Sbírka předpisů 2000

čá. 148/2000 Sb. rozeslána 30. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
čá. 147/2000 Sb. rozeslána 30. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 11.03.2008
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
čá. 146/2000 Sb. rozeslána 30. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády o Obchodním věstníku
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.06.2006
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
čá. 145/2000 Sb. rozeslána 30. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.04.2015
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)
Účinnost od: 31. prosince 2000
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2002
Nařízení vlády o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
čá. 144/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 16.06.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2001
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
čá. 143/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 29. prosince 2000
Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 142/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Účinnost do :01.01.2002
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
čá. 141/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 31/2000 Sb., o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
Účinnost od: 29. prosince 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001
Účinnost od: 29. prosince 2000    Zrušeno : 25.11.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka
čá. 140/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 07.05.2013
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. prosince 2000    Zrušeno : 01.04.2016
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
čá. 139/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č. j. 111/50 030/1998, č. j. 111/60 840/1998, č. j. 114/6 188/2000 a č. j. 114/43 343/2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 30.04.2008
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
čá. 138/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem
Účinnost od: 29. prosince 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
čá. 137/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva
čá. 136/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 29. prosince 2000    Zrušeno : 11.05.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku
Účinnost od: 29. prosince 2000    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
čá. 135/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.10.2006
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
čá. 134/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 03.05.2002
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
čá. 133/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 14.08.2008
Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.07.2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných
čá. 132/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 14.04.2009
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)
Účinnost od: 13. ledna 2001
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a způsob jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 241/1998 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
Účinnost od: 1. ledna 2001
Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
Účinnost od: 1. ledna 2001
Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
čá. 131/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
čá. 130/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 16.06.2006
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy
čá. 129/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 06.09.2001
Vyhláška Ministerstva financí o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v roce 2001
čá. 128/2000 Sb. rozeslána 22. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 127/2000 Sb. rozeslána 14. prosince 2000
Účinnost od: 14. prosince 2000    Účinnost do :01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz řepné melasy
čá. 126/2000 Sb. rozeslána 29. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 16.10.2008
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
čá. 125/2000 Sb. rozeslána 22. prosince 2000
Účinnost od: 22. prosince 2000    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě
čá. 124/2000 Sb. rozeslána 22. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2011
Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Účinnost od: 22. prosince 2000    Zrušeno : 16.06.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
čá. 123/2000 Sb. rozeslána 22. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.12.2002
Vyhláška Ministerstva financí o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic
Účinnost od: 6. ledna 2001
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 27.října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 30. října 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 122/2000 Sb. rozeslána 22. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2002
Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
čá. 121/2000 Sb. rozeslána 15. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 14.07.2005
Vyhláška Ministerstva financí o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 100/1993 Sb., o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
čá. 120/2000 Sb. rozeslána 14. prosince 2000
Účinnost od: 14. prosince 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., a o změně některých dalších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kč vzoru 1993 a po 5 000 Kč vzoru 1993
Účinnost od: 14. prosince 2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 a kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství a osvěty ze dne 6. listopadu 1946 č. j. B-200.716-III/1 a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 6. října 1975 č. j. 16 235/75
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 119/2000 Sb. rozeslána 13. prosince 2000
Účinnost od: 13. prosince 2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 315/1998 Sb., o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi
Účinnost od: 13. prosince 2000    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
Účinnost od: 1. května 2001 s výjimkou    Zrušeno : 07.01.2017
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
Účinnost od: 28. prosince 2000
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 25. října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. listopadu 2000
Účinnost od: 13. prosince 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. prosince 2000
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 25. října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. listopadu 2000
Účinnost od: 13. prosince 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 118/2000 Sb. rozeslána 12. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 117/2000 Sb. rozeslána 8. prosince 2000
Účinnost od: 8. prosince 2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytnutí státní finanční podpory ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000
čá. 116/2000 Sb. rozeslána 1. prosince 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 1. prosince 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Účinnost od: 1. prosince 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.07.2017
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
Účinnost od: 1. prosince 2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 5/1987 V. v. ČSR NV, o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech, registrovaný v částce 11/1987 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2000 s výjimkou    Zrušeno : 01.04.2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
Účinnost od: 1. prosince 2000
Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky
čá. 115/2000 Sb. rozeslána 29. listopadu 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. listopadu 2000    Zrušeno : 01.04.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2001
Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
Účinnost od: 29. listopadu 2000
Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o hospodaření energií
Účinnost od: 1. prosince 2000    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
čá. 114/2000 Sb. rozeslána 24. listopadu 2000
Účinnost od: 24. listopadu 2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů
čá. 113/2000 Sb. rozeslána 24. listopadu 2000
Účinnost od: 31. října 2000
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2000    Zrušeno : 31.12.2007
Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb.
