Sbírka předpisů 1949

čá. 091/1949 Sb. rozeslána 31. prosince 1949
Účinnost od: 1. ledna 1950
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení Přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
Účinnost od: 1. ledna 1950
Vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
Účinnost od: 16. listopadu 1949    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949
čá. 090/1949 Sb. rozeslána 31. prosince 1949
Účinnost od: 31. prosince 1949    Zrušeno : 01.04.1984
Nařízení ministra vnitra, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 07.05.1953
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců
Účinnost od: 31. prosince 1949    Zrušeno : 21.08.1952
Vládní nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 089/1949 Sb. rozeslána 31. prosince 1949
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Vládne nariadenie, ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.04.1952
Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.04.1952
Vládní nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád
Účinnost od: 31. prosince 1949
Zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.09.1957
Zákon, kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby
čá. 088/1949 Sb. rozeslána 30. prosince 1949
Účinnost od: 1. června 1950    Účinnost do :01.01.1959
Zákon o územním plánování a výstavbě obcí
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o finančním hospodaření národních výborů
čá. 087/1949 Sb. rozeslána 29. prosince 1949
Účinnost od: 1. srpna 1950    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
Účinnost od: 1. února 1950    Zrušeno : 01.11.1952
Vládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 06.01.1954
Vládní nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování
Účinnost od: 1. ledna 1950
Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Účinnost od: 29. prosince 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1958
Zákon o soustavné elektrisaci venkova
Účinnost od: 29. prosince 1949    Zrušeno : 01.05.1990
Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.07.1966
Zákon o výrobě a distribuci léčiv
Účinnost od: 1. února 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o finančních prokuraturách
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění
čá. 086/1949 Sb. rozeslána 27. prosince 1949
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.07.2001
Zákon o matrikách
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o právu rodinném
čá. 085/1949 Sb. rozeslána 27. prosince 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona o všeobecné dani
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani
čá. 084/1949 Sb. rozeslána 24. prosince 1949
Účinnost od: 24. prosince 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně
čá. 083/1949 Sb. rozeslána 23. prosince 1949
Účinnost od: 23. prosince 1949    Zrušeno : 08.04.1955
Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.01.1960
Zákon o úředních listech
čá. 082/1949 Sb. rozeslána 21. prosince 1949
Účinnost od: 21. prosince 1949    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku
Účinnost od: 21. prosince 1949    Zrušeno : 07.05.1953
Vládní nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření
Účinnost od: 21. prosince 1949    Zrušeno : 01.06.1953
Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina
čá. 081/1949 Sb. rozeslána 16. prosince 1949
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
čá. 080/1949 Sb. rozeslána 13. prosince 1949
Účinnost od: 13. prosince 1949
Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o zrušení nejvyššího úřadu cenového
Účinnost od: 13. prosince 1949
Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti
Účinnost od: 12. března 1949    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.09.1971
Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon
Účinnost od: 13. prosince 1949    Účinnost do :01.01.1954
Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
Účinnost od: 13. prosince 1949    Zrušeno : 30.07.1951
Zákon o věrnostním přídavku horníků
Účinnost od: 13. prosince 1949    Zrušeno : 11.07.1962
Zákon o vyznamenáních a čestných uznáních
čá. 079/1949 Sb. rozeslána 6. prosince 1949
Účinnost od: 6. prosince 1949    Zrušeno : 01.07.1950
Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků
Účinnost od: 6. prosince 1949    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa §96, ods. 2 Ústavy
Účinnost od: 6. prosince 1949    Zrušeno : 26.10.1955
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
Účinnost od: 6. prosince 1949    Zrušeno : 01.05.1990
Zákon o akciových společnostech
Účinnost od: 1. října 1949    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon, jímž se upravují některé sociální dávky
čá. 078/1949 Sb. rozeslána 3. prosince 1949
Účinnost od: 11. května 1949
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o režimu plavby na Dunaji mezi republikou Československou, Svazem sovětských socialistických republik, Lidovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Lidovou republikou Rumunskou, Sovětskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federativní lidovou republikou Jugoslávie, podepsanou v Bělehradě dne 18. září 1948
