Sbírka předpisů 2001

čá. 180/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 31. prosince 2001    Zrušeno : 31.03.2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 179/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
čá. 178/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Účinnost od: 31. prosince 2001    Zrušeno : 03.05.2002
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
Účinnost od: 1. ledna 2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2011
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.07.2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2001
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
čá. 177/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Účinnost do :01.01.2003
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
Účinnost od: 31. prosince 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 176/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 22. října 2001
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2002
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 30.04.2004
Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer", cestovního dokladu Evropské unie "Laissez-Passer" a náhradního cestovního dokladu Evropské unie "Emergency Travel Document"
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.04.2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2002 do 31. března 2002
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
čá. 175/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 16.06.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 174/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2003
Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
čá. 173/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
čá. 172/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 31. prosince 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Účinnost od: 5. ledna 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Účinnost od: 31. prosince 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.10.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
čá. 171/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.06.2012
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Účinnost od: 31. prosince 2001    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
Účinnost od: 31. prosince 2001
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou
Účinnost od: 1. ledna 2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 2001
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 30.04.2004
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Monackému knížectví, San Marinské republice, Svatému Stolci a Svrchovanému řádu Maltézských rytířů
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 30.04.2004
Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a cestovních pasů Andorrského knížectví
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 30.04.2004
Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 30.04.2004
Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Japonska
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 30.04.2004
Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických
čá. 170/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002
čá. 169/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 30. listopadu 2001
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 20.12.2017
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Účinnost od: 31. prosince 2001    Zrušeno : 01.09.2005
Vyhláška Ministerstva financí o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Účinnost od: 31. prosince 2001    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
čá. 168/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 13. ledna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2002, s výjimkami
Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
Účinnost od: 31. prosince 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 31. prosince 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2002, s výjimkami
Zákon o myslivosti
Účinnost od: 1. ledna 2002
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb.
čá. 167/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 76/2000 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2002
čá. 166/2001 Sb. rozeslána 31. prosince 2001
Účinnost od: 31. prosince 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Účinnost od: 31. prosince 2001
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 31. prosince 2001    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 10.11.2003
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
čá. 165/2001 Sb. rozeslána 21. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
čá. 164/2001 Sb. rozeslána 14. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) a změnách v Číselníku zemí (ČZEM)
Účinnost od: 14. prosince 2001
Oznámení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 163/2001 Sb. rozeslána 18. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 162/2001 Sb. rozeslána 13. prosince 2001
Účinnost od: 2. ledna 2002
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2018
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.09.2018
Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
Účinnost od: 13. prosince 2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách
čá. 161/2001 Sb. rozeslána 11. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002, s výjimkami
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
čá. 160/2001 Sb. rozeslána 6. prosince 2001
Účinnost od: 6. prosince 2001
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce č. 393/2001 Sb.
Účinnost od: 6. prosince 2001
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
čá. 159/2001 Sb. rozeslána 6. prosince 2001
Účinnost od: 31. prosince 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 31. října 2001 ve věci návrhu na zrušení § 272 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)
čá. 158/2001 Sb. rozeslána 30. listopadu 2001
Účinnost od: 30. listopadu 2001
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Šumava
Účinnost od: 30. listopadu 2001    Zrušeno : 14.06.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla do České republiky
Účinnost od: 4. prosince 2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz masa a jedlých drobů z drůbeže druhu Gallus domesticus pro kalendářní rok 2001
čá. 157/2001 Sb. rozeslána 4. prosince 2001
Účinnost od: 4. prosince 2001
Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
čá. 156/2001 Sb. rozeslána 28. listopadu 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 24. ledna 2002    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 28. listopadu 2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Účinnost od: 28. listopadu 2001
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 28. listopadu 2001
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky
čá. 155/2001 Sb. rozeslána 22. listopadu 2001
Účinnost od: 22. listopadu 2001    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb. a vyhlášky č. 309/1995 Sb.
Účinnost od: 22. listopadu 2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky č. 346/2000 Sb.
čá. 154/2001 Sb. rozeslána 20. listopadu 2001
Účinnost od: 5. prosince 2001
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa
Účinnost od: 20. listopadu 2001    Účinnost do :01.01.2002
Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných textilních, oděvních a obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie
čá. 153/2001 Sb. rozeslána 20. listopadu 2001
Účinnost od: 20. listopadu 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Účinnost od: 20. listopadu 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
Účinnost od: 20. listopadu 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Účinnost od: 31. prosince 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
Účinnost od: 20. listopadu 2001    Zrušeno : 01.05.2007
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy
Účinnost od: 20. listopadu 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
čá. 152/2001 Sb. rozeslána 15. listopadu 2001
Účinnost od: 17. listopadu 2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků (dextrinů a jiných modifikovaných škrobů) pro kalendářní rok 2001
Účinnost od: 15. listopadu 2001    Zrušeno : 16.06.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 151/2001 Sb. rozeslána 14. listopadu 2001
Účinnost od: 14. listopadu 2001    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 150/2001 Sb. rozeslána 14. listopadu 2001
Účinnost od: 14. listopadu 2001
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 492/2000 Sb. a zákoně č. 319/2001 Sb.
