Sbírka předpisů 1995

čá. 084/1995 Sb. rozeslána 29. prosince 1995
Účinnost od: 29. prosince 1995    Zrušeno : 01.01.1997
Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 299/1995 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Účinnost od: 29. prosince 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Účinnost od: 29. prosince 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě a jejích změnách a doplňcích k 1. lednu 1996
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měn a fondů
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.09.1998
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
Účinnost od: 29. prosince 1995
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Účinnost od: 31. prosince 1995
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 12.11.2000
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
čá. 083/1995 Sb. rozeslána 29. prosince 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Účinnost od: 1. ledna 1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární zprávy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník
Účinnost od: 1. ledna 1996
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
Účinnost od: 1. ledna 1996
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Účinnost od: 29. prosince 1995
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.05.2002
Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
čá. 082/1995 Sb. rozeslána 29. prosince 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 23.09.1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1996    Účinnost do :01.01.1997
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
čá. 081/1995 Sb. rozeslána 27. prosince 1995
Účinnost od: 27. prosince 1995    Zrušeno : 01.06.1997
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády o minimální mzdě
Účinnost od: 27. prosince 1995    Zrušeno : 27.03.1996
Zákon, kterým se mění zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1995    Zrušeno : 01.01.1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.
čá. 080/1995 Sb. rozeslána 29. prosince 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.1997
Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
čá. 079/1995 Sb. rozeslána 21. prosince 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o obecně prospěšných společnostech
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.08.1998
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 19. září 1995 vyhlášené v částce 57/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 25. července 1995    Zrušeno : 12.03.2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulechčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě
Účinnost od: 10. ledna 1996
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Karla Svolinského
Účinnost od: 21. prosince 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18.října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
čá. 078/1995 Sb. rozeslána 20. prosince 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
čá. 077/1995 Sb. rozeslána 18. prosince 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 12.09.2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
čá. 076/1995 Sb. rozeslána 15. prosince 1995
Účinnost od: 15. prosince 1995
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 160/1995 Sb., ve vyhlášce č. 251/1995 Sb. a ve vyhlášce č. 268/1995 Sb.
Účinnost od: 15. prosince 1995    Zrušeno : 01.04.2002
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. prosince 1995    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
Účinnost od: 15. prosince 1995
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Účinnost od: 1. ledna 1996
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Účinnost od: 1. ledna 1996 s výjimkou
Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
čá. 075/1995 Sb. rozeslána 13. prosince 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Účinnost od: 1. března 1996    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
čá. 074/1995 Sb. rozeslána 8. prosince 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
Účinnost od: 1. ledna 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
čá. 073/1995 Sb. rozeslána 6. prosince 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1996
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
čá. 072/1995 Sb. rozeslána 1. prosince 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o úvěrové angažovanosti bank
Účinnost od: 1. prosince 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 4. října 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
Účinnost od: 1. prosince 1995
Nález Ústavního soudu ze dne 25.října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích
Účinnost od: 1. prosince 1995    Zrušeno : 01.07.2017
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/1995 Sb. rozeslána 30. listopadu 1995
Účinnost od: 30. listopadu 1995    Zrušeno : 20.11.1996
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky
Účinnost od: 21. října 1995    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 23.12.1997
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby
Účinnost od: 30. listopadu 1995    Zrušeno : 28.04.2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996
Účinnost od: 30. listopadu 1995    Zrušeno : 01.09.1999
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 1995    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
Účinnost od: 30. listopadu 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994
Účinnost od: 30. listopadu 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
čá. 070/1995 Sb. rozeslána 28. listopadu 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996
Program statististických zjišťování pro rok 1996
čá. 069/1995 Sb. rozeslána 17. listopadu 1995
Účinnost od: 17. listopadu 1995
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 238/1995 Sb., ve vyhlášce č. 207/1995 Sb. a vyhlášce č. 122/1995 Sb.
