Sbírka předpisů 2003

čá. 160/2003 Sb. rozeslána 31. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.05.2014
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2011
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM)
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
Účinnost od: 31. prosince 2003
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002
čá. 159/2003 Sb. rozeslána 31. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004
Účinnost od: 31. prosince 2003
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Účinnost od: 31. prosince 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
čá. 158/2003 Sb. rozeslána 31. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
čá. 157/2003 Sb. rozeslána 31. prosince 2003
Účinnost od: 29. října 2003    Zrušeno : 01.01.2014
Úplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 156/2003 Sb. rozeslána 31. prosince 2003
Účinnost od: 31. prosince 2003    Zrušeno : 05.11.2004
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.05.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 15.02.2019
Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
čá. 155/2003 Sb. rozeslána 31. prosince 2003
Účinnost od: 31. prosince 2003
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2003 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 154/2003 Sb. rozeslána 31. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů
čá. 153/2003 Sb. rozeslána 29. prosince 2003
Účinnost od: 31. prosince 2003    Zrušeno : 13.01.2005
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 31. prosince 2003
čá. 152/2003 Sb. rozeslána 29. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
čá. 151/2003 Sb. rozeslána 23. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004    Účinnost do :01.01.2005
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
čá. 150/2003 Sb. rozeslána 22. prosince 2003
Účinnost od: 22. prosince 2003
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 26. listopadu 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. prosince 2003
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. listopadu 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 149/2003 Sb. rozeslána 22. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
čá. 148/2003 Sb. rozeslána 19. prosince 2003
Účinnost od: 19. prosince 2003    Účinnost do :25.04.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 19. prosince 2003    Zrušeno : 25.03.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb.
Účinnost od: 19. prosince 2003    Účinnost do :01.01.2004
Nařízení vlády o neuplatnění dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
Účinnost od: 19. prosince 2003    Zrušeno : 01.07.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka
Účinnost od: 19. prosince 2003    Zrušeno : 01.07.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz
Účinnost od: 19. prosince 2003    Zrušeno : 01.01.2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.
čá. 147/2003 Sb. rozeslána 19. prosince 2003
Účinnost od: 19. prosince 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb.
Účinnost od: 19. prosince 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
Účinnost od: 3. ledna 2004
Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Účinnost od: 19. prosince 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
čá. 146/2003 Sb. rozeslána 18. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 145/2003 Sb. rozeslána 16. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 144/2003 Sb. rozeslána 16. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 143/2003 Sb. rozeslána 15. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004
čá. 142/2003 Sb. rozeslána 15. prosince 2003
Účinnost od: 15. prosince 2003    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 20.02.2008
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
čá. 141/2003 Sb. rozeslána 15. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
čá. 140/2003 Sb. rozeslána 12. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 14.07.2005
Vyhláška, která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobků
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
čá. 139/2003 Sb. rozeslána 12. prosince 2003
Účinnost od: 12. prosince 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb.
Účinnost od: 12. prosince 2003
Zákon, kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
čá. 138/2003 Sb. rozeslána 10. prosince 2003
Účinnost od: 10. prosince 2003
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
Účinnost od: 10. prosince 2003    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
čá. 137/2003 Sb. rozeslána 8. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
čá. 136/2003 Sb. rozeslána 5. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.05.2004
Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 135/2003 Sb. rozeslána 3. prosince 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
Účinnost od: 1. ledna 2004    Účinnost do :01.05.2004
Vyhláška o stanovení podmínek užívání průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a jeho náležitosti
čá. 134/2003 Sb. rozeslána 1. prosince 2003
Účinnost od: 31. října 2003
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. prosince 2003    Zrušeno : 29.07.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie
čá. 133/2003 Sb. rozeslána 28. listopadu 2003
Účinnost od: 1. prosince 2003
Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku
čá. 132/2003 Sb. rozeslána 28. listopadu 2003
Účinnost od: 28. listopadu 2003    Zrušeno : 01.01.2006
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 387/2003 Sb.
