Předpisy EU - rok 2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1841 ze dne 30. září 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1840 ze dne 26. září 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („?????? ??µ??? / Arnaki Limnou“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1676 ze dne 29. září 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1675 ze dne 29. září 2022, kterým se stanoví reprezentativní ceny, dovozní cla a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru ode dne 1. října 2022
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1674 ze dne 28. září 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (EU) 2022/1673 ze dne 27. září 2022 kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1672 ze dne 23. září 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Bardejovský Med/Med z Bardejova“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1671 ze dne 9. června 2022 o prodloužení přechodného období uvedeného v čl. 89 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2022/1670 ze dne 29. září 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1667 ze dne 19. července 2022, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1666 ze dne 13. června 2022, kterým se opravuje dánské znění přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1659 ze dne 27. září 2022 o rovnocenných požadavcích na dovoz plodů Citrus sinensis Pers. pocházejících z Izraele do Unie s ohledem na rizika, která představuje Thaumatotibia leucotreta
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1653 ze dne 26. září 2022, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2022 přičítají určitá množství převedená v roce 2021
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1652 ze dne 20. září 2022, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Colli di Rimini“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1651 ze dne 20. září 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Carne Arouquesa“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1650 ze dne 24. března 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2016/1646, pokud jde o hlavní indexy a uznané burzy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1648 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1647 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1646 ze dne 23. září 2022 o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o používání farmakologicky účinných látek povolených jako veterinární léčivé přípravky nebo jako doplňkové látky a zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek a jejich reziduí, o zvláštním obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních opatřeních pro jejich přípravu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1645 ze dne 14. července 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o požadavky na řízení rizik bezpečnosti informací s potenciálním dopadem na bezpečnost letectví pro organizace, na něž se vztahují nařízení Komise (EU) č. 748/2012 a (EU) č. 139/2014, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 748/2012 a (EU) č. 139/2014
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1644 ze dne 7. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol používání farmakologicky účinných látek povolených jako veterinární léčivé přípravky nebo jako doplňkové látky a zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek a jejich reziduí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1638 ze dne 20. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, pokud jde o položku 950510 (vánoční výrobky)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1637 ze dne 5. července 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady (EU) 2020/262, pokud jde o používání dokladů v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně a s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani po propuštění ke spotřebě, a stanoví formulář, který se má použít pro osvědčení o osvobození od daně
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 ze dne 5. července 2022, kterým se doplňuje směrnice Rady (EU) 2020/262 stanovením struktury a obsahu dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a stanovením prahu ztrát v důsledku povahy zboží
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1632 ze dne 12. května 2022, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v některých zařízeních pro snímkování pomocí magnetické rezonance (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1631 ze dne 12. května 2022, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu a olova v jejich elektrických spojích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1630 ze dne 21. září 2022, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma v určitých vymezených územích
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1629 ze dne 21. září 2022, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. v určitých vymezených územích
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1626 ze dne 20. září 2022, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1624 ze dne 20. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/607 ze dne , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1623 ze dne 14. července 2022, kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 pro rok 2022, pokud jde o hodnotu produkce uvedené na trh, vnitrostátní strategii a vracení finanční podpory Unie na víceleté závazky v odvětví ovoce a zeleniny v důsledku krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1622 ze dne 17. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy týkající se rozvíjejících se a rozvinutých ekonomik (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2022/1621 ze dne 20. září 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1619 ze dne 19. září 2022, kterým se mění příloha XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položku pro Botswanu v seznamu třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1618 ze dne 19. září 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1617 ze dne 19. září 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1616 ze dne 15. září 2022 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008 (Úřední věstník Evropské unie L 243 ze dne 20. září 2022)
Nařízení Komise (EU) 2022/1616 ze dne 15. září 2022 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1615 ze dne 22. dubna 2022, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1614 ze dne 15. září 2022, kterým se určují stávající oblasti hlubinného rybolovu a sestavuje seznam oblastí, v nichž se vyskytují nebo pravděpodobně vyskytují citlivé mořské ekosystémy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1610 ze dne 13. září 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 738/2000, pokud jde o zařazení vozidla vybaveného hydraulickým zvedacím zařízením a pracovní plošinou do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1609 ze dne 12. září 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Marmelada Branca de Odivelas“ (CHZO)
Nařízení Komise (EU) 2022/1531 ze dne 15. září 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání některých látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci v kosmetických přípravcích, a kterým se uvedené nařízení opravuje (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1529 ze dne 14. září 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1528 ze dne 4. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1077 o ustanovení o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1525 ze dne 13. září 2022 o povolení L-lysin-monohydrochloridu a L-lysin-sulfátu získaných fermentací pomocí Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1524 ze dne 8. září 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1523 ze dne 8. září 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1522 ze dne 8. září 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1520 ze dne 17. června 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014, pokud jde o úpravu výše poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků, podle míry inflace
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1519 ze dne 5. května 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, pokud jde o požadavky použitelné na hnojivé výrobky EU obsahující inhibitující složky a na následné zpracování digestátu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1518 ze dne 29. března 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1504 ze dne 6. dubna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o vytvoření centrálního elektronického systému platebních informací pro boj proti podvodům v oblasti DPH
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1503 ze dne 9. září 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1502 ze dne 9. září 2022, kterým se provádí čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1501 ze dne 9. září 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1493 ze dne 8. září 2022 o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicumKCCM 80245 a Escherichia coli KCCM 80246 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1492 ze dne 8. září 2022 o povolení L-valinu z Escherichia coli CCTCC M2020321 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1491 ze dne 8. září 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1490 ze dne 1. března 2022 o povolení lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1481 ze dne 7. září 2022, kterým se od 8. září 2022 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1480 ze dne 7. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazát, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, prohexadion, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, síra, tebufenpyrad, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1479 ze dne 7. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pokud jde o definici produktů rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1478 ze dne 6. září 2022, kterým se rozšiřuje konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Turecka bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1477 ze dne 6. září 2022, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2020/492 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Turecka bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1475 ze dne 6. září 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o hodnocení strategických plánů SZP a poskytování informací pro monitorování a hodnocení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1474 ze dne 6. září 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko ovčí tuk a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1473 ze dne 31. srpna 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Agneau de lait des Pyrénées“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1472 ze dne 5. září 2022 o povolení lysinát-síranu manganatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1471 ze dne 5. září 2022 o povolení uhličitanu lanthanitého oktahydrátu jako doplňkové látky pro kočky (držitel povolení Porus GmbH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1470 ze dne 5. září 2022 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 a alfa-galaktosidázy z Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptáky (držitel povolení Industrial Técnica Pecuaria S.A.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1469 ze dne 5. září 2022 o povolení L-lysin-sulfátu z Escherichia coli CGMCC 7.398 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1468 ze dne 5. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky penflufen, a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/185 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1467 ze dne 5. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o standardní formuláře a elektronické formáty, které se mají používat v souvislosti se směrnicí Rady 2011/16/EU, a seznam statistických údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely hodnocení uvedené směrnice
Nařízení Komise (EU) 2022/1466 ze dne 5. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1465 ze dne 5. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1464 ze dne 2. září 2022, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1463 ze dne 5. srpna 2022, kterým se stanoví technické a provozní specifikace technického systému pro přeshraniční automatizovanou výměnu důkazů a uplatňování zásady „pouze jednou“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1460 ze dne 2. září 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1459 ze dne 2. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/804, pokud jde o podmínky povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1458 ze dne 2. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1095, pokud jde o podmínky povolení chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1457 ze dne 2. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2330, pokud jde o podmínky povolení chelátu železa a aminokyselin hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1456 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví odchylka od čl. 43 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o podmínky dovozu dřevěného obalového materiálu do Unie v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických pod kontrolou Ministerstva obrany Spojených států amerických a vyrobeného před 1. zářím 2007
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1455 ze dne 11. dubna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy týkající se kapitálového požadavku na investiční podniky založeného na fixních režijních nákladech (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1454 ze dne 1. září 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1453 ze dne 1. září 2022 o povolení 6-fytázy z Komagataella pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptáků a pro všechna prasata a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 98/2012 (držitel povolení Huvepharma EOOD) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1452 ze dne 1. září 2022 o povolení 3-ethylcyklopentan-1,2-dionu, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-onu, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-onu, eugenolu, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzenu, ?-pentylcinnamaldehydu, ?-hexylcinnamaldehydu a 2-acetylpyridinu jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1451 ze dne 1. září 2022 o povolení kafrového bílého esenciálního oleje z Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. a skořicové tinktury z Cinnamomum verum J. Presl. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1450 ze dne 27. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání konvenčního bílkovinného krmiva v ekologické živočišné výrobě v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1446 ze dne 1. září 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1445 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1039, pokud jde o podmínky povolení chelátu mědi aminokyselin hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1444 ze dne 31. srpna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje černé mýdlo E 470a jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1443 ze dne 31. srpna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje propionan vápenatý jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1442 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1490, pokud jde o podmínky povolení chelátu manganu aminokyselin hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1441 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o specifické jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1440 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 284/2013, pokud jde o informace, které mají být předloženy o přípravcích na ochranu rostlin, a zvláštní požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1439 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 283/2013, pokud jde o informace, které mají být předloženy o účinných látkách, a zvláštní požadavky na údaje o mikroorganismech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1438 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o zvláštní kritéria pro schvalování účinných látek, které jsou mikroorganismy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1435 ze dne 26. srpna 2022, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, cyprodinil a hydrogenuhličitan draselný v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1434 ze dne 22. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1429 ze dne 25. srpna 2022 kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1428 ze dne 24. srpna 2022, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu perfluoralkylovaných látek v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1427 ze dne 19. srpna 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nagykörűi ropogós cseresznye“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1426 ze dne 5. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu automatizovaného systému řízení (ADS) plně automatizovaných vozidel (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1425 ze dne 18. srpna 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Alubia de Anguiano“ (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2022/1424 ze dne 18. srpna 2022, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1423 ze dne 22. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1421 ze dne 22. srpna 2022 o povolení lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z Citrus sinensis (L.) Osbeck jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1420 ze dne 22. srpna 2022 o povolení L-glutamové kyseliny a glutamanu sodného z Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1419 ze dne 22. srpna 2022 o povolení esenciálního oleje z listu těhozevu březového Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1418 ze dne 22. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o kontroly trichinel v souvislosti s porcováním jatečně upravených těl a alternativní analytické metody (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1417 ze dne 22. srpna 2022 o povolení přípravku Lactobacillus acidophilus CECT 4529 jako doplňkové látky pro všechny druhy a kategorie drůbeže kromě nosnic a výkrmu kuřat a pro okrasné ptactvo a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/2275 (držitel povolení: Centro Sperimentale del Latte S.r.l.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1416 ze dne 16. srpna 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1413 ze dne 19. srpna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1412 ze dne 19. srpna 2022 o povolení ylang-ylangového esenciálního oleje z kanangy vonné Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1410 ze dne 18. srpna 2022, kterým se stanoví zkrácená lhůta pro předchozí oznámení před vplutím do přístavu pro rybářská plavidla Unie o celkové délce 12 metrů nebo větší, která se zabývají rybolovem populací, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022, a která vykládají ve španělských přístavech
