost od: 23. srpna 2004
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 2 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
Účinnost od: 3. prosince 2004
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují Emisní podmínky státních pokladničních poukázek
Účinnost od: 3. prosince 2004    Zrušeno : 07.12.2010
Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
Účinnost od: 3. prosince 2004
Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
čá. 203/2004 Sb. rozeslána 29. listopadu 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
Účinnost od: 1. prosince 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.
Účinnost od: 29. listopadu 2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004
Účinnost od: 29. listopadu 2004
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky
čá. 202/2004 Sb. rozeslána 3. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
čá. 201/2004 Sb. rozeslána 29. listopadu 2004
Účinnost od: 29. listopadu 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2005
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
čá. 200/2004 Sb. rozeslána 26. listopadu 2004
Účinnost od: 11. prosince 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení slov "představitelům státní moci a některých orgánů1)" v § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
Účinnost od: 26. listopadu 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.12.2018
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
čá. 199/2004 Sb. rozeslána 26. listopadu 2004
Účinnost od: 26. listopadu 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
čá. 198/2004 Sb. rozeslána 25. listopadu 2004
Účinnost od: 7. září 2004
Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 25. listopadu 2004    Účinnost do :01.05.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů
Účinnost od: 25. listopadu 2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
čá. 197/2004 Sb. rozeslána 25. listopadu 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
čá. 196/2004 Sb. rozeslána 25. listopadu 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Účinnost do :14.12.2005
Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
čá. 195/2004 Sb. rozeslána 23. listopadu 2004
Účinnost od: 23. listopadu 2004    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.
čá. 194/2004 Sb. rozeslána 22. listopadu 2004
Účinnost od: 22. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 565/2004 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2004
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2004
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. prosince 2004    Zrušeno : 12.02.2008
Vyhláška, kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
čá. 193/2004 Sb. rozeslána 19. listopadu 2004
Účinnost od: 19. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 455/1991 Sb. vyhlášeném pod č. 374/2004 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb.
Účinnost od: 19. listopadu 2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004
čá. 192/2004 Sb. rozeslána 11. listopadu 2004
Účinnost od: 26. listopadu 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
Účinnost od: 26. listopadu 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 21. září 2004 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 582/1998 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2003
Účinnost od: 11. listopadu 2004    Zrušeno : 31.03.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2005
čá. 191/2004 Sb. rozeslána 10. listopadu 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou    Zrušeno : 27.03.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.
čá. 190/2004 Sb. rozeslána 10. listopadu 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005
Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2005
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
čá. 189/2004 Sb. rozeslána 9. listopadu 2004
Účinnost od: 1. prosince 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. listopadu 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. listopadu 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 188/2004 Sb. rozeslána 8. listopadu 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
čá. 187/2004 Sb. rozeslána 5. listopadu 2004
Účinnost od: 5. listopadu 2004    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
Účinnost od: 1. prosince 2004    Zrušeno : 01.03.2008
Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
čá. 186/2004 Sb. rozeslána 29. října 2004
Účinnost od: 29. října 2004    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.
čá. 185/2004 Sb. rozeslána 25. října 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
Účinnost od: 25. října 2004    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
Účinnost od: 25. října 2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)
Účinnost od: 25. října 2004    Zrušeno : 20.07.2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
čá. 184/2004 Sb. rozeslána 22. října 2004
Účinnost od: 6. listopadu 2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 29. července 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. srpna 2004
Účinnost od: 1. listopadu 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 6. listopadu 2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. července 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. srpna 2004
Účinnost od: 22. října 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
čá. 183/2004 Sb. rozeslána 20. října 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.08.2009
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
čá. 182/2004 Sb. rozeslána 20. října 2004
Účinnost od: 20. října 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec
Účinnost od: 20. října 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí
Účinnost od: 20. října 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá
Účinnost od: 20. října 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří
Účinnost od: 20. října 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky
Účinnost od: 20. října 2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice
čá. 181/2004 Sb. rozeslána 15. října 2004
Účinnost od: 15. října 2004
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Účinnost od: 1. listopadu 2004    Zrušeno : 29.04.2014
Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
čá. 180/2004 Sb. rozeslána 13. října 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.04.2006
Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 7. září 2004
Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 13. října 2004    Zrušeno : 21.08.2009
Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
čá. 179/2004 Sb. rozeslána 8. října 2004
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 01.09.2008
Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 8. října 2004    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
Účinnost od: 1. ledna 2005
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
čá. 178/2004 Sb. rozeslána 1. října 2004
Účinnost od: 1. října 2004
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003
Účinnost od: 1. října 2004
Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
Účinnost od: 1. října 2004
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. října 2004    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Účinnost od: 1. října 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2004
Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Účinnost od: 1. října 2004    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
čá. 177/2004 Sb. rozeslána 30. září 2004
Účinnost od: 15. října 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 15. října 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 18. srpna 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2004    Zrušeno : 21.12.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 176/2004 Sb. rozeslána 30. září 2004
Účinnost od: 20. října 2004
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 425. výročí prvního vydání Kralické bible
Účinnost od: 15. října 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení
čá. 175/2004 Sb. rozeslána 24. září 2004
Účinnost od: 1. října 2004    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
Účinnost od: 1. října 2004    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
Účinnost od: 1. října 2004    Zrušeno : 01.04.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
Účinnost od: 1. října 2004    Zrušeno : 01.04.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
čá. 174/2004 Sb. rozeslána 24. září 2004
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Účinnost od: 1. ledna 2006
Zákon správní řád
čá. 173/2004 Sb. rozeslána 23. září 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
čá. 172/2004 Sb. rozeslána 22. září 2004
Účinnost od: 22. září 2004    Účinnost do :06.02.2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. října 2004    Zrušeno : 01.12.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků
čá. 171/2004 Sb. rozeslána 22. září 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.07.2012
Vyhláška o elektronických podatelnách
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.07.2012
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
čá. 170/2004 Sb. rozeslána 21. září 2004
Účinnost od: 21. září 2004
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
Účinnost od: 21. září 2004    Zrušeno : 01.07.2010
Nařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
Účinnost od: 1. listopadu 2004    Zrušeno : 01.07.2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2004    Zrušeno : 14.08.2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
čá. 169/2004 Sb. rozeslána 17. září 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2014
Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 168/2004 Sb. rozeslána 15. září 2004
Účinnost od: 15. září 2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 123/2000 Sb. vyhlášeném pod č. 346/2003 Sb.
Účinnost od: 15. září 2004
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru
čá. 167/2004 Sb. rozeslána 9. září 2004
Účinnost od: 26. července 2004    Zrušeno : 19.09.2016
Úplné znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 9. září 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 166/2004 Sb. rozeslána 7. září 2004
Účinnost od: 7. září 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
Účinnost od: 7. září 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 7. září 2004    Zrušeno : 01.08.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
Účinnost od: 7. září 2004
Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
čá. 165/2004 Sb. rozeslána 3. září 2004
Účinnost od: 3. září 2004    Účinnost do :05.12.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 164/2004 Sb. rozeslána 3. září 2004
Účinnost od: 3. září 2004    Účinnost do :05.12.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 163/2004 Sb. rozeslána 31. srpna 2004
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 01.09.2005
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 162/2004 Sb. rozeslána 26. srpna 2004
Účinnost od: 26. srpna 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2004 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 poslední věty, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 01.10.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.
čá. 161/2004 Sb. rozeslána 24. srpna 2004
Účinnost od: 24. srpna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. srpna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. srpna 2004
Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8
čá. 160/2004 Sb. rozeslána 18. srpna 2004
Účinnost od: 18. srpna 2004    Účinnost do :05.12.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 18. srpna 2004    Zrušeno : 23.08.2006
Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
čá. 159/2004 Sb. rozeslána 13. srpna 2004
Účinnost od: 31. července 2004
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 13. srpna 2004
Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
čá. 158/2004 Sb. rozeslána 13. srpna 2004
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 01.09.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 157/2004 Sb. rozeslána 13. srpna 2004
Účinnost od: 13. srpna 2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 133/2000 Sb. vyhlášeném pod č. 302/2004 Sb.
Účinnost od: 1. července 2004 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 156/2004 Sb. rozeslána 11. srpna 2004
Účinnost od: 11. srpna 2004    Účinnost do :05.12.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 2. června 2004
Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004 Sb.
Účinnost od: 11. srpna 2004    Zrušeno : 18.02.2010
Nařízení vlády, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
čá. 155/2004 Sb. rozeslána 11. srpna 2004
Účinnost od: 28. května 2004
Úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 27. května 2004
Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 28. dubna 2004
Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 154/2004 Sb. rozeslána 10. srpna 2004
Účinnost od: 10. srpna 2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 257/2004 Sb.
