Sbírka předpisů 1996

čá. 096/1996 Sb. rozeslána 31. prosince 1996
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací ( služební platový řád ), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 03.12.1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Účinnost od: 31. prosince 1996    Zrušeno : 01.01.2011
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 095/1996 Sb. rozeslána 31. prosince 1996
Účinnost od: 31. prosince 1996
Redakční sdělení o opravě chyb ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. června 1995, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 34/1995 Sb.
Účinnost od: 19. listopadu 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
Účinnost od: 19. listopadu 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 1996    Zrušeno : 24.07.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovozu zemního plynu do České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 23.09.1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Miniaterstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky 327/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1994 Sb. a vyhlášky č. 307/1995 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 094/1996 Sb. rozeslána 31. prosince 1996
Účinnost od: 1. ledna 1997    Účinnost do :01.01.1998
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
čá. 093/1996 Sb. rozeslána 31. prosince 1996
Účinnost od: 12. listopadu 1996    Účinnost do :01.01.2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu výměn v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 1997 - 1999
Účinnost od: 4. října 1996    Účinnost do :01.01.1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce ke Kulturní dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království na léta 1996, 1997 a 1998
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.06.2002
Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.1999
Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.12.1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky
Účinnost od: 31. prosince 1996
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb.
čá. 092/1996 Sb. rozeslána 13. prosince 1996
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele
Účinnost od: 1. února 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Účinnost od: 17. června 1996    Zrušeno : 14.05.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Akt Světové poštovní unie
Účinnost od: 17. června 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pátého dodatkového protokolu k Ústavě světové poštovní unie
Účinnost od: 25. září 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění a o jednacím řádu dozorčího orgánu
Účinnost od: 13. prosince 1996    Zrušeno : 22.06.2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb.
Účinnost od: 13. prosince 1996    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě
Účinnost od: 13. prosince 1996    Účinnost do :01.01.1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin
čá. 091/1996 Sb. rozeslána 31. prosince 1996
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.1998
Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
čá. 090/1996 Sb. rozeslána 12. prosince 1996
Účinnost od: 26. listopadu 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank
Účinnost od: 30. září 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.08.1998
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 24. října 1996    Zrušeno : 17.05.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice
Účinnost od: 12. prosince 1996    Zrušeno : 28.08.2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Účinnost od: 12. prosince 1996
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
čá. 089/1996 Sb. rozeslána 10. prosince 1996
Účinnost od: 26. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
Účinnost od: 22. prosince 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací - IMPLEMENTATION FORCE -
Účinnost od: 10. prosince 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
čá. 088/1996 Sb. rozeslána 29. listopadu 1996
Účinnost od: 29. listopadu 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25. července 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu
Účinnost od: 29. listopadu 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25.září 1996 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z.R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7. listopadu 1996
Účinnost od: 29. listopadu 1996
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky
čá. 087/1996 Sb. rozeslána 29. listopadu 1996
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 1. prosince 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Účinnost od: 29. října 1996    Účinnost do :01.01.2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 1996, 1997, 1998, 1999
Účinnost od: 25. října 1996    Účinnost do :01.01.2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu česko-švédské školské, vědecké a kulturní spolupráce na léta 1997 - 1999
Účinnost od: 29. listopadu 1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 20.03.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče
Účinnost od: 29. listopadu 1996
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní
Účinnost od: 29. listopadu 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8.října 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 379/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
čá. 086/1996 Sb. rozeslána 5. prosince 1996
Účinnost od: 1. ledna 1997    Účinnost do :01.04.1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb.