Účinnost od: 1. října 2003
Úplné znění zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 28. listopadu 2003    Zrušeno : 24.08.2006
Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
Účinnost od: 1. prosince 2003
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
čá. 131/2003 Sb. rozeslána 27. listopadu 2003
Účinnost od: 1. prosince 2003    Zrušeno : 01.12.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2002 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
čá. 130/2003 Sb. rozeslána 27. listopadu 2003
Účinnost od: 22. září 2003
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu síťových směrovacích čísel
Účinnost od: 27. listopadu 2003    Účinnost do :25.04.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. prosince 2003    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. listopadu 2003    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády o stanovení postupu pro dovoz obuvi, stolního a kuchyňského nádobí z porcelánu a keramiky pocházející z Čínské lidové republiky pro období květen až prosinec 2004
Účinnost od: 27. listopadu 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
čá. 129/2003 Sb. rozeslána 27. listopadu 2003
Účinnost od: 27. listopadu 2003    Zrušeno : 03.12.2004
Vyhláška stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do České republiky (vyhláška o všeobecné dovozní licenci)
Účinnost od: 27. listopadu 2003    Zrušeno : 03.12.2004
Vyhláška k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb.
čá. 128/2003 Sb. rozeslána 20. listopadu 2003
Účinnost od: 1. prosince 2003
Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
čá. 127/2003 Sb. rozeslána 18. listopadu 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 31.12.2008
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví
Účinnost od: 18. listopadu 2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev
čá. 126/2003 Sb. rozeslána 13. listopadu 2003
Účinnost od: 13. listopadu 2003    Účinnost do :25.04.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 13. listopadu 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. listopadu 2003    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví citlivá činnost pro Hradní stráž
Účinnost od: 13. listopadu 2003    Účinnost do :01.01.2004
Nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz semena řepky
čá. 125/2003 Sb. rozeslána 10. listopadu 2003
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.05.2006
Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 03.09.2008
Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
Účinnost od: 10. listopadu 2003 s výjimkou    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
Účinnost od: 10. listopadu 2003 s výjimkou    Účinnost do :01.01.2007
Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
čá. 124/2003 Sb. rozeslána 12. listopadu 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004    Účinnost do :01.01.2005
Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
čá. 123/2003 Sb. rozeslána 4. listopadu 2003
Účinnost od: 4. listopadu 2003
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí
Účinnost od: 4. listopadu 2003    Účinnost do :01.01.2006
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 12.02.2008
Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování
Účinnost od: 4. listopadu 2003    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 122/2003 Sb. rozeslána 31. října 2003
Účinnost od: 6. srpna 2003    Zrušeno : 01.01.2013
Úplné znění zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 19. listopadu 2003
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004
Vyhláška, kterou se provádí puncovní zákon
čá. 121/2003 Sb. rozeslána 31. října 2003
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
čá. 120/2003 Sb. rozeslána 29. října 2003
Účinnost od: 29. října 2003
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákonu č. 322/2003 Sb.
Účinnost od: 29. října 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. října 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Účinnost od: 29. října 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. října 2003    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
čá. 119/2003 Sb. rozeslána 24. října 2003
Účinnost od: 1. listopadu 2003 s výjimkou    Zrušeno : 31.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
čá. 118/2003 Sb. rozeslána 24. října 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
Zákon o spotřebních daních
čá. 117/2003 Sb. rozeslána 20. října 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004
Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
čá. 116/2003 Sb. rozeslána 20. října 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 17.08.2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
Účinnost od: 20. října 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
čá. 115/2003 Sb. rozeslána 17. října 2003
Účinnost od: 17. října 2003    Účinnost do :18.01.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 17. října 2003
Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit
Účinnost od: 17. října 2003    Zrušeno : 01.08.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
čá. 114/2003 Sb. rozeslána 15. října 2003
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 01.04.2015
Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 15. října 2003    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2003 Sb.
