Sbírka předpisů 1993

čá. 085/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1993
Účinnost od: 31. prosince 1993
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2014
Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky
Účinnost od: 1. února 1994    Zrušeno : 01.10.1995
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.1995
Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník
Účinnost od: 31. prosince 1993    Zrušeno : 31.07.1995
Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
čá. 084/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1993
Účinnost od: 31. prosince 1993    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády o ustanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
čá. 083/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1993
Účinnost od: 31. prosince 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u ústředních úřadů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele s platností od 1. ledna 1994
Účinnost od: 31. prosince 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
čá. 082/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1993
Účinnost od: 3. prosince 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992
Účinnost od: 1. listopadu 1993    Zrušeno : 01.05.2008
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Zadní Zvonková - Schöneben, o zřízení předsunutého pohraničního odbavovacího českého stanoviště na hraničním přechodu Přední Výtoň - Guglwald, o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Poštorná - Reintal a o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Hnanice - Mitterretzbach
Účinnost od: 13. září 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Kazašské republiky
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 23.09.1999
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 081/1993 Sb. rozeslána 30. prosince 1993
Účinnost od: 30. prosince 1993
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 157/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
čá. 080/1993 Sb. rozeslána 30. prosince 1993
Účinnost od: 14. ledna 1994    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění program statistických zjišťování na rok 1993
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.04.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví
čá. 079/1993 Sb. rozeslána 30. prosince 1993
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon o příspěvku na nájemné
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících
Účinnost od: 30. prosince 1993    Zrušeno : 30.07.1994
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
čá. 078/1993 Sb. rozeslána 23. prosince 1993
Účinnost od: 23. prosince 1993
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 283/1993 Sb. a ve sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 281/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti ministerstva obrany, ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.04.2000
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 077/1993 Sb. rozeslána 23. prosince 1993
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Odvětvové klasifikace ekonomických činností
Účinnost od: 23. prosince 1993
Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.04.1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2004
Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
čá. 076/1993 Sb. rozeslána 17. prosince 1993
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.07.1996
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
Účinnost od: 23. prosince 1993    Zrušeno : 01.03.2000
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění výnos ministerstva vnitra České republiky ze dne 11. srpna 1992 č. j. HČ-515/2-92 o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby (č. 428/1992 Sb.)
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb.
čá. 075/1993 Sb. rozeslána 14. prosince 1993
Účinnost od: 14. prosince 1993    Zrušeno : 20.03.1996
Redakční sdělení o opravě chyb v občanském soudním řádu (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 240/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška ministerstva financí o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní
Účinnost od: 14. prosince 1993    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška ministerstva financí o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 08.08.1996
Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 01.05.1995
Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 074/1993 Sb. rozeslána 10. prosince 1993
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon o výkonu vazby
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích
čá. 073/1993 Sb. rozeslána 1. prosince 1993
Účinnost od: 1. prosince 1993    Zrušeno : 30.08.2001
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 87/1993 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 1993    Zrušeno : 31.12.1993
Nařízení vlády, kterým se doplňuje nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
čá. 072/1993 Sb. rozeslána 30. listopadu 1993
Účinnost od: 1. prosince 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Účinnost od: 1. prosince 1993
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5000 Kč
Účinnost od: 1. prosince 1993    Zrušeno : 29.04.1994
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, a nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády České republiky č. 43/1993 Sb.
čá. 071/1993 Sb. rozeslána 29. listopadu 1993
Účinnost od: 1. prosince 1993    Zrušeno : 01.07.1997
Zákon o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Účinnost od: 29. listopadu 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 Sb. a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/19991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o ostatní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1994
Zákon o státním zastupitelství
čá. 070/1993 Sb. rozeslána 26. listopadu 1993
Účinnost od: 10. prosince 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994
čá. 069/1993 Sb. rozeslána 18. listopadu 1993
Účinnost od: 18. listopadu 1993
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 2. prosince 1993    Zrušeno : 20.11.1996
Opatření ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1994
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2004
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Standardní klasifikace produkce
Účinnost od: 2. prosince 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za třetí čtvrtletí 1993 proti třetímu čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
Účinnost od: 18. listopadu 1993    Zrušeno : 01.10.1995
Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné bankami
Účinnost od: 13. září 1993    Zrušeno : 30.04.2004
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky
Účinnost od: 10. září 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 18. listopadu 1993    Zrušeno : 14.08.2002
Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší
Účinnost od: 18. listopadu 1993    Zrušeno : 19.01.1999
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb.
