Sbírka předpisů 1991

čá. 111/1991 Sb. rozeslána 31. prosince 1991
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
čá. 110/1991 Sb. rozeslána 31. prosince 1991
Účinnost od: 31. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
čá. 109/1991 Sb. rozeslána 31. prosince 1991
Účinnost od: 31. prosince 1991    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o vydání výnosu o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.04.2002
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o náležitostech hlášení o dovozní dani
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
Účinnost od: 31. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o složobnom pomere príslušnikov Zboru národnej bezpečnosti
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon České národní rady o živnostenských úřadech
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky
čá. 108/1991 Sb. rozeslána 31. prosince 1991
Účinnost od: 31. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
čá. 107/1991 Sb. rozeslána 31. prosince 1991
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb. a č. 523/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o účetnictví
čá. 106/1991 Sb. rozeslána 30. prosince 1991
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 31.12.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace
Účinnost od: 30. prosince 1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
čá. 105/1991 Sb. rozeslána 30. prosince 1991
Účinnost od: 30. prosince 1991    Zrušeno : 25.06.1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z §33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
čá. 104/1991 Sb. rozeslána 30. prosince 1991
Účinnost od: 30. prosince 1991    Zrušeno : 21.05.1992
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 30. prosince 1991
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů
Účinnost od: 30. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon České národní rady o obecní policii
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o státní kontrole
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.04.1997
Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon České národní rady o soudních poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.04.2012
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
čá. 103/1991 Sb. rozeslána 20. prosince 1991
Účinnost od: 20. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 12.05.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. prosince 1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Účinnost od: 20. prosince 1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
Účinnost od: 20. prosince 1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
Účinnost od: 20. prosince 1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Účinnost od: 20. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.
Účinnost od: 20. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon, kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 102/1991 Sb. rozeslána 20. prosince 1991
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovaťelov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry
Účinnost od: 20. prosince 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
Účinnost od: 20. prosince 1991    Zrušeno : 27.03.1995
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 470/1991 Sb.
Účinnost od: 20. prosince 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 341/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 511/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o dovozní dani
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
čá. 101/1991 Sb. rozeslána 19. prosince 1991
Účinnost od: 19. prosince 1991
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 24.01.1994
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem
Účinnost od: 19. prosince 1991
Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1994
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se vydává celní sazebník
čá. 100/1991 Sb. rozeslána 18. prosince 1991
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základě dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášky č. 154/1991 Sb., vyhlášky č. 234/1991 Sb. a vyhlášky č. 396/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1998
Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů
čá. 099/1991 Sb. rozeslána 18. prosince 1991
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
čá. 098/1991 Sb. rozeslána 18. prosince 1991
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 01.04.2002
Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění výnos o důlní degazaci
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1992
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 01.02.2001
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 01.02.2001
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 133/1989 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2014
Obchodní zákoník
čá. 097/1991 Sb. rozeslána 18. prosince 1991
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 27.12.1999
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 341/1991 Sb.
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
čá. 096/1991 Sb. rozeslána 5. prosince 1991
Účinnost od: 5. prosince 1991
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 20. prosince 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 5. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Účinnost od: 5. prosince 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění výnos č. 202/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů
Účinnost od: 1. ledna 1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává Předpis L 4 Letecké mapy
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice
čá. 095/1991 Sb. rozeslána 11. prosince 1991
Účinnost od: 15. prosince 1991    Zrušeno : 10.06.1992
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou
Účinnost od: 15. prosince 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
Účinnost od: 15. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov
Účinnost od: 11. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
Účinnost od: 11. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
Účinnost od: 11. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry
Účinnost od: 11. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
čá. 094/1991 Sb. rozeslána 3. prosince 1991
Účinnost od: 3. prosince 1991    Zrušeno : 01.11.1994
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 18. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Účinnost od: 18. prosince 1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 3. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 23.09.1999
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
Účinnost od: 3. prosince 1991
Zákon o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním
Účinnost od: 3. prosince 1991
Zákon o způsobu provádění referenda
čá. 093/1991 Sb. rozeslána 29. listopadu 1991
Účinnost od: 29. listopadu 1991
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov
Účinnost od: 1. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona
Účinnost od: 29. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb.
