Sbírka předpisů 1999

čá. 112/1999 Sb. rozeslána 30. prosince 1999
Účinnost od: 30. prosince 1999
Redakční sdělení o opravě chyby v oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele, uveřejněném v částce 99/1999 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.07.2002
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 16. dubna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích
Účinnost od: 16. dubna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody k Energetické chartě
Účinnost od: 30. prosince 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsané v Lagosu dne 31. srpna 1989, vyhlášené pod č. 339/1991 Sb.
Účinnost od: 30. prosince 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze dne 16. září 1993, vyhlášené pod č. 32/1994 Sb.
Účinnost od: 30. prosince 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o Evropské chartě místní samosprávy, přijaté ve Štrasburku dne 15. října 1985
Účinnost od: 1. ledna 2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
Účinnost od: 30. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.06.2012
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.04.2018
Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
Účinnost od: 1. ledna 2000
Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účinnost od: 1. dubna 2000
Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
čá. 111/1999 Sb. rozeslána 30. prosince 1999
Účinnost od: 30. prosince 1999
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
Účinnost od: 1. března 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2000
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Účinnost od: 1. dubna 2000
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Účinnost od: 14. ledna 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1999    Zrušeno : 30.08.2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 30. prosince 1999    Zrušeno : 01.07.2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Účinnost od: 30. prosince 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Účinnost od: 29. ledna 2000    Zrušeno : 01.06.2006
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Účinnost od: 30. prosince 1999    Zrušeno : 16.01.2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
Účinnost od: 30. prosince 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. února 2000
Zákon o Veřejném ochránci práv
čá. 110/1999 Sb. rozeslána 30. prosince 1999
Účinnost od: 15. září 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky
Účinnost od: 30. prosince 1999    Zrušeno : 01.07.2003
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Účinnost od: 30. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2000
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprořdukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
čá. 109/1999 Sb. rozeslána 23. prosince 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 11. listopadu 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 1. ledna 2000
Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 převyšujícího rozpočtovaný schodek
čá. 108/1999 Sb. rozeslána 28. prosince 1999
Účinnost od: 28. prosince 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb., o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980
Účinnost od: 1. ledna 2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb. a č. 11/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
Účinnost od: 28. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti
Účinnost od: 28. prosince 1999    Zrušeno : 16.05.2003
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností
Účinnost od: 28. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků
Účinnost od: 1. ledna 2000
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000
Účinnost od: 1. ledna 2000
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/1999 Sb. rozeslána 27. prosince 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993
Účinnost od: 27. prosince 1999    Zrušeno : 30.05.2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb.
Účinnost od: 1. července 2000
Zákon o cestovních dokladech
Účinnost od: 1. července 2000
Zákon o občanských průkazech
čá. 106/1999 Sb. rozeslána 23. prosince 1999
Účinnost od: 28. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2000
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2000
Zákon o azylu
čá. 105/1999 Sb. rozeslána 17. prosince 1999
Účinnost od: 17. prosince 1999
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na který se nevztahují ustanovení o jaderných škodách
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.03.2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 12.11.2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
čá. 104/1999 Sb. rozeslána 15. prosince 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2000
čá. 103/1999 Sb. rozeslána 30. prosince 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
čá. 102/1999 Sb. rozeslána 14. prosince 1999
Účinnost od: 30. listopadu 1999
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.07.2001
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
Účinnost od: 9. listopadu 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podepsání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany
Účinnost od: 14. prosince 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 246/1997 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Ministerstva financí o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.05.2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 167/1997 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 101/1999 Sb. rozeslána 13. prosince 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Účinnost od: 1. ledna 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2000
Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2020
Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
čá. 100/1999 Sb. rozeslána 3. prosince 1999
Účinnost od: 3. prosince 1999
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
Účinnost od: 3. prosince 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Účinnost od: 3. prosince 1999
Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Účinnost od: 3. prosince 1999 s výjimkou
Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 3. prosince 1999    Zrušeno : 27.04.2001
Zákon o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
Účinnost od: 3. prosince 1999    Zrušeno : 27.02.2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi
Účinnost od: 3. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
čá. 099/1999 Sb. rozeslána 9. prosince 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 27. září 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 9. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
čá. 098/1999 Sb. rozeslána 1. prosince 1999
Účinnost od: 1. prosince 1999
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhláškách č. 281/1999 Sb. a č. 282/1999 Sb.