Účinnost od: 1. září 2004
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Novogotika - zámek Hluboká" po 2 000 Kč
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 01.08.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 25.11.2006
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
čá. 153/2004 Sb. rozeslána 5. srpna 2004
Účinnost od: 27. května 2004
Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 152/2004 Sb. rozeslána 5. srpna 2004
Účinnost od: 14. července 2004
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny plánu přidělení kmitočtových pásem
Účinnost od: 15. srpna 2004
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 151/2004 Sb. rozeslána 4. srpna 2004
Účinnost od: 4. srpna 2004    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Účinnost od: 16. srpna 2004    Zrušeno : 01.06.2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
čá. 150/2004 Sb. rozeslána 30. července 2004
Účinnost od: 2. srpna 2004    Účinnost do :03.08.2007
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2007, 3,95 %
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.04.2018
Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin
Účinnost od: 30. července 2004    Účinnost do :07.11.2004
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
čá. 149/2004 Sb. rozeslána 30. července 2004
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 31.12.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.08.2012
Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky
Účinnost od: 1. ledna 2005    Účinnost do :01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
čá. 148/2004 Sb. rozeslána 30. července 2004
Účinnost od: 1. srpna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.
čá. 147/2004 Sb. rozeslána 30. července 2004
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků
čá. 146/2004 Sb. rozeslána 29. července 2004
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh
čá. 145/2004 Sb. rozeslána 27. července 2004
Účinnost od: 1. září 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.
čá. 144/2004 Sb. rozeslána 26. července 2004
Účinnost od: 26. července 2004    Zrušeno : 19.09.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. července 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. července 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
čá. 143/2004 Sb. rozeslána 23. července 2004
Účinnost od: 1. října 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. října 2004
Zákon o zaměstnanosti
čá. 142/2004 Sb. rozeslána 23. července 2004
Účinnost od: 31. srpna 2004
Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
Účinnost od: 1. ledna 2007
Vyhláška, kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 27.07.2016
Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
Účinnost od: 23. července 2004    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou
čá. 141/2004 Sb. rozeslána 22. července 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 29.07.2016
Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 140/2004 Sb. rozeslána 21. července 2004
Účinnost od: 26. července 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele
Účinnost od: 1. srpna 2004
Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška o registraci chemických látek
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
čá. 139/2004 Sb. rozeslána 20. července 2004
Účinnost od: 20. července 2004    Zrušeno : 14.03.2011
Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Účinnost od: 20. července 2004    Zrušeno : 01.09.2017
Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků
čá. 138/2004 Sb. rozeslána 19. července 2004
Účinnost od: 1. září 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2004
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Účinnost od: 1. srpna 2004
Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
čá. 137/2004 Sb. rozeslána 19. července 2004
Účinnost od: 19. července 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. července 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. července 2004
Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
čá. 136/2004 Sb. rozeslána 16. července 2004
Účinnost od: 1. srpna 2004
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
čá. 135/2004 Sb. rozeslána 9. července 2004
Účinnost od: 9. července 2004    Účinnost do :10.10.2004
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 134/2004 Sb. rozeslána 15. července 2004
Účinnost od: 30. července 2004    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu
Účinnost od: 2. srpna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
čá. 133/2004 Sb. rozeslána 13. července 2004
Účinnost od: 13. července 2004    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří (vyhláška o výrobě a distribuci léčiv)
čá. 132/2004 Sb. rozeslána 13. července 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.04.2006
Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 131/2004 Sb. rozeslána 8. července 2004
Účinnost od: 8. července 2004    Zrušeno : 03.10.2012
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádosti
Účinnost od: 1. září 2004
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par
Účinnost od: 1. září 2004
Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 28.11.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
čá. 130/2004 Sb. rozeslána 7. července 2004
Účinnost od: 7. července 2004    Účinnost do :05.12.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 7. července 2004    Účinnost do :05.12.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 7. července 2004    Účinnost do :01.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
Účinnost od: 1. srpna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva
Účinnost od: 1. srpna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.01.2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.
