Sbírka předpisů 1965

čá. 061/1965 Sb. rozeslána 31. prosince 1965
Účinnost od: 31. prosince 1965
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška ministerstva hornictví o změně a doplnění vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
Účinnost od: 1. ledna 1966
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod
Účinnost od: 1. ledna 1966
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod
Účinnost od: 1. ledna 1966
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod
Účinnost od: 1. ledna 1966
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu
čá. 060/1965 Sb. rozeslána 30. prosince 1965
Účinnost od: 1. listopadu 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. listopadu 1965    Zrušeno : 01.09.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1966
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 29.12.1968
Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti
čá. 059/1965 Sb. rozeslána 29. prosince 1965
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 31.12.1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1980
Vládní nařízení o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
čá. 058/1965 Sb. rozeslána 28. prosince 1965
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.07.1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
čá. 057/1965 Sb. rozeslána 22. prosince 1965
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.06.1975
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o novém znění Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
Účinnost od: 1. ledna 1966    Účinnost do :01.01.1971
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1972
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
Účinnost od: 1. ledna 1966    Účinnost do :01.01.1967
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966
čá. 056/1965 Sb. rozeslána 16. prosince 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. prosince 1965    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Slovenské filharmonie" a "zasloužilý pracovník Slovenské filharmonie"
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.04.1992
Zákon Slovenské národní rady o působnosti Československé tiskové kanceláře na Slovensku
Účinnost od: 16. prosince 1965    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro techniku
čá. 055/1965 Sb. rozeslána 16. prosince 1965
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. prosince 1965    Zrušeno : 01.10.1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. listopadu 1965    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. prosince 1965    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1975
Vládní nařízení o organizaci výrobních hospodářských jednotek a jejich statutech
Účinnost od: 31. prosince 1965
Usnesení Národního shromáždění ke zprávě vlády o postupu obnovovacích prací k odstranění škod způsobených povodněmi na jižním Slovensku
Účinnost od: 31. prosince 1965
Usnesení Národního shromáždění ke zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období zejména z hlediska uplatňování ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964
čá. 054/1965 Sb. rozeslána 16. prosince 1965
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 17.05.1967
Vyhláška ministerstva financí o financování opatření týkajících se škod vzniklých státním organizacím nebo způsobených jimi na hmotném majetku
čá. 053/1965 Sb. rozeslána 10. prosince 1965
Účinnost od: 10. prosince 1965    Zrušeno : 01.01.1968
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 31. srpna 1965
Vyhláška ministra zahraničních věci o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B
Účinnost od: 16. července 1965    Zrušeno : 29.09.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky
čá. 052/1965 Sb. rozeslána 30. listopadu 1965
Účinnost od: 1. prosince 1965    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o ochraně volně žijících živočichů
čá. 051/1965 Sb. rozeslána 25. listopadu 1965
Účinnost od: 17. září 1965    Zrušeno : 16.09.1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 23.12.1992
Zákon o Československé tiskové kanceláři
čá. 050/1965 Sb. rozeslána 19. listopadu 1965
Účinnost od: 1. ledna 1966
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.06.1967
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 29.01.1967
Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
Účinnost od: 4. prosince 1965
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 049/1965 Sb. rozeslána 10. listopadu 1965
Účinnost od: 10. listopadu 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. srpna 1965    Zrušeno : 30.11.1990
Vyhláška ministra zahrančních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci
Účinnost od: 10. listopadu 1965    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon o Státní bance československé
Účinnost od: 10. listopadu 1965    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
Účinnost od: 10. listopadu 1965    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
Účinnost od: 10. listopadu 1965    Zrušeno : 29.04.1968
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi
Účinnost od: 10. listopadu 1965    Zrušeno : 29.04.1968
Zákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci
čá. 048/1965 Sb. rozeslána 9. listopadu 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. listopadu 1965    Zrušeno : 01.01.1968
Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření, schválená usnesením vlády ze dne 8. října 1965
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.06.1987
Vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 13.03.2002
Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury
čá. 047/1965 Sb. rozeslána 6. listopadu 1965
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.01.1970
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
čá. 046/1965 Sb. rozeslána 29. října 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1965    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu
Účinnost od: 1. listopadu 1965    Zrušeno : 01.01.1979
Vyhláška Ústřední správy energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu
Účinnost od: 29. října 1965    Zrušeno : 11.09.1972
Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs
Účinnost od: 29. října 1965    Zrušeno : 01.12.1993
Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs
čá. 045/1965 Sb. rozeslána 20. října 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. srpna 1965    Zrušeno : 01.10.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1965    Zrušeno : 01.07.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1965    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
Účinnost od: 5. července 1964
Vyhláška ministra zahraničních věci o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
Účinnost od: 1. listopadu 1965    Zrušeno : 01.04.1968
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků
čá. 044/1965 Sb. rozeslána 9. října 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. srpna 1964
Vyhláška ministra zahraničních věci o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém
Účinnost od: 9. října 1965    Zrušeno : 01.01.1969
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o zrušení povinného odprodeje sádla
čá. 043/1965 Sb. rozeslána 7. října 1965
Účinnost od: 4. září 1965    Zrušeno : 20.05.1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914
čá. 042/1965 Sb. rozeslána 23. září 1965
Účinnost od: 25. května 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1965    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu a mění obvod působnossti
Účinnost od: 1. října 1965    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se odnímá některým místním národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
Účinnost od: 23. září 1965    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další obvodní národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a o úrocích
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška Státní mzdové komise o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.1967
Vládní vyhláška o plánovitém řízení národního hospodářství
čá. 041/1965 Sb. rozeslána 25. srpna 1965
Účinnost od: 1. září 1965    Zrušeno : 01.01.1970
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím
Účinnost od: 25. srpna 1965    Zrušeno : 01.01.1971
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
čá. 040/1965 Sb. rozeslána 20. srpna 1965
Účinnost od: 20. srpna 1965    Zrušeno : 01.07.1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu
Účinnost od: 1. září 1965    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce
čá. 039/1965 Sb. rozeslána 17. srpna 1965
Účinnost od: 1. září 1965    Zrušeno : 01.09.1970
Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
čá. 038/1965 Sb. rozeslána 11. srpna 1965
Účinnost od: 11. srpna 1965
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana HUSA
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 19.06.1970
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce
Účinnost od: 1. září 1965    Zrušeno : 01.01.1972
Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad
čá. 037/1965 Sb. rozeslána 5. srpna 1965
Účinnost od: 1. září 1965    Zrušeno : 13.08.1992
Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žíjících živočichů
čá. 036/1965 Sb. rozeslána 4. srpna 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 01.05.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. května 1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
čá. 035/1965 Sb. rozeslána 26. července 1965
Účinnost od: 26. července 1965    Zrušeno : 04.06.1970
Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů
Účinnost od: 1. srpna 1965
Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.04.1984
Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.02.1966
Vládní vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/1954 Ů. l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům
Účinnost od: 26. července 1965    Zrušeno : 01.05.1967
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
Účinnost od: 26. července 1965    Zrušeno : 24.08.1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin v Ústřední správu uranového průmyslu
čá. 034/1965 Sb. rozeslána 14. července 1965
Účinnost od: 14. července 1965    Zrušeno : 01.07.1990
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.07.1974
Zákon o Sboru národní bezpečnosti
čá. 033/1965 Sb. rozeslána 30. června 1965
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.10.1992
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.10.1992
Zákon o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
čá. 032/1965 Sb. rozeslána 30. června 1965
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.07.1968
Zákon o některých změnách v nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1966    Zrušeno : 01.07.1975
Vládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce
Účinnost od: 01. ledna 1966    Zrušeno : 01.01.2007
Zákoník práce
čá. 031/1965 Sb. rozeslána 30. června 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 11.05.1970
Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.07.1991
Zákon o cestovních dokladech
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství o výbušinách
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 25.06.1992
Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
čá. 030/1965 Sb. rozeslána 30. června 1965
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.01.1994
Zákon o prokuratuře
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.01.2000
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.01.1970
Zákon, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví
Účinnost od: 1. srpna 1965
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Účinnost od: 1. srpna 1965    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.
čá. 029/1965 Sb. rozeslána 29. června 1965
Účinnost od: 14. července 1965    Účinnost do :01.01.1971
Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství
čá. 028/1965 Sb. rozeslána 25. června 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. června 1965
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 01.01.1973
Vyhláška ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 01.05.1966
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních orgnizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb.