Účinnost od: 8. listopadu 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1999    Účinnost do :01.01.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie
čá. 097/1999 Sb. rozeslána 20. prosince 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)
čá. 096/1999 Sb. rozeslána 8. prosince 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 095/1999 Sb. rozeslána 6. prosince 1999
Účinnost od: 6. prosince 1999
Redakční sdělení o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu č. 38/1999 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 57/1999 Sb.
Účinnost od: 17. září 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 10. září 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Paraguayské republiky
Účinnost od: 25. srpna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám
Účinnost od: 21. prosince 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. prosince 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 27. října 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 odst. 1 bodu 5 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
Účinnost od: 21. prosince 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 6. října 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 094/1999 Sb. rozeslána 2. prosince 1999
Účinnost od: 20. srpna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podmínkách dokončení realizace po 1. lednu 1992 na území Ukrajiny "Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky" ze dne 16. prosince 1985
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 10.11.2003
Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.05.2005
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu
čá. 093/1999 Sb. rozeslána 30. listopadu 1999
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška Ministerstva obrany o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.09.2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu
Účinnost od: 30. listopadu 1999
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
čá. 092/1999 Sb. rozeslána 30. listopadu 1999
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná a okruh služebních zařazení pro poskytování preventivní rehabilitace
čá. 091/1999 Sb. rozeslána 29. listopadu 1999
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví rozsah odborné způsobilosti, podmínky k získání oprávnění k vedení vojenského plavidla, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel a vzory průkazů k vedení vojenských plavidel a vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví rozsah přípravy řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře řidičů a vzory vojenského řidičského průkazu a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška Ministerstva obrany o schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských letadel a zkoušek technických zařízení vojenských letadel
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kategorie vojenských plavidel, schvalování technické způsobilosti a provádění technických prohlídek vojenských plavidel a zkoušek technických zařízení vojenských plavidel
Účinnost od: 1. prosince 1999 s výjimkou    Zrušeno : 23.06.2018
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel
čá. 090/1999 Sb. rozeslána 26. listopadu 1999
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.07.2016
Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.07.2016
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.09.2007
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.04.2008
Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.07.2015
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání
čá. 089/1999 Sb. rozeslána 25. listopadu 1999
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany o poskytování studijního volna vojákům z povolání
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.12.2009
Vyhláška Ministerstva obrany o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.11.2002
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při povolávacím řízení
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 04.03.2005
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.10.2003
Nařízení vlády o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2003
Nařízení vlády o orgánech státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků v nich
čá. 088/1999 Sb. rozeslána 24. listopadu 1999
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže
čá. 087/1999 Sb. rozeslána 23. listopadu 1999
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 04.03.2005
Vyhláška Ministerstva obrany o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě
čá. 086/1999 Sb. rozeslána 19. listopadu 1999
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 24.04.2014
Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
Účinnost od: 1. července 2000    Zrušeno : 28.02.2003
Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
čá. 085/1999 Sb. rozeslána 17. listopadu 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Účinnost do :01.01.2001
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
čá. 084/1999 Sb. rozeslána 17. listopadu 1999
Účinnost od: 2. prosince 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva financí o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi
čá. 083/1999 Sb. rozeslána 11. listopadu 1999
Účinnost od: 11. listopadu 1999
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 221/1999 Sb.
Účinnost od: 9. listopadu 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
Účinnost od: 11. srpna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů
Účinnost od: 10. října 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 2. října 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 11. listopadu 1999
Vyhláška České národní banky o platebním styku a zúčtování mezi bankami a pobočkami zahraničních bank ve dnech 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
čá. 082/1999 Sb. rozeslána 10. listopadu 1999
Účinnost od: 10. listopadu 1999
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
Účinnost od: 10. listopadu 1999
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 28.08.2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. listopadu 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 13. října 1999 ve věci návrhu na zrušení části § 85 třetí věty zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
čá. 081/1999 Sb. rozeslána 9. listopadu 1999
Účinnost od: 9. listopadu 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,50%
Účinnost od: 15. listopadu 1999
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 1999
Účinnost od: 1. prosince 1999
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvoutisícikorun se zlatou inlejí k roku 2000
Účinnost od: 31. prosince 1999
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství
Účinnost od: 9. listopadu 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce
Účinnost od: 1. ledna 2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
čá. 080/1999 Sb. rozeslána 29. října 1999
Účinnost od: 29. října 1999    Zrušeno : 14.08.2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
čá. 079/1999 Sb. rozeslána 26. října 1999
Účinnost od: 25. listopadu 1999
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
Účinnost od: 26. října 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 1999 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 věty první zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 5 téhož zákona ve slovech "která nebyla do 31. ledna 1993 nebo do 1. září 1993 oprávněnou osobou pouze"
Účinnost od: 26. října 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 268/1998 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
čá. 078/1999 Sb. rozeslána 15. října 1999
Účinnost od: 15. října 1999    Zrušeno : 20.03.2002
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 206/1999 Sb.
