rýže

Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013 , kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
2011/884/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES Text s významem pro EHP
2006/601/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K (2006) 3932) (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 2003/62/ES ze dne 20. června 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro hexakonazol, klofentezin, myklobutanil a prochloraz (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2328/2000 ze dne 19. října 2000, kterým se stanoví výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin
Zavřít
MENU