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1408 ze dne 16. června 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o vyplácení záloh na určité intervence a podpůrná opatření stanovená v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1407 ze dne 16. srpna 2022, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2382, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1406 ze dne 3. srpna 2022, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro methoxyfenozid, propoxur, spinosad a thiram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1405 ze dne 16. srpna 2022, kterým se pro období od 1. října 2022 stanoví úrokové sazby pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zemědělských produktů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1404 ze dne 16. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování rodu Lonicera L. pocházející z Turecka a některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející z Moldavska
Nařízení Komise (EU) 2022/1403 ze dne 16. srpna 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1399 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2023 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1398 ze dne 8. června 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 za účelem zohlednění technického pokroku a vývoje v oblasti právních předpisů, pokud jde o změny předpisů týkajících se vozidel přijaté v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1396 ze dne 11. srpna 2022, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o přítomnost ethylenoxidu v potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1395 ze dne 11. srpna 2022, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých korozivzdorných ocelí pocházejících z Ruska a Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1394 ze dne 11. srpna 2022, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz křemíku zasílaného z Korejské republiky a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Korejské republiky nebo Tchaj-wanu, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2022/1393 ze dne 11. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity delta-9-tetrahydrokanabinolu (?9-THC) v konopných semenech a produktech z nich získaných (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1392 ze dne 11. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1391 ze dne 26. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lactic acid based products – CID Lines NV“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1390 ze dne 9. srpna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 5636) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1389 ze dne 2. srpna 2022, kterým se mění a opravuje příloha IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých produktů rybolovu do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1387 ze dne 9. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/58 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrotechnické oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Japonska, Korejské republiky, Ruské federace a Spojených států amerických na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1386 ze dne 9. srpna 2022 kterým se prodlouží odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) lodními nevody v některých teritoriálních vodách Itálie (Toskánska a Ligurie)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1385 ze dne 8. srpna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1384 ze dne 8. srpna 2022, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2022 do 29. září 2022 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1383 ze dne 8. srpna 2022 o povolení kadidlovníkového extraktu z Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. jako doplňkové látky pro koně a psy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1382 ze dne 8. srpna 2022 o povolení přípravku z Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 a Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1381 ze dne 8. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny galakto-oligosacharid (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1380 ze dne 8. srpna 2022, kterým se stanoví pravidla a podmínky pro ověřovací dotazy dopravců, ustanovení týkající se ochrany údajů a zabezpečení pro režim autentizace dopravců, jakož i záložní postupy pro případ technického problému a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1217
Nařízení Komise (EU) 2022/1379 ze dne 5. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2400, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u středně těžkých a těžkých nákladních vozidel a těžkých autobusů, a kterým se zahrnují elektrická vozidla a další nové technologie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1375 ze dne 5. srpna 2022 o zamítnutí povolení ethoxychinu jako doplňkové látky náležející do funkční skupiny antioxidanty a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2017/962 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1374 ze dne 5. srpna 2022 o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselého mravenčanu draselného) jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm prasat a prasnice a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 333/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1373 ze dne 5. srpna 2022, kterým se povoluje uvedení hydroxid-adipát-vinanu železitého na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1372 ze dne 5. srpna 2022 o dočasných opatřeních proti zavlečení organismu Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) do Unie, jeho přemísťování, šíření, množení a uvolňování v rámci Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1371 ze dne 5. srpna 2022, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1370 ze dne 5. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity ochratoxinu A v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2022/1369 ze dne 5. srpna 2022 o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1366 ze dne 4. srpna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1365 ze dne 4. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny olej z mikrořas Schizochytrium sp. bohatý na DHA a EPA (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1364 ze dne 4. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1363 ze dne 3. srpna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalikarb a silthiofam v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1362 ze dne 1. srpna 2022, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o výkonnost těžkých přípojných vozidel z hlediska jejich vlivu na emise CO2, spotřebu paliva, spotřebu energie a dojezdovou vzdálenost s nulovými emisemi u motorových vozidel, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/683 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1361 ze dne 28. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o úkoly příslušných úřadů v oblasti certifikace, dozoru a vynucování při provádění pravidel týkajících se organizací zapojených do projektování a výroby letadel používaných pro sportovní a rekreační letectví
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1360 ze dne 28. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o provádění přiměřenějších požadavků pro letadla používaná pro sportovní a rekreační letectví
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1359 ze dne 27. července 2022, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1358 ze dne 2. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění přiměřenějších požadavků na letadla používaná pro sportovní a rekreační letectví
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1357 ze dne 25. května 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o hřebenatku kuchyňskou (Pecten maximus) v Lamanšském průlivu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1356 ze dne 4. srpna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1354 ze dne 4. srpna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1352 ze dne 3. srpna 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat
Nařízení Komise (EU) 2022/1346 ze dne 1. srpna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,4-dimethylnaftalen, 8-hydroxychinolin, pinoxaden a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1344 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2023 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1343 ze dne 29. července 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, chlorantraniliprol a emamektin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1335 ze dne 28. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/285/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1332 ze dne 26. července 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sevres“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1331 ze dne 28. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1330 ze dne 28. července 2022, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau
Nařízení Rady (EU) 2022/1329 ze dne 28. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1326 ze dne 18. března 2022, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1325 ze dne 28. července 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1324 ze dne 28. července 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzovindiflupyr, boskalid, fenazachin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, spirotetramat, thiabendazol a tolklofos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1323 ze dne 27. července 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1322 ze dne 25. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/632, pokud jde o seznamy produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1321 ze dne 25. července 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluoridové ionty, oxyfluorfen, pyroxsulam, chinmerak a sulfurylfluorid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1317 ze dne 27. července 2022, kterým se stanoví odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o uplatňování standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardů DZES) 7 a 8 pro rok podání žádosti 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1310 ze dne 26. července 2022 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/1408 na dovoz některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Indonésie dovozem některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků zasílaných z Turecka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1309 ze dne 26. července 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející z Ukrajiny a Srbska
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1308 ze dne 26. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1306 ze dne 25. července 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1305 ze dne 25. července 2022, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz drátu z molybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1304 ze dne 20. července 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Valašský frgál“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1303 ze dne 25. dubna 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici a požadavky na líh zemědělského původu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1302 ze dne 20. dubna 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty a postupy pro žádost o výjimku z limitů pozic (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301 ze dne 31. března 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226, pokud jde o informace, které mají být poskytovány v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace u rozvahových syntetických sekuritizací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1300 ze dne 24. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1093, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1299 ze dne 24. března 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah kontrol pro řízení pozic uplatňovaných obchodními systémy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1292 ze dne 22. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1976 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz ethylenglykolu pocházejícího ze Spojených států amerických a Království Saúdská Arábie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1291 ze dne 22. července 2022, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit „Mozzarella“ (ZTS)
Nařízení Komise (EU) 2022/1290 ze dne 22. července 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlormekvat, dodin, nikotin, profenofos a multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1289 ze dne 18. července 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Hrušovský lepník“ (CHZO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 ze dne 6. dubna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují podrobnosti týkající se obsahu a struktury informací ve vztahu k zásadě „významně nepoškozovat“ a které upřesňují obsah, metodologie a strukturu informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti a nepříznivým dopadům na udržitelnost a obsah a strukturu informací ve vztahu k prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1283 ze dne 15. července 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1282 ze dne 8. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family“ (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1281 ze dne 4. března 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1280 ze dne 18. července 2022, kterým se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu stanovují zvláštní a dočasná opatření týkající se dokladů řidičů vydaných Ukrajinou v souladu s jejími právními předpisy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1279 ze dne 18. července 2022 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro produkty Moldavské republiky podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1278 ze dne 18. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění důsledků útočné války Ruska vůči Ukrajině pro rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto útočnou válkou na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1275 ze dne 21. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1274 ze dne 21. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) 2022/1273 ze dne 21. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1272 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1271 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2022/1270 ze dne 21. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 193 ze dne 21. července 2022)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1270 ze dne 21. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/1269 ze dne 21. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 193 ze dne 21. července 2022)
Nařízení Rady (EU) 2022/1269 ze dne 21. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1267 ze dne 20. července 2022, kterým se stanoví postupy pro určování zkušebních zařízení Unie pro účely dozoru nad trhem a ověřování souladu výrobků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1266 ze dne 20. července 2022 o povolení glutamanu sodného získaného fermentací s Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1265 ze dne 20. července 2022, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Rose rosette virus do Unie a jeho šíření na území Unie
Nařízení Komise (EU) 2022/1264 ze dne 20. července 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fludioxonil v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1255 ze dne 19. července 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 stanoví antimikrobika nebo skupiny antimikrobik, které jsou vyhrazeny k léčbě určitých infekcí u lidí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1254 ze dne 19. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení nových dodatečných požadavků na letovou způsobilost