čá. 113/2003 Sb. rozeslána 15. října 2003
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 07.09.2016
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
Účinnost od: 1. listopadu 2003    Zrušeno : 31.12.2007
Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
Účinnost od: 17. října 2003    Účinnost do :01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
čá. 112/2003 Sb. rozeslána 8. října 2003
Účinnost od: 1. listopadu 2003    Zrušeno : 01.07.2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
Účinnost od: 1. listopadu 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2004
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 1. ledna 2004
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004
čá. 111/2003 Sb. rozeslána 3. října 2003
Účinnost od: 3. října 2003    Účinnost do :18.01.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 3. října 2003    Účinnost do :18.01.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městské části
Účinnost od: 3. října 2003    Zrušeno : 13.09.2006
Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
čá. 110/2003 Sb. rozeslána 1. října 2003
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 01.06.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
čá. 109/2003 Sb. rozeslána 6. října 2003
Účinnost od: 1. listopadu 2003    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. a vyhlášky č. 216/2001 Sb.
čá. 108/2003 Sb. rozeslána 2. října 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
čá. 107/2003 Sb. rozeslána 30. září 2003
Účinnost od: 30. září 2003
Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy
Účinnost od: 30. září 2003    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
Účinnost od: 30. září 2003    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb.
Účinnost od: 30. září 2003    Zrušeno : 01.10.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
Účinnost od: 30. září 2003    Zrušeno : 15.09.2008
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech
Účinnost od: 30. září 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
Účinnost od: 30. září 2003
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6. července 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. července 2003
Účinnost od: 1. října 2003 s výjimkou    Zrušeno : 29.07.2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
čá. 106/2003 Sb. rozeslána 30. září 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 31.12.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 30. září 2003    Zrušeno : 01.07.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
čá. 105/2003 Sb. rozeslána 30. září 2003
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 31.07.2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
čá. 104/2003 Sb. rozeslána 22. září 2003
Účinnost od: 1. října 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování
Účinnost od: 24. září 2003    Účinnost do :01.01.2004
Nařízení vlády o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
Účinnost od: 22. září 2003    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah poštovního oprávnění
čá. 103/2003 Sb. rozeslána 18. září 2003
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 01.04.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)
Účinnost od: 1. března 2004    Zrušeno : 15.08.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 11.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 01.03.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě
čá. 102/2003 Sb. rozeslána 17. září 2003
Účinnost od: 17. září 2003
Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
Účinnost od: 17. září 2003    Zrušeno : 15.01.2020
Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích
čá. 101/2003 Sb. rozeslána 12. září 2003
Účinnost od: 15. září 2003
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 169/2003 Sb.
Účinnost od: 12. září 2003 s výjimkou    Zrušeno : 01.11.2012
Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
čá. 100/2003 Sb. rozeslána 10. září 2003
Účinnost od: 10. září 2003 s výjimkou    Zrušeno : 01.06.2010
Vyhláška o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání
Účinnost od: 10. září 2003    Zrušeno : 14.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
čá. 099/2003 Sb. rozeslána 8. září 2003
Účinnost od: 8. září 2003
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákonu č. 276/2003 Sb.
Účinnost od: 1. října 2003 s výjimkou
Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin
čá. 098/2003 Sb. rozeslána 5. září 2003
Účinnost od: 5. září 2003    Účinnost do :14.12.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 5. září 2003
Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
Účinnost od: 5. září 2003
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Účinnost od: 5. září 2003    Účinnost do :09.11.2003
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 097/2003 Sb. rozeslána 4. září 2003
Účinnost od: 4. září 2003    Zrušeno : 01.09.2015
Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
Účinnost od: 4. září 2003    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
čá. 096/2003 Sb. rozeslána 3. září 2003
Účinnost od: 1. července 2003 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 095/2003 Sb. rozeslána 1. září 2003
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 04.02.2005
Vyhláška o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky
čá. 094/2003 Sb. rozeslána 1. září 2003
Účinnost od: 1. září 2003, s výjimkou    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 01.09.2004
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 093/2003 Sb. rozeslána 28. srpna 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004, s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. srpna 2003    Zrušeno : 06.11.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb.
Účinnost od: 1. října 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
Účinnost od: 28. srpna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. března 2005
Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů
čá. 092/2003 Sb. rozeslána 27. srpna 2003
Účinnost od: 15. září 2003
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Baroko - zámek Buchlovice" po 2 000 Kč
Účinnost od: 1. října 2003 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
Účinnost od: 27. srpna 2003    Účinnost do :02.11.2003
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 091/2003 Sb. rozeslána 22. srpna 2003
Účinnost od: 22. srpna 2003    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného do České republiky
Účinnost od: 22. srpna 2003    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 02.05.2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části
čá. 090/2003 Sb. rozeslána 22. srpna 2003
Účinnost od: 5. června 2003 s výjimkou    Zrušeno : 31.12.2007
Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 22. srpna 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb.
