Sbírka předpisů 1998

čá. 110/1998 Sb. rozeslána 28. prosince 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1998    Účinnost do :01.01.1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
Účinnost od: 28. prosince 1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 109/1998 Sb. rozeslána 22. prosince 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
Účinnost od: 22. prosince 1998    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. prosince 1998    Účinnost do :01.04.1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína pocházejícího z Maďarské republiky
Účinnost od: 22. prosince 1998
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 235/1998 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky
Účinnost od: 22. prosince 1998
Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
čá. 108/1998 Sb. rozeslána 31. prosince 1998
Účinnost od: 31. prosince 1998    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 08.03.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 23.09.1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 03.12.1999
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Účinnost od: 31. prosince 1998
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.
čá. 107/1998 Sb. rozeslána 31. prosince 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.07.1999
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků
Účinnost od: 31. prosince 1998    Zrušeno : 13.12.2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.12.1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky č. 310/1996 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození strojů, strojních zařízení, přístrojů a nástrojů od dovozního cla
Účinnost od: 31. prosince 1998    Zrušeno : 01.01.2012
Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) a části ustanovení § 36 odst. 1 ve slovech "na období kalendářního pololetí" vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 138/1997 Sb.
čá. 106/1998 Sb. rozeslána 31. prosince 1998
Účinnost od: 31. prosince 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 264/1998 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 10. listopadu 1998 ve věci přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství na poli kultury
Účinnost od: 1. ledna 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/98 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 23. listopadu 1998 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru
Účinnost od: 20. listopadu 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
Účinnost od: 1. listopadu 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM)
Účinnost od: 5. listopadu 1998    Zrušeno : 19.11.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 07.08.2001
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe)
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.05.2006
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek
čá. 105/1998 Sb. rozeslána 31. prosince 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2000
Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
čá. 104/1998 Sb. rozeslána 23. prosince 1998
Účinnost od: 23. prosince 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1998
Účinnost od: 23. prosince 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje předkládání výkazu SONO Úč 1 - 01
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno
Účinnost od: 7. ledna 1999
Nález Ústavního soudu ze dne 17. listopadu 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 7 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 103/1998 Sb. rozeslána 22. prosince 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí
čá. 102/1998 Sb. rozeslána 14. prosince 1998
Účinnost od: 14. prosince 1998
Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 287/1998 Sb.
Účinnost od: 30. listopadu 1998
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Účinnost od: 6. října 1998    Zrušeno : 06.10.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
Účinnost od: 23. července 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 3. prosince 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.03.2003
Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 1999
Účinnost od: 14. prosince 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova o veřejném pořádku a čistotě ve městě ze dne 26. června 1997
čá. 101/1998 Sb. rozeslána 10. prosince 1998
Účinnost od: 10. prosince 1998    Zrušeno : 28.02.2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. prosince 1998
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje
Účinnost od: 10. prosince 1998    Zrušeno : 29.12.2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků a rozsah zveřejňovaných údajů o povolení použití neregistrovaného léčivého přípravku
čá. 100/1998 Sb. rozeslána 4. prosince 1998
Účinnost od: 4. prosince 1998
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 111/1998 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů
Účinnost od: 1. prosince 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o stavbě, pronájmu a užívání společných zařízení pro pohraniční odbavování, jakož i o úpravě úhrady k tomu vynaložených nákladů
Účinnost od: 25. září 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky
Účinnost od: 8. dubna 1998    Zrušeno : 30.04.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Ministerstva financí o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu
čá. 099/1998 Sb. rozeslána 1. prosince 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
Účinnost od: 21. září 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o přechodném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ruské federace
Účinnost od: 15. prosince 1998
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998
Účinnost od: 16. prosince 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 1998 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Účinnost od: 16. prosince 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 116/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 098/1998 Sb. rozeslána 30. listopadu 1998
Účinnost od: 18. srpna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice
Účinnost od: 30. listopadu 1998    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Účinnost od: 30. listopadu 1998
Vyhláška Ministerstva financí k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
čá. 097/1998 Sb. rozeslána 30. listopadu 1998
Účinnost od: 7. listopadu 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2001
Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
Účinnost od: 1. ledna 1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
Účinnost od: 30. listopadu 1998    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv
Účinnost od: 30. listopadu 1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
čá. 096/1998 Sb. rozeslána 26. listopadu 1998
Účinnost od: 26. listopadu 1998
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu (úplném znění) č. 87/1998 Sb.