Účinnost od: 7. července 2004    Zrušeno : 01.06.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví
Účinnost od: 7. července 2004
Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
čá. 129/2004 Sb. rozeslána 1. července 2004
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.07.2009
Vyhláška, kterou se stanoví zkušební řád pro atestační zkoušky a pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.07.2009
Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky
čá. 128/2004 Sb. rozeslána 30. června 2004
Účinnost od: 30. června 2004
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.07.2009
Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie
Účinnost od: 1. července 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.09.2013
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí
Účinnost od: 1. července 2004
Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.
čá. 127/2004 Sb. rozeslána 29. června 2004
Účinnost od: 1. července 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Účinnost od: 1. července 2004 s výjimkou
Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. června 2004    Zrušeno : 01.01.2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 126/2004 Sb. rozeslána 29. června 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005
Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů
Účinnost od: 1. ledna 2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace
čá. 125/2004 Sb. rozeslána 25. června 2004
Účinnost od: 25. června 2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 291/2004 Sb. a ve vyhlášce č. 345/2004 Sb.
Účinnost od: 30. června 2004    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Komise pro cenné papíry č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování
čá. 124/2004 Sb. rozeslána 24. června 2004
Účinnost od: 15. července 2004
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 123/2004 Sb. rozeslána 24. června 2004
Účinnost od: 24. června 2004    Účinnost do :05.12.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 9. července 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška o pravidlech nakládání s vnitřními informacemi
Účinnost od: 1. července 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Účinnost od: 1. července 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb.
Účinnost od: 24. června 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. a zákona č. 428/2003 Sb.
Účinnost od: 24. června 2004
Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava
čá. 122/2004 Sb. rozeslána 24. června 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 121/2004 Sb. rozeslána 21. června 2004
Účinnost od: 1. srpna 2004    Zrušeno : 01.06.2006
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
Účinnost od: 1. července 2004
Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
Účinnost od: 21. června 2004
Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
čá. 120/2004 Sb. rozeslána 18. června 2004
Účinnost od: 1. září 2004
Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
Účinnost od: 1. září 2004
Vyhláška o geologické dokumentaci
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.06.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.06.2006
Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií
čá. 119/2004 Sb. rozeslána 15. června 2004
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2004 s výjimkou    Zrušeno : 31.12.2005
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
čá. 118/2004 Sb. rozeslána 15. června 2004
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.05.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. června 2004    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. června 2004 s výjimkou
Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
Účinnost od: 15. června 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
čá. 117/2004 Sb. rozeslána 9. června 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2015
Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 9. června 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.
čá. 116/2004 Sb. rozeslána 9. června 2004
Účinnost od: 12. června 2004
Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
čá. 115/2004 Sb. rozeslána 8. června 2004
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzu investičního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu a způsob informování Komise pro cenné papíry o využívání vnitřních informací a o manipulaci s trhem
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 114/2004 Sb. rozeslána 7. června 2004
Účinnost od: 7. června 2004
Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
Účinnost od: 1. července 2004
Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 01.04.2017
Vyhláška o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci
čá. 113/2004 Sb. rozeslána 7. června 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Úplné znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2004    Zrušeno : 01.06.2006
Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 112/2004 Sb. rozeslána 7. června 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Úplné znění zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2004    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu
čá. 111/2004 Sb. rozeslána 3. června 2004
Účinnost od: 23. června 2004
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Leoše Janáčka
Účinnost od: 3. června 2004    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb.
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 01.09.2008
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 01.09.2008
Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu podle § 5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Účinnost od: 3. června 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.
čá. 110/2004 Sb. rozeslána 2. června 2004
Účinnost od: 2. června 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. června 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
čá. 109/2004 Sb. rozeslána 28. května 2004
Účinnost od: 1. června 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
Účinnost od: 1. června 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. května 2004    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
čá. 108/2004 Sb. rozeslána 2. června 2004
Účinnost od: 2. června 2004    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2004 Sb. rozeslána 31. května 2004
Účinnost od: 1. července 2004
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
čá. 106/2004 Sb. rozeslána 31. května 2004
Účinnost od: 31. května 2004    Zrušeno : 01.07.2012
Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Účinnost od: 31. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2012
Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
Účinnost od: 31. května 2004
Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
Účinnost od: 31. května 2004
Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby
Účinnost od: 31. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 12.07.2008
Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
Účinnost od: 31. května 2004    Zrušeno : 01.02.2012
Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
Účinnost od: 31. května 2004    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
Účinnost od: 31. května 2004    Zrušeno : 01.11.2012
Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Účinnost od: 31. května 2004 s výjimkou
Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 105/2004 Sb. rozeslána 28. května 2004
Účinnost od: 28. května 2004
Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
Účinnost od: 28. května 2004    Zrušeno : 01.10.2010
Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení
Účinnost od: 28. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.04.2017
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Účinnost od: 28. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. května 2004
Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
čá. 104/2004 Sb. rozeslána 27. května 2004
Účinnost od: 27. května 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Účinnost od: 1. ledna 2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky
Účinnost od: 27. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 27. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. května 2004
Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní
Účinnost od: 27. května 2004
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
čá. 103/2004 Sb. rozeslána 26. května 2004
Účinnost od: 26. května 2004    Účinnost do :05.09.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 10. června 2004
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003
Účinnost od: 26. května 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
čá. 102/2004 Sb. rozeslána 24. května 2004
Účinnost od: 24. května 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb.
