Sbírka předpisů 1989

čá. 041/1989 Sb. rozeslána 30. prosince 1989
Účinnost od: 30. prosince 1989    Zrušeno : 01.02.2001
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 5. srpna 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Budapešťské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní
čá. 040/1989 Sb. rozeslána 30. prosince 1989
Účinnost od: 1. února 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činnosti
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o fondu kulturních a sociálních potřeb
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.02.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o regulačních odvodech v mzdové oblasti
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu
čá. 039/1989 Sb. rozeslána 30. prosince 1989
Účinnost od: 30. prosince 1989
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 15.10.1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích
Účinnost od: 1. ledna 1990
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací
čá. 038/1989 Sb. rozeslána 30. prosince 1989
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 27.12.1990
Vyhláška Státní banky československé o úvěrových vztazích socialistických organizací
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 15.04.1992
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o změně a doplnění vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona
Účinnost od: 1. ledna 1990
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pružné pracovní době
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 31.05.1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání
Účinnost od: 1. ledna 1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o zrušení některých finančněprávních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu
čá. 037/1989 Sb. rozeslána 28. prosince 1989
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška Československé komise pro atomovou energii, kterou se stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe specializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy dalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používání a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách
Účinnost od: 2. listopadu 1989    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky
Účinnost od: 28. prosince 1989    Zrušeno : 01.03.1991
Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění
Účinnost od: 28. prosince 1989
Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů
Účinnost od: 28. prosince 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
čá. 036/1989 Sb. rozeslána 28. prosince 1989
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Správy federálních hmotných rezerv o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
Účinnost od: 28. prosince 1989    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydávají vysvětlivky k celnímu sazebníku obchodního zboží
Účinnost od: 1. ledna 1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasování všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 26.06.1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informací
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 29.12.1990
Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá)
Účinnost od: 1. ledna 1990
Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 10.12.1992
Zákon České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 15.06.1995
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
čá. 035/1989 Sb. rozeslána 28. prosince 1989
Účinnost od: 1. října 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon
Účinnost od: 1. ledna 1990
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
Účinnost od: 28. prosince 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR
Účinnost od: 12. ledna 1990
Usnesení České národní rady, kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 28. prosince 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsednictva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
Účinnost od: 28. prosince 1989
Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky)
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Devizový zákon
Účinnost od: 28. prosince 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
čá. 034/1989 Sb. rozeslána 22. prosince 1989
Účinnost od: 1. dubna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 22. prosince 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 22. prosince 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům
Účinnost od: 1. února 1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.02.1992
Zákon o bankách a spořitelnách
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o odvodech do státního rozpočtu
čá. 033/1989 Sb. rozeslána 15. prosince 1989
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 09.04.1992
Vyhláška Státní banky československé o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnění úloh požiarnej ochrany
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
Účinnost od: 1. ledna 1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice
Účinnost od: 8. prosince 1989
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. prosince 1989
čá. 032/1989 Sb. rozeslána 14. prosince 1989
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků v malých organizacích
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změně a doplnění vyhlášky č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zabezpečení obranyschopnosti státu
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek
čá. 031/1989 Sb. rozeslána 30. listopadu 1989
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
Účinnost od: 15. prosince 1989
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého
Účinnost od: 15. prosince 1989
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.06.1994
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1992
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací
Účinnost od: 30. listopadu 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky
čá. 030/1989 Sb. rozeslána 28. listopadu 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 28. listopadu 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.02.2001
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a odrůd rostlin a zvířat
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.02.2001
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.02.2001
Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 10.12.1992
Zákon o Sbírce zákonů
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.02.1992
Zákon o Státní bance československé
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
čá. 029/1989 Sb. rozeslána 27. listopadu 1989
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon
Účinnost od: 10. října 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích
Účinnost od: 17. února 1989    Zrušeno : 02.12.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
Účinnost od: 27. listopadu 1989    Zrušeno : 28.12.1989
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromažděnia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
Účinnost od: 12. prosince 1989    Zrušeno : 12.01.1990
Usnesení České národní rady k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
čá. 028/1989 Sb. rozeslána 30. října 1989
Účinnost od: 1. prosince 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1989    Zrušeno : 01.09.2004
Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu