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 23.11.2010
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace
Účinnost od: 26. listopadu 1998    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva
Účinnost od: 1. prosince 1998    Zrušeno : 16.01.2005
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku
čá. 095/1998 Sb. rozeslána 19. listopadu 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí
Účinnost od: 19. listopadu 1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
Účinnost od: 19. listopadu 1998
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
čá. 094/1998 Sb. rozeslána 20. listopadu 1998
Účinnost od: 22. prosince 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Účinnost od: 21. prosince 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Dodatkovým protokolům č. 1 a č. 2
Účinnost od: 1. prosince 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu
čá. 093/1998 Sb. rozeslána 19. listopadu 1998
Účinnost od: 19. listopadu 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 092/1998 Sb. rozeslána 17. listopadu 1998
Účinnost od: 17. listopadu 1998    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se stanoví způsob a postup ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 17. listopadu 1998    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1998    Zrušeno : 01.12.1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 283/1997 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi
Účinnost od: 17. listopadu 1998    Zrušeno : 01.01.2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 281/1997 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
čá. 091/1998 Sb. rozeslána 10. listopadu 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999
Účinnost od: 10. listopadu 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85%
Účinnost od: 10. listopadu 1998    Zrušeno : 28.12.1999
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti
Účinnost od: 10. listopadu 1998    Účinnost do :01.01.1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
čá. 090/1998 Sb. rozeslána 17. listopadu 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Účinnost do :01.01.2000
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
čá. 089/1998 Sb. rozeslána 5. listopadu 1998
Účinnost od: 3. září 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou pro Evropu Světové zdravotnické organizace na léta 1998 - 1999
Účinnost od: 20. června 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné Protokolem ze dne 16. listopadu 1989
Účinnost od: 22. listopadu 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodním uznávání práv k letadlům
Účinnost od: 5. listopadu 1998    Zrušeno : 01.08.2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 74/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Účinnost od: 5. listopadu 1998    Zrušeno : 13.02.2002
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
čá. 088/1998 Sb. rozeslána 10. listopadu 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků
čá. 087/1998 Sb. rozeslána 2. listopadu 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek
čá. 086/1998 Sb. rozeslána 2. listopadu 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. listopadu 1998    Zrušeno : 01.01.2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
čá. 085/1998 Sb. rozeslána 30. října 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pro zdravotní pojišťovny
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny
Účinnost od: 1. listopadu 1998    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti
čá. 084/1998 Sb. rozeslána 27. října 1998
Účinnost od: 1. listopadu 1998    Zrušeno : 16.05.2003
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností
čá. 083/1998 Sb. rozeslána 23. října 1998
Účinnost od: 30. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky
Účinnost od: 1. listopadu 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený
Účinnost od: 1. listopadu 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Šestého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
Účinnost od: 23. října 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
Účinnost od: 11. září 1998
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 082/1998 Sb. rozeslána 21. října 1998
Účinnost od: 1. dubna 1999
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
čá. 081/1998 Sb. rozeslána 19. října 1998
Účinnost od: 1. dubna 1999
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
Účinnost od: 1. dubna 1999
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1999
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 080/1998 Sb. rozeslána 9. října 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
Účinnost od: 9. října 1998    Zrušeno : 22.12.1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky
Účinnost od: 1. ledna 1999
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
čá. 079/1998 Sb. rozeslána 9. října 1998
Účinnost od: 2. prosince 1997
Zákon o důchodovém pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 078/1998 Sb. rozeslána 7. října 1998
Účinnost od: 7. října 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1999
Účinnost od: 6. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o dokladech totožnosti námořníků, 1958 (č. 108)
Účinnost od: 6. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)
Účinnost od: 6. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o noční práci, 1990 (č. 171)
Účinnost od: 23. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované), 1970 (č. 132)
Účinnost od: 18. srpna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
čá. 077/1998 Sb. rozeslána 6. října 1998
Účinnost od: 6. října 1998    Zrušeno : 01.03.2007
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 179/1998 Sb.
