Daně - SPR - Správa daní
 (seznam platných předpisů)

Účinnost od: 1. ledna 2021
 
Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
Účinnost od: 24. dubna 2019
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Účinnost od: 1. dubna 2019 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Účinnost od: 5. června 2018
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. března 2018
 
Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
Účinnost od: 1. července 2017 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Účinnost od: 1. dubna 2017
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 18. října 2016
 
Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
Účinnost od: 19. září 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2016 s výjimkou
 
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Účinnost od: 1. prosince 2016 s výjimkou
 
Zákon o evidenci tržeb
Účinnost od: 28. prosince 2015 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015
 
Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. listopadu 2013
 
Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
 
Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. září 2013
 
Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Účinnost od: 1. ledna 2013
 
Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
Účinnost od: 1. srpna 2012
 
Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
Účinnost od: 1. července 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2012
 
Úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 31. ledna 2012
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2013
 
Zákon o Finanční správě České republiky
Účinnost od: 6. prosince 2011
 
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci ústavně konformní interpretace § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 19. srpna 2011
 
Nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2011 sp. zn. Pl. ÚS 9/08 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. V bodu 1 věty druhé zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. července 2011
 
Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. června 2011
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2011
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2011
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2011
 
Vyhláška o kolkových známkách
Účinnost od: 1. ledna 2011
 
Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2010
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2010 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2010
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010
 
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Účinnost od: 16. října 2009
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2009
 
Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 4. července 2009
 
Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2010
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2009
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2009 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Účinnost od: 1. ledna 2011
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Účinnost od: 1. ledna 2011
 
Zákon daňový řád
Účinnost od: 28. prosince 2009
 
Zákon o volném pohybu služeb
Účinnost od: 4. července 2009
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2009
 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009
 
Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009
 
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
 
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Účinnost od: 1. července 2009 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2008
 
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2008
 
Úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2008
 
Úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
Účinnost od: 1. července 2009
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
 
Zákon o Policii České republiky
Účinnost od: 1. září 2008
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Účinnost od: 1. ledna 2008
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2008
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Účinnost od: 1. července 2008
 
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
Účinnost od: 15. května 2008 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2008
 
Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 21. prosince 2007 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2008
 
Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Účinnost od: 1. prosince 2007
 
Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
Účinnost od: 31. října 2007
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
 
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 15. března 2006 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. září 2006
 
Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 3. července 2006
 
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. září 2006
 
Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 14. dubna 2006
 
Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 3. července 2006
 
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
Účinnost od: 3. července 2006
 
Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2007
 
Zákon zákoník práce
Účinnost od: 1. června 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 29. května 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 1. srpna 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2007
 
Zákon o střetu zájmů
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Úplné znění zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 14. dubna 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2006
 
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 15. března 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2007
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Účinnost od: 8. března 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Účinnost od: 8. března 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 30. prosince 2005
 
Úplné znění zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 30. prosince 2005
 
Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 26. ledna 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. prosince 2005
 
Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 10. listopadu 2005
 
Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 30. prosince 2005
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Účinnost od: 27. září 2005 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 10. listopadu 2005
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. října 2005 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 24. listopadu 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
 
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Účinnost od: 27. září 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 29. září 2005 s výjimkou
 
Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 13. října 2005
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Zákon o inspekci práce
Účinnost od: 16. června 2005
 
Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
Účinnost od: 1. června 2005
 
Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
Účinnost od: 1. dubna 2005 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 8. února 2005
 
Úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb.
Účinnost od: 1. května 2005
 
Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Účinnost od: 6. ledna 2005 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. dubna 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 30. prosince 2004
 
Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 23. února 2005
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 31. prosince 2004
 
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. prosince 2004
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. ledna 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
Účinnost od: 8. prosince 2004
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 3. prosince 2004
 
Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Účinnost od: 7. září 2004
 
Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
 
Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2005
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. září 2004
 
Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Zákon správní řád
Účinnost od: 1. ledna 2005
 
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Účinnost od: 7. září 2004
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 7. září 2004
 
Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
Účinnost od: 1. července 2004 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 2. června 2004
 
Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004 Sb.
Účinnost od: 27. května 2004
 
Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 28. dubna 2004
 
Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 27. května 2004
 
Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 26. července 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. října 2004
 
Zákon o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. srpna 2004
 
Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Účinnost od: 1. května 2004
 
Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. května 2004
 
Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
 
Úplné znění zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 2. června 2004
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
Účinnost od: 31. května 2004 s výjimkou
 
Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 28. května 2004
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. května 2004
 
Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
Účinnost od: 27. května 2004
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. května 2004
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. dubna 2004
 
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2004
 
Zákon o omezení plateb v hotovosti
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
 
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 28. dubna 2004
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
 
Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Účinnost od: 23. dubna 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2004
 
Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. ledna 2004 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 5. března 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004
 
Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
 
Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
 
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Účinnost od: 2. dubna 2004 s výjimkou
 
Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 25. února 2004
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
Účinnost od: 25. února 2004 s výjimkou
 
Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Účinnost od: 1. dubna 2004
 
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. dubna 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004
 
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 23. ledna 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
Účinnost od: 1. května 2004
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 15. ledna 2004
 
Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad
Účinnost od: 1. ledna 2004
 
Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 3. ledna 2004
 
Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
 
Zákon o spotřebních daních
Účinnost od: 19. července 2002
 
Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 1. září 2002
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. ledna 2002
 
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
Účinnost od: 1. ledna 2002 s výjimkami
 
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Účinnost od: 1. července 2001
 
Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
Účinnost od: 1. července 2001 s výjimkou
 
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Účinnost od: 1. ledna 2001
 
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Účinnost od: 1. února 2001
 
Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
Účinnost od: 23. října 2000 s výjimkou
 
Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
 
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001
 
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001
 
Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2001
 
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Účinnost od: 1. srpna 2000
 
Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva
Účinnost od: 1. ledna 2001
 
Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
Účinnost od: 1. července 2000 s výjimkou
 
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Účinnost od: 1. prosince 2000
 
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Účinnost od: 1. července 2000 s výjimkou
 
Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2000
 
Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
Účinnost od: 1. července 2000
 
Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
Účinnost od: 1. května 2000
 
Zákon o veřejných dražbách
Účinnost od: 1. dubna 2000
 
Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
Účinnost od: 1. ledna 2000
 
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2000
 
Zákon o azylu
Účinnost od: 30. července 1999
 
Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Účinnost od: 1. ledna 2000
 
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Účinnost od: 1. ledna 1999
 
Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Účinnost od: 1. září 1998
 
Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
Účinnost od: 12. listopadu 1997
 
Zákon o zemědělství
Účinnost od: 1. září 1997
 
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. července 1997
 
Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
Účinnost od: 1. července 1996
 
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradních advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
Účinnost od: 26. dubna 1996
 
Zákon o ochraně chmele
Účinnost od: 1. září 1996
 
Zákon o krmivech
Účinnost od: 1. července 1996
 
Zákon o advokacii
Účinnost od: 1. října 1995 s výjimkou
 
Zákon o státní sociální podpoře
Účinnost od: 1. ledna 1996
 
Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1995
 
Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1994
 
Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Účinnost od: 21. března 1994
 
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Účinnost od: 1. ledna 1993
 
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Účinnost od: 1. ledna 1993
 
Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 1993
 
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 31. prosince 1992
 
Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
Účinnost od: 1. června 1992
 
Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
Účinnost od: 1. února 1992
 
Zákon o bankách
Účinnost od: 1. ledna 1992
 
Zákon o účetnictví
Účinnost od: 1. ledna 1992
 
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zavřít
MENU