čá. 085/1996 Sb. rozeslána 21. listopadu 1996
Účinnost od: 24. října 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí - Snížení znečištění odpadních vod Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem způsobeného organicky vázanými halogeny -
Účinnost od: 24. října 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků
čá. 084/1996 Sb. rozeslána 20. listopadu 1996
Účinnost od: 20. listopadu 1996    Zrušeno : 21.10.1997
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky
Účinnost od: 23. října 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 1. listopadu 1997    Zrušeno : 01.01.2014
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.října 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnicví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
čá. 083/1996 Sb. rozeslána 14. listopadu 1996
Účinnost od: 14. listopadu 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 1998, 11,4 %
Účinnost od: 1. prosince 1996
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996
Účinnost od: 14. listopadu 1996
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. listopadu 1996    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 082/1996 Sb. rozeslána 13. listopadu 1996
Účinnost od: 1. ledna 1997    Účinnost do :01.01.1998
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1997
čá. 081/1996 Sb. rozeslána 26. října 1996
Účinnost od: 26. října 1996
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 214/1996 Sb. (úplném znění)
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů
Účinnost od: 26. října 1996    Zrušeno : 01.02.2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
čá. 080/1996 Sb. rozeslána 1. listopadu 1996
Účinnost od: 11. října 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ
Účinnost od: 1. listopadu 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Protokolu o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
Účinnost od: 1. listopadu 1996
Zákon o působnosti Úředu pro ochranu hospodářské soutěže
Účinnost od: 1. listopadu 1996
Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
čá. 079/1996 Sb. rozeslána 22. října 1996
Účinnost od: 17. září 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky, Ministrem ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví Polské republiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo o výměně imisních dat v - Černém trojúhelníku -
Účinnost od: 10. září 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 1. května 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24.září 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 250f občanského soudního řádu
čá. 078/1996 Sb. rozeslána 18. října 1996
Účinnost od: 18. října 1996    Účinnost do :01.01.1997
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996
Účinnost od: 15. srpna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č.1 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností a.s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
Účinnost od: 3. ledna 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou
Účinnost od: 27. listopadu 1996
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Účinnost od: 18. října 1996    Zrušeno : 10.01.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách
Účinnost od: 1. listopadu 1996    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. října 1996    Zrušeno : 01.12.2000
Vyhláška Ministerstva kultury o odměnách autorům děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu na podkladě tiskovin nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad
Účinnost od: 18. října 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. září 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma
čá. 077/1996 Sb. rozeslána 10. října 1996
Účinnost od: 10. října 1996
Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 10. října 1996    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - ( úplné znění, jak vyplývá z pozdějích změn a doplnění )
čá. 076/1996 Sb. rozeslána 30. září 1996
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Účinnost od: 13. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 28.04.2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997 až 1999
Účinnost od: 1. ledna 1997
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 1. října 1996    Účinnost do :01.01.1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin
čá. 075/1996 Sb. rozeslána 25. září 1996
Účinnost od: 16. srpna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 13. května 1996    Zrušeno : 13.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Venezuelské republiky
Účinnost od: 25. září 1996    Zrušeno : 17.03.2003
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
Účinnost od: 25. září 1996    Zrušeno : 29.06.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v elektroenergetice
čá. 074/1996 Sb. rozeslána 25. září 1996
Účinnost od: 25. září 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro spořitelní a úvěrní družstva
Účinnost od: 10. září 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách
Účinnost od: 25. září 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
Účinnost od: 1. října 1996    Zrušeno : 03.10.2003
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou
čá. 073/1996 Sb. rozeslána 20. září 1996
Účinnost od: 1. listopadu 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování
čá. 072/1996 Sb. rozeslána 10. září 1996
Účinnost od: 1. října 1996    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství k provedení § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
Účinnost od: 10. září 1996
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
Účinnost od: 10. září 1996
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
Účinnost od: 10. září 1996
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
čá. 071/1996 Sb. rozeslána 6. září 1996
Účinnost od: 28. července 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982
Účinnost od: 21. července 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu
čá. 070/1996 Sb. rozeslána 4. září 1996
Účinnost od: 4. září 1996    Zrušeno : 30.03.1998
Zákon České národní rady o dani silniční (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 4. září 1996    Zrušeno : 01.01.2008
Zákon o konkursu a vyrovnání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 069/1996 Sb. rozeslána 2. září 1996
Účinnost od: 2. září 1996
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 19. července 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
Účinnost od: 11. května 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
Účinnost od: 11. května 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o veterinární spolupráci
Účinnost od: 4. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství
Účinnost od: 30. ledna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o Prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži
Účinnost od: 2. září 1996    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 068/1996 Sb. rozeslána 30. srpna 1996
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 01.07.2017
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb.
