Sbírka předpisů 1948

čá. 110/1948 Sb. rozeslána 31. prosince 1948
Účinnost od: 4. srpna 1948    Zrušeno : 02.07.1964
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1950
Nařízení ministra financí o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory
Účinnost od: 1. ledna 1949
Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt
čá. 109/1948 Sb. rozeslána 31. prosince 1948
Účinnost od: 31. prosince 1948    Zrušeno : 07.05.1953
Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce
Účinnost od: 31. prosince 1948    Zrušeno : 07.05.1953
Zákon, jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1952
Zákon o advokacii (advokátní řád)
Účinnost od: 31. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže
Účinnost od: 1. února 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 06.07.1961
Zákon o zlidovění soudnictví
čá. 108/1948 Sb. rozeslána 30. prosince 1948
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.10.1951
Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a zanikají
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.10.1951
Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.10.1951
Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
Účinnost od: 1. ledna 1949
Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1950
Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Účinnost od: 30. prosince 1948    Zrušeno : 20.06.1966
Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1952
Zákon o organisaci státních lesů a statků
Účinnost od: 30. prosince 1948
Zákon o národních dopravních podnicích
čá. 107/1948 Sb. rozeslána 30. prosince 1948
Účinnost od: 30. prosince 1948
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku
Účinnost od: 30. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministerstva financí o zahájení revisní činnosti u peněžních ústavů
Účinnost od: 30. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministerstva financí o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev
Účinnost od: 30. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní
čá. 106/1948 Sb. rozeslána 30. prosince 1948
Účinnost od: 1. ledna 1949
Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 23.11.1990
Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě
Účinnost od: 30. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení o odměnách členů národních výborů
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 19.09.1952
Vládní nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 25.02.1949
Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
čá. 105/1948 Sb. rozeslána 30. prosince 1948
Účinnost od: 1. ledna 1949
Vládní nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
Účinnost od: 30. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1967
Nařízení ministra techniky o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1950
Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu
Účinnost od: 30. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1955
Zákon o některých opatřeních v puncovnictví
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 08.02.1964
Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.08.1954
Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
Účinnost od: 1. ledna 1949    Účinnost do :01.01.1950
Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949
čá. 104/1948 Sb. rozeslána 30. prosince 1948
Účinnost od: 31. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Nařízení ministra financí o zdanění zásob zboží všeobecnou daní
Účinnost od: 30. prosince 1948    Zrušeno : 01.06.1951
Vyhláška ministra dopravy o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava-Karvinná za dráhu drobnou
Účinnost od: 30. prosince 1948    Zrušeno : 01.06.1951
Vyhláška ministra dopravy o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.04.1952
Vládní nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.08.1965
Zákon o národní bezpečnosti
čá. 103/1948 Sb. rozeslána 28. prosince 1948
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Nařízení ministra financí, kterým se vydává sazebník všeobecné daně
čá. 102/1948 Sb. rozeslána 24. prosince 1948
Účinnost od: 24. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Nařízení ministra financí, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o všeobecné dani
čá. 101/1948 Sb. rozeslána 24. prosince 1948
Účinnost od: 1. ledna 1949
Vyhláška ministra vnitra o zrušení okresní expositury v Železném Brodě
Účinnost od: 24. prosince 1948    Zrušeno : 17.05.1954
Zákon o výkonu finanční správy národními výbory
Účinnost od: 24. prosince 1948    Zrušeno : 17.05.1954
Zákon o krajském zřízení
čá. 100/1948 Sb. rozeslána 18. prosince 1948
Účinnost od: 18. prosince 1948    Zrušeno : 01.10.1951
Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském
Účinnost od: 18. prosince 1948    Zrušeno : 15.11.1952
Zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
Účinnost od: 1. prosince 1948
Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
Účinnost od: 1. prosince 1948
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948
Účinnost od: 1. ledna 1949    Zrušeno : 01.08.1965
Zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti
Účinnost od: 18. prosince 1948    Zrušeno : 20.06.1966
Zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska
Účinnost od: 18. prosince 1948
Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy
Účinnost od: 31. srpna 1948    Zrušeno : 01.10.1950
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
Účinnost od: 18. prosince 1948
Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky
Účinnost od: 18. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o přísaze soudců
čá. 099/1948 Sb. rozeslána 17. prosince 1948
Účinnost od: 17. prosince 1948    Zrušeno : 24.04.1951
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)
Účinnost od: 17. prosince 1948    Zrušeno : 11.07.1960
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 52. slovenského vydání Sbírky zákonů a nařízení
Účinnost od: 17. prosince 1948    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948
Účinnost od: 17. prosince 1948    Zrušeno : 02.06.1954
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských
čá. 098/1948 Sb. rozeslána 14. prosince 1948
Účinnost od: 14. prosince 1948    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
čá. 097/1948 Sb. rozeslána 10. prosince 1948
Účinnost od: 4. září 1948    Zrušeno : 05.10.1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947
Účinnost od: 10. prosince 1948    Zrušeno : 01.10.1951
Vládne nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory
čá. 096/1948 Sb. rozeslána 4. prosince 1948
Účinnost od: 6. září 1948
Vyhláška o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
Účinnost od: 1. října 1948
Vyhláška o Umluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění
Účinnost od: 1. října 1948
Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy
Účinnost od: 2. července 1948    Zrušeno : 09.07.1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou
Účinnost od: 31. března 1948
Vyhláška o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947
čá. 095/1948 Sb. rozeslána 1. prosince 1948
Účinnost od: 1. prosince 1948    Zrušeno : 18.07.1963
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 6. května 1948, č. 130 Sb., o národních umělcích
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 23.01.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dodatkové dohodě k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsané v Praze dne 10. dubna 1948
Účinnost od: 6. září 1948    Zrušeno : 01.01.1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948
Účinnost od: 1. prosince 1948    Zrušeno : 15.02.1951
Vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic
Účinnost od: 1. prosince 1948    Zrušeno : 01.01.1952
Vládní nařízení o Fondu znárodněného hospodářství
Účinnost od: 1. prosince 1948    Účinnost do :01.01.1951
Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení
čá. 094/1948 Sb. rozeslána 19. listopadu 1948
Účinnost od: 1. prosince 1948
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany
Účinnost od: 19. listopadu 1948    Zrušeno : 01.07.1950
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně ze dne 18. prosince 1947, č. 216 Sb., o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech
Účinnost od: 19. listopadu 1948
Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě
čá. 093/1948 Sb. rozeslána 17. listopadu 1948
Účinnost od: 17. listopadu 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické
Účinnost od: 17. listopadu 1948    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon o táborech nucené práce
Účinnost od: 9. června 1948    Zrušeno : 01.12.1954
Zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění
Účinnost od: 17. listopadu 1948    Zrušeno : 01.10.1949
Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti
čá. 092/1948 Sb. rozeslána 13. listopadu 1948
Účinnost od: 13. listopadu 1948    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o státní mzdové politice
čá. 091/1948 Sb. rozeslána 12. listopadu 1948
Účinnost od: 1. července 1948    Zrušeno : 01.07.1953
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. Světovém poštovním kongresu
Účinnost od: 15. května 1948    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění
čá. 090/1948 Sb. rozeslána 2. listopadu 1948
Účinnost od: 2. listopadu 1948    Zrušeno : 06.11.1958
Zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)
čá. 089/1948 Sb. rozeslána 27. října 1948
Účinnost od: 27. října 1948
Vládní nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva - Za vítězství -
Účinnost od: 27. října 1948    Zrušeno : 01.06.1953
Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky
čá. 088/1948 Sb. rozeslána 25. října 1948
Účinnost od: 25. října 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu
Účinnost od: 25. října 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 01.09.1957
Zákon o vojenské nemocenské péči
čá. 087/1948 Sb. rozeslána 23. října 1948
Účinnost od: 22. listopadu 1948    Zrušeno : 17.05.1954
Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek
čá. 086/1948 Sb. rozeslána 22. října 1948
Účinnost od: 22. října 1948    Zrušeno : 25.07.1950
Vyhláška ministerstva zemědělství o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy
Účinnost od: 22. října 1948    Zrušeno : 31.01.1953
Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev
čá. 085/1948 Sb. rozeslána 16. října 1948
