Sbírka předpisů 1951

čá. 056/1951 Sb. rozeslána 31. prosince 1951
Účinnost od: 31. prosince 1951    Zrušeno : 30.12.1958
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 13.10.1960
Nařízení ministra zemědělství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 10.11.1958
Vládní nařízení o organisaci náboru pracovních sil
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady
čá. 055/1951 Sb. rozeslána 29. prosince 1951
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.07.1980
Nařízení ministra financí, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 07.09.1963
Vládní nařízení, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.01.1956
Vládní nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví
čá. 054/1951 Sb. rozeslána 29. prosince 1951
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 17.05.1954
Nařízení ministra vnitra o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 23.11.1990
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních veřejné správy
Účinnost od: 29. prosince 1951    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o změnách v referátech národních výborů
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o tajemnících místních národních výborů
čá. 053/1951 Sb. rozeslána 28. prosince 1951
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.07.1957
Nařízení ministra financí o notářských poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí zákon o státním notářství
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o státním notářství
čá. 052/1951 Sb. rozeslána 28. prosince 1951
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.07.1965
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif)
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 19.07.1963
Zákon o advokacii
čá. 051/1951 Sb. rozeslána 27. prosince 1951
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.01.1954
Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 03.05.1958
Vládní nařízení o reorganisaci státní památkové péče
Účinnost od: 27. prosince 1951    Zrušeno : 30.12.1958
Vládní nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky
Účinnost od: 27. prosince 1951    Zrušeno : 30.12.1958
Zákon o státních pracovních zálohách
Účinnost od: 27. prosince 1951    Zrušeno : 28.09.1961
Vládní nařízení o organisaci statistické služby
Účinnost od: 27. prosince 1951    Zrušeno : 28.09.1961
Zákon o organisaci národohospodářské evidence
čá. 050/1951 Sb. rozeslána 27. prosince 1951
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
Účinnost od: 1. ledna 1952
Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
Účinnost od: 1. května 1952    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o správních poplatcích
Účinnost od: 1. prosince 1951
Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.07.1966
Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon o přebudování národního pojištění
čá. 049/1951 Sb. rozeslána 26. prosince 1951
Účinnost od: 26. prosince 1951    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.01.1954
Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.01.1956
Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany
Účinnost od: 1. ledna 1952
Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren
čá. 048/1951 Sb. rozeslána 22. prosince 1951
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 047/1951 Sb. rozeslána 6. prosince 1951
Účinnost od: 6. prosince 1951    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
Účinnost od: 6. prosince 1951    Zrušeno : 22.07.1959
Vládní nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího
Účinnost od: 6. prosince 1951
Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 09.08.2000
Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
Účinnost od: 6. prosince 1951    Zrušeno : 02.05.1961
Zákon o branné výchově
čá. 046/1951 Sb. rozeslána 1. prosince 1951
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.01.1954
Nařízení ministra vnitra o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany
Účinnost od: 28. října 1951
Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví
Účinnost od: 1. ledna 1952
Vládní nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům
čá. 045/1951 Sb. rozeslána 15. listopadu 1951
Účinnost od: 15. listopadu 1951
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950
Účinnost od: 15. listopadu 1951
Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
Účinnost od: 15. listopadu 1951    Účinnost do :01.01.1953
Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952
čá. 044/1951 Sb. rozeslána 2. listopadu 1951
Účinnost od: 10. listopadu 1951    Zrušeno : 08.07.1962
Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951
Účinnost od: 1. října 1951
Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku
Účinnost od: 1. října 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Vládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic
Účinnost od: 1. října 1951    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o organisaci státních statků
čá. 043/1951 Sb. rozeslána 24. října 1951
Účinnost od: 1. listopadu 1951    Zrušeno : 01.03.1956
Nařízení ministra dopravy, kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS)
Účinnost od: 24. října 1951