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1253 ze dne 19. července 2022, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o odchylky od některých požadavků zavedených nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/201
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1252 ze dne 19. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408 za účelem aktualizace seznamu látek, které se mají nahradit (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1251 ze dne 19. července 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinných látek motýlí feromony s rovným řetězcem (acetáty) jako účinných látek představujících nízké riziko a motýlí feromony s rovným řetězcem (aldehydy a alkoholy) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1250 ze dne 19. července 2022 o povolení ethylakrylátu, pentyl-isovalerátu, butyl-2-methylbutyrátu, 2-methylundekanalu, (2E)-methylkrotonové kyseliny, ethyl-(E,Z)-deka-2,4-dienoátu, butan-2-onu, cyklohexylacetátu, 3,4-dimethylcyklopentan-1,2-dionu, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-onu, fenethyl-butyrátu, hexyl-fenylacetátu, 4-methylacetofenonu, 4-methoxyacetofenonu, 3-methylfenolu, 3,4-dimethylfenolu, 1-methoxy-4-methylbenzenu, trimethyloxazolu a 4,5-dihydrothiofen-3(2H)-onu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1249 ze dne 19. července 2022 o povolení vitaminu B12 ve formě kyanokobalaminu z Ensifer adhaerens CNCM I-5541 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1248 ze dne 19. července 2022 o povolení esenciálního oleje z Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. jako doplňkové látky pro některé druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1247 ze dne 19. července 2022 o povolení látky Allura Red AC jako doplňkové látky pro drobné savce neurčené k produkci potravin a okrasné ptáky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1246 ze dne 14. července 2022, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Bra“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1234 ze dne 18. července 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1233 ze dne 18. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/492, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1232 ze dne 13. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „INTEROX Biocidal Product Family 1“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1231 ze dne 18. července 2022, kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1230 ze dne 18. července 2022, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2022/147
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1228 ze dne 14. července 2022 kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/892 pro rok 2022, pokud jde o žádosti o podporu, jakož i žádosti o zálohy a částečné platby v důsledku krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1227 ze dne 15. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad ruské invaze na Ukrajinu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1226 ze dne 14. července 2022, o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Bioquell HPV-AQ“ (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1225 ze dne 14. července 2022, o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny způsobeného ruskou invazí na Ukrajinu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1221 ze dne 14. července 2022 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových kol pocházejících z Maroka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1220 ze dne 14. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o formát, v němž mají pobočky podniků ze třetích zemí a příslušné orgány předkládat informace uvedené v čl. 41 odst. 3 a 4 uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1219 ze dne 14. července 2022, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek některých směsných produktů do Unie a pro jejich tranzit přes Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1218 ze dne 14. července 2022, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1217 ze dne 14. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót přidělených Španělsku na roky 2021, 2022 a 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1216 ze dne 8. července 2022, kterým se s ohledem na rok 2022 stanoví odchylky od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) č. 615/2014 a (EU) 2015/1368, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/725
Nařízení Komise (EU) 2022/1215 ze dne 7. července 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu platýse černého ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1214 ze dne 9. března 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139, pokud jde o hospodářské činnosti v některých odvětvích energetiky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2178, pokud jde o specifické zveřejňování informací v souvislosti s těmito hospodářskými činnostmi (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1211 ze dne 12. července 2022 o přijetí eura Chorvatskem ke dni 1. ledna 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1210 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o formát seznamů zasvěcených osob a jejich aktualizace (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1209 ze dne 5. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o postup pro ukládání správních pokut a metody pro jejich výpočet a výběr (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2022/1208 ze dne 12. července 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Chorvatsko
Nařízení Rady (EU) 2022/1207 ze dne 12. července 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Chorvatsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1203 ze dne 12. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 za účelem aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1202 ze dne 6. července 2022, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Bouches-du-Rhône“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1197 ze dne 11. července 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie, a kterým se opravuje příloha XIV, pokud jde o položku pro Spojené království (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1196 ze dne 11. července 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1195 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1194 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1193 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1192 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismů Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1191 ze dne 5. července 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pimiento de Gernika / Gernikako Piperra“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1186 ze dne 8. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „L+R Propanol PT1 Family“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1185 ze dne 8. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1184 ze dne 8. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1183 ze dne 8. července 2022, kterým se mění přílohy II a IV prováděcího nařízení (EU) 2020/2002, pokud jde o hlášení určitých nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o jejich zjištění v rámci Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1182 ze dne 4. července 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Derecske alma“ (CHZO)
Nařízení Komise (EU) 2022/1181 ze dne 8. července 2022, kterým se mění úvod přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1180 ze dne 11. ledna 2022, kterým se opravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1177 ze dne 7. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/683 zavedením a aktualizací položek týkajících se některých bezpečnostních systémů ve vzorech informačního dokumentu a prohlášení o shodě v tištěné podobě a úpravou systému číslování pro certifikáty schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1176 ze dne 7. července 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání některých filtrů ultrafialového záření v kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1175 ze dne 7. července 2022, kterým se zavádí celní evidence dovozu určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily a s indexem zatížení převyšujícím 121, pocházejících z Čínské lidové republiky v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem vykonání rozsudků ze dne 4. května 2022 ve spojených věcech T-30/19 a T-72/19, v souvislosti s prováděcím nařízením (EU) 2018/1579 a prováděcím nařízením (EU) 2018/1690
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1174 ze dne 7. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o některá prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172 ze dne 4. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní system v oblasti společné zemědělské politiky a uplatňování a výpočet správních sankcí v souvislosti s podmíněností
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1171 ze dne 22. března 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění zpětně získaných materiálů vysoké čistoty jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1167 ze dne 6. července 2022, kterým se po částečném prozatímním přezkumu mění prováděcí nařízení (EU) 2021/633 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1166 ze dne 6. července 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1162 ze dne 5. července 2022, kterým se po opětovném zahájení šetření zavádí celní evidence dovozu elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky za účelem provedení rozsudků ze dne 27. dubna 2022 ve věcech T-242/19 a T-243/19, pokud jde o prováděcí nařízení (EU) 2019/73 a prováděcí nařízení (EU) 2019/72
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1161 ze dne 5. července 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1160 ze dne 5. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití a specifikace nové potraviny nikotinamid ribosid chlorid (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1159 ze dne 11. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy pro veřejné zpřístupňování investiční politiky investičními podniky (Úřední věstník Evropské unie L 179 ze dne 6. července 2022)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1159 ze dne 11. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy pro veřejné zpřístupňování investiční politiky investičními podniky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1157 ze dne 4. července 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU, pokud jde o požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1158 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1107 ze dne 4. července 2022, kterým se stanoví společné specifikace pro určité diagnostické zdravotnické prostředky in vitro třídy D v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1106 ze dne 27. června 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Queso de Acehúche“ (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2022/1104 ze dne 1. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1103 ze dne 28. června 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1092 ze dne 30. června 2022, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „Inovace“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2022/1091 ze dne 30. června 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1041 ze dne 29. června 2022 o zavedení celní evidence dovozu určitého typu lehkého termografického papíru pocházejícího z Korejské republiky po opětovném zahájení šetření za účelem provedení rozsudku Tribunálu ze dne 2. dubna 2020 ve věci T-383/17, potvrzeného Soudním dvorem ve věci C-260/20 P, pokud jde o prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/763
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1040 ze dne 29. června 2022, kterým se mění přílohy VI a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup některých ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů a masných výrobků z drůbeže do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1039 ze dne 29. června 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o pozastavení určitých celních preferencí, které byly poskytnuty některým zemím zvýhodněným v rámci systému GSP, na rok 2023
Nařízení Komise (EU) 2022/1038 ze dne 29. června 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití polyvinylpyrrolidonu (E1201) v potravinách pro zvláštní lékařské účely ve formě tablet a potahovaných tablet (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1037 ze dne 29. června 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití glykolipidů jako konzervantů v nápojích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1036 ze dne 29. června 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429, pokud jde o prodloužení referenčního období (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1035 ze dne 29. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2021/954 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1034 ze dne 29. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1033 ze dne 29. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad invaze Ruska na Ukrajinu
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1032 ze dne 29. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1938 a (ES) č. 715/2009, pokud jde o uskladňování zemního plynu (Úřední věstník Evropské unie L 173 ze dne 30. června 2022)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1032 ze dne 29. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1938 a (ES) č. 715/2009, pokud jde o uskladňování zemního plynu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1031 ze dne 23. června 2022 o přístupu hospodářských subjektů, zboží a služeb třetích zemí na trhy Unie s veřejnými zakázkami a koncesemi a o postupech na podporu jednání o přístupu hospodářských subjektů, zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami a koncesemi (nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/1023 ze dne 28. června 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití ovesného lecitinu v kakaových a čokoládových výrobcích ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1013 ze dne 27. června 2022 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířeného na Vietnam a Laoskou lidově demokratickou republiku na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1012 ze dne 7. dubna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, pokud jde o zavedení norem upřesňujících úroveň služeb a ochrany bezpečných a chráněných parkovacích ploch a postupů pro jejich certifikaci
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1011 ze dne 10. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy upřesňující, jak určit nepřímé expozice vůči klientovi vzniklé na základě derivátových smluv a smluv o úvěrových derivátech, pokud smlouva nebyla přímo uzavřena s tímto klientem, avšak slouží jako podklad dluhového nebo akciového nástroje vydaného tímto klientem (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1010 ze dne 27. června 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1009 ze dne 27. června 2022, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo
Nařízení Rady (EU) 2022/1008 ze dne 17. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/996 ze dne 14. června 2022 o pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů a kritérií nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/994 ze dne 24. června 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2022/879, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/993 ze dne 8. června 2022 o minimální úrovni výcviku námořníků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/992 ze dne 8. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o prodloužení zmocnění Komise přijímat akty v přenesené pravomoci (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/991 ze dne 8. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem pro usnadnění trestního vyšetřování a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/981 ze dne 23. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/546 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/980 ze dne 23. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 75/2013, pokud jde o dodatečná dovozní cla v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/979 ze dne 22. června 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/978 ze dne 23. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečného ochranného opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/977 ze dne 22. června 2022, kterým se přijímají dvě žádosti o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/325
