Sbírka předpisů 2002

čá. 199/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 31. prosince 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 558/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla
čá. 198/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2008
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 197/2002 Sb. rozeslána 30. prosince 2002
Účinnost od: 30. prosince 2002    Zrušeno : 30.04.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu
Účinnost od: 30. prosince 2002    Zrušeno : 30.04.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 459/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických
Účinnost od: 1. ledna 2003    Účinnost do :01.01.2004
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Účinnost od: 30. prosince 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Účinnost od: 30. prosince 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. prosince 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 30. prosince 2002
Zákon o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
čá. 196/2002 Sb. rozeslána 20. prosince 2002
Účinnost od: 20. prosince 2002    Účinnost do :30.03.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 20. prosince 2002
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 30. listopadu 2002
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 20. prosince 2002    Zrušeno : 20.03.2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
čá. 195/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb. a vyhlášky č. 499/2001 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
čá. 194/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2002 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 20.04.2007
Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 16.06.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 193/2002 Sb. rozeslána 27. prosince 2002
Účinnost od: 27. prosince 2002    Účinnost do :26.01.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí a o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 27. prosince 2002    Účinnost do :30.03.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 27. prosince 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 10. prosince 2002 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 192/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 05.10.2013
Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
Účinnost od: 31. prosince 2002    Zrušeno : 01.09.2012
Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
čá. 191/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2002    Zrušeno : 25.11.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 190/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.11.2009
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 20.03.2006
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.02.2014
Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkou    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
čá. 189/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 188/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 31. prosince 2002    Zrušeno : 01.01.2006
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce č. 463/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 187/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.02.2008
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
čá. 186/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.12.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 07.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence), ve znění vyhlášky č. 5/2002 Sb.
čá. 185/2002 Sb. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
čá. 184/2002 Sb. rozeslána 27. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník)
čá. 183/2002 Sb. rozeslána 18. prosince 2002
Účinnost od: 18. prosince 2002
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.12.2004
Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
Účinnost od: 19. prosince 2002    Účinnost do :01.01.2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění pozdějších předpisů
čá. 182/2002 Sb. rozeslána 18. prosince 2002
Účinnost od: 21. října 2002
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu veřejných datových sítí
Účinnost od: 18. prosince 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
čá. 181/2002 Sb. rozeslána 13. prosince 2002
Účinnost od: 1. července 2002
Úplné znění zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 210/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003
Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 1. ledna 2003
Sdělení Ministerstva dopravy a spojů o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhy
čá. 180/2002 Sb. rozeslána 13. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
čá. 179/2002 Sb. rozeslána 13. prosince 2002
Účinnost od: 31. prosince 2002    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
Účinnost od: 1. března 2003
Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
čá. 178/2002 Sb. rozeslána 13. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se stanoví ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Byňově)
čá. 177/2002 Sb. rozeslána 12. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.10.2012
Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Účinnost od: 12. prosince 2002
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
čá. 176/2002 Sb. rozeslána 12. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 175/2002 Sb. rozeslána 5. prosince 2002
Účinnost od: 5. prosince 2002
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj
čá. 174/2002 Sb. rozeslána 5. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
čá. 173/2002 Sb. rozeslána 29. listopadu 2002
Účinnost od: 29. listopadu 2002    Zrušeno : 01.07.2004
Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2002 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
Účinnost od: 29. listopadu 2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
čá. 172/2002 Sb. rozeslána 29. listopadu 2002
Účinnost od: 29. listopadu 2002    Účinnost do :30.03.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 29. listopadu 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2002 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 10 odst. 5 věty druhé zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Účinnost od: 31. prosince 2002
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
Účinnost od: 29. listopadu 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
čá. 171/2002 Sb. rozeslána 28. listopadu 2002
Účinnost od: 28. listopadu 2002
Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
čá. 170/2002 Sb. rozeslána 26. listopadu 2002
Účinnost od: 26. listopadu 2002
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje 1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Jeseníky
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001
Účinnost od: 26. listopadu 2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví, že nebude uplatněno dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
čá. 169/2002 Sb. rozeslána 26. listopadu 2002
Účinnost od: 31. října 2002
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. prosince 2002    Zrušeno : 01.12.2004
Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
čá. 168/2002 Sb. rozeslána 15. listopadu 2002
Účinnost od: 15. listopadu 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 320/2002 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2002
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu, ve znění nařízení vlády č. 428/2002 Sb.
Účinnost od: 15. listopadu 2002    Zrušeno : 07.01.2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
Účinnost od: 15. listopadu 2002    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona
čá. 167/2002 Sb. rozeslána 22. listopadu 2002
Účinnost od: 4. ledna 2002 svýjimkami    Zrušeno : 29.07.2016
Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 166/2002 Sb. rozeslána 20. listopadu 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
Účinnost od: 20. listopadu 2002    Zrušeno : 07.05.2013
Vyhláška, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
Účinnost od: 20. listopadu 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu, ve znění nařízení vlády č. 250/2002 Sb.