čá. 068/1993 Sb. rozeslána 11. listopadu 1993
Účinnost od: 11. listopadu 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb. a opatření ministerstva financí ze dne 8. února 1993 Sb. vyhlášené v částce 25/1993 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 11. listopadu 1993    Zrušeno : 10.07.1996
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o doplnění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Účinnost od: 11. listopadu 1993    Zrušeno : 08.03.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování
Účinnost od: 11. listopadu 1993    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška ministerstva obrany, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statků
Účinnost od: 11. listopadu 1993    Zrušeno : 01.12.1999
Vyhláška ministerstva obrany o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení
Účinnost od: 11. listopadu 1993
Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
Účinnost od: 11. listopadu 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
čá. 067/1993 Sb. rozeslána 4. listopadu 1993
Účinnost od: 23. září 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 4. listopadu 1993    Zrušeno : 01.06.1997
Vyhláška ministerstva životního prostředí o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování
čá. 066/1993 Sb. rozeslána 1. listopadu 1993
Účinnost od: 1. listopadu 1993    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny
Účinnost od: 1. listopadu 1993    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
Účinnost od: 1. listopadu 1993    Zrušeno : 27.12.1999
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí
Účinnost od: 1. listopadu 1993    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 065/1993 Sb. rozeslána 26. října 1993
Účinnost od: 22. září 1993    Zrušeno : 30.04.2004
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 26. října 1993    Zrušeno : 01.09.1996
Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí
Účinnost od: 26. října 1993    Zrušeno : 01.06.1997
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
čá. 064/1993 Sb. rozeslána 21. října 1993
Účinnost od: 21. října 1993
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 160/1993 Sb.
Účinnost od: 1. října 1993    Zrušeno : 25.07.2006
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci
Účinnost od: 15. prosince 1993
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 30.04.1996
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 063/1993 Sb. rozeslána 14. října 1993
Účinnost od: 14. října 1993
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/1993 Sb.
Účinnost od: 14. října 1993    Zrušeno : 01.01.1997
Opatření České národní banky o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
Účinnost od: 9. září 1993    Zrušeno : 30.09.1995
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 14.07.2003
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 14. října 1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. listopadu 1993    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznaných v roce 1994
čá. 062/1993 Sb. rozeslána 8. října 1993
Účinnost od: 1. ledna 1993    Účinnost do :09.02.1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uspořádání některých vztahů v devizové oblasti po zániku federace
Účinnost od: 1. července 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemných vztazích a zásadách spolupráce v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství v podmínkách celní unie
Účinnost od: 26. srpna 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemných dodávkách zboží v roce 1993
Účinnost od: 26. srpna 1993    Zrušeno : 01.01.2005
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 18. prosince 1992    Zrušeno : 17.12.2012
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 8. října 1993    Zrušeno : 19.04.1996
Vyhláška ministerstva zemědělství o zakládání a obnovování lesních porostů
Účinnost od: 8. října 1993    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí
Účinnost od: 8. října 1993
Nařízení vlády o ukončení omezení placení v hotovosti
Účinnost od: 8. října 1993    Zrušeno : 01.01.1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením
čá. 061/1993 Sb. rozeslána 1. října 1993
Účinnost od: 1. října 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí, kterým se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele
Účinnost od: 1. října 1993    Zrušeno : 31.12.1993
Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech
Účinnost od: 1. října 1993    Účinnost do :01.01.1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění
čá. 060/1993 Sb. rozeslána 24. září 1993
Účinnost od: 24. září 1993
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Účinnost od: 24. září 1993
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
Účinnost od: 24. září 1993    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb.
čá. 059/1993 Sb. rozeslána 24. září 1993
Účinnost od: 1. září 1993    Zrušeno : 20.03.1996
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 058/1993 Sb. rozeslána 15. září 1993
Účinnost od: 15. září 1993
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku
Účinnost od: 15. září 1993
Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek
čá. 057/1993 Sb. rozeslána 10. září 1993
Účinnost od: 10. září 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví změna emisních podmínek rehabilitačních dluhopisů vydaných podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, a nařízení vlády ČSFR č. 532/1990 Sb.