Účinnost od: 3. prosince 1949    Zrušeno : 01.07.2000
Vládní nařízení, kterým se provádí poštovní zákon
čá. 077/1949 Sb. rozeslána 22. listopadu 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "D" sazebníku všeobecné daně
Účinnost od: 22. listopadu 1949
Vládní nařízení, kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů
čá. 076/1949 Sb. rozeslána 18. listopadu 1949
Účinnost od: 15. prosince 1949    Zrušeno : 01.01.1951
Nařízení ministra zdravotnictví o evidenci a povinném hlášení zdravotnických pracovníků
čá. 075/1949 Sb. rozeslána 11. listopadu 1949
Účinnost od: 31. srpna 1949
Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, a Družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají
Účinnost od: 15. listopadu 1949    Zrušeno : 08.06.1954
Vládní nařízení o plánování a jiné tvorbě cen
čá. 074/1949 Sb. rozeslána 8. listopadu 1949
Účinnost od: 1. srpna 1950    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
čá. 073/1949 Sb. rozeslána 8. listopadu 1949
Účinnost od: 8. listopadu 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
Účinnost od: 8. listopadu 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů
Účinnost od: 1. prosince 1949
Vládní nařízení, kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky
čá. 072/1949 Sb. rozeslána 5. listopadu 1949
Účinnost od: 5. listopadu 1949    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon, ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy
Účinnost od: 5. listopadu 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o vkladních knížkách
čá. 071/1949 Sb. rozeslána 4. listopadu 1949
Účinnost od: 4. listopadu 1949    Zrušeno : 01.09.1991
Vládní nařízení o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní
Účinnost od: 4. listopadu 1949    Zrušeno : 05.09.1952
Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze
čá. 070/1949 Sb. rozeslána 3. listopadu 1949
Účinnost od: 7. listopadu 1949    Účinnost do :01.03.1950
Nařízení ministra práce a sociální péče o úpravě pracovní doby k usnadnění plynulého zásobování elektřinou a topnou parou v zimních měsících
čá. 069/1949 Sb. rozeslána 29. října 1949
Účinnost od: 1. května 1949    Zrušeno : 01.04.1950
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí
Účinnost od: 29. října 1949
Vládní nařízení o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených (o národním sčítání)
čá. 068/1949 Sb. rozeslána 26. října 1949
Účinnost od: 1. listopadu 1949    Zrušeno : 20.11.1992
Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem
Účinnost od: 1. listopadu 1949    Zrušeno : 20.11.1992
Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem
Účinnost od: 1. listopadu 1949    Zrušeno : 20.11.1992
Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem
Účinnost od: 1. listopadu 1949    Zrušeno : 20.11.1992
Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve československé státem
Účinnost od: 1. listopadu 1949    Zrušeno : 20.11.1992
Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve římsko-katolické státem
čá. 067/1949 Sb. rozeslána 17. října 1949
Účinnost od: 1. listopadu 1949    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
Účinnost od: 17. října 1949    Zrušeno : 01.09.1991
Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní
čá. 066/1949 Sb. rozeslána 15. října 1949
Účinnost od: 1. října 1949
Vyhláška ministerstva národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra, jíž se stanoví sídla doplňovacích úřadů I. a II. stolice a obvody jejich působnosti
Účinnost od: 1. července 1949
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou, podepsané v Paříži dne 12. října 1948
Účinnost od: 15. října 1949
Nařízení ministra financí, kterým se vydávají předpisy k vypořádání poplatkového ekvivalentu za dobu do 30. června 1949
čá. 065/1949 Sb. rozeslána 10. října 1949
Účinnost od: 6. srpna 1948    Zrušeno : 25.01.1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě československo-francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii, podepsané v Paříži dne 6. srpna 1948
Účinnost od: 16. dubna 1949    Zrušeno : 11.04.1969
Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve mezdi republikou Československou a republikou Maďarskou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949
Účinnost od: 10. října 1949    Zrušeno : 26.09.1955
Vládní nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy
čá. 064/1949 Sb. rozeslána 29. září 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 24.06.1955
Nařízení ministra vnitra o zevním označení osob povolaných ke službě podle §15, odst. 3 zákona o národní bezpečnosti
čá. 063/1949 Sb. rozeslána 23. září 1949
Účinnost od: 1. října 1949    Zrušeno : 02.05.1958
Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon
čá. 062/1949 Sb. rozeslána 22. září 1949
Účinnost od: 22. září 1949    Zrušeno : 01.01.1954
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek
Účinnost od: 22. září 1949    Zrušeno : 25.07.1950