Účinnost od: 24. května 2004
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
čá. 101/2004 Sb. rozeslána 18. května 2004
Účinnost od: 1. června 2004    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
čá. 100/2004 Sb. rozeslána 18. května 2004
Účinnost od: 20. května 2004    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.
Účinnost od: 20. května 2004    Zrušeno : 01.10.2012
Vyhláška, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách
Účinnost od: 20. května 2004    Zrušeno : 15.02.2008
Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin
čá. 099/2004 Sb. rozeslána 14. května 2004
Účinnost od: 14. května 2004    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
čá. 098/2004 Sb. rozeslána 14. května 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. května 2004
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 097/2004 Sb. rozeslána 14. května 2004
Účinnost od: 14. května 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Účinnost od: 29. května 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb.
čá. 096/2004 Sb. rozeslána 14. května 2004
Účinnost od: 30. dubna 2004
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 25. května 2004
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
Účinnost od: 14. května 2004
Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. května 2004
Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států
Účinnost od: 14. května 2004
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 161/2002 Sb., kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády
Účinnost od: 1. července 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb. a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. května 2004
Zákon o zásluhách Edvarda Beneše
čá. 095/2004 Sb. rozeslána 13. května 2004
Účinnost od: 1. června 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 094/2004 Sb. rozeslána 13. května 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 12. července 2004    Zrušeno : 01.12.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 093/2004 Sb. rozeslána 11. května 2004
Účinnost od: 11. května 2004    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích)
čá. 092/2004 Sb. rozeslána 7. května 2004
Účinnost od: 22. května 2004    Zrušeno : 31.01.2020
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
Účinnost od: 7. května 2004    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
čá. 091/2004 Sb. rozeslána 7. května 2004
Účinnost od: 7. května 2004    Účinnost do :01.05.2005
Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. září 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 7. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 090/2004 Sb. rozeslána 1. května 2004
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 089/2004 Sb. rozeslána 5. května 2004
Účinnost od: 5. května 2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 224/2004 Sb.
Účinnost od: 20. května 2004    Účinnost do :05.09.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 31. prosince 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II"
Účinnost od: 1. června 2004
Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
Účinnost od: 5. května 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
čá. 088/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 18.12.2015
Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek
Účinnost od: 30. dubna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 18.07.2017
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Bolivijské republice, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer"
Účinnost od: 30. dubna 2004    Zrušeno : 18.07.2017
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
čá. 087/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 31.12.2006
Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 11.07.2008
Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
čá. 086/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 15.07.2007
Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.08.2009
Vyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 08.03.2006
Vyhláška o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
čá. 085/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.04.2010
Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 15.04.2007
Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky
čá. 084/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
čá. 083/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2004
Zákon o omezení plateb v hotovosti
čá. 082/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 15. května 2004
Sdělení Ministerstva spravedlnosti, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
čá. 081/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 29.07.2016
Sdělení Ministerstva financí, kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působností
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 12.07.2012
Vyhláška, kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.09.2008
Nařízení vlády o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Účinnost od: 1. května 2004    Účinnost do :01.05.2005
Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004
Účinnost od: 30. dubna 2004
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)
čá. 080/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 30. dubna 2004
Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
čá. 079/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.07.2006
Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.07.2006
Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby
čá. 078/2004 Sb. rozeslána 23. dubna 2004
Účinnost od: 8. května 2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. dubna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. května 2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o dani z přidané hodnoty přijatému Parlamentem dne 1. dubna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
čá. 077/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
Účinnost od: 30. dubna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
čá. 076/2004 Sb. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
čá. 075/2004 Sb. rozeslána 29. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
Účinnost od: 20. května 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.06.2010
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
čá. 074/2004 Sb. rozeslána 29. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 10.07.2010
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
Účinnost od: 1. května 2004    Účinnost do :01.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky č. 472/2002 Sb.