Účinnost od: 7. července 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank
Účinnost od: 11. července 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)
Účinnost od: 21. srpna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 21. října 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 2. září 1998 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
čá. 076/1998 Sb. rozeslána 29. září 1998
Účinnost od: 17. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank, ve znění opatření č. 4 ze dne 3. července 1996 a opatření č. 11 ze dne 1. prosince 1997
Účinnost od: 28. srpna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
Účinnost od: 25. září 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o poskytování informací o cizím právu a Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu
Účinnost od: 1. října 1998    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
Účinnost od: 1. října 1998
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb.
čá. 075/1998 Sb. rozeslána 21. září 1998
Účinnost od: 8. ledna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 21. září 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 25. srpna 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vikýřovice č. 9/96 zedne 22. ledna 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 01.05.2002
Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 074/1998 Sb. rozeslána 14. září 1998
Účinnost od: 14. září 1998
Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/1998 Sb.
Účinnost od: 14. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1998 v porovnání s rokem 1997
Účinnost od: 28. dubna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 073/1998 Sb. rozeslána 11. září 1998
Účinnost od: 11. září 1998
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 109/1998 Sb.
Účinnost od: 11. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro pojišťovny
Účinnost od: 11. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro banky
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 11. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Účinnost od: 11. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Účinnost od: 11. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Účinnost od: 11. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 9. dubna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 9. července 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 11. září 1998
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 072/1998 Sb. rozeslána 7. září 1998
Účinnost od: 1. října 1998    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/1998 Sb. rozeslána 1. září 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb.
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
čá. 070/1998 Sb. rozeslána 7. září 1998
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou
čá. 069/1998 Sb. rozeslána 21. srpna 1998
Účinnost od: 22. května 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 234/1993 Sb.
Účinnost od: 1. června 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů
Účinnost od: 8. července 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 6. dubna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
čá. 068/1998 Sb. rozeslána 20. srpna 1998
Účinnost od: 20. srpna 1998
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 181/1998 Sb. a v opatření Ministerstva financí uveřejněném v částce 62/1998 Sb.
Účinnost od: 31. července 1998
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 01.10.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon o cestovních náhradách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 067/1998 Sb. rozeslána 19. srpna 1998
Účinnost od: 20. srpna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu týkajícího se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
čá. 066/1998 Sb. rozeslána 14. srpna 1998
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 065/1998 Sb. rozeslána 12. srpna 1998
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2004
Zákon o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 064/1998 Sb. rozeslána 11. srpna 1998
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 063/1998 Sb. rozeslána 7. srpna 1998
Účinnost od: 25. června 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 1998 - 2000
Účinnost od: 13. května 1998    Účinnost do :01.01.2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Francouzského společenství Belgie na léta 1998, 1999 a 2000
Účinnost od: 13. května 1998    Účinnost do :01.01.2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a Vlámským společenstvím Belgie na léta 1998, 1999 a 2000
Účinnost od: 7. srpna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám
Účinnost od: 7. srpna 1998
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Účinnost od: 7. srpna 1998    Zrušeno : 15.08.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny, ve znění vyhlášky č. 196/1996 Sb.