Účinnost od: 3. května 1993    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
Účinnost od: 10. září 1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
čá. 056/1993 Sb. rozeslána 3. září 1993
Účinnost od: 20. srpna 1993    Zrušeno : 02.05.1994
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování automatizovaně předkládaných výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance v roce 1993
Účinnost od: 3. září 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob rozpočtování a účtování daně z přidané hodnoty v případě plátců, kterými jsou rozpočtové organizace nebo obce
Účinnost od: 1. července 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci
Účinnost od: 3. května 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích
Účinnost od: 3. září 1993    Zrušeno : 01.09.1997
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988
Účinnost od: 3. září 1993    Zrušeno : 01.09.1997
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 3. září 1993    Zrušeno : 17.08.2000
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii
čá. 055/1993 Sb. rozeslána 30. srpna 1993
Účinnost od: 30. srpna 1993    Zrušeno : 30.09.1995
Redakční sdělení o opravě chyb ve sděleních ministerstva zahraničních věcí č. 64/1993 Sb., č. 65/1993 Sb. a č. 80/1993 Sb.
Účinnost od: 3. května 1993    Zrušeno : 24.02.2005
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel
Účinnost od: 3. května 1993    Zrušeno : 25.07.1997
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generálním vymezení společných státních hranic
Účinnost od: 3. května 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 3. května 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů
Účinnost od: 15. září 1993    Zrušeno : 01.02.2007
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč
Účinnost od: 1. září 1993    Zrušeno : 25.01.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole
čá. 054/1993 Sb. rozeslána 17. srpna 1993
Účinnost od: 17. srpna 1993
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 19. července 1993    Zrušeno : 19.07.1997
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní osobní silniční dopravě
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška ministerstva financí o hracích přístrojích
Účinnost od: 17. srpna 1993
Nařízení vlády o vydávání a použití investičních kupónů
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.)
čá. 053/1993 Sb. rozeslána 13. srpna 1993
Účinnost od: 27. srpna 1993    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování při obchodování s cennými papíry
Účinnost od: 13. srpna 1993    Zrušeno : 13.05.1994
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření ministerstva financí pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací
Účinnost od: 27. srpna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje doplněk programu statistických zjišťování na rok 1993
Účinnost od: 27. srpna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se stanoví statistické ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku a způsob jejich získávání
Účinnost od: 11. března 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací
Účinnost od: 1. září 1993    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť
Účinnost od: 13. srpna 1993    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon České národní rady o Českých drahách (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb.)
Účinnost od: 13. srpna 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Účinnost od: 20. září 1993    Zrušeno : 01.01.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
Účinnost od: 13. srpna 1993    Zrušeno : 27.03.1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
Účinnost od: 12. října 1993    Zrušeno : 01.07.2000
Zákon o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 13. srpna 1993    Zrušeno : 01.04.1997
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
Účinnost od: 13. srpna 1993    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1993 Sb., o Českých drahách
Účinnost od: 13. srpna 1993    Zrušeno : 01.07.1995
Zákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících
Účinnost od: 13. srpna 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
čá. 052/1993 Sb. rozeslána 6. srpna 1993
Účinnost od: 20. srpna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky
Účinnost od: 5. dubna 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
Účinnost od: 26. listopadu 1991
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků
Účinnost od: 6. srpna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška ministerstva financí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady
Účinnost od: 6. srpna 1993    Zrušeno : 01.06.1997
Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv k přímému spalování a jejich prodej
Účinnost od: 6. srpna 1993    Zrušeno : 01.06.1997
Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na vedení provozní evidence velkých a středních zdrojů znečišťování a rozsah dalších údajů poskytovaných jejich provozovateli orgánům ochrany ovzduší
čá. 051/1993 Sb. rozeslána 30. července 1993
Účinnost od: 1. června 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 20.04.1995
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.04.2001
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče
Účinnost od: 23. listopadu 1992
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích
Účinnost od: 30. července 1993    Zrušeno : 30.09.1995
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti
Účinnost od: 1. srpna 1993    Zrušeno : 01.01.2004
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních
Účinnost od: 1. srpna 1993
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
čá. 050/1993 Sb. rozeslána 29. července 1993
Účinnost od: 29. července 1993    Zrušeno : 01.10.1995
Zákon o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti
Účinnost od: 1. srpna 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
čá. 049/1993 Sb. rozeslána 28. července 1993
Účinnost od: 28. července 1993    Zrušeno : 20.05.1994
Redakční sdělení o opravě chyb v opatření uveřejněném v částce 40/1993 Sb.