čá. 165/2002 Sb. rozeslána 20. listopadu 2002
Účinnost od: 31. března 2003
Nález Ústavního soudu ze dne 2. října 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
čá. 164/2002 Sb. rozeslána 20. listopadu 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Účinnost od: 20. listopadu 2002    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.
Účinnost od: 20. listopadu 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
čá. 163/2002 Sb. rozeslána 19. listopadu 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2021
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
Účinnost od: 1. ledna 2003    Účinnost do :01.01.2004
Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003
čá. 162/2002 Sb. rozeslána 15. listopadu 2002
Účinnost od: 1. ledna 2004    Zrušeno : 01.01.2011
Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
čá. 161/2002 Sb. rozeslána 12. listopadu 2002
Účinnost od: 12. listopadu 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce
Účinnost od: 12. listopadu 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška o rozsahu odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných pomocí makléře a o druzích odborné specializace makléře
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům
Účinnost od: 12. listopadu 2002    Zrušeno : 15.04.2004
Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
čá. 160/2002 Sb. rozeslána 8. listopadu 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Účinnost od: 8. listopadu 2002    Zrušeno : 01.07.2009
Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů
Účinnost od: 8. listopadu 2002    Zrušeno : 01.07.2009
Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji
čá. 159/2002 Sb. rozeslána 6. listopadu 2002
Účinnost od: 6. listopadu 2002    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 158/2002 Sb. rozeslána 1. listopadu 2002
Účinnost od: 1. září 2002    Zrušeno : 01.01.2015
Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. listopadu 2002
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí
Účinnost od: 1. listopadu 2002    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění vyhlášky č. 44/2001 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2002
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání
Účinnost od: 1. listopadu 2002
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
Účinnost od: 1. listopadu 2002
Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
čá. 157/2002 Sb. rozeslána 31. října 2002
Účinnost od: 15. července 2002
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny č. 1 číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
Účinnost od: 31. října 2002    Zrušeno : 01.07.2013
Vyhláška, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
Účinnost od: 1. července 2003    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu
Účinnost od: 1. listopadu 2002    Zrušeno : 29.07.2016
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 182/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie
Účinnost od: 4. listopadu 2002    Účinnost do :01.01.2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění pozdějších předpisů
čá. 156/2002 Sb. rozeslána 25. října 2002
Účinnost od: 25. října 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2002
Účinnost od: 1. listopadu 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení
Účinnost od: 25. října 2002    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002
čá. 155/2002 Sb. rozeslána 18. října 2002
Účinnost od: 6. listopadu 2002
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Mikoláše Alše
Účinnost od: 1. listopadu 2002    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu
Účinnost od: 18. října 2002    Zrušeno : 01.04.2005
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.08.2006
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě
čá. 154/2002 Sb. rozeslána 11. října 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Účinnost od: 11. října 2002    Zrušeno : 25.11.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz drůbežího masa vyrobeného z jatečných kuřat a z jatečných krůt
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2003
čá. 153/2002 Sb. rozeslána 11. října 2002
Účinnost od: 11. října 2002    Zrušeno : 07.05.2013
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
Účinnost od: 11. října 2002    Zrušeno : 01.04.2013
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
Účinnost od: 13. října 2002    Účinnost do :01.01.2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění nařízení vlády č. 413/2002 Sb.
čá. 152/2002 Sb. rozeslána 9. října 2002
Účinnost od: 1. listopadu 2002    Zrušeno : 01.09.2008
Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky
Účinnost od: 1. listopadu 2002    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Účinnost od: 1. listopadu 2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. listopadu 2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 9. října 2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Účinnost od: 9. října 2002    Zrušeno : 01.01.2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
čá. 151/2002 Sb. rozeslána 1. října 2002
Účinnost od: 1. října 2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. října 2002 do 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. října 2002    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Účinnost od: 1. října 2002
Zákon, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
čá. 150/2002 Sb. rozeslána 27. září 2002
Účinnost od: 27. září 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. září 2002    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. září 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.07.2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. září 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění
čá. 149/2002 Sb. rozeslána 27. září 2002
Účinnost od: 27. září 2002    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o osobních radiačních průkazech
čá. 148/2002 Sb. rozeslána 27. září 2002
Účinnost od: 12. července 2002
Úplné znění zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 28. června 2002
Úplné znění zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2017
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
čá. 147/2002 Sb. rozeslána 13. září 2002
Účinnost od: 16. září 2002    Účinnost do :01.12.2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím v období od 16. září 2002 do 30. listopadu 2002
Účinnost od: 13. září 2002    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. září 2002 do 30. září 2002
Účinnost od: 17. září 2002    Účinnost do :01.01.2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
čá. 146/2002 Sb. rozeslána 18. září 2002
Účinnost od: 1. září 2002    Zrušeno : 01.01.2010
Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 145/2002 Sb. rozeslána 17. září 2002
Účinnost od: 31. července 2002
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
čá. 144/2002 Sb. rozeslána 13. září 2002
Účinnost od: 1. července 2002
Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 12. července 2002    Zrušeno : 01.04.2006
Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 143/2002 Sb. rozeslána 10. září 2002
Účinnost od: 1. května 2002    Zrušeno : 01.04.2006
Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 142/2002 Sb. rozeslána 6. září 2002
Účinnost od: 6. září 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. září 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Účinnost od: 31. března 2003    Zrušeno : 01.01.2008
Nález Ústavního soudu ze dne 25. června 2002 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 141/2002 Sb. rozeslána 4. září 2002
Účinnost od: 4. září 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 320/2002 Sb.