Vládní nařízení o organizačních změnách na vysokých školách
čá. 042/1951 Sb. rozeslána 22. října 1951
Účinnost od: 22. října 1951    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.01.1958
Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů
čá. 041/1951 Sb. rozeslána 10. října 1951
Účinnost od: 10. října 1951    Zrušeno : 01.07.1966
Vládní nařízení o středních zdravotnických pracovnících
čá. 040/1951 Sb. rozeslána 28. září 1951
Účinnost od: 28. září 1951    Zrušeno : 01.01.1971
Vládní nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují
čá. 039/1951 Sb. rozeslána 20. září 1951
Účinnost od: 20. září 1951    Zrušeno : 11.07.1960
Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva
čá. 038/1951 Sb. rozeslána 8. září 1951
Účinnost od: 8. září 1951    Zrušeno : 01.01.1971
Vládní nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva
Účinnost od: 8. září 1951    Zrušeno : 28.09.1961
Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly
čá. 037/1951 Sb. rozeslána 1. září 1951
Účinnost od: 1. září 1951    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání hliníkových padesátníků
čá. 036/1951 Sb. rozeslána 18. srpna 1951
Účinnost od: 28. února 1951    Zrušeno : 20.12.1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne 24. června 1948
čá. 035/1951 Sb. rozeslána 31. července 1951
Účinnost od: 31. července 1951    Zrušeno : 27.08.1991
Nařízení ministra národní bezpečnosti o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně
Účinnost od: 31. července 1951    Zrušeno : 27.08.1991
Zákon o ochraně státních hranic
čá. 034/1951 Sb. rozeslána 30. července 1951
Účinnost od: 1. října 1951    Zrušeno : 01.05.1990
Zákon o dobrovolných organisacích a shromážděních
Účinnost od: 30. července 1951    Zrušeno : 01.09.1961
Zákon o bezpečnosti při práci
Účinnost od: 29. srpna 1951    Zrušeno : 01.01.1961
Zákon o odborné správě lesů
Účinnost od: 29. srpna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy
Účinnost od: 30. července 1951
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků
Účinnost od: 1. listopadu 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky
čá. 033/1951 Sb. rozeslána 28. července 1951
Účinnost od: 27. října 1945
Vládní nařízení o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku
Účinnost od: 28. července 1951    Zrušeno : 01.06.1992
Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory
Účinnost od: 28. července 1951    Zrušeno : 01.01.1956
Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu
Účinnost od: 28. července 1951
Vyhláška o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví
Účinnost od: 28. července 1951
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví
čá. 032/1951 Sb. rozeslána 21. července 1951
Účinnost od: 1. srpna 1951    Zrušeno : 31.12.1952
Nařízení ministra školství, věd a umění, kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol
Účinnost od: 21. července 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra dopravy o plaveckých knížkách
Účinnost od: 21. července 1951    Zrušeno : 24.07.1959
Vládní nařízení o rozšíření plochy orné půdy a zajištění půdy pro zemědělskou výrobu
Účinnost od: 1. srpna 1951    Zrušeno : 11.04.1960
Vládní nařízení o územních změnách v Karlovarském kraji
Účinnost od: 21. července 1951    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení, kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku
čá. 031/1951 Sb. rozeslána 16. července 1951
Účinnost od: 1. srpna 1951    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě
čá. 030/1951 Sb. rozeslána 9. července 1951
Účinnost od: 8. července 1951
Vyhláška o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.) sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
čá. 029/1951 Sb. rozeslána 30. června 1951
Účinnost od: 30. června 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra dopravy o schvalování a uveřejňování tarifů drah
Účinnost od: 1. července 1951    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění
čá. 028/1951 Sb. rozeslána 28. června 1951
Účinnost od: 28. června 1951
Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce
Účinnost od: 1. července 1951    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 027/1951 Sb. rozeslána 11. června 1951
Účinnost od: 11. června 1951    Zrušeno : 15.04.1992
Vládní nařízení o zrušení knihovních rad
Účinnost od: 11. června 1951    Zrušeno : 15.08.1957
Vládní nařízení o technické normalisaci
Účinnost od: 1. července 1951    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce
Účinnost od: 11. června 1951    Zrušeno : 14.05.1954
Vládní nařízení o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu
čá. 026/1951 Sb. rozeslána 1. června 1951
Účinnost od: 1. ledna 1951    Účinnost do :01.01.1952
Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951
čá. 025/1951 Sb. rozeslána 25. května 1951
Účinnost od: 25. května 1951    Zrušeno : 15.10.1990
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění přílohy k vládnímu nařízení č. 30/1951 Sb., kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce"
Účinnost od: 25. května 1951    Zrušeno : 01.07.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se omezuje vyhlašování zápisů provedených v podnikovém rejstříku
čá. 024/1951 Sb. rozeslána 15. května 1951