čá. 089/2003 Sb. rozeslána 21. srpna 2003
Účinnost od: 21. srpna 2003    Účinnost do :14.12.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 31. července 2003
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2003 s výjimkou    Zrušeno : 01.08.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
Účinnost od: 15. září 2003    Zrušeno : 01.02.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 15.10.2004
Vyhláška, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
čá. 088/2003 Sb. rozeslána 14. srpna 2003
Účinnost od: 18. srpna 2003    Účinnost do :19.08.2018
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2018, 4,60 %
Účinnost od: 1. října 2003
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
čá. 087/2003 Sb. rozeslána 12. srpna 2003
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 21.03.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.
Účinnost od: 1. září 2003
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb., vyhlášky č. 48/2001 Sb. a vyhlášky č. 180/2002 Sb.
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 15.04.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
Účinnost od: 1. září 2003 s výjimkou    Zrušeno : 13.07.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2000 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autovakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 11.03.2008
Vyhláška, kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
Účinnost od: 12. srpna 2003    Zrušeno : 29.11.2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o zrušení přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
čá. 086/2003 Sb. rozeslána 6. srpna 2003
Účinnost od: 6. srpna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 6. srpna 2003    Účinnost do :01.01.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
čá. 085/2003 Sb. rozeslána 6. srpna 2003
Účinnost od: 6. srpna 2003 s výjimkami    Zrušeno : 07.01.2017
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 084/2003 Sb. rozeslána 5. srpna 2003
Účinnost od: 5. srpna 2003    Účinnost do :01.05.2004
Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o zařazení do evidence odběratelů mléka, vzory pro plnění oznamovací povinnosti držitelů produkčních kvót mléka, způsob přepočtu syrového kravského mléka a mléčných výrobků na ekvivalent mléka
čá. 083/2003 Sb. rozeslána 5. srpna 2003
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 01.09.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 082/2003 Sb. rozeslána 5. srpna 2003
Účinnost od: 4. června 2003 s výjimkami
Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 128/2003 Sb.
Účinnost od: 4. června 2003 s výjimkami
Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 081/2003 Sb. rozeslána 4. srpna 2003
Účinnost od: 30. června 2003
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 4. srpna 2003    Zrušeno : 01.10.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
Účinnost od: 1. září 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb.
Účinnost od: 4. srpna 2003    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb.
Účinnost od: 4. srpna 2003    Zrušeno : 01.07.2005
Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka
Účinnost od: 4. srpna 2003    Zrušeno : 01.07.2005
Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz
čá. 080/2003 Sb. rozeslána 29. července 2003
Účinnost od: 29. července 2003    Účinnost do :14.12.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. září 2003
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení
Účinnost od: 1. září 2003
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení
Účinnost od: 1. září 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb., a vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 25.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, a vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 17.02.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství
Účinnost od: 29. července 2003    Účinnost do :01.01.2004
Nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
Účinnost od: 29. července 2003    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády o stanovení podmínek a zásad pro poskytování dotace soukromému skladování vepřového masa
Účinnost od: 1. ledna 2004    Účinnost do :01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
čá. 079/2003 Sb. rozeslána 31. července 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004, s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. srpna 2003 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2004, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. srpna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004, s výjimkami
Zákon o dočasné ochraně cizinců
Účinnost od: 31. července 2003
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47
Účinnost od: 30. srpna 2003 s výjimkami
Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
Účinnost od: 1. ledna 2004
Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
čá. 078/2003 Sb. rozeslána 28. července 2003
Účinnost od: 1. srpna 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 300/2001 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, a vyhláška č. 410/2002 Sb., o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 28. července 2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 077/2003 Sb. rozeslána 25. července 2003
Účinnost od: 25. července 2003    Účinnost do :14.12.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. srpna 2003    Zrušeno : 01.10.2013
Vyhláška, kterou se stanoví způsob zevního označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie
čá. 076/2003 Sb. rozeslána 23. července 2003