Účinnost od: 14. listopadu 2001
Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 149/2001 Sb. rozeslána 9. listopadu 2001
Účinnost od: 21. listopadu 2001
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
Účinnost od: 9. listopadu 2001    Zrušeno : 10.11.2003
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
Účinnost od: 9. listopadu 2001    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu
Účinnost od: 9. listopadu 2001
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
Účinnost od: 9. listopadu 2001    Zrušeno : 16.06.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. listopadu 2001
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů
Účinnost od: 1. června 2002
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 148/2001 Sb. rozeslána 13. listopadu 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování
Účinnost od: 1. ledna 2002    Účinnost do :01.01.2003
Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002
čá. 147/2001 Sb. rozeslána 9. listopadu 2001
Účinnost od: 1. prosince 2001    Zrušeno : 01.12.2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 444/2000 Sb., o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic
čá. 146/2001 Sb. rozeslána 9. listopadu 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 16.05.2003
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb.
Účinnost od: 9. listopadu 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2003
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. listopadu 2001    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška Ministerstva financí o povinném obsahu výroční zprávy spořitelního a úvěrního družstva
Účinnost od: 9. listopadu 2001    Zrušeno : 01.08.2006
Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev
Účinnost od: 9. listopadu 2001    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech likvidity a platební schopnosti spořitelních a úvěrních družstev
Účinnost od: 9. listopadu 2001    Zrušeno : 01.08.2006
Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
čá. 145/2001 Sb. rozeslána 9. listopadu 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.04.2016
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
čá. 144/2001 Sb. rozeslána 6. listopadu 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.09.2017
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria
Účinnost od: 1. ledna 2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
čá. 143/2001 Sb. rozeslána 31. října 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.12.2007
Vyhláška Energetického regulačního úřadu o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.04.2016
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Účinnost od: 15. listopadu 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů
Účinnost od: 31. října 2001    Zrušeno : 08.11.2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu
čá. 142/2001 Sb. rozeslána 26. října 2001
Účinnost od: 26. října 2001    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
čá. 141/2001 Sb. rozeslána 25. října 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
čá. 140/2001 Sb. rozeslána 24. října 2001
Účinnost od: 15. října 2001
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2006, 5,70 %
Účinnost od: 24. října 2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Účinnost od: 15. prosince 2001    Zrušeno : 18.11.2009
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
čá. 139/2001 Sb. rozeslána 17. října 2001
Účinnost od: 30. září 2001
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 17. října 2001    Zrušeno : 01.09.2009
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů
Účinnost od: 17. října 2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 138/2001 Sb. rozeslána 10. října 2001
Účinnost od: 10. října 2001
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 231/2001 Sb.
Účinnost od: 10. října 2001    Zrušeno : 17.08.2006
Vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
čá. 137/2001 Sb. rozeslána 10. října 2001
Účinnost od: 1. listopadu 2001
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb.
Účinnost od: 10. října 2001    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
Účinnost od: 1. listopadu 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.08.2006
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě
čá. 136/2001 Sb. rozeslána 5. října 2001
Účinnost od: 5. října 2001
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Účinnost od: 5. října 2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2002, s výjimkami    Zrušeno : 20.04.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
čá. 135/2001 Sb. rozeslána 10. října 2001
Účinnost od: 10. října 2001, s výjimkami    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
Účinnost od: 10. října 2001    Zrušeno : 01.04.2015
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení
Účinnost od: 10. října 2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 88/2000 Sb.
čá. 134/2001 Sb. rozeslána 5. října 2001
Účinnost od: 5. října 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Účinnost od: 1. ledna 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 5. října 2001
Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
čá. 133/2001 Sb. rozeslána 27. září 2001
Účinnost od: 1. října 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
Účinnost od: 27. září 2001    Zrušeno : 31.03.2006
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
Účinnost od: 1. října 2001    Zrušeno : 30.04.2004
Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong
Účinnost od: 1. října 2001    Zrušeno : 30.04.2004
Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao
Účinnost od: 27. září 2001    Zrušeno : 01.01.2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
Účinnost od: 1. ledna 2002
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 1. prosince 2001
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001
čá. 132/2001 Sb. rozeslána 4. října 2001
Účinnost od: 4. října 2001
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2011, 6,55 %
Účinnost od: 4. října 2001 s výjimkou    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
čá. 131/2001 Sb. rozeslána 27. září 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb. a vyhlášky č. 99/1995 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků
čá. 130/2001 Sb. rozeslána 27. září 2001
Účinnost od: 1. října 2001    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.