Vyhláška ministerstva zemědělství o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy
Účinnost od: 22. září 1949
Nařízení ministra práce a sociální péče o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině
Účinnost od: 22. září 1949    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
čá. 061/1949 Sb. rozeslána 30. srpna 1949
Účinnost od: 29. června 1949    Zrušeno : 01.01.1952
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě svátkového práva
Účinnost od: 30. srpna 1949
Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského
čá. 060/1949 Sb. rozeslána 21. srpna 1949
Účinnost od: 21. srpna 1949    Zrušeno : 01.01.1952
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 201/1949 Sb., o notářství
Účinnost od: 21. srpna 1949    Zrušeno : 01.01.1952
Zákon o notářství
čá. 059/1949 Sb. rozeslána 11. srpna 1949
Účinnost od: 1. září 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů
Účinnost od: 11. srpna 1949    Zrušeno : 01.05.1960
Zákon o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností
čá. 058/1949 Sb. rozeslána 10. srpna 1949
Účinnost od: 10. srpna 1949    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vl. nař. č. 181/1949 Sb. o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
Účinnost od: 7. května 1949    Zrušeno : 25.10.1964
Vládní vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze dne 23. dubna 1949
Účinnost od: 10. srpna 1949    Zrušeno : 28.12.1960
Zákon o soukromém vyučování v oboru umění
Účinnost od: 10. srpna 1949    Zrušeno : 30.12.1954
Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění
Účinnost od: 1. října 1949
Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství
čá. 057/1949 Sb. rozeslána 25. července 1949
Účinnost od: 25. července 1949
Vládní vyhláška, kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody
Účinnost od: 25. července 1949    Zrušeno : 24.06.1991
Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě
Účinnost od: 25. července 1949    Zrušeno : 24.06.1991
Vládní nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory
čá. 056/1949 Sb. rozeslána 23. července 1949
Účinnost od: 23. července 1949    Zrušeno : 01.01.1955
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva průmyslu č. 71/1949 Sb., jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží
Účinnost od: 23. července 1949    Zrušeno : 30.04.1955
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona
Účinnost od: 23. července 1949    Zrušeno : 01.01.1950
Vládní nařízení, jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny
Účinnost od: 23. července 1949    Zrušeno : 17.12.1952
Zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport
čá. 055/1949 Sb. rozeslána 21. července 1949
Účinnost od: 1. července 1949    Zrušeno : 25.06.1952
Vládní nařízení o zatímní úpravě výcviku učňů
Účinnost od: 21. července 1949    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, jímž se mění vl. nař. č. 206/1924 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
Účinnost od: 21. července 1949    Zrušeno : 02.05.1961
Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky
Účinnost od: 21. července 1949    Zrušeno : 01.04.1952
Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi
čá. 054/1949 Sb. rozeslána 20. července 1949
Účinnost od: 20. července 1949    Zrušeno : 27.12.1951
Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku
čá. 053/1949 Sb. rozeslána 20. července 1949
Účinnost od: 20. července 1949    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
čá. 052/1949 Sb. rozeslána 12. července 1949
Účinnost od: 12. července 1949
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl. nař. č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
Účinnost od: 12. července 1949    Zrušeno : 01.06.1951
Vyhláška ministra dopravy o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě
Účinnost od: 23. dubna 1948    Zrušeno : 30.04.1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze, dne 23. dubna 1948
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 01.08.1957
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy, podepsané v Sofii dne 11. září 1948
čá. 051/1949 Sb. rozeslána 9. července 1949
Účinnost od: 9. července 1949    Zrušeno : 28.02.1967
Zákon o přezkoušení některých energetických zařízení
čá. 050/1949 Sb. rozeslána 8. července 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949
Vládní vyhláška, kterou se uvádějí v prozatímní platnost Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení, jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezonních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o přestupech některých osob, vyňatých před 1. říjnem 1948 z pojistné povinnosti veřejnoprávního důchodového pojištění, do národního pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1949    Účinnost do :01.01.1950
Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949
čá. 049/1949 Sb. rozeslána 2. července 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 25.04.1961
Nařízení ministra vnitra, jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 17. července 1949    Zrušeno : 01.01.1952