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
čá. 073/2004 Sb. rozeslána 29. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.06.2009
Vyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
čá. 072/2004 Sb. rozeslána 28. dubna 2004
Účinnost od: 28. dubna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. dubna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. dubna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Účinnost od: 1. září 2004
Zákon o zřízení Univerzity obrany
čá. 071/2004 Sb. rozeslána 28. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství
Účinnost od: 28. dubna 2004
Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.08.2016
Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 19.05.2006
Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
čá. 070/2004 Sb. rozeslána 27. dubna 2004
Účinnost od: 27. dubna 2004
Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
čá. 069/2004 Sb. rozeslána 26. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
čá. 068/2004 Sb. rozeslána 26. dubna 2004
Účinnost od: 26. dubna 2004    Zrušeno : 15.03.2011
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.09.2020
Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy
Účinnost od: 26. dubna 2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.
čá. 067/2004 Sb. rozeslána 26. dubna 2004
Účinnost od: 26. dubna 2004
Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat
Účinnost od: 26. dubna 2004    Zrušeno : 03.09.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
čá. 066/2004 Sb. rozeslána 26. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.07.2011
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
čá. 065/2004 Sb. rozeslána 23. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění vyhlášky č. 363/2001 Sb.
Účinnost od: 23. dubna 2004
Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
čá. 064/2004 Sb. rozeslána 23. dubna 2004
Účinnost od: 23. dubna 2004    Zrušeno : 31.03.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 31.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.09.2019
Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 07.01.2009
Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě
Účinnost od: 23. dubna 2004    Zrušeno : 07.01.2009
Vyhláška o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu
čá. 063/2004 Sb. rozeslána 23. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon o dluhopisech
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 19.08.2013
Zákon o kolektivním investování
čá. 062/2004 Sb. rozeslána 23. dubna 2004
Účinnost od: 23. dubna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 29.07.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon o Celní správě České republiky
čá. 061/2004 Sb. rozeslána 23. dubna 2004
Účinnost od: 23. dubna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/2004 Sb. rozeslána 21. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky
Účinnost od: 21. dubna 2004    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
čá. 059/2004 Sb. rozeslána 21. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.
čá. 058/2004 Sb. rozeslána 21. dubna 2004
Účinnost od: 21. dubna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 08.08.2006
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.02.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb.
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky
čá. 057/2004 Sb. rozeslána 16. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 14.04.2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
Účinnost od: 16. dubna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 16. dubna 2004
Zákon o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů
Účinnost od: 16. dubna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 056/2004 Sb. rozeslána 14. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.11.2008
Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
čá. 055/2004 Sb. rozeslána 9. dubna 2004
Účinnost od: 28. dubna 2004
Vyhláška o vydání pamětních 2 500 Kč mincí se zlatým středem a stříbrným mezikružím ke vstupu České republiky do Evropské unie
Účinnost od: 28. dubna 2004
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke vstupu České republiky do Evropské unie
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.04.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb.
Účinnost od: 9. dubna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro zemědělské výrobky
čá. 054/2004 Sb. rozeslána 9. dubna 2004
Účinnost od: 15. dubna 2004    Zrušeno : 31.12.2007
Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
Účinnost od: 24. března 2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. února 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. března 2004
Účinnost od: 9. dubna 2004    Zrušeno : 01.04.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 053/2004 Sb. rozeslána 9. dubna 2004
Účinnost od: 9. dubna 2004    Zrušeno : 17.02.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 052/2004 Sb. rozeslána 7. dubna 2004
Účinnost od: 7. dubna 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 11.01.2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
čá. 051/2004 Sb. rozeslána 7. dubna 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 050/2004 Sb. rozeslána 7. dubna 2004
Účinnost od: 7. dubna 2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 157/2003 Sb.
Účinnost od: 1. března 2004 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 7. dubna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
čá. 049/2004 Sb. rozeslána 5. dubna 2004
Účinnost od: 5. dubna 2004    Zrušeno : 01.07.2006
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
čá. 048/2004 Sb. rozeslána 5. dubna 2004
Účinnost od: 5. dubna 2004 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
čá. 047/2004 Sb. rozeslána 31. března 2004
Účinnost od: 1. července 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb.