Účinnost od: 24. října 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o státním soudu
Účinnost od: 24. října 1948    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon na ochranu lidově demokratické republiky
čá. 084/1948 Sb. rozeslána 14. října 1948
Účinnost od: 6. září 1948    Zrušeno : 10.12.1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednané v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948
Účinnost od: 14. října 1948    Zrušeno : 11.06.1951
Nařízení ministra techniky, kterým se prohlašuje závaznost některých norem
čá. 083/1948 Sb. rozeslána 9. října 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948    Zrušeno : 20.12.1968
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948    Zrušeno : 20.12.1968
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948
Účinnost od: 6. září 1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947
Účinnost od: 9. října 1948    Zrušeno : 20.08.1959
Vládní nařízení o zřízení poboček pedagogické fakulty university Karlovy v Plzni a v Českých Budějovicích
čá. 082/1948 Sb. rozeslána 29. září 1948
Účinnost od: 29. září 1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se opravuje překlad dohody ze dne 21. prosince 1945, č. 150 Sb. z roku 1947, o reparacích od Německa, o založení mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení ministra financí o zahájení činnosti Investiční banky
čá. 081/1948 Sb. rozeslána 28. září 1948
Účinnost od: 28. září 1948    Zrušeno : 01.10.1949
Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku
Účinnost od: 28. září 1948    Zrušeno : 10.10.1949
Vládní nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody působnosti oblastních komisí pro technicko-hospodářské úpravy pozemků
čá. 080/1948 Sb. rozeslána 24. září 1948
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec
Účinnost od: 24. září 1948    Zrušeno : 01.01.1952
Vládní nařízení o ústavech národního zdraví
čá. 079/1948 Sb. rozeslána 17. září 1948
Účinnost od: 2. srpna 1948
Vyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrného přírůstku na majetku
čá. 078/1948 Sb. rozeslána 31. srpna 1948
Účinnost od: 31. srpna 1948    Zrušeno : 28.09.1948
Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku
čá. 077/1948 Sb. rozeslána 21. srpna 1948
Účinnost od: 24. března 1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948 č. 59 Sb.
čá. 076/1948 Sb. rozeslána 15. srpna 1948
Účinnost od: 15. srpna 1948    Zrušeno : 01.06.1950
Nařízení ministra techniky o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán
čá. 075/1948 Sb. rozeslána 8. srpna 1948
Účinnost od: 23. srpna 1948    Zrušeno : 01.01.1960
Zákon o sbírkách zákonů
Účinnost od: 8. srpna 1948    Zrušeno : 06.11.2014
Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů
čá. 074/1948 Sb. rozeslána 7. srpna 1948
Účinnost od: 1. června 1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948
Účinnost od: 1. května 1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody
čá. 073/1948 Sb. rozeslána 7. srpna 1948
Účinnost od: 7. srpna 1948
Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
Účinnost od: 7. srpna 1948    Zrušeno : 01.01.1950
Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků
Účinnost od: 7. srpna 1948
Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic
čá. 072/1948 Sb. rozeslána 6. srpna 1948
Účinnost od: 6. srpna 1948    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků
Účinnost od: 5. září 1948    Zrušeno : 01.01.1961
Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků
Účinnost od: 6. srpna 1948    Zrušeno : 01.01.1950
Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva
Účinnost od: 6. srpna 1948    Zrušeno : 17.03.1951
Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
Účinnost od: 6. srpna 1948    Zrušeno : 20.06.1966
Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby
čá. 071/1948 Sb. rozeslána 5. srpna 1948
Účinnost od: 5. srpna 1948    Zrušeno : 27.12.1951
Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady
čá. 070/1948 Sb. rozeslána 5. srpna 1948
Účinnost od: 7. září 1947    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 7. září 1947    Zrušeno : 01.09.1949
Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 29. ledna 1949    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon o komunálních podnicích
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 27.07.1953
Zákon o občanských průkazech
čá. 069/1948 Sb. rozeslána 4. srpna 1948
Účinnost od: 1. září 1948    Zrušeno : 07.05.1953
Vládní nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích
Účinnost od: 1. září 1948    Zrušeno : 07.05.1953
Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních
Účinnost od: 1. září 1948    Zrušeno : 07.05.1953
Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských
Účinnost od: 1. dubna 1948    Zrušeno : 31.01.1953
Zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních
Účinnost od: 1. srpna 1948    Zrušeno : 16.11.1957
Zákon o státním divadle v Ostravě
Účinnost od: 16. srpna 1948    Zrušeno : 16.11.1957
Zákon o státním divadle v Brně
Účinnost od: 4. srpna 1948    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach
Účinnost od: 4. srpna 1948    Zrušeno : 03.06.1950
Zákon o lékárnickém studiu
čá. 068/1948 Sb. rozeslána 4. srpna 1948