Účinnost od: 31. prosince 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 1 odst. 2 písm. b), § 2 odst. 2 věty druhé, § 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 věty druhé a § 6 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. července 2003    Zrušeno : 01.01.2008
Nález Ústavního soudu ze dne 24. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 075/2003 Sb. rozeslána 22. července 2003
Účinnost od: 22. července 2003    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně
Účinnost od: 1. srpna 2003    Zrušeno : 16.11.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
čá. 074/2003 Sb. rozeslána 14. července 2003
Účinnost od: 14. července 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2003 ve věci návrhu na zrušení části věty druhé ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy "ani v souvislosti s poskytnutím této péče"
Účinnost od: 14. července 2003
Oznámení prezidenta republiky o vyhlášení výsledků referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii konaného ve dnech 13. června 2003 a 14. června 2003
čá. 073/2003 Sb. rozeslána 14. července 2003
Účinnost od: 14. července 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 24. června 2003 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001
Účinnost od: 14. července 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby
Účinnost od: 14. července 2003 s výjimkami    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky
čá. 072/2003 Sb. rozeslána 11. července 2003
Účinnost od: 11. července 2003 s výjimkami    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky
Účinnost od: 11. července 2003 s výjimkami    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
Účinnost od: 11. července 2003    Zrušeno : 05.01.2007
Vyhláška o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky
čá. 071/2003 Sb. rozeslána 2. července 2003
Účinnost od: 31. března 2004
Nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
Účinnost od: 2. července 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení slova "soudcům" v § 1 zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky
čá. 070/2003 Sb. rozeslána 1. července 2003
Účinnost od: 1. července 2003    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky
Účinnost od: 1. července 2003    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie
čá. 069/2003 Sb. rozeslána 27. června 2003
Účinnost od: 1. července 2003    Zrušeno : 01.09.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
Účinnost od: 27. června 2003    Zrušeno : 16.06.2005
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s uplatňováním ochranných opatření podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
čá. 068/2003 Sb. rozeslána 1. července 2003
Účinnost od: 1. září 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2003, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 067/2003 Sb. rozeslána 30. června 2003
Účinnost od: 1. července 2003    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 066/2003 Sb. rozeslána 25. června 2003
Účinnost od: 1. července 2003    Zrušeno : 10.11.2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech
čá. 065/2003 Sb. rozeslána 24. června 2003
Účinnost od: 24. června 2003    Účinnost do :28.09.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 24. června 2003    Účinnost do :28.09.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 24. června 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
čá. 064/2003 Sb. rozeslána 17. června 2003
Účinnost od: 17. června 2003    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu
Účinnost od: 1. července 2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
čá. 063/2003 Sb. rozeslána 12. června 2003
Účinnost od: 16. června 2003    Účinnost do :17.06.2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2013, 3,70 %
Účinnost od: 12. června 2003    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. června 2003    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
Účinnost od: 12. června 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb.
Účinnost od: 12. června 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu
Účinnost od: 12. června 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
Účinnost od: 12. června 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. června 2003
Zákon o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky
čá. 062/2003 Sb. rozeslána 12. června 2003
Účinnost od: 12. června 2003    Účinnost do :28.09.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 12. června 2003    Zrušeno : 01.01.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
Účinnost od: 12. června 2003
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou
Účinnost od: 12. června 2003    Zrušeno : 01.04.2006
Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k Irácké republice
Účinnost od: 12. června 2003    Zrušeno : 15.09.2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
Účinnost od: 12. června 2003
Nařízení vlády o stanovení spouštěcích úrovní objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
čá. 061/2003 Sb. rozeslána 9. června 2003
Účinnost od: 9. června 2003    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů
Účinnost od: 1. července 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 9. června 2003
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), přijatému Parlamentem dne 18. dubna 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. května 2003
Účinnost od: 1. července 2003
Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
čá. 060/2003 Sb. rozeslána 3. června 2003
Účinnost od: 18. června 2003
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb.