čá. 112/2000 Sb. rozeslána 23. listopadu 2000
Účinnost od: 1. června 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 148/1996 Sb., zákonem č. 93/1998 Sb. a zákonem č. 28/2000 Sb.
Účinnost od: 10. května 2000    Zrušeno : 01.04.2004
Úplné znění zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 191/1999 Sb. a zákonem č. 116/2000 Sb.
Účinnost od: 10. května 2000
Úplné znění zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.
Účinnost od: 1. července 2000
Úplné znění zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 485/1991 Sb., zákonem č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 114/2000 Sb.
čá. 111/2000 Sb. rozeslána 22. listopadu 2000
Účinnost od: 22. listopadu 2000    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti
čá. 110/2000 Sb. rozeslána 20. listopadu 2000
Účinnost od: 29. března 2000    Zrušeno : 01.01.2013
Úplné znění zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 546/1992 Sb., zákonem č. 161/1997 Sb., zákonem č. 269/1998 Sb., zákonem č. 95/1999 Sb., zákonem č. 144/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 3/2000 Sb. a zákonem č. 66/2000 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2000
Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 212/1996 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 243/1999 Sb. a zákonem č. 204/2000 Sb.
čá. 109/2000 Sb. rozeslána 16. listopadu 2000
Účinnost od: 16. listopadu 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin - ČMJ
Účinnost od: 1. ledna 2001    Účinnost do :01.01.2002
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001
čá. 108/2000 Sb. rozeslána 14. listopadu 2000
Účinnost od: 29. listopadu 2000
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
Účinnost od: 29. listopadu 2000
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
Účinnost od: 29. listopadu 2000
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace
Účinnost od: 14. listopadu 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků
Účinnost od: 14. listopadu 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. června 2001    Zrušeno : 01.09.2014
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
čá. 107/2000 Sb. rozeslána 7. listopadu 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2000
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva kultury
Účinnost od: 7. listopadu 2000    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. listopadu 2000    Zrušeno : 22.08.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií
čá. 106/2000 Sb. rozeslána 7. listopadu 2000
Účinnost od: 7. listopadu 2000    Zrušeno : 01.06.2006
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
čá. 105/2000 Sb. rozeslána 31. října 2000
Účinnost od: 29. listopadu 2000
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k počátku nového tisíciletí
Účinnost od: 31. října 2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd
Účinnost od: 31. října 2000    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 161/2000 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
čá. 104/2000 Sb. rozeslána 30. října 2000
Účinnost od: 1. listopadu 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. 72/1997 a č. 79/1998 - termíny předkládání části IX. finančních výkazů Fin RO 2 - 04 U a Fin RO 2 - 04 Fondy
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového skla
Účinnost od: 30. října 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi
Účinnost od: 12. listopadu 2000    Zrušeno : 01.01.2003
Nařízení vlády o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
čá. 103/2000 Sb. rozeslána 26. října 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
Účinnost od: 1. ledna 2001
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
čá. 102/2000 Sb. rozeslána 26. října 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 27.04.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 27.04.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 27.04.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví technická řešení, pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organismus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou
čá. 101/2000 Sb. rozeslána 12. října 2000
Účinnost od: 12. října 2000
Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 13/2000 Sb., o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií, nařízení vlády č. 15/2000 Sb., o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, a nařízení vlády č. 294/2000 Sb., o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
čá. 100/2000 Sb. rozeslána 25. října 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 099/2000 Sb. rozeslána 23. října 2000
Účinnost od: 22. listopadu 2000    Zrušeno : 01.10.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 22. listopadu 2000 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. října 2000 s výjimkou
Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Účinnost od: 1. prosince 2000 s výjimkou
Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 22. listopadu 2000    Zrušeno : 01.01.2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 098/2000 Sb. rozeslána 19. října 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
čá. 097/2000 Sb. rozeslána 13. října 2000
Účinnost od: 29. září 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 6, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, ve znění opatření České národní banky č. 2 ze dne 4. května 2000
Účinnost od: 13. října 2000    Zrušeno : 01.04.2021
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech
Účinnost od: 13. října 2000
Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000
Účinnost od: 12. listopadu 2000    Zrušeno : 11.02.2003
Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2003
Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
Účinnost od: 13. října 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění pozdějších předpisů
čá. 096/2000 Sb. rozeslána 13. října 2000
Účinnost od: 13. října 2000 s výjimkou
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb.
