Předpisy EU - rok 2021

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2021) 8580) (Úřední věstník Evropské unie L 469 ze dne 30. prosince 2021)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2021)8580) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2325 ze dne 16. prosince 2021, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2324 ze dne 23. srpna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o technická opatření pro některé druhy rybolovu při dně a pelagického rybolovu v Keltském moři, v Irském moři a ve vodách západně od Skotska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2319 ze dne 21. prosince 2021, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Terre Tollesi“/„Tullum“ (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2021/2318 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu sledě obecného v norských vodách severně od 62° s. š. a rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Rady (EU) 2021/2317 ze dne 11. listopadu 2021 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2315 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 9751) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2311 ze dne 22. prosince 2021 kterým se po třísté dvacáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2310 ze dne 21. prosince 2021 kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 9889) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2308 ze dne 22. prosince 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla týkající se místa úředních kontrol u těchto produktů, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2304 ze dne 18. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla pro vydávání doplňkových certifikátů pro účely vývozu potvrzujících, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2303 ze dne 15. prosince 2021 o zřízení Agentury Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2291 ze dne 21. prosince 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2290 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro metody výpočtu společných ukazatelů výstupů a výsledků stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu strategických plánů SZP a o elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2288 ze dne 21. prosince 2021, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953, pokud jde o dobu uznávání certifikátů o očkování vydaných ve formátu digitálního certifikátu EU COVID uvádějícím dokončení základní očkovací řady (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2287 ze dne 17. prosince 2021, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz některých konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2170 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2286 ze dne 16. prosince 2021, o údajích, které mají být předkládány za referenční rok 2023 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis, a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1200/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2285 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o seznam škodlivých organismů, zákazů a požadavků ohledně dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie, a kterým se zrušují rozhodnutí 98/109/ES a 2002/757/ES a prováděcí nařízení (EU) 2020/885 a (EU) 2020/1292
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2284 ze dne 10. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o podávání zpráv pro účely dohledu a zpřístupňování informací investičními podniky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2021/2283 ze dne 20. prosince 2021 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1388/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2282 ze dne 15. prosince 2021 o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2281 ze dne 16. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012, pokud jde o doplnění nového kódu původu pro rostliny z asistované produkce a související změny
Nařízení Komise (EU) 2021/2280 ze dne 16. prosince 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97
Nařízení Rady (EU) 2021/2278 ze dne 20. prosince 2021, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky, a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1387/2013
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/2277 ze dne 11. listopadu 2021 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2270 ze dne 14. prosince 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Lički škripavac“ (CHZO)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2269 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1091, pokud jde o příspěvek Unie na integrovanou statistiku zemědělských podniků podle nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 ze dne 6. září 2021, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2267 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2265 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci certifikovaných a samoosvědčených malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v elektronickém správním dokladu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2264 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3649/92, pokud jde o vysvětlivky ke zjednodušenému průvodnímu dokladu pro certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce alkoholických nápojů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2263 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o kód osvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2262 ze dne 13. prosince 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Bayerischer Blutwurz“
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2261 ze dne 15. prosince 2021, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2260 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení za účelem nahrazení jeho příloh A a B
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o prodloužení přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2249 ze dne 16. prosince 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2248 ze dne 16. prosince 2021, kterým se stanoví podrobnosti o elektronickém rozhraní mezi vnitrostátními celními systémy a informačním a komunikačním systémem pro dozor nad trhem a údaje, které mají být prostřednictvím tohoto rozhraní přenášeny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2247 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2246 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2245 ze dne 12. října 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o výpočet hodnoty produkce uváděné na trh organizacemi producentů v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2244 ze dne 7. října 2021, kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 doplňuje o zvláštní pravidla týkající se úředních kontrol, pokud jde o postupy odběru vzorků pro stanovení reziduí pesticidů v potravinách a krmivech (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2240 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2239 ze dne 15. prosince 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých velkokapacitních ocelových stožárů pro větrné elektrárny pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2238 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o postupné ukončení platnosti zvláštních případů pro návěst „Konec vlaku“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2237 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na provoz za každého počasí a na výcvik a přezkoušení letových posádek
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2236 ze dne 15. prosince 2021 o zvláštních prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1529, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2235 ze dne 15. prosince 2021 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2021 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2021/1420
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/2234 ze dne 29. listopadu 2021 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Austrálií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2230 ze dne 14. prosince 2021 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/492 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Turecka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2229 ze dne 14. prosince 2021 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Turecka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2228 ze dne 14. prosince 2021, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/2082
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2227 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na provoz za každého počasí a na výcvik k získání přístrojové a typové kvalifikace na vrtulnících (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2226 ze dne 14. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o elektronické návody k použití zdravotnických prostředků
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2225 ze dne 21. září 2021, kterým se stanoví podrobnosti o mechanismech a postupech pro automatizovanou kontrolu kvality údajů, společných ukazatelích kvality údajů a minimálních normách kvality pro ukládání údajů podle čl. 37 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2224 ze dne 16. listopadu 2021 kterým se stanoví podrobnosti o mechanismech a postupech pro automatizovanou kontrolu kvality údajů, společných ukazatelích kvality údajů a minimálních normách kvality pro ukládání údajů podle čl. 37 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2223 ze dne 30. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 o podrobná pravidla pro fungování centrálního úložiště pro podávání zpráv a statistiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2222 ze dne 30. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 o podrobná pravidla pro fungování centrálního úložiště pro podávání zpráv a statistiky
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/2208 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2205 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2006, pokud jde o objem některých přípravků nebo konzerv z ryb pocházejících z Thajska, které lze dovážet v rámci celní kvóty 09.0706
Nařízení Komise (EU) 2021/2204 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2203 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (EU) 2021/2202 ze dne 9. prosince 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, Bacillus subtilis kmen IAB/BS03, emamektin, flutolanil a imazamox v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2021/2201 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/2197 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2195 ze dne 13. prosince 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2194 ze dne 13. prosince 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2193 ze dne 13. prosince 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2192 ze dne 13. prosince 2021, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2191 ze dne 10. prosince 2021, kterým se povoluje uvedení čerstvých rostlin Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2186 ze dne 9. prosince 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 9379) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/2181 ze dne 9. prosince 2021, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2179 ze dne 9. prosince 2021 o funkcích veřejného rozhraní systému pro výměnu informací o vnitřním trhu pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2178 ze dne 6. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 upřesněním obsahu a struktury informací, které mají zveřejňovat podniky podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU v souvislosti s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi, a upřesněním metodiky za účelem plnění této povinnosti zveřejňování informací (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2177 ze dne 9. prosince 2021, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Rady (EU) 2021/2176 ze dne 9. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2172 ze dne 8. prosince 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/2171 ze dne 7. prosince 2021, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o hmotnosti partií osiva a vzorků Avena nuda (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2170 ze dne 7. prosince 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2169 ze dne 2. prosince 2021, kterým se na rok 2022 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2168 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2158 ze dne 6. prosince 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/934, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2157 ze dne 6. prosince 2021, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení (EU) 2021/1266 a (EU) 2021/1267, kterými se konečné antidumpingové a konečné vyrovnávací clo rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, jehož účelem je zjistit, zda lze od těchto opatření osvobodit jednoho kanadského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2156 ze dne 17. září 2021, kterým se ustavením referenční laboratoře Evropské unie pro horečku Údolí Rift doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2155 ze dne 13. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují třídy nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí úvěrovou kvalitu investičního podniku při jeho trvání a možné alternativní způsoby, jež jsou vhodné k použití pro účely pohyblivé složky odměny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2154 ze dne 13. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují vhodná kritéria pro určení kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil investičního podniku nebo aktiv, která spravuje (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2153 ze dne 6. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria, za nichž se na určité investiční podniky vztahují požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2152 ze dne 6. prosince 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2151 ze dne 6. prosince 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2143 ze dne 3. prosince 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/2142 ze dne 3. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity opiových alkaloidů v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2141 ze dne 3. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2129, pokud jde o míry četnosti fyzických kontrol u některých směsných produktů vstupujících do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2140 ze dne 2. prosince 2021, kterým se pro roky 2022 a 2023 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2130 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1201, pokud jde o seznamy rostlin, o nichž je známo, že jsou náchylné k napadení organismem Xylella fastidiosa