Účinnost od: 17. listopadu 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví používání kurzu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu o zavedení číselníku krajů a okresů
Účinnost od: 17. listopadu 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 9,4 %
Účinnost od: 18. září 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby
Účinnost od: 2. května 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 15. prosince 1995
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995
Účinnost od: 13. prosince 1995
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie
Účinnost od: 17. listopadu 1995
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2004
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. října 1995 ve věci návrhu na zrušení § 2 písm. i), části § 33 a § 33a zákona České národní rady č. 587/199 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 068/1995 Sb. rozeslána 15. listopadu 1995
Účinnost od: 15. listopadu 1995
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonech č. 174/1995 Sb., č. 133/1995 Sb., č. 132/1995 Sb., č. 148/1995 Sb, č. 117/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 79/1995 Sb. a č. 182/1993 Sb.
Účinnost od: 23. srpna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice
Účinnost od: 15. července 1977
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972
Účinnost od: 15. listopadu 1995
Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 067/1995 Sb. rozeslána 13. listopadu 1995
Účinnost od: 13. listopadu 1995    Zrušeno : 01.03.2003
Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti
Účinnost od: 13. listopadu 1995
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace
Účinnost od: 13. listopadu 1995
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Cheb
Účinnost od: 13. listopadu 1995    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník
Účinnost od: 13. listopadu 1995
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995
Účinnost od: 13. listopadu 1995
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
Účinnost od: 13. listopadu 1995
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 6. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995
Účinnost od: 13. listopadu 1995
Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb.
čá. 066/1995 Sb. rozeslána 2. listopadu 1995
Účinnost od: 18. července 1982
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969
Účinnost od: 1. ledna 1996
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
Účinnost od: 2. listopadu 1995
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/199 Sb., o prhlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny
Účinnost od: 2. listopadu 1995
Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny
Účinnost od: 2. listopadu 1995
Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny
čá. 065/1995 Sb. rozeslána 30. října 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 1996
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
čá. 064/1995 Sb. rozeslána 26. října 1995
Účinnost od: 26. října 1995
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele
Účinnost od: 26. října 1995    Zrušeno : 01.02.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
Účinnost od: 26. října 1995    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
Účinnost od: 26. října 1995    Zrušeno : 11.08.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1996
Zákon o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1992 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1996
Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 26. října 1995
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
čá. 063/1995 Sb. rozeslána 13. října 1995
Účinnost od: 13. října 1995
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 19. července 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, doplněné nótami ze dne 9. listopadu a 28. prosince 1994
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 01.01.1997
Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 01.09.1996
Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
Účinnost od: 1. listopadu 1995
Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a jejich výměně
čá. 062/1995 Sb. rozeslána 13. října 1995
Účinnost od: 4. října 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litavské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 8. srpna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 14. srpna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 13. října 1995    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování
Účinnost od: 1. ledna 1996
Nařízení vlády, kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2021
Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů
Účinnost od: 13. října 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13.září 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež jsou v § 3 odst. 1 písm. b) a v § 30 písm. b) zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, vyjádřena slovy - na právnické fakultě -
čá. 061/1995 Sb. rozeslána 13. října 1995
Účinnost od: 13. října 1995    Zrušeno : 28.08.2001
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel
Účinnost od: 13. října 1995    Zrušeno : 15.03.2015
Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
Účinnost od: 13. října 1995
Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
Účinnost od: 13. října 1995
Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
čá. 060/1995 Sb. rozeslána 29. září 1995
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje rozpočtová skladba, postupy účtování a účetní výkazy okresních úřadů vsouvislosti s přijetím zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Účinnost od: 29. září 1995    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o znaleckých komisích
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 18.10.2016
Devizový zákon
čá. 059/1995 Sb. rozeslána 5. října 1995
Účinnost od: 1. července 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodní správě pozůstalosti
Účinnost od: 5. října 1995    Zrušeno : 30.11.1998
Vyhláška Ministerstva financí k provedení § 9 písm. a) a b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. října 1995    Zrušeno : 01.08.2005
Zákon o Vojenském obranném zpravodajství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 058/1995 Sb. rozeslána 3. října 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
čá. 057/1995 Sb. rozeslána 29. září 1995
Účinnost od: 29. září 1995    Zrušeno : 01.04.1997
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 198/1995 Sb.