Účinnost od: 1. března 1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o zřízení a Ústavě světové zdravotnické organizace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci New Yorku
čá. 067/1948 Sb. rozeslána 3. srpna 1948
Účinnost od: 3. srpna 1948    Zrušeno : 21.07.1959
Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách
Účinnost od: 3. srpna 1948    Zrušeno : 01.01.1955
Zákon o Ústřední radě družstev
Účinnost od: 3. srpna 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o revisní službě finanční správy
Účinnost od: 3. srpna 1948
Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče
čá. 066/1948 Sb. rozeslána 3. srpna 1948
Účinnost od: 3. srpna 1948    Zrušeno : 01.01.1954
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství
Účinnost od: 3. srpna 1948    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon o Investiční bance
Účinnost od: 1. září 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny
Účinnost od: 3. srpna 1948    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon o organisaci peněžnictví
čá. 065/1948 Sb. rozeslána 2. srpna 1948
Účinnost od: 3. srpna 1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
čá. 064/1948 Sb. rozeslána 2. srpna 1948
Účinnost od: 2. srpna 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Vyhláška ministra vnútra o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
Účinnost od: 2. srpna 1948    Zrušeno : 12.02.1955
Vládní nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků
Účinnost od: 2. srpna 1948    Zrušeno : 01.06.1950
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
čá. 063/1948 Sb. rozeslána 29. července 1948
Účinnost od: 8. března 1948    Zrušeno : 01.01.1993
Vládní nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní
Účinnost od: 29. července 1948    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
čá. 062/1948 Sb. rozeslána 20. července 1948
Účinnost od: 1. ledna 1949
Zákon o zrušení domovského práva
Účinnost od: 4. srpna 1948    Zrušeno : 01.07.1955
Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení
čá. 061/1948 Sb. rozeslána 17. července 1948
Účinnost od: 17. července 1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Itálií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.
čá. 060/1948 Sb. rozeslána 16. července 1948
Účinnost od: 16. července 1948
Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví
Účinnost od: 20. dubna 1948
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948
Účinnost od: 16. července 1948    Zrušeno : 27.01.1951
Vládní nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové
čá. 059/1948 Sb. rozeslána 13. července 1948
Účinnost od: 13. července 1948    Zrušeno : 11.04.1960
Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromaždenia
čá. 058/1948 Sb. rozeslána 13. července 1948
Účinnost od: 13. července 1948    Zrušeno : 01.08.1954
Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
Účinnost od: 15. července 1948
Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků
Účinnost od: 13. července 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady
čá. 057/1948 Sb. rozeslána 30. června 1948
Účinnost od: 1. července 1948
Vládní nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
Účinnost od: 9. května 1948    Zrušeno : 16.11.1963
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948
čá. 056/1948 Sb. rozeslána 19. června 1948
Účinnost od: 23. června 1948    Zrušeno : 09.06.1950
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
Účinnost od: 1. července 1948    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 055/1948 Sb. rozeslána 16. června 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948    Zrušeno : 28.08.1954
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948    Zrušeno : 10.12.1971
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1969
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948    Zrušeno : 23.01.1997
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948    Zrušeno : 19.12.1972
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948
čá. 054/1948 Sb. rozeslána 13. června 1948
Účinnost od: 13. června 1948    Zrušeno : 11.07.1960
Zákon o volbě presidenta republiky
čá. 053/1948 Sb. rozeslána 12. června 1948
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.08.1950
Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského trestního řádu
čá. 052/1948 Sb. rozeslána 9. června 1948
Účinnost od: 9. června 1948    Zrušeno : 11.07.1960
Ústava Československé republiky
čá. 051/1948 Sb. rozeslána 5. června 1948
Účinnost od: 8. dubna 1948    Zrušeno : 26.01.1959
Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským
Účinnost od: 23. dubna 1948    Zrušeno : 22.05.1965
Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou
čá. 050/1948 Sb. rozeslána 5. června 1948
Účinnost od: 5. června 1948
Vyhláška ministra financí o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946
Účinnost od: 17. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministra zemědělství, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě
Účinnost od: 14. dubna 1948
Vyhláška ministra zemědělství o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy
čá. 049/1948 Sb. rozeslána 4. června 1948
Účinnost od: 4. června 1948