Účinnost od: 29. listopadu 1991    Zrušeno : 12.06.2003
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení obchodování s Iráckou republikou
Účinnost od: 29. listopadu 1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon České národní rady o Českém rozhlasu
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon České národní rady o České televizi
Účinnost od: 29. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon České národní rady o sociální potřebnosti
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.07.1993
Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky
Účinnost od: 29. listopadu 1991
Zákon o době nesvobody
čá. 092/1991 Sb. rozeslána 27. listopadu 1991
Účinnost od: 23. září 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokolu k ní
Účinnost od: 23. října 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 27. listopadu 1991
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
Účinnost od: 27. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 30.06.1992
Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 091/1991 Sb. rozeslána 22. listopadu 1991
Účinnost od: 7. prosince 1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 15. prosince 1991
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odborném šetření příčin leteckých nehod
Účinnost od: 22. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
Účinnost od: 22. listopadu 1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 22. listopadu 1991    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
Účinnost od: 22. listopadu 1991    Zrušeno : 27.03.1995
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonává zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre
Účinnost od: 22. listopadu 1991    Zrušeno : 04.07.2001
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
čá. 090/1991 Sb. rozeslána 29. listopadu 1991
Účinnost od: 29. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky
Účinnost od: 16. září 1991    Zrušeno : 01.11.2002
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Účinnost od: 29. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.2002
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona
Účinnost od: 29. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon o životním minimu
čá. 089/1991 Sb. rozeslána 20. listopadu 1991
Účinnost od: 2. září 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti nepovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
Účinnost od: 11. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o minimální normě sociálního zabezpečení (č. 102)
čá. 088/1991 Sb. rozeslána 8. listopadu 1991
Účinnost od: 23. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 23. listopadu 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 8. listopadu 1991    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany o odměňování zdravotnických pracovníků
Účinnost od: 7. srpna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 4. července 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961
Účinnost od: 8. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb.
Účinnost od: 8. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení povinného podielu počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa
čá. 087/1991 Sb. rozeslána 15. listopadu 1991
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
čá. 086/1991 Sb. rozeslána 5. listopadu 1991
Účinnost od: 5. listopadu 1991
Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 1. října 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 27. září 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou
Účinnost od: 5. listopadu 1991    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství
Účinnost od: 5. listopadu 1991
Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
čá. 085/1991 Sb. rozeslána 14. listopadu 1991
Účinnost od: 1. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
Účinnost od: 18. září 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Účinnost od: 15. srpna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
Účinnost od: 15. května 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
Účinnost od: 1. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady po požiarnej ochrane
čá. 084/1991 Sb. rozeslána 12. listopadu 1991
Účinnost od: 27. listopadu 1991    Zrušeno : 14.08.2002
Opatření Federálního výboru pro životní prostředí k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
Účinnost od: 11. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (č.164)
Účinnost od: 11. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č.148)
Účinnost od: 12. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb.
Účinnost od: 12. listopadu 1991    Zrušeno : 01.09.2009
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ukončování studia ve středních školách a učilištích
čá. 083/1991 Sb. rozeslána 1. listopadu 1991
Účinnost od: 1. listopadu 1991
Oznámení generálního prokurátora České republiky o vydání výnosu, kterým se zřizuje obvodní prokuratura pro netrestní věci v hlavním městě Praze
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
Účinnost od: 1. listopadu 1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 28.09.1999
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb.
čá. 082/1991 Sb. rozeslána 1. listopadu 1991
Účinnost od: 16. listopadu 1991
Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství
Účinnost od: 15. srpna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Malajsie
Účinnost od: 11. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)
Účinnost od: 11. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (č. 163)
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody
Účinnost od: 1. listopadu 1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb.
čá. 081/1991 Sb. rozeslána 1. listopadu 1991
Účinnost od: 16. listopadu 1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.03.2000
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměřovaných pozemků
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 10.07.1997
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.06.1994
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr
Účinnost od: 1. listopadu 1991
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
čá. 080/1991 Sb. rozeslána 1. listopadu 1991
Účinnost od: 16. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii
čá. 079/1991 Sb. rozeslána 25. října 1991
Účinnost od: 1. října 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
Účinnost od: 11. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č. 128)
Účinnost od: 1. ledna 1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní banky československé o mezibankovním platebním styku a zúčtování
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.09.1996
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole
Účinnost od: 1. prosince 1991    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon o kárné odpovědnosti soudců
čá. 078/1991 Sb. rozeslána 1. listopadu 1991
Účinnost od: 11. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně mzdy (č. 95)
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
čá. 077/1991 Sb. rozeslána 17. října 1991
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 25.02.1994
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky
Účinnost od: 11. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 139)
Účinnost od: 17. října 1991    Zrušeno : 29.05.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
Účinnost od: 17. října 1991    Zrušeno : 29.05.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o prodloužení dovolené na zotavenou v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost
Účinnost od: 17. října 1991    Zrušeno : 31.12.1992
Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice
čá. 076/1991 Sb. rozeslána 15. října 1991
Účinnost od: 15. října 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane
Účinnost od: 30. října 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 15. října 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příplatku k úhradě cestovních výdajů pracovníkům přijatým z České republiky do federálních orgánů na území Slovenské republiky
Účinnost od: 11. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120)
Účinnost od: 31. října 1991
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivy lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a Piešťan
Účinnost od: 15. října 1991    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství
Účinnost od: 15. října 1991    Zrušeno : 01.09.1999
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Účinnost od: 15. října 1991    Zrušeno : 10.06.1997
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách
Účinnost od: 15. října 1991    Zrušeno : 24.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb. a č. 534/1990 Sb.
