Sbírka předpisů 1973

čá. 042/1973 Sb. rozeslána 28. prosince 1973
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1983
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1984
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
čá. 041/1973 Sb. rozeslána 27. prosince 1973
Účinnost od: 27. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.12.1977
Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
Účinnost od: 27. prosince 1973    Zrušeno : 01.09.1990
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 180/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1989
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
Účinnost od: 1. února 1974
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 07.06.1991
Zákon Slovenské národní rady o Matici slovenské
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1974
Účinnost od: 1. ledna 1974    Účinnost do :01.01.1975
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974
Účinnost od: 11. ledna 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 040/1973 Sb. rozeslána 20. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
čá. 039/1973 Sb. rozeslána 14. prosince 1973
Účinnost od: 1. července 1973
Občanský soudní řád (úplné znění občanského soudního řádu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 038/1973 Sb. rozeslána 13. prosince 1973
Účinnost od: 13. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.12.1977
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
Účinnost od: 1. února 1974    Zrušeno : 01.04.2002
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech označení původu výrobků
Účinnost od: 1. února 1974    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon o ochraně označení původu výrobků
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 19.04.1988
Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství
Účinnost od: 1. ledna 1974    Účinnost do :01.01.1975
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974
čá. 037/1973 Sb. rozeslána 6. prosince 1973
Účinnost od: 6. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 6. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1989
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
Účinnost od: 6. prosince 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 23 a 120
Účinnost od: 21. prosince 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 171 a 172 (Praha 8)
Účinnost od: 21. prosince 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (Slaný)
Účinnost od: 21. prosince 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 98 a 104
Účinnost od: 21. prosince 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 89
čá. 036/1973 Sb. rozeslána 30. listopadu 1973
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 035/1973 Sb. rozeslána 12. listopadu 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. listopadu 1973    Zrušeno : 01.01.1992
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 12. listopadu 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů o drátových telekomunikačních zařízení provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť
Účinnost od: 7. září 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
Účinnost od: 12. července 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy Organizace kosmických telekomunikací - Intersputnik -
Účinnost od: 27. listopadu 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru
Účinnost od: 27. listopadu 1973    Zrušeno : 31.07.1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Účinnost od: 27. listopadu 1973    Zrušeno : 18.05.1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 01.01.2002
Zákon o vodách (vodní zákon)
čá. 034/1973 Sb. rozeslána 2. listopadu 1973
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.01.1986
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 15.04.1991
Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.08.1991
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
čá. 033/1973 Sb. rozeslána 30. října 1973
Účinnost od: 30. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1973    Zrušeno : 01.07.1979
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 19. července 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik
Účinnost od: 27. dubna 1973    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
Účinnost od: 2. dubna 1973    Zrušeno : 27.02.1998
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem
Účinnost od: 19. prosince 1972    Zrušeno : 08.07.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím
Účinnost od: 17. června 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě
Účinnost od: 27. června 1973    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou a Dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou
Účinnost od: 9. února 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 30. října 1973    Zrušeno : 21.04.1988
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 032/1973 Sb. rozeslána 12. října 1973
Účinnost od: 1. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 12. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. srpna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Účinnost od: 6. června 1972    Zrušeno : 30.10.2002
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik
Účinnost od: 5. února 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 3. července 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích
Účinnost od: 20. července 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou
Účinnost od: 15. října 1973    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích
Účinnost od: 1. listopadu 1973    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb.