Účinnost od: 30. března 1998
Zákon o dani silniční (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 062/1998 Sb. rozeslána 7. srpna 1998
Účinnost od: 7. srpna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2003, 10,90 %
Účinnost od: 9. června 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1998 - 2000
Účinnost od: 19. března 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky v oblasti školství a kultury na léta 1998 - 2000
Účinnost od: 5. března 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o vývozu určitých textilních výrobků z České republiky do Kanady
Účinnost od: 7. srpna 1998    Zrušeno : 30.06.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 04.09.2003
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
Účinnost od: 7. srpna 1998    Zrušeno : 01.09.2010
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 01.09.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
čá. 061/1998 Sb. rozeslána 30. července 1998
Účinnost od: 1. srpna 1998    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně
Účinnost od: 1. října 1998    Zrušeno : 08.06.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky
čá. 060/1998 Sb. rozeslána 28. července 1998
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 01.03.2007
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
Účinnost od: 28. července 1998    Zrušeno : 01.09.1999
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 059/1998 Sb. rozeslána 24. července 1998
Účinnost od: 30. června 1998
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 30. července 1998    Zrušeno : 31.12.1998
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 5. srpna 1998
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem
Účinnost od: 24. července 1998    Zrušeno : 01.07.2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 1998    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Účinnost od: 24. července 1998
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 24. července 1998
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 058/1998 Sb. rozeslána 16. července 1998
Účinnost od: 16. července 1998
Nařízení vlády o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů
Účinnost od: 16. července 1998
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění nařízení vlády č. 248/1997 Sb.
Účinnost od: 15. srpna 1998    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, daní darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. července 1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 057/1998 Sb. rozeslána 15. července 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999
Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
čá. 056/1998 Sb. rozeslána 13. července 1998
Účinnost od: 30. června 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví doba platnosti denních sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 1. ledna 1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
Účinnost od: 13. července 1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1999
Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod
čá. 055/1998 Sb. rozeslána 13. července 1998
Účinnost od: 13. července 1998    Zrušeno : 01.01.2015
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
Účinnost od: 13. května 1999    Zrušeno : 01.01.2000
Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
Účinnost od: 13. července 1998 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2000
Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
Účinnost od: 13. července 1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čá. 054/1998 Sb. rozeslána 13. července 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Účinnost od: 1. září 1998
Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
Účinnost od: 13. července 1998 s výjimkou
Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
Účinnost od: 28. července 1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
čá. 053/1998 Sb. rozeslána 8. července 1998
Účinnost od: 8. července 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 3. června 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve slovech "ode dne účinnosti tohoto zákona"
Účinnost od: 23. července 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 27. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 9b až 9h zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb.
Účinnost od: 30. března 1998    Zrušeno : 28.06.2002
Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 60/1998 Sb.)
Účinnost od: 8. července 1998
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 12. května 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. května 1998
Účinnost od: 1. září 1998 s výjimkou
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
čá. 052/1998 Sb. rozeslána 2. července 1998
Účinnost od: 1. listopadu 1998 s výjimkou
Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
čá. 051/1998 Sb. rozeslána 30. června 1998
Účinnost od: 1. října 1998    Zrušeno : 01.04.2010
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
Účinnost od: 1. srpna 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 1998
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín
Účinnost od: 30. června 1998
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
Účinnost od: 30. června 1998
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 050/1998 Sb. rozeslána 25. června 1998
Účinnost od: 25. června 1998
Redakční sdělení o opravě chyb v zákoně č. 303/1997 Sb. a zákoně č. 93/1998 Sb.