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/976 ze dne 22. června 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/975 ze dne 17. března 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o prodloužení přechodného opatření stanoveného v čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení, a regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268, pokud jde o datum použitelnosti uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/974 ze dne 16. června 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cidre du Perche/Perche“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/973 ze dne 14. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 stanovením kritérií agronomické účinnosti a bezpečnosti pro používání vedlejších produktů v hnojivých výrobcích EU (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2022/972 ze dne 17. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2283 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/966 ze dne 21. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití, zvláštní požadavky na označování a specifikace nové potraviny olej z Calanus finmarchicus (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/965 ze dne 21. června 2022, kterým se povoluje uvedení jader jedlé odrůdy Jatropha curcas L. na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/964 ze dne 10. června 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „SOPUROXID“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/961 ze dne 20. června 2022, kterým se povoluje uvedení tetrahydrokurkuminoidů na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/960 ze dne 20. června 2022, kterým se opravuje české znění prováděcího nařízení (EU) 2015/1502, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/959 ze dne 16. června 2022, kterým se mění příloha VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz některých plodů Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L. do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/958 ze dne 14. června 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Äkta Gränna Polkagrisar“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/957 ze dne 14. června 2022 kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Radicchio di Verona“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/956 ze dne 14. června 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Monte Etna“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/955 ze dne 14. června 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Taleggio“ (CHOP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/954 ze dne 12. května 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 183/2014, pokud jde o upřesnění výpočtu specifických a obecných úprav o úvěrové riziko (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/953 ze dne 22. února 2022 kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení [„Επανομή“ (Epanomi) (IGP)]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/952 ze dne 9. února 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/951, ze dne 24. května 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia, šablony pro podávání zpráv a pokyny k podávání zpráv, které se mají v Unii používat při podávání zpráv podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/949 ze dne 20. června 2022, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/946 ze dne 17. června 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/945 ze dne 17. června 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746, pokud jde o poplatky, které mohou vybírat referenční laboratoře EU v oblasti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/944 ze dne 17. června 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746, pokud jde o úkoly referenčních laboratoří Evropské unie v oblasti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a kritéria pro tyto laboratoře (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/943 ze dne 17. června 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/942 ze dne 13. června 2022, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Arroz del Delta del Ebro/Arros del Delta de l’Ebre“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/941 ze dne 13. června 2022 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Sopa da Pedra de Almeirim“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/940 ze dne 13. června 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Maranho da Serta“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/939 ze dne 13. června 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Giresun Tombul Findigi“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/938 ze dne 26. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na katalog leteckých dat a leteckou informační příručku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/934 ze dne 16. června 2022, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých hliníkových kol pocházejících z Maroka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/933 ze dne 13. června 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/932 ze dne 9. června 2022 o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních dodatečných opatřeních pro jejich přípravu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 ze dne 23. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/930 ze dne 10. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 upřesněním poplatků souvisejících s dohledem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy nad poskytovateli služeb hlášení údajů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/928 ze dne 15. června 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/927 ze dne 15. června 2022, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/926 ze dne 15. června 2022, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/925 ze dne 14. června 2022, kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/924 ze dne 8. června 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Spreewälder Gurkensülze“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/923 ze dne 11. března 2022, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/922 ze dne 9. června 2022 o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013 (Úřední věstník Evropské unie L 160 ze dne 15. června 2022)
Nařízení Rady (EU) 2022/922 ze dne 9. června 2022 o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanism k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/920 ze dne 13. června 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022) 4094) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/918 ze dne 13. června 2022, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „Globální hodnotové řetězce“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/917 ze dne 13. června 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/916 ze dne 7. června 2022, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Jumilla“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/914 ze dne 10. června 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/913 ze dne 30. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Úřední věstník Evropské unie L 158 ze dne 13. června 2022)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/913 ze dne 30. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/905 ze dne 9. června 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/897 ze dne 2. června 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Lenticchia di Onano“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/894 ze dne 7. června 2022 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2017/141 na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, zasílaného z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/893 ze dne 7. června 2022, kterým se mění příloha VI nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o metody zkoušení pro detekci složek suchozemských bezobratlých pro úřední kontrolu krmiv (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/892 ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úřední věstník Evropské unie L 155 ze dne 8. června 2022)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/892 ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/891 ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla
Směrnice Rady (EU) 2022/890 ze dne 3. června 2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/889 ze dne 3. června 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, a zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/746 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/888 ze dne 31. května 2022 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Hohenloher Birnenbrand / Hohenloher Birnenwasser“)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/887 ze dne 28. března 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury a harmonizovaného systému a podmínky dovozu určitých směsných produktů, mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, pokud jde o určité zboží a ptáky v zájmovém chovu osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o požadavky na směsné produkty osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/885 ze dne 3. června 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/884 ze dne 3. června 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/882 ze dne 3. června 2022 kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2022/880 ze dne 3. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) 2022/879 ze dne 3. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/878 ze dne 3. června 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) 2022/877 ze dne 3. června 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/876 ze dne 3. června 2022, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/875 ze dne 1. června 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022) 3727) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/873 ze dne 2. června 2022, kterým se po třísté třicáté první mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/872 ze dne 1. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 288/2014, pokud jde o změny vzoru pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a vzoru pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce, pokud jde o Akci v rámci politiky soudržnosti na podporu uprchlíků v Evropě (CARE)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/870 ze dne 30. května 2022 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/869 ze dne 30. května 2022, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, mění nařízení (ES) č. 715/2009, (EU) 2019/942 a (EU) 2019/943 a směrnice 2009/73/ES a (EU) 2019/944 a zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/868 ze dne 30. května 2022 o evropské správě dat a o změně nařízení (EU) 2018/1724 (akt o správě dat) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/862 ze dne 1. června 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/861 ze dne 1. června 2022, kterým se na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 stanoví mimořádná pravidla pro druhé žádosti členských států o podporu Unie na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol a kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o přerozdělení podpory Unie
Nařízení Komise (EU) 2022/860 ze dne 1. června 2022, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o monakoliny z červené fermentované rýže (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/859 ze dne 24. května 2022, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU (Úřední věstník Evropské unie L 151 ze dne 2. června 2022)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/854 ze dne 31. května 2022, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/853 ze dne 31. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o plody Momordica charantia L. pocházející z Hondurasu, Mexika, Šrí Lanky a Thajska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/852 ze dne 20. května 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/851 ze dne 22. března 2022, kterým se opravuje portugalské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/850 ze dne 30. května 2022 o počítačovém systému pro přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech (systém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/845 ze dne 30. května 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/844 ze dne 30. května 2022, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/843 ze dne 24. května 2022, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Colli Berici“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/842 ze dne 24. května 2022, kterým se názvu „Abadía Retuerta“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/841 ze dne 24. května 2022, kterým se názvu „Bolandin“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/840 ze dne 30. května 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/839 ze dne 30. května 2022, kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES nebo nařízením (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/838 ze dne 30. května 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1727, pokud jde o uchovávání, analýzu a ukládání důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti,válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy v Eurojustu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/836 ze dne 30. května 2022, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/829 ze dne 25. května 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 31/96, pokud jde o instituce způsobilé pro osvobození od spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/828 ze dne 25. května 2022, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/827 ze dne 20. května 2022, kterým se opravuje dánské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1842, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/826 ze dne 23. března 2022, kterým se opravuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o výjimky týkající se oblasti omezení lovu platýse velkého
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/825 ze dne 17. března 2022, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/824 ze dne 15. března 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/815 ze dne 23. května 2022, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/814 ze dne 20. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky heptamaloxyloglukan (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/813 ze dne 20. května 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/812 ze dne 19. května 2022, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („dell‘Emilia/Emilia“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/808 ze dne 23. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinné látky bispyribak (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/807 ze dne 23. května 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/191 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/806 ze dne 23. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/492, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta, a prováděcí nařízení (EU) 2020/776, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta, a kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a konečné vyrovnávací clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta, dovezených na umělý ostrov, pevné nebo plovoucí zařízení nebo jakoukoli jinou strukturu v kontinentálním šelfu členského státu nebo ve výlučné ekonomické zóně vyhlášené členským státem podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/805 ze dne 16. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 a upřesňují poplatky, které se vztahují na dohled Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy nad některými administrátory referenčních hodnot (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/804 ze dne 16. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 a upřesňují procesní pravidla týkající se opatření, která se vztahují na dohled Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy nad některými administrátory referenčních hodnot (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/803 ze dne 16. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a upřesňují procesní pravidla pro výkon pravomoci ukládat pokuty a penále ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ve vztahu k poskytovatelům služeb hlášení údajů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/802 ze dne 20. května 2022, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz výrobků z elektrolyticky pochromované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Brazílie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/801 ze dne 20. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 za účelem aktualizace seznamu účinných látek schválených nebo považovaných za schválené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/800 ze dne 20. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek parafinové oleje CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/799 ze dne 20. května 2022, kterým se opravuje řecké znění prováděcího nařízení (EU) 2020/683, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/792 ze dne 19. května 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/791 ze dne 19. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, pokud jde o oznamování úrovní zásob obilovin, olejnatých semen a rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/790 ze dne 19. května 2022, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/789 ze dne 18. května 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/788 ze dne 16. května 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/787 ze dne 13. května 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cancoillotte“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/786 ze dne 10. února 2022, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/782 ze dne 18. května 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky isopyrazam, mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1037/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/761 ze dne 13. května 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Agneau du Périgord“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/760 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, pokud jde o přechodná ustanovení pro potvrzení o kontrole vydávaná na Ukrajině