Účinnost od: 4. září 2002    Zrušeno : 28.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.
Účinnost od: 4. září 2002
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
čá. 140/2002 Sb. rozeslána 28. srpna 2002
Účinnost od: 28. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb.
Účinnost od: 28. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
Účinnost od: 28. srpna 2002    Zrušeno : 11.01.2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů
Účinnost od: 28. srpna 2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
Účinnost od: 28. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002
Účinnost od: 28. srpna 2002
Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
Účinnost od: 28. srpna 2002
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002
čá. 139/2002 Sb. rozeslána 26. srpna 2002
Účinnost od: 26. srpna 2002
Zákon, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Účinnost od: 26. srpna 2002    Účinnost do :01.01.2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
Účinnost od: 26. srpna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. srpna 2002
Zákon o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002
čá. 138/2002 Sb. rozeslána 30. srpna 2002
Účinnost od: 30. srpna 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 326/2002 Sb.
Účinnost od: 15. září 2002
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Renesance - zámek v Litomyšli" po 2 000 Kč
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
čá. 137/2002 Sb. rozeslána 21. srpna 2002
Účinnost od: 21. srpna 2002    Účinnost do :16.09.2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 376/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. srpna 2002    Zrušeno : 11.02.2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. srpna 2002    Účinnost do :01.09.2002
Rozhodnutí vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Ústeckého kraje
čá. 136/2002 Sb. rozeslána 27. srpna 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.07.2014
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
čá. 135/2002 Sb. rozeslána 17. srpna 2002
Účinnost od: 17. srpna 2002    Účinnost do :16.09.2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 381/2002 Sb.
Účinnost od: 16. srpna 2002 v 24.00 hodin
Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Karlovarského kraje
čá. 134/2002 Sb. rozeslána 16. srpna 2002
Účinnost od: 16. srpna 2002    Účinnost do :01.01.2004
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního cla
Účinnost od: 16. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002
čá. 133/2002 Sb. rozeslána 22. srpna 2002
Účinnost od: 22. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2015
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 341/2002 Sb.
Účinnost od: 22. srpna 2002
Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
čá. 132/2002 Sb. rozeslána 15. srpna 2002
Účinnost od: 1. září 2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 284/1999 Sb., kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu
Účinnost od: 15. srpna 2002    Účinnost do :16.09.2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 376/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002
čá. 131/2002 Sb. rozeslána 13. srpna 2002
Účinnost od: 13. srpna 2002    Účinnost do :16.09.2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002
Účinnost od: 13. srpna 2002    Účinnost do :16.09.2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002
Účinnost od: 13. srpna 2002
Usnesení vlády České republiky o schválení Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu
Účinnost od: 13. srpna 2002 v 07.00 hodin    Účinnost do :23.08.2002
Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002
Účinnost od: 12. srpna 2002 v 18.00 hodin    Účinnost do :23.08.2002
Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002
čá. 130/2002 Sb. rozeslána 15. srpna 2002
Účinnost od: 15. srpna 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vyhlášeném pod č. 334/2002 Sb.
Účinnost od: 15. srpna 2002    Zrušeno : 01.02.2010
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.08.2017
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 29.04.2021
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
Účinnost od: 1. září 2002    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.
Účinnost od: 1. září 2002    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
čá. 129/2002 Sb. rozeslána 15. srpna 2002
Účinnost od: 15. srpna 2002    Zrušeno : 01.12.2007
Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu
Účinnost od: 15. srpna 2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva financí
čá. 128/2002 Sb. rozeslána 15. srpna 2002
Účinnost od: 1. září 2002    Zrušeno : 01.01.2021
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
Účinnost od: 1. ledna 2003
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. a vyhlášky č. 142/2002 Sb.