Vládní nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření
Účinnost od: 2. července 1949    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon o vojenských újezdech
Účinnost od: 2. července 1949
Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
Účinnost od: 2. července 1949    Zrušeno : 01.09.1959
Zákon o stálých přísežných znalcích a tlumočnících
Účinnost od: 2. července 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o sídle správního soudu
čá. 048/1949 Sb. rozeslána 30. června 1949
Účinnost od: 30. června 1949    Zrušeno : 01.10.1951
Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují
Účinnost od: 30. června 1949
Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
Účinnost od: 30. června 1949    Zrušeno : 20.08.1959
Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici
Účinnost od: 1. února 1950    Zrušeno : 01.04.1984
Zákon o zbraních a střelivu
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.07.1950
Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků
Účinnost od: 30. června 1949    Zrušeno : 01.04.1982
Zákon o vnitřním obchodě
Účinnost od: 30. června 1949
Zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent
Účinnost od: 30. června 1949    Zrušeno : 01.09.1955
Zákon o boji proti pohlavním nemocem
Účinnost od: 30. června 1949
Zákon, kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a Pomocný fond peněžních ústavů
Účinnost od: 30. června 1949    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním
čá. 047/1949 Sb. rozeslána 29. června 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949
Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949
Účinnost od: 29. června 1949    Zrušeno : 01.01.1952
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
čá. 046/1949 Sb. rozeslána 25. června 1949
Účinnost od: 25. června 1949    Zrušeno : 27.01.1951
Vládní nařízení o povinném hubení škůdců řepy a chmele a o odborném dozoru na zachovávání zákona o ochraně výroby rostlinné
Účinnost od: 1. července 1949    Zrušeno : 01.05.1952
Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku
Účinnost od: 1. července 1949    Zrušeno : 01.05.1952
Zákon o Československé poště, národním podniku
čá. 045/1949 Sb. rozeslána 20. června 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949
Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra, jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů
Účinnost od: 1. července 1949    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 044/1949 Sb. rozeslána 11. června 1949
Účinnost od: 11. června 1949
Zákon o Národní galerii v Praze
Účinnost od: 1. července 1949    Zrušeno : 07.12.1961
Zákon, jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.06.1950
Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitosti pro stavby v období pětiletého plánu
Účinnost od: 11. června 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových
Účinnost od: 11. června 1949
Zákon o oddlužení svazků lidové správy
Účinnost od: 11. června 1949    Zrušeno : 01.01.1968
Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů
Účinnost od: 11. června 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Zákon o výkonu lidové správy v sídlech krajů
čá. 043/1949 Sb. rozeslána 10. června 1949
Účinnost od: 10. června 1949    Účinnost do :01.01.1950
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zák. č. 91/1949 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949
Účinnost od: 10. června 1949    Zrušeno : 22.07.1959
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zák. č. 60/1949 Sb. o hospodářském plánování (plánovací zákon)
Účinnost od: 10. června 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o organisaci lidové správy v okresech
Účinnost od: 10. června 1949
Zákon, jímž se zrušuje Svaz brannosti
Účinnost od: 10. června 1949    Zrušeno : 08.09.1951
Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče
Účinnost od: 28. února 1949
Zákon, jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů
Účinnost od: 10. června 1949
Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
čá. 042/1949 Sb. rozeslána 7. června 1949
Účinnost od: 7. června 1949    Zrušeno : 01.04.1952
Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství
Účinnost od: 7. června 1949    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ludu zákonom Slovenskej národnej rady podľa §96, ods. 2 Ústavy
čá. 041/1949 Sb. rozeslána 3. června 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1993
Vládne nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku
Účinnost od: 21. července 1948    Zrušeno : 07.05.1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. července 1948
Účinnost od: 3. června 1949    Zrušeno : 28.12.1960
Vládní nařízení o zřizování, organisaci a činnosti sdružení rodičů a přátel školy
čá. 040/1949 Sb. rozeslána 30. května 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.08.1952
Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československé aerolinie, národní podnik"