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/759 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o metodiku výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení a dálkové chlazení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/751 ze dne 16. května 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka chlorpikrin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/750 ze dne 8. února 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, pokud jde o přechod na nové referenční hodnoty, na něž se odkazuje v některých OTC derivátových smlouvách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/749 ze dne 8. února 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2417, pokud jde o přechod na nové referenční hodnoty, na něž se odkazuje v některých OTC derivátových smlouvách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/748 ze dne 16. května 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/746 ze dne 13. května 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022)3240) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/743 ze dne 13. května 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/742 ze dne 13. května 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/741 ze dne 13. května 2022 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2023, 2024 a 2025 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2021/601 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/740 ze dne 13. května 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 1,3-dichlorprop-1-en (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/739 ze dne 13. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o správu některých celních kvót pro dovoz drůbeže a celní kvóty pro vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/738 ze dne 6. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/733 ze dne 12. května 2022, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2021/983 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a prováděcího nařízení (EU) 2021/2170 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/732 ze dne 12. května 2022, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března 2022 do 29. června 2022 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/731 ze dne 12. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1266 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a prováděcí nařízení (EU) 2021/1267 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/730 ze dne 6. května 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Wrangebäcksost“ (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2022/727 ze dne 11. května 2022 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/721 ze dne 10. května 2022, kterým se opravuje české znění přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/720 ze dne 10. května 2022 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/719 ze dne 10. května 2022 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/717 ze dne 6. května 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022)3130) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/711 ze dne 6. května 2022 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/710 ze dne 6. května 2022 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/709 ze dne 6. května 2022 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/708 ze dne 5. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, aclonifen, síran hlinito-amonný, fosfid hlinitý, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, boskalid, karbid vápenatý, kaptan, cymoxanil, dimethomorf, dodemorf, ethefon, ethylen, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, fosfid hořečnatý, metam, metamitron, metazachlor, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifos-methyl, rostlinné oleje/hřebíčkový olej, rostlinné oleje/řepkový olej, rostlinné oleje/mátový olej, propamokarb, proquinazid, prothiokonazol, pyrethriny, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, sulcotrion, tebukonazol a močovina (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/705 ze dne 5. května 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/704 ze dne 5. května 2022, kterým se mění a opravují některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/703 ze dne 5. května 2022 o obnovení povolení přípravku Bacillus velezensis DSM 15544 jako doplňkové látky pro odstavená selata, o povolení pro všechny druhy a kategorie ptactva, o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/897, prováděcího nařízení (EU) 2017/2312 a prováděcího nařízení (EU) 2018/1081 a o zrušení nařízení (EU) č. 333/2010, nařízení (EU) č. 184/2011 a prováděcího nařízení (EU) 2019/893 (držitel povolení: společnost Asahi Biocycle Co. Ltd., zastoupená v Unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/702 ze dne 5. května 2022 o povolení tinktury z divizny malokvěté jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/700 ze dne 4. května 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1295/2008 o dovozu chmele ze třetích zemí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/699 ze dne 3. května 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 vynětím Ruska jako místa určení z oblasti působnosti všeobecných vývozních povolení Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/698 ze dne 3. května 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky bifenazát a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/697 ze dne 10. února 2022, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/695 ze dne 2. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, pokud jde o společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/694 ze dne 2. května 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2016/403, pokud jde o nová závažná porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/693 ze dne 27. dubna 2022 o dočasném pozastavení osvobození od vízové povinnosti pro státní příslušníky Vanuatu
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úřední věstník Evropské Unie L 129 ze dne 3. května 2022)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/686 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1295 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sulfoxaflor (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/685 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o požadavky na odběr vzorků z ryb a suchozemských zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/684 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny galakto-oligosacharid (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/683 ze dne 27. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/682 ze dne 25. února 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Rady (EU) 2022/681 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/680 ze dne 27. dubna 2022 o změně informací v příloze prováděcího nařízení (EU) 2020/178, kterou se zařazuje Spojené království (Severní Irsko) mezi země, z nichž je povoleno dovážet do Unie rostliny, ovoce, zeleninu, květiny nebo semena bez rostlinolékařského osvědčení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/678 ze dne 26. dubna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/676 ze dne 3. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podmínky, podle nichž se v případech stanovených v čl. 18 odst. 3 až 6 a odst. 8 uvedeného nařízení provádí konsolidace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/674 ze dne 22. dubna 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/95, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných z Tchaj-wanu, Indonésie, Šrí Lanky a Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/673 ze dne 22. dubna 2022, kterým se povoluje uvedení bílkoviny fazole mungo (Vigna radiata) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/672 ze dne 22. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny trans-resveratrol (z mikrobiálního zdroje) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/671 ze dne 4. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o zvláštní pravidla pro úřední kontroly prováděné příslušnými orgány u zvířat, produktů živočišného původu a zárodečných produktů, následná opatření, která má příslušný orgán přijmout v případě nesouladu s pravidly týkajícími se identifikace a evidence skotu, ovcí a koz nebo v případě nesplnění požadavků během tranzitu určitého skotu přes území Unie, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 494/98 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/670 ze dne 2. února 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/665 ze dne 21. dubna 2022, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/664 ze dne 21. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/663 ze dne 21. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o objem celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/662 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/659 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 120 ze dne 21. dubna 2022)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/654 ze dne 20. dubna 2022 o povolení butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro kočky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/653 ze dne 20. dubna 2022 o povolení přípravku z výtažku z listů Melissa officinalis L. jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/652 ze dne 20. dubna 2022 o povolení extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/651 ze dne 20. dubna 2022, kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení (EU) 2017/1993, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, jehož účelem je zjistit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho indického vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce
Nařízení Komise (EU) 2022/650 ze dne 20. dubna 2022, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro hydrogendvojoctan sodný (E 262 (ii)) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/649 ze dne 20. dubna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/648 ze dne 15. února 2022, kterým se mění příloha XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o částku podpory Unie pro typy intervencí pro rozvoj venkova v rozpočtovém roce 2023
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/643 ze dne 10. února 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, pokud jde o zařazení pesticidů, průmyslových chemických látek, perzistentních organických znečišťujících látek a rtuti a o aktualizaci celních kódů (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/642 ze dne 12. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2001/20/ES a 2001/83/ES, pokud jde o odchylky od některých povinností týkajících se určitých humánních léčivých přípravků dodávaných na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko a na Kypru, v Irsku a na Maltě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/641 ze dne 12. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 536/2014, pokud jde o odchylku od některých povinností týkajících se hodnocených léčivých přípravků dodávaných na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko a na Kypru, v Irsku a na Maltě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/634 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky bambermycin podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/633 ze dne 13. dubna 2022 o povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 jako doplňkové látky k silážování pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/632 ze dne 13. dubna 2022, kterým se stanoví dočasná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o dotčené plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jižní Afriky, Uruguaye a Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/631 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené prováděcím nařízením (EU) 2021/637, pokud jde o zpřístupňování informací o expozicích vůči úrokovému riziku u pozic nezahrnutých do obchodního portfolia (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/630 ze dne 8. dubna 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu s [„Carne Mertolenga“ (CHOP)]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/629 ze dne 12. ledna 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o úpravu prahových hodnot likvidity a obchodního percentilu používaného k určení konkrétního objemu pro daný nástroj, použitelné pro určité nekapitálové nástroje (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/628 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/266 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/627 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) 2022/626 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/263 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území
Nařízení Rady (EU) 2022/625 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/619 ze dne 12. dubna 2022, kterým se zastavují přezkumy pro „nového vývozce“ týkající se prováděcího nařízení (EU) 2017/2230 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky, pokud jde o tři čínské vyvážející výrobce, ukládá clo na dovoz těchto výrobců a ukončuje celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/618 ze dne 12. dubna 2022, kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) 2021/1533, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/617 ze dne 12. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity rtuti v rybách a soli (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/616 ze dne 8. dubna 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Carne de Ávila“ (CHZO)
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2022/615 ze dne 5. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 s cílem zvýšit předvídatelnost pro členské státy a vyjasnit postupy pro řešení neshod při poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/613 ze dne 12. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 223/2014, pokud jde o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU a stanovení jednotkových nákladů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/612 ze dne 6. dubna 2022 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/595 ze dne 11. dubna 2022, kterým se mění některá nařízení týkající se omezujících opatření a stanoví jednotný seznam pro přílohy těchto nařízení obsahující kontaktní údaje příslušných orgánů členských států a adresu pro účely oznamování Evropské komisi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/594 ze dne 8 dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/593 ze dne 1. března 2022 o povolení esenciálního oleje z vavřínu kubébového (Litsea cubeba) jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/592 ze dne 11. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Íránu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/590 ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 138/2004, pokud jde o regionální souhrnný zemědělský účet (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/588 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené státy v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/587 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/586 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/585 ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí, nařízení (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, a nařízení (EU) 2021/1147, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/582 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 110 ze dne 8. dubna 2022)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) 2022/580 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/579 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/578 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2022/577 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 111 ze dne 8. dubna 2022)
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 111 ze dne 8. dubna 2022)
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 111 ze dne 8. dubna 2022)
Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/574 ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/809 na podporu provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
Nařízení Komise (EU) 2022/566 ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flutianil v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/565 ze dne 7. dubna 2022 o povolení přípravku 3-nitrooxypropanol jako doplňkové látky pro dojnice a krávy k reprodukci (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený v Unii společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/564 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/562 ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 223/2014, pokud jde o Akci v rámci politiky soudržnosti na podporu uprchlíků v Evropě (CARE)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/558 ze dne 6. dubna 2022, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky (Úřední věstník Evropské unie L 108 ze dne 7. dubna 2022)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/558 ze dne 6. dubna 2022, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/557 ze dne 1. dubna 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/556 ze dne 1. dubna 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EU) 2022/555 ze dne 5. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/547 ze dne 5. dubna 2022 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz superabsorpčních polymerů pocházejících z Korejské republiky