Účinnost od: 1. prosince 1989
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 12.11.1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích
Účinnost od: 2. listopadu 1989    Zrušeno : 24.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 1989    Zrušeno : 24.11.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 21.03.1994
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb., o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
čá. 027/1989 Sb. rozeslána 18. října 1989
Účinnost od: 18. října 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. prosince 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
Účinnost od: 1. prosince 1989    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice
Účinnost od: 18. října 1989    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev
Účinnost od: 17. února 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci
Účinnost od: 26. března 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy
Účinnost od: 18. října 1989    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
Účinnost od: 2. listopadu 1989    Zrušeno : 01.07.1992
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 58 (Plzeň - město XV)
Účinnost od: 2. listopadu 1989    Zrušeno : 01.07.1992
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 116 a č. 160
čá. 026/1989 Sb. rozeslána 29. září 1989
Účinnost od: 1. listopadu 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 5. září 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1989    Zrušeno : 21.01.2001
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provou), v části nákladů českého vydání
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Účinnost od: 1. října 1989    Zrušeno : 13.12.1996
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě
Účinnost od: 6. července 1989    Zrušeno : 16.12.1993
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci
čá. 025/1989 Sb. rozeslána 28. září 1989
Účinnost od: 1. října 1989    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 21.01.2001
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
čá. 024/1989 Sb. rozeslána 25. září 1989
Účinnost od: 25. září 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 25. září 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. května 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 5. července 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou
Účinnost od: 16. června 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou
čá. 023/1989 Sb. rozeslána 31. srpna 1989
Účinnost od: 31. srpna 1989
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 13/1988 Sb., o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb
Účinnost od: 20. března 1989    Zrušeno : 11.09.1998
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 16. června 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
Účinnost od: 16. května 1989    Zrušeno : 11.09.1998
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci
Účinnost od: 27. září 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky
Účinnost od: 31. srpna 1989    Zrušeno : 27.08.1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb.
Účinnost od: 16. září 1989
Pravidla hospodářského mechanismu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků, schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. června 1989 č. 175
Účinnost od: 31. srpna 1989    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač
čá. 022/1989 Sb. rozeslána 31. července 1989
Účinnost od: 31. července 1969
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 31. července 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1989    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků
Účinnost od: 1. září 1989    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků
Účinnost od: 30. března 1989    Zrušeno : 02.12.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělávání a o udělování vědeckých hodností, vydávaných v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice
Účinnost od: 1. srpna 1989    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
Účinnost od: 15. srpna 1989    Zrušeno : 06.03.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 171
Účinnost od: 1. září 1989    Zrušeno : 01.02.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o kolektivních smlouvách
Účinnost od: 1. srpna 1989    Zrušeno : 01.01.1992
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinném projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů a konkretizaci závazných výstupů státního plánu u dodávek produkce
čá. 021/1989 Sb. rozeslána 31. července 1989
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 020/1989 Sb. rozeslána 24. července 1989
Účinnost od: 1. září 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 24. července 1989    Zrušeno : 01.06.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejich uživatelů (poštovní řád)
čá. 019/1989 Sb. rozeslána 30. června 1989
Účinnost od: 1. ledna 1990    Zrušeno : 01.08.2002
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. června 1989    Zrušeno : 16.01.1992
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného výdělku, v českém a slovenském vydání
Účinnost od: 1. září 1989    Zrušeno : 27.07.2005
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
Účinnost od: 1. srpna 1989    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla
Účinnost od: 1. července 1989    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
Účinnost od: 15. července 1989    Zrušeno : 06.03.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 137 (Znojmo)
Účinnost od: 15. července 1989    Zrušeno : 06.03.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 38 (Nymburk)
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 018/1989 Sb. rozeslána 29. června 1989
Účinnost od: 1. srpna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1989
Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
Účinnost od: 1. července 1989    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
Účinnost od: 1. července 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o organizaci Československé státní dráhy
Účinnost od: 1. července 1989    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o národohospodářském plánování
čá. 017/1989 Sb. rozeslána 23. června 1989
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. června 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. června 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. června 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
Účinnost od: 1. srpna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
Účinnost od: 1. července 1989
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
Účinnost od: 1. července 1989
Vyhláška federálního ministerstva financí o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti
čá. 016/1989 Sb. rozeslána 15. června 1989
Účinnost od: 11. ledna 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách
Účinnost od: 1. prosince 1988    Zrušeno : 21.09.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rostlin
čá. 015/1989 Sb. rozeslána 25. května 1989
Účinnost od: 1. června 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1989    Zrušeno : 01.04.2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy
Účinnost od: 1. září 1989    Zrušeno : 20.02.1992
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o domovech mládeže spravovaných krajskými národními výbory