Účinnost od: 15. července 1993    Zrušeno : 28.03.1994
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky, grupy a převodníky používané při vytváření a využívání datových základen pro Bankovní informační systém v roce 1993
Účinnost od: 28. července 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o vydání opatření, kterým se stanoví resortní údaje kapitoly 728 sledované v odd. IV účetního výkazu Úč RO 2-04
Účinnost od: 1. července 1993
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 048/1993 Sb. rozeslána 15. července 1993
Účinnost od: 15. července 1993    Zrušeno : 01.05.2004
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 88/1993 Sb.
Účinnost od: 28. června 1993    Zrušeno : 03.11.1997
Oznámení České národní banky o vydání opatření, jímž se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank
Účinnost od: 15. července 1993
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 15. července 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 29. července 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování při konkurzu a vyrovnání
Účinnost od: 1. září 1993
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb.
Účinnost od: 15. července 1993    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu
Účinnost od: 15. července 1993    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška ministerstva financí o kolkových známkách
Účinnost od: 15. července 1993
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Účinnost od: 15. července 1993    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.
Účinnost od: 15. července 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.
Účinnost od: 29. července 1993    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 047/1993 Sb. rozeslána 1. července 1993
Účinnost od: 19. prosince 1992
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 31.12.1993
Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
Účinnost od: 1. srpna 1993    Zrušeno : 01.04.1998
Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
čá. 046/1993 Sb. rozeslána 29. června 1993
Účinnost od: 29. června 1993
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 171/1993 Sb.
Účinnost od: 29. června 1993    Zrušeno : 01.10.1995
Opatření České národní banky, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděnými devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu
Účinnost od: 1. července 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.
Účinnost od: 1. července 1993
Zákon o Ústavním soudu
čá. 045/1993 Sb. rozeslána 29. června 1993
Účinnost od: 29. června 1993
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 04.08.1994
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 26. listopadu 1992    Zrušeno : 12.10.1999
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 3. června 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 01.04.2002
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb.
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1994    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Účinnost od: 29. června 1993    Zrušeno : 28.02.2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky
Účinnost od: 29. června 1993    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policii České republiky nebo obecní policii
čá. 044/1993 Sb. rozeslána 22. června 1993
Účinnost od: 7. července 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 15.06.1995
Opatření Českého statistického úřadu k doplnění Jednotného třídění základních prostředků
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku zemí
Účinnost od: 15. března 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
Účinnost od: 22. června 1993
Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 1. září 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
Účinnost od: 22. června 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.
Účinnost od: 22. června 1993
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
Účinnost od: 22. června 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
čá. 043/1993 Sb. rozeslána 22. června 1993
Účinnost od: 1. července 1993
Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 1. července 1993
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
Účinnost od: 22. června 1993    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.
Účinnost od: 1. července 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Účinnost od: 1. července 1993
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.