Účinnost od: 15. října 1999
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997
Účinnost od: 25. května 1999
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn)
čá. 077/1999 Sb. rozeslána 14. října 1999
Účinnost od: 14. října 1999    Zrušeno : 29.12.2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
Účinnost od: 14. října 1999
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech
Účinnost od: 1. ledna 2000
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 14. října 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
Účinnost od: 14. října 1999    Zrušeno : 01.02.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů
čá. 076/1999 Sb. rozeslána 12. října 1999
Účinnost od: 1. prosince 1999
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
Účinnost od: 1. prosince 1999
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky
Účinnost od: 1. prosince 1999
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
Účinnost od: 1. prosince 1999
Zákon o zajišťování obrany České republiky
Účinnost od: 1. prosince 1999
Zákon o vojácích z povolání
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.07.2016
Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
Účinnost od: 1. prosince 1999
Zákon o ozbrojených silách České republiky
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
čá. 075/1999 Sb. rozeslána 1. října 1999
Účinnost od: 1. října 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2000
Účinnost od: 2. dubna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 1. října 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15. prosince 1993 č. 22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky
čá. 074/1999 Sb. rozeslána 28. září 1999
Účinnost od: 23. září 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou
Účinnost od: 28. září 1999
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 28. září 1999    Účinnost do :01.01.2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz třtinové melasy
čá. 073/1999 Sb. rozeslána 20. září 1999
Účinnost od: 20. září 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení
Účinnost od: 20. září 1999    Zrušeno : 23.04.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru
Účinnost od: 20. září 1999
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. července 1999 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. srpna 1999
Účinnost od: 5. října 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
čá. 072/1999 Sb. rozeslána 24. září 1999
Účinnost od: 15. září 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání
Účinnost od: 24. září 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
Účinnost od: 24. září 1999
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení používat výbušniny a další prostředky trhací techniky
Účinnost od: 24. září 1999
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 24. září 1999
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
čá. 071/1999 Sb. rozeslána 23. září 1999
Účinnost od: 23. září 1999    Zrušeno : 20.03.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
Účinnost od: 23. září 1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
čá. 070/1999 Sb. rozeslána 17. září 1999
Účinnost od: 31. srpna 1999
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 10. září 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
čá. 069/1999 Sb. rozeslána 15. září 1999
Účinnost od: 2. července 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 1. ledna 2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
Účinnost od: 15. září 1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
čá. 068/1999 Sb. rozeslána 15. září 1999
Účinnost od: 15. září 1999
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky
Účinnost od: 1. října 1999    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 067/1999 Sb. rozeslána 10. září 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 15.06.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
Účinnost od: 10. září 1999    Účinnost do :01.01.2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry a lnu lámaného nebo třeného
čá. 066/1999 Sb. rozeslána 3. září 1999
Účinnost od: 3. září 1999    Zrušeno : 17.06.2003
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o vyřazování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záření z provozu
Účinnost od: 3. září 1999    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti
čá. 065/1999 Sb. rozeslána 2. září 1999
Účinnost od: 2. září 1999    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. září 1999    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů
čá. 064/1999 Sb. rozeslána 2. září 1999
Účinnost od: 17. září 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 202 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2015
Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
Účinnost od: 2. září 1999    Zrušeno : 01.01.2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1999
Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
Účinnost od: 2. září 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
Účinnost od: 2. září 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
čá. 063/1999 Sb. rozeslána 24. srpna 1999
Účinnost od: 22. září 1999
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Ondřeje Sekory
Účinnost od: 16. září 1999
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně
Účinnost od: 24. srpna 1999    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka
Účinnost od: 1. ledna 2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
čá. 062/1999 Sb. rozeslána 24. srpna 1999
Účinnost od: 19. července 1999    Zrušeno : 01.08.2002
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
čá. 061/1999 Sb. rozeslána 17. srpna 1999
Účinnost od: 31. července 1999
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Účinnost od: 1. září 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské charty místní samosprávy
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
čá. 060/1999 Sb. rozeslána 12. srpna 1999
Účinnost od: 1. září 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Účinnost od: 12. srpna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 102/1999 Sb., o Evropské dohodě o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky, přijaté ve Štrasburku dne 20. dubna 1959
Účinnost od: 6. června 1994    Zrušeno : 29.12.2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě
Účinnost od: 12. srpna 1999    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 323/1997 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv
čá. 059/1999 Sb. rozeslána 6. srpna 1999
Účinnost od: 6. srpna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2004, 7,30 %
Účinnost od: 6. srpna 1999    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice
Účinnost od: 7. listopadu 1999
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka
Účinnost od: 6. srpna 1999    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 213/1994 Sb.