čá. 095/2000 Sb. rozeslána 13. října 2000
Účinnost od: 13. října 2000    Zrušeno : 19.09.2009
Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a vzor průkazu sčítacího komisaře a sčítacího revizora
Účinnost od: 1. prosince 2000
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2000
Účinnost od: 13. října 2000
Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
čá. 094/2000 Sb. rozeslána 9. října 2000
Účinnost od: 21. září 2000    Zrušeno : 01.08.2002
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě
Účinnost od: 21. září 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
Účinnost od: 9. října 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
Účinnost od: 9. října 2000    Zrušeno : 15.08.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
Účinnost od: 12. listopadu 2000    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů
Účinnost od: 9. října 2000    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 04.09.2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
čá. 093/2000 Sb. rozeslána 29. září 2000
Účinnost od: 1. října 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb.
čá. 092/2000 Sb. rozeslána 27. září 2000
Účinnost od: 12. listopadu 2000    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva vnitra o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
Účinnost od: 1. ledna 2001
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Účinnost od: 12. listopadu 2000
Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
Účinnost od: 27. září 2000    Zrušeno : 01.04.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka
Účinnost od: 14. září 2000
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 7. července 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. července 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 091/2000 Sb. rozeslána 26. září 2000
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 30.10.2016
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 30.10.2016
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.12.2015
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 30.10.2016
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 30.10.2016
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 01.12.2015
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004    Zrušeno : 30.10.2016
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS
Účinnost od: 1. května 2004
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS
Účinnost od: 1. července 2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 11.04.2009
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 11.04.2009
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků
Účinnost od: 1. července 2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
čá. 090/2000 Sb. rozeslána 25. září 2000
Účinnost od: 12. listopadu 2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 444/1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
Účinnost od: 12. listopadu 2000
Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 67/1995 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
Účinnost od: 25. září 2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo, ve znění nařízení vlády č. 79/1999 Sb.
Účinnost od: 25. září 2000    Zrušeno : 01.07.2004
Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů
čá. 089/2000 Sb. rozeslána 20. září 2000
Účinnost od: 30. září 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26.listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000
Účinnost od: 31. srpna 2000
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2003
Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu
Účinnost od: 5. října 2000
Nález Ústavního soudu ze dne 3. července 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
Účinnost od: 5. října 2000
Nález Ústavního soudu ze dne 3. července 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 4a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 287/1997 Sb.
Účinnost od: 20. září 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
čá. 088/2000 Sb. rozeslána 14. září 2000
Účinnost od: 14. září 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2001
Účinnost od: 14. září 2000    Zrušeno : 28.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
Účinnost od: 14. září 2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
Účinnost od: 14. září 2000    Zrušeno : 01.04.2015
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku
Účinnost od: 29. září 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
čá. 087/2000 Sb. rozeslána 12. září 2000
Účinnost od: 1. září 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření - dodatku II. k opatření Ministerstva financí č. 16/2000 Sb. (část VII. finančního výkazu Fin RO 2 - 04 - závazné ukazatele)
Účinnost od: 4. října 2000
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha
Účinnost od: 12. září 2000    Zrušeno : 01.07.2004
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. září 2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
čá. 086/2000 Sb. rozeslána 5. září 2000
Účinnost od: 5. října 2000
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb. a vyhlášky č. 218/1998 Sb.
Účinnost od: 5. září 2000    Zrušeno : 09.05.2002
Nařízení vlády o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu
čá. 085/2000 Sb. rozeslána 7. září 2000
Účinnost od: 1. dubna 2001
Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. září 2000
Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o povodích
Účinnost od: 7. září 2000    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.
Účinnost od: 7. září 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. září 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. prosince 2000
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
čá. 084/2000 Sb. rozeslána 31. srpna 2000
Účinnost od: 31. srpna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 31. srpna 2000    Zrušeno : 28.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné
Účinnost od: 31. srpna 2000    Zrušeno : 28.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem
Účinnost od: 31. srpna 2000    Zrušeno : 28.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.
čá. 083/2000 Sb. rozeslána 28. srpna 2000
Účinnost od: 28. srpna 2000
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 188/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 291/1999 Sb.