Účinnost od: 15. října 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon
Účinnost od: 15. října 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb. a č. 234/1991 Sb.
Účinnost od: 4. října 1991    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 075/1991 Sb. rozeslána 10. října 1991
Účinnost od: 10. října 1991    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.11.1994
Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
čá. 074/1991 Sb. rozeslána 4. října 1991
Účinnost od: 4. října 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa §34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
Účinnost od: 15. října 1991    Zrušeno : 26.10.1995
Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
Účinnost od: 4. října 1991    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních
Účinnost od: 4. října 1991    Zrušeno : 01.06.2002
Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění
Účinnost od: 4. října 1991
Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí
čá. 073/1991 Sb. rozeslána 30. září 1991
Účinnost od: 9. září 1991    Zrušeno : 01.04.1992
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
Účinnost od: 9. září 1991    Zrušeno : 01.04.1992
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
Účinnost od: 1. listopadu 1991
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává předpis L 8400 - Zkratky a kódy -
Účinnost od: 1. října 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování
Účinnost od: 30. září 1991    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
Účinnost od: 30. září 1991    Zrušeno : 26.07.2000
Nařízení vlády České republiky o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
Účinnost od: 30. září 1991    Zrušeno : 17.08.1993
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydávání a použití investičních kupónů
Účinnost od: 30. září 1991    Zrušeno : 01.12.1999
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic
Účinnost od: 1. října 1991
Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky
čá. 072/1991 Sb. rozeslána 23. září 1991
Účinnost od: 23. září 1991
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 8. října 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 8. října 1991
Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje přijímání návrhu kandidátu na soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 23. září 1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
Účinnost od: 23. září 1991    Zrušeno : 11.02.2003
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
Účinnost od: 23. září 1991    Zrušeno : 12.03.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
Účinnost od: 23. září 1991    Zrušeno : 10.06.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciach kultúry
Účinnost od: 1. prosince 1991    Zrušeno : 01.02.1998
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice
Účinnost od: 23. září 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb.
čá. 071/1991 Sb. rozeslána 20. září 1991
Účinnost od: 20. září 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na úseku správnych poplatkov k vyhláške Federálního ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch
Účinnost od: 20. září 1991    Zrušeno : 12.12.1997
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly
Účinnost od: 20. září 1991    Zrušeno : 12.12.1997
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o hygienických požadavcích na potravinářské prodejny
Účinnost od: 20. září 1991
Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v České socialistické republice
Účinnost od: 5. září 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku
Účinnost od: 15. srpna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
Účinnost od: 24. května 1991    Zrušeno : 24.01.2000
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
Účinnost od: 20. září 1991    Zrušeno : 12.06.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury
Účinnost od: 20. září 1991
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
čá. 070/1991 Sb. rozeslána 13. září 1991
Účinnost od: 13. září 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 23. dubna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo
Účinnost od: 1. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia
Účinnost od: 13. září 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se provádí zákon o regresních náhradách
Účinnost od: 15. září 1991    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
Účinnost od: 13. září 1991    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě
Účinnost od: 1. října 1991    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech
Účinnost od: 13. září 1991    Zrušeno : 27.03.1995
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb.