Účinnost od: 1. září 1999
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 1999    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
čá. 058/1999 Sb. rozeslána 3. srpna 1999
Účinnost od: 3. srpna 1999    Zrušeno : 01.09.2005
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 183/1998 Sb.
Účinnost od: 1. září 1999    Zrušeno : 01.09.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
Účinnost od: 3. srpna 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2000
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 057/1999 Sb. rozeslána 30. července 1999
Účinnost od: 30. července 1999
Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Účinnost od: 1. října 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. září 1999
Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
čá. 056/1999 Sb. rozeslána 28. července 1999
Účinnost od: 28. července 1999
Zákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
Účinnost od: 28. července 1999    Zrušeno : 01.01.2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
čá. 055/1999 Sb. rozeslána 28. července 1999
Účinnost od: 1. dubna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko
Účinnost od: 31. července 1999    Zrušeno : 01.07.2001
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
Účinnost od: 26. července 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)
Účinnost od: 28. července 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/1996 ze dne 11. července 1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku
čá. 054/1999 Sb. rozeslána 23. července 1999
Účinnost od: 23. července 1999    Zrušeno : 01.01.2002
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2018
Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. července 1999    Zrušeno : 14.03.2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 053/1999 Sb. rozeslána 23. července 1999
Účinnost od: 1. října 2000
Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 7. srpna 1999
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
čá. 052/1999 Sb. rozeslána 21. července 1999
Účinnost od: 21. července 1999
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 129/1999 Sb.
Účinnost od: 30. června 1999
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 22. června 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky
Účinnost od: 21. června 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 30. listopadu 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
Účinnost od: 15. dubna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky uzavřené 4. prosince 1994
Účinnost od: 1. září 1999    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
Účinnost od: 21. července 1999    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 1999    Zrušeno : 01.01.2005
Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě
čá. 051/1999 Sb. rozeslána 15. července 1999
Účinnost od: 1. září 1999
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí založení Akademie výtvarných umění
Účinnost od: 15. července 1999
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující rašeliny Čistá - Krásno za přírodní léčivý zdroj
Účinnost od: 15. července 1999    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. července 1999
Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
Účinnost od: 15. července 1999
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 19. května 1999 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. června 1999
Účinnost od: 15. července 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/1999 Sb. rozeslána 13. července 1999
Účinnost od: 15. července 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
Účinnost od: 13. března 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě
Účinnost od: 1. září 1999
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 1999
Účinnost od: 13. července 1999
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 1999
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Účinnost od: 31. května 2000    Zrušeno : 01.01.2009
Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 049/1999 Sb. rozeslána 8. července 1999
Účinnost od: 1. srpna 1999
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
Účinnost od: 8. července 1999    Zrušeno : 27.11.2003
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
čá. 048/1999 Sb. rozeslána 30. června 1999
Účinnost od: 1. července 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti ze dne 18. ledna 1990
Účinnost od: 3. března 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti
Účinnost od: 1. října 1999    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 1999    Zrušeno : 08.06.2001
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky
Účinnost od: 1. července 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
Účinnost od: 1. září 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 047/1999 Sb. rozeslána 29. června 1999
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Účinnost od: 29. června 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře
čá. 046/1999 Sb. rozeslána 28. června 1999
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
čá. 045/1999 Sb. rozeslána 24. června 1999
Účinnost od: 2. prosince 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody ze dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 22. října 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje
Účinnost od: 24. června 1999    Zrušeno : 12.11.2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
čá. 044/1999 Sb. rozeslána 22. června 1999
Účinnost od: 22. června 1999    Zrušeno : 01.10.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování
Účinnost od: 22. června 1999    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 043/1999 Sb. rozeslána 16. června 1999
Účinnost od: 31. srpna 1999
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 7. října 1999    Zrušeno : 12.07.2001
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 1999    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 228/1995 Sb., kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování
Účinnost od: 16. června 1999
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 042/1999 Sb. rozeslána 15. června 1999
Účinnost od: 15. června 1999    Zrušeno : 01.01.2010
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
čá. 041/1999 Sb. rozeslána 15. června 1999
Účinnost od: 15. června 1999    Zrušeno : 01.01.2013
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 95/1999 Sb.