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.08.1952
Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba dunajská, národní podnik"
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.08.1952
Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba oderská, národní podnik"
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.08.1952
Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba labská, národní podnik"
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.08.1952
Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá automobilová doprava, národní podnik"
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.08.1952
Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československé dráhy, národní podnik"
Účinnost od: 30. května 1949    Zrušeno : 01.08.1952
Vyhláška ministra dopravy o dni zřízení národních dopravních podniků
čá. 039/1949 Sb. rozeslána 25. května 1949
Účinnost od: 25. května 1949    Zrušeno : 01.10.1959
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění nařízení ministra zemědělství č. 75/1949 Sb., kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech
Účinnost od: 25. května 1949    Zrušeno : 01.10.1959
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zák. č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech
Účinnost od: 1. června 1949
Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti
Účinnost od: 25. května 1949    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949
Účinnost od: 25. května 1949    Zrušeno : 20.06.1966
Nařízení ministra techniky o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin
čá. 038/1949 Sb. rozeslána 25. května 1949
Účinnost od: 9. června 1949    Zrušeno : 23.11.1990
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
čá. 037/1949 Sb. rozeslána 10. května 1949
Účinnost od: 10. května 1949
Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949
Účinnost od: 10. května 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové
Účinnost od: 10. května 1949    Zrušeno : 31.12.1957
Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku
Účinnost od: 10. května 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů
čá. 036/1949 Sb. rozeslána 30. dubna 1949
Účinnost od: 30. dubna 1949    Zrušeno : 01.06.1951
Vyhláška ministra dopravy o prohlášení hlavní dráhy Chomutov - Křimov za dráhu vedlejší
Účinnost od: 30. dubna 1949    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů civilního ošetřovatelského personálu ve vojenských léčebných ústavech
čá. 035/1949 Sb. rozeslána 24. dubna 1949
Účinnost od: 24. dubna 1949    Zrušeno : 01.01.1950
Vládní nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic
Účinnost od: 24. dubna 1949
Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu
Účinnost od: 24. dubna 1949
Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců
čá. 034/1949 Sb. rozeslána 23. dubna 1949
Účinnost od: 23. dubna 1949    Zrušeno : 06.03.1951
Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu
Účinnost od: 23. dubna 1949
Vládní vyhláška o vzájemném uznávání a vykonavatelnosti rozhodnutí o alimentačních závazcích osob přesídlených z Maďarska do Československé republiky a naopak
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 14.09.1953
Vyhláška ministra dopravy o změnách Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (MÚZ)
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "C" sazebníku všeobecné daně
čá. 033/1949 Sb. rozeslána 16. dubna 1949
Účinnost od: 16. dubna 1949    Zrušeno : 01.06.1951
Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pro drobnou dráhu Vítkovice - Zábřeh
Účinnost od: 16. dubna 1949    Zrušeno : 01.06.1951
Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pro vedlejší (místní) dráhu Mariánské Hory - Brušperk
Účinnost od: 16. dubna 1949    Zrušeno : 01.06.1951
Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 01.08.1965
Vládní nařízení o výkonu veřejné správy v oboru národní bezpečnosti na území hlavního města Prahy a Pražského kraje
čá. 032/1949 Sb. rozeslána 15. dubna 1949
Účinnost od: 23. února 1949
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění přídělového nařízení pro rodinné domky
Účinnost od: 15. dubna 1949    Zrušeno : 01.09.1949
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených
Účinnost od: 1. května 1949    Zrušeno : 01.09.1949
Vládní nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy
čá. 031/1949 Sb. rozeslána 10. dubna 1949
Účinnost od: 10. dubna 1949    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací
Účinnost od: 10. dubna 1949
Zákon o zrušení sirotčích pokladen
čá. 030/1949 Sb. rozeslána 10. dubna 1949
Účinnost od: 1. října 1949    Zrušeno : 01.12.1999
Branný zákon
čá. 029/1949 Sb. rozeslána 9. dubna 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949    Účinnost do :01.01.1950
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon o rodinných přídavcích
čá. 028/1949 Sb. rozeslána 8. dubna 1949
Účinnost od: 10. dubna 1949    Zrušeno : 19.04.1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. ledna 1949
Účinnost od: 8. dubna 1949    Zrušeno : 30.04.1951