čá. 069/1991 Sb. rozeslána 12. září 1991
Účinnost od: 27. září 1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 09.09.1991
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 09.09.1991
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
Účinnost od: 27. září 1991    Zrušeno : 01.01.1998
Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů
čá. 068/1991 Sb. rozeslána 30. srpna 1991
Účinnost od: 14. září 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 30. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike
Účinnost od: 30. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí
Účinnost od: 30. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu
Účinnost od: 30. srpna 1991    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
Účinnost od: 30. srpna 1991    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách
Účinnost od: 30. srpna 1991    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách
Účinnost od: 30. srpna 1991    Zrušeno : 29.05.1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predľžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v orgánizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
čá. 067/1991 Sb. rozeslána 27. srpna 1991
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 19.07.2004
Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy a odměňování patentových zástupců
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 29.05.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
Účinnost od: 27. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb.
Účinnost od: 27. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.05.2015
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 27. srpna 1991    Zrušeno : 29.05.1992
Nařízení vlády České republiky o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost
Účinnost od: 27. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1994
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb.
Účinnost od: 27. srpna 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb.
Účinnost od: 27. srpna 1991    Zrušeno : 31.12.1992
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství
čá. 066/1991 Sb. rozeslána 30. srpna 1991
Účinnost od: 2. prosince 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a zisků z majetku
Účinnost od: 1. srpna 1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
čá. 065/1991 Sb. rozeslána 27. srpna 1991
Účinnost od: 27. srpna 1991    Zrušeno : 22.04.1993
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1963 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb.
Účinnost od: 27. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu dovozu sběrového papíru
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon o soudech a soudcích
čá. 064/1991 Sb. rozeslána 27. srpna 1991
Účinnost od: 27. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
Účinnost od: 27. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
čá. 063/1991 Sb. rozeslána 21. srpna 1991
Účinnost od: 21. srpna 1991    Zrušeno : 01.08.1995
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 21. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch Slovenskej republiky (Poriadok výkonu trestu)
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 28.01.2000
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí
čá. 062/1991 Sb. rozeslána 19. srpna 1991
Účinnost od: 19. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
čá. 061/1991 Sb. rozeslána 16. srpna 1991
Účinnost od: 16. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 16. srpna 1991    Zrušeno : 01.08.1993
Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991
Účinnost od: 1. října 1991    Zrušeno : 01.01.2008
Zákon o konkursu a vyrovnání
Účinnost od: 16. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon o referendu
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/1991 Sb. rozeslána 15. srpna 1991
Účinnost od: 15. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch
Účinnost od: 15. srpna 1991
Oznámení Federálního výboru pro životní prostředí o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Účinnost od: 15. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu
čá. 059/1991 Sb. rozeslána 13. srpna 1991
Účinnost od: 13. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárských poplatkoch
Účinnost od: 28. srpna 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obcích
Účinnost od: 27. května 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o Cestě československo-polského přátelství a pohraničních úsecích řek Dunajce a Popradu
Účinnost od: 27. května 1991    Zrušeno : 01.05.2015
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku
Účinnost od: 13. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám
Účinnost od: 13. srpna 1991    Zrušeno : 01.11.1991
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských
Účinnost od: 13. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
Účinnost od: 13. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky
čá. 058/1991 Sb. rozeslána 9. srpna 1991
Účinnost od: 9. srpna 1991
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podmienkach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov
Účinnost od: 9. srpna 1991    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť a učilišť
čá. 057/1991 Sb. rozeslána 9. srpna 1991
Účinnost od: 24. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočňovanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 28. září 1991
Zákon České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
Účinnost od: 9. srpna 1991    Účinnost do :01.01.1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
Účinnost od: 9. srpna 1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
Účinnost od: 9. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1998
Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství
Účinnost od: 1. října 1991    Zrušeno : 23.12.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři
Účinnost od: 1. října 1991    Zrušeno : 01.06.2002
Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 07.01.2002
Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
čá. 056/1991 Sb. rozeslána 31. července 1991
Účinnost od: 15. července 1991    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VI. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
Účinnost od: 31. července 1991    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o přiznávání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon o změnách v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 31. července 1991    Zrušeno : 01.10.2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
čá. 055/1991 Sb. rozeslána 31. července 1991
Účinnost od: 31. července 1991    Zrušeno : 01.01.2001
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 31. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně
Účinnost od: 15. srpna 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obci
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
Účinnost od: 31. července 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.02.1992
Vyhláška Státní banky československé o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.03.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.