Účinnost od: 1. července 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Účinnost od: 1. července 1993
Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů
Účinnost od: 1. července 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony
čá. 042/1993 Sb. rozeslána 4. června 1993
Účinnost od: 18. června 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňují doplňky a změny programu statistických zjišťování na rok 1993 uveřejněného ve Sbírce zákonů v částce 114/1992
čá. 041/1993 Sb. rozeslána 1. června 1993
Účinnost od: 30. dubna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance v roce 1993
Účinnost od: 12. května 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací, a opatření, kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací
Účinnost od: 1. července 1993    Zrušeno : 01.02.2007
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
Účinnost od: 1. června 1993    Zrušeno : 01.02.2007
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
Účinnost od: 1. června 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
čá. 040/1993 Sb. rozeslána 27. května 1993
Účinnost od: 27. května 1993
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 10. června 1993    Zrušeno : 20.05.1994
Opatření ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1993
Účinnost od: 1. ledna 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti
Účinnost od: 1. června 1993    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu
Účinnost od: 27. května 1993    Zrušeno : 01.10.1995
Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek
čá. 039/1993 Sb. rozeslána 20. května 1993
Účinnost od: 4. června 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize
Účinnost od: 20. května 1993
Oznámení ministerstva zemědělství o vydání výnosu, kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů
Účinnost od: 22. února 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody vlády České republiky a vlády Slovenské republiky o společném postupu při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze státních orgánů a státních organizací České a Slovenské Federativní Republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 1. ledna 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 27.07.1997
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky
Účinnost od: 1. ledna 1993
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 11.04.2001
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a ve Slovenské republice
Účinnost od: 15. července 1992
Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 551/1992 Sb., o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 1972
Účinnost od: 20. května 1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Účinnost od: 20. května 1993    Zrušeno : 01.09.1997
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb.
Účinnost od: 4. června 1993
Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
čá. 038/1993 Sb. rozeslána 12. května 1993
Účinnost od: 12. května 1993
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 542/1991 Sb., v zákonu ČNR č. 440/1992 Sb., v zákonu ČNR č. 512/1992 Sb., v zákonu ČNR č. 10/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 13/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 16/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 35/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 36/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 37/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 114/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 125/1993 Sb.
Účinnost od: 1. června 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank, opatření o úvěrové angažovanosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank
Účinnost od: 1. června 1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
Účinnost od: 1. června 1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně
Účinnost od: 1. června 1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně
Účinnost od: 12. května 1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní
Účinnost od: 12. května 1993    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích
Účinnost od: 15. května 1993    Zrušeno : 01.03.2006
Vyhláška ministerstva vnitra o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu
Účinnost od: 12. května 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky
Účinnost od: 12. května 1993    Zrušeno : 01.04.2000
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
Účinnost od: 1. června 1993    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě
Účinnost od: 12. května 1993    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
Účinnost od: 12. května 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
čá. 037/1993 Sb. rozeslána 30. dubna 1993
Účinnost od: 30. dubna 1993
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 14. května 1993
Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
Účinnost od: 30. března 1993    Zrušeno : 14.06.2000
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích
Účinnost od: 22. února 1993    Zrušeno : 24.02.2005
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního
Účinnost od: 30. dubna 1993    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se doplňuje vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
čá. 036/1993 Sb. rozeslána 28. dubna 1993
Účinnost od: 1. května 1993    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
Účinnost od: 1. května 1993    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
Účinnost od: 1. května 1993    Zrušeno : 01.06.1994
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy
čá. 035/1993 Sb. rozeslána 28. dubna 1993
Účinnost od: 28. dubna 1993    Zrušeno : 10.07.1996
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
čá. 034/1993 Sb. rozeslána 22. dubna 1993
Účinnost od: 22. dubna 1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Účinnost od: 1. března 1993    Zrušeno : 01.07.2017
Zákon České národní rady o přestupcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 033/1993 Sb. rozeslána 16. dubna 1993
Účinnost od: 16. dubna 1993    Zrušeno : 21.01.2001
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.
Účinnost od: 16. dubna 1993    Zrušeno : 01.01.2008
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Účinnost od: 1. května 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
čá. 032/1993 Sb. rozeslána 15. dubna 1993
Účinnost od: 15. dubna 1993    Zrušeno : 01.09.2002
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
Účinnost od: 15. dubna 1993    Zrušeno : 01.07.1993
Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete
Účinnost od: 15. dubna 1993    Zrušeno : 01.07.1996
Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky
Účinnost od: 19. ledna 1993    Zrušeno : 01.04.1997
Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 031/1993 Sb. rozeslána 8. dubna 1993
Účinnost od: 8. dubna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 1. května 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Účinnost od: 21. června 1992    Zrušeno : 08.02.2004
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů
Účinnost od: 15. dubna 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Účinnost od: 8. dubna 1993
Zákon o Kanceláři prezidenta republiky
Účinnost od: 8. dubna 1993    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon o Fondu dětí a mládeže
čá. 030/1993 Sb. rozeslána 1. dubna 1993
Účinnost od: 1. května 1993
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.
