Sbírka předpisů 1990

čá. 101/1990 Sb. rozeslána 29. prosince 1990
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydává rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dochodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategorie
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 23.09.1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
Účinnost od: 1. ledna 1991
Oznámení federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 01.12.1995
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla technického provozu metra
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 10.03.1992
Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 10.03.1992
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie
Účinnost od: 1. ledna 1991    Účinnost do :01.01.1992
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
čá. 100/1990 Sb. rozeslána 29. prosince 1990
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.2000
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
čá. 099/1990 Sb. rozeslána 29. prosince 1990
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.2007
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.
čá. 098/1990 Sb. rozeslána 29. prosince 1990
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 15.08.2002
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
Účinnost od: 29. prosince 1990
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
čá. 097/1990 Sb. rozeslána 29. prosince 1990
Účinnost od: 29. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.10.1995
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 15.12.1992
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon
čá. 096/1990 Sb. rozeslána 29. prosince 1990
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 31.12.1999
Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla pro provoz plynárenských zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1991
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu, kterým se zrušují některé právní předpisy z oblasti finanční kontroly
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 21.12.2009
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády České republiky o úlevách na domovní dani
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.03.1993
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
Účinnost od: 1. ledna 1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků
čá. 095/1990 Sb. rozeslána 29. prosince 1990
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
Účinnost od: 1. ledna 1991
Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991
čá. 094/1990 Sb. rozeslána 28. prosince 1990
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.07.1996
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
Účinnost od: 1. ledna 1991    Účinnost do :01.01.1994
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla
Účinnost od: 28. prosince 1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích
čá. 093/1990 Sb. rozeslána 28. prosince 1990
Účinnost od: 28. prosince 1990    Zrušeno : 01.04.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce
čá. 092/1990 Sb. rozeslána 28. prosince 1990
Účinnost od: 28. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
Účinnost od: 28. prosince 1990
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
Účinnost od: 28. prosince 1990    Zrušeno : 01.11.1991
Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu
Účinnost od: 1. ledna 1991
Zákon České národní rady o místních poplatcích
čá. 091/1990 Sb. rozeslána 27. prosince 1990
Účinnost od: 27. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 31.12.1992
Zákon o rozpočtových pravidlech federace
čá. 090/1990 Sb. rozeslána 27. prosince 1990
Účinnost od: 1. prosince 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým osvobozuje od daně z obratu prodeje, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Účinnost od: 27. prosince 1990    Zrušeno : 01.07.2000
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí
Účinnost od: 27. prosince 1990
Vyhláška Státní banky československé, kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Účinnost od: 27. prosince 1990    Zrušeno : 31.12.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým
Účinnost od: 1. ledna 1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
čá. 089/1990 Sb. rozeslána 27. prosince 1990
Účinnost od: 24. května 1990
Oznámení Úřadu vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení Zásad k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace
Účinnost od: 24. září 1990    Zrušeno : 27.05.1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států
Účinnost od: 27. prosince 1990
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 27. prosince 1990    Zrušeno : 01.06.2010
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 27. prosince 1990
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 27. prosince 1990
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1991
Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 27.02.1997
Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
Účinnost od: 27. prosince 1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
čá. 088/1990 Sb. rozeslána 22. prosince 1990
Účinnost od: 1. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch
Účinnost od: 6. ledna 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Účinnost od: 22. prosince 1990
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Účinnost od: 1. ledna 1991
Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 087/1990 Sb. rozeslána 21. prosince 1990
Účinnost od: 5. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na ukončenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 5. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyhlásenie obcí Slovenskej republiky za mestá
Účinnost od: 5. ledna 1991
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 21. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv
Účinnost od: 21. prosince 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu
Účinnost od: 27. května 1972
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 130)
Účinnost od: 21. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl
Účinnost od: 1. ledna 1991
Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby
Účinnost od: 21. prosince 1990    Zrušeno : 24.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb. a č. 423/1990 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
Účinnost od: 21. prosince 1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon České národní rady o územních finančních orgánech
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon o dluhopisech
čá. 086/1990 Sb. rozeslána 21. prosince 1990
Účinnost od: 5. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.10.1995
Devizový zákon
Účinnost od: 1. ledna 1991
Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
Účinnost od: 1. ledna 1991
Zákon o cenách
čá. 085/1990 Sb. rozeslána 21. prosince 1990
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Účinnost od: 21. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Účinnost od: 5. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