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2129 ze dne 2. prosince 2021, kterým se povoluje uvedení fruktoborátu vápenatého na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2128 ze dne 1. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1529, pokud jde o stanovení některých specifických cílů a tematických priorit pro pomoc v rámci Nástroje předvstupní pomoci (NPP III) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2127 ze dne 29. září 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2126 ze dne 29. září 2021, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2124 ze dne 2. prosince 2021, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2119 ze dne 1. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se některých záznamů a prohlášení požadovaných od hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů, jakož i technických prostředků pro vydávání certifikátů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378, pokud jde o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2118 ze dne 24. listopadu 2021, kterou se mění směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2110 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2109 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/704 s cílem provést administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „INSECTICIDES FOR HOME USE“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2108 ze dne 29. listopadu 2021, kterým se po třísté dvacáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2107 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2106 ze dne 28. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, stanovením společných ukazatelů a podrobných prvků srovnávacího přehledu oživení a odolnosti
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2105 ze dne 28. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, vymezením metodiky pro vykazování sociálních výdajů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2104 ze dne 19. srpna 2021, kterým se stanoví podrobná pravidla fungování internetového portálu podle čl. 49 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2103 ze dne 19. srpna 2021, kterým se stanoví podrobná pravidla fungování internetového portálu podle čl. 49 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2101 ze dne 24. listopadu 2021, kterou se mění směrnice 2013/34/EU,pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmůněkterými podniky a pobočkami (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2100 ze dne 29. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 8774) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2097 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Novus Europe NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2096 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei CBS 143953 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže, výkrm prasat, selata a všechny menšinové druhy prasat (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, zastoupený v Unii společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2095 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení L-lysinu báze, L-lysin-monohydrochloridu a L-lysin-sulfátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2094 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení dekochinátu (Deccox a Avi-Deccox 60G) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Zoetis Belgium SA) a o zrušení nařízení (ES) č. 1289/2004 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2093 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení 5’-guanylanu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2092 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselého mravenčanu draselného) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a odstavená selata (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2091 ze dne 26. listopadu 2021 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2021 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2090 ze dne 25. listopadu 2021 o zamítnutí povolení oxidu titaničitého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2089 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, pokud jde o některé kategorie zboží představujícího nízké riziko, zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, a zvířat v zájmovém chovu osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a mění uvedené nařízení v přenesené pravomoci a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074, pokud jde o odkazy na některé zrušené právní předpisy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2088 ze dne 7. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění materiálů z pyrolýzy a zplyňování jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2087 ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění termooxidačních materiálů a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2086 ze dne 5. července 2021, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění vysrážených fosforečných solí a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa a zrušují nařízení (ES) č. 219/2007, (EU) č. 557/2014, (EU) č. 558/2014, (EU) č. 559/2014, (EU) č. 560/2014, (EU) č. 561/2014 a (EU) č. 642/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2083 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcími nařízeními (EU) 2018/886 a (EU) 2020/502
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2082 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se stanoví mechanismy uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, pokud jde o společný evropský systém klasifikace rizik (Úřední věstník Evropské unie L 426 ze dne 29. listopadu 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2082 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se stanoví mechanismy uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, pokud jde o společný evropský systém klasifikace rizik (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2081 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky indoxakarb a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2080 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli NITE SD 00268 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou ryb (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2079 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2078 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o Evropskou databázi zdravotnických prostředků (Eudamed)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2077 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úřední věstník Evropské unie L 426 ze dne 29. listopadu 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2077 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2076 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli KCCM 80210 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2071 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se vývoz některých očkovacích látek a účinných látek používaných pro výrobu těchto očkovacích látek podmiňuje dohledem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2070 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2069 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz konzumních brambor z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska do Unie, a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí 2012/219/EU a (EU) 2015/1199
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2068 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2067 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2066 ze dne 25. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022, pokud jde o podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky pro některé populace druhů žijících při dně v západním Středozemním moři na období 2022–2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2065 ze dne 25. srpna 2021, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2064 ze dne 25. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, pokud jde o stanovení výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro rybolov některých druhů žijících při dně v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2063 ze dne 25. srpna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2062 ze dne 23. srpna 2021, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři
Nařízení Rady (EU) 2021/2061 ze dne 11. listopadu 2021 o rozdělení rybolovných práv stanovených na základě Protokolu o provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu (2021–2026)
Předpis OSN č. 153 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska neporušenosti palivového systému a bezpečnosti elektrického hnacího ústrojí v případě nárazu zezadu [2021/2060]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2052 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se stanoví technické prvky souborů údajů výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek, pokud jde o trh práce a bydlení, mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění, potíže s bydlením a ad hoc téma pro rok 2023 týkající se energetické účinnosti domácností, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2051 ze dne 24. listopadu 2021 o povolení přípravku z Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 a Bacillus velezensis NRRL B-50104 jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení: Danisco Animal Nutrition, zastoupený společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2050 ze dne 24. listopadu 2021 o povolení přípravku Bacillus velezensis CECT 5940 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptáky (kromě rozmnožování) (držitel povolení: Evonik Operations GmbH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2049 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky cypermethrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2021/2048 ze dne 23. listopadu 2021 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2047 ze dne 23. listopadu 2021 o povolení amprolia hydrochloridu (COXAM) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení: HuvePharma NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2046 ze dne 23. listopadu 2021 o udělení ochrany v Unii zeměpisnému označení „ម្រេចកំពត“/„Kampot Pepper zapsanému v mezinárodním rejstříku označení původu a zeměpisných označení Ženevského aktu
Nařízení Komise (EU) 2021/2045 ze dne 23. listopadu 2021, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2044 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Nostrano Valtrompia“ (CHOP))
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/2043 ze dne 18. listopadu 2021 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu jménem Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2037 ze dne 22. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o výjimky z povinností týkajících se registrace zařízení akvakultury a vedení záznamů provozovatelů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/2036 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2035 ze dne 16. listopadu 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Alho da Graciosa“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2031 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/2030 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o N,N-dimethylformamid (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2029 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy (3-FL) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2028 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Cerezas de la Montana de Alicante“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2027 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884, pokud jde o odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 za účelem řešení krize způsobené pandemií COVID-19 v odvětví vína, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2026 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592, pokud jde o některé dočasné odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a dobu jejich uplatňování
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2024 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2023 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Soave“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2017 ze dne 13. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia, šablony pro podávání zpráv a pokyny k podávání zpráv, které se mají v Unii používat při podávání zpráv podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2015 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2012 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo uložené na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2011 ze dne 17. listopadu 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) 2021/2010 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/2009 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu mníka mořského ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 pro plavidla plující pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2007 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2006 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1800, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2005 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2004 ze dne 10. listopadu 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Vänerlöjrom“ (CHOP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2003 ze dne 6. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 zřízením platformy Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2021/2002 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/90, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1990 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1989 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
