Sbírka předpisů 1946

čá. 107/1946 Sb. rozeslána 31. prosince 1946
Účinnost od: 15. ledna 1947    Zrušeno : 01.10.1950
Vyhláška ministra spravedlnosti o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 01.01.1950
Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Účinnost od: 18. června 1946
Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
čá. 106/1946 Sb. rozeslána 30. prosince 1946
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 01.10.1949
Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek
Účinnost od: 30. prosince 1946    Zrušeno : 01.04.1949
Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII
Účinnost od: 30. prosince 1946    Zrušeno : 15.05.1948
Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků
Účinnost od: 30. prosince 1946
Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí
Účinnost od: 30. prosince 1946
Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.01.1950
Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 01.01.1952
Zákon o úpravě svátkového práva
Účinnost od: 30. prosince 1946
Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
Účinnost od: 30. prosince 1946
Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
Účinnost od: 9. ledna 1947    Zrušeno : 02.04.1948
Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost
Účinnost od: 30. prosince 1946    Zrušeno : 10.08.1949
Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi
čá. 105/1946 Sb. rozeslána 28. prosince 1946
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 01.02.1949
Vyhláška ministra spravedlnosti o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské
Účinnost od: 12. ledna 1947    Zrušeno : 01.06.1950
Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
Účinnost od: 28. prosince 1946    Zrušeno : 15.03.1950
Vyhláška ministra vnútra o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave
Účinnost od: 28. prosince 1946
Vyhláška ministra spravedlnosti o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou
Účinnost od: 4. ledna 1947    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
Účinnost od: 28. prosince 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 10.06.1949
Vládní nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 10.06.1949
Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
Účinnost od: 28. prosince 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
čá. 104/1946 Sb. rozeslána 28. prosince 1946
Účinnost od: 1. ledna 1947    Účinnost do :01.01.1948
Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947
čá. 103/1946 Sb. rozeslána 27. prosince 1946
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu
čá. 102/1946 Sb. rozeslána 23. prosince 1946
Účinnost od: 1. března 1947    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon o porotních soudech
čá. 101/1946 Sb. rozeslána 19. prosince 1946
Účinnost od: 19. prosince 1946    Zrušeno : 24.04.1947
Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
Účinnost od: 2. ledna 1947    Zrušeno : 01.02.1949
Vládní nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského
čá. 100/1946 Sb. rozeslána 19. prosince 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Účinnost do :01.01.1947
Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946
Účinnost od: 19. prosince 1946    Zrušeno : 01.10.1950
Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
Účinnost od: 3. ledna 1947    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních
čá. 099/1946 Sb. rozeslána 14. prosince 1946
Účinnost od: 15. prosince 1946    Zrušeno : 20.04.1948
Vládní nařízení, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín
Účinnost od: 14. prosince 1946    Zrušeno : 01.01.1954
Vyhláška ministra financí o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
čá. 098/1946 Sb. rozeslána 13. prosince 1946
Účinnost od: 13. prosince 1946    Zrušeno : 01.06.1951
Vyhláška ministra dopravy o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně
Účinnost od: 12. ledna 1947    Zrušeno : 03.12.1949
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon)
Účinnost od: 12. ledna 1947    Zrušeno : 01.07.2000
Zákon o poště (poštovní zákon)
čá. 097/1946 Sb. rozeslána 13. prosince 1946
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
čá. 096/1946 Sb. rozeslána 10. prosince 1946
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 01.07.1947
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 095/1946 Sb. rozeslána 7. prosince 1946
Účinnost od: 7. prosince 1946    Zrušeno : 01.08.1950
Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
Účinnost od: 7. prosince 1946
Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky
čá. 094/1946 Sb. rozeslána 6. prosince 1946
Účinnost od: 6. prosince 1946    Zrušeno : 21.07.1959
Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách
čá. 093/1946 Sb. rozeslána 3. prosince 1946
Účinnost od: 3. prosince 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
Účinnost od: 3. prosince 1946
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
čá. 092/1946 Sb. rozeslána 27. listopadu 1946
Účinnost od: 27. listopadu 1946
Vládní nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947