čá. 084/1990 Sb. rozeslána 19. prosince 1990
Účinnost od: 19. prosince 1990    Zrušeno : 01.10.1995
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým dolpňuje opatření o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky
Účinnost od: 15. října 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanovilo IX. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Účinnost od: 15. října 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VIII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 30.03.2019
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 24. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1995
Nařízení vlády České republiky o odměnách členům zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, jímž se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
Účinnost od: 19. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
Účinnost od: 19. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky
čá. 083/1990 Sb. rozeslána 17. prosince 1990
Účinnost od: 21. listopadu 1990    Zrušeno : 01.06.1991
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
Účinnost od: 21. listopadu 1990    Zrušeno : 01.06.1991
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o doplnení a zmene úpravy, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategorie pre účely dôchodkového zabezpečenia
Účinnost od: 17. prosince 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škol)
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování odborných veterinárních pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva obrany
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva obrany
Účinnost od: 24. října 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny České a Slovenské Federativní republiky o odvolání výhrady Československé republiky k Protokolu o zákazu použití ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků
Účinnost od: 20. září 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Upravené dodatkové dohody o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní republiky
Účinnost od: 1. listopadu 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
Účinnost od: 7. června 1969
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č.123)
Účinnost od: 30. října 1958
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o nucené nebo povinné práci (č.29)
Účinnost od: 1. února 1991
Zákon o metrologii
čá. 082/1990 Sb. rozeslána 15. prosince 1990
Účinnost od: 15. prosince 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o odměňování a pracovní pohotovosti občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť
Účinnost od: 15. prosince 1990    Zrušeno : 13.09.1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
Účinnost od: 15. prosince 1990
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Účinnost od: 15. prosince 1990
Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.2000
Zákon o uprchlících
Účinnost od: 1. ledna 1991
Ústavní zákon o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 1. ledna 1991
Ústavní zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 081/1990 Sb. rozeslána 30. listopadu 1990
Účinnost od: 30. listopadu 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategorie na účely dôchodkového zabezpečenia
Účinnost od: 30. listopadu 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategorie na účely dôchodkového zabezpečenia
Účinnost od: 30. listopadu 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 19.07.2000
Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění telegrafní řád
Účinnost od: 24. května 1977
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placeném studijním volnu (č. 140)
Účinnost od: 15. července 1976
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o politice zaměstnanosti (č. 122)
Účinnost od: 21. ledna 1965
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87)
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.
Účinnost od: 30. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
Účinnost od: 30. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
Účinnost od: 1. prosince 1990
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů
Účinnost od: 30. listopadu 1990
Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990
Účinnost od: 30. listopadu 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 430/1990 Sb.
Účinnost od: 30. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter
Účinnost od: 30. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok
čá. 080/1990 Sb. rozeslána 23. listopadu 1990
Účinnost od: 1. února 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách
Účinnost od: 23. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)
Účinnost od: 24. listopadu 1990    Zrušeno : 12.11.2000
Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady
Účinnost od: 1. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodu vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
čá. 079/1990 Sb. rozeslána 14. listopadu 1990
Účinnost od: 27. října 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody
Účinnost od: 23. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
Účinnost od: 23. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období orgánov samosprávy obcí
čá. 078/1990 Sb. rozeslána 14. listopadu 1990
Účinnost od: 21. ledna 1965
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98) a Úmluvy o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství (č. 99)
Účinnost od: 1. července 1950
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 37), Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 38), Úmluvě o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 39) a Úmluvy o povinném pojištění osob pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 40)
Účinnost od: 14. listopadu 1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy
čá. 077/1990 Sb. rozeslána 12. listopadu 1990
Účinnost od: 1. prosince 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Účinnost od: 12. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu o zákazu práce v podzemí hlubinných dolů pro pracovníky mladší než 21 let
Účinnost od: 21. ledna 1965
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111) a Úmluvy o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením (č. 115)
Účinnost od: 15. listopadu 1990
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
Účinnost od: 12. listopadu 1990    Zrušeno : 29.01.1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních
čá. 076/1990 Sb. rozeslána 30. října 1990
Účinnost od: 1. listopadu 1990
Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovní pohotovosti
Účinnost od: 15. července 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušen vízové povinnosti
Účinnost od: 12. června 1951
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948)(č. 90)
Účinnost od: 30. října 1990    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. listopadu 1990
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
Účinnost od: 30. října 1990    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 30.10.1990
Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 075/1990 Sb. rozeslána 29. října 1990