Nařízení Rady (EU) 2021/1986 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Nařízení Rady (EU) 2021/1985 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1983 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1982 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 8226) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1980 ze dne 11. srpna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) v iontově selektivních elektrodách pro analýzu tělních tekutin a/nebo dialyzátu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1979 ze dne 11. srpna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) v plastových součástech v cívkách pro detektory magnetické rezonance (MRI) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1978 ze dne 11. srpna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP), butylbenzylftalátu (BBP), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DIBP) v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků a používaných k jejich opravě či renovaci (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1977 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1976 ze dne 12. listopadu 2021 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz ethylenglykolu pocházejícího ze Spojených států amerických a Království Saúdská Arábie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1975 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem Locusta migratoria na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1974 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení sušených plodů Synsepalum dulcificum na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1973 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1972 ze dne 11. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, stanovením kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vynaložených provozovateli při rybolovu, chovu a při zpracovávání a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1971 ze dne 13. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2070, kterým se stanoví prováděcí technické normy o šablonách, definicích a řešeních v oblasti informačních technologií, které mají instituce používat při podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a příslušným orgánům podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1965 ze dne 11. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1964 ze dne 11. listopadu 2021, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2021 do 30. prosince 2021 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1963 ze dne 8. listopadu 2021 kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích údržby, a opravuje uvedené nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1962 ze dne 12. srpna 2021, kterým se opravuje příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1961 ze dne 5. srpna 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2017, 2018 a 2019 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1960 ze dne 11. listopadu 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/1890 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1959 ze dne 11. listopadu 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1958 ze dne 23. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů inteligentní regulace rychlosti a pro schvalování typu těchto systémů jako samostatných technických celků a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1953 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1952 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1951 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1950 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1949 ze dne 10. listopadu 2021 o zásadách pro odhad služeb obydlí pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení rozhodnutí Komise 95/309/ES, Euratom a nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1948 ze dne 10. listopadu 2021 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení rozhodnutí Komise 1999/622/ES, Euratom a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1947 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se vymezuje zeměpisné území členských států pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a kterým se ruší rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom a nařízení Komise (ES) č. 109/2005 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1938 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se stanoví vzorový identifikační doklad pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu a zrušuje rozhodnutí 2007/25/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1937 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o vstup zásilek měkkýšů a korýšů určených k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních do Unie, a kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup těchto zásilek do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1936 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ficus carica L. a Persea americana Mill. pocházející z Izraele, mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie, a kterým se opravuje uvedené prováděcí nařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1935 ze dne 8. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/723, pokud jde o informace a údaje o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které mají být předkládány prostřednictvím jednotného vzorového formuláře (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1934 ze dne 30. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o některá ustanovení týkající se původu zboží
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1932 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1930 ze dne 8. listopadu 2021 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz březové překližky pocházející z Ruska
Nařízení Komise (EU) 2021/1929 ze dne 8. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o podmínky vývozu určitých organických hnojiv a pomocných půdních látek obsahujících materiály kategorie 2 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/1927 ze dne 5. listopadu 2021, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o požadavky na osivo hybridů pšenice produkovaných technikou cytoplazmatické pylové sterility (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1926 ze dne 5. listopadu 2021, kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2021/1925 ze dne 5. listopadu 2021, kterým se mění některé přílohy nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na uvádění některých produktů z hmyzu na trh a úpravu metody uchovávání v uzavřených prostorách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1924 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1922 ze dne 4. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1517, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) 2018/581 o dočasném pozastavení všeobecných sazeb společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1921 ze dne 4. listopadu 2021, kterým se opravuje chorvatské znění prováděcího nařízení (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1917 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamidu na seznam aromat Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1916 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení kyseliny 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylové na seznam aromat Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1915 ze dne 28. října 2021, kterým se názvu „Uruena“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1914 ze dne 28. října 2021, kterým se názvu „Île-de-France“ (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1913 ze dne 28. října 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Cotnari“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1912 ze dne 28. října 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Ardeche“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1911 ze dne 27. října 2021, kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o status území prostého infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis pro autonomní oblasti Galicia a Principado de Asturias ve Španělsku, kterým se mění příloha VIII uvedeného nařízení, pokud jde o status území prostého infekce virem katarální horečky ovcí pro autonomní oblast Islas Baleares, provincie Huelva a Sevilla a oblasti Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros a Zafra v provincii Badajoz ve Španělsku a pro oblast Alentejo a distrikt Santarém v oblasti Lisboa e Vale do Tejo v Portugalsku, kterým se mění příloha IX uvedeného nařízení, pokud jde o status území prostého infestace roztočem Varroa spp. pro Alandy ve Finsku, a kterým se mění příloha XIII uvedeného nařízení, pokud jde o status území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně pro Dánsko a Finsko (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1909 ze dne 4. listopadu 2021, kterým se provádí čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1908 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 7966) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1907 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1904 ze dne 29. října 2021, kterým se přijímá design společného loga pro maloobchodní prodej veterinárních léčivých přípravků na dálku (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1903 ze dne 29. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/764 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1902 ze dne 29. října 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání některých látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci v kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1901 ze dne 29. října 2021, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistické údaje týkající se výdajů na zdravotní péči a financování zdravotní péče (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1900 ze dne 27. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1899 ze dne 25. října 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Fertőd vidéki sárgarépa“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1898 ze dne 20. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1892 ze dne 27. října 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (EU) 2021/1891 ze dne 26. října 2021, kterým se mění přílohy XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1890 ze dne 2. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1889 ze dne 23. července 2021, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o prodloužení opatření pro dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů z důvodu krize COVID-19
Nařízení Rady (EU) 2021/1888 ze dne 27. října 2021, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách
Nařízení Komise (EU) 2021/1884 ze dne 27. října 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol v luštěninách (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1883 ze dne 20. října 2021 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 2009/50/ES
Nařízení Komise (EU) 2021/1881 ze dne 26. října 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro imidakloprid v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1880 ze dne 26. října 2021, kterým se opravuje polské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/317, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1878 ze dne 25. října 2021 o určení registru pro doménu nejvyšší úrovně .eu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1875 ze dne 22. října 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci každoročních konzultací se Spojeným královstvím za účelem dosažení dohody o celkových přípustných odlovech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1874 ze dne 25. října 2021, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2018/395, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů a pro vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám balonů, a prováděcího nařízení (EU) 2018/1976, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků a pro vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám kluzáků
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1873 ze dne 20. října 2021 o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1872 ze dne 25. října 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 7728) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1868 ze dne 15. října 2021 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1866 ze dne 22. října 2021, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1865 ze dne 22. října 2021, kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/66 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují
Nařízení Komise (EU) 2021/1864 ze dne 22. října 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amisulbrom, flubendiamid, meptyldinokap, metaflumizon a propineb v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2021/1863 ze dne 22. října 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1850 ze dne 21. října 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1849 ze dne 21. října 2021, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1848 ze dne 21. října 2021 o stanovení náhrady za referenční hodnotu průměrné jednodenní eurové sazby (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1847 ze dne 14. října 2021 o určení statutární náhrady za některé sazby LIBOR CHF (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1842 ze dne 20. října 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flupyradifuron a kyselinu difluoroctovou v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1841 ze dne 20. října 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 6-benzyladenin a aminopyralid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1840 ze dne 20. října 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1839 ze dne 15. října 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1833 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU upřesněním kritérií k určení toho, kdy má být na úrovni skupiny určitá činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 385 ze dne 29. října 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1823 ze dne 18. října 2021, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1821 ze dne 18. října 2021, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1820 ze dne 18. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/325 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Rady (EU) 2021/1819 ze dne 18. října 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1816 ze dne 12. října 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/1815 ze dne 7. října 2021 o metodice pro výpočet sankcí za nesplnění povinnosti držet minimální rezervy a související povinnosti minimálních rezerv (ECB/2021/45)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/1814 ze dne 7. října 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/2021/46)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1812 ze dne 14. října 2021, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1811 ze dne 14. října 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz kalciumsilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) 2021/1810 ze dne 14. října 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyprodinil v brusnicích/borůvkách, klikvách, rybízu a angreštu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1809 ze dne 13. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191 o opatřeních proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1808 ze dne 13. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1135, pokud jde o rozpočtové stropy pro rok 2021 platné pro některé režimy přímých podpor v Lotyšsku
Nařízení Komise (EU) 2021/1807 ze dne 13. října 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus), azoxystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozid a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1805 ze dne 12. října 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz válcovaného drátu pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2021/1804 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bentazon v hrachových luscích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1795 ze dne 11. října 2021, kterým se opravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1794 ze dne 8. Října 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1793 ze dne 6. října 2021, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1791 ze dne 11. října 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1788 ze dne 8. října 2021, kterým se pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2021/1784 na dovoz plochých válcovaných výrobků z hliníku pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1786 ze dne 8. října 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/78, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2020/600 a týkající se změn vnitrostátních programů podpory v odvětví vína
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1785 ze dne 8. října 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/600, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 týkající se změn vnitrostátních programů podpory v odvětví vína
