mléko

2010/791/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2010 , kterým se stanoví seznam produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (oznámeno pod číslem K (2010) 8434)
Nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EU) č. 1233/2009 ze dne 15. prosince 2009 , kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
2008/798/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2008 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/757/ES (oznámeno pod číslem K (2008) 6086) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 315/2007 ze dne 19. března 2007 , kterým se stanoví přechodná opatření týkající se odchylky od nařízení (ES) č. 2597/97, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 816/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým mění nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných produktů žákům ve školách
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1691) (Text s významem pro EHP) (2004/438/ES)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/107/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/252/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení Nizozemských Antil do prozatímního seznamu zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K (2003) 324) (Text s významem pro EHP) (2003/59/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 95/340/ES, pokud jde o zahrnutí Nizozemských Antil do prozatímního seznamu třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků (oznámeno pod číslem K (2003) 323) (Text s významem pro EHP) (2003/58/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
Nařízení Komise (ES) č. 1169/2001 ze dne 14. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2993/94, kterým se stanovuje podpora pro dodávky mléčných výrobků na Kanárské ostrovy v rámci režimů stanovených v článcích 2 až 4 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2001 ze dne 9. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 2799/1999
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2707/2000 ze dne 11. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1498/1999 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 203/98 ze dne 26. ledna 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4154/87, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná pro uplatňování dovozního postupu u zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2597/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (Text s významem pro EHP) (97/80/ES)
SMĚRNICE RADY č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1598/95 ze dne 30. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1756/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky
SMĚRNICE RADY 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh
Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 1991, kterým se stanoví některé metody analýzy a testování syrového mléka a tepelně ošetřeného mléka
Směrnice Komise ze dne 26. května 1989 o obecných hygienických podmínkách zemědělských podniků určených k produkci mléka
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 776/78 ze dne 18. dubna 1978 o uplatnění nejnižší sazby náhrady při vývozu mléčných výrobků a o zrušení a změně některých nařízení
Zavřít
MENU