Účinnost od: 29. října 1990
Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1991
Účinnost od: 29. října 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy
Účinnost od: 29. října 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel trvale vykonávajícím řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy
Účinnost od: 30. října 1958
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100)
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 01.07.1991
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadeni a plánovaní prípravy mladeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů
Účinnost od: 31. října 1990
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 101/1981 Sb., o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu
Účinnost od: 29. října 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovaní tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
Účinnost od: 29. října 1990    Zrušeno : 20.03.1991
Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení úradov práce
čá. 074/1990 Sb. rozeslána 29. října 1990
Účinnost od: 1. prosince 1990    Zrušeno : 01.01.2004
Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu
Účinnost od: 12. června 1951
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o každoroční placené dovolené (č. 52)
Účinnost od: 12. června 1951    Zrušeno : 24.04.2009
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zaměstnání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů (č. 45)
Účinnost od: 12. června 1951
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placených zprostředkovatelnách práce (č. 34)
Účinnost od: 12. června 1951
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zavedení metod stanovení minimálních mezd (č. 26)
Účinnost od: 1. července 1950
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodňení nemocí z povolání (revidované) (č. 42)
Účinnost od: 12. června 1950
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství (č. 12) a Úmluvy o odškodnění pracovních úrazů (č. 17)
Účinnost od: 1. prosince 1990    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jakosti vybraných zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti jaderných zařízení
Účinnost od: 29. října 1990    Zrušeno : 05.10.2001
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
Účinnost od: 29. října 1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
čá. 073/1990 Sb. rozeslána 25. října 1990
Účinnost od: 25. října 1990
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků
Účinnost od: 25. října 1990
Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu o úpravě délky doby ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas
Účinnost od: 2. srpna 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
Účinnost od: 23. července 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
Účinnost od: 25. října 1990    Zrušeno : 30.11.1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 338/1990 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu
Účinnost od: 25. října 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike
Účinnost od: 1. prosince 1990
Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Účinnost od: 15. listopadu 1990    Zrušeno : 10.12.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů
čá. 072/1990 Sb. rozeslána 24. října 1990
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Účinnost od: 24. listopadu 1990    Zrušeno : 12.11.2000
Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
čá. 071/1990 Sb. rozeslána 15. října 1990
Účinnost od: 15. října 1990
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., a vyhláška č. 84/1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
Účinnost od: 15. října 1990    Zrušeno : 24.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb.
Účinnost od: 15. října 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
Účinnost od: 15. října 1990    Zrušeno : 02.11.1998
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství
Účinnost od: 15. října 1990    Zrušeno : 02.11.1998
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství
Účinnost od: 24. listopadu 1990    Zrušeno : 12.11.2000
Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
čá. 070/1990 Sb. rozeslána 11. října 1990
Účinnost od: 11. října 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 11. října 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 11. října 1990
Oznámení federálního ministerstva hospodářství, ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a ministerstva hospodářství Slovenské republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje §5 výnosu ve věci prémiového spoření mladých pro učně učebního oboru horník z prostředků organizací
Účinnost od: 11. října 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání
Účinnost od: 11. října 1990
Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
Účinnost od: 11. října 1990
Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989
Účinnost od: 15. října 1990
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České
Účinnost od: 11. října 1990    Zrušeno : 01.08.1993
Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 10.01.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření
Účinnost od: 11. října 1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990
čá. 069/1990 Sb. rozeslána 10. října 1990
Účinnost od: 10. října 1990
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 10. října 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 10. října 1990    Zrušeno : 01.06.1994
Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o době osobní očisty horníků po skončení práce v podzemí
Účinnost od: 15. října 1990
Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní republiky
Účinnost od: 1. listopadu 1990
Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
čá. 068/1990 Sb. rozeslána 1. října 1990
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
čá. 067/1990 Sb. rozeslána 28. září 1990
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 21.11.1990
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
Účinnost od: 28. září 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Slovenského banského úradu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie
Účinnost od: 28. září 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré všeobecné záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu
Účinnost od: 28. září 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství
Účinnost od: 28. září 1990
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos, kterým se pro pracovníky trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti federálního ministerstva obrany upravují některé náhrady podle vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách
Účinnost od: 2. července 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mokřadech mající mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně
Účinnost od: 15. srpna 1990    Zrušeno : 23.07.2004
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 25. června 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkov
Účinnost od: 28. září 1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 363/1990 Sb.