Účinnost od: 3. června 2003    Zrušeno : 13.06.2011
Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
čá. 059/2003 Sb. rozeslána 3. června 2003
Účinnost od: 3. června 2003    Zrušeno : 28.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování
Účinnost od: 3. června 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
čá. 058/2003 Sb. rozeslána 27. května 2003
Účinnost od: 1. června 2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 27. května 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
Účinnost od: 27. května 2003    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
Účinnost od: 27. května 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 057/2003 Sb. rozeslána 23. května 2003
Účinnost od: 23. května 2003    Zrušeno : 17.02.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
Účinnost od: 23. května 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2004, s výjimkou
Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
Účinnost od: 22. června 2003
Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)
čá. 056/2003 Sb. rozeslána 22. května 2003
Účinnost od: 1. října 2003
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
Účinnost od: 22. května 2003    Zrušeno : 01.04.2016
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
Účinnost od: 22. května 2003    Zrušeno : 01.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 055/2003 Sb. rozeslána 22. května 2003
Účinnost od: 22. května 2003    Zrušeno : 01.07.2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 139/2003 Sb.
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 054/2003 Sb. rozeslána 20. května 2003
Účinnost od: 20. května 2003    Zrušeno : 31.03.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 100/2002 Sb.
Účinnost od: 20. května 2003    Zrušeno : 21.09.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
Účinnost od: 20. května 2003    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
čá. 053/2003 Sb. rozeslána 20. května 2003
Účinnost od: 1. července 2003    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška o plánování v oblasti vod
Účinnost od: 1. července 2003    Zrušeno : 01.07.2004
Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy
Účinnost od: 1. října 2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
čá. 052/2003 Sb. rozeslána 16. května 2003
Účinnost od: 16. května 2003 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti
čá. 051/2003 Sb. rozeslána 9. května 2003
Účinnost od: 9. května 2003    Účinnost do :28.09.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 31. března 2003
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 9. května 2003    Účinnost do :01.05.2004
Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 9. května 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/2003 Sb. rozeslána 7. května 2003
Účinnost od: 1. července 2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2003, s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 049/2003 Sb. rozeslána 6. května 2003
Účinnost od: 1. září 2003 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony
Účinnost od: 5. června 2003 s výjimkami    Zrušeno : 31.12.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2003 Sb. rozeslána 5. května 2003
Účinnost od: 4. června 2003 s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.
Účinnost od: 1. července 2003, s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Účinnost od: 1. července 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. května 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Účinnost od: 5. května 2003
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004
Účinnost od: 5. května 2003
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000
Účinnost od: 5. května 2003
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003
čá. 047/2003 Sb. rozeslána 28. dubna 2003
Účinnost od: 28. dubna 2003    Zrušeno : 24.08.2006
Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
Účinnost od: 1. května 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. dubna 2003    Zrušeno : 29.07.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
Účinnost od: 28. dubna 2003    Účinnost do :15.06.2003
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii
čá. 046/2003 Sb. rozeslána 25. dubna 2003
Účinnost od: 25. dubna 2003
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
Účinnost od: 25. dubna 2003
Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
čá. 045/2003 Sb. rozeslána 22. dubna 2003
Účinnost od: 1. září 2003    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.
Účinnost od: 5. května 2003    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací
čá. 044/2003 Sb. rozeslána 14. dubna 2003
Účinnost od: 14. dubna 2003    Účinnost do :13.07.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 14. dubna 2003    Účinnost do :13.07.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 25. dubna 2003    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
Účinnost od: 1. září 2003
Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu
Účinnost od: 1. května 2003    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených
čá. 043/2003 Sb. rozeslána 11. dubna 2003
Účinnost od: 11. dubna 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 26. března 2003 ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002
Účinnost od: 11. dubna 2003
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany
Účinnost od: 11. dubna 2003    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
čá. 042/2003 Sb. rozeslána 11. dubna 2003
Účinnost od: 11. dubna 2003 s výjimkami    Zrušeno : 01.08.2012
Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
čá. 041/2003 Sb. rozeslána 4. dubna 2003
Účinnost od: 4. dubna 2003    Účinnost do :13.07.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 4. dubna 2003    Zrušeno : 01.01.2008
Nález Ústavního soudu ze dne 11. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 040/2003 Sb. rozeslána 11. dubna 2003
Účinnost od: 1. května 2003    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. května 2003    Zrušeno : 01.10.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
Účinnost od: 1. května 2003    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb. a vyhlášky č. 368/2002 Sb.
