Sbírka předpisů 1968

čá. 051/1968 Sb. rozeslána 29. prosince 1968
Účinnost od: 29. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.04.1978
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 29. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 1. prosince 1968    Zrušeno : 01.02.1976
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 15. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 1. října 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 20. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.04.1992
Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon Slovenské národní rady o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 05.04.1989
Zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady
čá. 050/1968 Sb. rozeslána 29. prosince 1968
Účinnost od: 29. prosince 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. ledna 1969
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 1. ledna 1969
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 1. ledna 1969
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 1. ledna 1969
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 7. února 1968
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
Účinnost od: 3. května 1968    Zrušeno : 27.01.1976
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou
Účinnost od: 3. ledna 1968
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965
čá. 049/1968 Sb. rozeslána 29. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 29. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 15. února 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 1. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 29. prosince 1968    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu, kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících
čá. 048/1968 Sb. rozeslána 29. prosince 1968
Účinnost od: 20. prosince 1968    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 16. prosince 1968    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 29. prosince 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Účinnost od: 29. prosince 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Účinnost od: 29. prosince 1968    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 91/1968 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
čá. 047/1968 Sb. rozeslána 27. prosince 1968
Účinnost od: 1. února 1969    Zrušeno : 01.07.1983
Zákon o věrnostním přídavku horníků
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 15.03.1976
Zákon o Kanceláři presidenta republiky
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon o městě Brně
Účinnost od: 1. ledna 1969
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.2000
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
čá. 046/1968 Sb. rozeslána 22. prosince 1968
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 22.12.1970
Zákon o federálních výborech
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1971
Ústavní zákon o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 31.12.1992
Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu
Účinnost od: 22. prosince 1968
Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích
Účinnost od: 22. prosince 1968    Zrušeno : 01.09.1978
Zákon o gymnasiích
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 15.04.1991
Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
Účinnost od: 1. ledna 1969
Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 28.05.1991
Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon o důchodové dani
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních
čá. 045/1968 Sb. rozeslána 20. prosince 1968
Účinnost od: 1. ledna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1968    Zrušeno : 01.09.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. listopadu 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. prosince 1968    Zrušeno : 01.07.1990
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb: 1. ve slovenském vydání Sbírky zákonů, v zákoně č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, 2. ve vyhlášce ministerstva financí č. 86/1968 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
Účinnost od: 20. prosince 1968
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
Účinnost od: 20. prosince 1968    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím
Účinnost od: 20. prosince 1968    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý vysokoškolský profesor"
čá. 044/1968 Sb. rozeslána 9. prosince 1968
Účinnost od: 9. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1968    Zrušeno : 04.07.2007
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 9. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se vyhlašuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 24. prosince 1968    Účinnost do :01.01.1971
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970
čá. 043/1968 Sb. rozeslána 29. listopadu 1968
Účinnost od: 24. října 1968
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se prodlužuje platnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1973
Vyhláška Úřadu pro patenty a vynálezy, kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy
Účinnost od: 29. listopadu 1968    Zrušeno : 01.01.1972
Vládní nařízení o provádění odvodů ze zisku a z přírůstku mezd a o změně a doplnění vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství
čá. 042/1968 Sb. rozeslána 19. listopadu 1968
    Zrušeno : 01.09.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 24.06.1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1968    Zrušeno : 01.01.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. listopadu 1968    Zrušeno : 11.05.1970
Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
Účinnost od: 19. listopadu 1968    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a o pobídkovém fondu
čá. 041/1968 Sb. rozeslána 4. listopadu 1968
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 08.02.1991
Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon o československé federaci
čá. 040/1968 Sb. rozeslána 31. října 1968
Účinnost od: 1. srpna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. října 1968    Zrušeno : 12.10.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1968    Zrušeno : 01.09.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1968    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1968    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. listopadu 1968    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. listopadu 1968    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