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1784 ze dne 8. října 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých válcovaných výrobků z hliníku pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1783 ze dne 2. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy obsahující vzorovou dohodu o spolupráci se třetími zeměmi (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1771 ze dne 7. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o listy ředkve (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1770 ze dne 5. října 2021, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevet druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 9, 10 a 11 pro plavidla plující pod vlajkou Itálie o celkové délce 12 metrů nebo vyšší a menší než 18 metrů
Nařízení Komise (EU) 2021/1769 ze dne 5. října 2021, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevet druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 9, 10 a 11 pro plavidla plující pod vlajkou Itálie o celkové délce 18 metrů nebo vyšší a menší než 24 metrů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1768 ze dne 23. června 2021, kterým se přizpůsobují technickému pokroku přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1767 ze dne 6. října 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1766 ze dne 7. října 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1765 ze dne 5. října 2021 o postoji na období 2021–2026, který má být zaujat jménem Evropské unie ve specializovaném výboru pro rybolov zřízeném Dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1764 ze dne 5. října 2021 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (rozhodnutí o přidružení zámoří včetně Grónska)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1763 ze dne 6. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/600, pokud jde o odchylky od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 za účelem řešení krize způsobené pandemií COVID-19 v odvětví vína
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1762 ze dne 30. září 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Σητϵία Λασιθίου Κρήτης“ (Sitia Lasithiou Kritis) (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1761 ze dne 5. října 2021, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží, minimální hloubku moře a zákaz rybolovu v chráněných stanovištích v případě rybolovu pobřežními nevody v teritoriálních vodách Chorvatska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1760 ze dne 26. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 stanovením kritérií pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1756 ze dne 6. října 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik a nařízení (ES) č. 853/2004, pokud jde o přímé dodávky masa z drůbeže a zajícovců (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1755 ze dne 6. října 2021, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1754 ze dne 4. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1382, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1753 ze dne 1. října 2021 o rovnocennosti požadavků na dohled a regulaci v některých třetích zemích a územích pro účely zacházení s expozicemi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1752 ze dne 1. října 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o tříděném sběru odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1751 ze dne 1. října 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o jednotné formáty a šablony pro oznámení o zjištění neproveditelnosti zahrnutí smluvního uznání pravomocí k odpisu a konverzi (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2021/1750 ze dne 28. září 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/440 o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1730 ze dne 28. září 2021 o harmonizovaném využívání párových kmitočtových pásem 874,4–880,0 MHz a 919,4–925,0 MHz a nepárového kmitočtového pásma 1900–1910 MHz pro železniční mobilní rádiové zařízení (oznámeno pod číslem C(2021) 6862) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1728 ze dne 29. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/442 a prováděcí nařízení (EU) 2021/521 v souvislosti s mechanismem, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1727 ze dne 29. září 2021, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/404, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1724 ze dne 22. září 2021, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie „Mini?“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1723 ze dne 22. září 2021 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Salată tradi?ională cu icre de crap (ZTS))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1722 ze dne 18. června 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy definující rámec pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu v souvislosti s dohledem nad platebními institucemi a institucemi elektronických peněz poskytujícími přeshraniční platební služby (Text s významem pro EHP)
Předpis OSN č. 150 – Jednotná ustanovení pro schvalování retroreflexních zařízení a značení pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla [2021/1721]
Předpis OSN č. 149 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování zařízení (světlometů) a systémů pro osvětlení vozovky pro motorová vozidla [2021/1720]
Předpis OSN č. 148 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro světelnou signalizaci (svítilen) pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla [2021/1719]
Předpis OSN č. 48 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci [2021/1718]
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1717 ze dne 9. července 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, pokud jde o aktualizaci některých označení kategorie vozidla a doplnění systému eCall na seznam kontrolovaných položek, metod, důvodů pro nevyhovění a posouzení nedostatků v příloze I a příloze III uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1716 ze dne 29. června 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU, pokud jde o úpravy označení kategorií vozidel plynoucí ze změn právních předpisů o schvalování typu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1715 ze dne 24. září 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1714 ze dne 24. září 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1713 ze dne 24. září 2021, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu smačkovitých (Gymnammodytes cicerelus a G. semisquamatus) a hlaváčovitých (Aphia minuta a Crystalogobius linearis) v některých teritoriálních vodách Španělska (Katalánska)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1709 ze dne 23. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/627, pokud jde o jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1708 ze dne 23. září 2021, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2021 přičítají určitá množství převedená v roce 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1707 ze dne 22. září 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1706 ze dne 14. července 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1704 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 tím, že se blíže určují podrobnosti ohledně statistických informací, které mají poskytovat správci daně a celní orgány, a kterým se mění přílohy V a VI uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1703 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o veterinární požadavky na vstup produktů živočišného původu obsažených ve směsných produktech do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1702 ze dne 12. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 stanovením dodatečných prvků a podrobných pravidel pro srovnávací přehled ukazatelů Programu InvestEU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1701 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/2222 za účelem prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1699 ze dne 22. září 2021, kterým se mění příloha VIII nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z uzavřených pásem zřízených za účelem prevence a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1697 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2021/1696 ze dne 21. září 2021, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/840, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 („program Pericles IV“), na nezúčastněné členské státy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1692 ze dne 21. září 2021, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Botswanu v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1691 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1688 ze dne 20. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1201, pokud jde o seznamy hostitelských rostlin a dotčených rostlin a testů k identifikaci organismu Xylella fastidiosa
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1687 ze dne 14. září 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Madarasi birspálinka“
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1686 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, pokud jde o vyhodnocení oznámení podaných příslušnými vnitrostátními orgány Komisi a o zařazení cikatrizantů s ATC kódem D03AX a lékové formy muší larvy na seznam léčivých přípravků, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1533 ze dne 17. září 2021, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/6 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1532 ze dne 17. září 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení látky 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion na seznam aromatických látek Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1531 ze dne 17. září 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, akrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, pikloram a Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1530 ze dne 12. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1529 ze dne 15. září 2021, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1528 ze dne 8. června 2021, kterým se opravuje švédské znění přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1527 ze dne 31. května 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy pro smluvní uznání pravomocí k odpisu a konverzi (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1485 ze dne 15. září 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 6765) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1483 ze dne 15. září 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1475 ze dne 14. září 2021, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1474 ze dne 14. září 2021, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 a prováděcím nařízením (EU) 2017/271 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1473 ze dne 30. června 2021, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201, pokud jde o některá prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1472 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1471 ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění a opravují prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 a (EU) 2020/2236, pokud jde o odkazy na vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů a na seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat a zboží do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1469 ze dne 10. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro produkty živočišného původu, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu pocházejících ze třetí země nebo území a vracejících se do Unie ze třetí země nebo území, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich regionů, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu a určitého zboží pocházejících ze třetí země nebo jejího regionu a vracejících se do Unie ze třetí země nebo jejího regionu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1468 ze dne 6. září 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Marrone di Castel del Rio“ (CHZO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1467 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povinnost vývozní licence pro rýži
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1466 ze dne 6. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o výši jistoty a dobu platnosti vývozních licencí pro rýži
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1465 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin a jejich použití při popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin než lihovin, na které se odkazuje narážkou
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1464 ze dne 10. září 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1460 ze dne 9. září 2021, kterým se po třísté dvacáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1458 ze dne 7. září 2021, kterým se od 8. září 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1457 ze dne 1. září 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Szegedi tükörponty“ (CHZO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1456 ze dne 2. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 upřesněním podmínek, za nichž se obchodní podmínky clearingových služeb pro OTC deriváty považují za spravedlivé, přiměřené, nediskriminační a transparentní (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1455 ze dne 6. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Bacillus amyloliquefaciens kmen AH2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1454 ze dne 6. září 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 6614) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1453 ze dne 3. září 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1452 ze dne 3. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky hydrogenuhličitan draselný jako látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1451 ze dne 3. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje dimethylsulfid jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1450 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek akrinathrin a prochloraz (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1449 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, síra, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1448 ze dne 3. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko uhličitan vápenatý a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1447 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1534, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1446 ze dne 3. září 2021, kterým se opravují prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) 563/2014, pokud jde o číslo CAS základní látky hydrochlorid chitosanu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1445 ze dne 23. června 2021, kterým se mění přílohy II a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1444 ze dne 17. června 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o normy pro dobíjecí stanice pro elektrické autobusy (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2021/1435 ze dne 26. srpna 2021 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2020/1250 (EUTM RCA/1/2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1434 ze dne 2. září 2021, kterým se zastavuje přezkum prováděcích nařízení Rady (EU) č. 443/2011 a (EU) č. 444/2011, kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1432 ze dne 1. září 2021 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých drátů a drátěných lan z nelegované oceli pro předpínání předem a dodatečně (předpínací dráty a lana) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1431 ze dne 1. září 2021 o povolení muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, v Unii zastoupená společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1430 ze dne 31. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 upřesněním údajů, jež mají členské státy vykazovat pro účely ověření emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1429 ze dne 31. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1427 ze dne 21. května 2021 o pilotním projektu k provedení ustanovení o správní spolupráci týkajících se zamítnutí udělit povolení stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1426 ze dne 31. srpna 2021 o povolení proteázy serinu z Bacillus licheniformis DSM 19670 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd., v Unii zastoupená společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1425 ze dne 31. srpna 2021 o povolení manganového chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1424 ze dne 31. srpna 2021 o obnovení povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení (EU) č. 998/2010 (držitel povolení Lactosan GmbH & Co KG) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423 ze dne 21. května 2021, kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 pro systematickou výměnu informací týkajících se zamítnutí udělit povolení nabývat nebo držet určité palné zbraně elektronickými prostředky (oznámeno pod číslem C(2021)3576) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1422 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624, pokud jde o osvědčení v případě porážky v hospodářství, z něhož pocházejí dotčená zvířata (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1421 ze dne 30. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 16 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1420 ze dne 30. srpna 2021 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2021 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1419 ze dne 24. srpna 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Nagykunsági birspálinka“)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1418 ze dne 23. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, pokud jde o sankční pravidla v rámci režimů podpory na zvířata nebo opatření podpory na zvířata