čá. 067/1996 Sb. rozeslána 26. srpna 1996
Účinnost od: 26. srpna 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.)
čá. 066/1996 Sb. rozeslána 14. srpna 1996
Účinnost od: 14. srpna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 2001, 10,95 %
Účinnost od: 1. prosince 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 10.01.2000
Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
Účinnost od: 15. září 1996
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 2000 Kč
Účinnost od: 14. srpna 1996    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb., a mění směěrnice Ministerstva zdravotnictví č. 30/1968 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o opatřeních proti pohlavním nemocem, registrované v částce 51/1968 Sb.
Účinnost od: 14. srpna 1996    Zrušeno : 01.09.1998
Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu
čá. 065/1996 Sb. rozeslána 23. srpna 1996
Účinnost od: 7. června 1996    Zrušeno : 12.01.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou
čá. 064/1996 Sb. rozeslána 15. srpna 1996
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 01.05.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze
čá. 063/1996 Sb. rozeslána 8. srpna 1996
Účinnost od: 8. srpna 1996
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
Účinnost od: 1. října 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
Účinnost od: 1. října 1996
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 1996
Účinnost od: 8. srpna 1996
Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 062/1996 Sb. rozeslána 2. srpna 1996
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené klasifikace zaměstnání KZAM-R
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené standartní klasifikace produkce SKP - AGROEN
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva hospodářství o způsobu a technologickém postupu při znehodnocování zbraní a výrobě řezů zbraní
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva hospodářství o dovoleném výrobním provedení akustických zbraní a plynovek, plynových nábojek a střeliva
Účinnost od: 2. srpna 1996
Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 95/1996 Sb.)
Účinnost od: 2. srpna 1996
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 2. srpna 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
čá. 061/1996 Sb. rozeslána 1. srpna 1996
Účinnost od: 1. srpna 1996    Zrušeno : 01.03.2007
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 190/1996 Sb.
Účinnost od: 12. července 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky o kapitálové přiměřenosti bank, a opatření, kterým se mění opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank
Účinnost od: 5. července 1996    Účinnost do :01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS - ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987
Účinnost od: 31. prosince 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání doplňku přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 15. července 1991
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách
Účinnost od: 1. srpna 1996
Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
Účinnost od: 1. srpna 1996    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/1996 Sb. rozeslána 1. srpna 1996
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankymi a pobočkami zahraničních bank České národní bance, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Účinnost od: 1. srpna 1996    Zrušeno : 01.06.1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10.července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda
Účinnost od: 1. srpna 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3.července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25.října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města Hořice
Účinnost od: 1. srpna 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11.června 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 24/94 ze dne 21.září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území msta Pardubic
čá. 059/1996 Sb. rozeslána 1. srpna 1996
Účinnost od: 6. června 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 6. června 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
Účinnost od: 1. srpna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o známkovém právu
Účinnost od: 1. srpna 1996
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996
Účinnost od: 1. srpna 1996
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)
Účinnost od: 1. srpna 1996    Zrušeno : 15.08.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
čá. 058/1996 Sb. rozeslána 31. července 1996
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o krmivech
čá. 057/1996 Sb. rozeslána 25. července 1996
Účinnost od: 25. července 1996
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 25. července 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací
Účinnost od: 1. srpna 1996    Zrušeno : 08.05.1997
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 1. července 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží
Účinnost od: 25. července 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.června 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24.ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína
čá. 056/1996 Sb. rozeslána 25. července 1996
Účinnost od: 25. července 1996    Zrušeno : 21.04.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
čá. 055/1996 Sb. rozeslána 10. července 1996
Účinnost od: 10. července 1996    Zrušeno : 01.03.2007
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
čá. 054/1996 Sb. rozeslána 3. července 1996
Účinnost od: 12. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
Účinnost od: 22. května 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství
Účinnost od: 19. února 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
Účinnost od: 3. července 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 01.06.1999
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
čá. 053/1996 Sb. rozeslána 1. července 1996
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 01.04.2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 206/1995 Sb.