Účinnost od: 15. května 1951    Zrušeno : 01.06.1953
Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa
čá. 023/1951 Sb. rozeslána 10. května 1951
Účinnost od: 10. května 1951    Zrušeno : 07.05.1956
Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu
čá. 022/1951 Sb. rozeslána 8. května 1951
Účinnost od: 1. června 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Vládní nařízení o vybudování a provozu drah
Účinnost od: 1. června 1951    Zrušeno : 01.01.1980
Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě
čá. 021/1951 Sb. rozeslána 30. dubna 1951
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.01.1954
Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků
Účinnost od: 30. dubna 1951    Zrušeno : 10.06.1960
Vládní nařízení o sběrných surovinách
čá. 020/1951 Sb. rozeslána 24. dubna 1951
Účinnost od: 24. dubna 1951
Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu
Účinnost od: 24. dubna 1951
Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru
Účinnost od: 24. dubna 1951    Zrušeno : 14.05.2004
Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov
čá. 019/1951 Sb. rozeslána 21. dubna 1951
Účinnost od: 21. dubna 1951    Zrušeno : 18.06.1959
Vládní nařízení, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce"
čá. 018/1951 Sb. rozeslána 14. dubna 1951
Účinnost od: 1. ledna 1951    Účinnost do :01.01.1952
Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)
čá. 017/1951 Sb. rozeslána 13. dubna 1951
Účinnost od: 13. dubna 1951    Zrušeno : 23.12.1954
Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
čá. 016/1951 Sb. rozeslána 12. dubna 1951
Účinnost od: 12. dubna 1951    Zrušeno : 22.11.1963
Vládní nařízení o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise
čá. 015/1951 Sb. rozeslána 10. dubna 1951
Účinnost od: 10. dubna 1951
Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.07.1966
Vládní nařízení o dentistech
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.07.1966
Vládní nařízení o lékařích
čá. 014/1951 Sb. rozeslána 28. března 1951
Účinnost od: 1. dubna 1951    Zrušeno : 17.05.1954
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo okresního soudu v Novém Městě nad Metují
Účinnost od: 1. ledna 1951
Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem
čá. 013/1951 Sb. rozeslána 22. března 1951
Účinnost od: 22. března 1951    Zrušeno : 25.07.1958
Nařízení ministra informací a osvěty, kterým se vydává organisační statut Svazu československých novinářů
čá. 012/1951 Sb. rozeslána 17. března 1951
Účinnost od: 1. dubna 1951
Vyhláška ministerstva stavebního průmyslu, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice
Účinnost od: 17. března 1951    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
Účinnost od: 17. března 1951    Zrušeno : 02.06.1954
Zákon o povolávání náhradníků poslanců
čá. 011/1951 Sb. rozeslána 13. března 1951
Účinnost od: 13. března 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra zemědělství o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby
čá. 010/1951 Sb. rozeslána 6. března 1951
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 27.12.1951
Vládní nařízení, jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu
Účinnost od: 6. března 1951    Zrušeno : 01.08.1954
Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu
čá. 009/1951 Sb. rozeslána 5. března 1951
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů
čá. 008/1951 Sb. rozeslána 3. března 1951
Účinnost od: 18. března 1951
Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1950
čá. 007/1951 Sb. rozeslána 19. února 1951
Účinnost od: 21. března 1951    Zrušeno : 01.07.1986
Vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami
čá. 006/1951 Sb. rozeslána 17. února 1951
Účinnost od: 1. listopadu 1951    Zrušeno : 01.07.1953
Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích
čá. 005/1951 Sb. rozeslána 15. února 1951
Účinnost od: 1. listopadu 1950    Zrušeno : 20.12.1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948
Účinnost od: 15. února 1951
Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic
Účinnost od: 15. února 1951    Zrušeno : 01.02.1959
Vládní nařízení o ochraně proti rozšiřování nebo zavlečení škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu
Účinnost od: 15. února 1951    Zrušeno : 01.01.1973
Vládní nařízení o organisaci a působnosti výběrových komisí
Účinnost od: 15. února 1951    Zrušeno : 01.10.1961
Nařízení ministra zemědělství, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby
čá. 004/1951 Sb. rozeslána 5. února 1951
Účinnost od: 5. února 1951    Zrušeno : 02.05.1961
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
čá. 003/1951 Sb. rozeslána 30. ledna 1951
Účinnost od: 30. ledna 1951    Zrušeno : 12.07.1960
Vládne nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev
čá. 002/1951 Sb. rozeslána 29. ledna 1951
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.05.1959
Nařízení ministra financí, kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich
Účinnost od: 1. února 1951    Zrušeno : 20.09.1952
Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
čá. 001/1951 Sb. rozeslána 12. ledna 1951
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.01.1954
Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví
Zavřít
MENU