Účinnost od: 28. srpna 2000    Zrušeno : 13.07.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv
Účinnost od: 28. srpna 2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
Účinnost od: 28. srpna 2000    Zrušeno : 12.10.2000
Nařízení vlády o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
čá. 082/2000 Sb. rozeslána 29. srpna 2000
Účinnost od: 1. listopadu 2000    Zrušeno : 01.10.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
Účinnost od: 2. července 2001    Zrušeno : 01.01.2010
Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb.
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb.
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
čá. 081/2000 Sb. rozeslána 17. srpna 2000
Účinnost od: 17. července 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 31. července 2000
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 13. září 2000
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze
Účinnost od: 1. září 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
Účinnost od: 1. září 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
Účinnost od: 1. září 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek)
Účinnost od: 17. srpna 2000    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000
čá. 080/2000 Sb. rozeslána 18. srpna 2000
Účinnost od: 18. srpna 2000
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
čá. 079/2000 Sb. rozeslána 18. srpna 2000
Účinnost od: 1. září 2000    Zrušeno : 01.03.2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb.
Účinnost od: 1. září 2000    Zrušeno : 15.10.2010
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
Účinnost od: 2. září 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě
Účinnost od: 2. září 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí
čá. 078/2000 Sb. rozeslána 7. srpna 2000
Účinnost od: 7. srpna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 4. února 1997, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 10,55 %, vyhlášené v částce 3/1997 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 5. srpna 1997, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 12,20 %, vyhlášené v částce 67/1997 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 30. listopadu 1998, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85 %, vyhlášené v částce 91/1998 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 30. dubna 1999, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,80 %, vyhlášené v částce 31/1999 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 29. listopadu 1999, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,50 %, vyhlášené v částce 81/1999 Sb., opatření Ministerstva financí č. 2/2000 Sb., ze dne 14. ledna 2000, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 %, a opatření Ministerstva financí č. 17/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40 %
Účinnost od: 7. srpna 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech
Účinnost od: 7. srpna 2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb.
Účinnost od: 7. srpna 2000    Zrušeno : 06.03.2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
Účinnost od: 7. srpna 2000    Účinnost do :13.11.2000
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Účinnost od: 7. srpna 2000    Účinnost do :13.11.2000
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
čá. 077/2000 Sb. rozeslána 17. srpna 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech
Účinnost od: 17. srpna 2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
Účinnost od: 17. srpna 2000    Zrušeno : 01.09.2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Účinnost od: 17. srpna 2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
čá. 076/2000 Sb. rozeslána 15. srpna 2000
Účinnost od: 15. srpna 2000
Nález Ústavního soudu ze dne 4. července 2000 ve věci návrhu na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
Účinnost od: 15. srpna 2000    Zrušeno : 16.11.2006
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
čá. 075/2000 Sb. rozeslána 14. srpna 2000
Účinnost od: 14. srpna 2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
čá. 074/2000 Sb. rozeslána 11. srpna 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
Účinnost od: 11. srpna 2000
Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou    Zrušeno : 14.04.2009
Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
Účinnost od: 11. srpna 2000 s výjimkou    Zrušeno : 21.06.2013
Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
čá. 073/2000 Sb. rozeslána 9. srpna 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Účinnost od: 9. srpna 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o podpoře regionálního rozvoje
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 9. srpna 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. srpna 2000
Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2016
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
čá. 072/2000 Sb. rozeslána 4. srpna 2000
Účinnost od: 1. září 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Účinnost od: 4. srpna 2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
Účinnost od: 4. srpna 2000    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných
čá. 071/2000 Sb. rozeslána 31. července 2000
Účinnost od: 1. srpna 2000    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 90/1999 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
Účinnost od: 1. srpna 2000
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
čá. 070/2000 Sb. rozeslána 1. srpna 2000
Účinnost od: 1. srpna 2000
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 173/2000 Sb. a vyhlášce č. 223/2000 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2000    Účinnost do :01.01.2001
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000
Účinnost od: 16. srpna 2000
Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 250h odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2001
Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 069/2000 Sb. rozeslána 1. srpna 2000
Účinnost od: 1. května 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb.