čá. 027/1965 Sb. rozeslána 24. června 1965
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 01.07.1970
Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministra spravedlnosti o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif)
čá. 026/1965 Sb. rozeslána 1. června 1965
Účinnost od: 1. ledna 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.01.1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. března 1965    Zrušeno : 02.09.1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 1. června 1965    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců a platech funkcionářů Slovenské národní rady
čá. 025/1965 Sb. rozeslána 27. května 1965
Účinnost od: 13. prosince 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách
čá. 024/1965 Sb. rozeslána 22. května 1965
Účinnost od: 15. dubna 1965    Zrušeno : 11.10.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. května 1965
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 01.01.1970
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům
Účinnost od: 22. května 1965
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic
čá. 023/1965 Sb. rozeslána 10. května 1965
Účinnost od: 25. května 1965
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
čá. 022/1965 Sb. rozeslána 4. května 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. února 1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
čá. 021/1965 Sb. rozeslána 29. dubna 1965
Účinnost od: 29. dubna 1965    Zrušeno : 01.07.1979
Vyhláška ministerstva dopravy o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech
Účinnost od: 29. dubna 1965    Zrušeno : 16.01.1984
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
čá. 020/1965 Sb. rozeslána 17. dubna 1965
Účinnost od: 19. února 1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci
čá. 019/1965 Sb. rozeslána 8. dubna 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. dubna 1965
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 29.12.1968
Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Účinnost od: 1. července 1965    Zrušeno : 01.12.2000
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
čá. 018/1965 Sb. rozeslána 7. dubna 1965
Účinnost od: 1. května 1965    Zrušeno : 13.09.1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresních náhradách
Účinnost od: 1. května 1965    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
čá. 017/1965 Sb. rozeslána 6. dubna 1965
Účinnost od: 1. května 1965    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
Účinnost od: 1. května 1965    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Účinnost od: 1. května 1965    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
čá. 016/1965 Sb. rozeslána 5. dubna 1965
Účinnost od: 10. dubna 1965    Zrušeno : 05.06.1967
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům
Účinnost od: 5. dubna 1965    Zrušeno : 01.08.1966
Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
čá. 015/1965 Sb. rozeslána 27. března 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.01.1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. března 1965
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. Výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
Účinnost od: 27. března 1965    Zrušeno : 16.10.1968
Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o rozšíření pomoci pracovníkům v železniční dopravě při družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
čá. 014/1965 Sb. rozeslána 24. března 1965
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.04.1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. května 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky
Účinnost od: 2. prosince 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek
čá. 013/1965 Sb. rozeslána 23. března 1965
Účinnost od: 23. března 1965    Zrušeno : 15.04.1992
Vyhláška ministerstva školství a kultury o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění
čá. 012/1965 Sb. rozeslána 20. března 1965
Účinnost od: 1. dubna 1965    Zrušeno : 01.02.1967
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
čá. 011/1965 Sb. rozeslána 13. března 1965
Účinnost od: 13. března 1965    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
Účinnost od: 28. března 1965    Zrušeno : 01.01.1983
Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965
Účinnost od: 28. března 1965    Zrušeno : 01.01.1967
Zásady o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými organizacemi a pracovníky schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965
čá. 010/1965 Sb. rozeslána 12. března 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. března 1965    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací
čá. 009/1965 Sb. rozeslána 9. března 1965
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Porubě odnímá působnost stavebního úřadu
Účinnost od: 9. března 1965    Zrušeno : 01.02.1969
Vyhláška ministerstev paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, stavebnictví, Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin a Ústředního geologického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 155/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobné předpisy k provedení vládního nařízení o věrnostním přídavku horníků
Účinnost od: 9. března 1965
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky
čá. 008/1965 Sb. rozeslána 5. března 1965
Účinnost od: 2. listopadu 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a o Statutu organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall
Účinnost od: 1. února 1965    Zrušeno : 09.06.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 29. listopadu 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací
čá. 007/1965 Sb. rozeslána 3. března 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. března 1965    Zrušeno : 01.09.1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1965    Zrušeno : 01.04.1986
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků
čá. 006/1965 Sb. rozeslána 23. února 1965
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.01.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. července 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
Účinnost od: 26. listopadu 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
čá. 005/1965 Sb. rozeslána 18. února 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. února 1965
Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením vlády ze dne 14. ledna 1965
čá. 004/1965 Sb. rozeslána 12. února 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. února 1965    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
čá. 003/1965 Sb. rozeslána 30. ledna 1965
Účinnost od: 1. května 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV)
Účinnost od: 1. února 1965
Vládní nařízení o změnách názvů některých fakult
čá. 002/1965 Sb. rozeslána 20. ledna 1965
Účinnost od: 28. září 1964    Zrušeno : 28.09.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
Účinnost od: 20. ledna 1965    Zrušeno : 16.10.1968
Vyhláška ministerstva finanací, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965
čá. 001/1965 Sb. rozeslána 3. ledna 1965
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. října 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
Účinnost od: 3. ledna 1965    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška ministerstev zahraničního obchodu a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků
Zavřít
MENU