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 01.09.2004
Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
Účinnost od: 1. července 1996
Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky
čá. 052/1996 Sb. rozeslána 20. června 1996
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Účinnost od: 19. února 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
Účinnost od: 20. června 1996    Účinnost do :01.09.1996
Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní celní opatření
čá. 051/1996 Sb. rozeslána 28. června 1996
Účinnost od: 1. července 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím
čá. 050/1996 Sb. rozeslána 20. června 1996
Účinnost od: 20. června 1996
Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.165/1996 Sb.
Účinnost od: 19. dubna 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky
Účinnost od: 1. července 1996
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradních advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 01.07.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče
Účinnost od: 20. června 1996    Zrušeno : 01.12.2000
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 049/1996 Sb. rozeslána 19. června 1996
Účinnost od: 1. července 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu ( ESVO)
čá. 048/1996 Sb. rozeslána 17. června 1996
Účinnost od: 17. června 1996    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při výkonu státní regulace v energetických odvětvích
čá. 047/1996 Sb. rozeslána 10. června 1996
Účinnost od: 10. června 1996
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Účinnost od: 10. června 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k rozpočtové skladbě
Účinnost od: 21. května 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení prací předpokládaných Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o další spolupráci při zajištění vývoje a výroby turbokompresorových , turboexhausterových a chladících sušících zařízení v Československé socialistické republice podle programu - Vltava - a o dodávkách tohoto zařízení do Sovětského svazu z 2. srpna 1982 a o vypořádání příslušných finančních otázek
Účinnost od: 29. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
Účinnost od: 10. června 1996    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv včetně náležitostí dokladu o nákupu a podrobností o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv
Účinnost od: 10. června 1996
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 046/1996 Sb. rozeslána 12. června 1996
Účinnost od: 12. června 1996
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonech č. 142/1996 Sb. a č. 148/1996 Sb.
Účinnost od: 12. června 1996    Účinnost do :01.01.1997
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996
Účinnost od: 24. března 1996    Účinnost do :01.01.1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 1996, 1997 a 1998
Účinnost od: 4. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 1995 - 1997
Účinnost od: 1. června 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 9. června 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů
Účinnost od: 27. února 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
Účinnost od: 21. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku
Účinnost od: 12. června 1996    Zrušeno : 14.09.2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
Účinnost od: 12. června 1996
Nález Ústavního sousu České republiky ze dne 15. května 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35, 65 a § 92 odst. 2 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
čá. 045/1996 Sb. rozeslána 5. června 1996
Účinnost od: 5. června 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 06.12.2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 22.03.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu ( EUROCONTROL )
Účinnost od: 29. února 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek
Účinnost od: 1. června 1996    Zrušeno : 01.10.2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě
Účinnost od: 5. června 1996    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb.
Účinnost od: 5. června 1996    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o řešení stavů nouze
Účinnost od: 5. června 1996    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných
Účinnost od: 1. září 1996    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 044/1996 Sb. rozeslána 3. června 1996
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 043/1996 Sb. rozeslána 31. května 1996
Účinnost od: 1. srpna 1996    Zrušeno : 01.07.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.
Účinnost od: 1. července 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 555/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve zněn
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.05.2004
Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
čá. 042/1996 Sb. rozeslána 30. května 1996
Účinnost od: 30. května 1996    Zrušeno : 07.08.2000
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu vrácení kauce složené v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
Účinnost od: 30. května 1996    Účinnost do :01.01.1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin
Účinnost od: 30. května 1996    Účinnost do :01.01.1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
Účinnost od: 30. května 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 041/1996 Sb. rozeslána 24. května 1996
Účinnost od: 24. května 1996    Zrušeno : 01.01.2004
Redakční sdělení o opravě chyby v nařízení vlády č. 72/1996 Sb.
Účinnost od: 4. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 1. prosince 1996
Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
Účinnost od: 24. května 1996    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb.