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů
Účinnost od: 4. června 1948
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)
Účinnost od: 4. června 1948    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku
Účinnost od: 4. července 1948    Zrušeno : 01.04.1954
Vládní nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské
Účinnost od: 27. prosince 1947    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů
Účinnost od: 19. června 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku
Účinnost od: 4. června 1948    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon o hospodaření s byty
Účinnost od: 1. července 1948
Zákon o postátnění Československého rozhlasu
čá. 048/1948 Sb. rozeslána 4. června 1948
Účinnost od: 19. června 1948    Zrušeno : 01.05.1952
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
Účinnost od: 2. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy
Účinnost od: 13. dubna 1948    Zrušeno : 01.05.1960
Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
Účinnost od: 4. června 1948
Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
Účinnost od: 4. června 1948    Zrušeno : 26.10.1955
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
Účinnost od: 4. června 1948
Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Účinnost od: 4. června 1948    Zrušeno : 18.07.1963
Zákon o národních umělcích
Účinnost od: 4. června 1948    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu
Účinnost od: 4. června 1948    Účinnost do :01.01.1954
Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky
Účinnost od: 4. června 1948
Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
čá. 047/1948 Sb. rozeslána 3. června 1948
Účinnost od: 3. června 1948
Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon o znárodnění polygrafických podniků
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon o znárodnění ve stavebnictví
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
čá. 046/1948 Sb. rozeslána 3. června 1948
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.07.1950
Vyhláška ministryně výživy o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
Účinnost od: 2. června 1948    Zrušeno : 01.07.1950
Vyhláška ministra průmyslu o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
čá. 045/1948 Sb. rozeslána 2. června 1948
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
Účinnost od: 2. června 1948
Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
čá. 044/1948 Sb. rozeslána 31. května 1948
Účinnost od: 1. června 1948    Zrušeno : 01.01.1952
Vyhláška ministra vnitra, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny
Účinnost od: 3. června 1948    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém
čá. 043/1948 Sb. rozeslána 29. května 1948
Účinnost od: 1. června 1948
Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem
Účinnost od: 29. května 1948
Vyhláška ministra financí o stažení některých mincí československé měny
Účinnost od: 29. května 1948    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvacetníků
Účinnost od: 1. června 1948    Zrušeno : 01.06.1950
Vyhláška ministra techniky, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
Účinnost od: 29. dubna 1948
Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
čá. 042/1948 Sb. rozeslána 26. května 1948
Účinnost od: 17. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministra zemedelstva, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.
Účinnost od: 10. června 1948    Zrušeno : 01.06.1950
Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě
Účinnost od: 10. června 1948    Zrušeno : 01.06.1950
Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech
Účinnost od: 10. června 1948    Zrušeno : 01.06.1950
Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové
Účinnost od: 1. května 1948    Zrušeno : 01.03.1949
Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod
Účinnost od: 26. května 1948    Zrušeno : 27.01.1951
Vládní nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích
Účinnost od: 1. ledna 1948    Účinnost do :01.01.1949
Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948
čá. 041/1948 Sb. rozeslána 15. května 1948
Účinnost od: 15. května 1948    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon o národním pojištění
čá. 040/1948 Sb. rozeslána 12. května 1948
Účinnost od: 12. května 1948    Zrušeno : 01.01.1952
Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
čá. 039/1948 Sb. rozeslána 10. května 1948
Účinnost od: 9. června 1948    Zrušeno : 01.07.1982
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb
Účinnost od: 10. května 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku
čá. 038/1948 Sb. rozeslána 10. května 1948
Účinnost od: 1. září 1948    Zrušeno : 07.05.1953
Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)
čá. 037/1948 Sb. rozeslána 8. května 1948
Účinnost od: 23. května 1948    Zrušeno : 01.10.1949
Vyhláška ministerstva národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům
čá. 036/1948 Sb. rozeslána 5. května 1948
Účinnost od: 5. května 1948    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce
Účinnost od: 5. května 1948    Zrušeno : 24.10.1948
Vládní nařízení, jímž se mění §1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady
čá. 035/1948 Sb. rozeslána 4. května 1948
Účinnost od: 4. května 1948
Vládní nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy
Účinnost od: 4. května 1948
Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
Účinnost od: 4. května 1948
Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
Účinnost od: 4. května 1948    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády
Účinnost od: 15. června 1948    Zrušeno : 27.12.1962
Zákon o potírání alkoholismu
čá. 034/1948 Sb. rozeslána 4. května 1948
Účinnost od: 12. prosince 1947
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947
čá. 033/1948 Sb. rozeslána 30. dubna 1948
Účinnost od: 30. dubna 1948    Zrušeno : 01.10.1949
Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání
Účinnost od: 30. dubna 1948    Zrušeno : 11.06.1951
Zákon o návaznosti hospodářských a technických norem
Účinnost od: 30. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy
čá. 032/1948 Sb. rozeslána 28. dubna 1948
Účinnost od: 28. dubna 1948    Zrušeno : 01.09.1971
Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon)
Účinnost od: 28. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse
Účinnost od: 28. dubna 1948    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě
Účinnost od: 28. dubna 1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946 č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
Účinnost od: 28. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1952
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
čá. 031/1948 Sb. rozeslána 26. dubna 1948
Účinnost od: 26. dubna 1948    Zrušeno : 01.10.1949
Vyhláška ministra vnitra, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
Účinnost od: 26. dubna 1948    Zrušeno : 13.12.1949
Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské
čá. 030/1948 Sb. rozeslána 24. dubna 1948
Účinnost od: 24. dubna 1948    Zrušeno : 02.06.1954
Zákon o volbách do Národního shromáždění
Účinnost od: 24. dubna 1948    Zrušeno : 09.06.1948
Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění
čá. 029/1948 Sb. rozeslána 23. dubna 1948
Účinnost od: 23. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o stanicích prohlídky cizozemského masa
Účinnost od: 23. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o zřízení a organisaci státního podniku "Československý státní film"
čá. 028/1948 Sb. rozeslána 22. dubna 1948
Účinnost od: 25. listopadu 1947
Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek
čá. 027/1948 Sb. rozeslána 20. dubna 1948
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 15.05.1948
Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení
Účinnost od: 20. května 1948    Zrušeno : 31.12.1957
Zákon o hudební a artistické ústředně
čá. 026/1948 Sb. rozeslána 19. dubna 1948
Účinnost od: 1. prosince 1945    Zrušeno : 01.11.1949
Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů
Účinnost od: 1. května 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru
čá. 025/1948 Sb. rozeslána 17. dubna 1948
Účinnost od: 17. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků
Účinnost od: 17. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiesteni a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko
Účinnost od: 17. května 1948    Zrušeno : 01.09.1955
Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose
Účinnost od: 17. května 1948    Zrušeno : 01.09.1955
Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi
čá. 024/1948 Sb. rozeslána 15. dubna 1948
Účinnost od: 20. dubna 1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947
čá. 023/1948 Sb. rozeslána 15. dubna 1948
Účinnost od: 15. dubna 1948
Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů
Účinnost od: 1. července 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o zálohování výživného dětem
Účinnost od: 15. dubna 1948    Zrušeno : 01.04.1973
Zákon o státní podpoře novomanželům
Účinnost od: 15. dubna 1948    Zrušeno : 13.12.1949
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech
Účinnost od: 10. června 1947
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil
Účinnost od: 15. dubna 1948
Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady
Účinnost od: 28. února 1948
Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů
Účinnost od: 30. dubna 1948    Zrušeno : 01.07.1950
Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských
čá. 022/1948 Sb. rozeslána 14. dubna 1948
Účinnost od: 14. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o živnostenské dani
Účinnost od: 14. dubna 1948    Zrušeno : 22.12.1952
Zákon o zemědělské dani
Účinnost od: 14. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních
čá. 021/1948 Sb. rozeslána 14. dubna 1948
Účinnost od: 14. května 1948    Zrušeno : 26.09.1955
Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)
Účinnost od: 14. dubna 1948    Zrušeno : 24.06.1991
Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
Účinnost od: 14. dubna 1948    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy
Účinnost od: 14. dubna 1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy
čá. 020/1948 Sb. rozeslána 10. dubna 1948
Účinnost od: 10. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon o zemědělském úvěru
čá. 019/1948 Sb. rozeslána 10. dubna 1948