Nařízení Komise (EU) 2022/546 ze dne 31. března 2022, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/545 ze dne 26. ledna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich zapisovače údajů o události a pro schvalování typu těchto systémů jako samostatných technických celků a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady (EU) 2022/543 ze dne 5. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2008/118/ES a (EU) 2020/262, pokud jde o bezdaňové prodejny nacházející se ve francouzském terminálu tunelu pod Lamanšským průlivem
Směrnice Rady (EU) 2022/542 ze dne 5. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a (EU) 2020/285, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/538 ze dne 4. dubna 2022 o obnovení povolení benzoátu sodného jako doplňkové látky pro odstavená selata, o novém povolení pro odstavená selata jiných prasatovitých (Suidae) a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 496/2011 (držitel povolení Taminco Finland Oy) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/537 ze dne 4. dubna 2022 o povolení přípravku na bázi citronového extraktu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/536 ze dne 29. března 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Nocciola Romana“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/535 ze dne 4. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/528 ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/527 ze dne 1. dubna 2022, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/526 ze dne 1. dubna 2022, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39 pro školní rok 2021/2022, pokud jde o kontroly na místě v prostorách žadatelů o podporu nebo vzdělávacích zařízení pro účely školního projektu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/525 ze dne 1. dubna 2022, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2019/947 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/524 ze dne 27. ledna 2022, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/577, pokud jde o některé odkazy na veterinární léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/520 ze dne 31. března 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/519 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky týkající se bílkovin, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/518 ze dne 13. ledna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/985, pokud jde o přechodná ustanovení pro některá zemědělská a lesnická vozidla vybavená motory s rozsahem výkonu alespoň 56 kW, avšak méně než 130 kW, s cílem řešit dopad krize COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/517 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938, pokud jde o složení rizikových skupin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/516 ze dne 26. října 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/515 ze dne 31. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úřední věstník Evropské unie L 104 ze dne 1. dubna 2022)
Nařízení Rady (EU) 2022/515 ze dne 31. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/511 ze dne 30. března 2022, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře v případě rybolovu traulery „volantina“ v teritoriálních vodách Slovinska
Nařízení Komise (EU) 2022/510 ze dne 29. března 2022, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2022 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/509 ze dne 24. března 2022 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Vincisgrassi alla maceratese (ZTS))
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2022/504 ze dne 25. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2016/445 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie (ECB/2016/4) (ECB/2022/14)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/503 ze dne 29. března 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953, pokud jde o výjimku z doby uznávání certifikátů o očkování vydaných ve formátu digitálního certifikátu EU COVID pro nezletilé osoby (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/502 ze dne 29. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1321/2013, pokud jde o jméno držitele povolení pro primární produkt kouřového aromatu „Scansmoke PB 1110“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/501 ze dne 25. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen 203 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/497 ze dne 28. března 2022, kterým se mění a opravují přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o některá vzorová veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a prohlášení pro přemísťování zásilek určitých druhů a kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy a pro jejich vstup do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/496 ze dne 28. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/493 ze dne 21. března 2022 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 a o změně prováděcího rozhodnutí EU 2021/462 (oznámeno pod číslem C(2022) 1580)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/491 ze dne 25. března 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/490 ze dne 25. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Juglans regia L., Nerium oleander L. a Robinia pseudoacacia L. k pěstování pocházející z Turecka, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/489 ze dne 25. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek flubendiamid, kyselina L-askorbová, spinetoram a spirotetramat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/488 ze dne 25. března 2022, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/487 ze dne 21. března 2022, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Raschera“ (CHOP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/486 ze dne 21. ledna 2022, kterým se mění přílohy I a III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o metody výpočtu výdajů na veřejnou intervenci
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/479 ze dne 24. března 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/478 ze dne 24. března 2022, kterým se zachovávají ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/477 ze dne 24. března 2022, kterým se mění přílohy VI až X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/476 ze dne 24. března 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu octovou, azoxystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamektin, flutolanil, polysulfid vápenatý, maltodextrin a prochinazid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/475 ze dne 23. března 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/474 ze dne 17. ledna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o zvláštní požadavky na produkci a používání semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce, semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a ekologických semenáčků a jiného ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/470 ze dne 23. března 2022 o poskytnutí podpory soukromého skladování vepřového masa a o stanovení výše podpory předem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/469 ze dne 23. března 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/72, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/468 ze dne 23. března 2022 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz kalciumsilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/467 ze dne 23. března 2022, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/466 ze dne 17. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a upřesňují kritéria k použití odchylky ze zásady, že schválený systém pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů podléhají dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/463 ze dne 22. března 2022, kterým se opravuje německé znění prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/462 ze dne 16. března 2022, kterým se stanoví přechodné období pro používání chráněného zeměpisného označení „Λουκάνικο Πιτσιλιάς“ (Loukaniko Pitsilias) (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/456 ze dne 21. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka chitosan a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/455 ze dne 14. března 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009, pokud jde o aktualizaci seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/441 ze dne 17. března 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/440 ze dne 16. března 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/439 ze dne 20. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky posuzování, podle níž příslušné orgány posuzují, zda úvěrové instituce a investiční podniky dodržují požadavky na použití přístupu založeného na interním ratingu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/437 ze dne 16. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky oxid uhličitý a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/436 ze dne 10. března 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Poivre de Penja“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/434 ze dne 15. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/433 ze dne 15. března 2022, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo uložené na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie (Úřední věstník Evropské unie L 88 ze dne 16. března 2022)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/433 ze dne 15. března 2022, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo uložené na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/432 ze dne 15. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431 ze dne 9. března 2022, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/430 ze dne 15. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2022/427 ze dne 15. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 87 I ze dne 15. března 2022)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/427 ze dne 15. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/425 ze dne 14. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení přechodných lhůt pro používání některých bezpilotních systémů v „otevřené“ kategorii a data použitelnosti standardních scénářů provozu ve vizuálním dohledu nebo mimo vizuální dohled (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/424 ze dne 14. března 2022, kterým se mění a opravují přílohy I, IV, XV, XVI, XVII a XXI prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup koňovitých, masných výrobků, mléka, mleziva, výrobků z mleziva, mléčných výrobků, střívek a vodních živočichů do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/423 ze dne 14. března 2022, kterým se stanoví technické specifikace, opatření a další požadavky pro zavedení decentralizovaného informačního systému uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/422 ze dne 14. března 2022, kterým se stanoví technické specifikace, opatření a další požadavky pro zavedení decentralizovaného informačního systému uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/421 ze dne 14. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/419 ze dne 14. Března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/416 ze dne 11. března 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/415 ze dne 11. března 2022, o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/414 ze dne 11. března 2022, kterým se opravuje finské znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/413 ze dne 10. března 2022, kterým se po třísté třicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/410 ze dne 10. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o řízení zachování letové způsobilosti v rámci jediné obchodní skupiny leteckých dopravců (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/409 ze dne 9. března 2022, kterým se po třísté dvacáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/408 ze dne 10. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/402 ze dne 9. března 2022 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/401 ze dne 8. března 2022, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/400 ze dne 7. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/128, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/399 ze dne 9. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/398 ze dne 9. března 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 82 ze dne 9. března 2022)
Nařízení Rady (EU) 2022/398 ze dne 9. března 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2022/396 ze dne 9. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 80 ze dne 9. března 2022)
Oprava prováděcího nařízení Rady (SZBP) 2022/396 ze dne 9. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 80 ze dne 9. března 2022)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2022/396 ze dne 9. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 80 ze dne 9. března 2022)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/396 ze dne 9. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/395 ze dne 9. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/394 ze dne 9. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 81 ze dne 9. března 2022)
Nařízení Rady (EU) 2022/394 ze dne 9. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/389 ze dne 8. března 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají zveřejnit příslušné orgány (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/388 ze dne 8. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/386 ze dne 7. března 2022, kterým se od 8. března 2022 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/385 ze dne 7. března 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/421 o povolení tinktury z Artemisia vulgaris L. (tinktury z pelyňku černobýlu) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, prováděcí nařízení (EU) 2021/485 o povolení zázvorového esenciálního oleje ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, zázvorového oleoresinu ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, selata, výkrm prasat, prasnice, dojnice, telata (mléčné krmné směsi), výkrm skotu, ovce, kozy, koně, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu a zázvorové tinktury ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro koně a psy a prováděcí nařízení (EU) 2021/551 o povolení kurkumového výtažku, kurkumového oleje a kurkumového oleoresinu z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a kurkumové tinktury z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkové látky pro koně a psy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/384 ze dne 4. března 2022, kterým se mění příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o úpravu seznamů třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/383 ze dne 4. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Metarhizium brunneum kmen Ma 43 (dříve Metarhizium anisopliae var. anisopliae kmen BIPESCO 5/F52) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/380 ze dne 28. února 2022 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Homokháti őszibarack pálinka“)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/379 ze dne 28. února 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Zagorski bagremov med“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/378 ze dne 4. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/377 ze dne 28. února 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Zagorski štrukli“/„Zagorski štruklji“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/375 ze dne 3. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/367 ze dne 2. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 1200) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2022/366 ze dne 3. března 2022 o částečném pozastavení uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/365 ze dne 3. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1624, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/364 ze dne 2. března 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úřední věstník Evropské unie L 69 ze dne 4. března 2022)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/364 ze dne 3. března 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/363 ze dne 2. ledna 2022, kterým se mění a opravuje příloha IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých produktů rybolovu do Unie (Úřední věstník Evropské unie L 69 ze dne 4. března 2022)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/363 ze dne 24. ledna 2022, kterým se mění a opravuje příloha IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých produktů rybolovu do Unie (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací (Úřední věstník Evropské unie L 69 ze dne 4. března 2022)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/358 ze dne 2. března 2022, kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení (EU) 2019/1379 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) 2022/357 ze dne 2. března 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 1 a 8 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/356 ze dne 2. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (Úřední věstník Evropské unie L 67 ze dne 2. března 2022)