Účinnost od: 15. srpna 2002
Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky
Účinnost od: 1. září 2002    Zrušeno : 01.09.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu
Účinnost od: 15. srpna 2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby
čá. 127/2002 Sb. rozeslána 14. srpna 2002
Účinnost od: 14. srpna 2002    Účinnost do :01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země
Účinnost od: 14. srpna 2002    Zrušeno : 28.01.2009
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
Účinnost od: 14. srpna 2002    Zrušeno : 18.07.2009
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
Účinnost od: 14. srpna 2002    Zrušeno : 03.01.2011
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu
Účinnost od: 14. srpna 2002    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
Účinnost od: 14. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Účinnost od: 14. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2008
Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Účinnost od: 14. srpna 2002    Zrušeno : 01.09.2012
Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
Účinnost od: 14. srpna 2002    Zrušeno : 31.12.2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
čá. 126/2002 Sb. rozeslána 6. srpna 2002
Účinnost od: 6. srpna 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 293/2002 Sb. a ve vyhlášce č. 344/2002 Sb.
Účinnost od: 6. srpna 2002, s výjimkami
Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2002 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob
Účinnost od: 6. srpna 2002    Zrušeno : 06.04.2006
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
čá. 125/2002 Sb. rozeslána 30. července 2002
Účinnost od: 30. června 2002
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Účinnost od: 1. září 2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
čá. 124/2002 Sb. rozeslána 30. července 2002
Účinnost od: 1. září 2002
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
Účinnost od: 1. října 2002    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín
čá. 123/2002 Sb. rozeslána 30. července 2002
Účinnost od: 1. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
čá. 122/2002 Sb. rozeslána 24. července 2002
Účinnost od: 24. července 2002    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých citlivých činností
Účinnost od: 1. května 2004
Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.08.2017
Nařízení vlády o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
Účinnost od: 1. srpna 2002
Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Účinnost od: 1. srpna 2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.
čá. 121/2002 Sb. rozeslána 23. července 2002
Účinnost od: 1. května 2002
Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.07.2017
Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 120/2002 Sb. rozeslána 22. července 2002
Účinnost od: 1. srpna 2002    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
Účinnost od: 24. července 2002    Účinnost do :01.01.2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
čá. 119/2002 Sb. rozeslána 19. července 2002
Účinnost od: 19. července 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2002, s výjimkami
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2002 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. července 2002    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2003    Účinnost do :01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
Účinnost od: 1. října 2002, s výjimkami    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
čá. 118/2002 Sb. rozeslána 19. července 2002
Účinnost od: 19. července 2002    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. července 2002    Zrušeno : 01.06.2008
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
Účinnost od: 19. července 2002
Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy
čá. 117/2002 Sb. rozeslána 18. července 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003 s výjimkami
Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
čá. 116/2002 Sb. rozeslána 18. července 2002
Účinnost od: 18. července 2002    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
Účinnost od: 18. července 2002    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
Účinnost od: 18. července 2002, s výjimkami    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)
čá. 115/2002 Sb. rozeslána 16. července 2002
Účinnost od: 16. července 2002    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 145/1997 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení
Účinnost od: 16. července 2002 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení v přípravě vybraných pracovníků
čá. 114/2002 Sb. rozeslána 12. července 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkou
Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkami
Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Účinnost od: 12. července 2002, s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2015
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Účinnost od: 12. července 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 113/2002 Sb. rozeslána 12. července 2002
Účinnost od: 12. července 2002, s výjimkami    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně
čá. 112/2002 Sb. rozeslána 9. července 2002
Účinnost od: 1. září 2002    Zrušeno : 30.01.2008
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
Účinnost od: 9. července 2002    Zrušeno : 18.10.2016
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
Účinnost od: 9. července 2002    Zrušeno : 18.10.2016
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek
čá. 111/2002 Sb. rozeslána 3. července 2002
Účinnost od: 3. července 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2002 Sb.
Účinnost od: 3. července 2002    Zrušeno : 01.01.2018
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
Účinnost od: 3. července 2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 3. července 2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 3. července 2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
čá. 110/2002 Sb. rozeslána 1. července 2002
Účinnost od: 16. listopadu 2002    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 16. listopadu 2002 do 24. listopadu 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.10.2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. července 2002 do 30. září 2002
čá. 109/2002 Sb. rozeslána 3. července 2002
Účinnost od: 15. července 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu
čá. 108/2002 Sb. rozeslána 2. července 2002
Účinnost od: 2. července 2002    Zrušeno : 01.07.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
Účinnost od: 1. října 2002    Zrušeno : 25.11.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 486/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka
Účinnost od: 2. července 2002    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.
čá. 107/2002 Sb. rozeslána 2. července 2002
Účinnost od: 2. července 2002    Zrušeno : 01.06.2012
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Účinnost od: 2. července 2002    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí
čá. 106/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 28. června 2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 105/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
Účinnost od: 1. července 2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
čá. 104/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 1. července 2002, s výjimkami    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
čá. 103/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.