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 21.07.1959
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách
Účinnost od: 1. června 1948    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého
čá. 018/1948 Sb. rozeslána 9. dubna 1948
Účinnost od: 17. dubna 1948    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon o trestní ochraně proti požárům
Účinnost od: 24. dubna 1948    Zrušeno : 01.06.1953
Zákon o platidlech československé měny
Účinnost od: 24. dubna 1948    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o Národní bance Československé
čá. 017/1948 Sb. rozeslána 7. dubna 1948
Účinnost od: 7. dubna 1948    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy
Účinnost od: 7. dubna 1948
Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy
Účinnost od: 7. dubna 1948    Účinnost do :01.01.1949
Vládní nařízení o letním čase v roce 1948
čá. 016/1948 Sb. rozeslána 2. dubna 1948
Účinnost od: 2. dubna 1948
Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti
čá. 015/1948 Sb. rozeslána 2. dubna 1948
Účinnost od: 2. dubna 1948
Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
Účinnost od: 1. dubna 1948    Zrušeno : 16.11.1957
Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon)
čá. 014/1948 Sb. rozeslána 2. dubna 1948
Účinnost od: 1. ledna 1948
Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948
Účinnost od: 2. dubna 1948
Vládní nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo - maďarské dohody o výměně obyvatelstva
čá. 013/1948 Sb. rozeslána 26. března 1948
Účinnost od: 1. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1955
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích
Účinnost od: 26. března 1948    Zrušeno : 14.04.1948
Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu
čá. 012/1948 Sb. rozeslána 20. března 1948
Účinnost od: 17. února 1948    Zrušeno : 20.04.1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín
Účinnost od: 4. dubna 1948    Zrušeno : 25.07.1949
Vyhláška ministra zemědělství o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze
Účinnost od: 20. března 1948    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení, kterým se slučují podniky "Státní lesy a statky", "Státní statky" a "Státní lesy"
čá. 011/1948 Sb. rozeslána 18. března 1948
Účinnost od: 2. dubna 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Vyhláška ministra financí, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků
čá. 010/1948 Sb. rozeslána 5. března 1948
Účinnost od: 13. března 1948    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon o výkonu trestu postihující majetek, uložených trestními soudy
Účinnost od: 20. března 1948    Zrušeno : 24.08.1950
Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva
Účinnost od: 19. března 1948
Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození
Účinnost od: 20. března 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů
čá. 009/1948 Sb. rozeslána 2. března 1948
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.04.1952
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
čá. 008/1948 Sb. rozeslána 21. února 1948
Účinnost od: 21. února 1948
Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny
Účinnost od: 21. února 1948    Zrušeno : 01.01.1954
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení
čá. 007/1948 Sb. rozeslána 17. února 1948
Účinnost od: 17. února 1948
Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
Účinnost od: 17. února 1948    Zrušeno : 01.01.1951
Vládna vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska
Účinnost od: 17. února 1948    Zrušeno : 07.05.1953
Vládní nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských
Účinnost od: 17. února 1948
Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
Účinnost od: 17. května 1948    Zrušeno : 01.01.1978
Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
čá. 006/1948 Sb. rozeslána 11. února 1948
Účinnost od: 11. února 1948    Zrušeno : 01.01.1954
Vyhláška ministra financí, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
Účinnost od: 15. listopadu 1947
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947
čá. 005/1948 Sb. rozeslána 3. února 1948
Účinnost od: 15. února 1948    Zrušeno : 01.06.1950
Vyhláška ministra techniky, kterou se činí další opatření podle §2 vládního nařízení ze dne 21 března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
Účinnost od: 3. února 1948    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku
čá. 004/1948 Sb. rozeslána 31. ledna 1948
Účinnost od: 31. ledna 1948
Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947
Účinnost od: 31. ledna 1948    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními
čá. 003/1948 Sb. rozeslána 22. ledna 1948
Účinnost od: 14. října 1947
Mírová smlouva s Itálií
čá. 002/1948 Sb. rozeslána 20. ledna 1948
Účinnost od: 20. ledna 1948    Zrušeno : 01.10.1950
Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
Účinnost od: 20. ledna 1948
Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948
Účinnost od: 31. července 1947
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)
čá. 001/1948 Sb. rozeslána 9. ledna 1948
Účinnost od: 9. ledna 1948
Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
Zavřít
MENU