Nařízení Rady (EU) 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/353 ze dne 2. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/352 ze dne 29. listopadu 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizaci taxonomie stanovené v regulačních technických normách specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv provedenou v roce 2021 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/351 ze dne 1. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2022/350 ze dne 1. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/347 ze dne 1. března 2022 o povolení esenciálního oleje z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/346 ze dne 1. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2022/345 ze dne 1. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Komise (EU) 2022/343 ze dne 24. ledna 2022 kterým se stanoví ukončení rybolovu jazyka obecného v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/342 ze dne 21. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153, pokud jde o specifická výběrová kritéria a podrobné náležitosti procesu výběru přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/340 ze dne 28. února 2022, kterým se provádí článek 12 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2022/336 ze dne 28. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 58 ze dne 28. února 2022)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/336 ze dne 28. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/335 ze dne 28. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2022/334 ze dne 28. února 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/332 ze dne 25. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) 2022/330 ze dne 25. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/329 ze dne 25. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/328 ze dne 25. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 49 ze dne 25. února 2022)
Nařízení Rady (EU) 2022/328 ze dne 25. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/327 ze dne 25. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/320 ze dne 25. února 2022 o povolení lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky pro drůbež, prasata, přežvýkavce, koně, králíky a lososovité (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/319 ze dne 21. února 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Trote del Trentino“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/318 ze dne 21. února 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nijoles Šakočienes šakotis“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/317 ze dne 21. února 2022, kterým se názvu „Dehesa Penalba“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/316 ze dne 21. února 2022, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Tarragona“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/315 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, pokud jde o odchylku od povinnosti distributorů vyřadit jedinečný identifikátor léčivých přípravků vyvážených do Spojeného království (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/312 ze dne 24. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1429, pokud jde o délku referenčního období pro uplatňování dočasných opatření týkajících se zpoplatnění použití železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/305 ze dne 24. února 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/304 ze dne 23. února 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/303 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1241, pokud jde o opatření ke snížení náhodných úlovků populace sviňuchy obecné Baltského moře (Phocoena phocoena) trvale žijící v Baltském moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/302 ze dne 24. února 2022, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2020/492 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) rozšiřuje na dovoz textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka, a kterým se ukončuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/492 na dovoz textilií ze skleněných vláken pocházejících z Egypta dovozem textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/301 ze dne 24. února 2022, kterým se konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) rozšiřuje na dovoz textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka, a kterým se ukončuje šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz textilií ze skleněných vláken pocházejících z Egypta dovozem textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/300 ze dne 24. února 2022, kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/299 ze dne 24. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/287 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v zářivkách pro jiné všeobecné osvětlování a jiné zvláštní účely (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/284 ze dne 16. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/283 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách se zlepšeným podáním barev pro všeobecné osvětlení (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/282 ze dne 13. prosince 2021 kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v nelineárních zářivkách s třípásmovým luminoforem (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/281 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro zvláštní účely (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/280 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných nízkotlakých výbojkách (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/279 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných výbojkách pro zvláštní účely (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v halogenidových výbojkách (Úřední věstník Evropské unie L 43 ze dne 24. února 2022)
Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v halogenidových výbojkách (Úřední věstník Evropské unie L 43 ze dne 24. února 2022)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v halogenidových výbojkách (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/277 ze dne 13. prosince 2021, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro používání rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro všeobecné osvětlování < 30 W s životností 20000 h nebo vyšší (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/276 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro všeobecné osvětlování (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/275 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách pro všeobecné osvětlování (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/274 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v zářivkách se studenou katodou a v zářivkách s externí elektrodou pro zvláštní účely (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/273 ze dne 23. února 2022 o povolení přípravků Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 a Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 jako doplňkových látek k silážování pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/272 ze dne 23. února 2022 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro všechny prasatovité kromě odstavených selat a prasnic a pro psy (držitel povolení: Prosol S.p.A.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/271 ze dne 23. února 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1760 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 25841 jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat včetně prasnic, kromě prasnic produkujících mléko pro přínos u sajících selat (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/270 ze dne 23. února 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1410 o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže určené ke snášce, chovné druhy drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/269 ze dne 23. února 2022, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/268 ze dne 23. února 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/898, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku Bacillus licheniformis (ATCC 53757) a jeho proteázy (EC 3.4.21.19) jako doplňkové látky, a prováděcí nařízení (EU) 2018/982, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/266 ze dne 23. února 2022 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/265 ze dne 23. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/264 ze dne 23. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území
Nařízení Rady (EU) 2022/262 ze dne 23. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/261 ze dne 23. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/260 ze dne 23. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/259 ze dne 23. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 42 I ze dne 23. února 2022)
Nařízení Rady (EU) 2022/259 ze dne 23 února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/256 ze dne 22 února 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953, pokud jde o vydávání certifikátů o zotavení na základě rychlých testů na antigen (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/255 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o prodloužení opatření pro dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů z důvodu krize COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/250 ze dne 21. února 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o doplnění nového vzorového veterinárního/úředního osvědčení pro vstup ovcí a koz z Velké Británie do Severního Irska, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup ovcí a koz do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/249 ze dne 18. února 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/248 ze dne 15. února 2022 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Pregler“/„Osttiroler Pregler“
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/247 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, které mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci, a o postup vykazování (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/246 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o žádosti o podporu, výplatu podpory a kontroly na místě
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/245 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, pokud jde o doprovodná vzdělávací opatření a výběr a schvalování žadatelů o podporu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/244 ze dne 24. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy upřesňující výši celkové marže pro výpočet K-faktoru „marže požadovaná pro účely clearingu“ (K-CMG) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/243 ze dne 21. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/239 ze dne 21. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě
Nařízení Rady (EU) 2022/238 ze dne 21. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/237 ze dne 21. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/236 ze dne 21. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/235 ze dne 21. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/230 ze dne 18. února 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o rostliny k pěstování druhů Corylus avellana L. a Corylus colurna L. pocházející ze Srbska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/229 ze dne 7. ledna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Burkiny Faso, Filipín, Haiti, Jižního Súdánu, Kajmanských ostrovů, Mali, Maroka a Senegalu do tabulky v bodě I přílohy a odstranění Baham, Botswany, Ghany, Iráku a Mauriciu z této tabulky (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/228 ze dne 16. února 2022, kterou se mění směrnice 2014/41/EU, pokud jde o její uvedení do souladu s pravidly Unie o ochraně osobních údajů
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/227 ze dne 17. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/226 ze dne 17. února 2022, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe
Nařízení Rady (EU) 2022/225 ze dne 17. února 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/218 ze dne 17. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/215 ze dne 17. února 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/214 ze dne 17. února 2022, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/213 ze dne 8. února 2022 o zrušení zápisu chráněného zeměpisného označení „Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg“ (CHZO)
Nařízení Rady (EU) 2022/212 ze dne 17. února 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/211 ze dne 16. února 2022, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly Unie o ochraně osobních údajů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/209 ze dne 16. února 2022, kterým se stanoví formát údajů, které mají být shromažďovány a hlášeny pro určení objemu prodeje a používání antimikrobních léčivých přípravků u zvířat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/208 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o požadavky na provoz za každého počasí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/205 ze dne 14. února 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/204 ze dne 8. prosince 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/203 ze dne 14. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o systémy řízení a systémy hlášení událostí, které mají zřizovat příslušné úřady, a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/202 ze dne 14. února 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/201 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o systémy řízení a systémy hlášení událostí, jež mají být zřízeny projekčními a výrobními organizacemi, jakož i postupy uplatňované agenturou, a kterým se opravuje uvedené nařízení
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/200 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o některá technická opatření týkající se velikosti ok a celkové maximální délky u některých vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla v Severním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/199 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o používání zařízení na snižování vedlejších úlovků při rybolovu tresky Esmarkovy v Severním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/196 ze dne 11. února 2022, kterým se povoluje rozšíření použití a změna specifikací pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/195 ze dne 11. února 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/683, pokud jde o informační dokument, certifikáty schválení vozidla, list s výsledky zkoušek a prohlášení o shodě v tištěné podobě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/194 ze dne 10. února 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/193 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 926/2014, jimiž se stanoví standardní formuláře, šablony a postupy, pokud jde o informace, jež mají být oznamovány při výkonu práva na usazování a volného pohybu služeb (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/192 ze dne 20. října 2021, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1151/2014, pokud jde o informace, jež mají být oznamovány při výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/191 ze dne 16. února 2022 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/188 ze dne 10. února 2022, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem Acheta domesticus na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/187 ze dne 10. února 2022, kterým se povoluje uvedení cetylovaných mastných kyselin na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/186 ze dne 10. února 2022, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2021 do 30. března 2022 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/185 ze dne 10. února 2022, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího Marzena (EU) 2021/451, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/184 ze dne 22. listopadu 2021, kterým se mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/183 ze dne 10. února 2022, kterým se provádí čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/176 ze dne 9. února 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/632, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, směsných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/175 ze dne 9. února 2022, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o podmínky dovozu v případě přemísťování ovcí a koz určených k plemenitbě z Velké Británie do Severního Irska (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/169 ze dne 8. února 2022, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem moučných červů (larev potemníka moučného Tenebrio molitor) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/168 ze dne 8. února 2022, kterým se povoluje uvedení pasterované Akkermansia muciniphila na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/167 ze dne 8. února 2022 o zrušení zápisu chráněného zeměpisného označení „Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/166 ze dne 8. února 2022 o zrušení zápisu chráněného zeměpisného označení „Holsteiner Karpfen“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/163 ze dne 7. února 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o funkční požadavky na dozor nad trhem s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol za účelem ověření souladu s požadavky Unie týkajícími se zdraví zvířat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/159 ze dne 4. února 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Bacillus amyloliquefaciens kmen IT-45 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/158 ze dne 4. února 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1641 o dovozu živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze Spojených států amerických (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/156 ze dne 4. února 2022, kterým se provádí čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/154 ze dne 3. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/153 ze dne 3. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/150 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o objem sledě obecného, který může být dovezen v rámci celní kvóty 09.0006