Účinnost od: 31. července 1991
Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání
čá. 054/1991 Sb. rozeslána 31. července 1991
Účinnost od: 15. srpna 1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 20. června 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970
čá. 053/1991 Sb. rozeslána 19. července 1991
Účinnost od: 12. dubna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Irska o zrušení víz
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 17.02.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách
Účinnost od: 1. září 1991    Zrušeno : 25.01.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 21.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o platovém a hodnostním řádu příslušníků celní správy
Účinnost od: 19. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách
čá. 052/1991 Sb. rozeslána 31. července 1991
Účinnost od: 31. července 1991    Zrušeno : 01.07.1992
Seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1991, vydaný ministerstvem životního prostředí České republiky
Účinnost od: 26. dubna 1991    Zrušeno : 01.03.1993
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 051/1991 Sb. rozeslána 15. července 1991
Účinnost od: 15. července 1991    Zrušeno : 30.12.1991
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 15. července 1991    Zrušeno : 01.01.2006
Zákon České národní rady, kterým se doplňuje a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
Účinnost od: 15. července 1991    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Účinnost od: 15. července 1991    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon České národní rady o Policii České republiky
Účinnost od: 15. července 1991
Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Účinnost od: 15. července 1991    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích
Účinnost od: 15. července 1991    Zrušeno : 01.08.1995
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb.
čá. 050/1991 Sb. rozeslána 10. července 1991
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Účinnost od: 15. července 1991
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu k provedení §30 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v oboru působnosti federálního ministerstva obrany
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 22.09.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 351/1990 Sb., o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 27.03.1995
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení části Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 zákonav znení Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb.
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb.
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 26.10.1995
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
Účinnost od: 10. července 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
Účinnost od: 1. srpna 1991
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
čá. 049/1991 Sb. rozeslána 28. června 1991
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo V. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
Účinnost od: 13. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 28. června 1991
Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu o financování hospodářské mobilizace
Účinnost od: 28. června 1991    Zrušeno : 27.07.2005
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v jaderné energetice
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilišť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.04.1998
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
Účinnost od: 28. června 1991    Zrušeno : 21.03.1994
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů
Účinnost od: 28. června 1991
Nařízení vlády České republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
Účinnost od: 28. června 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb.
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii
Účinnost od: 28. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
čá. 048/1991 Sb. rozeslána 14. června 1991
Účinnost od: 14. června 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
Účinnost od: 1. června 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre
Účinnost od: 14. června 1991    Zrušeno : 10.06.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.07.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Účinnost od: 14. června 1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1991
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 31.12.1992
Zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků
čá. 047/1991 Sb. rozeslána 20. června 1991
Účinnost od: 20. června 1991
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 15. května 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.08.1991
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.08.1991
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby u úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
Účinnost od: 20. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatření ministerstva financí České republiky o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků
Účinnost od: 20. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 13.09.1991
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
Účinnost od: 20. června 1991    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi
Účinnost od: 20. června 1991    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 28.09.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1998
Zákon o odpadech
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 19.07.2004
Zákon o patentových zástupcích
čá. 046/1991 Sb. rozeslána 31. května 1991
Účinnost od: 15. června 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 31. května 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenía
Účinnost od: 31. května 1991    Zrušeno : 17.03.1992
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce
Účinnost od: 1. června 1991
Nařízení vlády České republiky o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
Účinnost od: 1. června 1991
Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
Účinnost od: 1. června 1991
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
čá. 045/1991 Sb. rozeslána 24. června 1991
Účinnost od: 24. června 1991    Zrušeno : 01.11.2008
Nařízení vlády České republiky o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení
Účinnost od: 24. června 1991
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Účinnost od: 24. června 1991    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. června 1991    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů
čá. 044/1991 Sb. rozeslána 31. května 1991
Účinnost od: 28. března 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Helénské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 31. května 1991    Zrušeno : 12.06.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost
Účinnost od: 31. května 1991
Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, ve znění vyhlášky č. 40/1990 Sb.
Účinnost od: 31. května 1991
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise č. 104/1985 Sb., o palivových a energetických základnách
Účinnost od: 31. května 1991
Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 117/1955 Ú.l. (Ú.v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění
Účinnost od: 31. května 1991    Zrušeno : 01.01.1995
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 1. června 1991
Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů
Účinnost od: 31. května 1991    Zrušeno : 09.08.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1991
Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb.
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.07.2000
Zákon o cestovních dokladech a cestování do zahraničí
čá. 043/1991 Sb. rozeslána 14. června 1991
Účinnost od: 14. června 1991    Zrušeno : 29.05.1992
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 29. června 1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 2. dubna 1991    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky
Účinnost od: 18. března 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek
Účinnost od: 14. června 1991    Zrušeno : 11.02.2003
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách
čá. 042/1991 Sb. rozeslána 31. května 1991
Účinnost od: 15. června 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu spotřebních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
Účinnost od: 31. května 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 6. února 1991    Zrušeno : 01.12.1993
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměně v oblasti mládeže
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Účinnost od: 31. května 1991
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.