čá. 066/1990 Sb. rozeslána 28. září 1990
Účinnost od: 5. září 1990    Zrušeno : 01.09.1991
Oznámenie Ministerstva financí Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 21.11.1990
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
Účinnost od: 28. září 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava, ktorou sa vydává rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategorie
Účinnost od: 28. září 1990
Oznámení federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
čá. 065/1990 Sb. rozeslána 27. září 1990
Účinnost od: 27. září 1990
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy
Účinnost od: 27. září 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky
Účinnost od: 1. listopadu 1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
Účinnost od: 15. října 1990    Zrušeno : 01.11.1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon o rodičovském příspěvku
čá. 064/1990 Sb. rozeslána 20. září 1990
Účinnost od: 5. října 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike
Účinnost od: 5. října 1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
Účinnost od: 5. října 1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
Účinnost od: 5. října 1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním
Účinnost od: 20. září 1990    Zrušeno : 07.09.1992
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 20. září 1990    Zrušeno : 29.11.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt
Účinnost od: 20. září 1990    Zrušeno : 01.01.1997
Nařízení vlády České republiky o poskytování dotací soukromým školám
Účinnost od: 1. ledna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií
Účinnost od: 23. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Účinnost od: 20. září 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 063/1990 Sb. rozeslána 17. září 1990
Účinnost od: 17. září 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
čá. 062/1990 Sb. rozeslána 14. září 1990
Účinnost od: 13. září 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj
čá. 061/1990 Sb. rozeslána 6. září 1990
Účinnost od: 6. září 1990    Zrušeno : 01.07.1992
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 21. září 1990
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
Účinnost od: 21. září 1990
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce
Účinnost od: 21. září 1990
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
Účinnost od: 6. září 1990    Zrušeno : 26.10.1995
Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
čá. 060/1990 Sb. rozeslána 6. září 1990
Účinnost od: 10. září 1990    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška federálního ministerstva financí o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní republiky za devizové prostředky
Účinnost od: 23. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
čá. 059/1990 Sb. rozeslána 5. září 1990
Účinnost od: 20. září 1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 5. září 1990    Zrušeno : 01.07.1992
Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 24. listopadu 1990    Zrušeno : 12.11.2000
Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)
čá. 058/1990 Sb. rozeslána 30. srpna 1990
Účinnost od: 30. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydává platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád)
Účinnost od: 30. srpna 1990    Zrušeno : 01.04.1991
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
Účinnost od: 30. srpna 1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
Účinnost od: 30. srpna 1990    Zrušeno : 01.02.1991
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním
čá. 057/1990 Sb. rozeslána 29. srpna 1990
Účinnost od: 1. října 1990
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 17 Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování
Účinnost od: 1. října 1990
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 16 Ochrana životního prostředí svazek I - Hluk letadel
Účinnost od: 26. ledna 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o kulturní spolupráci
Účinnost od: 15. září 1990
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., vyhlášky č. 4/1976 Sb. a vyhlášky č. 74/1985 Sb.
Účinnost od: 29. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady
čá. 056/1990 Sb. rozeslána 28. srpna 1990
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování a dalších náležitostech pracovníků Státního leteckého útvaru
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 27.05.1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. srpna 1990    Zrušeno : 22.09.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.01.1999
Nařízení vlády České republiky o akreditační komisi
Účinnost od: 28. srpna 1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o změnách v organizaci Vysoké školy múzických umění v Bratislavě
Účinnost od: 28. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia)
Účinnost od: 28. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
čá. 055/1990 Sb. rozeslána 28. srpna 1990
Účinnost od: 28. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí
čá. 054/1990 Sb. rozeslána 27. srpna 1990
Účinnost od: 27. srpna 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy
Účinnost od: 27. srpna 1990    Zrušeno : 19.07.2000
Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění dálnopisný řád
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 01.07.2000
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o tonážní značce na československých námořních lodích
Účinnost od: 1. srpna 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Švédska o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 15. července 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
Účinnost od: 1. července 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo
Účinnost od: 15. června 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 27. srpna 1990    Zrušeno : 25.10.1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 90/1989 Sb. a č. 251/1990 Sb.
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkov za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb.
čá. 053/1990 Sb. rozeslána 15. srpna 1990
Účinnost od: 15. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydává platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
Účinnost od: 15. srpna 1990
Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
Účinnost od: 15. srpna 1990
Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu pro provádění a organizaci trhacích prací v rámci resortu ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
Účinnost od: 15. srpna 1990
Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje instrukce o stejnokrojích pro pracovníky lesního hospodářství
Účinnost od: 15. srpna 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
Účinnost od: 15. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům
Účinnost od: 4. května 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vnitrozemské vodní dopravě
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.03.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče
čá. 052/1990 Sb. rozeslána 15. srpna 1990
Účinnost od: 15. srpna 1990
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.07.2000
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odborné způsobilosti a oprávnění k výkonu funkce členů lodních posádek československých námořních lodí
Účinnost od: 20. dubna 1990    Zrušeno : 09.06.2005
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice
Účinnost od: 15. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
čá. 051/1990 Sb. rozeslána 10. srpna 1990
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení hlavního arbitra České a Slovenské Federativní Republiky o vydání opatření o určení příslušnosti pro rozhodování sporů o výstavbě jaderných elektráren Temelín a Mochovce
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VI. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Účinnost od: 10. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárských čakateľov
Účinnost od: 1. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
Účinnost od: 10. srpna 1990    Zrušeno : 01.09.1994
Vyhláška federálního ministerstva financí, Státní banky československé a federálního ministerstva zahraničního obchodu o povolování majetkových účastí na podnikání v zahraničí a převodů majetkových podílů devizových tuzemců na zahraniční právnické osobě s podnikatelskou činností na devizové cizozemce
čá. 050/1990 Sb. rozeslána 31. července 1990
Účinnost od: 31. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky
Účinnost od: 31. července 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění směrnice o poskytování obvodních zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování pracovníků v Agrobance a. s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Účinnost od: 31. července 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 27.05.1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 01.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. a vyhlášky č. 39/1988 Sb.