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1417 ze dne 22. června 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o specifikace povinnosti vykládky lososa obecného v Baltském moři na období 2021–2023
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1416 ze dne 17. června 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o vyloučení letů přilétajících ze Spojeného království ze systému Unie pro obchodování s emisemi (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1415 ze dne 5. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se povinností spolupráce a výměny informací a oznamovací povinnosti mezi příslušnými orgány a orgány ESMA, EBA a EIOPA (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1414 ze dne 27. srpna 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/422 o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení: Lactosan GmbH & Co KG) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1413 ze dne 27. srpna 2021 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG-S 15136 jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko (držitel povolení Beldem, divize Puratos NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1412 ze dne 27. srpna 2021 o povolení chelátu citronanu železitého jako doplňkové látky pro selata a menšinové druhy prasat (držitel povolení: Akeso Biomedical, Inc. USA, zastoupený v Unii společností Pen & Tec Consulting SLU) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1411 ze dne 27. srpna 2021 o obnovení povolení Clostridium butyricum FERM BP-2789 jako doplňkové látky pro odchov kuřic, výkrm krůt, odchov krůt, menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic), odstavená selata a odstavené menšinové druhy prasat, jeho povolení pro výkrm kuřat, sající selata a sající menšinové druhy prasat a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 373/2011, (EU) č. 374/2013 a (EU) č. 1108/2014 (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Huvepharma NV Belgium) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1410 ze dne 27. srpna 2021 o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže určené ke snášce, chovné druhy drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1409 ze dne 27. srpna 2021 o povolení fytomenadionu jako doplňkové látky pro koně (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1408 ze dne 27. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1406 ze dne 26. srpna 2021, kterým se stanoví odchylka od pravidel týkajících se důkazu o původu stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2020/761 a vztahujících se na některé dovozní celní kvóty pro drůbeží maso a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o množství sýrů, která jsou k dispozici pro vývozní licence do USA
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1405 ze dne 20. srpna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Vanille de l’île de La Réunion“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1400 ze dne 24. srpna 2021, kterým se pro účetní období EZZF 2022 stanoví úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Nařízení Komise (EU) 2021/1399 ze dne 24. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií a námelových alkaloidů v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1398 ze dne 4. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o uznávání schválení udělených v souladu s předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 a 96 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/1396 ze dne 13. srpna 2021, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 680/2014 a (EU) 2016/2070 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (ECB/2021/39)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1395 ze dne 20. srpna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 6253) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1383 ze dne 15. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/990, pokud jde o požadavky na aktiva obdržená fondy peněžního trhu na základě reverzního repa (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1379 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky famoxadon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1377 ze dne 19. srpna 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1376 ze dne 13. srpna 2021, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1375 ze dne 11. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, pokud jde o změnu tradičních výrazů v odvětví vína
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1374 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o zvláštních hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1373 ze dne 12. srpna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Jászsági nyári szarvasgomba“ (CHZO)
Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1372 ze dne 17. srpna 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami (Úřední věstník Evropské unie L 295 ze dne 18. srpna 2021)
Nařízení Komise (EU) 2021/1372 ze dne 17. srpna 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1371 ze dne 16. srpna 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1370 ze dne 6. srpna 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1369 ze dne 6. srpna 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1368 ze dne 6. srpna 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1367 ze dne 6. srpna 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Předpis OSN č. 142 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska montáže pneumatik [2021/1366]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1355 ze dne 12. srpna 2021 o víceletých národních kontrolních programech pro rezidua pesticidů, které mají být zavedeny členskými státy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1354 ze dne 6. srpna 2021, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2021 do 29. září 2021 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1353 ze dne 17. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy a podmínky, kdy příslušné orgány mohou určit úřední laboratoře, které nesplňují podmínky pro všechny metody, jež používají pro úřední kontroly nebo jiné úřední činnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1352 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví podmínky za účelem zajištění toho, aby metodika stanovující referenční hodnotu byla v souladu s požadavky na kvalitu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1351 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví vlastnosti systémů a kontrol pro zjišťování a oznamování jednání, které by mohlo představovat manipulaci či pokus o manipulaci s referenční hodnotou (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1350 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví požadavky na zajištění dostatečně spolehlivého systému správy a řízení administrátora (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1349 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria pro posouzení souladu příslušnými orgány s ohledem na povinnou administraci referenční hodnoty s kritickým významem (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1348 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria, podle nichž mohou příslušné orgány požadovat změny prohlášení o shodě týkajícího se referenčních hodnot bez značného významu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1343 ze dne 10. srpna 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Újfehértói meggypálinka)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 ze dne 27. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro dovážené ekologické produkty, a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1341 ze dne 23. dubna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení (Úřední věstník Evropské unie L 292 ze dne 16. srpna 2021)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1341 ze dne 23. dubna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1340 ze dne 22. dubna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy, kterými se určuje obsah smluvních podmínek týkajících se uznání pravomocí pozastavit nebo omezit práva a povinnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1338 ze dne 11. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na hlášení a kanály pro hlášení mezi organizacemi a o požadavky na meteorologické služby (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1337 ze dne 18. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o finanční řízení
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1336 ze dne 2. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, pokud jde o finanční řízení
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1335 ze dne 27. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o označování lihovin vzniklých kombinací lihoviny s jednou nebo více potravinami
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1334 ze dne 27. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o narážky na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin v popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1329 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 a (EU) 2021/404, pokud jde o prodloužení přechodného období pro používání veterinárních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a úředních osvědčení požadovaných pro vstup určitých zásilek do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1328 ze dne 10. srpna 2021, kterým se stanoví požadavky na infrastrukturu použitelné na určité kategorie akcí v oblasti infrastruktury dvojího užití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1327 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění přílohy II, IX a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa volně žijících lichokopytníků, produktů rybolovu z akvakultury a hmyzu do Unie, a kterým se opravuje příloha XI uvedeného prováděcího nařízení, pokud jde o seznam třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1326 ze dne 10. srpna 2021, kterým se povoluje uvedení oleje ze Schizochytrium sp. (FCC-3204) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1325 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1324 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1597/2002, pokud jde o vzor pro předkládání národních seznamů zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin
Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1323 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v některých potravinách (Úřední věstník Evropské unie L 288 ze dne 11. srpna 2021)
Nařízení Komise (EU) 2021/1323 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1322 ze dne 3. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2076 za účelem provedení administrativních změn v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec IPA Product Family“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1319 ze dne 9. srpna 2021, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1318 ze dne 9. srpna 2021 kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, rozhodnutí 2008/968/ES, kterým se povoluje uvedení na trh oleje s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaného z plísně Mortierella alpina jako nové složky potravin, a prováděcí nařízení (EU) 2020/484, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy na trh jako nové potraviny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1317 ze dne 9. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity olova v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1310 ze dne 6. srpna 2021, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1309 ze dne 2. srpna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Värmländskt skrädmjöl“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1308 ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, pokud jde o změnu seznamu vnitrozemských vodních cest Unie a minimálních technických požadavků na plavidla