Účinnost od: 1. července 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. března 2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004
čá. 046/2004 Sb. rozeslána 1. dubna 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Účinnost od: 1. dubna 2004    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů
čá. 045/2004 Sb. rozeslána 1. dubna 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
čá. 044/2004 Sb. rozeslána 1. dubna 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
čá. 043/2004 Sb. rozeslána 30. března 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004    Zrušeno : 25.08.2011
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Účinnost od: 30. března 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
čá. 042/2004 Sb. rozeslána 26. března 2004
Účinnost od: 26. března 2004
Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
Účinnost od: 30. dubna 2004    Zrušeno : 11.10.2006
Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
čá. 041/2004 Sb. rozeslána 24. března 2004
Účinnost od: 8. dubna 2004    Účinnost do :05.09.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 15. dubna 2004
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Empír - zámek Kačina" po 2 000 Kč
Účinnost od: 24. března 2004    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 10.05.2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
čá. 040/2004 Sb. rozeslána 22. března 2004
Účinnost od: 22. března 2004    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet některých dalších věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
Účinnost od: 1. července 2004
Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 039/2004 Sb. rozeslána 19. března 2004
Účinnost od: 18. dubna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. března 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. března 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 038/2004 Sb. rozeslána 19. března 2004
Účinnost od: 23. února 2004
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet
Účinnost od: 15. dubna 2004
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
čá. 037/2004 Sb. rozeslána 19. března 2004
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
čá. 036/2004 Sb. rozeslána 17. března 2004
Účinnost od: 21. ledna 2004 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 035/2004 Sb. rozeslána 17. března 2004
Účinnost od: 22. března 2004    Účinnost do :23.03.2009
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2009, 3,80 %
Účinnost od: 17. března 2004    Zrušeno : 01.01.2008
Nařízení vlády o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
čá. 034/2004 Sb. rozeslána 10. března 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva dopravy o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
Účinnost od: 10. března 2004    Zrušeno : 08.12.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.
Účinnost od: 10. března 2004    Účinnost do :01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti
Účinnost od: 1. dubna 2004    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády o stanovení výše poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2004/2005
Účinnost od: 10. března 2004    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb.
čá. 033/2004 Sb. rozeslána 11. března 2004
Účinnost od: 26. března 2004    Účinnost do :05.09.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 26. března 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení bodu 18 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. března 2005
Vyhláška, kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů
čá. 032/2004 Sb. rozeslána 5. března 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. března 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. března 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
čá. 031/2004 Sb. rozeslána 4. března 2004
Účinnost od: 19. března 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2004 ve věci návrhu na zrušení § 42 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách
čá. 030/2004 Sb. rozeslána 3. března 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Účinnost od: 2. dubna 2004 s výjimkou
Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Účinnost od: 3. března 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Účinnost od: 3. března 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.09.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
Účinnost od: 1. června 2004    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
čá. 029/2004 Sb. rozeslána 27. února 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 028/2004 Sb. rozeslána 27. února 2004
Účinnost od: 1. března 2004    Zrušeno : 18.08.2014
Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
čá. 027/2004 Sb. rozeslána 25. února 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004    Zrušeno : 01.06.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Účinnost od: 25. února 2004    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.