Účinnost od: 24. května 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státáních orgánů a soudců
Účinnost od: 1. července 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Účinnost od: 24. května 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. května 1996
Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 040/1996 Sb. rozeslána 23. května 1996
Účinnost od: 23. května 1996    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o myslivosti
čá. 039/1996 Sb. rozeslána 21. května 1996
Účinnost od: 21. května 1996
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. června 1996    Zrušeno : 01.08.1998
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí za dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 4. března 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Peru
Účinnost od: 21. května 1996    Zrušeno : 01.07.1999
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
Účinnost od: 21. května 1996    Zrušeno : 01.12.1998
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku
Účinnost od: 21. května 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 31 odst. 9 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 038/1996 Sb. rozeslána 17. května 1996
Účinnost od: 17. května 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu české republiky, 1996 - 1998, 9,4 %
Účinnost od: 20. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
Účinnost od: 12. června 1996
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 00. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua
Účinnost od: 17. května 1996    Zrušeno : 10.01.2003
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele
Účinnost od: 17. května 1996    Zrušeno : 30.05.2002
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb.
Účinnost od: 17. května 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna
Účinnost od: 17. května 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě
Účinnost od: 17. května 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody
Účinnost od: 17. května 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 písm. b) a části § 5 odst. 2 zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.
Účinnost od: 17. května 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.,ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.
čá. 037/1996 Sb. rozeslána 30. dubna 1996
Účinnost od: 1. května 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Účinnost od: 27. března 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o doplnění Indikativní zbožové listiny
Účinnost od: 1. června 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Antidopingové úmluvy
Účinnost od: 1. června 1995    Zrušeno : 01.12.2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
Účinnost od: 8. března 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály
Účinnost od: 1. ledna 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody
Účinnost od: 1. ledna 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody
Účinnost od: 1. ledna 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
Účinnost od: 2. května 1996    Zrušeno : 01.12.1999
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. dubna 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 036/1996 Sb. rozeslána 15. května 1996
Účinnost od: 28. června 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu l Středoevropské dohodě o volném obchodu týkajícího se změn protokolů 1 - 6
čá. 035/1996 Sb. rozeslána 30. dubna 1996
Účinnost od: 30. dubna 1996    Zrušeno : 01.08.2003
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 58/1996 Sb.
Účinnost od: 30. dubna 1996
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 15.01.1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Republiky Kazachstán od smluv RVHP o dvojím zdanění
Účinnost od: 30. dubna 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky
Účinnost od: 30. dubna 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 o ochraně nočního klidu
Účinnost od: 30. září 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. února 1996 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnos
čá. 034/1996 Sb. rozeslána 30. dubna 1996
Účinnost od: 30. dubna 1996
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhláškách č. 54/1996 Sb. a č. 55/1996 Sb.
Účinnost od: 28. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
Účinnost od: 18. června 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí České republiky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci (IMO), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků
Účinnost od: 30. dubna 1996
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 30. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o nemocenském pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 033/1996 Sb. rozeslána 29. dubna 1996
Účinnost od: 29. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
Účinnost od: 29. dubna 1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
Účinnost od: 29. dubna 1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
čá. 032/1996 Sb. rozeslána 26. dubna 1996
Účinnost od: 26. dubna 1996    Zrušeno : 30.04.1997
Opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.ledna 1996
Účinnost od: 5. března 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci
Účinnost od: 26. dubna 1996
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.
Účinnost od: 26. dubna 1996
Zákon o ochraně chmele
Účinnost od: 26. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon
Účinnost od: 1. června 1996
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 031/1996 Sb. rozeslána 25. dubna 1996
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 01.02.2001
Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 30.08.2003
Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
Účinnost od: 1. září 1996
Zákon o krmivech
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon,kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
Účinnost od: 1. července 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/4964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/1996 Sb. rozeslána 24. dubna 1996
Účinnost od: 24. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o obecní policii
Účinnost od: 24. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.1998
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 029/1996 Sb. rozeslána 22. dubna 1996
Účinnost od: 22. dubna 1996    Zrušeno : 01.12.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.