čá. 068/2000 Sb. rozeslána 26. července 2000
Účinnost od: 26. července 2000    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. července 2000    Zrušeno : 12.04.2002
Nařízení vlády o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
Účinnost od: 1. října 2000    Zrušeno : 19.09.2016
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
čá. 067/2000 Sb. rozeslána 26. července 2000
Účinnost od: 26. července 2000    Zrušeno : 01.04.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví způsob prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování základních služeb držitelem poštovní licence
Účinnost od: 26. července 2000    Zrušeno : 25.01.2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
čá. 066/2000 Sb. rozeslána 20. července 2000
Účinnost od: 30. června 2000
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2000    Zrušeno : 01.09.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro oznámení dovozu a vývozu bankovek a mincí, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze celnímu úřadu
Účinnost od: 1. srpna 2000    Zrušeno : 01.09.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
Účinnost od: 20. července 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví
Účinnost od: 20. července 2000    Účinnost do :01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
čá. 065/2000 Sb. rozeslána 21. července 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Účinnost od: 20. srpna 2000    Zrušeno : 28.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 064/2000 Sb. rozeslána 21. července 2000
Účinnost od: 21. července 2000    Zrušeno : 01.01.2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
Účinnost od: 21. července 2000    Zrušeno : 01.10.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.
Účinnost od: 21. července 2000 s výjimkou
Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. července 2000
Zákon o Státním fondu podpory investic
Účinnost od: 1. září 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Účinnost od: 1. září 2000 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
Účinnost od: 1. října 2000 s výjimkou
Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2000
Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
čá. 063/2000 Sb. rozeslána 14. července 2000
Účinnost od: 14. července 2000
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 187/2000 Sb.
Účinnost od: 10. července 2000
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 23. června 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 26. června 2000
Účinnost od: 1. srpna 2000 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 062/2000 Sb. rozeslána 19. července 2000
Účinnost od: 19. července 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů
Účinnost od: 19. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti
Účinnost od: 19. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
Účinnost od: 19. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
Účinnost od: 19. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti
Účinnost od: 19. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím
Účinnost od: 19. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech
Účinnost od: 19. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
Účinnost od: 19. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě
čá. 061/2000 Sb. rozeslána 19. července 2000
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 01.04.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
Účinnost od: 1. ledna 2001
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004
čá. 060/2000 Sb. rozeslána 7. července 2000
Účinnost od: 6. srpna 2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky
Účinnost od: 7. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu
čá. 059/2000 Sb. rozeslána 12. července 2000
Účinnost od: 12. července 2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. července 2000    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže
Účinnost od: 12. července 2000    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže
čá. 058/2000 Sb. rozeslána 30. června 2000
Účinnost od: 1. července 2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000
čá. 057/2000 Sb. rozeslána 30. června 2000
Účinnost od: 1. července 2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 321/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 16.06.2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
čá. 056/2000 Sb. rozeslána 30. června 2000
Účinnost od: 30. června 2000    Zrušeno : 25.02.2004
Sdělení Ministerstva vnitra v opravě tiskové chyby v zákonu č. 153/2000 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2000    Zrušeno : 31.10.2002
Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
Účinnost od: 30. června 2000    Zrušeno : 01.02.2010
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla
Účinnost od: 1. července 2000    Účinnost do :01.07.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění nařízení vlády č. 178/2000 Sb.
Účinnost od: 30. června 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
čá. 055/2000 Sb. rozeslána 30. června 2000
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
čá. 054/2000 Sb. rozeslána 30. června 2000
Účinnost od: 30. června 2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Účinnost od: 30. června 2000 s výjimkou
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb.
čá. 053/2000 Sb. rozeslána 28. června 2000
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.
čá. 052/2000 Sb. rozeslána 26. června 2000
Účinnost od: 1. září 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb.
