Předpisy EU - rok 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/163 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro DDT a oxathiapiprolin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/158 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování Prunus domestica a Prunus cerasifera pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/157 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2266, pokud jde o odkaz na osvědčení a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v zjednodušeném elektronickém správním dokladu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/156 ze dne 23. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Nařízení Rady (EU) 2023/155 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Nařízení Rady (EU) 2023/154 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/152 ze dne 23. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/150 ze dne 20. ledna 2023, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek, pokud jde o některé nákazy uvedené na seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/149 ze dne 20. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky benfluralin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/148 ze dne 20. ledna 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198
Nařízení Komise (EU) 2023/147 ze dne 20. ledna 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyromazin, topramezon a triflumizol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/144 ze dne 18. ledna 2023, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy a nařízení Komise (ES) č. 851/2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/141 ze dne 19. ledna 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/140 ze dne 19. ledna 2023, kterým se po třísté třicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/139 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/138 ze dne 21. prosince 2022, kterým se stanoví seznam konkrétních datových souborů s vysokou hodnotou a opatření pro jejich zveřejnění a opakované použití (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/137 ze dne 10. října 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/132 ze dne 18. ledna 2023 o ochranných opatřeních týkajících se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem provedení rozsudku Tribunálu ze dne 9. listopadu 2022 ve věci T-246/19 týkajícího se prováděcího nařízení (EU) 2019/67
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/131 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1259, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, a zavádí dohled nad dovozem příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z litiny pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/130 ze dne 18. ledna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu výroční zprávy o výkonnosti
Nařízení Komise (EU) 2023/129 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, prosulfokarb, sedaxan a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/128 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, bromoxynil, chlorsulfuron, epoxikonazol a fenamifos v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/127 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/126 ze dne 21. října 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast spotřeby (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/121 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/120 ze dne 11. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Луканка Троянска/Lukanka Troyanska“/„Троянска луканка/Troyanska lukanka“ (ZTS))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/119 ze dne 9. listopadu 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/118 ze dne 23. září 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy v rámci Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/116 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky oxamyl (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/115 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky dimoxystrobin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/114 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benzovindiflupyr, buprofezin, cyflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cyhalothrin, mekoprop-P, mepikvat, metiram, metsulfuron-methyl, fosfan a pyraklostrobin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/113 ze dne 16. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3'-sialyllaktózy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/112 ze dne 18. ledna 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových kol pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/111 ze dne 18. ledna 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz mastných kyselin pocházejících z Indonésie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/108 ze dne 9. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pitina“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/107 ze dne 9. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Châtaigne des Cévennes“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/106 ze dne 11. ledna 2023, kterým se stanoví předběžné příděly podpory Unie pro jednotlivé členské státy, pokud jde o ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/104 ze dne 12. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli v návaznosti na zprávu přijatou Orgánem pro řešení sporů Světové obchodní organizace
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/103 ze dne 12. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1242/2014 a (EU) č. 1243/2014, pokud jde o technické specifikace a pravidla pro předložení souhrnných údajů o operacích a informace, které mají být zasílány členskými státy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/102 ze dne 11. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o žádosti členských států o podporu Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/100 ze dne 11. ledna 2023, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz opětovně plnitelných sudů keg z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/99 ze dne 11. ledna 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hliníkových kol pocházejících z Maroka
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/67 ze dne 20. října 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 zavedením standardizovaných metodik a způsobů výběru vzorků k pokrytí jednoho nebo několika programových období
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/66 ze dne 21. října 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, pokud jde o seznam zboží dvojího užití
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/65 ze dne 6. ledna 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, prováděcí nařízení (EU) 2018/1648, kterým se povoluje uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny, prováděcí nařízení (EU) 2019/1686, kterým se povoluje rozšíření použití zásaditého bílkovinného izolátu ze syrovátky z kravského mléka jako nové potraviny, a prováděcí nařízení (EU) 2021/96, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny (Text s významem pro EHP)
Předpis OSN č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel [2023/64]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/62 ze dne 5. ledna 2023, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/61 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger CBS 120604, přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus neoniger MUCL 39199, přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 a přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/60 ze dne 5. ledna 2023 o povolení metylesteru konjugované kyseliny linolové (t10, c12) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a dojnice (držitel povolení: BASF SE) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/59 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32292 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/58 ze dne 5. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení zmrazených, kašovitých, sušených a práškových forem larev Alphitobius diaperinus (potemníka stájového) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/57 ze dne 31. října 2022, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/56 ze dne 19. července 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o zvláštní technická opatření týkající se růžichy šedé (Pagellus bogaraveo) v podoblastech ICES 6 až 8
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/54 ze dne 4. ledna 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/652 o povolení extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/53 ze dne 4. ledna 2023 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/52 ze dne 4. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/8 ze dne 3. ledna 2023 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 868/2011, (EU) č. 1111/2011 a (EU) č. 227/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/7 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/6 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem Lentinula edodes (houby shiitake) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/5 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/4 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/3 ze dne 3. ledna 2023, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2019/1781, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 640/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2 ze dne 21. prosince 2022, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 761/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1 ze dne 21. prosince 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Salers“ (CHOP))
Zavřít
MENU