Vládní nařízení o sběru a odbytu sběrných surovin
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory
čá. 027/1949 Sb. rozeslána 7. dubna 1949
Účinnost od: 7. dubna 1949    Zrušeno : 01.01.1978
Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl
Účinnost od: 7. dubna 1949    Zrušeno : 01.07.1950
Zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory
Účinnost od: 7. dubna 1949
Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
čá. 026/1949 Sb. rozeslána 1. dubna 1949
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 01.01.1951
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl. nař. č. 10/1949 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)
Účinnost od: 4. března 1949    Zrušeno : 01.09.1949
Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy
čá. 025/1949 Sb. rozeslána 31. března 1949
Účinnost od: 31. března 1949    Zrušeno : 01.06.1950
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci
Účinnost od: 31. března 1949    Zrušeno : 01.10.1951
Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky ve zbývajících oborech jeho působnosti a den, jímž se některé útvary zrušují
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Zákon o organisaci správy v hlavním městě Praze
čá. 024/1949 Sb. rozeslána 26. března 1949
Účinnost od: 26. března 1949    Zrušeno : 01.10.1959
Nařízení ministra zemědělství, kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech
čá. 023/1949 Sb. rozeslána 19. března 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1952
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zák. č. 322/1948 Sb., o advokacii (advokátního řádu)
Účinnost od: 1. března 1949    Zrušeno : 03.09.1953
Vládní nařízení o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím
Účinnost od: 19. března 1949    Zrušeno : 01.01.1952
Vládní nařízení o újezdních tajemnících
čá. 022/1949 Sb. rozeslána 15. března 1949
Účinnost od: 15. března 1949    Zrušeno : 01.01.1955
Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 01.04.1952
Zákon o Státním zdravotnickém ústavu
Účinnost od: 15. března 1949    Zrušeno : 01.10.1959
Zákon o jednotných zemědělských družstvech
Účinnost od: 15. března 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
Účinnost od: 15. března 1949    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků
Účinnost od: 15. března 1949
Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy
Účinnost od: 15. března 1949    Zrušeno : 27.12.1951
Zákon o oceňování
čá. 021/1949 Sb. rozeslána 12. března 1949
Účinnost od: 12. března 1949    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon, kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu
Účinnost od: 12. března 1949    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon o minimálních veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance
Účinnost od: 12. března 1949    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku
Účinnost od: 12. března 1949    Zrušeno : 22.07.1959
Zákon o hospodářském plánování (plánovací zákon)
Účinnost od: 12. března 1949    Zrušeno : 01.05.1960
Zákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu
čá. 020/1949 Sb. rozeslána 11. března 1949
Účinnost od: 11. března 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vl. nař. č. 14/1949 Sb. o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu
Účinnost od: 11. března 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění vl. nař. č. 12/1949 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů
Účinnost od: 11. března 1949    Zrušeno : 01.10.1951
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění nařízení ministra vnitřního obchodu č. 317/1948 Sb., kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze
Účinnost od: 26. března 1949    Zrušeno : 31.12.1957
Vyhláška ministerstva informací a osvěty o koordinaci koncertních a artistických produkcí
Účinnost od: 11. března 1949    Účinnost do :01.01.1950
Vládní nařízení o letním čase v roce 1949
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 01.08.1965
Zákon o cestovních pasech
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
čá. 019/1949 Sb. rozeslána 8. března 1949
Účinnost od: 8. března 1949
Vyhláška některých členů vlády o předpisech z doby nesvobody, kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo
Účinnost od: 1. února 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů v Dobříši a ve Zbraslavi
Účinnost od: 1. dubna 1949    Zrušeno : 01.01.1952
Vládní nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů
Účinnost od: 8. března 1949    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, jímž se mění některá ustanovení prováděcích předpisů k dekretu presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven
Účinnost od: 8. března 1949    Zrušeno : 01.06.1953
Vládní nařízení, kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového
Účinnost od: 8. března 1949
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání
čá. 018/1949 Sb. rozeslána 4. března 1949
Účinnost od: 4. března 1949    Zrušeno : 01.01.1950
