Mzdy - SP - Sociální zabezpečení
 (seznam platných předpisů)

Účinnost od: 24. dubna 2020
 
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
Účinnost od: 26. března 2020
 
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 305)
Účinnost od: 1. března 2020
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. ledna 2020
 
Nařízení Komise v přenesené Pravomoci (EU) 2019/2170 ze dne 27. září 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
Účinnost od: 27. května 2019
 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/697 ze dne 14. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
Účinnost od: 31. března 2019
 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/379 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
Účinnost od: 15. ledna 2020
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. prosince 2019
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. března 2020
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020, s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 24. dubna 2019
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Účinnost od: 1. července 2019
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2019
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2019
 
Vyhláška o krajských normativech
Účinnost od: 31. května 2018 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2018
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2018
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2018
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 1. června 2018
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2018
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2018 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2018
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2017 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Účinnost od: 1. února 2018
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2018
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2017
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
Účinnost od: 19. září 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. září 2016
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
Účinnost od: 1. října 2016
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2016 s výjimkou
 
Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
Účinnost od: 17. června 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
Účinnost od: 21. května 2016
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2016
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 10. února 2016
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2016
 
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
Účinnost od: 21. prosince 2015
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 7. prosince 2015
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. října 2015
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015
 
Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění
Účinnost od: 1. ledna 2015
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2015
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015
 
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2014
 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2015
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2014
 
Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
Účinnost od: 1. května 2014
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. prosince 2013
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2014
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
 
Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. listopadu 2013
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. listopadu 2013
 
Zákon o zrušení karty sociálních systémů
Účinnost od: 1. ledna 2014
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Účinnost od: 1. prosince 2013
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 31. prosince 2012
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2013
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2012
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2013
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
Účinnost od: 1. prosince 2012
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Účinnost od: 13. listopadu 2012
 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
Účinnost od: 1. prosince 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 22. května 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. dubna 2012 s výjimkou
 
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
Účinnost od: 10. ledna 2012
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2012
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
Účinnost od: 1. ledna 2012
 
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Účinnost od: 1. dubna 2012
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
Účinnost od: 1. dubna 2012 s výjimkou
 
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Účinnost od: 1. ledna 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2012
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Účinnost od: 1. ledna 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
 
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
 
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Účinnost od: 29. listopadu 2011
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. listopadu 2011
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
Účinnost od: 1. dubna 2010
 
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 30. září 2011 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2011
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 29. června 2011
 
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2011 sp. zn. Pl. ÚS 46/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011
 
Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2011 s výjimkou
 
Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2010
 
Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
Účinnost od: 1. ledna 2010
 
Vyhláška, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)
Účinnost od: 1. října 2009 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 24. září 2009 s výjimkou
 
Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
Účinnost od: 14. července 2009
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
Účinnost od: 1. listopadu 2009 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Účinnost od: 1. ledna 2011
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Účinnost od: 28. prosince 2009
 
Zákon o volném pohybu služeb
Účinnost od: 1. srpna 2009
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2009
 
Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
Účinnost od: 4. července 2009
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009
 
Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009
 
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
 
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Účinnost od: 1. ledna 2009
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 29. prosince 2008
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 1. července 2008
 
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2008
 
Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 4. července 2008 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2008
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. května 2008
 
Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
Účinnost od: 1. ledna 2008
 
Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 21. prosince 2007 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 28. prosince 2007
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Účinnost od: 31. října 2007
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
 
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
Účinnost od: 1. srpna 2007 s výjimkou
 
Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2007 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
Účinnost od: 1. července 2007 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
Účinnost od: 27. června 2007
 
Nařízení vlády o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů
Účinnost od: 15. března 2006 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 20. února 2007
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. prosince 2006
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Účinnost od: 3. července 2006
 
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 18. září 2006
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2007
 
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 5 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v částech vyjádřených slovy "péče muže o dítě ve věku do čtyř let, péče o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a" a slovy "tyto děti a"
Účinnost od: 1. června 2006
 
Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 3. července 2006
 
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Účinnost od: 1. ledna 2007
 
Zákon zákoník práce
Účinnost od: 1. srpna 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 2009
 
Zákon o nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 2008
 
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. září 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 27. dubna 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Úplné znění zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2007
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
Účinnost od: 1. července 2006
 
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
Účinnost od: 1. ledna 2007
 
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Účinnost od: 1. ledna 2007
 
Zákon o sociálních službách
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Účinnost od: 8. března 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
Účinnost od: 8. března 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. března 2006
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Účinnost od: 1. února 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. listopadu 2005
 
Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 30. prosince 2005
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)
Účinnost od: 27. září 2005 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 10. listopadu 2005
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 24. listopadu 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
 
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 29. září 2005 s výjimkou
 
Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
Účinnost od: 1. října 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 19. září 2005 s výjimkou
 
Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2005
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Zákon o inspekci práce
Účinnost od: 1. června 2005
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. května 2005
 
Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. března 2005
 
Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
Účinnost od: 15. února 2005
 
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)
Účinnost od: 11. ledna 2005
 
Vyhláška o předškolním vzdělávání
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
 
Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Účinnost od: 1. října 2004
 
Zákon o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2003
 
Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Účinnost od: 19. července 2002
 
Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 23. října 2000 s výjimkou
 
Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
 
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou
 
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001
 
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001
 
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Účinnost od: 1. července 2000 s výjimkou
 
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Účinnost od: 1. července 2000 s výjimkou
 
Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. dubna 2000
 
Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
Účinnost od: 1. dubna 2000
 
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Účinnost od: 1. ledna 2000
 
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. prosince 1999
 
Zákon o vojácích z povolání
Účinnost od: 28. září 1999
 
Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2000
 
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Účinnost od: 1. července 1998
 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Účinnost od: 12. listopadu 1997
 
Zákon o zemědělství
Účinnost od: 1. dubna 1997
 
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 1996
 
Zákon o důchodovém pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1993
 
Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 1993
 
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. ledna 1992
 
Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zavřít
MENU