Účinnost od: 1. července 1996
Zákon o advokacii
čá. 028/1996 Sb. rozeslána 19. dubna 1996
Účinnost od: 19. dubna 1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování
Účinnost od: 19. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.2019
Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
čá. 027/1996 Sb. rozeslána 19. dubna 1996
Účinnost od: 19. dubna 1996    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
čá. 026/1996 Sb. rozeslána 19. dubna 1996
Účinnost od: 19. dubna 1996    Zrušeno : 30.03.1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa
Účinnost od: 19. dubna 1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
čá. 025/1996 Sb. rozeslána 19. dubna 1996
Účinnost od: 19. dubna 1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
Účinnost od: 19. dubna 1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
Účinnost od: 19. dubna 1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
čá. 024/1996 Sb. rozeslána 10. dubna 1996
Účinnost od: 10. dubna 1996
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
Účinnost od: 1. května 1996    Zrušeno : 01.10.2008
Vyhláška Ministerstva zemědělsví, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat
čá. 023/1996 Sb. rozeslána 5. dubna 1996
Účinnost od: 5. dubna 1996    Zrušeno : 01.08.2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
čá. 022/1996 Sb. rozeslána 29. března 1996
Účinnost od: 1. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území
Účinnost od: 1. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 021/1996 Sb. rozeslána 27. března 1996
Účinnost od: 27. března 1996
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 27. března 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank
Účinnost od: 25. prosince 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 27. března 1996
Zákon o zrušení zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá hora) a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb.
čá. 020/1996 Sb. rozeslána 25. března 1996
Účinnost od: 25. března 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k postupům účtování pro podnikatele
Účinnost od: 26. ledna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 1. dubna 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. března 1996    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška Ministerstva financí o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit
Účinnost od: 25. března 1996
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního celku okresu Litoměřice
Účinnost od: 25. března 1996    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky
čá. 019/1996 Sb. rozeslána 20. března 1996
Účinnost od: 20. března 1996
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 289/1995 Sb.
Účinnost od: 20. března 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanoví způsob zveřejňování informací o hospodaření investičních společností, investičních a podílových fondů
Účinnost od: 20. března 1996
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 1. července 1996    Zrušeno : 01.09.2008
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
čá. 018/1996 Sb. rozeslána 11. března 1996
Účinnost od: 11. března 1996    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. a vyhlášky č. 198/1995 Sb.
Účinnost od: 11. března 1996
Zákon o sídle Parlamentu České republiky
čá. 017/1996 Sb. rozeslána 15. března 1996
Účinnost od: 15. března 1996    Zrušeno : 01.08.2003
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie
čá. 016/1996 Sb. rozeslána 15. března 1996
Účinnost od: 16. února 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
Účinnost od: 8. října 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 28. listopadu 1995    Zrušeno : 28.11.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
Účinnost od: 1. července 1996
Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
Účinnost od: 1. července 1996
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášek Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb., č. 340/1992 Sb. a č. 3/1994 Sb.
Účinnost od: 15. března 1996    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování
čá. 015/1996 Sb. rozeslána 8. března 1996
Účinnost od: 1. ledna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenským a Českou republikou
čá. 014/1996 Sb. rozeslána 1. března 1996
Účinnost od: 1. března 1996    Zrušeno : 31.12.2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem
Účinnost od: 1. března 1996    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
čá. 013/1996 Sb. rozeslána 29. února 1996
Účinnost od: 29. února 1996
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 117/1994 Sb., ve vyhlášce č. 295/1995 Sb. a ve vyhlášce č. 15/1996 Sb.