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. a vyhlášky č. 38/1988 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb. Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 31.05.1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb.
čá. 049/1990 Sb. rozeslána 27. července 1990
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí a cen Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 39/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích
Účinnost od: 14. března 1990    Zrušeno : 15.04.1992
Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 048/1990 Sb. rozeslána 20. července 1990
Účinnost od: 31. července 1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 20. července 1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
Účinnost od: 20. července 1990    Zrušeno : 01.02.1991
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce
Účinnost od: 20. července 1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
Účinnost od: 20. července 1990    Zrušeno : 08.12.1992
Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění
Účinnost od: 20. července 1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
čá. 047/1990 Sb. rozeslána 19. července 1990
Účinnost od: 3. srpna 1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění
Účinnost od: 3. srpna 1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o vyčleňování příslušníku Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
Účinnost od: 3. srpna 1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o státním vyrovnávacím příspěvku
Účinnost od: 3. srpna 1990
Usnesení federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška o konaní pri udelovaní vedeckých hodností
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona oznalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb.
Účinnost od: 19. července 1990    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
Účinnost od: 19. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., zákona č. 91/1977 Sb. a zákona č. 164/1990 Sb.
Účinnost od: 19. července 1990
Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
Účinnost od: 19. července 1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
Účinnost od: 19. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Sloveské Federativní Republiky
Účinnost od: 19. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
Účinnost od: 24. listopadu 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů
čá. 046/1990 Sb. rozeslána 13. července 1990
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo jednotlivě hospodařícím rolníkům pro potřeby svého hospodářství nakupovat některé druhy výrobků za ceny bez daně z obratu
Účinnost od: 28. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133/1990 Zb.
Účinnost od: 28. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátného vyrovnávacieho príspevku
Účinnost od: 28. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
Účinnost od: 28. července 1990
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
Účinnost od: 28. července 1990
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
Účinnost od: 28. července 1990
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, kterým je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
Účinnost od: 28. července 1990
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
Účinnost od: 13. července 1990    Zrušeno : 15.10.1991
Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání okresních a krajských soudů, státní notáře, justiční a notářské čekatele
Účinnost od: 13. července 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro státní arbitry a arbitrážní čekatele krajských státních arbitráží v České republice
Účinnost od: 13. července 1990    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele krajské a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České republice
Účinnost od: 10. května 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské kulturní úmluvy
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Účinnost od: 1. srpna 1990
Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
čá. 045/1990 Sb. rozeslána 9. července 1990
Účinnost od: 9. července 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštní úpravě náhrad cestovních výdajů pracovníků přijatých ze Slovenské socialistické republiky do aparátu federálních institucí
Účinnost od: 9. července 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků Investiční banky.
Účinnost od: 25. května 1990    Zrušeno : 23.04.1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
Účinnost od: 9. července 1990    Zrušeno : 01.05.1994
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví
Účinnost od: 9. července 1990
Nařízení vlády České a Slovenské Republiky o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru
čá. 044/1990 Sb. rozeslána 9. července 1990
Účinnost od: 9. července 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos FMHTS, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 9. července 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos FMEP, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 10. července 1990
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o Chránenej krajinnej oblasti Latorica
Účinnost od: 9. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva financií Sloveskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
Účinnost od: 9. července 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb.
čá. 043/1990 Sb. rozeslána 29. června 1990
Účinnost od: 29. června 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Opatření ministerstva financí, cen a mezd České republiky o úlevách u soudních poplatků
Účinnost od: 1. června 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy
Účinnost od: 29. června 1990    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.03.1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.07.1996
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 27.05.1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
čá. 042/1990 Sb. rozeslána 29. června 1990
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 27.05.1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob
Účinnost od: 29. června 1990    Zrušeno : 01.03.1996
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech a některé další předpisy o nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.10.1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 29.11.1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost
Účinnost od: 29. června 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti
čá. 041/1990 Sb. rozeslána 18. června 1990
Účinnost od: 18. června 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy
Účinnost od: 18. června 1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
Účinnost od: 18. června 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.09.1996
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
Účinnost od: 9. července 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 19.02.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
Účinnost od: 18. června 1990    Zrušeno : 01.08.1995
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
Účinnost od: 18. června 1990    Zrušeno : 01.01.2021
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 20.06.1996
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 89/1990 Sb.)