Účinnost od: 29. září 1995
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 01.08.1998
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995, vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 11. října 1995
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví k provedení zákona o ochranných známkách
Účinnost od: 29. září 1995
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Účinnost od: 29. září 1995
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 29. září 1995
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
Účinnost od: 29. září 1995    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.
Účinnost od: 29. září 1995    Účinnost do :01.01.1996
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
čá. 056/1995 Sb. rozeslána 27. září 1995
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
čá. 055/1995 Sb. rozeslána 25. září 1995
Účinnost od: 25. září 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání
Účinnost od: 30. září 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypovězení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů vzniklých před 8. únorem 1993, který je nedílnou součástí Smlouvy, podepsané v Praze dne 4. února 1993 a vyhlášené pod č. 64/1993 Sb., Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaného v Praze dne 20. května 1993, vyhlášeného pod č. 258/1993 Sb., Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu a Protokolu mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o limitech vývozu a dovozu peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, který je nedílnou součástí této smlouvy, podepsané v Praze dne 4. února 1995 a vyhlášené pod č. 80/1993 Sb. a Dodatku č. 1 k Dohodě mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti, který je nedílnou součástí Dohody, podepsaného v Bratislavě dne 26. června 1993 a vyhlášeného pod. č. 200/1993 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 01.07.2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 18. července 1995    Zrušeno : 20.02.2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 25. září 1995
Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
čá. 054/1995 Sb. rozeslána 1. září 1995
Účinnost od: 3. září 1995    Zrušeno : 29.05.2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů
Účinnost od: 25. května 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 1. září 1995    Zrušeno : 13.10.1995
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 121/1995 Sb., kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování
čá. 053/1995 Sb. rozeslána 22. září 1995
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb.
Účinnost od: 22. září 1995    Zrušeno : 18.05.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství a o dispečerském řízení plynárenské soustavy
Účinnost od: 22. září 1995    Zrušeno : 24.07.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu
Účinnost od: 22. září 1995
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb.
čá. 052/1995 Sb. rozeslána 22. září 1995
Účinnost od: 22. září 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování o státním majetku určeném pro potřeby hospodářské mobilizace, hospodářských opatření pro zabezpečení obrany a civilní ochrany
Účinnost od: 5. srpna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994
Účinnost od: 22. září 1995    Zrušeno : 24.07.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů
Účinnost od: 22. září 1995    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb.
čá. 051/1995 Sb. rozeslána 19. září 1995
Účinnost od: 1. ledna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)
čá. 050/1995 Sb. rozeslána 31. srpna 1995
Účinnost od: 31. srpna 1995
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 160/1995 Sb.
Účinnost od: 31. srpna 1995
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 31. srpna 1995    Zrušeno : 01.09.1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 264/1993 Sb.
Účinnost od: 1. září 1995    Zrušeno : 20.08.2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Účinnost od: 31. srpna 1995    Zrušeno : 03.07.1996
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
Účinnost od: 1. října 1995
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 168/1994 Sb.
čá. 049/1995 Sb. rozeslána 31. srpna 1995
Účinnost od: 30. června 1995    Zrušeno : 30.09.1996
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Účinnost od: 31. července 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 12. července 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 26. května 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
Účinnost od: 7. července 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 12. ledna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy
Účinnost od: 6. března 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 4. května 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 28. dubna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Všeobecné dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijaté v Paříži dne 2. září 1949, Protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého ve Štrasburku dne 6. listopadu 1952, Druhého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého v Paříži dne 15. prosince 1956, Čtvrtého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého v Paříži dne 16. prosince 1961 a Pátého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého ve Štrasburku dne 18. června 1990
Účinnost od: 31. srpna 1995    Zrušeno : 01.09.1997
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/199 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb. a nařízení vlády č. 61/1994 Sb.
čá. 048/1995 Sb. rozeslána 29. srpna 1995
Účinnost od: 1. prosince 1995
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah
čá. 047/1995 Sb. rozeslána 25. srpna 1995
Účinnost od: 25. srpna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 2000, 9,15 %
Účinnost od: 3. června 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy
Účinnost od: 25. srpna 1995    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb.
Účinnost od: 25. srpna 1995
Zákon o dani z nemovitosti (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.)
