Sbírka předpisů 1945

čá. 067/1945 Sb. rozeslána 31. prosince 1945
Účinnost od: 31. prosince 1945    Účinnost do :01.01.1947
Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména
Účinnost od: 31. prosince 1945    Zrušeno : 01.04.1949
Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
čá. 066/1945 Sb. rozeslána 31. prosince 1945
Účinnost od: 31. prosince 1945
Vyhláška ministra zahraničních věcí o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)
Účinnost od: 31. prosince 1945
Vládní vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu
Účinnost od: 31. prosince 1945    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.01.1946
Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946
Účinnost od: 1. prosince 1945    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
čá. 065/1945 Sb. rozeslána 31. prosince 1945
Účinnost od: 1. prosince 1945    Zrušeno : 15.05.1948
Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění
Účinnost od: 1. prosince 1945
Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 15.05.1948
Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění
Účinnost od: 1. prosince 1945    Zrušeno : 15.05.1948
Zákon o zvýšení státních starobních podpor
čá. 064/1945 Sb. rozeslána 22. prosince 1945
Účinnost od: 1. prosince 1945    Zrušeno : 01.01.1949
Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
čá. 063/1945 Sb. rozeslána 22. prosince 1945
Účinnost od: 22. prosince 1945
Vyhláška ministra financí o přihlášení některých majetkových hodnot
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.07.1947
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 062/1945 Sb. rozeslána 21. prosince 1945
Účinnost od: 21. prosince 1945    Zrušeno : 01.05.1952
Vyhláška ministerstva financí o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru
čá. 061/1945 Sb. rozeslána 20. prosince 1945
Účinnost od: 26. října 1940    Zrušeno : 01.08.1950
Vyhláška ministra vnitra o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí
Účinnost od: 20. prosince 1945
Vyhláška ministra vnitra o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
čá. 060/1945 Sb. rozeslána 7. prosince 1945
Účinnost od: 7. prosince 1945    Zrušeno : 01.01.1948
Vyhláška ministerstva ochrany práce a sociální péče o sociálním pojištění osob přidělených k práci
Účinnost od: 7. prosince 1945    Zrušeno : 20.06.1966
Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku
čá. 059/1945 Sb. rozeslána 3. prosince 1945
Účinnost od: 3. prosince 1945    Zrušeno : 07.05.1947
Vyhláška ministra financí o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách
Účinnost od: 3. prosince 1945    Zrušeno : 12.03.1949
Vládní nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího
Účinnost od: 3. prosince 1945    Zrušeno : 12.03.1949
Vládní nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady
čá. 058/1945 Sb. rozeslána 28. listopadu 1945
Účinnost od: 1. prosince 1945    Účinnost do :01.01.1947
Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení
Účinnost od: 1. prosince 1945    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení, kterým se mění vl. nař. č. 62/1933 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby
čá. 057/1945 Sb. rozeslána 26. listopadu 1945
Účinnost od: 26. listopadu 1945    Zrušeno : 05.11.1949
Vyhláška ministra financí, kterou se zmirňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou
Účinnost od: 26. listopadu 1945    Zrušeno : 04.11.1949
Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze
Účinnost od: 26. listopadu 1945    Zrušeno : 24.04.1948
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé
Účinnost od: 26. listopadu 1945
Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
Účinnost od: 26. prosince 1945    Zrušeno : 01.08.1950
Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
čá. 056/1945 Sb. rozeslána 21. listopadu 1945
Účinnost od: 21. listopadu 1945
Vyhláška ministra vnitra o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách
Účinnost od: 21. listopadu 1945
Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni
Účinnost od: 26. září 1945    Zrušeno : 01.11.1945
Vládní nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
Účinnost od: 21. listopadu 1945
Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
čá. 055/1945 Sb. rozeslána 20. listopadu 1945
Účinnost od: 20. listopadu 1945    Zrušeno : 07.05.1953
Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva
Účinnost od: 17. listopadu 1945
Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu
Účinnost od: 20. listopadu 1945    Zrušeno : 24.08.1946
Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové
Účinnost od: 20. listopadu 1945
Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie
čá. 054/1945 Sb. rozeslána 15. listopadu 1945
Účinnost od: 15. listopadu 1945    Zrušeno : 01.03.1949
Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
čá. 053/1945 Sb. rozeslána 15. listopadu 1945
Účinnost od: 15. listopadu 1945
Dekret presidenta republiky o zřízení vysokých škol - Akademie musických umění v Praze -
Účinnost od: 15. listopadu 1945    Zrušeno : 01.08.1950
Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech
Účinnost od: 15. listopadu 1945    Zrušeno : 10.06.1949
Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti
Účinnost od: 15. listopadu 1945    Zrušeno : 01.01.1951
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních
Účinnost od: 17. listopadu 1939
Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně
Účinnost od: 17. listopadu 1939
Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze
čá. 052/1945 Sb. rozeslána 13. listopadu 1945
Účinnost od: 27. listopadu 1945    Zrušeno : 11.04.1960
Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory
čá. 051/1945 Sb. rozeslána 13. listopadu 1945
Účinnost od: 6. října 1944    Zrušeno : 01.01.1948
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení
Účinnost od: 13. listopadu 1945    Zrušeno : 01.01.1948
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu
Účinnost od: 13. listopadu 1945    Zrušeno : 20.06.1966
Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství
Účinnost od: 20. listopadu 1945    Zrušeno : 01.01.1951
Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
čá. 050/1945 Sb. rozeslána 10. listopadu 1945
Účinnost od: 1. srpna 1945    Zrušeno : 01.11.1949
Dekret presidenta republiky o změně zák. č. 122/1926 Sb., a vl. nař. č. 124/1928 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva
Účinnost od: 10. listopadu 1945    Zrušeno : 01.01.1951
Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím
Účinnost od: 10. listopadu 1945    Zrušeno : 01.07.1949
Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské
Účinnost od: 10. listopadu 1945    Zrušeno : 01.03.1964
Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. ledna 1946    Zrušeno : 01.01.1949
Dekret presidenta republiky o správě soudních věznic a trestních ústavů
čá. 049/1945 Sb. rozeslána 7. listopadu 1945
Účinnost od: 1. srpna 1945    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, kterým se doplňuje vl. nař. č. 16/1927 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty
Účinnost od: 7. listopadu 1945    Zrušeno : 16.11.1957
Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby
Účinnost od: 7. listopadu 1945    Zrušeno : 20.06.1966
Dekret presidenta republiky o řízení výroby
čá. 048/1945 Sb. rozeslána 30. října 1945
Účinnost od: 30. října 1945
Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
Účinnost od: 30. října 1945    Zrušeno : 30.06.1949
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské
Účinnost od: 1. října 1945    Zrušeno : 01.12.1954
Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění
Účinnost od: 30. října 1945
Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
čá. 047/1945 Sb. rozeslána 27. října 1945
Účinnost od: 27. října 1945    Zrušeno : 21.07.1959
Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách
Účinnost od: 27. října 1945
Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven
Účinnost od: 27. října 1945
Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank
Účinnost od: 27. října 1945
Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
Účinnost od: 27. října 1945
Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
čá. 046/1945 Sb. rozeslána 26. října 1945
Účinnost od: 26. října 1945    Zrušeno : 01.01.1953
Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových
Účinnost od: 5. května 1945
Dekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu
Účinnost od: 1. ledna 1943    Zrušeno : 01.01.1953
Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové
čá. 045/1945 Sb. rozeslána 23. října 1945
Účinnost od: 23. října 1945
Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové
Účinnost od: 23. října 1945
Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů
čá. 044/1945 Sb. rozeslána 23. října 1945
Účinnost od: 23. října 1945    Zrušeno : 31.12.1948
Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže
Účinnost od: 23. října 1945    Zrušeno : 15.05.1948
Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
čá. 043/1945 Sb. rozeslána 20. října 1945
Účinnost od: 20. října 1945    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o nových platidlech československé měny
čá. 042/1945 Sb. rozeslána 20. října 1945
Účinnost od: 20. října 1945    Zrušeno : 01.06.1953
Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny
čá. 041/1945 Sb. rozeslána 17. října 1945
Účinnost od: 17. října 1945    Zrušeno : 01.01.1953
Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví
čá. 040/1945 Sb. rozeslána 17. října 1945
Účinnost od: 18. října 1945    Zrušeno : 14.12.1948
Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
Účinnost od: 17. října 1945    Zrušeno : 01.01.1966
Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
čá. 039/1945 Sb. rozeslána 15. října 1945
Účinnost od: 5. května 1945    Zrušeno : 15.11.1949
Vládní nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vl. nař. č. 121/1939 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vl. nař. č. 189/1940 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového
Účinnost od: 5. května 1945    Zrušeno : 01.01.1949
Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
Účinnost od: 1. září 1945    Zrušeno : 01.09.1948
Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách
čá. 038/1945 Sb. rozeslána 10. října 1945
Účinnost od: 10. října 1945    Zrušeno : 01.10.1949
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby
Účinnost od: 10. října 1945
Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby
Účinnost od: 10. října 1945    Zrušeno : 24.08.1946
Dekret presidenta republiky o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové
Účinnost od: 17. října 1945    Zrušeno : 09.06.1948
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém
čá. 037/1945 Sb. rozeslána 1. října 1945
Účinnost od: 1. října 1945    Zrušeno : 26.03.1946
Dekret presidenta republiky o opětovném zavedení středoevropského času
čá. 036/1945 Sb. rozeslána 5. října 1945
Účinnost od: 12. října 1945    Zrušeno : 01.01.1949
Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
čá. 035/1945 Sb. rozeslána 4. října 1945
Účinnost od: 4. října 1945    Zrušeno : 20.06.1966
Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků
Účinnost od: 4. října 1945    Zrušeno : 20.06.1966
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě
Účinnost od: 4. října 1945    Zrušeno : 01.06.1951
Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů
čá. 034/1945 Sb. rozeslána 3. října 1945
Účinnost od: 1. července 1945    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol
Účinnost od: 3. října 1945    Zrušeno : 01.04.1950
Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě
Účinnost od: 1. ledna 1944    Zrušeno : 01.04.1950
Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon č. 103/1926 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty
čá. 033/1945 Sb. rozeslána 29. září 1945
Účinnost od: 29. září 1945    Zrušeno : 15.03.1950
Vyhláška ministra vnitra o statutu osidlovacího úřadu v Praze
čá. 032/1945 Sb. rozeslána 27. září 1945
Účinnost od: 27. září 1945    Zrušeno : 01.01.1966
Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství
čá. 031/1945 Sb. rozeslána 20. září 1945
Účinnost od: 20. září 1945    Zrušeno : 25.07.1950
Vládní nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství
Účinnost od: 20. září 1945
Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy
Účinnost od: 20. září 1945    Zrušeno : 01.04.1950
Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců
Účinnost od: 20. září 1945    Zrušeno : 01.04.1950
Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků
čá. 030/1945 Sb. rozeslána 14. září 1945
Účinnost od: 15. září 1945    Zrušeno : 01.01.1950
Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé
čá. 029/1945 Sb. rozeslána 7. září 1945
Účinnost od: 7. září 1945    Zrušeno : 21.01.1946
Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku
Účinnost od: 7. září 1945    Zrušeno : 15.05.1948
Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků
Účinnost od: 7. září 1945    Zrušeno : 12.03.1949
Dekret presidenta republiky o Hospodářské radě
Účinnost od: 10. září 1945    Zrušeno : 01.08.1950
Dekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním
čá. 028/1945 Sb. rozeslána 1. září 1945
Účinnost od: 1. září 1945
Vládní nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
Účinnost od: 1. září 1945    Zrušeno : 30.01.1946
Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
čá. 027/1945 Sb. rozeslána 1. září 1945
Účinnost od: 1. září 1945
Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody
Účinnost od: 1. srpna 1945    Zrušeno : 01.04.1950
Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům
Účinnost od: 4. dubna 1945    Zrušeno : 01.07.1960
Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády
Účinnost od: 4. dubna 1945    Zrušeno : 01.01.1993
Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky
čá. 026/1945 Sb. rozeslána 31. srpna 1945
Účinnost od: 31. srpna 1945    Účinnost do :01.08.1946
Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě
Účinnost od: 8. září 1945
Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
čá. 025/1945 Sb. rozeslána 31. srpna 1945
Účinnost od: 1. září 1945
Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
Účinnost od: 30. května 1945    Zrušeno : 01.01.1946
Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství
čá. 024/1945 Sb. rozeslána 28. srpna 1945
Účinnost od: 28. srpna 1945    Zrušeno : 01.10.1949
Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů
Účinnost od: 28. srpna 1945
Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu
čá. 023/1945 Sb. rozeslána 27. srpna 1945
Účinnost od: 27. srpna 1945    Zrušeno : 09.03.1954
Vládní nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů
Účinnost od: 27. srpna 1945    Zrušeno : 18.04.1946
Vládní nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění
Účinnost od: 27. srpna 1945    Zrušeno : 18.04.1946
Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění
čá. 022/1945 Sb. rozeslána 24. srpna 1945
Účinnost od: 28. srpna 1945    Zrušeno : 01.04.1949
Vládní nařízení o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy
Účinnost od: 9. května 1945    Zrušeno : 17.05.1954
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů
Účinnost od: 9. května 1945    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení, kterým se mění vl. n. č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů
Účinnost od: 24. srpna 1945    Zrušeno : 09.03.1954
Vyhláška ministra vnitra o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění
čá. 021/1945 Sb. rozeslána 27. srpna 1945
Účinnost od: 27. srpna 1945    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol
čá. 020/1945 Sb. rozeslána 25. srpna 1945
Účinnost od: 25. srpna 1945    Zrušeno : 24.04.1948
Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926
čá. 019/1945 Sb. rozeslána 22. srpna 1945
Účinnost od: 22. srpna 1945    Zrušeno : 09.01.1947
Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 17/1945 Sb., o Národním soudu
Účinnost od: 25. srpna 1945
Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
Účinnost od: 22. srpna 1945    Zrušeno : 01.08.1950
Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování
čá. 018/1945 Sb. rozeslána 14. srpna 1945
Účinnost od: 14. srpna 1945
Vládní nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně
Účinnost od: 1. srpna 1945
Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky
Účinnost od: 1. srpna 1945    Zrušeno : 05.11.1949
Dekret presidenta republiky o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území
čá. 017/1945 Sb. rozeslána 10. srpna 1945
Účinnost od: 1. července 1945    Zrušeno : 01.11.1945
Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
Účinnost od: 10. srpna 1945    Zrušeno : 01.10.1949
Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
čá. 016/1945 Sb. rozeslána 9. srpna 1945
Účinnost od: 9. srpna 1945
Vládní nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945
čá. 015/1945 Sb. rozeslána 8. srpna 1945
Účinnost od: 8. srpna 1945
Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku
Účinnost od: 8. srpna 1945
Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
čá. 014/1945 Sb. rozeslána 26. července 1945
Účinnost od: 26. července 1945    Zrušeno : 01.07.1950
Vládní nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
Účinnost od: 26. července 1945
Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci
čá. 013/1945 Sb. rozeslána 19. července 1945
Účinnost od: 19. července 1945    Zrušeno : 15.03.1950
Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení
čá. 012/1945 Sb. rozeslána 16. července 1945
Účinnost od: 16. července 1945    Zrušeno : 10.05.1948
Dekret presidenta republiky o zrušení zák. č. 165/1934 Sb. o překládání soudců do výslužby podle věku
Účinnost od: 16. července 1945    Zrušeno : 01.08.1954
Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé
čá. 011/1945 Sb. rozeslána 12. července 1945
Účinnost od: 12. července 1945    Zrušeno : 24.04.1948
Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem
Účinnost od: 12. července 1945
Vládní nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945
čá. 010/1945 Sb. rozeslána 10. července 1945
Účinnost od: 10. července 1945
Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
Účinnost od: 10. července 1945
Ústavní dekret presidenta republiky č. 3 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
Účinnost od: 15. října 1940
Ústavní dekret presidenta republiky č. 2 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné
Účinnost od: 11. července 1945    Zrušeno : 23.08.1948
Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé
čá. 009/1945 Sb. rozeslána 9. července 1945
Účinnost od: 9. července 1945
Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
Účinnost od: 9. července 1945    Účinnost do :05.05.1947
Dekret presidenta republiky o Národním soudu
Účinnost od: 9. července 1945    Účinnost do :01.01.1949
Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
čá. 008/1945 Sb. rozeslána 27. června 1945
Účinnost od: 27. června 1945    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení
Účinnost od: 27. června 1945    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením)
Účinnost od: 27. června 1945    Zrušeno : 01.04.1949
Vládní nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce
čá. 007/1945 Sb. rozeslána 23. června 1945
Účinnost od: 23. června 1945
Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
čá. 006/1945 Sb. rozeslána 23. června 1945
Účinnost od: 23. června 1945    Zrušeno : 03.12.1945
Vyhláška ministra financí o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava
čá. 005/1945 Sb. rozeslána 5. června 1945
Účinnost od: 5. června 1945    Zrušeno : 20.12.1950
Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin
Účinnost od: 6. června 1945    Zrušeno : 03.06.1950
Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách
Účinnost od: 2. června 1945
Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
čá. 004/1945 Sb. rozeslána 23. května 1945
Účinnost od: 9. května 1945    Zrušeno : 01.06.1950
Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské
Účinnost od: 23. května 1945    Zrušeno : 01.08.1947
Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
Účinnost od: 23. května 1945
Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů
čá. 003/1945 Sb. rozeslána 9. května 1945
Účinnost od: 9. května 1945    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o volbě a pravomoci národních výborů
čá. 002/1945 Sb. rozeslána 30. dubna 1945
Účinnost od: 30. dubna 1945    Zrušeno : 01.08.1950
Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona
Účinnost od: 4. dubna 1945
Vyhláška předsedy vlády o zrušení Státní rady
čá. 001/1945 Sb. rozeslána 4. dubna 1945
Účinnost od: 2. dubna 1945    Zrušeno : 01.01.1971
Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
Zavřít
MENU