čá. 040/1990 Sb. rozeslána 18. června 1990
Účinnost od: 18. června 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 26.04.1991
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 039/1990 Sb. rozeslána 15. června 1990
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance
Účinnost od: 15. června 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 21.09.2001
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zřízení a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky ve Vídni a Rakouského kulturního institutu v Praze
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 10.03.1992
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
Účinnost od: 15. června 1990    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášek č. 181/1988 Sb. a č. 224/1988 Sb.
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
Účinnost od: 15. června 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 169/1989 Sb., kterou se provádí devizový zákon
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení
Účinnost od: 15. června 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 15.04.1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 038/1990 Sb. rozeslána 11. června 1990
Účinnost od: 9. července 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo V. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Účinnost od: 11. června 1990    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů
Účinnost od: 15. června 1990    Zrušeno : 24.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb.
Účinnost od: 11. června 1990    Účinnost do :01.04.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
čá. 037/1990 Sb. rozeslána 30. května 1990
Účinnost od: 29. května 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
Účinnost od: 30. května 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
čá. 036/1990 Sb. rozeslána 29. května 1990
Účinnost od: 24. května 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Účinnost od: 13. června 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác pre, výkon ktorých je nevyhnuté uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľně
Účinnost od: 29. května 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
Účinnost od: 3. dubna 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry
Účinnost od: 29. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 01.06.1994
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce
Účinnost od: 29. května 1990
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa
Účinnost od: 29. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
Účinnost od: 1. září 1990
Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.07.1996
Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované
Účinnost od: 29. května 1990    Zrušeno : 08.12.1992
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění
Účinnost od: 29. května 1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku
čá. 035/1990 Sb. rozeslána 18. května 1990
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 05.03.1992
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 09.08.2000
Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky
Účinnost od: 1. července 1990
Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 01.01.2017
Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.07.2017
Zákon České národní rady o přestupcích
čá. 034/1990 Sb. rozeslána 18. května 1990
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 137/1983 Zb.
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 07.06.1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 28.08.1990
Zákon Slovenskej národnej rady o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o lotériách a iných podobných hrách
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky
čá. 033/1990 Sb. rozeslána 18. května 1990
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Účinnost od: 3. června 1990
Usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o obnovení moravsko-slezské samosprávy
Účinnost od: 3. června 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Rozkaz prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 1. května 1990 Změna názvu vojenské vysoké školy
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 28.02.2001
Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky - hlavního hygienika České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 26.03.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o vybírání smluvního cla ze zboží dováženého ze států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod
Účinnost od: 18. května 1990    Zrušeno : 19.01.1999
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
Účinnost od: 31. července 1990
Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
čá. 032/1990 Sb. rozeslána 18. května 1990
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody
Účinnost od: 1. července 1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
čá. 031/1990 Sb. rozeslána 18. května 1990
Účinnost od: 18. května 1990    Účinnost do :01.04.1991
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
čá. 030/1990 Sb. rozeslána 18. května 1990
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa
Účinnost od: 1. června 1990
Zákon, kterým se zrušuje zákon č.68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a který se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1999
Zákon o vysokých školách
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
čá. 029/1990 Sb. rozeslána 10. května 1990
Účinnost od: 1. září 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Rozkaz prezidenta Československé federativní republiky ze dne 13. dubna 1990 Studijní obory na Vysoké vojenské pedagogické škole v Bratislavě
Účinnost od: 15. května 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách
Účinnost od: 10. května 1990
Zákon o občanských komisích působících v resortech ministerstva vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 01.01.1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře
Účinnost od: 10. května 1990    Zrušeno : 09.08.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. května 1990
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace
Účinnost od: 10. května 1990    Zrušeno : 01.07.2017
Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 10. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb.
Účinnost od: 10. května 1990
Zákon o bohosloveckých fakultách
Účinnost od: 15. května 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o zemědělském družstevnictví
Účinnost od: 10. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb.
Účinnost od: 10. května 1990    Zrušeno : 31.12.1992
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu
Účinnost od: 10. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
Účinnost od: 10. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb.