čá. 129/2001 Sb. rozeslána 20. září 2001
Účinnost od: 20. září 2001
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 257/2001 Sb.
Účinnost od: 20. září 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
Účinnost od: 20. září 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
Účinnost od: 1. listopadu 2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
Účinnost od: 20. září 2001    Zrušeno : 01.04.2006
Nařízení vlády o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie
Účinnost od: 1. října 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
Účinnost od: 20. září 2001    Zrušeno : 20.01.2004
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů služby pořádkové policie Policie České republiky při radiačních haváriích jaderných elektráren
čá. 128/2001 Sb. rozeslána 18. září 2001
Účinnost od: 18. září 2001    Zrušeno : 08.09.2008
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o centrální evidenci exekucí
Účinnost od: 18. září 2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
čá. 127/2001 Sb. rozeslána 18. září 2001
Účinnost od: 31. srpna 2001
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 18. září 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky
Účinnost od: 18. září 2001,s výjimkami
Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
Účinnost od: 18. září 2001    Zrušeno : 01.04.2006
Nařízení vlády o dalších opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
čá. 126/2001 Sb. rozeslána 12. září 2001
Účinnost od: 1. října 2001, s výjimkami    Zrušeno : 01.08.2016
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
čá. 125/2001 Sb. rozeslána 12. září 2001
Účinnost od: 14. září 2001    Účinnost do :15.09.2004
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2004, 6,05 %
Účinnost od: 12. září 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu
čá. 124/2001 Sb. rozeslána 12. září 2001
Účinnost od: 12. září 2001    Zrušeno : 27.03.2008
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
čá. 123/2001 Sb. rozeslána 7. září 2001
Účinnost od: 30. června 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 122/2001 Sb. rozeslána 7. září 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2011
Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Účinnost od: 7. září 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2001    Zrušeno : 23.07.2011
Zákon o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
Účinnost od: 7. září 2001    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2002, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 121/2001 Sb. rozeslána 6. září 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002, s výjimkami    Zrušeno : 31.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
Účinnost od: 6. září 2001    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 120/2001 Sb. rozeslána 6. září 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon o státních hranicích
čá. 119/2001 Sb. rozeslána 6. září 2001
Účinnost od: 4. července 2001    Zrušeno : 31.12.2001
Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 4 ze dne 4. července 2001, kterým se mění opatření č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 6. září 2001    Zrušeno : 06.11.2002
Vyhláška Ministerstva financí o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 118/2001 Sb. rozeslána 30. srpna 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 25.10.2002
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001
Účinnost od: 26. září 2001
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě" po 2 000 Kč
čá. 117/2001 Sb. rozeslána 30. srpna 2001
Účinnost od: 19. září 2001
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta
Účinnost od: 5. září 2001
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu
Účinnost od: 30. srpna 2001    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Energetického regulačního úřadu o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
Účinnost od: 30. srpna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí o makléřské zkoušce
Účinnost od: 1. října 2001    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
čá. 116/2001 Sb. rozeslána 23. srpna 2001
Účinnost od: 7. srpna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření České národní banky č. 5 ze dne 1. srpna 2001, kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 23. srpna 2001
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
čá. 115/2001 Sb. rozeslána 28. srpna 2001
Účinnost od: 1. září 2001    Zrušeno : 01.09.2002
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Účinnost od: 28. srpna 2001    Zrušeno : 01.10.2018
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
Účinnost od: 28. srpna 2001    Zrušeno : 01.08.2002
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
čá. 114/2001 Sb. rozeslána 22. srpna 2001
Účinnost od: 22. srpna 2001
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 22. srpna 2001    Zrušeno : 11.01.2013
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů
čá. 113/2001 Sb. rozeslána 21. srpna 2001
Účinnost od: 21. srpna 2001    Zrušeno : 27.11.2003
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění pozdějších předpisů
čá. 112/2001 Sb. rozeslána 15. srpna 2001
Účinnost od: 15. srpna 2001    Zrušeno : 01.03.2006
Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky
čá. 111/2001 Sb. rozeslána 15. srpna 2001
Účinnost od: 15. srpna 2001    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2001    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 15. srpna 2001    Zrušeno : 01.04.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
Účinnost od: 15. srpna 2001    Účinnost do :01.01.2007
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006
čá. 110/2001 Sb. rozeslána 14. srpna 2001
Účinnost od: 14. srpna 2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.07.2007
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
Účinnost od: 14. srpna 2001    Účinnost do :01.07.2002
Nařízení vlády o poskytnutí dočasné ochrany státním občanům Ruské federace
čá. 109/2001 Sb. rozeslána 3. srpna 2001
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou
Úplné znění zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 3. srpna 2001    Zrušeno : 25.11.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění nařízení vlády č. 90/2001 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.06.2016
Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví
čá. 108/2001 Sb. rozeslána 7. srpna 2001
Účinnost od: 7. srpna 2001, s výjimkou    Zrušeno : 04.08.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
čá. 107/2001 Sb. rozeslána 3. srpna 2001
Účinnost od: 3. srpna 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády
Účinnost od: 1. září 2001    Zrušeno : 01.09.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb.