čá. 039/1968 Sb. rozeslána 25. října 1968
Účinnost od: 1. června 1968    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.07.1972
Vyhláška ministerstva dopravy o povinném vybavení některých motorových vozidel bezpečnostními pásy, přerušovaným žlutým světlem a výstražným trojúhelníkem
Účinnost od: 25. října 1968
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu
čá. 038/1968 Sb. rozeslána 16. října 1968
Účinnost od: 16. října 1968    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
Účinnost od: 16. října 1968    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu
čá. 037/1968 Sb. rozeslána 30. září 1968
Účinnost od: 19. srpna 1968    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. září 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. února 1968    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. září 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Opatření pověřence SNR pro spravedlnost, kterým se zřizují okresní soudy a státní notářství v okresech Veľký Krtíš, Košice-město, Košice-venkov, Vranov a Stará Ľubovňa
Účinnost od: 30. září 1968    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška Ústřední rady odborů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
Účinnost od: 30. září 1968    Zrušeno : 26.02.1971
Vyhláška Ústřední rady odborů o kolektivních smlouvách
Účinnost od: 30. září 1968    Zrušeno : 17.07.1970
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními
čá. 036/1968 Sb. rozeslána 26. září 1968
Účinnost od: 1. října 1968    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd
Účinnost od: 26. září 1968
Zákon o přechodné úpravě některých lhůt
Účinnost od: 26. září 1968
Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
Účinnost od: 26. září 1968    Zrušeno : 28.12.1970
Zákon o Národní frontě
Účinnost od: 26. září 1968    Zrušeno : 29.03.1990
Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků
Účinnost od: 26. září 1968    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku
čá. 035/1968 Sb. rozeslána 20. září 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. července 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. září 1968    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků
Účinnost od: 3. června 1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
Účinnost od: 20. září 1968    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o náhradách a některých dalších poměrech členů-neposlanců Slovenské národní rady
Účinnost od: 5. října 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 034/1968 Sb. rozeslána 20. srpna 1968
Účinnost od: 1. července 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1968    Zrušeno : 07.09.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. srpna 1968    Zrušeno : 01.01.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1968    Zrušeno : 01.06.1987
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. srpna 1968    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
Účinnost od: 21. června 1968    Zrušeno : 22.06.2000
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
čá. 033/1968 Sb. rozeslána 14. srpna 1968
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1968    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.06.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. května 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 14. srpna 1968
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
Účinnost od: 14. srpna 1968    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva vnitra o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
Účinnost od: 14. srpna 1968
Vládní nařízení o další změně názvů některých fakult
čá. 032/1968 Sb. rozeslána 7. srpna 1968
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu
čá. 031/1968 Sb. rozeslána 6. srpna 1968
Účinnost od: 1. dubna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. února 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Iránu
Účinnost od: 12. února 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou
čá. 030/1968 Sb. rozeslána 29. července 1968
Účinnost od: 18. června 1968    Zrušeno : 30.10.2007
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie
Účinnost od: 29. července 1968    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách
Účinnost od: 29. července 1968    Zrušeno : 06.09.1990
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady
Účinnost od: 13. srpna 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Usnesení Národního shromáždění o volbě členů České národní rady
Účinnost od: 13. srpna 1968
Usnesení Národního shromáždění o určení počtu členů České národní rady
čá. 029/1968 Sb. rozeslána 24. července 1968
Účinnost od: 26. března 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky
Účinnost od: 27. února 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka-Gönyü
Účinnost od: 24. července 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství
Účinnost od: 24. července 1968    Zrušeno : 01.01.1983
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vytvoření okresních národních výborů v nově zřízených okresech Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
čá. 028/1968 Sb. rozeslána 11. července 1968
Účinnost od: 11. července 1968    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany
Účinnost od: 1. srpna 1968    Zrušeno : 01.03.1988
Vyhláška ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí
Účinnost od: 11. července 1968
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
Účinnost od: 11. července 1968
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií
Účinnost od: 11. července 1968    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o udělování čestného titulu "Zasloužilý vojenský letec ČSSR"
Účinnost od: 11. července 1968    Zrušeno : 01.01.1972
Nařízení předsednictva Slovenské národní rady o zřizování odborů národních výborů v hlavním městě Slovenska Bratislavě
Účinnost od: 3. srpna 1968    Zrušeno : 01.01.1974
Zákon Slovenské národní rady o Matici slovenské
čá. 027/1968 Sb. rozeslána 1. července 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb.