Účinnost od: 27. listopadu 1946
Zákon o zimním čase
čá. 091/1946 Sb. rozeslána 26. listopadu 1946
Účinnost od: 26. listopadu 1946    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946
Účinnost od: 26. listopadu 1946
Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947
Účinnost od: 26. listopadu 1946    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
čá. 090/1946 Sb. rozeslána 20. listopadu 1946
Účinnost od: 20. listopadu 1946
Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946
Účinnost od: 20. listopadu 1946    Zrušeno : 01.09.1964
Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů
čá. 089/1946 Sb. rozeslána 19. listopadu 1946
Účinnost od: 19. listopadu 1946    Zrušeno : 27.12.1951
Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady
Účinnost od: 19. listopadu 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách
čá. 088/1946 Sb. rozeslána 14. listopadu 1946
Účinnost od: 10. srpna 1945    Zrušeno : 01.07.1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires)
Účinnost od: 14. listopadu 1946    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
Účinnost od: 14. listopadu 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie
čá. 087/1946 Sb. rozeslána 8. listopadu 1946
Účinnost od: 8. listopadu 1946    Zrušeno : 01.01.1955
Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva
Účinnost od: 8. prosince 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu
Účinnost od: 8. listopadu 1946
Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody
čá. 086/1946 Sb. rozeslána 31. října 1946
Účinnost od: 31. října 1946    Zrušeno : 09.06.1948
Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění
Účinnost od: 31. října 1946
Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům
Účinnost od: 15. listopadu 1946
Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody
čá. 085/1946 Sb. rozeslána 30. října 1946
Účinnost od: 30. října 1946    Zrušeno : 01.09.1949
Vládní nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků
Účinnost od: 30. října 1946
Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen
čá. 084/1946 Sb. rozeslána 29. října 1946
Účinnost od: 29. října 1946
Zákon o dvouletém hospodářském plánu
čá. 083/1946 Sb. rozeslána 26. října 1946
Účinnost od: 26. října 1946    Zrušeno : 15.05.1948
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance
Účinnost od: 26. října 1946
Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám
Účinnost od: 26. října 1946    Zrušeno : 01.04.1952
Zákon o povinném očkování proti záškrtu
čá. 082/1946 Sb. rozeslána 21. října 1946
Účinnost od: 21. října 1946
Vládní nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic
Účinnost od: 21. října 1946
Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic
čá. 081/1946 Sb. rozeslána 21. října 1946
Účinnost od: 30. ledna 1946
Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine
čá. 080/1946 Sb. rozeslána 18. října 1946
Účinnost od: 7. října 1946    Zrušeno : 01.04.1947
Vyhláška ministra financí, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
Účinnost od: 18. října 1946    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministra sociální péče o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
čá. 079/1946 Sb. rozeslána 15. října 1946
Účinnost od: 15. října 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
čá. 078/1946 Sb. rozeslána 5. října 1946
Účinnost od: 5. října 1946
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii
čá. 077/1946 Sb. rozeslána 4. října 1946
Účinnost od: 4. října 1946    Účinnost do :01.01.1947
Vládní nařízení o konci letního času v roce 1946
Účinnost od: 4. října 1946    Zrušeno : 28.07.1951
Vládní nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle §11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech)
Účinnost od: 4. října 1946
Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
čá. 076/1946 Sb. rozeslána 2. října 1946
Účinnost od: 2. října 1946    Zrušeno : 01.04.1949
Vyhláška ministra sociální péče, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
Účinnost od: 9. října 1946    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách
Účinnost od: 1. srpna 1946    Účinnost do :01.01.1948
Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní stavby státu
čá. 075/1946 Sb. rozeslána 27. září 1946
Účinnost od: 11. října 1946    Zrušeno : 01.06.1950
Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
Účinnost od: 30. září 1946    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministerstva financí o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
Účinnost od: 27. září 1946    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministra financí, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku
čá. 074/1946 Sb. rozeslána 19. září 1946
Účinnost od: 19. září 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
Účinnost od: 19. září 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
čá. 073/1946 Sb. rozeslána 2. září 1946
Účinnost od: 2. září 1946    Zrušeno : 03.06.1950
Vládní nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů
čá. 072/1946 Sb. rozeslána 31. srpna 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Účinnost do :01.01.1947
Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946
čá. 071/1946 Sb. rozeslána 28. srpna 1946
Účinnost od: 9. května 1946
Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií
čá. 070/1946 Sb. rozeslána 20. srpna 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.11.1949
Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládného nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva
čá. 069/1946 Sb. rozeslána 12. srpna 1946
Účinnost od: 12. srpna 1946    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády
Účinnost od: 12. srpna 1946    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou
čá. 068/1946 Sb. rozeslána 9. srpna 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
Účinnost od: 9. srpna 1946    Zrušeno : 04.06.1948
Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 35 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
Účinnost od: 24. srpna 1946
Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
čá. 067/1946 Sb. rozeslána 5. srpna 1946
Účinnost od: 5. srpna 1946    Zrušeno : 30.06.1949
Vyhláška ministra financí o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 30.12.1948
Vládní nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
Účinnost od: 1. července 1946
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
čá. 066/1946 Sb. rozeslána 1. srpna 1946
Účinnost od: 12. dubna 1946    Zrušeno : 16.03.1947
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946
čá. 065/1946 Sb. rozeslána 31. července 1946
Účinnost od: 12. června 1946
Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie
čá. 064/1946 Sb. rozeslána 17. července 1946
Účinnost od: 17. července 1946    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů
Účinnost od: 17. července 1946    Zrušeno : 31.12.1992
Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile
Účinnost od: 17. července 1946    Zrušeno : 01.01.1971
Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
čá. 063/1946 Sb. rozeslána 10. července 1946
Účinnost od: 10. července 1946    Zrušeno : 31.12.1992
Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Účinnost od: 18. července 1946    Zrušeno : 30.12.1948
Vládní nařízení o uvolnění některých stavebních hmot
čá. 062/1946 Sb. rozeslána 9. července 1946
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 10.04.1949
Vyhláška ministra financí o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov
Účinnost od: 9. července 1946    Zrušeno : 02.04.1948
Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky i mimořádném lidovém soudnictví
čá. 061/1946 Sb. rozeslána 28. června 1946
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministra dopravy o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících
čá. 060/1946 Sb. rozeslána 27. června 1946
Účinnost od: 15. května 1946
Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva
čá. 059/1946 Sb. rozeslána 24. června 1946
Účinnost od: 24. června 1946    Zrušeno : 21.07.1959
Zákon o jednotné odborové organisaci
Účinnost od: 24. června 1946
Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
čá. 058/1946 Sb. rozeslána 22. června 1946
Účinnost od: 22. června 1946    Zrušeno : 24.04.1948
Vyhláška ministra financí o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 01.07.1947
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 057/1946 Sb. rozeslána 19. června 1946
Účinnost od: 1. listopadu 1945    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.09.1949
Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů
Účinnost od: 19. června 1946    Zrušeno : 21.08.1949
Zákon o úpravě některých otázek týkajících se notářství
čá. 056/1946 Sb. rozeslána 18. června 1946
Účinnost od: 18. června 1946    Zrušeno : 03.05.1958
Zákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku
Účinnost od: 18. června 1946    Zrušeno : 18.06.1946
Zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození
Účinnost od: 18. června 1946
Zákon o daňové a důchodové (poplatkové) amnestii
Účinnost od: 30. června 1946    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
čá. 055/1946 Sb. rozeslána 17. června 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
Účinnost od: 17. června 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců
Účinnost od: 1. května 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech
Účinnost od: 17. června 1946
Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
Účinnost od: 24. června 1946
Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody
Účinnost od: 17. června 1946
Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
čá. 054/1946 Sb. rozeslána 14. června 1946
Účinnost od: 9. dubna 1946
Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů
čá. 053/1946 Sb. rozeslána 12. června 1946
Účinnost od: 19. června 1946    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů
Účinnost od: 12. června 1946
Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných známok
Účinnost od: 12. června 1946
Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných vzorkov