čá. 106/2001 Sb. rozeslána 7. srpna 2001
Účinnost od: 7. srpna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe)
Účinnost od: 1. září 2001
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací
Účinnost od: 7. srpna 2001
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
čá. 105/2001 Sb. rozeslána 3. srpna 2001
Účinnost od: 30. června 2001
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 3. srpna 2001
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem
Účinnost od: 3. srpna 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2001 ve věci návrhu na zrušení § 6 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
Účinnost od: 3. srpna 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2001    Zrušeno : 01.03.2006
Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků
čá. 104/2001 Sb. rozeslána 2. srpna 2001
Účinnost od: 31. prosince 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté "Správní soudnictví" zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu
Účinnost od: 2. srpna 2001    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2002 s výjimkou
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Účinnost od: 2. srpna 2001
Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.
Účinnost od: 1. října 2001 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 103/2001 Sb. rozeslána 27. července 2001
Účinnost od: 27. července 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě
Účinnost od: 27. července 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích
Účinnost od: 27. července 2001    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)
Účinnost od: 27. července 2001    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání
Účinnost od: 27. července 2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001
čá. 102/2001 Sb. rozeslána 31. července 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 101/2001 Sb. rozeslána 26. července 2001
Účinnost od: 26. července 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 26. července 2001    Zrušeno : 16.06.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb. a nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
Účinnost od: 26. července 2001    Zrušeno : 16.06.2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky
Účinnost od: 1. srpna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
Účinnost od: 26. července 2001
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
čá. 100/2001 Sb. rozeslána 25. července 2001
Účinnost od: 25. července 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002
Účinnost od: 1. srpna 2001    Zrušeno : 01.04.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. července 2001
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 099/2001 Sb. rozeslána 31. července 2001
Účinnost od: 31. července 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
čá. 098/2001 Sb. rozeslána 25. července 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Účinnost od: 25. července 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2002, s výjimkami
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Účinnost od: 25. července 2001    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 097/2001 Sb. rozeslána 24. července 2001
Účinnost od: 24. července 2001    Zrušeno : 01.12.2005
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla
Účinnost od: 24. července 2001    Zrušeno : 01.05.2011
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 30.10.2016
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 30.10.2016
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS
čá. 096/2001 Sb. rozeslána 23. července 2001
Účinnost od: 23. července 2001, s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
čá. 095/2001 Sb. rozeslána 23. července 2001
Účinnost od: 23. července 2001
Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
Účinnost od: 23. července 2001
Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
čá. 094/2001 Sb. rozeslána 20. července 2001
Účinnost od: 20. července 2001    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
čá. 093/2001 Sb. rozeslána 20. července 2001
Účinnost od: 20. července 2001    Zrušeno : 27.11.2003
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění vyhlášky č. 136/1999 Sb.
čá. 092/2001 Sb. rozeslána 17. července 2001
Účinnost od: 28. června 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 3 ze dne 6. června 2001, kterým se mění opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 17. července 2001    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel
čá. 091/2001 Sb. rozeslána 11. července 2001
Účinnost od: 11. července 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2001 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti
Účinnost od: 11. července 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 11. července 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 12. června 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 ze dne 14. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
čá. 090/2001 Sb. rozeslána 9. července 2001
Účinnost od: 1. září 2001    Účinnost do :01.01.2008
Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)
čá. 089/2001 Sb. rozeslána 11. července 2001
Účinnost od: 11. července 2001
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 11. července 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodeje obilovin)
čá. 088/2001 Sb. rozeslána 10. července 2001
Účinnost od: 10. července 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek - CZ-NUTS
Účinnost od: 10. července 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
Účinnost od: 10. července 2001    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části
čá. 087/2001 Sb. rozeslána 4. července 2001
Účinnost od: 4. července 2001
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 229/2001 Sb.