Účinnost od: 1. září 2002, s výjimkami
Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
čá. 102/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 28. června 2002 s výjimkami    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 28. června 2002
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu
Účinnost od: 28. června 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. června 2002 s výjimkami
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Účinnost od: 28. června 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. června 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. června 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. července 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. června 2002
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů
čá. 101/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 1. července 2002
Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení geografických oblastí do Číselníku zemí (ČZEM)
Účinnost od: 28. června 2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Účinnost do :01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky
čá. 100/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 099/2002 Sb. rozeslána 20. června 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se zrušuje opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, ve znění pozdějších opatření
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva financí, kterým se vyhlašuje rozhodnutí Ministerstva financí o zřízení poboček celních úřadů k výkonu jejich působnosti
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 10.11.2003
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. června 2002
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 098/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.01.2010
Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje
Účinnost od: 1. července 2002    Účinnost do :01.05.2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
Účinnost od: 28. června 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. června 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
čá. 097/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 28. června 2002
Zákon, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 28. června 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 096/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 28. června 2002    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. června 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. června 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 095/2002 Sb. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Českého statistického úřadu a Ministerstva financí o statistice dováženého a vyváženého zboží
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
čá. 094/2002 Sb. rozeslána 25. června 2002
Účinnost od: 1. července 2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002
Účinnost od: 1. září 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu
Účinnost od: 1. září 2002    Zrušeno : 21.04.2016
Nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
čá. 093/2002 Sb. rozeslána 21. června 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 29.07.2016
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 361/1991 Sb., o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.07.2011
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
čá. 092/2002 Sb. rozeslána 20. června 2002
Účinnost od: 31. května 2002
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
Účinnost od: 1. července 2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Účinnost od: 1. července 2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
čá. 091/2002 Sb. rozeslána 14. června 2002
Účinnost od: 14. června 2002    Zrušeno : 01.10.2004
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku
Účinnost od: 14. června 2002    Zrušeno : 15.04.2015
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 14.07.2006
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu
Účinnost od: 14. června 2002    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz kakaového prášku, obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla, do České republiky
čá. 090/2002 Sb. rozeslána 12. června 2002
Účinnost od: 12. června 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003
Účinnost od: 9. května 2002
Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 089/2002 Sb. rozeslána 10. června 2002
Účinnost od: 29. června 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví rozsah požadovaných informací a způsob jejich poskytování zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS")
Účinnost od: 10. června 2002    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
Účinnost od: 10. července 2002    Zrušeno : 01.06.2018
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
čá. 088/2002 Sb. rozeslána 6. června 2002
Účinnost od: 6. června 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2002 ve věci návrhu na zrušení § 46a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. června 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2002 ve věci návrhu na zrušení § 31 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Účinnost od: 6. června 2002    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků
Účinnost od: 6. června 2002
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
čá. 087/2002 Sb. rozeslána 4. června 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003 s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon o finančním arbitrovi
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Účinnost od: 4. června 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
čá. 086/2002 Sb. rozeslána 30. května 2002
Účinnost od: 10. června 2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
Účinnost od: 15. června 2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Účinnost od: 30. května 2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 30. května 2002
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 184/1994 Sb., o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích
čá. 085/2002 Sb. rozeslána 29. května 2002
Účinnost od: 30. dubna 2002
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. června 2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
čá. 084/2002 Sb. rozeslána 28. května 2002
Účinnost od: 28. května 2002 svýjimkami    Zrušeno : 01.10.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. května 2002
Zákon, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou    Zrušeno : 06.11.2014
Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
čá. 083/2002 Sb. rozeslána 27. května 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003; s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2003 s výjimkou    Zrušeno : 01.08.2016
Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
Účinnost od: 27. května 2002
Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. května 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 082/2002 Sb. rozeslána 24. května 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2002    Zrušeno : 14.04.2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002, s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 24. května 2002, s výjimkami    Zrušeno : 03.12.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
Účinnost od: 24. května 2002
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Účinnost od: 24. května 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
Účinnost od: 24. května 2002
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně
čá. 081/2002 Sb. rozeslána 22. května 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.04.2010
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
Účinnost od: 22. května 2002    Zrušeno : 01.08.2011
Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
čá. 080/2002 Sb. rozeslána 22. května 2002
Účinnost od: 22. května 2002    Zrušeno : 28.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 297/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. května 2002
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 9. dubna 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. dubna 2002
Účinnost od: 22. května 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
čá. 079/2002 Sb. rozeslána 21. května 2002
Účinnost od: 21. května 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 142/2002 Sb. a v nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Účinnost od: 1. června 2002 svýjimkami    Zrušeno : 26.08.2009
Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství
Účinnost od: 21. dubna 2004 s výjimkou    Zrušeno : 10.05.2013
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
čá. 078/2002 Sb. rozeslána 10. května 2002
Účinnost od: 10. května 2002
Rozhodnutí prezidenta republiky o doplnění dne konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 077/2002 Sb. rozeslána 15. května 2002
Účinnost od: 15. května 2002
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 80/2002 Sb.