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1307 ze dne 6. srpna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 5979) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1303 ze dne 5. srpna 2021, kterým se zrušuje ochrana označení původu (Neusiedlersee-Hügelland (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1302 ze dne 5. srpna 2021, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1301 ze dne 5. srpna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1300 ze dne 5. srpna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Komise (EU) 2021/1297 ze dne 4. srpna 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o perfluorkarboxylové kyseliny obsahující 9 až 14 atomů uhlíku v řetězci (C9-C14 PFCA), jejich soli a látky příbuzné C9-C14 PFCA (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1296 ze dne 4. srpna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na plánování paliva/energie a hospodaření s palivem/energií a o požadavky na podpůrné programy a psychologické posouzení členů letové posádky a testování na přítomnost psychoaktivních látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1295 ze dne 4. srpna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1294 ze dne 4. srpna 2021, kterým se zrušuje ochrana označení původu (Südburgenland (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1293 ze dne 3. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/823, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1292 ze dne 28. července 2021, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Chufa de Valencia“ (CHOP))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1291 ze dne 28. července 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Demerara Rum“) (Úřední věstník Evropské unie L 281 ze dne 4. srpna 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1291 ze dne 28. července 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Demerara Rum“)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1281 ze dne 2. srpna 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o správnou farmakovigilanční praxi a formát, obsah a shrnutí základního dokumentu farmakovigilančního systému pro veterinární léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1280 ze dne 2. srpna 2021 o opatřeních pro správnou distribuční praxi léčivých látek používaných jako výchozí suroviny ve veterinárních léčivých přípravcích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1277 ze dne 30. července 2021 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Libanonu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1276 ze dne 30. července 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/1716 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui
Nařízení Rady (EU) 2021/1275 ze dne 30. července 2021 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Libanonu
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/1274 ze dne 27. července 2021 o dalším přenesení pravomoci přijímat některá rozhodnutí v souvislosti s akreditací výrobců a některých pravomocí v souvislosti s akreditačním řízením týkajícím se akreditovaných výrobců a o zrušení rozhodnutí (EU) 2016/1975 (ECB/2021/32)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1270 ze dne 21. dubna 2021, kterou se mění směrnice 2010/43/EU, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které je třeba zohlednit v případě subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1269 ze dne 21. dubna 2021, kterou se mění směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti do povinností při řízení produktů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1268 ze dne 29. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1267 ze dne 29. července 2021 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1266 ze dne 29. července 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1265 ze dne 26. července 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Bayerischer Bärwurz“)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1264 ze dne 26. července 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Coteaux du Libron“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1263 ze dne 26. července 2021, kterým se názvu „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1262 ze dne 26. července 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Iaşi“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1261 ze dne 26. července 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Olio di Roma“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1260 ze dne 26. července 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pera Mantovana“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1259 ze dne 26. července 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Tuzséri alma“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1258 ze dne 26. července 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Őrségi tökmagolaj“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1257 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a (EU) 2017/2359, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti a rizik a preferencí týkajících se udržitelnosti do požadavků na dohled nad produktem a jeho řízení vztahujících se na pojišťovny a distributory pojištění a do pravidel pro výkon činnosti a investiční poradenství pro pojistné produkty s investiční složkou (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1256 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o začlenění rizik týkajících se udržitelnosti do oblasti řízení a kontroly pojišťoven a zajišťoven (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1255 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které berou do úvahy správci alternativních investičních fondů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1254 ze dne 21. dubna 2021, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1253 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti a rizik a preferencí týkajících se udržitelnosti do určitých organizačních požadavků a provozních podmínek investičních podniků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1248 ze dne 29. července 2021 o opatřeních pro správnou distribuční praxi veterinárních léčivých přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1247 ze dne 29. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro mandestrobin v hroznech a jahodách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1246 ze dne 28. července 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (EU) 2021/1245 ze dne 23. července 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Coteaux du Pont du Gard“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1244 ze dne 20. května 2021, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a požadavky a postupy pro přístup k informacím o bezpečnostních prvcích vozidla
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1243 ze dne 19. dubna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se usnadnění montáže alkoholového imobilizéru do motorových vozidel a mění příloha II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1242 ze dne 29. července 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1241 ze dne 29. července 2021, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011
Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (EU) 2021/1239 ze dne 29. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1919, (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii (Úřední věstník Evropské unie L 276 ze dne 31. července 2021)
Nařízení Rady (EU) 2021/1239 ze dne 29. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1919, (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii
Nařízení Komise (EU) 2021/1237 ze dne 23. července 2021 o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 ze dne 12. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, změn specifikace produktu, zrušení zápisu a rejstříku
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1234 ze dne 13. července 2021 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Thajským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1233 ze dne 14. července 2021 kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1232 ze dne 14. července 2021 o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1231 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 ze dne 14. července 2021 o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1229 ze dne 14. července 2021 o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1228 ze dne 16. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, pokud jde o požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1226 ze dne 21. prosince 2020, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokud jde o společné metody hodnocení hluku (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1225 ze dne 27. července 2021, kterým se stanoví úprava pro výměnu údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197, pokud jde o členské státy vývozu do zemí mimo Unii a povinnosti zpravodajských jednotek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1224 ze dne 27. července 2021 o podrobných pravidlech, pokud jde o podmínky fungování internetové služby, a pravidlech pro ochranu údajů a zabezpečení týkajících se internetové služby, jakož i o opatřeních pro vývoj a technické provedení internetové služby stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 a o zrušení prováděcího rozhodnutí Komise C(2019) 1230
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1223 ze dne 27. července 2021, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1219 ze dne 26. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/128, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1218 ze dne 26. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, pokud jde o uchovávání informací o dovozech osvobozených od DPH v rámci „dovozního režimu“ a automatizovaný přístup k těmto informacím
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1217 ze dne 26. července 2021, kterým se stanoví pravidla a podmínky pro ověřovací dotazy dopravců, ustanovení týkající se ochrany údajů a zabezpečení pro režim autentizace dopravců, jakož i záložní postupy pro případ technického problému
Předpis OSN č. 160 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska zapisovače údajů o události [2021/1215]
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1213 ze dne 13. července 2021 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1209 ze dne 22. července 2021, kterým se zahajují přezkumy pro „nové vývozce“ prováděcího nařízení (EU) 2017/2230 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky pro tři čínské vyvážející výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedených vyvážejících výrobců a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1206 ze dne 30. dubna 2021, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU o lodní výstroji, pokud jde o použitelnou normu pro laboratoře využívané subjekty posuzování shody pro lodní výstroj (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1205 ze dne 20. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1204 ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/856, pokud jde o postupy podávání žádosti a postupy výběru v rámci inovačního fondu
Nařízení Rady (EU) 2021/1203 ze dne 19. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1706, pokud jde o zahrnutí autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1199 ze dne 20. července 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v granulích nebo mulčích používaných jako výplňový materiál na hřištích s umělým trávníkem nebo v sypké formě na hřištích nebo sportovištích (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1197 ze dne 13. července 2021 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1191 ze dne 19. července 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky klopyralid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1190 ze dne 15. července 2021, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2022 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189 ze dne 7. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1188 ze dne 19. července 2021, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/138
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1187 ze dne 7. července 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1186 ze dne 16. července 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 5429) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1179 ze dne 16. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011, pokud jde o agregované tabulky a soubory mikrodat pro předávání údajů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1178 ze dne 16. července 2021, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o některé seznamy třetích zemí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1177 ze dne 16. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o vynětí propoxykarbazonu ze seznamu účinných látek považovaných za látky, které se mají nahradit (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1176 ze dne 16. července 2021, kterým se mění přílohy III, V, VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o určování genotypu pozitivních případů TSE u koz, zjišťování věku ovcí a koz, opatření použitelná ve stádu nebo hejnu s atypickou klusavkou a podmínky dovozu produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1175 ze dne 16. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití polyalkoholů v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1174 ze dne 12. července 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Asparago di Badoere“ (CHZO))
Nařízení Rady (EU) 2021/1173 ze dne 13. července 2021, kterým se zřizuje společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku a zrušuje nařízení (EU) 2018/1488
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1167 ze dne 27. dubna 2021, kterým se na období od roku 2022 zavádí víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a sociálně ekonomických údajů v odvětví rybolovu a akvakultury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1166 ze dne 15. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení data použitelnosti standardních scénářů provozu ve vizuálním dohledu nebo mimo vizuální dohled (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1165 ze dne 15. července 2021, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1164 ze dne 12. července 2021, kterým se názvu „Willamette Valley“ (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Nařízení Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2021/1163 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1160 ze dne 12. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o oblasti omezení lovu šprota obecného a platýse velkého v Severním moři
Směrnice Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1158 ze dne 22. června 2021 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2020/1170 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1156 ze dne 13. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o steviol-glykosidy (E 960) a rebaudiosid M produkované enzymatickou modifikací steviol-glykosidů ze stévie (Úřední věstník Evropské unie L 249 ze dne 14. července 2021)
Nařízení Komise (EU) 2021/1156 ze dne 13. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o steviol-glykosidy (E 960) a rebaudiosid M produkované enzymatickou modifikací steviol-glykosidů ze stévie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1155 ze dne 9. července 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Řecka
Nařízení Komise (EU) 2021/1154 ze dne 9. července 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Řecka
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1152 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 a (EU) 2019/817, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1151, ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1150 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148 ze dne 7. července 2021, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1146 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 5279) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1141 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1140 ze dne 5. května 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1135 ze dne 9. července 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 a (EU) 2019/1896 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV za účelem reformy Vízového informačního systému