čá. 026/2004 Sb. rozeslána 19. února 2004
Účinnost od: 5. března 2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 14. ledna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. ledna 2004
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 5. března 2004
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 11. prosince 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. ledna 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2004 Sb. rozeslána 25. února 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004    Zrušeno : 01.06.2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. března 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. února 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
Účinnost od: 25. února 2004    Zrušeno : 31.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. února 2004 s výjimkou
Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Účinnost od: 1. března 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. února 2004
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
čá. 024/2004 Sb. rozeslána 19. února 2004
Účinnost od: 5. března 2004    Účinnost do :05.09.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 20. března 2004
Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce Železnice
Účinnost od: 20. března 2004
Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice
čá. 023/2004 Sb. rozeslána 24. února 2004
Účinnost od: 1. března 2004    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy pro měření magnetických charakteristik magnetů
Účinnost od: 1. března 2004    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku
Účinnost od: 1. března 2004    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na trhací stroje a lisy
Účinnost od: 1. března 2004    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton
Účinnost od: 1. března 2004    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tvrdoměry na kovy
Účinnost od: 1. března 2004    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kyvadlová kladiva
Účinnost od: 1. března 2004    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče
čá. 022/2004 Sb. rozeslána 19. února 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 31. ledna 2004
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
čá. 021/2004 Sb. rozeslána 19. února 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
čá. 020/2004 Sb. rozeslána 13. února 2004
Účinnost od: 1. března 2004 s výjimkou    Zrušeno : 28.06.2011
Vyhláška, kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování
Účinnost od: 13. února 2004    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády o stanovení množstevního omezení vývozu obilovin a výrobků z obilovin z České republiky
Účinnost od: 13. února 2004    Zrušeno : 31.12.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
Účinnost od: 13. února 2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
čá. 019/2004 Sb. rozeslána 13. února 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2014
Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 28. února 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice
čá. 018/2004 Sb. rozeslána 10. února 2004
Účinnost od: 10. února 2004    Zrušeno : 29.07.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů
Účinnost od: 25. února 2004    Účinnost do :13.06.2004
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
čá. 017/2004 Sb. rozeslána 13. února 2004
Účinnost od: 15. února 2004
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
čá. 016/2004 Sb. rozeslána 12. února 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Účinnost od: 1. července 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 015/2004 Sb. rozeslána 12. února 2004
Účinnost od: 12. února 2004    Zrušeno : 01.07.2017
Nařízení vlády o plánování obrany státu
Účinnost od: 12. února 2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb.
čá. 014/2004 Sb. rozeslána 12. února 2004
Účinnost od: 1. března 2004
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
Účinnost od: 1. března 2004
Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
čá. 013/2004 Sb. rozeslána 6. února 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Úplné znění zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 15. února 2004    Zrušeno : 15.10.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.
Účinnost od: 6. února 2004    Zrušeno : 01.04.2008
Vyhláška, kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv
Účinnost od: 1. března 2004    Zrušeno : 15.08.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění vyhlášky č. 303/2003 Sb.
čá. 012/2004 Sb. rozeslána 5. února 2004
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2006
Zákon o veřejných zakázkách
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 01.12.2018
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
čá. 011/2004 Sb. rozeslána 30. ledna 2004
Účinnost od: 15. února 2004
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
Účinnost od: 1. února 2004 s výjimkou    Zrušeno : 25.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2004
Nařízení vlády, kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
Účinnost od: 1. února 2004    Zrušeno : 21.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
čá. 010/2004 Sb. rozeslána 30. ledna 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. února 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb.
čá. 009/2004 Sb. rozeslána 29. ledna 2004
Účinnost od: 29. ledna 2004
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Účinnost od: 1. února 2004    Zrušeno : 28.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 008/2004 Sb. rozeslána 23. ledna 2004
Účinnost od: 20. října 2003
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny č. 2 číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
Účinnost od: 23. ledna 2004    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb.
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 02.06.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
čá. 007/2004 Sb. rozeslána 23. ledna 2004
Účinnost od: 7. února 2004    Účinnost do :25.04.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 7. února 2004    Účinnost do :25.04.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. února 2004
Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
Účinnost od: 23. ledna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
Účinnost od: 23. ledna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
čá. 006/2004 Sb. rozeslána 15. ledna 2004
Účinnost od: 15. ledna 2004
Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad
čá. 005/2004 Sb. rozeslána 20. ledna 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 14.04.2006
Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2004
Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 4. února 2004    Zrušeno : 01.10.2006
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. j) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
čá. 004/2004 Sb. rozeslána 20. ledna 2004
Účinnost od: 1. února 2004    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 003/2004 Sb. rozeslána 14. ledna 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004
Úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 29. ledna 2004
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
čá. 002/2004 Sb. rozeslána 5. ledna 2004
Účinnost od: 5. ledna 2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 344/2003 Sb.
Účinnost od: 5. ledna 2004    Zrušeno : 25.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. ledna 2004    Zrušeno : 05.05.2006
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin
Účinnost od: 1. února 2004
Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
Účinnost od: 1. února 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. ledna 2004    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 001/2004 Sb. rozeslána 2. ledna 2004
Účinnost od: 21. ledna 2004
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
Účinnost od: 1. února 2004    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
Účinnost od: 2. ledna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zavřít
MENU