čá. 046/1995 Sb. rozeslána 23. srpna 1995
Účinnost od: 1. prosince 1995
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah
čá. 045/1995 Sb. rozeslána 15. srpna 1995
Účinnost od: 15. srpna 1995
Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 142/1995 Sb., v nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí uveřejněném v čá. 29/1995 Sb.
Účinnost od: 7. dubna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/95 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkajícího se změn Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky ze dne 28. května 1993 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb.
Účinnost od: 4. dubna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky
Účinnost od: 22. května 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zameezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 044/1995 Sb. rozeslána 15. srpna 1995
Účinnost od: 15. srpna 1995
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 15. srpna 1995    Zrušeno : 15.08.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny
Účinnost od: 15. srpna 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inřenýrů a techniků činných ve výstavbě
čá. 043/1995 Sb. rozeslána 15. srpna 1995
Účinnost od: 15. srpna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví příspěvkových organizací
Účinnost od: 3. května 1993    Zrušeno : 30.01.2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů ze dne 29. října 1992, vyhlášené pod č. 227/1993 Sb.
Účinnost od: 15. srpna 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.
Účinnost od: 15. srpna 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. června 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
Účinnost od: 1. října 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 042/1995 Sb. rozeslána 8. srpna 1995
Účinnost od: 5. listopadu 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 1. září 1995    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb.
Účinnost od: 8. srpna 1995    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škody, ve znění zákona č. 308/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1996
Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
čá. 041/1995 Sb. rozeslána 4. srpna 1995
Účinnost od: 15. září 1995
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 10000 Kč
Účinnost od: 15. září 1995
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 5000 Kč
Účinnost od: 15. září 1995
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 2500 Kč
Účinnost od: 15. září 1995
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 1000 Kč
Účinnost od: 1. ledna 1996
Zákon o důchodovém pojištění
čá. 040/1995 Sb. rozeslána 2. srpna 1995
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb.
Účinnost od: 1. září 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
čá. 039/1995 Sb. rozeslána 31. července 1995
Účinnost od: 4. ledna 1995    Zrušeno : 14.07.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, úředních a zvláštních pasů Chilské republiky
Účinnost od: 16. října 1994    Zrušeno : 07.07.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Peruánské republiky
Účinnost od: 1. srpna 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2004
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 038/1995 Sb. rozeslána 31. července 1995
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb.
Účinnost od: 31. července 1995
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb.
Účinnost od: 31. července 1995    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb.
čá. 037/1995 Sb. rozeslána 27. července 1995
Účinnost od: 27. července 1995    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.
Účinnost od: 27. července 1995    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.
Účinnost od: 27. července 1995    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1990 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
Účinnost od: 1. října 1995    Zrušeno : 01.04.2004
Zákon o ochranných známkách
čá. 036/1995 Sb. rozeslána 25. července 1995
Účinnost od: 26. června 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů
Účinnost od: 25. července 1995    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška Ministerstva financí o zařazení funkcí v celní správě do ozbrojené složky v celní správě
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/1995 Sb. rozeslána 25. července 1995
Účinnost od: 3. srpna 1995    Zrušeno : 01.08.1996
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 3. srpna 1995    Zrušeno : 27.11.1997
Opatření České národní banky, kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči rezidentům
Účinnost od: 25. července 1995    Zrušeno : 03.05.2001
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace k podnikání v energetických odvětvích
čá. 034/1995 Sb. rozeslána 25. července 1995
Účinnost od: 25. července 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. října 1994, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 66/1994 Sb.
Účinnost od: 30. března 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 25. července 1995
Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace
čá. 033/1995 Sb. rozeslána 25. července 1995
Účinnost od: 31. března 1995    Zrušeno : 09.06.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou repúublikou a Rumunskem
čá. 032/1995 Sb. rozeslána 14. července 1995
Účinnost od: 16. března 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 3. března 1995    Zrušeno : 20.12.2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů
Účinnost od: 30. června 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Statutu Rady Evropy
Účinnost od: 14. července 1995    Zrušeno : 14.08.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně
Účinnost od: 1. září 1995    Zrušeno : 13.10.1995
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování
čá. 031/1995 Sb. rozeslána 14. července 1995
Účinnost od: 14. července 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví pravidla pro sestavení části účetní závěrky politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací - výkaz SONO Úč 1-01
Účinnost od: 14. července 1995    Zrušeno : 01.01.2006
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. července 1995    Zrušeno : 01.07.1997
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb.