Účinnost od: 15. května 2002    Účinnost do :01.05.2003
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 15. května 2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
Účinnost od: 15. května 2002    Zrušeno : 02.07.2007
Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
Účinnost od: 15. května 2002
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů
čá. 076/2002 Sb. rozeslána 9. května 2002
Účinnost od: 1. června 2002    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.11.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie
Účinnost od: 9. května 2002
Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
čá. 075/2002 Sb. rozeslána 20. května 2002
Účinnost od: 1. června 2002    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění pozdějších předpisů
čá. 074/2002 Sb. rozeslána 9. května 2002
Účinnost od: 1. června 2002    Zrušeno : 01.07.2009
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti
čá. 073/2002 Sb. rozeslána 9. května 2002
Účinnost od: 1. června 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
Účinnost od: 9. května 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
Účinnost od: 1. července 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. května 2002 s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Účinnost od: 24. května 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb.
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
Účinnost od: 9. května 2002
Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
čá. 072/2002 Sb. rozeslána 30. dubna 2002
Účinnost od: 30. dubna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. dubna 2002
Zákon o válečných veteránech
čá. 071/2002 Sb. rozeslána 7. května 2002
Účinnost od: 15. května 2002    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
čá. 070/2002 Sb. rozeslána 3. května 2002
Účinnost od: 31. března 2002
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 3. května 2002
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
čá. 069/2002 Sb. rozeslána 30. dubna 2002
Účinnost od: 1. května 2002    Zrušeno : 01.04.2006
Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance
čá. 068/2002 Sb. rozeslána 26. dubna 2002
Účinnost od: 26. dubna 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 100/2002 Sb.
Účinnost od: 1. června 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
čá. 067/2002 Sb. rozeslána 24. dubna 2002
Účinnost od: 24. dubna 2002
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o opravě oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 12/2002 Sb.
Účinnost od: 1. května 2002
Vyhláška České národní banky o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů
Účinnost od: 24. dubna 2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
čá. 066/2002 Sb. rozeslána 23. dubna 2002
Účinnost od: 23. dubna 2002    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky
Účinnost od: 23. dubna 2002    Zrušeno : 14.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády
čá. 065/2002 Sb. rozeslána 19. dubna 2002
Účinnost od: 19. května 2002    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb.
Účinnost od: 1. května 2002    Zrušeno : 01.06.2010
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
Účinnost od: 1. července 2002
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
Účinnost od: 1. července 2002
Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
čá. 064/2002 Sb. rozeslána 16. dubna 2002
Účinnost od: 16. dubna 2002    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002
Účinnost od: 16. dubna 2002
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 14. března 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 28. března 2002
Účinnost od: 16. dubna 2002
Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravontích dávek horníků
čá. 063/2002 Sb. rozeslána 19. dubna 2002
Účinnost od: 1. března 2002
Úplné znění zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 062/2002 Sb. rozeslána 17. dubna 2002
Účinnost od: 17. dubna 2002
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a v úplném znění zákona č. 72/1994 Sb. uveřejněném pod č. 65/2002 Sb.
Účinnost od: 1. června 2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holoucaustem a postup při jejich převodu
čá. 061/2002 Sb. rozeslána 17. dubna 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkami
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon soudní řád správní
Účinnost od: 1. června 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. dubna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2002
Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkami
Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 060/2002 Sb. rozeslána 17. dubna 2002
Účinnost od: 17. dubna 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2002 ve věci návrhu na zrušení části čl. III bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2002 ve věci návrhu na zrušení druhé, třetí a čtvrté věty § 10 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
čá. 059/2002 Sb. rozeslána 17. dubna 2002
Účinnost od: 17. dubna 2002
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy
čá. 058/2002 Sb. rozeslána 12. dubna 2002
Účinnost od: 12. dubna 2002    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb.
Účinnost od: 12. dubna 2002    Zrušeno : 01.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 294/2001 Sb.
Účinnost od: 12. dubna 2002
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
čá. 057/2002 Sb. rozeslána 15. dubna 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002, s výjimkami    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2002
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471
Účinnost od: 15. dubna 2002
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
čá. 056/2002 Sb. rozeslána 12. dubna 2002
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
čá. 055/2002 Sb. rozeslána 12. dubna 2002
Účinnost od: 12. dubna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
Účinnost od: 1. května 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkami    Zrušeno : 01.11.2009
Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)
Účinnost od: 12. dubna 2002
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi
čá. 054/2002 Sb. rozeslána 9. dubna 2002
Účinnost od: 9. dubna 2002    Zrušeno : 11.02.2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.