Účinnost od: 31. května 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o hospodáreni s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach
Účinnost od: 31. května 1991    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
čá. 041/1991 Sb. rozeslána 20. června 1991
Účinnost od: 5. července 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1.1.1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie
Účinnost od: 20. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Policajnom zbore Slovenskej republiky
čá. 040/1991 Sb. rozeslána 30. května 1991
Účinnost od: 30. května 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
Účinnost od: 30. května 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů
Účinnost od: 1. června 1991
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává Předpis L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování
Účinnost od: 14. listopadu 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
Účinnost od: 30. května 1991
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta
Účinnost od: 30. května 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o šátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
Účinnost od: 30. května 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
Účinnost od: 7. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
Účinnost od: 31. května 1991    Zrušeno : 01.06.1994
Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru
čá. 039/1991 Sb. rozeslána 29. května 1991
Účinnost od: 29. května 1991    Zrušeno : 17.08.2000
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 13. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v Slovenskej republike
Účinnost od: 29. května 1991
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka
Účinnost od: 29. května 1991    Zrušeno : 01.06.1994
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 038/1991 Sb. rozeslána 28. května 1991
Účinnost od: 28. května 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Účinnost od: 28. května 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky
Účinnost od: 28. května 1991    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České republiky
Účinnost od: 28. května 1991    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování
Účinnost od: 28. května 1991    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování
Účinnost od: 28. května 1991    Zrušeno : 17.03.2003
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o hospodaření s teplem, řízení soustav centralizovaného zásobování teplem a ochranných pásmech
Účinnost od: 28. května 1991    Zrušeno : 01.04.2000
Zákon České národní rady o pojišťovnictví
Účinnost od: 28. května 1991
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
čá. 037/1991 Sb. rozeslána 27. května 1991
Účinnost od: 2. května 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
Účinnost od: 27. května 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
Účinnost od: 27. května 1991    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
čá. 036/1991 Sb. rozeslána 24. května 1991
Účinnost od: 8. června 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 1. října 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovaťelovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady náklaldov konania pred rozhodcom
Účinnost od: 24. května 1991    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sídlech a územní působnosti školských úřadů
Účinnost od: 24. května 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatků k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací řízených federálními ústředními orgány, které neprovozují podnikatelskou činnost
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú zposobilosť
Účinnost od: 24. května 1991
Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice
Účinnost od: 24. května 1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích
Účinnost od: 24. května 1991    Zrušeno : 31.10.1992
Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
Účinnost od: 24. května 1991
Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Účinnost od: 24. května 1991    Zrušeno : 01.01.2006
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
čá. 035/1991 Sb. rozeslána 23. května 1991
Účinnost od: 20. března 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu
Účinnost od: 12. června 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, sjednanému v New Yorku dne 16. prosince 1966
Účinnost od: 14. srpna 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské Federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977
čá. 034/1991 Sb. rozeslána 20. května 1991
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 29.05.1992
Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 033/1991 Sb. rozeslána 10. května 1991
Účinnost od: 10. května 1991
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Opatrenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úprave niektorých cestovných náhrad
Účinnost od: 1. května 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku
Účinnost od: 10. května 1991    Zrušeno : 01.06.2017
Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
Účinnost od: 10. května 1991    Zrušeno : 01.06.2017
Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
Účinnost od: 10. května 1991    Zrušeno : 01.06.2017
Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany
čá. 032/1991 Sb. rozeslána 6. května 1991
Účinnost od: 21. května 1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládami zemí BENELUXu
Účinnost od: 1. září 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
Účinnost od: 1. dubna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Účinnost od: 15. února 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
čá. 031/1991 Sb. rozeslána 6. května 1991
Účinnost od: 17. listopadu 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických
čá. 030/1991 Sb. rozeslána 30. dubna 1991
Účinnost od: 1. května 1991
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko
Účinnost od: 1. května 1991
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
Účinnost od: 1. května 1991    Zrušeno : 01.03.2017
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří
Účinnost od: 1. května 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce
čá. 029/1991 Sb. rozeslána 30. dubna 1991
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě některých cestovních náhrad
Účinnost od: 30. dubna 1991    Zrušeno : 15.04.1992
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov
Účinnost od: 30. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Účinnost od: 30. dubna 1991    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatků k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností
Účinnost od: 30. dubna 1991
Vyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace
Účinnost od: 30. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1990 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