Účinnost od: 4. července 2001
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu
Účinnost od: 4. července 2001
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů přijatému Parlamentem dne 17. května 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 7. června 2001
Účinnost od: 4. července 2001, s výjimkou
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
čá. 086/2001 Sb. rozeslána 29. června 2001
Účinnost od: 29. června 2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 085/2001 Sb. rozeslána 29. června 2001
Účinnost od: 31. prosince 2001
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.01.2002
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 30. června 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
čá. 084/2001 Sb. rozeslána 29. června 2001
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 28.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 01.04.2010
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie
Účinnost od: 1. ledna 2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 01.04.2010
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 01.04.2010
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 01.04.2010
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 01.04.2010
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 25.03.2011
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
Účinnost od: 1. července 2001    Účinnost do :01.07.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
čá. 083/2001 Sb. rozeslána 29. června 2001
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb.
čá. 082/2001 Sb. rozeslána 29. června 2001
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné
Účinnost od: 29. června 2001    Zrušeno : 01.01.2013
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
Účinnost od: 29. června 2001, s výjimkou    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla
čá. 081/2001 Sb. rozeslána 27. června 2001
Účinnost od: 1. července 2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001
čá. 080/2001 Sb. rozeslána 25. června 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002, s výjimkami    Zrušeno : 01.05.2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů
Účinnost od: 1. října 2001    Zrušeno : 01.07.2008
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením
čá. 079/2001 Sb. rozeslána 22. června 2001
Účinnost od: 22. června 2001    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků
čá. 078/2001 Sb. rozeslána 22. června 2001
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
čá. 077/2001 Sb. rozeslána 22. června 2001
Účinnost od: 1. července 2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 076/2001 Sb. rozeslána 20. června 2001
Účinnost od: 1. června 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG
Účinnost od: 20. června 2001
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
čá. 075/2001 Sb. rozeslána 20. června 2001
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.10.2005
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.07.2003
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.10.2005
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.10.2005
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.10.2005
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o specializaci
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.10.2005
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o poskytování technologií
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.10.2005
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.10.2005
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod
čá. 074/2001 Sb. rozeslána 19. června 2001
Účinnost od: 19. června 2001    Zrušeno : 01.07.2011
Vyhláška Ministerstva financí o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
čá. 073/2001 Sb. rozeslána 18. června 2001
Účinnost od: 1. července 2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)
Účinnost od: 18. června 2001    Zrušeno : 29.09.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
Účinnost od: 1. ledna 2002 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
čá. 072/2001 Sb. rozeslána 15. června 2001
Účinnost od: 15. června 2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů
Účinnost od: 15. června 2001, s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
čá. 071/2001 Sb. rozeslána 14. června 2001
Účinnost od: 14. června 2001
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 56/2001 Sb.
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.04.2002
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. června 2001    Účinnost do :13.09.2001
Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných druhů textilních a oděvních výrobků
Účinnost od: 1. července 2001
Zákon, kterým se mění č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. června 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
Účinnost od: 1. července 2001, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2002 s výjimkami    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
čá. 070/2001 Sb. rozeslána 12. června 2001
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 069/2001 Sb. rozeslána 8. června 2001
Účinnost od: 8. června 2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. června 2001
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku
Účinnost od: 8. června 2001, s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
čá. 068/2001 Sb. rozeslána 6. června 2001
Účinnost od: 6. června 2001    Účinnost do :05.09.2001
Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie
Účinnost od: 1. července 2002 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
Účinnost od: 6. června 2001    Zrušeno : 01.01.2008
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
čá. 067/2001 Sb. rozeslána 31. května 2001
Účinnost od: 31. května 2001    Zrušeno : 24.04.2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. května 2001
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
čá. 066/2001 Sb. rozeslána 24. května 2001
Účinnost od: 24. května 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu
Účinnost od: 24. května 2001    Účinnost do :01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu
čá. 065/2001 Sb. rozeslána 22. května 2001
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření o standardech řízení likvidity bank