Nařízení Rady (EU) 2022/149 ze dne 3. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Nařízení Rady (EU) 2022/148 ze dne 3. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/147 ze dne 3. února 2022, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1188
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/144 ze dne 2. února 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ceylon Cinnamon (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/143 ze dne 2. února 2022 o zrušení zápisu chráněného zeměpisného označení „Volailles de Loué“ (CHZO)
Nařízení Komise (EU) 2022/141 ze dne 21. ledna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití uhličitanů sodných (E 500) a uhličitanů draselných (E 501) u nezpracovaných hlavonožců (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/140 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o banky antigenů, očkovacích látek a diagnostických činidel Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/139 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o řízení, skladování a obnovování zásob bank antigenů, očkovacích látek a diagnostických činidel Unie a požadavky na biologickou bezpečnost, biologickou ochranu a uzavřené nakládání s biologickými původci nezbytné k provozu uvedených bank (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/136 ze dne 31. ledna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/135 ze dne 31. ledna 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání látky Methyl-N-methylanthranilate v kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/132 ze dne 28. ledna 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o provádění aktualizací pro roční, měsíční a krátkodobé měsíční energetické statistiky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/131 ze dne 24. ledna 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Carne Ramo Grande“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/130 ze dne 24. ledna 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Bračko maslinovo ulje“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/129 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro typy intervencí týkajících se olejnatých semen, bavlny a vedlejších produktů vinifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a pro požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění v souvislosti s podporou Unie a strategickými plány SZP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, kontroly, jistoty a transparentnost
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 o pravidla týkající se platebních agentur a dalších subjektů, finančního řízení, schválení účetní závěrky, jistot a použití eura
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1 (Úřední věstník Evropské unie L 20 ze dne 31. ledna 2022)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/125 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění přílohy I až V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/123 ze dne 25. ledna 2022 o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/117 ze dne 27. ledna 2022, kterým se po třísté dvacáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/116 ze dne 27. ledna 2022, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/115 ze dne 26. ledna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/114 ze dne 26. ledna 2022 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „SchwabEX-Guard“ (Úřední věstník Evropské unie L 19 ze dne 28. ledna 2022)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/114 ze dne 26. ledna 2022 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „SchwabEX-Guard“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/113 ze dne 27. ledna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/112 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti podmínek v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení (Úřední věstník Evropské unie L 19 ze dne 28. ledna 2022)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/112 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti podmínek v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/111 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2019/216, pokud jde o celní kvótu Unie pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye
Oprava nařízení Rady (EU) 2022/110 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a Černém moři (Úřední věstník Evropské unie L 21 ze dne 31. ledna 2022)
Nařízení Rady (EU) 2022/110 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a Černém moři
Nařízení Rady (EU) 2022/109 ze dne 27. ledna 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2022/105 ze dne 19. ledna 2022 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2021/1435 (EUTM RCA/1/2022)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/104 ze dne 26. ledna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/103 ze dne 24. ledna 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/97 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/96 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1859, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242, pokud jde o sběr některých údajů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/95 ze dne 24. ledna 2022, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných z Tchaj-wanu, Indonésie, Šrí Lanky a Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/94 ze dne 24. ledna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fosmet a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/93 ze dne 20. ledna 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro akrinathrin, fluvalinát, folpet, fosetyl, isofetamid, „virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1“, „virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2“, spinetoram a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/92 ze dne 21. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883, pokud jde o metodiky pro monitorovací údaje a formát pro ohlašování pasivně vyloveného odpadu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/91 ze dne 21. ledna 2022, kterým se stanoví kritéria k určení toho, že loď produkuje snížená množství odpadu a se svým odpadem nakládá udržitelným způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/90 ze dne 21. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883, pokud jde o podrobné prvky unijního mechanismu výběru založeného na posouzení rizik pro výběr lodí k inspekci (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/89 ze dne 21. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883, pokud jde o metodu, která má být použita pro výpočet dostatečné vyhrazené skladovací kapacity (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/85 ze dne 20. ledna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flonikamid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/84 ze dne 19. ledna 2022, kterým se po třísté dvacáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/83 ze dne 16. ledna 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/80 ze dne 19. ledna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/79 ze dne 19. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, pokud jde o zaznamenávání, předávání a předkládání údajů o provádění na úrovni operací
Nařízení Komise (EU) 2022/78 ze dne 19. ledna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dazomet, hexythiazox, metam a methylisothiokyanát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/77 ze dne 13. ledna 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Увс чацаргана/Uvs chatsargana“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/76 ze dne 22. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy upřesňující úpravy koeficientů K-faktoru „denní objem obchodování“ (K-DTF) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/72 ze dne 18. ledna 2022, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/71 ze dne 12. ledna 2022, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Ziegen-Heumilch“/„Goat’s Haymilk“/„Latte fieno di capra“/„Lait de foin de chevre“/„Leche de heno de cabra“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/70 ze dne 12. ledna 2022, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Schaf-Heumilch“ / „Sheep’s Haymilk“ / „Latte fieno di pecora“ / „Lait de foin de brebis“ / „Leche de heno de oveja“ (ZTS) )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/69 ze dne 12. ledna 2022, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Heumilch“/„Haymilk“/„Latte fieno“/„Lait de foin“/„Leche de heno“ (ZTS))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/68 ze dne 27. října 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o povolené enologické postupy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/65 ze dne 17. ledna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/63 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku oxid titaničitý (E 171) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/62 ze dne 14. ledna 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022) 320) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/58 ze dne 14. ledna 2022 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrotechnické oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Japonska, Korejské republiky, Ruské federace a Spojených států amerických na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/57 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1379, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz jízdních kol odesílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky, z Tuniska, Kambodže, Pákistánu a Filipín, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z těchto zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/56 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/921, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/55 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro vstup do Unie v případě některých kopytníků, kteří pocházejí z Unie, jsou přemístěni do třetí země nebo území za účelem účasti na akcích, výstavách a přehlídkách a poté jsou přemístěni nazpět do Unie, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup kopytníků do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/54 ze dne 21. října 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o další požadavky na vstup do Unie v případě některých kopytníků, kteří pocházejí z Unie, jsou přemístěni do třetí země nebo území za účelem účasti na akcích, výstavách a přehlídkách a poté jsou přemístěni nazpět do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/47 ze dne 13. ledna 2022, kterým se povoluje uvedení sušené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvaru z ní na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/46 ze dne 13. ledna 2022, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, pokud jde o určování energeticky účinných technologií a upřesnění metodických prvků pro určení běžné intenzity rybolovu rybářských plavidel
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/45 ze dne 13. ledna 2022, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o případy nedodržení a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, které mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb z tohoto fondu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/44 ze dne 13. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, pokud jde o kritéria pro určení úrovně finančních oprav a pro uplatnění paušálních sazeb spojených se závažným nedodržováním pravidel společné rybářské politiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/43 ze dne 13. ledna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky flumioxazin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/408 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/42 ze dne 8. listopadu 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2022
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/38 ze dne 12. ledna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/37 ze dne 12. ledna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých druhů a kategorií drůbeže a ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů do Unie a přemísťování těchto zásilek mezi členskými státy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/36 ze dne 11. ledna 2022, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých živých vodních živočichů a produktů živočišného původu do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/35 ze dne 6. ledna 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/404, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/34 ze dne 22. prosince 2021, kterým se mění přílohy III, VIII, IX a XI prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určité volně žijící pernaté zvěře určené k lidské spotřebě, zásilek určitých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, určitých produktů rybolovu a žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie, a zrušuje rozhodnutí 2007/82/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/32 ze dne 6. ledna 2022, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a ve vodách Norska oblasti 4 severně od 53°30' severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
Nařízení Komise (EU) 2022/31 ze dne 6. ledna 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu sardele obecné v oblasti 8 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/30 ze dne 29. října 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o uplatňování základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. d), e) a f) uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/29 ze dne 28. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek týkajících se trhu práce a bydlení, mezigeneračního přenosu zvýhodnění a znevýhodnění, potíží s bydlením a ad hoc tématu pro rok 2023 týkajícího se energetické účinnosti domácností (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/28 ze dne 10. ledna 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022) 157) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/27 ze dne 27. září 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o úpravu příslušné prahové hodnoty pro oznamování významných čistých krátkých pozic v akciích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/26 ze dne 24. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy upřesňující koncept oddělených účtů s cílem zajistit ochranu peněz zákazníků v případě úpadku investičního podniku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/25 ze dne 22. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy vymezující metody pro měření K-faktorů uvedené v článku 15 uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/22 ze dne 10. ledna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/1716 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/21 ze dne 10. ledna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/20 ze dne 7. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014, pokud jde o vymezení pravidel a postupů spolupráce členských států při posuzování bezpečnosti klinických hodnocení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/19 ze dne 7. ledna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Purpureocillium lilacinum kmen 251 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2022/18 ze dne 4. ledna 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2022/17 ze dne 4. ledna 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30' s. š. pro plavidla plující pod vlajkou Francie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/16 ze dne 22. října 2021, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/8 ze dne 6. ledna 2022, kterým se po třísté dvacáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/7 ze dne 5. ledna 2022, kterým se mění příloha V prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o veterinární požadavky na vstup mléčných výrobků obsažených v trvanlivých směsných produktech do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/5 ze dne 4. ledna 2022, kterým se po třísté dvacáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/4 ze dne 4. ledna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Purpureocillium lilacinum kmen PL11 jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/3 ze dne 4. ledna 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2015/1018, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2 ze dne 4. ledna 2022, kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1 ze dne 20. října 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, pokud jde o seznam zboží dvojího užití (Úřední věstník Evropské unie L 3 ze dne 6. ledna 2022)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1 ze dne 20. října 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, pokud jde o seznam zboží dvojího užití
Zavřít
MENU