čá. 028/1991 Sb. rozeslána 26. dubna 1991
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckého lístku pre cudzincov
Účinnost od: 11. května 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 26. dubna 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálného ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a výnos Federálného ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálného ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157
Účinnost od: 26. dubna 1991    Zrušeno : 10.06.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeĺom rozpočtových a príspevkových organizácií
Účinnost od: 26. dubna 1991    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní riaditeĺov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateĺskú činnosť
Účinnost od: 26. dubna 1991    Zrušeno : 27.03.1995
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
Účinnost od: 26. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 26. dubna 1991    Zrušeno : 01.07.2002
Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti
Účinnost od: 15. května 1991    Zrušeno : 01.09.1997
Zákon o československých technických normách
čá. 027/1991 Sb. rozeslána 15. dubna 1991
Účinnost od: 15. dubna 1991    Zrušeno : 01.07.1997
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 30. dubna 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 1. května 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách
Účinnost od: 15. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
Účinnost od: 15. dubna 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991
Účinnost od: 1. května 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí
Účinnost od: 15. dubna 1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
Účinnost od: 15. dubna 1991
Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
Účinnost od: 15. dubna 1991    Zrušeno : 08.04.1993
Zákon o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 1. května 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
Účinnost od: 15. dubna 1991    Zrušeno : 31.12.1992
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb.
čá. 026/1991 Sb. rozeslána 15. dubna 1991
Účinnost od: 15. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení
Účinnost od: 15. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
Účinnost od: 15. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice
Účinnost od: 1. června 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch
Účinnost od: 15. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
Účinnost od: 15. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o posobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien
čá. 025/1991 Sb. rozeslána 12. dubna 1991
Účinnost od: 12. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodarení rozpočtových a príspevkových organizácií
Účinnost od: 12. dubna 1991    Zrušeno : 01.05.1993
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb.
Účinnost od: 1. května 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích
čá. 024/1991 Sb. rozeslána 29. března 1991
Účinnost od: 29. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dědictví - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci
Účinnost od: 15. července 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 14. března 1989    Zrušeno : 01.11.2006
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů vydávaných v Československé socialistické republice a v Polské lidové republice
Účinnost od: 15. dubna 1991
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách
Účinnost od: 29. března 1991    Zrušeno : 12.06.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací
Účinnost od: 29. března 1991    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.12.2000
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
Účinnost od: 1. dubna 1991
Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
Účinnost od: 29. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám
Účinnost od: 29. března 1991
Nařízení vlády České republiky o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Účinnost od: 29. března 1991
Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní památku
čá. 023/1991 Sb. rozeslána 27. března 1991
Účinnost od: 27. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterými stanovilo I. a II. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince
Účinnost od: 27. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzani nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úĺavách na domovej dani
Účinnost od: 27. března 1991    Zrušeno : 29.11.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 380/1990 Sb., o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce
Účinnost od: 1. dubna 1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
Účinnost od: 1. května 1991    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon České národní rady o neperiodických publikacích
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplní znění, jak vyplývá ze změn a doplnění)
čá. 022/1991 Sb. rozeslána 8. dubna 1991
Účinnost od: 6. února 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte
Účinnost od: 8. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 021/1991 Sb. rozeslána 25. března 1991
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb.
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb.
Účinnost od: 25. března 1991    Zrušeno : 11.02.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimální mzdy
Účinnost od: 25. března 1991    Zrušeno : 01.11.1991
Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice
Účinnost od: 25. března 1991    Zrušeno : 01.08.1995
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb.
čá. 020/1991 Sb. rozeslána 22. března 1991
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
Účinnost od: 1. dubna 1991
Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 019/1991 Sb. rozeslána 21. března 1991
Účinnost od: 7. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokolu k ní
Účinnost od: 27. srpna 1990    Zrušeno : 06.08.2002
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii
Účinnost od: 21. března 1991    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
Účinnost od: 1. dubna 1991
Zákon o mimosoudních rehabilitacích
čá. 018/1991 Sb. rozeslána 20. března 1991
Účinnost od: 20. března 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením
Účinnost od: 20. března 1991    Zrušeno : 28.02.2001
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky
Účinnost od: 20. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o daňových orgánoch
Účinnost od: 20. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o posobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
Účinnost od: 20. března 1991    Zrušeno : 26.06.1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o posobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.