Účinnost od: 1. května 1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně.
Účinnost od: 1. května 1993
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně.
Účinnost od: 1. května 1993    Zrušeno : 01.06.2008
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně.
Účinnost od: 1. května 1993    Zrušeno : 01.11.2003
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně.
Účinnost od: 1. května 1993 s výjimkou    Zrušeno : 01.11.2003
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně.
Účinnost od: 1. dubna 1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny.
čá. 029/1993 Sb. rozeslána 26. března 1993
Účinnost od: 26. března 1993
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 1992
Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 296/1991 Sb. a č. 529/1992 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984
Účinnost od: 26. března 1993    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu
Účinnost od: 26. března 1993    Zrušeno : 17.08.1993
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kuponů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb.
čá. 028/1993 Sb. rozeslána 19. března 1993
Účinnost od: 30. prosince 1992
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 1. dubna 1993 s výjimkou
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně
Účinnost od: 19. března 1993    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů
Účinnost od: 19. března 1993    Účinnost do :01.01.1995
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1993 a 1994
čá. 027/1993 Sb. rozeslána 15. března 1993
Účinnost od: 1. dubna 1993
Oznámení ministerstva financí o emisních podmínkách emise státních dluhopisů
Účinnost od: 1. dubna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Účinnost od: 15. března 1993    Zrušeno : 01.06.1994
Vyhláška ministerstva financí o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků
Účinnost od: 15. března 1993
Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Účinnost od: 1. dubna 1993
Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
čá. 026/1993 Sb. rozeslána 16. března 1993
Účinnost od: 1. prosince 1992    Zrušeno : 01.09.2006
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 16. března 1993    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministerstva financí o stanovení nepreferenčního původu zboží
Účinnost od: 16. března 1993    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla
Účinnost od: 16. března 1993    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
čá. 025/1993 Sb. rozeslána 5. března 1993
Účinnost od: 5. března 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 1. dubna 1993
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 12.11.2000
Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
Účinnost od: 15. března 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
čá. 024/1993 Sb. rozeslána 1. března 1993
Účinnost od: 1. dubna 1993    Zrušeno : 31.12.2000
Oznámení ministerstva hospodářství o vydání opatření vlády k zabezpečení realizace nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace, v podmínkách České republiky
Účinnost od: 1. března 1993    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministerstva financí o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů
Účinnost od: 1. března 1993    Zrušeno : 30.08.2001
Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce
Účinnost od: 1. března 1993    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
Účinnost od: 1. března 1993    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
Účinnost od: 1. března 1993    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
čá. 023/1993 Sb. rozeslána 26. února 1993
Účinnost od: 1. března 1993    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o stravování v zařízeních sociální péče
Účinnost od: 1. března 1993    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
Účinnost od: 1. března 1993    Zrušeno : 01.02.1994
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
čá. 022/1993 Sb. rozeslána 25. února 1993
Účinnost od: 25. února 1993
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 68/1993 Sb.