Účinnost od: 25. června 1998    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. června 1998    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády o ochraně ústavních činitelů České republiky
čá. 049/1998 Sb. rozeslána 1. července 1998
Účinnost od: 31. května 1998
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 26.08.2009
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
čá. 048/1998 Sb. rozeslána 30. června 1998
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla
čá. 047/1998 Sb. rozeslána 29. června 1998
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
čá. 046/1998 Sb. rozeslána 24. června 1998
Účinnost od: 1. července 1998
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
čá. 045/1998 Sb. rozeslána 17. června 1998
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 044/1998 Sb. rozeslána 12. června 1998
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 24.04.2001
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
čá. 043/1998 Sb. rozeslána 5. června 1998
Účinnost od: 5. června 1998    Zrušeno : 12.11.2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 1998
Účinnost od: 1. ledna 1999    Zrušeno : 01.01.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení
Účinnost od: 5. června 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 5. května 1988 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Šumice č. 1/97 ze dne 2. dubna 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Účinnost od: 30. června 1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 042/1998 Sb. rozeslána 8. června 1998
Účinnost od: 8. června 1998    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
Účinnost od: 8. června 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1998
Zákon o právu na informace o životním prostředí
čá. 041/1998 Sb. rozeslána 2. června 1998
Účinnost od: 22. července 1998
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Františka Kmocha
Účinnost od: 2. června 1998    Zrušeno : 28.03.2007
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem
Účinnost od: 2. června 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Rtyně v Podkrkonoší č. 3/97 ze dne 28. května 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Účinnost od: 17. června 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 29. dubna 1998 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
čá. 040/1998 Sb. rozeslána 21. května 1998
Účinnost od: 21. května 1998    Zrušeno : 01.02.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva hospodářství č. 515/1991 Sb.
Účinnost od: 1. června 1998    Zrušeno : 01.09.2011
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od soudních poplatků
Účinnost od: 21. května 1998
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Účinnost od: 21. května 1998    Zrušeno : 29.07.2016
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 18/1998 Sb., kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z Evropské unie
Účinnost od: 21. května 1998    Účinnost do :01.01.1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz semen slunečnice
čá. 039/1998 Sb. rozeslána 29. května 1998
Účinnost od: 29. května 1998
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. března 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. dubna 1998
Účinnost od: 1. července 1998 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2017
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1998 s výjimkou
Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Účinnost od: 29. května 1998
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
čá. 038/1998 Sb. rozeslána 28. května 1998
Účinnost od: 30. dubna 1998
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 1998
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 037/1998 Sb. rozeslána 14. května 1998
Účinnost od: 14. května 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se vyhlašuje přehled zahraničních burz cenných papírů, ze kterých lze přebírat kurzy určené k oceňování veřejně obchodovatelných tuzemských a zahraničních cenných papírů obchodovatelných pouze na zahraničním veřejném trhu
Účinnost od: 14. května 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 14,75 %
Účinnost od: 3. února 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 036/1998 Sb. rozeslána 5. května 1998
Účinnost od: 27. února 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Malajsie
Účinnost od: 5. května 1998    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu
Účinnost od: 5. května 1998
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Účinnost od: 1. července 1998
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1998
čá. 035/1998 Sb. rozeslána 30. dubna 1998
Účinnost od: 30. dubna 1998
Redakční sdělení o opravě chyby v zákoně č. 84/1998 Sb.
Účinnost od: 30. dubna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele
Účinnost od: 22. února 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
Účinnost od: 22. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
Účinnost od: 20. listopadu 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru
Účinnost od: 27. května 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o otevření silničního hraničního přechodu Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój pro provoz osobních vozidel, pro pěší, cyklisty a motocykly, jakož i pro nákladní vozidla evidovaná v České republice a v Polské republice o užitečné hmotnosti do 3,5t s výjimkou nebezpečných nákladů
Účinnost od: 23. července 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 21. března 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci
Účinnost od: 10. června 1998
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Palackého
čá. 034/1998 Sb. rozeslána 30. dubna 1998
Účinnost od: 1. dubna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
Účinnost od: 30. dubna 1998    Zrušeno : 29.06.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky
Účinnost od: 30. dubna 1998    Účinnost do :01.01.2000
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 1997 od dovozního cla
Účinnost od: 30. dubna 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony
Účinnost od: 1. října 1998    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
čá. 033/1998 Sb. rozeslána 22. dubna 1998
Účinnost od: 31. března 1998
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 22. dubna 1998
Vyhláška Ministerstva zamědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
Účinnost od: 22. dubna 1998    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. května 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 11. března 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 032/1998 Sb. rozeslána 28. dubna 1998
Účinnost od: 1. prosince 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael
čá. 031/1998 Sb. rozeslána 15. dubna 1998
Účinnost od: 15. dubna 1998    Zrušeno : 06.12.2009
Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1998 Sb.