čá. 053/2002 Sb. rozeslána 9. dubna 2002
Účinnost od: 29. ledna 2002
Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 052/2002 Sb. rozeslána 9. dubna 2002
Účinnost od: 1. července 2002 s výjimkami
Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkami
Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
čá. 051/2002 Sb. rozeslána 9. dubna 2002
Účinnost od: 9. dubna 2002    Zrušeno : 01.01.2020
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
Účinnost od: 9. dubna 2002    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
Účinnost od: 1. května 2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
Účinnost od: 9. dubna 2002    Zrušeno : 15.03.2006
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly
Účinnost od: 1. května 2002
Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
čá. 050/2002 Sb. rozeslána 29. března 2002
Účinnost od: 24. dubna 2002
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
Účinnost od: 1. dubna 2002    Zrušeno : 01.07.2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. dubna 2002 do 30. června 2002
čá. 049/2002 Sb. rozeslána 29. března 2002
Účinnost od: 1. dubna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, který se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
Účinnost od: 29. března 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 13. května 2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
čá. 048/2002 Sb. rozeslána 29. března 2002
Účinnost od: 29. března 2002
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 5. února 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 21. února 2002
Účinnost od: 1. července 2002
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
čá. 047/2002 Sb. rozeslána 20. března 2002
Účinnost od: 20. března 2002    Zrušeno : 16.04.2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 20. března 2002 do 15. dubna 2002
Účinnost od: 20. března 2002, s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony
čá. 046/2002 Sb. rozeslána 29. března 2002
Účinnost od: 1. dubna 2002    Zrušeno : 15.10.2010
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
čá. 045/2002 Sb. rozeslána 29. března 2002
Účinnost od: 28. února 2002
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 29. března 2002    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích
Účinnost od: 29. března 2002
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. března 2002    Zrušeno : 01.10.2004
Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Účinnost od: 29. března 2002
Nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací
čá. 044/2002 Sb. rozeslána 29. března 2002
Účinnost od: 1. dubna 2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
čá. 043/2002 Sb. rozeslána 22. března 2002
Účinnost od: 22. března 2002    Zrušeno : 31.03.2006
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
Účinnost od: 1. září 2002    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
Účinnost od: 15. dubna 2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
Účinnost od: 15. dubna 2002    Zrušeno : 21.04.2016
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
čá. 042/2002 Sb. rozeslána 11. března 2002
Účinnost od: 11. března 2002
Sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb.
Účinnost od: 11. března 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, jeho částí nebo jím provedených změn v zákonech č. 1/1992 Sb. a č. 143/1992 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2002    Účinnost do :01.04.2003
Nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2002/2003
čá. 041/2002 Sb. rozeslána 22. března 2002
Účinnost od: 22. března 2002    Zrušeno : 06.11.2002
Vyhláška Ministerstva financí o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
čá. 040/2002 Sb. rozeslána 20. března 2002
Účinnost od: 20. března 2002    Zrušeno : 31.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče
Účinnost od: 1. října 2002    Zrušeno : 31.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin
Účinnost od: 20. března 2002    Zrušeno : 31.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin
Účinnost od: 20. března 2002    Zrušeno : 31.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
čá. 039/2002 Sb. rozeslána 13. března 2002
Účinnost od: 13. března 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2002
Účinnost od: 13. března 2002
Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Účinnost od: 13. března 2002    Účinnost do :01.01.2003
Vyhláška Ministerstva financí o omezení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému u vybraných druhů zboží
čá. 038/2002 Sb. rozeslána 12. března 2002
Účinnost od: 1. června 2002, s výjimkami    Zrušeno : 01.09.2012
Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
čá. 037/2002 Sb. rozeslána 6. března 2002
Účinnost od: 6. března 2002    Zrušeno : 01.12.2003
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
čá. 036/2002 Sb. rozeslána 6. března 2002
Účinnost od: 15. března 2002
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Pozdní gotika - kamenná kašna v Kutné Hoře" po 2 000 Kč
Účinnost od: 6. března 2002    Zrušeno : 31.07.2009
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
Účinnost od: 6. března 2002    Zrušeno : 01.05.2006
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.
Účinnost od: 6. března 2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
čá. 035/2002 Sb. rozeslána 5. března 2002
Účinnost od: 5. března 2002    Zrušeno : 30.04.2004
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
čá. 034/2002 Sb. rozeslána 1. března 2002
Účinnost od: 1. března 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. dubna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
Účinnost od: 1. března 2002, s výjimkami
Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003, s výjimkou § 5 a 6
Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
čá. 033/2002 Sb. rozeslána 1. března 2002
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
Účinnost od: 1. dubna 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Účinnost od: 1. dubna 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 26.05.2005
Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních
Účinnost od: 1. dubna 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o důlní degazaci
Účinnost od: 1. dubna 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
čá. 032/2002 Sb. rozeslána 28. února 2002
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 21.04.2018
Nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
čá. 031/2002 Sb. rozeslána 19. února 2002
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2002 Sb. rozeslána 26. února 2002
Účinnost od: 26. února 2002    Zrušeno : 01.01.2014
Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Účinnost od: 26. února 2002    Zrušeno : 25.01.2020
Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
čá. 029/2002 Sb. rozeslána 22. února 2002
Účinnost od: 1. dubna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. února 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 028/2002 Sb. rozeslána 22. února 2002
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 246/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování
čá. 027/2002 Sb. rozeslána 13. února 2002
Účinnost od: 13. února 2002
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
čá. 026/2002 Sb. rozeslána 22. února 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 15.02.2008
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
Účinnost od: 22. února 2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb.