Účinnost od: 22. května 2001    Zrušeno : 11.02.2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Účinnost od: 22. května 2001
Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
Účinnost od: 22. května 2001
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001
Účinnost od: 22. května 2001
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. května 2001
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o dálničním obchvatu Plzně přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001
Účinnost od: 22. května 2001
Zákon o dálničním obchvatu Plzně
čá. 064/2001 Sb. rozeslána 18. května 2001
Účinnost od: 30. dubna 2001
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 18. května 2001    Zrušeno : 01.10.2005
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství
Účinnost od: 18. května 2001    Zrušeno : 01.04.2005
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku
Účinnost od: 18. května 2001    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky
Účinnost od: 18. června 2001
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
čá. 063/2001 Sb. rozeslána 9. května 2001
Účinnost od: 9. května 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
Účinnost od: 12. července 2001    Zrušeno : 24.01.2002
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 9. května 2001    Zrušeno : 01.07.2002
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 1. června 2001    Zrušeno : 01.03.2007
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2001    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
Účinnost od: 9. května 2001    Účinnost do :01.05.2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 9. května 2001    Zrušeno : 28.08.2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. května 2001    Účinnost do :01.01.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
čá. 062/2001 Sb. rozeslána 4. května 2001
Účinnost od: 4. května 2001    Účinnost do :01.01.2002
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
Účinnost od: 30. května 2001
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Škroupa
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 25.02.2008
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
Účinnost od: 1. srpna 2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově
Účinnost od: 1. června 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků
čá. 061/2001 Sb. rozeslána 3. května 2001
Účinnost od: 3. května 2001    Zrušeno : 01.11.2005
Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
čá. 060/2001 Sb. rozeslána 3. května 2001
Účinnost od: 3. května 2001    Zrušeno : 01.09.2007
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie
Účinnost od: 1. ledna 2002    Zrušeno : 01.09.2007
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
Účinnost od: 3. května 2001    Zrušeno : 01.09.2007
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
Účinnost od: 3. května 2001, s vyjímkami    Zrušeno : 08.12.2010
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
čá. 059/2001 Sb. rozeslána 27. dubna 2001
Účinnost od: 27. dubna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Účinnost od: 27. dubna 2001    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rekreačních jachtách
čá. 058/2001 Sb. rozeslána 27. dubna 2001
Účinnost od: 27. dubna 2001
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
Účinnost od: 1. července 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. dubna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. dubna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Účinnost od: 1. května 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2001
Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
čá. 057/2001 Sb. rozeslána 26. dubna 2001
Účinnost od: 26. dubna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2001, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2001, s výjimkami
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
čá. 056/2001 Sb. rozeslána 24. dubna 2001
Účinnost od: 1. července 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2001
Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 055/2001 Sb. rozeslána 24. dubna 2001
Účinnost od: 24. dubna 2001    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
Účinnost od: 24. dubna 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
čá. 054/2001 Sb. rozeslána 19. dubna 2001
Účinnost od: 9. dubna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 31. března 2001
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 19. dubna 2001 s vyjímkami    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci skotu, ovcí a koz
čá. 053/2001 Sb. rozeslána 19. dubna 2001
Účinnost od: 19. dubna 2001    Zrušeno : 29.07.2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie
Účinnost od: 1. ledna 2002
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 052/2001 Sb. rozeslána 18. dubna 2001
Účinnost od: 18. dubna 2001    Zrušeno : 01.06.2008
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
čá. 051/2001 Sb. rozeslána 12. dubna 2001
Účinnost od: 12. dubna 2001
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., v nálezu Ústavního soudu č. 231/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 232/2000 Sb.
Účinnost od: 12. dubna 2001
Sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezech Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 231/2000 Sb. a č. 98/2001 Sb.
Účinnost od: 12. dubna 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku z 29. září 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek
Účinnost od: 12. dubna 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
Účinnost od: 12. dubna 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. dubna 2001
Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru
Účinnost od: 12. dubna 2001    Zrušeno : 15.05.2002
Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
čá. 050/2001 Sb. rozeslána 10. dubna 2001
Účinnost od: 1. května 2001    Zrušeno : 01.12.2009
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků
Účinnost od: 1. srpna 2001    Zrušeno : 06.02.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 21/1998 Sb., kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv
čá. 049/2001 Sb. rozeslána 4. dubna 2001
Účinnost od: 19. února 2001    Zrušeno : 01.01.2009
Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 048/2001 Sb. rozeslána 3. dubna 2001
Účinnost od: 3. dubna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.