Účinnost od: 15. dubna 1998    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele
Účinnost od: 15. dubna 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
Účinnost od: 1. července 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Účinnost od: 15. května 1998
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
čá. 030/1998 Sb. rozeslána 10. dubna 1998
Účinnost od: 10. dubna 1998    Zrušeno : 01.12.2014
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky
Účinnost od: 10. dubna 1998    Zrušeno : 22.06.2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 304/1996 Sb.
Účinnost od: 25. dubna 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež je v § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřeno slovy "od 25. února 1948"
Účinnost od: 10. dubna 1998
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. května 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 029/1998 Sb. rozeslána 10. dubna 1998
Účinnost od: 10. dubna 1998    Účinnost do :01.01.1999
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
Účinnost od: 1. října 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání
Účinnost od: 10. dubna 1998    Zrušeno : 11.03.2008
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
Účinnost od: 10. dubna 1998    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
Účinnost od: 10. dubna 1998
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 028/1998 Sb. rozeslána 10. dubna 1998
Účinnost od: 1. května 1998    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb. a č. 317/1997 Sb.
čá. 027/1998 Sb. rozeslána 1. dubna 1998
Účinnost od: 9. března 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 1. července 1998 s výjimkou    Zrušeno : 01.02.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1998
Ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny
čá. 026/1998 Sb. rozeslána 31. března 1998
Účinnost od: 31. března 1998    Zrušeno : 02.04.1999
Redakční sdělení o opravě chyby v opatření Ministerstva pro místní rozvoj uveřejněném v částce 20/1998 Sb.
Účinnost od: 31. března 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank
Účinnost od: 11. září 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
Účinnost od: 24. října 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o jaderné bezpečnosti
Účinnost od: 25. října 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 31.01.2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 17.07.2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách)
Účinnost od: 31. března 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov č. 13 ze dne 13. března 1997 o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov
čá. 025/1998 Sb. rozeslána 30. března 1998
Účinnost od: 30. března 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. března 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 1998    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Účinnost od: 1. července 1998 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.2002
Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Účinnost od: 30. března 1998
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění zákonu č. 175/1990 Sb.
čá. 024/1998 Sb. rozeslána 1. dubna 1998
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
čá. 023/1998 Sb. rozeslána 8. dubna 1998
Účinnost od: 2. července 1994    Zrušeno : 02.07.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 06.12.2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků příloh Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), přijaté v Ženevě dne 1. září 1970, vyhlášené pod č. 61/1983 Sb.
čá. 022/1998 Sb. rozeslána 6. dubna 1998
Účinnost od: 12. února 1998    Zrušeno : 30.04.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
čá. 021/1998 Sb. rozeslána 27. března 1998
Účinnost od: 27. března 1998    Zrušeno : 01.04.2008
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 12.11.2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 21.09.2004
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 10.06.2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 29.12.2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Účinnost od: 27. března 1998    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky
čá. 020/1998 Sb. rozeslána 19. března 1998
Účinnost od: 19. března 1998    Zrušeno : 02.04.1999
Opatření Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1998
Účinnost od: 19. března 1998
Nařízení vlády o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku
čá. 019/1998 Sb. rozeslána 18. března 1998
Účinnost od: 28. února 1998
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 018/1998 Sb. rozeslána 13. března 1998
Účinnost od: 30. ledna 1998    Zrušeno : 22.01.1999
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15. října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 3. prosince 1996 vyhlášené v částce 90/1996 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 1. ledna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly)
Účinnost od: 6. února 1998    Zrušeno : 26.04.2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
Účinnost od: 13. března 1998    Účinnost do :01.01.2002
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1998 až 2001
čá. 017/1998 Sb. rozeslána 11. března 1998
Účinnost od: 18. března 1998
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení University Karlovy
Účinnost od: 18. března 1998
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 10 000 Kč
Účinnost od: 18. března 1998
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 5000 Kč
Účinnost od: 18. března 1998
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 2500 Kč
Účinnost od: 18. března 1998
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 1000 Kč
Účinnost od: 1. dubna 1998
Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
čá. 016/1998 Sb. rozeslána 5. března 1998
Účinnost od: 1. března 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
Účinnost od: 15. března 1998
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1997
čá. 015/1998 Sb. rozeslána 27. února 1998
Účinnost od: 1. března 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 014/1998 Sb. rozeslána 10. března 1998
Účinnost od: 15. ledna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 10. března 1998
Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 1997 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/1998 Sb. rozeslána 10. března 1998
Účinnost od: 1. ledna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 012/1998 Sb. rozeslána 24. února 1998
Účinnost od: 24. února 1998    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností
čá. 011/1998 Sb. rozeslána 24. února 1998
Účinnost od: 24. února 1998
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 16/1997 Sb.