Nařízení ministra financí o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku
Účinnost od: 4. března 1949    Zrušeno : 01.05.1960
Zákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska
čá. 017/1949 Sb. rozeslána 3. března 1949
Účinnost od: 14. dubna 1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 16, sjednaném v Bruselu dne 15. března 1948
Účinnost od: 10. dubna 1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob
Účinnost od: 6. března 1947
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
Účinnost od: 3. března 1949    Zrušeno : 01.01.1966
Vládne nariadenie, ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému
čá. 016/1949 Sb. rozeslána 28. února 1949
Účinnost od: 1. března 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministerstva financí o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.06.1950
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
Účinnost od: 28. února 1949    Zrušeno : 01.10.1951
Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují
Účinnost od: 1. března 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o finančních referátech okresních národních výborů
čá. 015/1949 Sb. rozeslána 25. února 1949
Účinnost od: 25. února 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
čá. 014/1949 Sb. rozeslána 24. února 1949
Účinnost od: 24. února 1949    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948
čá. 013/1949 Sb. rozeslána 23. února 1949
Účinnost od: 1. ledna 1949    Účinnost do :01.01.1950
Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon)
čá. 012/1949 Sb. rozeslána 23. února 1949
Účinnost od: 23. února 1949
Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky
čá. 011/1949 Sb. rozeslána 20. února 1949
Účinnost od: 15. června 1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947
Účinnost od: 15. dubna 1948    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních
Účinnost od: 25. února 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů
Účinnost od: 20. února 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů
Účinnost od: 20. února 1949    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o mechanisaci zemědělství
čá. 010/1949 Sb. rozeslána 15. února 1949
Účinnost od: 15. února 1949    Zrušeno : 01.06.1950
Nařízení ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci
Účinnost od: 1. února 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
Účinnost od: 15. února 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu
Účinnost od: 15. února 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů
čá. 009/1949 Sb. rozeslána 15. února 1949
Účinnost od: 15. února 1949
Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1948
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.10.1951
Vládní nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku
čá. 008/1949 Sb. rozeslána 10. února 1949
Účinnost od: 17. prosince 1948    Zrušeno : 02.06.1954
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských
čá. 007/1949 Sb. rozeslána 31. ledna 1949
Účinnost od: 6. září 1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 17.04.1956
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City
Účinnost od: 1. února 1949
Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení okresní expositury v Benátkách nad Jizerou
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.07.1951
Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.07.1950
Vládní nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení)
Účinnost od: 1. února 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu
Účinnost od: 1. února 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o technických referátech krajských národních výborů
Účinnost od: 1. února 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů
čá. 006/1949 Sb. rozeslána 31. ledna 1949
Účinnost od: 1. února 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů
čá. 005/1949 Sb. rozeslána 29. ledna 1949
Účinnost od: 29. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)
čá. 004/1949 Sb. rozeslána 27. ledna 1949
Účinnost od: 7. prosince 1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané v Praze dne 4. července 1947
Účinnost od: 27. ledna 1949    Zrušeno : 06.07.1961
Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů
Účinnost od: 27. ledna 1949    Zrušeno : 15.11.1952
Vládní nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy
čá. 003/1949 Sb. rozeslána 26. ledna 1949
Účinnost od: 26. ledna 1949    Zrušeno : 01.04.1964
Vládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy
Účinnost od: 1. února 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o pracovním poměru domovnickém
čá. 002/1949 Sb. rozeslána 26. ledna 1949
Účinnost od: 1. února 1949    Zrušeno : 11.04.1960
Vládní nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích
čá. 001/1949 Sb. rozeslána 20. ledna 1949
Účinnost od: 20. ledna 1949    Zrušeno : 15.07.1990
Vyhláška ministerstva vnitra o obnově visové povinnosti ve styku s Francií
Účinnost od: 20. ledna 1949    Zrušeno : 25.02.1949
Vládní nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
Zavřít
MENU