Účinnost od: 21. prosince 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o opatřeních souvisejících s ukončením platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku HALDEX OSTRAVA
Účinnost od: 6. prosince 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 14. prosince 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993
Účinnost od: 26. ledna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení
Účinnost od: 16. října 1995    Účinnost do :01.01.1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1995 - 1997
Účinnost od: 29. prosince 1995    Zrušeno : 09.06.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem týkající se změn ustanovení Protokolu 1 Dohody o volném obchodu
Účinnost od: 12. prosince 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 16. října 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změn Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
Účinnost od: 1. října 1994    Zrušeno : 01.11.1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 9 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
čá. 012/1996 Sb. rozeslána 29. února 1996
Účinnost od: 29. února 1996
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 29. února 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, a opatření pro překládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací
Účinnost od: 29. února 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 29. února 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 2001, 9,45 %
Účinnost od: 16. listopadu 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tšlovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství
Účinnost od: 9. března 1996    Zrušeno : 07.07.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael
Účinnost od: 3. dubna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech
Účinnost od: 24. listopadu 1995    Zrušeno : 24.08.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbajdžánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
Účinnost od: 1. února 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
Účinnost od: 26. října 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků v Československé lidové armádě (Československé armádě) a ze studia žáků a posluchačů vojenských škol v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 29. února 1996
Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 29. února 1996    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 29. února 1996    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon o soudech a soudcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 1. července 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. ledna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
čá. 011/1996 Sb. rozeslána 9. února 1996
Účinnost od: 9. února 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě valstnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. února 1996
Nález Ůstavního soudu České republiky ze dne 13. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., a zákona České národní rady č. 243/
čá. 010/1996 Sb. rozeslána 15. února 1996
Účinnost od: 15. února 1996    Zrušeno : 01.01.1998
Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 009/1996 Sb. rozeslána 13. února 1996
Účinnost od: 13. února 1996    Zrušeno : 01.01.1998
Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 008/1996 Sb. rozeslána 9. února 1996
Účinnost od: 1. března 1996    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva hospodářství o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení
Účinnost od: 9. února 1996    Zrušeno : 01.01.1998
Zákon České národní rady o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 9. února 1996
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
čá. 007/1996 Sb. rozeslána 6. února 1996
Účinnost od: 2. listopadu 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 6. února 1996    Zrušeno : 23.07.2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu
Účinnost od: 6. února 1996    Zrušeno : 23.07.2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
čá. 006/1996 Sb. rozeslána 31. ledna 1996
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Účinnost od: 31. ledna 1996    Zrušeno : 16.01.2005
Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 1. dubna 1996
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1996
čá. 005/1996 Sb. rozeslána 26. ledna 1996
Účinnost od: 26. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.1997
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a poboček zahraničních bank
Účinnost od: 26. ledna 1996
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 1. prosince 1995    Účinnost do :01.01.1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu o kulturní, školské a vědecké spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky na léta 1995 - 1998
Účinnost od: 1. února 1996    Zrušeno : 01.06.2008
Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč
Účinnost od: 26. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepla a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli autorizace neoprávněným odběrem tepla
Účinnost od: 26. ledna 1996    Zrušeno : 10.06.1996
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách topných olejů lehkých
Účinnost od: 26. ledna 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem
Účinnost od: 26. ledna 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb.,zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ustavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
Účinnost od: 26. ledna 1996
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Účinnost od: 26. ledna 1996
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 004/1996 Sb. rozeslána 17. ledna 1996
Účinnost od: 17. ledna 1996
Redakční sdělení o opravě chyby v oznámení Ministerstva financí o vydání opatření č.j. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu 1995, uveřejněném v částce 79/1995 Sb.
Účinnost od: 17. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků vzniklých před 8. únorem 1993 vůči subjektům ve Slovenské republice a neuhrazených do 30.září 1995 podle článku 2 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele
Účinnost od: 11. prosince 1995    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
Účinnost od: 1. ledna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
čá. 003/1996 Sb. rozeslána 15. ledna 1996
Účinnost od: 15. ledna 1996    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb.
čá. 002/1996 Sb. rozeslána 12. ledna 1996
Účinnost od: 12. ledna 1996    Zrušeno : 01.12.1999
Vyhláška Ministerstva obrany o peněěžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky
Účinnost od: 12. ledna 1996
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 17 zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
čá. 001/1996 Sb. rozeslána 5. ledna 1996
Účinnost od: 5. ledna 1996
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 27. listopadu 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 19. května 1995    Zrušeno : 26.09.2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 1. ledna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění
Účinnost od: 1. ledna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění
Účinnost od: 2. ledna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem
Zavřít
MENU