čá. 025/2002 Sb. rozeslána 22. února 2002
Účinnost od: 22. února 2002
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 024/2002 Sb. rozeslána 22. února 2002
Účinnost od: 22. února 2002
Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 023/2002 Sb. rozeslána 21. února 2002
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
čá. 022/2002 Sb. rozeslána 15. února 2002
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků
čá. 021/2002 Sb. rozeslána 14. února 2002
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
čá. 020/2002 Sb. rozeslána 8. února 2002
Účinnost od: 17. prosince 2001
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu využití kmitočtového spektra
Účinnost od: 21. února 2002    Zrušeno : 28.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. února 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2003
Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. února 2002
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B
čá. 019/2002 Sb. rozeslána 8. února 2002
Účinnost od: 8. února 2002    Zrušeno : 25.11.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu hovězího masa vyrobeného z jatečných krav a z jatečných jalovic
čá. 018/2002 Sb. rozeslána 1. února 2002
Účinnost od: 1. února 2002, s výjimkami    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 410/2001 Sb.
čá. 017/2002 Sb. rozeslána 8. února 2002
Účinnost od: 1. ledna 2002
Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 016/2002 Sb. rozeslána 1. února 2002
Účinnost od: 1. února 2002
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví
Účinnost od: 1. února 2002    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva financí o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Účinnost od: 1. února 2002    Zrušeno : 01.01.2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
Účinnost od: 1. března 2002    Zrušeno : 01.04.2008
Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
Účinnost od: 1. února 2002    Účinnost do :03.11.2002
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu, do Senátu Parlamentu, do zastupitelstev obcí a do zastupitelstva hlavního města Prahy
čá. 015/2002 Sb. rozeslána 29. ledna 2002
Účinnost od: 29. ledna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
čá. 014/2002 Sb. rozeslána 30. ledna 2002
Účinnost od: 30. ledna 2002    Zrušeno : 31.05.2004
Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 013/2002 Sb. rozeslána 29. ledna 2002
Účinnost od: 29. ledna 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2001 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 422/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 424/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. února 2002
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Emila Holuba
čá. 012/2002 Sb. rozeslána 29. ledna 2002
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou    Zrušeno : 01.12.2015
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.12.2015
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.12.2015
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 15.07.2011
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.12.2015
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS
čá. 011/2002 Sb. rozeslána 22. ledna 2002
Účinnost od: 31. prosince 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 01.01.2018
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
čá. 010/2002 Sb. rozeslána 17. ledna 2002
Účinnost od: 31. prosince 2001
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 17. ledna 2002    Účinnost do :21.04.2002
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 17. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění vyhlášky č. 25/1998 Sb.
Účinnost od: 17. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s předáním odsouzených
Účinnost od: 17. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení
čá. 009/2002 Sb. rozeslána 18. ledna 2002
Účinnost od: 1. února 2002
Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
čá. 008/2002 Sb. rozeslána 18. ledna 2002
Účinnost od: 18. ledna 2002
Sdělení Ústavního soudu o opravě chyby v nálezu Ústavního soudu č. 242/2001 Sb.
Účinnost od: 18. ledna 2002
Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se mění vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
Účinnost od: 18. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
Účinnost od: 18. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou
Účinnost od: 18. ledna 2002    Zrušeno : 01.03.2006
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě
Účinnost od: 1. dubna 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu
čá. 007/2002 Sb. rozeslána 16. ledna 2002
Účinnost od: 1. dubna 2002, s výjimkami
Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
Účinnost od: 16. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven a vydává jejich úplné znění
Účinnost od: 1. září 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. března 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
Účinnost od: 1. července 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. ledna 2002
Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
čá. 006/2002 Sb. rozeslána 15. ledna 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Zrušeno : 28.11.2017
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
čá. 005/2002 Sb. rozeslána 14. ledna 2002
Účinnost od: 14. ledna 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí
Účinnost od: 1. dubna 2002 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
čá. 004/2002 Sb. rozeslána 11. ledna 2002
Účinnost od: 11. ledna 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28. 2. 2001 o místních poplatcích
Účinnost od: 1. dubna 2002
Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
Účinnost od: 1. dubna 2002
Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
čá. 003/2002 Sb. rozeslána 10. ledna 2002
Účinnost od: 10. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
Účinnost od: 10. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění
Účinnost od: 10. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění
Účinnost od: 10. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání
Účinnost od: 10. ledna 2002    Zrušeno : 07.05.2004
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
čá. 002/2002 Sb. rozeslána 7. ledna 2002
Účinnost od: 7. ledna 2002
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. listopadu 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. prosince 2001
Účinnost od: 7. ledna 2002
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
Účinnost od: 1. února 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony
čá. 001/2002 Sb. rozeslána 4. ledna 2002
Účinnost od: 1. července 2002 s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zavřít
MENU