Účinnost od: 19. ledna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Společného ujednání o spolupráci v oblasti vysokých škol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska na léta 1997 - 1999
Účinnost od: 11. února 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách ze dne 29. března 1990, ve znění změny sjednané výměnou dopisů ze dne 4. července 1991
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 15.02.2008
Vyhláška Ministerstva vnitra o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
čá. 010/1998 Sb. rozeslána 13. února 1998
Účinnost od: 31. ledna 1998
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 13. února 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2003, 14,85%
Účinnost od: 10. prosince 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a makedonskou vládou
Účinnost od: 2. července 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody
čá. 009/1998 Sb. rozeslána 31. ledna 1998
Účinnost od: 13. února 1998    Zrušeno : 01.07.1998
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
čá. 008/1998 Sb. rozeslána 11. února 1998
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 007/1998 Sb. rozeslána 3. února 1998
Účinnost od: 3. února 1998    Zrušeno : 06.02.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv
Účinnost od: 3. února 1998
Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. února 1998
čá. 006/1998 Sb. rozeslána 31. ledna 1998
Účinnost od: 1. února 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů
Účinnost od: 26. listopadu 1997    Zrušeno : 26.11.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky
Účinnost od: 31. ledna 1998    Zrušeno : 21.05.1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z Evropské unie
Účinnost od: 31. ledna 1998    Účinnost do :01.01.1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
čá. 005/1998 Sb. rozeslána 6. února 1998
Účinnost od: 6. února 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1998
Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
čá. 004/1998 Sb. rozeslána 4. února 1998
Účinnost od: 6. března 1998    Zrušeno : 01.01.2002
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. února 1998    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 01.01.2008
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 003/1998 Sb. rozeslána 2. února 1998
Účinnost od: 1. ledna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb. a č. 10/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984
Účinnost od: 1. ledna 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní a vyhlašuje oprava ke sdělením č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb. a č. 26/1994 Sb.
Účinnost od: 1. února 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 4/97 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 17. prosince 1997 o změně Dodatku VIII přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
čá. 002/1998 Sb. rozeslána 27. ledna 1998
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 16. prosince 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank ve znění opatření č. 4 ze dne 3. července 1996
Účinnost od: 31. prosince 1997
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 5. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví výkaz o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, a u zálohovaných organizací
Účinnost od: 1. ledna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 5/97 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 17. prosince 1997 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru
Účinnost od: 3. prosince 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 12. listopadu 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 27. ledna 1998    Zrušeno : 01.03.2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních
Účinnost od: 1. února 1998    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 299/1996 Sb.
Účinnost od: 13. ledna 1998
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 23. října 1997 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. prosince 1997
Účinnost od: 27. ledna 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
čá. 001/1998 Sb. rozeslána 15. ledna 1998
Účinnost od: 1. února 1998    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení a uchovávání léčiv (Český lékopis 1997)
Zavřít
MENU