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o některých opatřeních na úseku dani placených obyvatelstvem
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči
čá. 026/1968 Sb. rozeslána 28. června 1968
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. června 1968    Zrušeno : 01.01.1973
Vyhláška ministerstva financí o sdružování prostředků socialistických organizací
Účinnost od: 28. června 1968    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech
Účinnost od: 28. června 1968    Zrušeno : 14.03.2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
Účinnost od: 1. července 1968    Zrušeno : 15.10.1969
Ústavní zákon o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady
Účinnost od: 1. srpna 1968    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon o soudní rehabilitaci
Účinnost od: 28. června 1968    Zrušeno : 01.01.1970
Ústavní zákon, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců
čá. 025/1968 Sb. rozeslána 24. června 1968
Účinnost od: 10. června 1968    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. června 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. června 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 9. července 1968    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva školství, kterým se vyhlašuje zrušení zásad pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
Účinnost od: 24. června 1968    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
Účinnost od: 24. června 1968    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení
Účinnost od: 24. června 1968
Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky
čá. 024/1968 Sb. rozeslána 20. června 1968
Účinnost od: 25. března 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci
Účinnost od: 20. března 1968    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 11. března 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
Účinnost od: 9. dubna 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 15. dubna 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo světlo dálkové anebo obě tato světla
čá. 023/1968 Sb. rozeslána 19. června 1968
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. února 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky
Účinnost od: 19. června 1968    Zrušeno : 20.11.1992
Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem
Účinnost od: 19. června 1968
Vládní nařízení, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy
čá. 022/1968 Sb. rozeslána 18. června 1968
Účinnost od: 1. května 1968    Zrušeno : 01.01.1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. ledna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1968    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 27. května 1968    Zrušeno : 05.09.1991
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních
Účinnost od: 18. června 1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuj vyhláška č. 126/1967 Sb., o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 18. června 1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 18. června 1968
Vládní nařízení o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti
čá. 021/1968 Sb. rozeslána 10. června 1968
Účinnost od: 10. června 1968    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem
čá. 020/1968 Sb. rozeslána 21. května 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1968    Zrušeno : 19.07.1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. března 1968    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. května 1968    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1968    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)
Účinnost od: 21. května 1968    Zrušeno : 30.09.1968
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění směrnice ÚRO pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv, uveřejněné vyhláškou č. 3/1967 Sb.
Účinnost od: 10. listopadu 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
Účinnost od: 9. února 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
čá. 019/1968 Sb. rozeslána 13. května 1968
Účinnost od: 10. ledna 1968    Zrušeno : 01.09.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. května 1968    Zrušeno : 01.01.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. dubna 1968    Zrušeno : 01.01.1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1968    Zrušeno : 01.01.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. dubna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. května 1968    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
Účinnost od: 15. února 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení
Účinnost od: 13. května 1968    Zrušeno : 09.10.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
čá. 018/1968 Sb. rozeslána 9. května 1968
Účinnost od: 9. května 1968
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
čá. 017/1968 Sb. rozeslána 29. dubna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1968    Zrušeno : 01.01.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1968    Zrušeno : 01.10.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1968
Vládní nařízení o změně názvů některých fakult
Účinnost od: 29. dubna 1968    Zrušeno : 01.01.1974
Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
Účinnost od: 14. května 1968
Usnesení předsednictva Národního shromáždění o zrušení usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů a o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů
čá. 016/1968 Sb. rozeslána 24. dubna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. dubna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. dubna 1968
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 27.06.1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
čá. 015/1968 Sb. rozeslána 10. dubna 1968
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1968    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
Účinnost od: 25. dubna 1968    Účinnost do :01.01.1969
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968
Účinnost od: 10. dubna 1968    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o společných družstevních podnicích a o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy
Účinnost od: 25. dubna 1968    Zrušeno : 01.08.1971
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 014/1968 Sb. rozeslána 29. března 1968
Účinnost od: 1. března 1968    Zrušeno : 24.04.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. března 1968    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
Účinnost od: 29. března 1968    Zrušeno : 16.06.1969
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
čá. 013/1968 Sb. rozeslána 22. března 1968
Účinnost od: 22. března 1968    Zrušeno : 23.11.1990
Zákon Slovenské národní rady o hlavním městě Slovenska Bratislavě
čá. 012/1968 Sb. rozeslána 21. března 1968