Účinnost od: 20. března 1991
Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy
čá. 017/1991 Sb. rozeslána 1. března 1991
Účinnost od: 1. března 1991
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o stredných školách
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
čá. 016/1991 Sb. rozeslána 1. března 1991
Účinnost od: 16. března 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 1. března 1991
Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o vydání výnosu o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování ročních odměn ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/1991 Sb. rozeslána 15. března 1991
Účinnost od: 30. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike
čá. 014/1991 Sb. rozeslána 1. března 1991
Účinnost od: 16. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 15.10.1991
Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České republiky
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 17.08.2000
Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o metrologii
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje sposob tvorby a použitia účelových poistných fondov
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.10.2004
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.07.2001
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
čá. 013/1991 Sb. rozeslána 1. března 1991
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 08.12.1992
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 16. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. januára 1991 o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. března 1991
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní
Účinnost od: 1. ledna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
Účinnost od: 1. dubna 1991    Zrušeno : 01.12.1993
Vyhláška Státní banky československé o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád)
Účinnost od: 1. března 1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 20.06.1991
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 08.12.1992
Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění
čá. 012/1991 Sb. rozeslána 11. března 1991
Účinnost od: 26. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva vnitra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike
čá. 011/1991 Sb. rozeslána 1. března 1991
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a zdokonalení odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel
čá. 010/1991 Sb. rozeslána 1. února 1991
Účinnost od: 16. února 1991
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 10. ledna 1990 č. 25/1991 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení hlavního arbitra České a Slovenské Federativní Republiky o vydání výnosu o odchylném určení příslušnosti pro rozhodování některých sporů
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 28.01.1992
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privátizáciu národného majetku a licitátorom
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestanie a zamestancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou posobnosťou
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovaťeloch a rozhodcoch a o ďalšiej úprave konania
Účinnost od: 15. února 1991    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem
Účinnost od: 1. března 1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon o zvyšování důchodů
čá. 009/1991 Sb. rozeslána 1. února 1991
Účinnost od: 30. listopadu 1990    Zrušeno : 01.03.2017
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon
čá. 008/1991 Sb. rozeslána 21. ledna 1991
Účinnost od: 5. února 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o plnění povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Účinnost od: 21. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí
Účinnost od: 21. ledna 1991    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb.
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celní statistice, formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic a vymezuje celní pohraniční pásmo
čá. 007/1991 Sb. rozeslána 1. února 1991
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 14.03.1995
Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
Účinnost od: 1. února 1991
Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o Bankovním informačním systému
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní rozkazu, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky Priadok pre výkon vazby
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dóchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Účinnost od: 1. února 1991
Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušují některé resortní právní předpisy
Účinnost od: 1. února 1991
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 10 o civilní letecké telekomunikační službě
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou se mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 22.01.1997
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 24.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o obchodování se subjekty z Jihoafrické republiky
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
Účinnost od: 1. února 1991
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 28.09.1999
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
čá. 006/1991 Sb. rozeslána 8. února 1991
Účinnost od: 1. března 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve
Účinnost od: 8. února 1991    Zrušeno : 31.12.1992
Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 005/1991 Sb. rozeslána 1. února 1991
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.10.2004
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.12.2003
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkolech v obecném zájmu
čá. 004/1991 Sb. rozeslána 1. února 1991
Účinnost od: 12. června 1951
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o organizaci služeb pro zprostředkování práce (č. 88) a Úmluvy o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (revidované 1948) (č. 89)
Účinnost od: 1. února 1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.06.1994
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.06.1994
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce
čá. 003/1991 Sb. rozeslána 1. února 1991
Účinnost od: 8. října 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o súkromných školách
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.07.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu silničních motorových vozidel poháněných stlačeným plynem
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.10.2004
Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
čá. 002/1991 Sb. rozeslána 15. ledna 1991
Účinnost od: 15. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
Účinnost od: 15. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášek č. 151/1980 Sb., č. 14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb.
Účinnost od: 15. ledna 1991
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd a Suchý vrch
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.
čá. 001/1991 Sb. rozeslána 31. ledna 1991
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.07.2001
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
Účinnost od: 1. února 1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
Účinnost od: 1. února 1991
Zákon o kolektivním vyjednávání
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.10.2004
Zákon o zaměstnanosti
Zavřít
MENU