Účinnost od: 1. října 1995
Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Účinnost od: 1. října 1995 s výjimkou
Zákon o státní sociální podpoře
čá. 030/1995 Sb. rozeslána 14. července 1995
Účinnost od: 14. července 1995    Zrušeno : 01.09.2006
Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání
Účinnost od: 1. září 1995    Zrušeno : 28.05.2004
Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1995
Zákon o vnitrozemské plavbě
čá. 029/1995 Sb. rozeslána 3. července 1995
Účinnost od: 3. července 1995
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 3. července 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1995
Účinnost od: 1. července 1994    Zrušeno : 30.12.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických
Účinnost od: 1. srpna 1995    Zrušeno : 01.06.1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 028/1995 Sb. rozeslána 30. června 1995
Účinnost od: 1. července 1995    Zrušeno : 01.08.1998
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb.,opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15. října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 4. května 1995 vyhlášené v částce 19/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 1. července 1995    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů
Účinnost od: 1. července 1995    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia
Účinnost od: 1. července 1995    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné
Účinnost od: 1. ledna 1996    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu,ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 1995    Zrušeno : 01.01.2004
Zákon, kterýn se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.
Účinnost od: 1. července 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb.
Účinnost od: 1. července 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 027/1995 Sb. rozeslána 30. června 1995
Účinnost od: 1. července 1995    Zrušeno : 28.08.2001
Vyhláška Ministerstva dopravy o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel
čá. 026/1995 Sb. rozeslána 30. června 1995
Účinnost od: 1. července 1995    Zrušeno : 28.08.2001
Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
čá. 025/1995 Sb. rozeslána 23. června 1995
Účinnost od: 23. června 1995
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
čá. 024/1995 Sb. rozeslána 20. června 1995
Účinnost od: 20. června 1995
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
čá. 023/1995 Sb. rozeslána 15. června 1995
Účinnost od: 1. srpna 1995
Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin
čá. 022/1995 Sb. rozeslána 12. června 1995
Účinnost od: 1. ledna 1995    Zrušeno : 26.04.1996
Opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 5 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1995
Účinnost od: 6. března 1995    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turkmenistánu o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky
Účinnost od: 30. prosince 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
Účinnost od: 3. srpna 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
čá. 021/1995 Sb. rozeslána 8. června 1995
Účinnost od: 8. června 1995
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 8. června 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 8. června 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání
Účinnost od: 20. dubna 1995    Účinnost do :01.10.1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 1995 - 1998
Účinnost od: 14. března 1995    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
Účinnost od: 8. června 1995    Zrušeno : 13.11.1995
Opatření České národní banky o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství
Účinnost od: 8. června 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. června 1995
Zákon o požární ochraně (úplné znění jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 020/1995 Sb. rozeslána 5. června 1995
Účinnost od: 1. srpna 1995
Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
čá. 019/1995 Sb. rozeslána 31. května 1995
Účinnost od: 1. června 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Účinnost od: 31. května 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995-1997, 8,55 %
Účinnost od: 1. června 1995    Zrušeno : 01.08.1998
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27.března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10.července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10.listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8.února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15.října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 8.března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 15. června 1995
Zákon o státní statistické službě
čá. 018/1995 Sb. rozeslána 29. května 1995
Účinnost od: 1. června 1995    Zrušeno : 01.08.2005
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1996
Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1995    Zrušeno : 01.06.2002
Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země
Účinnost od: 1. července 1995    Zrušeno : 01.07.1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících
Účinnost od: 1. července 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/1995 Sb. rozeslána 18. května 1995
Účinnost od: 18. května 1995    Zrušeno : 16.01.2005
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správních poplatků
Účinnost od: 18. května 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích
Účinnost od: 1. května 1995    Zrušeno : 01.04.1997
Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 1. dubna 1995
Zákon o soudních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 18. května 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
Účinnost od: 1. července 1995    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995
čá. 016/1995 Sb. rozeslána 10. května 1995
Účinnost od: 10. května 1995    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. a vyhlášky č. 145/1994 Sb.