čá. 039/2003 Sb. rozeslána 9. dubna 2003
Účinnost od: 9. dubna 2003    Zrušeno : 01.07.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
čá. 038/2003 Sb. rozeslána 7. dubna 2003
Účinnost od: 7. dubna 2003    Zrušeno : 01.01.2006
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 44/2003 Sb.
Účinnost od: 24. února 2003
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí
Účinnost od: 24. února 2003
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
Účinnost od: 24. února 2003
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv
Účinnost od: 1. dubna 2003
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
Účinnost od: 7. dubna 2003
Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
Účinnost od: 15. dubna 2003
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
Účinnost od: 15. dubna 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl
Účinnost od: 7. dubna 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby
čá. 037/2003 Sb. rozeslána 1. dubna 2003
Účinnost od: 1. dubna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 036/2003 Sb. rozeslána 31. března 2003
Účinnost od: 31. března 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/2003 Sb. rozeslána 31. března 2003
Účinnost od: 1. dubna 2003    Účinnost do :01.04.2004
Nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2003/2004
Účinnost od: 1. dubna 2003    Zrušeno : 04.05.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby
čá. 034/2003 Sb. rozeslána 20. března 2003
Účinnost od: 20. března 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 19. března 2003 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů
čá. 033/2003 Sb. rozeslána 25. března 2003
Účinnost od: 31. října 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 19. února 2003 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. března 2003    Zrušeno : 15.09.2003
Nařízení vlády, kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
čá. 032/2003 Sb. rozeslána 27. března 2003
Účinnost od: 31. ledna 2003
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 15. dubna 2003
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích" po 2 000 Kč
Účinnost od: 1. dubna 2003
Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993
Účinnost od: 1. července 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb.
Účinnost od: 1. července 2003    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
čá. 031/2003 Sb. rozeslána 27. března 2003
Účinnost od: 27. března 2003    Zrušeno : 30.10.2006
Vyhláška o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků
čá. 030/2003 Sb. rozeslána 21. března 2003
Účinnost od: 21. března 2003    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
čá. 029/2003 Sb. rozeslána 17. března 2003
Účinnost od: 1. dubna 2003    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky
Účinnost od: 17. března 2003    Zrušeno : 04.02.2005
Vyhláška o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství
čá. 028/2003 Sb. rozeslána 17. března 2003
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
čá. 027/2003 Sb. rozeslána 11. března 2003
Účinnost od: 17. března 2003
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2008, 2,90 %
Účinnost od: 11. března 2003    Zrušeno : 08.03.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. března 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. března 2003    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Účinnost od: 11. března 2003    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 162/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky
Účinnost od: 11. března 2003    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
čá. 026/2003 Sb. rozeslána 11. března 2003
Účinnost od: 1. dubna 2003    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě
čá. 025/2003 Sb. rozeslána 4. března 2003
Účinnost od: 4. března 2003    Zrušeno : 19.03.2013
Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách
Účinnost od: 4. března 2003
Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
čá. 024/2003 Sb. rozeslána 28. února 2003
Účinnost od: 1. března 2003    Zrušeno : 01.01.2016
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
čá. 023/2003 Sb. rozeslána 28. února 2003
Účinnost od: 28. února 2003
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
Účinnost od: 28. února 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
čá. 022/2003 Sb. rozeslána 28. února 2003
Účinnost od: 1. ledna 2003
Úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 021/2003 Sb. rozeslána 28. února 2003
Účinnost od: 1. ledna 2004, s výjimkami    Zrušeno : 01.12.2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.
