Daně - DED - Dědická, darovací a z převodu
 (seznam platných předpisů)

Účinnost od: 1. listopadu 2019
 
Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2019
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Účinnost od: 1. července 2017 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2014
 
Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Účinnost od: 29. listopadu 2013
 
Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Účinnost od: 29. listopadu 2013
 
Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2014 s výjimkou
 
Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2014
 
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Účinnost od: 1. února 2013
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. října 2012 s výjimkou
 
Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
Účinnost od: 30. prosince 2011
 
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2015 s výjimkou
 
Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2013 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2013
 
Zákon o Finanční správě České republiky
Účinnost od: 1. dubna 2012
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
Účinnost od: 1. ledna 2012
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. března 2011
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2011 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2011
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Účinnost od: 1. ledna 2011
 
Zákon daňový řád
Účinnost od: 28. prosince 2009
 
Zákon o volném pohybu služeb
Účinnost od: 20. července 2009
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2008
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Účinnost od: 31. října 2007
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2008 s výjimkou
 
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
Účinnost od: 1. června 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
 
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Účinnost od: 5. května 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 14. dubna 2006
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2006
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 29. prosince 2005
 
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2005, vyhlášený dne 20. prosince 2005, ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 253/2003 Sb., a ustanovení čl. VI části třetí zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 13. září 2005
 
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
Účinnost od: 1. ledna 2006 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
Účinnost od: 1. července 2005 s výjimkou
 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
Účinnost od: 1. ledna 2005 s výjimkou
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 6. srpna 2003
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
Účinnost od: 19. července 2002
 
Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 1. ledna 1993
 
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 24. června 1991
 
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Zavřít
MENU