Účinnost od: 26. června 2000    Zrušeno : 01.07.2001
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území České republiky nebo z něj vycestovat
Účinnost od: 1. července 2000
Nařízení vlády o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.01.2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 129/1998 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení
Účinnost od: 26. června 2000
Nařízení vlády o centrální adrese
čá. 051/2000 Sb. rozeslána 22. června 2000
Účinnost od: 31. května 2000
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 31. prosince 2000
Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2000 ve věci návrhu na zrušení § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2000    Účinnost do :01.05.2001
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 22. června 2000
Nařízení vlády o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
Účinnost od: 22. června 2000    Zrušeno : 01.04.2006
Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/2000 Sb. rozeslána 22. června 2000
Účinnost od: 22. června 2000    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
čá. 049/2000 Sb. rozeslána 21. června 2000
Účinnost od: 1. srpna 2000    Zrušeno : 01.03.2003
Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášky č. 295/1998 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 6. července 2000
Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
Účinnost od: 1. srpna 2000
Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 25.02.2004
Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 048/2000 Sb. rozeslána 16. června 2000
Účinnost od: 1. června 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č. j. 114/14 676/1998, č. j. 114/52 030/1998, č. j. 111/60 840/1998 a č. j. 114/6 188/2000
Účinnost od: 16. června 2000    Účinnost do :01.01.2001
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000
Účinnost od: 16. června 2000
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
čá. 047/2000 Sb. rozeslána 13. června 2000
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
Účinnost od: 1. července 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2000 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 046/2000 Sb. rozeslána 12. června 2000
Účinnost od: 27. června 2000
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000
Účinnost od: 12. listopadu 2000 s výjimkou    Účinnost do :01.01.2003
Zákon o okresních úřadech
Účinnost od: 12. června 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
čá. 045/2000 Sb. rozeslána 9. června 2000
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 044/2000 Sb. rozeslána 2. června 2000
Účinnost od: 2. června 2000
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 30/2000 Sb.
Účinnost od: 18. května 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 1. června 2000    Zrušeno : 01.07.2001
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.05.2006
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek
čá. 043/2000 Sb. rozeslána 26. května 2000
Účinnost od: 26. května 2000
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 1/2000 Sb.
Účinnost od: 15. června 2000
Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou
čá. 042/2000 Sb. rozeslána 19. května 2000
Účinnost od: 19. května 2000    Zrušeno : 01.01.2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001    Zrušeno : 01.07.2008
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
čá. 041/2000 Sb. rozeslána 23. května 2000
Účinnost od: 21. června 2000
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů
Účinnost od: 1. června 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách
Účinnost od: 23. května 2000    Zrušeno : 12.11.2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000
čá. 040/2000 Sb. rozeslána 18. května 2000
Účinnost od: 30. dubna 2000
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 18. května 2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují neregistrované odrůdy rostlinného druhu uvedeného v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu
Účinnost od: 1. července 2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb.
Účinnost od: 18. května 2000    Zrušeno : 29.03.2002
Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
čá. 039/2000 Sb. rozeslána 17. května 2000
Účinnost od: 1. července 2000 s výjimkou
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Účinnost od: 12. listopadu 2000
Zákon o hlavním městě Praze
čá. 038/2000 Sb. rozeslána 15. května 2000
Účinnost od: 1. června 2000
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Účinnost od: 12. listopadu 2000 s výjimkou
Zákon o krajích (krajské zřízení)
Účinnost od: 12. listopadu 2000 s výjimkou
Zákon o obcích (obecní zřízení)
čá. 037/2000 Sb. rozeslána 29. dubna 2000
Účinnost od: 1. května 2000    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil,
Účinnost od: 1. května 2000    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2000    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 036/2000 Sb. rozeslána 12. května 2000
Účinnost od: 1. července 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.04.2015
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 12. května 2000
Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
Účinnost od: 1. prosince 2000
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
čá. 035/2000 Sb. rozeslána 10. května 2000
Účinnost od: 1. září 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Účinnost od: 1. července 2000 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
Účinnost od: 1. července 2000 s výjimkou
Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 30. června 2000 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. května 2000
Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví
Účinnost od: 10. května 2000
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Účinnost od: 1. července 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 034/2000 Sb. rozeslána 3. května 2000
Účinnost od: 3. května 2000    Zrušeno : 01.03.2007
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví částka určující, kdy je provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy, vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence
čá. 033/2000 Sb. rozeslána 28. dubna 2000
Účinnost od: 17. května 2000
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Vítězslava Nezvala
Účinnost od: 28. dubna 2000    Zrušeno : 14.08.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 2000 až 2002
Účinnost od: 28. dubna 2000    Zrušeno : 14.08.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002
Účinnost od: 1. května 2000    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídky
Účinnost od: 28. dubna 2000    Zrušeno : 12.11.2000
Nález Ústavního soudu ze dne 5. dubna 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 62 a 62a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2000    Zrušeno : 12.04.2001
Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
čá. 032/2000 Sb. rozeslána 25. dubna 2000
Účinnost od: 1. května 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2000
Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury
Účinnost od: 1. července 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. června 2000 s výjimkou    Zrušeno : 24.04.2019
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 25. dubna 2000
Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
Účinnost od: 25. dubna 2000    Zrušeno : 01.04.2006
Zákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
čá. 031/2000 Sb. rozeslána 21. dubna 2000
Účinnost od: 1. května 2000    Zrušeno : 14.08.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší
Účinnost od: 21. dubna 2000    Zrušeno : 01.01.2007
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2000    Zrušeno : 01.01.2007
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2000 Sb. rozeslána 20. dubna 2000
Účinnost od: 30. dubna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26.listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 1. září 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky
Účinnost od: 1. září 2000    Zrušeno : 01.02.2020
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tábákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Účinnost od: 1. září 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich
Účinnost od: 1. září 2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
Účinnost od: 1. září 2000    Zrušeno : 01.07.2003
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Účinnost od: 1. září 2000    Zrušeno : 01.10.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
Účinnost od: 20. dubna 2000
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
čá. 029/2000 Sb. rozeslána 12. dubna 2000
Účinnost od: 12. dubna 2000
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 363/1999 Sb. a v zákonu č. 65/2000 Sb.