Účinnost od: 31. března 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 30. března 1999 o změně přílohy I Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
Účinnost od: 31. března 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 12. února 1999, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
Účinnost od: 18. května 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zajištění výstavby zařízení pro pohraniční odbavování na silničním hraničním přechodu Mníšek - Deutscheinsiedel
čá. 040/1999 Sb. rozeslána 10. června 1999
Účinnost od: 31. března 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
Účinnost od: 10. června 1999    Zrušeno : 24.04.2001
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 76/1999 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
čá. 039/1999 Sb. rozeslána 8. června 1999
Účinnost od: 6. května 1999    Účinnost do :01.01.2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pracovního plánu mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Spolkovým ministerstvem práce, zdravotnictví a sociálních věcí Rakouské republiky na léta 1998 - 2000
Účinnost od: 1. července 1999
Zákon o jednacím řádu Senátu
Účinnost od: 1. ledna 2000
Zákon o svobodném přístupu k informacím
čá. 038/1999 Sb. rozeslána 3. června 1999
Účinnost od: 3. června 1999    Zrušeno : 30.04.2004
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 76/1999 Sb. a ve vyhlášce č. 91/1999 Sb.
Účinnost od: 1. června 1999    Zrušeno : 01.07.2001
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
Účinnost od: 16. dubna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 7. května 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 20. dubna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 10. dubna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky
čá. 037/1999 Sb. rozeslána 1. června 1999
Účinnost od: 1. června 1999
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 01.01.2002
Nařízení vlády o ochraně před povodněmi
čá. 036/1999 Sb. rozeslána 25. května 1999
Účinnost od: 9. června 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 1999 ve věci návrhu na zrušení části I - Hrací přístroje obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou K veřejnému pořádku ze dne 26. června 1997
Účinnost od: 25. května 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
Účinnost od: 25. května 1999    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. června 1999    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. května 1999    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/1999 Sb. rozeslána 28. května 1999
Účinnost od: 30. dubna 1999
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 04.07.2012
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 04.07.2012
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 04.07.2012
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
čá. 034/1999 Sb. rozeslána 20. května 1999
Účinnost od: 20. května 1999    Zrušeno : 30.04.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
Účinnost od: 20. května 1999    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
čá. 033/1999 Sb. rozeslána 18. května 1999
Účinnost od: 1. ledna 2000    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení klasifikace územních statistických jednotek
Účinnost od: 18. května 1999    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
Účinnost od: 18. května 1999
Nařízení vlády o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
čá. 032/1999 Sb. rozeslána 13. května 1999
Účinnost od: 13. května 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1999
Účinnost od: 13. května 1999    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 121/1987 Sb., o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
čá. 031/1999 Sb. rozeslána 11. května 1999
Účinnost od: 11. května 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,80 %
Účinnost od: 15. května 1999    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků
Účinnost od: 26. května 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 13. listopadu 1997 ve věci ústavní stížnosti proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 1997 sp. zn. 2 Tvno 33/97 a Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 1997 sp. zn. 4 Ntv 28/97 o prodloužení vazby
Účinnost od: 26. května 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 1999 ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
čá. 030/1999 Sb. rozeslána 4. května 1999
Účinnost od: 1. června 1999    Zrušeno : 01.03.2003
Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod
Účinnost od: 1. října 1999    Zrušeno : 24.04.2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
Účinnost od: 4. května 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
Účinnost od: 4. května 1999    Zrušeno : 25.09.2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo
Účinnost od: 1. října 1999
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.