čá. 028/1990 Sb. rozeslána 28. dubna 1990
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 10.06.1992
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky
Účinnost od: 28. dubna 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava, ktorou sa vydává rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategorie
Účinnost od: 28. dubna 1990    Zrušeno : 08.10.1993
Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o obsazování některých funkcí konkursem
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 30.11.1992
Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví období s nižší potřebou práce
Účinnost od: 28. dubna 1990    Zrušeno : 21.05.1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků ve státním podniku Československý armádní film
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a výrobních hospodářských organizací v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. nebo II. pracovní kategorie
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení v Československé akademii věd
Účinnost od: 28. dubna 1990    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi
Účinnost od: 27. dubna 1990    Zrušeno : 10.06.1994
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 23.01.1992
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
Účinnost od: 1. srpna 1990    Zrušeno : 01.05.1993
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 10 Kčs
čá. 027/1990 Sb. rozeslána 28. dubna 1990
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.10.1990
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 27.05.1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 28. dubna 1990
Vyhláška ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
Účinnost od: 28. dubna 1990
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 22.04.1993
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
Účinnost od: 1. května 1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu
čá. 026/1990 Sb. rozeslána 27. dubna 1990
Účinnost od: 27. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 11.12.1991
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 01.07.1996
Zákon České národní rady o advokacii
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů
Účinnost od: 1. května 1990
Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 31.12.2002
Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
čá. 025/1990 Sb. rozeslána 23. dubna 1990
Účinnost od: 8. května 1990    Zrušeno : 31.12.1992
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o určení počtu poslanců Sněmovny lidu volených na území národních republik
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.06.1994
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů
Účinnost od: 23. dubna 1990
Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
Účinnost od: 1. července 1990
Zákon o soudní rehabilitaci
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.08.1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
Účinnost od: 23. dubna 1990
Zákon o zásluhách M. R. Štefánika
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Účinnost od: 23. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 024/1990 Sb. rozeslána 23. dubna 1990
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 24.06.1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.07.1997
Zákon o státním podniku
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb.
Účinnost od: 23. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani
čá. 023/1990 Sb. rozeslána 23. dubna 1990
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon o soukromém podnikání občanů
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o akciových společnostech
čá. 022/1990 Sb. rozeslána 23. dubna 1990
Účinnost od: 1. května 1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
čá. 021/1990 Sb. rozeslána 23. dubna 1990
Účinnost od: 23. dubna 1990    Zrušeno : 31.12.1992
Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 23. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky
Účinnost od: 23. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
čá. 020/1990 Sb. rozeslána 30. března 1990
Účinnost od: 30. března 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. dubna 1990
Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných školách a zvláštních odborných učilištích
Účinnost od: 1. července 1990    Zrušeno : 07.09.1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem
Účinnost od: 30. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe
Účinnost od: 30. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
Účinnost od: 30. března 1990    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
Účinnost od: 30. března 1990
Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
Účinnost od: 30. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1990    Účinnost do :01.01.1991
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
čá. 019/1990 Sb. rozeslána 29. března 1990
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.10.1990
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
Účinnost od: 29. března 1990    Zrušeno : 01.04.1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.
Účinnost od: 1. června 1990    Zrušeno : 01.12.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
Účinnost od: 29. března 1990
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
Účinnost od: 29. března 1990    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
Účinnost od: 29. března 1990    Zrušeno : 14.03.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
Účinnost od: 29. března 1990
Zákon o právu petičním
Účinnost od: 29. března 1990
Zákon o právu shromažďovacím
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o sdružování občanů
Účinnost od: 1. dubna 1990    Účinnost do :01.01.1991
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990
Účinnost od: 29. března 1990    Zrušeno : 23.04.1990
Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky
čá. 018/1990 Sb. rozeslána 16. března 1990
Účinnost od: 31. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady
Účinnost od: 16. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
Účinnost od: 16. března 1990    Zrušeno : 01.10.1992
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady
čá. 017/1990 Sb. rozeslána 14. března 1990
Účinnost od: 14. března 1990    Zrušeno : 10.06.1992
Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciach kultúry riadených národnými výbormi
Účinnost od: 6. června 1988
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu
Účinnost od: 13. února 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.
Účinnost od: 14. března 1990
Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 14. března 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Zákon o civilní službě
Účinnost od: 14. března 1990    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon
čá. 016/1990 Sb. rozeslána 13. března 1990
Účinnost od: 5. března 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. února 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 2. ledna 1990    Zrušeno : 17.07.2003
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice
Účinnost od: 13. března 1990    Zrušeno : 05.10.2001
Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
Účinnost od: 13. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
Účinnost od: 13. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky
Účinnost od: 13. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady
Účinnost od: 13. března 1990    Zrušeno : 05.06.1992
Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
čá. 015/1990 Sb. rozeslána 13. března 1990
Účinnost od: 12. února 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.02.1998
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
čá. 014/1990 Sb. rozeslána 13. března 1990
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
čá. 013/1990 Sb. rozeslána 6. března 1990
Účinnost od: 6. března 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
Účinnost od: 21. března 1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady
Účinnost od: 21. března 1990
Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle
Účinnost od: 6. března 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o deputátním uhlí a dříví
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 18.05.1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje
Účinnost od: 6. března 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení §295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.09.1992
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o školách v prírode
Účinnost od: 6. března 1990    Účinnost do :01.01.1993
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1990 až 1992
Účinnost od: 6. března 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon České národní rady o volbách do České národní rady
Účinnost od: 6. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky
čá. 012/1990 Sb. rozeslána 5. března 1990
Účinnost od: 20. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1990 číslo 73 o udelení amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prerokúvanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky
Účinnost od: 5. března 1990    Zrušeno : 24.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. a č. 4/1990 Sb.