Účinnost od: 31. března 2000
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 12. dubna 2000    Účinnost do :15.04.2010
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40%
Účinnost od: 1. července 2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Účinnost od: 15. května 2000    Zrušeno : 24.11.2005
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
čá. 028/2000 Sb. rozeslána 4. dubna 2000
Účinnost od: 27. března 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání a sestavení finančních výkazů Fin RO 2-04 U
Účinnost od: 4. dubna 2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)
Účinnost od: 19. dubna 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
Účinnost od: 19. dubna 2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
čá. 027/2000 Sb. rozeslána 31. března 2000
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 01.01.2002
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 1. dubna 2000 s výjimkou
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 01.05.2008
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
Účinnost od: 31. března 2000
Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2000 ve věci návrhu na zrušení části některých ustanovení zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. března 2000    Zrušeno : 28.08.2000
Nařízení vlády o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
Účinnost od: 31. března 2000    Účinnost do :01.07.2000
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. března 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky
čá. 026/2000 Sb. rozeslána 31. března 2000
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 14.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
Účinnost od: 31. března 2000
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2000 Sb. rozeslána 29. března 2000
Účinnost od: 1. dubna 2000 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé právní předpisy na úseku sociálních věcí
čá. 024/2000 Sb. rozeslána 3. dubna 2000
Účinnost od: 1. května 2000
Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
Účinnost od: 3. dubna 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
čá. 023/2000 Sb. rozeslána 29. března 2000
Účinnost od: 29. března 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. března 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
Účinnost od: 29. března 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb.
Účinnost od: 29. března 2000    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2000 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2000
Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 022/2000 Sb. rozeslána 28. března 2000
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 16.06.2005
Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2000
Zákon o námořní plavbě
Účinnost od: 1. května 2000
Zákon o ochraně olympijských symbolik
čá. 021/2000 Sb. rozeslána 24. března 2000
Účinnost od: 1. května 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon o veřejné podpoře
Účinnost od: 8. dubna 2000    Účinnost do :01.01.2001
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
čá. 020/2000 Sb. rozeslána 23. března 2000
Účinnost od: 23. března 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2000
Účinnost od: 1. dubna 2000
Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
čá. 019/2000 Sb. rozeslána 31. března 2000
Účinnost od: 1. července 2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
čá. 018/2000 Sb. rozeslána 15. března 2000
Účinnost od: 29. února 2000
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 15. března 2000    Účinnost do :18.03.2007
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2007, 6,30%
Účinnost od: 15. března 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2000
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2000 Sb. rozeslána 14. března 2000
Účinnost od: 14. března 2000    Zrušeno : 08.06.2001
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku
Účinnost od: 14. března 2000    Zrušeno : 12.03.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
Účinnost od: 14. března 2000    Účinnost do :01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz papíru, kartonu nebo lepenky pocházející z Evropské unie a zemí Evropského sdružení volného obchodu
Účinnost od: 14. března 2000    Zrušeno : 27.02.2006
Nařízení vlády o pozastavení opatření ve vztahu k Libyi
Účinnost od: 14. března 2000    Zrušeno : 01.04.2006
Zákon o opatřeních ve vztahu k afgánskému hnutí Talibán
Účinnost od: 14. března 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Účinnost od: 14. března 2000
Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
čá. 016/2000 Sb. rozeslána 10. března 2000
Účinnost od: 10. března 2000
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu č. 192/1999 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2000 s výjimkou    Zrušeno : 01.12.2018
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)
Účinnost od: 10. března 2000    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.