Účinnost od: 1. května 2001
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Účinnost od: 1. května 2001
Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
čá. 047/2001 Sb. rozeslána 30. března 2001
Účinnost od: 1. června 2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách
Účinnost od: 1. června 2001
Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
Účinnost od: 1. července 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. března 2001
Zákon o podpoře sportu
čá. 046/2001 Sb. rozeslána 30. března 2001
Účinnost od: 30. března 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2001
čá. 045/2001 Sb. rozeslána 30. března 2001
Účinnost od: 30. března 2001    Zrušeno : 01.07.2004
Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
čá. 044/2001 Sb. rozeslána 27. března 2001
Účinnost od: 27. března 2001    Účinnost do :01.01.2002
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
Účinnost od: 27. března 2001
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje 2. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
Účinnost od: 1. dubna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Účinnost od: 15. dubna 2001    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel
Účinnost od: 27. března 2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
čá. 043/2001 Sb. rozeslána 29. března 2001
Účinnost od: 19. února 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 042/2001 Sb. rozeslána 26. března 2001
Účinnost od: 26. března 2001    Zrušeno : 16.11.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení
Účinnost od: 26. března 2001    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Účinnost od: 26. března 2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
čá. 041/2001 Sb. rozeslána 21. března 2001
Účinnost od: 1. května 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí o hlášení obchodů s investičními instrumenty uzavřených mimo veřejný trh
Účinnost od: 21. března 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. března 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
čá. 040/2001 Sb. rozeslána 20. března 2001
Účinnost od: 1. ledna 2002
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
čá. 039/2001 Sb. rozeslána 19. března 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 038/2001 Sb. rozeslána 14. března 2001
Účinnost od: 31. ledna 2001
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 14. března 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2001 ve věci návrhu na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a § 85 věty třetí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
Účinnost od: 14. března 2001    Zrušeno : 01.06.2012
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem
čá. 037/2001 Sb. rozeslána 12. března 2001
Účinnost od: 12. března 2001
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 5/2001 Sb., vyhlášeném v částce 8/2001 Sb.
Účinnost od: 12. března 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
Účinnost od: 12. března 2001    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům
čá. 036/2001 Sb. rozeslána 6. března 2001
Účinnost od: 20. března 2001
VÝZVA předsedy Poslanecké sněmovny
Účinnost od: 1. dubna 2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
Účinnost od: 6. března 2001    Zrušeno : 01.09.2013
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky
Účinnost od: 6. března 2001    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení
Účinnost od: 6. března 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku, (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky)
Účinnost od: 6. března 2001    Zrušeno : 25.11.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa
čá. 035/2001 Sb. rozeslána 28. února 2001
Účinnost od: 28. února 2001    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
čá. 034/2001 Sb. rozeslána 28. února 2001
Účinnost od: 28. února 2001, s výjimkou § 20 až 24    Zrušeno : 08.11.2002
Nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu
čá. 033/2001 Sb. rozeslána 28. února 2001
Účinnost od: 28. února 2001
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 25/2001 Sb. na titulní straně v obsahu pod poř. č. 68
Účinnost od: 28. února 2001
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky
Účinnost od: 28. února 2001    Účinnost do :01.10.2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
čá. 032/2001 Sb. rozeslána 27. února 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 031/2001 Sb. rozeslána 27. února 2001
Účinnost od: 27. února 2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
čá. 030/2001 Sb. rozeslána 23. února 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001
Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 10. března 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
čá. 029/2001 Sb. rozeslána 20. února 2001
Účinnost od: 20. února 2001    Zrušeno : 25.11.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa
Účinnost od: 20. února 2001
Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám
Účinnost od: 20. února 2001    Zrušeno : 01.10.2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanců a zástupců hlavního hygienika České republiky, krajských a okresních hygieniků
čá. 028/2001 Sb. rozeslána 23. února 2001
Účinnost od: 31. ledna 2001
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 23. února 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 18a odst. 1 písm. c), § 18a odst. 2 písm. b) věty za středníkem a § 18a odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.
Účinnost od: 23. února 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. března 2001
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Románský sloh - rotunda ve Znojmě" po 2 000 Kč
Účinnost od: 23. února 2001
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol
Účinnost od: 1. března 2001    Zrušeno : 01.08.2005
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 239/1998 Sb.
Účinnost od: 1. března 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2001    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 027/2001 Sb. rozeslána 23. února 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2014
Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 026/2001 Sb. rozeslána 22. února 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001
Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 025/2001 Sb. rozeslána 21. února 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001
Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2001
Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2001
Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2001
Úplné znění zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 024/2001 Sb. rozeslána 16. února 2001
Účinnost od: 16. února 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2001 ve věci návrhů na zrušení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 49 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 3 písm. b), c) a d), § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 023/2001 Sb. rozeslána 20. února 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2014
Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 022/2001 Sb. rozeslána 8. února 2001
Účinnost od: 29. prosince 2000    Zrušeno : 31.12.2001
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 8. února 2001
Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
čá. 021/2001 Sb. rozeslána 19. února 2001
Účinnost od: 19. února 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 19. února 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 19. února 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2001    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. února 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2001
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
čá. 020/2001 Sb. rozeslána 15. února 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.07.2015
Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn
čá. 019/2001 Sb. rozeslána 13. února 2001
Účinnost od: 13. února 2001    Zrušeno : 01.02.2006
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2001 Sb. rozeslána 7. února 2001
Účinnost od: 28. února 2002
Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. února 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky města Písku ze dne 10. listopadu 1998 č. 8/1998 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Účinnost od: 7. února 2001    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek
Účinnost od: 7. února 2001    Zrušeno : 07.05.2013
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2001 Sb. rozeslána 15. února 2001
Účinnost od: 15. února 2001    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb.