čá. 011/1990 Sb. rozeslána 1. března 1990
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 01.10.1992
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 01.03.1996
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu
Účinnost od: 1. března 1990
Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon o volbách do Federálního shromáždění
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
Účinnost od: 1. března 1990
Ústavní zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů
čá. 010/1990 Sb. rozeslána 20. února 1990
Účinnost od: 7. března 1990
Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990
Účinnost od: 7. března 1990
Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990
Účinnost od: 7. března 1990
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 16. února 1990
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu
Účinnost od: 15. března 1990    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o projektové přípravě staveb
Účinnost od: 20. února 1990    Zrušeno : 01.09.1993
Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.04.1991
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 31.05.1991
Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
Účinnost od: 20. února 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích
Účinnost od: 1. října 1990    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví některé podmínky k zajištění bezpečného a plynulého provozu zdvihacích zařízení pro manipulaci s kontejnery ISO řady 1
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
Účinnost od: 20. února 1990    Zrušeno : 01.10.1990
Zákon Slovenskej národnej rady o udelovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky.
čá. 009/1990 Sb. rozeslána 20. února 1990
Účinnost od: 15. února 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd ČSR a ministerstva financí, cen a mezd SSR o smluvních cenách
čá. 008/1990 Sb. rozeslána 1. února 1990
Účinnost od: 1. února 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti
Účinnost od: 1. února 1990
Oznámení ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o vydání výnosu, kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky
Účinnost od: 1. února 1990    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.08.1991
Vyhláška Státní banky československé o odměnách za poskytování peněžních služeb
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění vyhláška č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
čá. 007/1990 Sb. rozeslána 1. února 1990
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
Účinnost od: 1. února 1990    Zrušeno : 21.01.2001
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví
čá. 006/1990 Sb. rozeslána 1. února 1990
Účinnost od: 16. února 1990
Oznámení ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o vydání Přehledu změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, ve střediskových obcích a v matričních obvodech s účinnosti od 1. ledna 1989
Účinnost od: 16. února 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Postup při financování některých výdajů státních podniků a některých dalších socialistických organizací, schválený usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. ledna 1990 č. 34
Účinnost od: 15. února 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen
čá. 005/1990 Sb. rozeslána 30. ledna 1990
Účinnost od: 1. února 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva financí o kalkulaci
Účinnost od: 1. února 1990    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky
čá. 004/1990 Sb. rozeslána 23. ledna 1990
Účinnost od: 7. února 1990
Usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 15. ledna 1990 č. 18 o udělení amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
Účinnost od: 23. ledna 1990    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách
Účinnost od: 23. ledna 1990    Zrušeno : 28.06.1991
Nařízení vlády České socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
Účinnost od: 29. ledna 1990    Zrušeno : 15.04.1992
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně doby trvání základní služby
Účinnost od: 23. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
Účinnost od: 23. ledna 1990    Zrušeno : 01.11.1991
Zákon o politických stranách
Účinnost od: 23. ledna 1990    Účinnost do :01.04.1990
Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů
Účinnost od: 1. února 1990    Zrušeno : 19.07.1990
Ústavní zákon o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
čá. 003/1990 Sb. rozeslána 12. ledna 1990
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů
Účinnost od: 12. ledna 1990    Zrušeno : 01.07.1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
Účinnost od: 12. ledna 1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
Účinnost od: 12. ledna 1990    Zrušeno : 30.04.1991
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
Účinnost od: 12. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb.
Účinnost od: 12. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov
čá. 002/1990 Sb. rozeslána 8. ledna 1990
Účinnost od: 1. března 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy
Účinnost od: 8. ledna 1990    Zrušeno : 24.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve znění vyhlášky č. 1/1987 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1990    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny
Účinnost od: 10. ledna 1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990
čá. 001/1990 Sb. rozeslána 2. ledna 1990
Účinnost od: 2. ledna 1990    Zrušeno : 01.10.1990
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
Účinnost od: 17. ledna 1990    Zrušeno : 31.12.2003
Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 29. prosince 1989 Změny ve vojenském školství
Účinnost od: 17. ledna 1990
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 1. ledna 1990
Zavřít
MENU