Účinnost od: 28. února 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu
Účinnost od: 28. února 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Účinnost od: 1. března 2003    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky
čá. 020/2003 Sb. rozeslána 28. února 2003
Účinnost od: 28. února 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 5. února 2003 ve věci návrhu na zrušení bodů 2, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 čl. CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
čá. 019/2003 Sb. rozeslána 28. února 2003
Účinnost od: 30. prosince 2002
Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 19. března 2003
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Josefa Thomayera
Účinnost od: 28. února 2003    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
čá. 018/2003 Sb. rozeslána 28. února 2003
Účinnost od: 28. února 2003    Zrušeno : 01.03.2007
Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
Účinnost od: 28. února 2003    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
čá. 017/2003 Sb. rozeslána 17. února 2003
Účinnost od: 17. února 2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
Účinnost od: 17. února 2003    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2003
čá. 016/2003 Sb. rozeslána 17. února 2003
Účinnost od: 17. února 2003    Zrušeno : 24.11.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 86/2000 Sb., kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
Účinnost od: 17. února 2003    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty
čá. 015/2003 Sb. rozeslána 20. února 2003
Účinnost od: 20. února 2003    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
Účinnost od: 1. května 2003    Zrušeno : 20.07.2011
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
čá. 014/2003 Sb. rozeslána 14. února 2003
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2005
Úplné znění zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 013/2003 Sb. rozeslána 13. února 2003
Účinnost od: 13. února 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2003 ve věci návrhu na zrušení § 78 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
čá. 012/2003 Sb. rozeslána 11. února 2003
Účinnost od: 11. února 2003
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
Účinnost od: 11. února 2003
Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Účinnost od: 11. února 2003    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Účinnost od: 11. února 2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
čá. 011/2003 Sb. rozeslána 10. února 2003
Účinnost od: 31. prosince 2002
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. března 2003    Zrušeno : 17.08.2013
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
Účinnost od: 10. února 2003    Zrušeno : 22.08.2003
Nařízení vlády o stanovení prozatímního ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného do České republiky
čá. 010/2003 Sb. rozeslána 3. února 2003
Účinnost od: 3. února 2003
Sdělení Ústavního soudu o postupu týkajícím se výkladu přípustnosti a lhůty k podání ústavní stížnosti při souběžném podání ústavní stížnosti a mimořádného opravného prostředku s výjimkou obnovy řízení
Účinnost od: 1. července 2003, s výjimkou    Zrušeno : 01.10.2005
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
Účinnost od: 3. února 2003    Zrušeno : 25.02.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění vyhlášky č. 157/2001 Sb.
Účinnost od: 3. února 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb. a vyhlášky č. 355/2001 Sb.
Účinnost od: 3. února 2003    Zrušeno : 01.07.2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů
čá. 009/2003 Sb. rozeslána 11. února 2003
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 19.07.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 29.12.2009
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 21.04.2018
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 21.04.2018
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 20.07.2011
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 20.07.2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
čá. 008/2003 Sb. rozeslána 29. ledna 2003
Účinnost od: 29. ledna 2003    Zrušeno : 04.03.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
Účinnost od: 29. ledna 2003    Zrušeno : 01.07.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
čá. 007/2003 Sb. rozeslána 29. ledna 2003
Účinnost od: 28. června 2002
Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 006/2003 Sb. rozeslána 28. ledna 2003
Účinnost od: 28. ledna 2003    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
Účinnost od: 1. února 2003, s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
čá. 005/2003 Sb. rozeslána 10. ledna 2003
Účinnost od: 10. ledna 2003
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1996 Sb., o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele
Účinnost od: 10. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. března 2003
čá. 004/2003 Sb. rozeslána 15. ledna 2003
Účinnost od: 20. ledna 2003    Účinnost do :21.01.2006
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2006, 3,00 %
Účinnost od: 5. února 2003
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického
Účinnost od: 1. července 2003    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška o vodoprávní evidenci
Účinnost od: 1. července 2003 s výjimkou
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Účinnost od: 1. dubna 2003
Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
čá. 003/2003 Sb. rozeslána 13. ledna 2003
Účinnost od: 13. ledna 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona
čá. 002/2003 Sb. rozeslána 13. ledna 2003
Účinnost od: 13. ledna 2003    Zrušeno : 01.02.2008
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 540/2002 Sb.
Účinnost od: 4. června 2002
Úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2003
Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 001/2003 Sb. rozeslána 8. ledna 2003
Účinnost od: 8. ledna 2003    Zrušeno : 24.08.2006
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
Zavřít
MENU