čá. 015/1995 Sb. rozeslána 5. května 1995
Účinnost od: 5. května 1995    Účinnost do :01.09.1995
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína
Účinnost od: 5. května 1995    Zrušeno : 12.09.1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky
Účinnost od: 1. října 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. března 1995 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
čá. 014/1995 Sb. rozeslána 28. dubna 1995
Účinnost od: 28. dubna 1995
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. května 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 30.11.2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973
Účinnost od: 17. března 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu základní (náhradní) služby vojáků ve vojskách Ministerstva vnitra a ve Federálním policejním sboru a vojáků v základní (náhradní) službě povolaných k plnění úkolů ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
Účinnost od: 22. února 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
Účinnost od: 28. dubna 1995    Zrušeno : 01.10.1995
Opatření České národní banky, kterým se mění opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu
Účinnost od: 1. května 1995
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
Účinnost od: 1. května 1995    Zrušeno : 01.01.2011
Zákon o správě daní a poplatků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 013/1995 Sb. rozeslána 24. dubna 1995
Účinnost od: 1. června 1995
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995
Účinnost od: 26. dubna 1995
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka
Účinnost od: 26. dubna 1995
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem
Účinnost od: 24. dubna 1995
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu
Účinnost od: 24. dubna 1995    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. května 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních , oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb.,o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších přeedpisů
Účinnost od: 1. května 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. dubna 1995
Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. dubna 1995    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/1995 Sb. rozeslána 18. dubna 1995
Účinnost od: 23. ledna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o výkladu článku 19 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
Účinnost od: 18. dubna 1995
Nález Ústavního soudu České republiky za dne 8.března 1995 ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
čá. 011/1995 Sb. rozeslána 14. dubna 1995
Účinnost od: 1. července 1994    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou
čá. 010/1995 Sb. rozeslána 27. března 1995
Účinnost od: 27. března 1995
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 28. dubna 1984
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978
Účinnost od: 18. listopadu 1980
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974
Účinnost od: 1. dubna 1995    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Účinnost od: 27. března 1995    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 129/1993 Sb.
Účinnost od: 27. března 1995    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení
Účinnost od: 27. března 1995    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Účinnost od: 1. dubna 1994    Zrušeno : 01.07.2015
Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 009/1995 Sb. rozeslána 17. března 1995
Účinnost od: 17. března 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí
Účinnost od: 17. března 1995    Zrušeno : 15.08.2002
Opatření vlády, kterým se vyhlašuje vyobrazení služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby včetně odznaku, který je jeho nedílnou součástí, a jeho popis
čá. 008/1995 Sb. rozeslána 14. března 1995
Účinnost od: 19. prosince 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí - Městské čistírny odpadních vod v severních Čechách
Účinnost od: 14. března 1995    Zrušeno : 15.01.2005
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
Účinnost od: 14. března 1995    Zrušeno : 06.02.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství,lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
Účinnost od: 14. března 1995
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Účinnost od: 14. března 1995    Zrušeno : 27.03.1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb.
