Sbírka předpisů 1956

čá. 039/1956 Sb. rozeslána 30. prosince 1956
Účinnost od: 14. září 1956
Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.04.1964
Vládní nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů
Účinnost od: 14. ledna 1957
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 038/1956 Sb. rozeslána 29. prosince 1956
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.01.1961
Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích
čá. 037/1956 Sb. rozeslána 28. prosince 1956
Účinnost od: 28. prosince 1956    Zrušeno : 24.03.1959
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 111/1955 Sb., o vodním hospodářství
čá. 036/1956 Sb. rozeslána 28. prosince 1956
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.01.1962
Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.06.1990
Zákon o organisaci tělesné výchovy
čá. 035/1956 Sb. rozeslána 27. prosince 1956
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o hospodaření s byty
čá. 034/1956 Sb. rozeslána 23. prosince 1956
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.08.1965
Zákon o prokuratuře
čá. 033/1956 Sb. rozeslána 23. prosince 1956
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.01.1962
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.01.1962
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.
čá. 032/1956 Sb. rozeslána 23. prosince 1956
Účinnost od: 23. prosince 1956    Zrušeno : 26.10.1966
Vyhláška ministra financí o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
Účinnost od: 1. ledna 1957
Zákonné opatření o těžbě rašelin
Účinnost od: 23. prosince 1956    Zrušeno : 01.01.1970
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky
čá. 031/1956 Sb. rozeslána 19. prosince 1956
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.01.1967
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.02.1962
Zákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení
čá. 030/1956 Sb. rozeslána 18. prosince 1956
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.07.1968
Vládní nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o sociálním zabezpečení
čá. 029/1956 Sb. rozeslána 17. prosince 1956
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
čá. 028/1956 Sb. rozeslána 26. listopadu 1956
Účinnost od: 1. prosince 1956    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení
čá. 027/1956 Sb. rozeslána 23. listopadu 1956
Účinnost od: 7. září 1955
Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946
Účinnost od: 23. listopadu 1956    Zrušeno : 01.04.1970
Nařízení ministra dopravy o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách
čá. 026/1956 Sb. rozeslána 24. října 1956
Účinnost od: 27. března 1956
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži
Účinnost od: 24. října 1956
Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
Účinnost od: 8. listopadu 1956    Zrušeno : 01.01.1966
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 025/1956 Sb. rozeslána 6. října 1956
Účinnost od: 1. října 1956    Zrušeno : 01.04.1997
Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
Účinnost od: 6. října 1956    Zrušeno : 01.05.1966
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách
čá. 024/1956 Sb. rozeslána 29. září 1956
Účinnost od: 1. října 1956    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o zkrácení pracovní doby
čá. 023/1956 Sb. rozeslána 29. září 1956
Účinnost od: 1. října 1956    Zrušeno : 01.08.1959
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dokumentaci investiční výstavby
Účinnost od: 29. září 1956    Zrušeno : 01.01.1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci
čá. 022/1956 Sb. rozeslána 22. září 1956
Účinnost od: 22. září 1956    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické ochraně práce
čá. 021/1956 Sb. rozeslána 24. srpna 1956
Účinnost od: 24. srpna 1956    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb.
Účinnost od: 24. srpna 1956    Zrušeno : 01.06.1992
Zákon o státní ochraně přírody
čá. 020/1956 Sb. rozeslána 15. srpna 1956
Účinnost od: 28. září 1955
Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska
Účinnost od: 1. září 1956
Vládní nařízení o změnách v organisaci vysokých škol
Účinnost od: 30. srpna 1956
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 019/1956 Sb. rozeslána 2. srpna 1956
Účinnost od: 2. srpna 1956    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška ministerstva financí o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku
čá. 018/1956 Sb. rozeslána 1. srpna 1956
Účinnost od: 1. srpna 1956    Zrušeno : 12.07.1960
Vládné nariadenie o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu
Účinnost od: 1. srpna 1956    Zrušeno : 12.07.1960
Vládné nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev
Účinnost od: 1. srpna 1956    Zrušeno : 11.07.1960
Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch
čá. 017/1956 Sb. rozeslána 31. července 1956
Účinnost od: 16. června 1956    Zrušeno : 25.10.1967
Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly
Účinnost od: 1. července 1956
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
Účinnost od: 1. září 1956    Zrušeno : 01.09.1978
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů
čá. 016/1956 Sb. rozeslána 19. července 1956
Účinnost od: 22. dubna 1956    Zrušeno : 20.08.1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu
Účinnost od: 1. července 1956
Vládní nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských
Účinnost od: 19. července 1956    Zrušeno : 12.06.1960
Vládní nařízení o městských národních výborech v západočeských lázních
čá. 015/1956 Sb. rozeslána 7. července 1956
Účinnost od: 7. července 1956    Zrušeno : 01.01.1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 18.06.1960
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích
čá. 014/1956 Sb. rozeslána 6. července 1956
Účinnost od: 1. července 1956
Vyhláška Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu, kterou určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
Účinnost od: 6. července 1956    Zrušeno : 01.01.1970
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí ustanovení §5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu)
čá. 013/1956 Sb. rozeslána 19. června 1956
Účinnost od: 17. dubna 1956    Zrušeno : 01.08.1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 05.07.1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pravidlech o zabránění srážkám na moři
Účinnost od: 1. června 1956    Zrušeno : 01.07.1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích
čá. 012/1956 Sb. rozeslána 16. června 1956
Účinnost od: 16. června 1956    Zrušeno : 01.01.1971
Vládní nařízení o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy
čá. 011/1956 Sb. rozeslána 14. června 1956
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 17.05.1967
Vládní nařízení o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků
čá. 010/1956 Sb. rozeslána 15. května 1956
Účinnost od: 11. února 1956
Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952
Účinnost od: 1. dubna 1956    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o schvalování plánů železniční přepravy
čá. 009/1956 Sb. rozeslána 7. května 1956
Účinnost od: 7. května 1956    Zrušeno : 28.12.1958
Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu
Účinnost od: 7. května 1956    Zrušeno : 11.07.1962
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních
Účinnost od: 7. května 1956    Zrušeno : 21.02.1997
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích
čá. 008/1956 Sb. rozeslána 28. dubna 1956
Účinnost od: 28. dubna 1956
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Jednotného fondu pracujících
Účinnost od: 1. ledna 1956
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957
čá. 007/1956 Sb. rozeslána 20. dubna 1956
Účinnost od: 20. dubna 1956    Zrušeno : 17.11.1962
Nařízení ministra kultury, kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění
čá. 006/1956 Sb. rozeslána 28. března 1956
Účinnost od: 1. dubna 1956    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení o dodávce a odběru vývozních investičních celků
Účinnost od: 1. září 1956    Zrušeno : 01.10.1976
Vládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání)
čá. 005/1956 Sb. rozeslána 17. března 1956
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 19.12.1963
Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu
čá. 004/1956 Sb. rozeslána 6. března 1956
Účinnost od: 1. ledna 1956    Účinnost do :01.01.1957
Rozpočtový zákon na rok 1956
čá. 003/1956 Sb. rozeslána 29. února 1956
Účinnost od: 1. března 1956    Zrušeno : 01.01.1965
Nařízení ministra dopravy o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952
Účinnost od: 15. března 1956
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 002/1956 Sb. rozeslána 22. února 1956
Účinnost od: 22. února 1956    Zrušeno : 01.04.1970
Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení o organisaci lesního hospodářství
čá. 001/1956 Sb. rozeslána 30. ledna 1956
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 01.01.1993
Vládní nařízení o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku
Zavřít
MENU