čá. 016/2001 Sb. rozeslána 8. února 2001
Účinnost od: 8. února 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Úplné znění zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2001
Úplné znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2008
Úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 8. února 2001    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání
čá. 015/2001 Sb. rozeslána 6. února 2001
Účinnost od: 6. února 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.
Účinnost od: 6. února 2001    Zrušeno : 01.10.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1997 Sb.
Účinnost od: 6. února 2001    Zrušeno : 20.03.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb.
Účinnost od: 6. února 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
čá. 014/2001 Sb. rozeslána 25. ledna 2001
Účinnost od: 25. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
čá. 013/2001 Sb. rozeslána 1. února 2001
Účinnost od: 1. února 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb.
Účinnost od: 1. února 2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
Účinnost od: 1. února 2001    Zrušeno : 15.11.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
Účinnost od: 1. února 2001    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
čá. 012/2001 Sb. rozeslána 26. ledna 2001
Účinnost od: 3. dubna 2000
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb. a zákonem č. 71/2000 Sb.
Účinnost od: 26. ledna 2001
Sdělení Ministerstva financí o změně sdělení Ministerstva financí č. 27/2001 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95 %
Účinnost od: 26. ledna 2001    Zrušeno : 01.08.2006
Vyhláška Ministerstva zemědělství o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
čá. 011/2001 Sb. rozeslána 31. ledna 2001
Účinnost od: 31. ledna 2001    Zrušeno : 01.07.2001
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
Účinnost od: 31. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod
Účinnost od: 31. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů
Účinnost od: 31. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2016
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
čá. 010/2001 Sb. rozeslána 25. ledna 2001
Účinnost od: 25. ledna 2001
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2000 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 25. ledna 2001    Zrušeno : 07.05.2004
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
čá. 009/2001 Sb. rozeslána 23. ledna 2001
Účinnost od: 23. ledna 2001
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95 %
Účinnost od: 23. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)
čá. 008/2001 Sb. rozeslána 19. ledna 2001
Účinnost od: 19. ledna 2001
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 80/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 2000
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 19. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele
Účinnost od: 1. února 2001    Zrušeno : 26.12.2015
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi
čá. 007/2001 Sb. rozeslána 17. ledna 2001
Účinnost od: 17. ledna 2001    Zrušeno : 21.03.2005
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e"
Účinnost od: 17. ledna 2001    Zrušeno : 15.02.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití
čá. 006/2001 Sb. rozeslána 16. ledna 2001
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 30.10.2016
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 30.10.2016
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům
čá. 005/2001 Sb. rozeslána 10. ledna 2001
Účinnost od: 10. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví
Účinnost od: 10. ledna 2001    Zrušeno : 26.07.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky
Účinnost od: 10. ledna 2001
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
Účinnost od: 10. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 004/2001 Sb. rozeslána 12. ledna 2001
Účinnost od: 12. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2010
Vyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
čá. 003/2001 Sb. rozeslána 11. ledna 2001
Účinnost od: 11. ledna 2001
Sdělení Ministerstva financí o změně opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 %, vyhlášeného v částce 2/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2005, 6,75 %, vyhlášeného v částce 10/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2007, 6,30 %, vyhlášeného v částce 18/2000 Sb., a opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40 %, vyhlášeného v částce 29/2000 Sb.
Účinnost od: 11. ledna 2001    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb.
Účinnost od: 11. dubna 2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov
Účinnost od: 11. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
Účinnost od: 11. ledna 2001    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
Účinnost od: 11. ledna 2001
Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
čá. 002/2001 Sb. rozeslána 10. ledna 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se zrušuje opatření č. 5/1999 Věst. ČNB o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 10. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2)
Účinnost od: 10. ledna 2001
Sdělení Ústavního soudu o vyhrazení si rozhodování sporů o rozsah kompetencí vrcholných ústavních orgánů nadaných originární pravomocí z Ústavy samé a rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu
Účinnost od: 10. ledna 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb.
Účinnost od: 10. dubna 2001    Zrušeno : 01.12.2013
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně
Účinnost od: 1. dubna 2001
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku
čá. 001/2001 Sb. rozeslána 9. ledna 2001
Účinnost od: 10. května 2000
Úplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.
Účinnost od: 1. října 2000
Úplné znění zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb.
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.01.2014
Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb. a zákonem č. 103/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2001
Úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb.
Zavřít
MENU