Účinnost od: 10. března 2000
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany
čá. 015/2000 Sb. rozeslána 7. března 2000
Účinnost od: 1. dubna 2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 014/2000 Sb. rozeslána 29. února 2000
Účinnost od: 1. března 2000
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
Účinnost od: 29. února 2000
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., přijatému Parlamentem dne 18. ledna 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. února 2000
Účinnost od: 29. února 2000    Zrušeno : 01.01.2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
Účinnost od: 29. února 2000    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/2000 Sb. rozeslána 28. února 2000
Účinnost od: 28. února 2000    Zrušeno : 28.02.2003
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 254/1999 Sb.
Účinnost od: 1. března 2000    Zrušeno : 01.07.2001
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
Účinnost od: 1. března 2000    Zrušeno : 14.08.2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 237/1999 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 28. února 2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
čá. 012/2000 Sb. rozeslána 23. února 2000
Účinnost od: 31. ledna 2000
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 15. března 2000
Vyhláška České národní banky o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
Účinnost od: 1. dubna 2000
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
Účinnost od: 1. března 2000    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška Ministerstva vnitra o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
čá. 011/2000 Sb. rozeslána 23. února 2000
Účinnost od: 1. ledna 2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 010/2000 Sb. rozeslána 22. února 2000
Účinnost od: 18. února 2000    Účinnost do :19.02.2005
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2005, 6,75 %
Účinnost od: 1. července 2000
Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
Účinnost od: 1. června 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2000
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Účinnost od: 1. května 2000
Zákon o veřejných dražbách
čá. 009/2000 Sb. rozeslána 10. února 2000
Účinnost od: 28. února 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č. j. 114/14 676/1998, č. j. 114/52 030/1998 a č. j. 111/60 840/1998
Účinnost od: 10. února 2000    Zrušeno : 18.09.2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu
Účinnost od: 10. února 2000    Zrušeno : 17.03.2003
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 251/1996 Sb.
čá. 008/2000 Sb. rozeslána 21. února 2000
Účinnost od: 21. února 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku CZ-PRODCOM
Účinnost od: 1. dubna 2000 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Účinnost od: 1. dubna 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 007/2000 Sb. rozeslána 18. února 2000
Účinnost od: 18. února 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. února 2000
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998
Účinnost od: 18. února 2000    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. února 2000
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
Účinnost od: 1. dubna 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/2000 Sb. rozeslána 11. února 2000
Účinnost od: 11. dubna 2000    Zrušeno : 01.05.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 222/1996 Sb., kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze
čá. 005/2000 Sb. rozeslána 3. února 2000
Účinnost od: 5. února 2000    Účinnost do :06.02.2004
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2004, 7,95 %
Účinnost od: 3. února 2000    Zrušeno : 12.10.2000
Nařízení vlády o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
Účinnost od: 3. února 2000    Zrušeno : 12.10.2000
Nařízení vlády o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
Účinnost od: 3. února 2000    Zrušeno : 12.10.2000
Nařízení vlády o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
čá. 004/2000 Sb. rozeslána 28. ledna 2000
Účinnost od: 28. ledna 2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezuje druh rostlin uvedený v druhovém seznamu, jehož rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
Účinnost od: 28. ledna 2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí
Účinnost od: 28. ledna 2000
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
Účinnost od: 28. ledna 2000
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
čá. 003/2000 Sb. rozeslána 27. ledna 2000
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami
Účinnost od: 29. ledna 2000    Zrušeno : 01.07.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování
Účinnost od: 29. ledna 2000    Zrušeno : 01.06.2006
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
Účinnost od: 29. ledna 2000    Zrušeno : 16.08.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
čá. 002/2000 Sb. rozeslána 20. ledna 2000
Účinnost od: 20. ledna 2000
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 326/1999 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 31. prosince 1999
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 21. ledna 2000    Účinnost do :22.01.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 %
Účinnost od: 1. března 2000    Zrušeno : 01.07.2001
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb., pro určité druhy dohod o frančíze
Účinnost od: 1. března 2000    Zrušeno : 01.01.2003
Nařízení vlády k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
čá. 001/2000 Sb. rozeslána 7. ledna 2000
Účinnost od: 10. ledna 2000    Zrušeno : 01.11.2002
Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
Účinnost od: 7. ledna 2000
Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. ledna 2000
Nález Ústavního soudu ze dne 23. listopadu 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu
Účinnost od: 1. července 2000 s výjimkou
Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
Zavřít
MENU