Účinnost od: 1. února 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1966    Zrušeno : 01.09.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. dubna 1968    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Státní plánovací komise, kterým se vyhlašuje zrušení rámcových podmínek hospodaření podniků
Účinnost od: 1. května 1968    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou odnímá Městskému národnímu výboru v Boru, okres Tachov, působnost stavebního úřadu
Účinnost od: 10. října 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles
Účinnost od: 21. března 1968    Zrušeno : 01.08.1971
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o ztrátě funkce poslance Národního shromáždění
čá. 011/1968 Sb. rozeslána 20. března 1968
Účinnost od: 20. března 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1968    Zrušeno : 01.01.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. března 1968    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1968    Zrušeno : 13.09.1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách
Účinnost od: 1. září 1968    Zrušeno : 01.09.1970
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Účinnost od: 20. března 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Vládní nařízení, kterým se vytvářejí okresy Veĺký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ĺubovňa
čá. 010/1968 Sb. rozeslána 9. března 1968
Účinnost od: 1. března 1968    Zrušeno : 01.01.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. prosince 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1968    Zrušeno : 01.02.1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. ledna 1968    Zrušeno : 01.09.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 9. března 1968    Zrušeno : 01.09.1971
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl
Účinnost od: 9. března 1968    Zrušeno : 31.12.1992
Vyhláška ministra těžkého průmyslu, kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy
Účinnost od: 1. dubna 1968    Zrušeno : 01.12.1984
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu
Účinnost od: 1. dubna 1968    Zrušeno : 01.04.1983
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
Účinnost od: 1. dubna 1968    Zrušeno : 01.01.1987
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
Účinnost od: 1. dubna 1968    Zrušeno : 01.09.1997
Zákon o státním zkušebnictví
Účinnost od: 9. března 1968    Zrušeno : 23.11.1990
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy
Účinnost od: 9. března 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon o doplnění článku 91 ústavy
čá. 009/1968 Sb. rozeslána 5. března 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. ledna 1968    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. října 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu
Účinnost od: 23. listopadu 1967    Zrušeno : 30.10.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích
Účinnost od: 5. března 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy
Účinnost od: 5. března 1968    Zrušeno : 16.10.1968
Vyhláška ministerstva financí o státním příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968
Účinnost od: 5. března 1968
Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném
čá. 008/1968 Sb. rozeslána 1. března 1968
    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1968    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. srpna 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizacích pro hospodářskou spolupráci
Účinnost od: 29. prosince 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací
Účinnost od: 11. října 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky
čá. 007/1968 Sb. rozeslána 27. února 1968
Účinnost od: 1. ledna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1968    Zrušeno : 11.07.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 11.07.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. února 1968    Zrušeno : 01.08.1971
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve slovenském vydání Sbírky zákonů v zákoně č. 114/1967 Sb., o volbách do národních výborů
Účinnost od: 27. února 1968    Účinnost do :01.01.1971
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě majetkových sankcí v investiční výstavbě
Účinnost od: 27. února 1968    Zrušeno : 01.01.1969
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 118/1966 Sb., o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací
Účinnost od: 27. února 1968    Zrušeno : 17.03.1971
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb.
čá. 006/1968 Sb. rozeslána 15. února 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.06.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. listopadu 1967    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli
Účinnost od: 15. února 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva financí o úlevách na domovní dani
Účinnost od: 15. února 1968    Zrušeno : 01.04.1982
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
čá. 005/1968 Sb. rozeslána 31. ledna 1968
Účinnost od: 1. ledna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.07.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 23.11.1990
Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
čá. 004/1968 Sb. rozeslána 20. ledna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. ledna 1968    Zrušeno : 01.06.1987
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
Účinnost od: 8. dubna 1957    Zrušeno : 07.06.1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o prodloužení platnosti Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957
Účinnost od: 20. ledna 1968    Zrušeno : 01.12.1971
Vládní nařízení o zřizování odborů národních výborů
čá. 003/1968 Sb. rozeslána 12. ledna 1968
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních
čá. 002/1968 Sb. rozeslána 12. ledna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1968    Zrušeno : 01.07.2000
Směrnice Ministerstva zdravotnictví čj. PP-265-20. 11. 1967, ze dne 16. prosince 1967, o posuzováni zdravotní způsobilosti k práci.
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. ledna 1968    Zrušeno : 14.05.1968
Usnesení předsednictva Národního shromáždění o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů
Účinnost od: 27. ledna 1968    Zrušeno : 14.05.1968
Usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů
čá. 001/1968 Sb. rozeslána 11. ledna 1968
Účinnost od: 2. října 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království
Účinnost od: 11. ledna 1968
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v oznámení v částce 47 Sb. z roku 1967 strana 473
Účinnost od: 4. listopadu 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962
Účinnost od: 5. července 1967    Zrušeno : 18.11.1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960
Účinnost od: 4. října 1967    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
Zavřít
MENU