čá. 029/1999 Sb. rozeslána 27. dubna 1999
Účinnost od: 27. dubna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 228/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládu Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsané v Jeruzalémě dne2. září 1997
Účinnost od: 27. dubna 1999    Zrušeno : 24.04.2001
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
čá. 028/1999 Sb. rozeslána 23. dubna 1999
Účinnost od: 31. března 1999
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 21. prosince 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
Účinnost od: 30. prosince 1899
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 5/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 2. prosince 1998, které mění znění Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 v souvislosti s finančním příspěvkem České republiky
Účinnost od: 16. března 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 23. dubna 1999
Nařízení vlády o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků
čá. 027/1999 Sb. rozeslána 23. dubna 1999
Účinnost od: 23. dubna 1999    Účinnost do :01.01.2000
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
Účinnost od: 1. října 1999    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministestva dopravy a spojů o přepravním řádu pro silniční dopravu osob
Účinnost od: 8. května 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 18. února 1999 ve věci ověření volby senátorky JUDr. Dagmar Lastovecké
Účinnost od: 8. května 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 16. února 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 52/1996 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Účinnost od: 8. května 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 17. února 1999 ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
čá. 026/1999 Sb. rozeslána 9. dubna 1999
Účinnost od: 4. února 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ukrajiny
Účinnost od: 12. března 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě
Účinnost od: 9. dubna 1999    Zrušeno : 01.02.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění nařízení vlády č. 50/1999 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 1999
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1999
Účinnost od: 9. dubna 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
Účinnost od: 9. dubna 1999    Zrušeno : 01.07.2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.
Účinnost od: 1. října 1999    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/1999 Sb. rozeslána 23. dubna 1999
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980
čá. 024/1999 Sb. rozeslána 9. dubna 1999
Účinnost od: 1. května 1999    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 023/1999 Sb. rozeslána 2. dubna 1999
Účinnost od: 2. dubna 1999
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 22/1999 Sb. a ve vyhlášce č. 47/1999 Sb.
Účinnost od: 2. dubna 1999    Zrušeno : 15.03.2000
Opatření Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1999
Účinnost od: 2. dubna 1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
Účinnost od: 2. dubna 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 1999 ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
čá. 022/1999 Sb. rozeslána 30. března 1999
Účinnost od: 1. dubna 1999    Zrušeno : 01.07.1999
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 30. března 1999    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu
Účinnost od: 30. března 1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
čá. 021/1999 Sb. rozeslána 25. března 1999
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 30.06.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
čá. 020/1999 Sb. rozeslána 18. března 1999
Účinnost od: 2. ledna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
Účinnost od: 18. března 1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
čá. 019/1999 Sb. rozeslána 12. března 1999
Účinnost od: 28. února 1999
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. března 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů
Účinnost od: 12. března 1999    Účinnost do :01.01.2000
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999
Účinnost od: 12. března 1999    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. března 1999    Zrušeno : 01.02.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
Účinnost od: 12. března 1999    Zrušeno : 20.09.1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz cukru
Účinnost od: 12. března 1999
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 29/1999 Sb., kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky
čá. 018/1999 Sb. rozeslána 11. března 1999
Účinnost od: 11. března 1999    Zrušeno : 02.07.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
čá. 017/1999 Sb. rozeslána 5. března 1999
Účinnost od: 15. ledna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
Účinnost od: 16. března 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin
Účinnost od: 19. května 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
Účinnost od: 2. července 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o mezinárodní silniční dopravě
čá. 016/1999 Sb. rozeslána 26. února 1999
Účinnost od: 26. února 1999    Zrušeno : 01.09.2016
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
Účinnost od: 28. února 1999    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/1999 Sb. rozeslána 24. února 1999
Účinnost od: 1. ledna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 7/98 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1998 prodlužující systém dvojité kontroly stanovený Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 1999
Účinnost od: 24. února 1999    Zrušeno : 01.07.2000
Nařízení vlády, kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Účinnost od: 11. března 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 3. února 1999 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
čá. 014/1999 Sb. rozeslána 23. února 1999
Účinnost od: 23. února 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje a opravuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů v New Yorku dne 21. listopadu 1947
Účinnost od: 23. února 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí České republiky za člena Organizace spojených národů, o změnách článku 109 a článku 61 Charty Organizace spojených národů a o opravě vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb.
