Daně - DPH - DPH
 (seznam platných předpisů)

Účinnost od: 1. ledna 2021
 
Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2019 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2019 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2019
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2020
 
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1912 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství
Účinnost od: 1. ledna 2019
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. ledna 2018 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Účinnost od: 1. ledna 2018
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2017
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Účinnost od: 15. února 2017 s výjimkou
 
Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2017
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. září 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2016
 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. července 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
Účinnost od: 7. září 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. prosince 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
Účinnost od: 1. července 2016
 
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
Účinnost od: 1. února 2016
 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2016 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
Účinnost od: 1. července 2015
 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Účinnost od: 1. května 2015
 
Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. listopadu 2013
 
Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
 
Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
Účinnost od: 19. srpna 2013
 
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Účinnost od: 1. listopadu 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2013
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2013
 
Zákon o Finanční správě České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2012
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015
 
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011 , kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. dubna 2011 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 29. dubna 2010
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2010 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2010
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. září 2009 s výjimkou
 
Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
Účinnost od: 1. září 2009
 
Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2011
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Účinnost od: 1. ledna 2011
 
Zákon daňový řád
Účinnost od: 28. prosince 2009
 
Zákon o volném pohybu služeb
Účinnost od: 1. dubna 2009 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009
 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 26. února 2009
 
Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2008
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Účinnost od: 1. července 2008
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2008
 
Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 31. prosince 2007
 
Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Účinnost od: 31. října 2007
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
 
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
Účinnost od: 1. srpna 2007
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 18. září 2006
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Účinnost od: 15. července 2006
 
Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2007
 
Zákon zákoník práce
Účinnost od: 1. června 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. dubna 2006
 
Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2008
 
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Účinnost od: 1. července 2006
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Účinnost od: 1. ledna 2007
 
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
Účinnost od: 1. července 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
Účinnost od: 1. dubna 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Účinnost od: 10. listopadu 2005
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. září 2005 s výjimkou
 
Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
Účinnost od: 30. března 2005
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 16. ledna 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
 
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 5. března 2004 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2004
 
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2004 s výjimkou
 
Zákon o spotřebních daních
Účinnost od: 1. ledna 2003
 
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Účinnost od: 19. července 2002
 
Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 1. září 1997
 
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. července 1996
 
Zákon o advokacii
Účinnost od: 3. března 1994
 
SMĚRNICE RADY 94/4/ES ze dne 14. února 1994, kterou se mění směrnice 69/169/EHS a 77/388/EHS a zvyšuje úroveň úlev pro cestující ze třetích zemí a limity nezdaněných nákupů při cestování uvnitř Společenství
Účinnost od: 1. ledna 1993
 
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. února 1992
 
Zákon o bankách
Účinnost od: 23. prosince 1991
 
SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991, kterou se doplňuje společný systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS s ohledem na odstranění daňových hranic (91/680/EHS)
Účinnost od: 1. ledna 1992
 
Zákon o účetnictví
Účinnost od: 1. července 1967    Bude zrušeno : 1.1.2021
 
Zákon o znalcích a tlumočnících
Zavřít
MENU