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1133 ze dne 7. Července 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup k jiným informačním systémům EU pro účely Vízového informačního systému
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1123 ze dne 8. července 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se některých výrobků ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2020/1646 v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1122 ze dne 8. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368 za účelem doplnění norské mezibankovní nabídkové sazby na seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích stanovený podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 a odstranění londýnské mezibankovní nabídkové sazby z tohoto seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1121 ze dne 8. července 2021, kterým se upřesňují podrobnosti ohledně statistických údajů, jež mají být předloženy členskými státy, pokud jde o kontroly výrobků vstupujících na trh Unie ve vztahu k bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1120 ze dne 8. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 („evropský právní rámec pro klima“)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1118 ze dne 26. března 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující metodiku, již mají používat orgány příslušné k řešení krize k odhadu požadavku uvedeného v článku 104a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU a požadavku kombinovaných kapitálových rezerv pro subjekty řešící krizi na konsolidované úrovni skupiny řešící krizi v případech, kdy se na skupinu řešící krizi tyto požadavky podle uvedené směrnice nevztahují (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1117 ze dne 28. června 2021 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Prováděcího protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026
Nařízení Rady (EU) 2021/1116 ze dne 28. června 2021 o rozdělení rybolovných práv stanovených Prováděcím protokolem k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026
Sdělení Komise Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU a 2009/81/ES (Text s významem pro EHP) 2021/C 457/01
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1111 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1110 ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram, tefluthrin a thienkarbazon-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (Úřední věstník Evropské unie L 239 ze dne 7. července 2021)
Nařízení Komise (EU) 2021/1110 ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram, tefluthrin a thienkarbazon-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1109 ze dne 1. července 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 9, 10 a 11 některými plavidly plujícími pod vlajkou Itálie
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1100 ze dne 5. července 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka (Úřední věstník Evropské unie L 238 ze dne 6. července 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1100 ze dne 5. července 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka
Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1099 ze dne 5. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úřední věstník Evropské unie L 238 ze dne 6. července 2021)
Nařízení Komise (EU) 2021/1099 ze dne 5. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1098 ze dne 2. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 24-epibrassinolid, výtažek z cibule Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát a natrium-4-nitrofenolát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1097 ze dne 1. července 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Garbanzo de Fuentesaúco“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1096 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o ustanovení o označování směsek
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1091 ze dne 2. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1090 ze dne 2. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1089 ze dne 30. června 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu ďasovitých v oblastech 8c 9 a 10, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 pro plavidla plující pod vlajkou Francie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1088 ze dne 7. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o aktualizaci odkazů na požadavky na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1087 ze dne 7. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o aktualizaci odkazů na ustanovení Chicagské úmluvy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1084 ze dne 30. června 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4947) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/1080 ze dne 28. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16, 37 a 41 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1, 3 a 9 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1079 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1078 ze dne 14. dubna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 stanovením investičních pokynů pro Fond InvestEU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1077 ze dne 24. června 2021, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1071 ze dne 29. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/442 a prováděcí nařízení (EU) 2021/521 v souvislosti s mechanismem, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1070 ze dne 28. června 2021, kterým se na omezenou dobu stanoví zvláštní opatření k tlumení infekce virem nodulární dermatitidy skotu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2021/1069 ze dne 28. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1579, pokud jde o některá rybolovná práva v Baltském moři, a mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1068 ze dne 24. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení ohledně určitých strojů vybavených motory s rozsahem výkonu alespoň 56 kW, avšak méně než 130 kW a s rozsahem výkonu alespoň 300 kW, s cílem řešit dopad krize COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1064 ze dne 28. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/520, pokud jde o konfiguraci identifikačního kódu zvířat pro vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat pro Spojené království s ohledem na Severní Irsko (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1063 ze dne 28. června 2021, kterým se schvaluje alkyl (C12-16 ) dimethylbenzylamoniumchlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 4 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1062 ze dne 28. června 2021, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1061 ze dne 28. června 2021, kterým se prodlužuje referenční období nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429 ze dne 7. října 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úřední věstník Evropské unie L 231 ze dne 30. června 2021)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úřední věstník Evropské unie L 231 ze dne 30. června 2021)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Evropský sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 1296/2013 (Úřední věstník Evropské unie L 231 ze dne 30. června 2021)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Evropský sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 1296/2013
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (Úřední věstník Evropské unie L 231 ze dne 30. června 2021)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1053 ze dne 25. června 2021 o zrušení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého prováděcím nařízením (EU) 2015/2272
Nařízení Rady (EU) 2021/1052 ze dne 18. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2021/1051 ze dne 18. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1047 ze dne 5. března 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o aktualizaci seznamu produktů pro obranné účely v souladu s aktualizovaným Společným vojenským seznamem Evropské unie ze dne 17. února 2020 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1046 ze dne 23. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1045 ze dne 24. června 2021, kterým se schvaluje didecyldimethylamoniumchlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 4 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1044 ze dne 22. června 2021 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Pesguard® Gel“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1043 ze dne 24. června 2021 o prodloužení přechodných ustanovení týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1042 ze dne 18. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132, pokud jde o technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2244 (Úřední věstník Evropské unie L 225 ze dne 25. června 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1042 ze dne 18. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132, pokud jde o technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2244 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1041 ze dne 16. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na pesticidy v počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1040 ze dne 16. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/128, pokud jde o požadavky na pesticidy v potravinách pro zvláštní lékařské účely vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců a malých dětí (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1031 ze dne 24. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
Nařízení Rady (EU) 2021/1030 ze dne 24. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1029 ze dne 24. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 za účelem prodloužení ochranného opatření na dovoz některých výrobků z oceli
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1025 ze dne 21. června 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/809 na podporu provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1018 ze dne 22. června 2021, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2021/637, pokud jde o zpřístupňování informací o ukazatelích globálního systémového významu, a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1030/2014 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1017 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1016 ze dne 21. června 2021, kterým se po třísté dvacáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1014 ze dne 21. června 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1008 ze dne 21. června 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o status Chorvatska a jedné oblasti Portugalska jako území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensis a B. suis u populací skotu, mění příloha VIII uvedeného nařízení, pokud jde o status Litvy a určitých oblastí Německa, Itálie a Portugalska jako území prostého infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), a kterým se mění příloha XIII uvedeného nařízení, pokud jde o status Dánska a Finska jako území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1007 ze dne 18. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/274, pokud jde o databanku analytických hodnot s údaji o izotopech a kontroly v odvětví vína
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1006 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2021/1005 ze dne 21. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1002 ze dne 21. června 2021, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1001 ze dne 21. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/999 ze dne 21. června 2021, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/998 ze dne 21. června 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/997 ze dne 21. června 2021, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Nařízení Rady (EU) 2021/996 ze dne 21. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/994 ze dne 18. června 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Předpis OSN č. 160 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska zapisovače údajů o události
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/991 ze dne 7. června 2021 o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských nejvzdálenějších regionech, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/989 ze dne 17. června 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4257) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/984 ze dne 17. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/466, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/983 ze dne 17. června 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/982 ze dne 17. června 2021 o obnovení povolení přípravku 6-fytázy z Trichoderma reesei CBS 122001 jako doplňkové látky pro prasata a drůbež (držitel povolení: Roal Oy) a o zrušení nařízení (EU) č. 277/2010, (EU) č. 891/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 886/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/981 ze dne 17. června 2021 o obnovení povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger CBS 109.713 a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger DSM 18404 jako doplňkové látky pro druhy drůbeže, okrasné ptáky a odstavená selata (držitel povolení: BASF SE) a o zrušení nařízení (ES) č. 271/2009 a prováděcího nařízení (EU) č. 1068/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/980 ze dne 17. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/661, pokud jde o požadavky na informace pro registraci v elektronickém rejstříku kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/979 ze dne 17. června 2021, kterým se mění přílohy VII až XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/978 ze dne 10. června 2021, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/977 ze dne 7. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1844 s cílem provést administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“ (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/976 ze dne 4. června 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/973 ze dne 1. června 2021, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2019 a pro výrobce osobních automobilů Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG a sdružení Volkswagen za kalendářní roky 2014 až 2018 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (oznámeno pod číslem C(2021) 3682) (Pouze české, nizozemské, anglické, estonské, francouzské, německé, maďarské, italské a švédské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/971 ze dne 16. června 2021, kterou se mění příloha I směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, příloha I směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, příloha I směrnice Rady 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, příloha I směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh a příloha I směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, pokud jde o používání biochemických a molekulárních technik