Účinnost od: 26. května 1946
Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti
Účinnost od: 12. června 1946    Zrušeno : 03.06.1950
Zákon o studiu statisticko-pojistném
Účinnost od: 12. června 1946    Účinnost do :01.01.1948
Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu
čá. 052/1946 Sb. rozeslána 6. června 1946
Účinnost od: 6. června 1946    Zrušeno : 24.12.1948
Vládní nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění
čá. 051/1946 Sb. rozeslána 4. června 1946
Účinnost od: 1. listopadu 1945    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
Účinnost od: 4. června 1946    Zrušeno : 01.01.1950
Vládní nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou
Účinnost od: 4. června 1946
Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
Účinnost od: 4. června 1946    Zrušeno : 27.12.1951
Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví
Účinnost od: 4. června 1946
Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků
Účinnost od: 4. června 1946    Zrušeno : 01.04.1952
Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok
čá. 050/1946 Sb. rozeslána 3. června 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Vyhláška ministra dopravy o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
čá. 049/1946 Sb. rozeslána 17. května 1946
Účinnost od: 17. května 1946
Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů
čá. 048/1946 Sb. rozeslána 29. května 1946
Účinnost od: 29. května 1946
Vládní nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody
Účinnost od: 1. října 1945
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
Účinnost od: 29. května 1946    Zrušeno : 10.04.1949
Vládní nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně
Účinnost od: 30. května 1946    Zrušeno : 30.12.1948
Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot
čá. 047/1946 Sb. rozeslána 21. května 1946
Účinnost od: 21. května 1946    Zrušeno : 25.10.1948
Vládní nařízení, kterým se provádí §9, odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb.
Účinnost od: 21. května 1946    Zrušeno : 31.12.1992
Vládní nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád - Za svobodu -
Účinnost od: 21. května 1946    Zrušeno : 01.08.1954
Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců
čá. 046/1946 Sb. rozeslána 18. května 1946
Účinnost od: 18. května 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře
Účinnost od: 18. května 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, kterým se mění vlácní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře
čá. 045/1946 Sb. rozeslána 17. května 1946
Účinnost od: 17. května 1946    Zrušeno : 07.05.1953
Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty
Účinnost od: 17. května 1946    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi
čá. 044/1946 Sb. rozeslána 16. května 1946
Účinnost od: 16. května 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
čá. 043/1946 Sb. rozeslána 15. května 1946
Účinnost od: 15. května 1946    Zrušeno : 22.09.1949
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek
Účinnost od: 15. května 1946    Zrušeno : 01.01.1954
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy
Účinnost od: 15. května 1946    Zrušeno : 01.01.1954
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv
Účinnost od: 15. května 1946    Zrušeno : 01.01.1954
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku
Účinnost od: 15. května 1946    Zrušeno : 01.01.1954
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devisového zákona
Účinnost od: 15. května 1946    Zrušeno : 01.01.1954
Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon)
Účinnost od: 30. května 1946    Zrušeno : 27.12.1951
Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží
čá. 042/1946 Sb. rozeslána 9. května 1946
Účinnost od: 9. května 1946
Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu
čá. 041/1946 Sb. rozeslána 8. května 1946
Účinnost od: 8. května 1946    Zrušeno : 01.02.1949
Vyhláška ministra vnitra o venkovských správních okresech se sídlem v Praze
Účinnost od: 1. května 1946    Zrušeno : 01.02.1949
Vyhláška ministra vnitra o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují
Účinnost od: 8. května 1946    Zrušeno : 03.06.1950
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických
Účinnost od: 9. května 1946    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon o stavební obnově
čá. 040/1946 Sb. rozeslána 3. května 1946
Účinnost od: 3. května 1946    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945
Účinnost od: 3. května 1946    Účinnost do :01.01.1947
Vládní nařízení o zavedení letního času v roce 1946
Účinnost od: 3. května 1946
Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů
čá. 039/1946 Sb. rozeslána 3. května 1946
Účinnost od: 3. května 1946    Zrušeno : 01.08.1950
Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
Účinnost od: 3. května 1946    Zrušeno : 20.04.1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938
Účinnost od: 3. května 1946    Zrušeno : 30.04.1955
Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona
Účinnost od: 1. dubna 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících
Účinnost od: 1. dubna 1946    Zrušeno : 01.05.1952
Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa)
čá. 038/1946 Sb. rozeslána 2. května 1946
Účinnost od: 2. května 1946    Zrušeno : 01.07.1950
Vládní nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských
čá. 037/1946 Sb. rozeslána 29. dubna 1946
Účinnost od: 29. dubna 1946
Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody
Účinnost od: 29. dubna 1946
Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska
Účinnost od: 29. dubna 1946
Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
čá. 036/1946 Sb. rozeslána 25. dubna 1946
Účinnost od: 25. dubna 1946    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs
čá. 035/1946 Sb. rozeslána 13. dubna 1946
Účinnost od: 13. dubna 1946    Zrušeno : 01.05.1960
Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
čá. 034/1946 Sb. rozeslána 23. dubna 1946
Účinnost od: 23. dubna 1946    Zrušeno : 24.04.1948
Vyhláška ministra financí o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu
Účinnost od: 21. února 1945
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy
čá. 033/1946 Sb. rozeslána 20. dubna 1946
Účinnost od: 31. prosince 1945
Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj
Účinnost od: 31. prosince 1945
Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu
čá. 032/1946 Sb. rozeslána 18. dubna 1946
Účinnost od: 18. dubna 1946    Zrušeno : 09.06.1948
Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění
Účinnost od: 18. dubna 1946    Zrušeno : 09.06.1948
Vyhláška ministra vnitra, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění
Účinnost od: 18. dubna 1946    Zrušeno : 09.06.1948
Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění
čá. 031/1946 Sb. rozeslána 13. dubna 1946
Účinnost od: 13. dubna 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek
Účinnost od: 1. května 1946    Zrušeno : 01.02.1949
Vládní nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují
Účinnost od: 20. dubna 1946    Zrušeno : 27.01.1951
Vládní nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum)
čá. 030/1946 Sb. rozeslána 8. dubna 1946
Účinnost od: 8. dubna 1946    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních
Účinnost od: 8. dubna 1946    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních
čá. 029/1946 Sb. rozeslána 4. dubna 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Účinnost do :01.01.1947
Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946
čá. 028/1946 Sb. rozeslána 3. dubna 1946
Účinnost od: 1. března 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
Účinnost od: 3. dubna 1946
Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky
čá. 027/1946 Sb. rozeslána 29. března 1946
Účinnost od: 29. března 1946    Zrušeno : 31.12.1992
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy
čá. 026/1946 Sb. rozeslána 27. března 1946
Účinnost od: 27. března 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Vyhláška ministra financí o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem
čá. 025/1946 Sb. rozeslána 26. března 1946
Účinnost od: 26. března 1946
Zákon o letním čase
Účinnost od: 26. března 1946
Zákon o zřízení - Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze -
Účinnost od: 26. března 1946    Zrušeno : 01.01.1952
Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den
čá. 024/1946 Sb. rozeslána 16. března 1946
Účinnost od: 16. března 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Vyhláška ministra financí o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih
Účinnost od: 16. března 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet
čá. 023/1946 Sb. rozeslána 18. března 1946
Účinnost od: 18. března 1946    Zrušeno : 06.12.1947
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí §34, odst. 2 vojenského kárného zákona
Účinnost od: 2. dubna 1946    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami
Účinnost od: 1. června 1945    Zrušeno : 15.05.1948
Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
čá. 022/1946 Sb. rozeslána 14. března 1946
Účinnost od: 14. března 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkám pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby
Účinnost od: 14. března 1946    Zrušeno : 28.12.1950
Vládní nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy
čá. 021/1946 Sb. rozeslána 11. března 1946
Účinnost od: 16. března 1946    Zrušeno : 01.05.1952
Vyhláška ministra financí o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů
čá. 020/1946 Sb. rozeslána 7. března 1946
Účinnost od: 7. března 1946
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č.7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý řád Bílého lva - Za vítězství -
Účinnost od: 7. března 1946    Zrušeno : 31.12.1992
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940 č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem
Účinnost od: 7. března 1946    Zrušeno : 31.12.1992
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939
čá. 019/1946 Sb. rozeslána 7. března 1946