Účinnost od: 9. června 1989    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 29 (okr. Děčín) a č. 105 (okr. Louny)
Účinnost od: 9. června 1989    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 207 (Praha 5 - sídliště Barrandov I)
Účinnost od: 9. června 1989    Zrušeno : 06.03.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 93 (Louny - východ) a č. 150 (Prostějov)
Účinnost od: 1. června 1989
Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Účinnost od: 1. června 1989
Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
čá. 014/1989 Sb. rozeslána 25. května 1989
Účinnost od: 1. května 1989    Zrušeno : 01.07.2000
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Výnos Federálního ministerstva dopravy a spojů č. 19 404/1988-0320 o odměňování posádek československých námořních lodí
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 25. května 1989
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, v slovenském vydání
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.02.1991
Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 013/1989 Sb. rozeslána 17. května 1989
Účinnost od: 1. července 1989
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
čá. 012/1989 Sb. rozeslána 4. května 1989
Účinnost od: 1. července 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťování nerastov
Účinnost od: 19. května 1989    Zrušeno : 01.03.1990
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 133 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 011/1989 Sb. rozeslána 5. dubna 1989
Účinnost od: 5. dubna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 5. dubna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 5. dubna 1989    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu vývozu některých plastických trhavin
Účinnost od: 1. července 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
Účinnost od: 5. dubna 1989    Zrušeno : 01.10.1992
Zákon Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady
Účinnost od: 5. dubna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
Účinnost od: 5. dubna 1989    Zrušeno : 28.12.1989
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
čá. 010/1989 Sb. rozeslána 3. dubna 1989
Účinnost od: 1. února 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. dubna 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních
Účinnost od: 3. dubna 1989    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb
Účinnost od: 3. dubna 1989
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939
Účinnost od: 3. dubna 1989
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno
Účinnost od: 3. dubna 1989    Zrušeno : 01.02.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkových odvodech za neúměrný růst mezd a odměn za práci
Účinnost od: 1. července 1989    Zrušeno : 01.01.2006
Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
čá. 009/1989 Sb. rozeslána 30. března 1989
Účinnost od: 1. listopadu 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1989    Zrušeno : 01.08.1995
Zákon České národní rady o poslancích České národní rady
Účinnost od: 1. dubna 1989    Zrušeno : 01.08.1995
Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
Účinnost od: 14. dubna 1989    Zrušeno : 28.12.1989
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
čá. 008/1989 Sb. rozeslána 30. března 1989
Účinnost od: 30. března 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1989    Zrušeno : 01.02.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. března 1989    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič
Účinnost od: 1. dubna 1989    Zrušeno : 08.12.1992
Zákon o poslancích Federálního shromáždění
Účinnost od: 1. dubna 1989    Zrušeno : 01.03.1991
Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění
Účinnost od: 14. dubna 1989    Zrušeno : 01.02.1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku
čá. 007/1989 Sb. rozeslána 30. března 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
Účinnost od: 30. března 1989    Zrušeno : 23.11.1990
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 15.04.1991
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
čá. 006/1989 Sb. rozeslána 22. března 1989
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 22. března 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1989
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
Účinnost od: 6. dubna 1989    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 124 (okr. Teplice)
Účinnost od: 6. dubna 1989    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 44 (Český Těšín II)
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.08.1991
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 005/1989 Sb. rozeslána 20. března 1989
Účinnost od: 20. března 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1989
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
čá. 004/1989 Sb. rozeslána 17. března 1989
Účinnost od: 1. července 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
čá. 003/1989 Sb. rozeslána 17. února 1989
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 2. prosince 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
Účinnost od: 17. února 1989    Zrušeno : 16.03.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves
Účinnost od: 17. února 1989    Zrušeno : 28.12.1989
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
Účinnost od: 17. února 1989    Zrušeno : 28.12.1989
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
čá. 002/1989 Sb. rozeslána 14. února 1989
Účinnost od: 1. března 1989    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška předsedy Státní banky československé o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb
Účinnost od: 14. února 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Účinnost od: 1. května 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
Účinnost od: 1. března 1989    Zrušeno : 06.03.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebních obvodech č. 129 (Brno-město - východ) a č. 170 (Bruntál)
Účinnost od: 1. března 1989    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52 (Studená)
Účinnost od: 1. března 1989    Zrušeno : 01.03.1990
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu a ve volebních obvodech č. 15, 24, 53, 62, 66, 68, 92 a 118 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 14. února 1989    Zrušeno : 01.07.1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k ochraně veřejného pořádku
čá. 001/1989 Sb. rozeslána 30. ledna 1989
Účinnost od: 30. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 28. října 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského geologického úradu o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
Účinnost od: 1. dubna 1989    Zrušeno : 01.09.2004
Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
Účinnost od: 1. února 1989    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku
Účinnost od: 10. prosince 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských
Účinnost od: 7. prosince 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků
Účinnost od: 30. ledna 1989    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske
Účinnost od: 1. února 1989    Zrušeno : 24.11.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.07.1992
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.)
Účinnost od: 30. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení zvláštního příspěvku horníkům
Zavřít
MENU