Účinnost od: 24. března 1999
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy
Účinnost od: 23. února 1999    Zrušeno : 29.06.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 95/1998 Sb., kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky
čá. 013/1999 Sb. rozeslána 23. února 1999
Účinnost od: 23. února 1999    Zrušeno : 01.05.2002
Opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka
Účinnost od: 23. února 1999    Zrušeno : 01.05.2002
Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas České národní banky s nabytím akcií banky s hlasovacím právem a náležitosti oznámení o snížení podílu akcií banky s hlasovacím právem
Účinnost od: 23. února 1999    Zrušeno : 15.05.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů
čá. 012/1999 Sb. rozeslána 9. února 1999
Účinnost od: 31. ledna 1999
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 9. února 1999    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. února 1999    Zrušeno : 12.03.1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky
Účinnost od: 9. února 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku
čá. 011/1999 Sb. rozeslána 19. února 1999
Účinnost od: 19. února 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku
Účinnost od: 19. února 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků
Účinnost od: 19. února 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
čá. 010/1999 Sb. rozeslána 12. února 1999
Účinnost od: 12. února 1999    Zrušeno : 01.01.2006
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 12/1999 Sb.
Účinnost od: 12. února 1999    Účinnost do :01.01.2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
čá. 009/1999 Sb. rozeslána 29. ledna 1999
Účinnost od: 31. prosince 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zajištění bezpečného provozu bank a poboček zahraničních bank s ohledem na riziko roku 2000
Účinnost od: 22. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 29. ledna 1999    Zrušeno : 12.11.2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 20/1997 Sb.
čá. 008/1999 Sb. rozeslána 9. února 1999
Účinnost od: 9. února 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2004, 7,95 %
Účinnost od: 24. února 1999    Účinnost do :01.01.2000
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
čá. 007/1999 Sb. rozeslána 29. ledna 1999
Účinnost od: 1. ledna 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, Dodatkového protokolu k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, a Protokolu o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných prostředků ve znění ze dne 3. května 1996 (Protokol II ve znění ze dne 3. května 1996), který je přílohou Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky
Účinnost od: 6. prosince 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách
Účinnost od: 7. ledna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 22. června 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 006/1999 Sb. rozeslána 25. ledna 1999
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání dodatku opatření, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 7. prosince 1998    Zrušeno : 10.11.2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
Účinnost od: 2. prosince 1998    Zrušeno : 02.12.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky
Účinnost od: 1. dubna 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Účinnost od: 1. dubna 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
čá. 005/1999 Sb. rozeslána 21. ledna 1999
Účinnost od: 21. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Účinnost od: 21. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny
Účinnost od: 21. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Účinnost od: 21. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 21. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999
Účinnost od: 21. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění metodika účetnictví pro pojišťovny
Účinnost od: 21. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Účinnost od: 21. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 1. března 1999    Zrušeno : 01.07.2001
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
Účinnost od: 15. prosince 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska Univerzitě Karlově
Účinnost od: 21. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků
čá. 004/1999 Sb. rozeslána 19. ledna 1999
Účinnost od: 19. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2017
Nařízení vlády o zóně havarijního plánování
Účinnost od: 19. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2010
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy
čá. 003/1999 Sb. rozeslána 15. ledna 1999
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 31. prosince 1998
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 13. prosince 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a Západoevropskou unií
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993
Účinnost od: 28. října 1998    Zrušeno : 19.09.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kostarika
Účinnost od: 28. ledna 1999    Zrušeno : 07.10.1999
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 1. února 1999    Zrušeno : 01.09.2011
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom
Účinnost od: 15. ledna 1999
Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
čá. 002/1999 Sb. rozeslána 15. ledna 1999
Účinnost od: 15. ledna 1999    Zrušeno : 01.03.2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné
čá. 001/1999 Sb. rozeslána 6. ledna 1999
Účinnost od: 1. ledna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 6. ledna 1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
Zavřít
MENU