Účinnost od: 14. března 1995    Zrušeno : 01.01.1998
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů
Účinnost od: 1. dubna 1995
Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1995    Zrušeno : 01.10.2013
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii
Účinnost od: 1. července 1995    Zrušeno : 01.07.2001
Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. ledna 1996
Zákon o neperiodických publikacích
Účinnost od: 1. dubna 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/1995 Sb. rozeslána 3. března 1995
Účinnost od: 20. listopadu 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech (AGTC)
Účinnost od: 1. dubna 1995    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 3. března 1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/1995 Sb. rozeslána 24. února 1995
Účinnost od: 24. února 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací
Účinnost od: 24. února 1995
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Účinnost od: 1. března 1995    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Účinnost od: 24. února 1995    Zrušeno : 31.07.1995
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním opatření ve mzdové oblasti
čá. 005/1995 Sb. rozeslána 22. února 1995
Účinnost od: 22. února 1995
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 216/1994 Sb., v zákonu č. 258/1994 Sb., v zákonu č. 259/1994 Sb., v zákonu č. 273/1994 Sb. a v zákonu ČNR (úplném znění) č. 2/1995 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1995    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje opatření, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám
Účinnost od: 22. února 1995
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 22. února 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 2000, 8,7 %
Účinnost od: 22. února 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírustek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první až čtvrté čtvrtletí 1994, za druhé až čtvrté čtvrtletí 1994, za třetí až čtvrté čtvrtletí 1994 a za čtvrté čtvrtletí 1994 proti stejným obdobím roku 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
Účinnost od: 19. prosince 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice
Účinnost od: 2. listopadu 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů
Účinnost od: 1. listopadu 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o záruce mezi Českou republikou a Evropskou investiční bannkou (Česká republika - Telekomunikační projekt 1), Dohody o záruce (Český telekomunikační projekt) mezi Českou republikou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Dohody o záruce (Telekomunikační projekt) mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj
Účinnost od: 4. prosince 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách ropy z Ruské federace do České republiky
Účinnost od: 19. ledna 1995    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky
Účinnost od: 14. prosince 1994    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
Účinnost od: 27. prosince 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 23. prosince 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 22. února 1995    Zrušeno : 08.03.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. února 1995    Účinnost do :01.01.1998
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1995 až 1997
Účinnost od: 22. února 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. ledna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Ledenice ze dne 3. listopadu 1993 o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu
Účinnost od: 22. února 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. ledna 1995 ve věci návrhu na částečné zrušení čl. III obecně závazné vyhlášky obce Vráž ze dne 13. června 1994 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
čá. 004/1995 Sb. rozeslána 26. ledna 1995
Účinnost od: 26. ledna 1995    Účinnost do :01.06.1995
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz brambor
čá. 003/1995 Sb. rozeslána 6. února 1995
Účinnost od: 6. února 1995
Redakční sdělení o opravě chyby v nálezu Ústavního soudu České republiky č. 231/1994 Sb.
Účinnost od: 1. března 1995
Vyhláška Českého báňského úřadu o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností
Účinnost od: 6. února 1995    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam a množství látek a výrobků používaných ve zdravotnictví při akutním ohrožení života, na které se nevztahují ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 211/1993 Sb.,a doba ukončení jejich dovozu
Účinnost od: 6. února 1995    Zrušeno : 06.03.2001
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, jíž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, a funkce, ve kterých mohou být vyjímečně zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru
Účinnost od: 6. února 1995    Zrušeno : 11.02.2003
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
Účinnost od: 6. února 1995
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Mladá
Účinnost od: 6. února 1995
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ralsko
Účinnost od: 6. února 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17.ledna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu přijaté dne 22. dubna 1994
Účinnost od: 6. února 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
čá. 002/1995 Sb. rozeslána 1. února 1995
Účinnost od: 1. února 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
čá. 001/1995 Sb. rozeslána 18. ledna 1995
Účinnost od: 18. ledna 1995    Zrušeno : 03.07.1996
Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 265/1994 Sb., ve vyhlášce č. 171/1994 Sb. a v oznámeních Ministerstva financí o vydání opatření v částce 72/1994 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, opatření o kapitálové přiměřenosti bank, opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank, a opatření, kterým se mění opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
Účinnost od: 18. ledna 1995    Zrušeno : 26.01.1996
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na správu o hospodaření banky
Účinnost od: 18. ledna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 18. ledna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Federálního ministerstva financí, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 18. ledna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 18. ledna 1995    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Účinnost od: 1. ledna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů a Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů
Účinnost od: 1. ledna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných hranicích a Ujednání k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných hranicích
Účinnost od: 18. ledna 1995
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 18. ledna 1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení článku I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 18. ledna 1995    Zrušeno : 01.07.2002
Zákon České národní rady o státní podpoře výzkumu a vývoje (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 1/1995 Sb.)
Účinnost od: 18. ledna 1995    Zrušeno : 01.07.2002
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
Zavřít
MENU