Účinnost od: 25. února 1993
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 8. února 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví účetních jednotek na území České republiky v souvislosti s oddělením měny České republiky od československé měny
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
Účinnost od: 25. února 1993    Zrušeno : 30.09.1995
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a provádění některých druhů plateb v devizové oblasti
Účinnost od: 30. prosince 1992
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 25. února 1993    Zrušeno : 01.05.1997
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů
Účinnost od: 10. března 1993    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
čá. 021/1993 Sb. rozeslána 19. února 1993
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se převzalo opatření vydaná federálním ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Účinnost od: 19. února 1993    Zrušeno : 13.05.1994
Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup pro předkládání údajů účetní závěrky pro rozpočtové a příspěvkové organizace
Účinnost od: 19. února 1993    Zrušeno : 01.08.1998
Opatření ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992, 10. července 1992 a 10. listopadu 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 22. dubna 1992    Zrušeno : 08.02.1994
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 18. prosince 1992
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny
Účinnost od: 19. února 1993    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
Účinnost od: 19. února 1993    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
Účinnost od: 19. února 1993
Vyhláška ministerstva financí o osvobození na úseku soudních poplatků
čá. 020/1993 Sb. rozeslána 15. února 1993
Účinnost od: 15. února 1993    Zrušeno : 01.04.2002
Vyhláška ministerstva spravedlnosti,kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů
Účinnost od: 15. února 1993    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani silniční
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 04.06.1997
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 15. února 1993
Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
Účinnost od: 1. března 1993
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii
čá. 019/1993 Sb. rozeslána 8. února 1993
Účinnost od: 8. února 1993    Zrušeno : 14.10.1993
Opatření České národní banky k postupu při provádění úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací dle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
Účinnost od: 7. února 1993    Zrušeno : 30.09.1995
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
Účinnost od: 7. února 1993    Zrušeno : 30.09.1995
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
čá. 018/1993 Sb. rozeslána 3. února 1993
Účinnost od: 3. února 1993    Zrušeno : 01.02.2007
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč
Účinnost od: 3. února 1993
Vyhláška České národní banky, kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny
Účinnost od: 3. února 1993
Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny
Účinnost od: 3. února 1993
Zákon o oddělení měny
čá. 017/1993 Sb. rozeslána 3. února 1993
Účinnost od: 3. února 1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
Účinnost od: 3. února 1993    Zrušeno : 01.01.1995
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb.
Účinnost od: 3. února 1993
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý inventář a zásoby
Účinnost od: 3. února 1993
Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. února 1993
čá. 016/1993 Sb. rozeslána 29. ledna 1993
Účinnost od: 29. ledna 1993
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 19/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 540/1992 Sb.
Účinnost od: 1. února 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Účinnost od: 1. února 1993    Zrušeno : 01.07.1993
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 29. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky 76/1981 Sb.
Účinnost od: 29. ledna 1993
Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
čá. 015/1993 Sb. rozeslána 29. ledna 1993
Účinnost od: 29. ledna 1993
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 633/1992 Sb., v ústavním zákonu ČNR č. 4/1993 Sb. a v zákonu ČNR č. 26/1993 Sb.
Účinnost od: 29. ledna 1993    Zrušeno : 01.07.2001
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňují vyhlášky ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky
Účinnost od: 29. ledna 1993
Nařízení vlády České republiky o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem
Účinnost od: 29. ledna 1993    Zrušeno : 01.04.1997
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
čá. 014/1993 Sb. rozeslána 22. ledna 1993
Účinnost od: 22. ledna 1993    Zrušeno : 01.09.2010
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
Účinnost od: 1. března 1993    Zrušeno : 08.03.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování
čá. 013/1993 Sb. rozeslána 18. ledna 1993
Účinnost od: 18. ledna 1993    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí
Účinnost od: 18. ledna 1993    Zrušeno : 16.03.1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice, ve znění vyhlášky č. 289/1992 Sb.
čá. 012/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 16.03.1993
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. a vyhlášky č. 287/1992 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 1992
Vyhláška ministerstva financí České republiky o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 29.04.1994
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.08.1995
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb. a zákona ČNR č. 280/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.03.2006
Zákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
Účinnost od: 31. prosince 1992
Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
čá. 011/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
čá. 010/1993 Sb. rozeslána 30. prosince 1992
Účinnost od: 30. prosince 1992
Zákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
čá. 009/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993
Oznámení ministerstva financí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos Rozpočtová skladba
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 22.06.2000
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se doplňuje výnos ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České republiky č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů a nemocenském a sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1993
Ústavní zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 008/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
čá. 007/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudců České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o orgánech státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
čá. 006/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 31. prosince 1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí České republiky na úseku notářských poplatků
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o dani silniční
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
čá. 005/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 29.07.2016
Celní zákon
čá. 004/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1995
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
čá. 003/1993 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon České národní rady o Českých drahách
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 23.10.1996
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 26.10.1995
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o České národní bance
Účinnost od: 14. ledna 1993
Usnesení České národní rady k přijetí ústavního zákona České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 31. prosince 1992
Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 002/1993 Sb. rozeslána 29. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
čá. 001/1993 Sb. rozeslána 28. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1993
Ústava České republiky
Zavřít
MENU