Účinnost od: 27. října 1973
Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 27. září 1973 č. 284
Účinnost od: 12. října 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 109
Účinnost od: 27. října 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 185 (Vítkov - Severomoravský kraj)
Účinnost od: 27. října 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 123 (Praha 8)
čá. 031/1973 Sb. rozeslána 10. října 1973
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.07.1990
Trestní zákon (úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 030/1973 Sb. rozeslána 1. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. března 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1973    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další místní národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně
Účinnost od: 1. listopadu 1973    Zrušeno : 21.03.1994
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
Účinnost od: 1. října 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Slovenský kras
Účinnost od: 1. října 1973    Zrušeno : 01.07.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 500 Kčs
Účinnost od: 1. října 1973    Zrušeno : 01.07.1993
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs
Účinnost od: 1. října 1973    Zrušeno : 31.07.1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 1. října 1973    Zrušeno : 18.05.1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ÚV KSČ a ÚV KSS
čá. 029/1973 Sb. rozeslána 21. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. září 1973    Zrušeno : 01.04.1979
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
Účinnost od: 1. října 1973    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
čá. 028/1973 Sb. rozeslána 14. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. září 1973    Zrušeno : 01.02.1987
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy
Účinnost od: 14. září 1973    Účinnost do :01.01.1975
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974
Účinnost od: 1. října 1973    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích
Účinnost od: 14. září 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 118 (Košice-Šaca)
čá. 027/1973 Sb. rozeslána 30. srpna 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 19. června 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 4. října 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 30. srpna 1973    Zrušeno : 01.08.1985
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 12. dubna 1973    Zrušeno : 30.04.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království
Účinnost od: 2. května 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 1. března 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador
Účinnost od: 21. března 1973    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.05.1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. února 1961, týkající se odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících
čá. 026/1973 Sb. rozeslána 22. srpna 1973
Účinnost od: 1. dubna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. srpna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. prosince 1971    Zrušeno : 24.02.2000
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador
Účinnost od: 11. května 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království
Účinnost od: 2. února 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách
Účinnost od: 2. května 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími
čá. 025/1973 Sb. rozeslána 10. srpna 1973
Účinnost od: 10. srpna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. srpna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1973    Zrušeno : 30.08.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy
Účinnost od: 10. srpna 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřízení právnické fakulty University Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Účinnost od: 25. srpna 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 35 (Klatovy I)
čá. 024/1973 Sb. rozeslána 30. července 1973
Účinnost od: 30. července 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1973
Účinnost od: 26. ledna 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému
Účinnost od: 27. prosince 1971    Zrušeno : 01.03.2017
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky
Účinnost od: 19. dubna 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
čá. 023/1973 Sb. rozeslána 20. července 1973
Účinnost od: 20. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací
Účinnost od: 1. srpna 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech
Účinnost od: 1. září 1973    Zrušeno : 01.08.1985
Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky
čá. 022/1973 Sb. rozeslána 16. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1973    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě
čá. 021/1973 Sb. rozeslána 3. července 1973
Účinnost od: 3. července 1973
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna
Účinnost od: 3. července 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebním obvodu č. 53
Účinnost od: 18. července 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 26 (Karlovy Vary II)
Účinnost od: 18. července 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 76 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 3. července 1973    Zrušeno : 01.05.1990
Zákon, kterým se mění zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 01.07.1991
Zákon o branné výchově
čá. 020/1973 Sb. rozeslána 29. června 1973
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.01.1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství
Účinnost od: 29. června 1973    Zrušeno : 01.01.1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zrušení vládního nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
Účinnost od: 29. června 1973    Zrušeno : 01.01.1987
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se částečně zrušuje vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
čá. 019/1973 Sb. rozeslána 25. června 1973
Účinnost od: 1. dubna 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 25. června 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. června 1973    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky č. 122/1970 Sb., o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.04.1983
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.04.1983
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
čá. 018/1973 Sb. rozeslána 12. června 1973
Účinnost od: 1. května 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. června 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 18.05.1990
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 63/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 63/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
čá. 017/1973 Sb. rozeslána 8. června 1973
Účinnost od: 8. června 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.06.2001
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 18.05.1990
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech
Účinnost od: 8. června 1973    Zrušeno : 01.09.1984
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách
Účinnost od: 8. června 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 70 - Lemešany, okres Prešov
čá. 016/1973 Sb. rozeslána 18. května 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. května 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. května 1973    Zrušeno : 01.01.1985
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 7. září 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími
Účinnost od: 1. června 1973    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o nepravidelné hromadné přepravě osob prováděné orgány Revolučního odborového hnutí
čá. 015/1973 Sb. rozeslána 4. května 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 4. května 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. května 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. května 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
Účinnost od: 1. června 1973    Zrušeno : 12.05.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
Účinnost od: 1. června 1973    Zrušeno : 01.04.2000
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
Účinnost od: 1. června 1973    Zrušeno : 01.04.2000
Zákon o pěstounské péči
Účinnost od: 1. července 1973
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
čá. 014/1973 Sb. rozeslána 3. května 1973
Účinnost od: 22. prosince 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1973
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.01.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon o ochranném dohledu
čá. 013/1973 Sb. rozeslána 30. dubna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. prosince 1972    Účinnost do :01.01.1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Irskem
Účinnost od: 30. dubna 1973    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 186/1968 Sb., o zavedení jednotné evidence pracujících
Účinnost od: 15. května 1973
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
čá. 012/1973 Sb. rozeslána 27. dubna 1973
Účinnost od: 27. dubna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 27. dubna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. září 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. května 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 14, 36, 80, 91 a 109
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o orgánech geodézie a kartografie
čá. 011/1973 Sb. rozeslána 19. dubna 1973
Účinnost od: 1. dubna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. května 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Veltrusy)
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.06.2001
Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách
Účinnost od: 1. července 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon České národní rady o orgánech geodézie a kartografie
čá. 010/1973 Sb. rozeslána 6. dubna 1973
Účinnost od: 13. října 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 2. ledna 1973    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru ve Veľkém Krtíši, kterou se určuje Městský národní výbor v okrese stavebním úřadem I. stupně
Účinnost od: 6. dubna 1973    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určuje Městský národní výbor v Lipanech stavebním úřadem I. stupně
Účinnost od: 1. března 1973    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957
Účinnost od: 26. ledna 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci
Účinnost od: 10. prosince 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích
Účinnost od: 4. prosince 1972    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy
Účinnost od: 21. dubna 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 53 (Dačice - Jihočeský kraj) a č. 33 (Zruč nad Sázavou - Středočeský kraj)
Účinnost od: 21. dubna 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 32
Účinnost od: 21. dubna 1973    Zrušeno : 15.10.1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
čá. 009/1973 Sb. rozeslána 30. března 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1973
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů
Účinnost od: 30. března 1973    Zrušeno : 01.11.1991
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly
Účinnost od: 30. března 1973    Zrušeno : 01.01.1992
Nařízení vlády České socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly
Účinnost od: 30. března 1973    Zrušeno : 17.10.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly v organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky
čá. 008/1973 Sb. rozeslána 20. března 1973
Účinnost od: 5. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. března 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. března 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podnikových archivech
Účinnost od: 1. dubna 1973    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
Účinnost od: 20. března 1973    Zrušeno : 01.01.1994
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
Účinnost od: 4. dubna 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 198 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 4. dubna 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 11 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 007/1973 Sb. rozeslána 9. března 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1973    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
Účinnost od: 24. března 1973    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
Účinnost od: 24. března 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 50 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 80 a č. 86
Účinnost od: 1. dubna 1973
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
čá. 006/1973 Sb. rozeslána 26. února 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. února 1973    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Čadci, kterou se určuje Městský národní výbor v Turzovce stavebním úřadem I. stupně
Účinnost od: 1. března 1973    Zrušeno : 28.03.1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami
Účinnost od: 8. září 1972    Zrušeno : 08.09.2003
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kooperaci mezi mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska
čá. 005/1973 Sb. rozeslána 23. února 1973
Účinnost od: 23. února 1973
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
čá. 004/1973 Sb. rozeslána 15. února 1973
Účinnost od: 15. února 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. února 1973    Zrušeno : 15.10.1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Řádu Vítězného února
čá. 003/1973 Sb. rozeslána 9. února 1973
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 9. února 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1973    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. ledna 1973    Účinnost do :01.01.1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou na období od 1. ledna 1973 do 31. prosince 1977
Účinnost od: 14. července 1972
Vyhláška federálního ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, Platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
Účinnost od: 24. února 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 63 (Byšice - Liblice) Středočeského krajského národního výboru
čá. 002/1973 Sb. rozeslána 7. února 1973
Účinnost od: 1. února 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 7. února 1973
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu
Účinnost od: 7. února 1973
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu
Účinnost od: 22. února 1973    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 106 (který zahrnuje část města Třebíče a obce Budíkovice, Pocoucov a Ptáčov) Jihomoravského krajského národního výboru
čá. 001/1973 Sb. rozeslána 15. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1973    Účinnost do :01.01.1974
Oznámení o vydání mezinárodních smluv
Oznámení o vydání mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 11.02.2003
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. října 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti železniční dopravy
Zavřít
MENU