Účinnost od: 7. března 1946    Zrušeno : 20.03.1948
Vládní nařízení o rozdělení podniku "Státní lesy a statky"
Účinnost od: 1. srpna 1945    Zrušeno : 01.01.1947
Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů
Účinnost od: 7. března 1946
Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců
čá. 018/1946 Sb. rozeslána 6. března 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.09.1949
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených
čá. 017/1946 Sb. rozeslána 4. března 1946
Účinnost od: 25. února 1946    Zrušeno : 02.06.1954
Vládní nařízení, kterým se provádí §24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských
čá. 016/1946 Sb. rozeslána 4. března 1946
Účinnost od: 4. března 1946
Zákon o obnovení university v Olomouci
Účinnost od: 4. března 1946
Zákon, jímž se vymezuje pojem - československého partyzána -
Účinnost od: 1. října 1945
Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
čá. 015/1946 Sb. rozeslána 1. března 1946
Účinnost od: 15. března 1946    Zrušeno : 01.05.1952
Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů
čá. 014/1946 Sb. rozeslána 28. února 1946
Účinnost od: 1. března 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Zákon o dani z obratu
čá. 013/1946 Sb. rozeslána 28. února 1946
Účinnost od: 1. března 1946    Zrušeno : 29.09.1950
Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
čá. 012/1946 Sb. rozeslána 27. února 1946
Účinnost od: 27. února 1946    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy
čá. 011/1946 Sb. rozeslána 25. února 1946
Účinnost od: 25. února 1946    Zrušeno : 02.06.1954
Zákon o úpravě stálých seznamů voličských
čá. 010/1946 Sb. rozeslána 19. února 1946
Účinnost od: 19. února 1946
Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody
Účinnost od: 19. února 1946    Zrušeno : 20.06.1966
Vyhláška ministra financí o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společnosti s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům
Účinnost od: 19. února 1946    Zrušeno : 20.06.1966
Vyhláška ministra financí o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1946
Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
čá. 009/1946 Sb. rozeslána 19. února 1946
Účinnost od: 19. února 1946    Zrušeno : 09.01.1947
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
Účinnost od: 19. února 1946    Zrušeno : 02.04.1948
Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
čá. 008/1946 Sb. rozeslána 16. února 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946
Vládní nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
Účinnost od: 1. června 1945    Zrušeno : 15.05.1948
Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách
čá. 007/1946 Sb. rozeslána 15. února 1946
Účinnost od: 15. února 1946    Zrušeno : 01.01.1950
Vyhláška ministerstva financí o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru a katastrální práce autentifikační v zemích České a Moravskoslezské
Účinnost od: 1. října 1945    Zrušeno : 01.07.1950
Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu
čá. 006/1946 Sb. rozeslána 13. února 1946
Účinnost od: 13. února 1946    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
Účinnost od: 29. září 1938    Zrušeno : 01.01.1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem
Účinnost od: 1. prosince 1945    Zrušeno : 01.07.1950
Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
Účinnost od: 6. října 1944    Zrušeno : 01.10.1949
Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci
Účinnost od: 13. února 1946
Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý
Účinnost od: 13. února 1946
Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.
čá. 005/1946 Sb. rozeslána 7. února 1946
Účinnost od: 23. června 1945
Vyhláška ministra vnitra o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943
čá. 004/1946 Sb. rozeslána 30. ledna 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení, kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských"
Účinnost od: 30. ledna 1946    Zrušeno : 04.11.1949
Vládní nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
Účinnost od: 13. února 1946    Zrušeno : 01.01.1950
Zákon o řízení v některých sporech z rodinného práva
Účinnost od: 8. listopadu 1945    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o hromadném poručenství
čá. 003/1946 Sb. rozeslána 25. ledna 1946
Účinnost od: 25. ledna 1946    Zrušeno : 01.07.1950
Vládní nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových
čá. 002/1946 Sb. rozeslána 21. ledna 1946
Účinnost od: 21. ledna 1946
Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech v roce 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška ministerstva financí o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných
Účinnost od: 1. listopadu 1945    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
Účinnost od: 21. ledna 1946    Zrušeno : 31.12.1992
Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republík
čá. 001/1946 Sb. rozeslána 16. ledna 1946
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.04.1952
Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád
Zavřít
MENU