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/970 ze dne 16. června 2021, kterým se zavádí celní evidence dovozu určitých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/969 ze dne 16. června 2021 o povolení L-threoninu z Escherichia coli CGMCC 13325 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/968 ze dne 16. června 2021 o obnovení povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 335/2010 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/967 ze dne 16. června 2021 o obnovení povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 350/2010 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/966 ze dne 11. června 2021, kterým se Kapverdám uděluje dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka, přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/965 ze dne 9. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/194, pokud jde o výměnu záznamů v držení osob povinných k dani nebo jejich zprostředkovatelů a určení příslušných orgánů odpovědných za koordinaci správních šetření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/962 ze dne 6. května 2021 o prodloužení přechodného období uvedeného v čl. 89 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/958 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 (Úřední věstník Evropské unie L 211 ze dne 15. června 2021)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/958 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/957 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/956 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955 ze dne 27. května 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156, pokud jde o formuláře, šablony, postupy a technické podmínky pro zveřejňování a oznamování pravidel pro nabízení, poplatků a nákladů, a kterým se upřesňují informace sdělované za účelem vytvoření a vedení centrální databáze o přeshraničním nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP, jakož i formuláře, šablony a postupy pro sdělování těchto informací (Úřední věstník Evropské unie L 211 ze dne 15. června 2021)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955 ze dne 27. května 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156, pokud jde o formuláře, šablony, postupy a technické podmínky pro zveřejňování a oznamování pravidel pro nabízení, poplatků a nákladů, a kterým se upřesňují informace sdělované za účelem vytvoření a vedení centrální databáze o přeshraničním nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP, jakož i formuláře, šablony a postupy pro sdělování těchto informací (Úřední věstník Evropské unie L 211 ze dne 15. června 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/955 ze dne 27. května 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156, pokud jde o formuláře, šablony, postupy a technické podmínky pro zveřejňování a oznamování pravidel pro nabízení, poplatků a nákladů, a kterým se upřesňují informace sdělované za účelem vytvoření a vedení centrální databáze o přeshraničním nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP, jakož i formuláře, šablony a postupy pro sdělování těchto informací (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/952 ze dne 11. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/951 ze dne 11. června 2021, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2021
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/950 ze dne 7. června 2021, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Reca?“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/949 ze dne 7. června 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Balatoni hal“ (CHZO))
Nařízení Rady (Euratom) 2021/948 ze dne 27. května 2021 kterým se zřizuje Evropský nástroj pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, doplňující na základě Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, a zrušuje nařízení (Euratom) č. 237/2014
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (Úřední věstník Evropské unie L 209 ze dne 14. června 2021)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí č. 466/2014/EU a zrušují nařízení (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/943 ze dne 14. května 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2021/24)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/941 ze dne 10. června 2021, které stanoví zvláštní postup pro identifikaci těžkých vozidel, která jsou certifikována jakožto účelová vozidla, avšak nejsou jako taková registrována, a pro provedení oprav ročních průměrných specifických emisí CO2 výrobce, aby se tato vozidla zohlednila (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/940 ze dne 10. června 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz březové překližky pocházející z Ruska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/939 ze dne 10. června 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz ethylenglykolu pocházejícího ze Spojených států amerických a Království Saúdská Arábie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/938 ze dne 4. června 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cerise des coteaux du Ventoux“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/937 ze dne 4. června 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Hamburger Kümmel)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/934 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/933 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/932 ze dne 9. června 2021 kterým se pozastavuje povolení lasalocidu sodného A (Avatec 15 % cc) a lasalocidu sodného A (Avatec 150 G) jako doplňkových látek pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Zoetis Belgium S.A.) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/931 ze dne 1. března 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví způsob identifikace derivátových transakcí s jedním nebo více než jedním významným rizikovým faktorem pro účely čl. 277 odst. 5, vzorec pro výpočet dohledové delty kupních a prodejních opcí přiřazených ke kategorii úrokového rizika a způsob určení toho, zda je transakce dlouhou nebo krátkou pozicí v primárním rizikovém faktoru nebo v nejvýznamnějším rizikovém faktoru v dané kategorii rizika pro účely čl. 279a odst. 3 písm. a) a b) ve standardizovaném přístupu k úvěrovému riziku protistrany (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/930 ze dne 1. března 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy vymezující povahu, závažnost a trvání hospodářského poklesu uvedeného v čl. 181 odst. 1 písm. b) a v čl. 182 odst. 1 písm. b) téhož nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 ze dne 25. března 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví kritéria vymezující manažerskou odpovědnost, kontrolní funkce, významné obchodní jednotky a podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky, a které stanoví kritéria pro určení pracovníků nebo kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají vliv na rizikový profil instituce, který je srovnatelně podstatný jako u pracovníků nebo kategorií pracovníků uvedených v čl. 92 odst. 3 uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/917 ze dne 7. června 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvalují účinné látky představující nízké riziko virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1 a virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/916 ze dne 12. března 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), pokud jde o předem určený seznam skupin zaměstnání používaný ve formuláři žádosti
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/912 ze dne 4. června 2021, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny lakto-N-neotetraosy (mikrobiální zdroj) a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/911 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/910 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/909 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/908 ze dne 4. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
Nařízení Rady (EU) 2021/907 ze dne 4. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/906 ze dne 3. června 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4096) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/904 ze dne 3. června 2021, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.)* na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Směrnice Komise (EU) 2021/903 ze dne 3. června 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/902 ze dne 3. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/901 ze dne 3. června 2021, kterým se opravuje švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/900 ze dne 3. června 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „galakto-oligosacharid“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/899 ze dne 3. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/898 ze dne 28. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Salată cu icre de ?tiucă de Tulcea“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/897 ze dne 4. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o formát oznamování příslušným orgánům dohledu a o spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/896 ze dne 24. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 s ohledem na dodatečné informace pro účely sbližování, pokud jde o oznamování orgánům dohledu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/895 ze dne 24. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o zasahování do produktů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/890 ze dne 27. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Hegykői petrezselyemgyökér“ (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/888 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušují nařízení (EU) 2018/1475 a (EU) č. 375/2014 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/887 ze dne 20. května 2021, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/884 ze dne 8. března 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o dobu platnosti výjimky pro použití rtuti v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/883 ze dne 1. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/882 ze dne 1. června 2021, kterým se povoluje uvedení sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/881 ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/880 ze dne 5. března 2021 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o sledovatelnost, veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/876 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o žádosti o povolení a zprávy o přezkumu pro použití látek při výrobě původních náhradních dílů a při opravě předmětů a složených výrobků, které se již nevyrábějí, a kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/875 ze dne 25. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Soir“ (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/869 ze dne 27. května 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/638, pokud jde o datum konce jeho použitelnosti, za účelem prodloužení opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2021)3576)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/866 ze dne 28. května 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2018/886
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/865 ze dne 28. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Rooibos“ / „Red Bush“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/864 ze dne 28. května 2021 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/492 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/863 ze dne 28. května 2021 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) 2021/862 ze dne 28. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiva ES do přílohy I (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/861 ze dne 21. května 2021, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů a technické formáty pro předávání informací týkající se organizace výběrového šetření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/860 ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o přílohu ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/859 ze dne 4. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvů proměnných pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/858 ze dne 27. května 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/253, pokud jde o varovná hlášení v souvislosti s vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a trasování kontaktů cestujících zjištěných prostřednictvím formuláře pro trasování cestujících (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/854 ze dne 27. května 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/853 ze dne 27. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Streptomyces kmen K61 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/852 ze dne 27. května 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 a nařízení Komise (ES) č. 847/2006, pokud jde o vyloučení dovozu produktů pocházejících ze Spojeného království z celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/851 ze dne 26. května 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Oprava nařízení Komise (EU) 2021/850 ze dne 26. května 2021, kterým se mění a opravuje příloha II a kterým se mění přílohy III, IV a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úřední věstník Evropské unie L 188 ze dne 28. května 2021)
Nařízení Komise (EU) 2021/850 ze dne 26. května 2021, kterým se mění a opravuje příloha II a kterým se mění přílohy III, IV a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/849 ze dne 11. března 2021, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/848 ze dne 27. května 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/847 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní a zrušuje nařízení (EU) č. 1286/2013
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/846 ze dne 25. května 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 3844) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/843 ze dne 26. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky kyazofamid a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/842 ze dne 26. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 307/2012, pokud jde o požadavky na transparentnost a důvěrnost pro hodnocení rizika látek podléhajících přezkumu prováděné EU (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/841 ze dne 19. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, pokud jde o pravidla týkající se nesouladu se systémem identifikace a evidence skotu, ovcí a koz a výpočtu úrovně správních sankcí u zvířat ohlášených v rámci režimů nebo opatření podpory na zvířata
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/840 ze dne 20. května 2021, kterým se na období 2021-2027 zavádí program výměny,pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 331/2014
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/836 ze dne 20. května 2021, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/824 ze dne 21. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) č. 820/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky terbuthylazin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/823 ze dne 20. května 2021, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/822 ze dne 24. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 a (EU) 2019/360, pokud jde o roční poplatky za dohled účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů za rok 2021 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (přepracované znění)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 22021/819 ze dne 20. května 2021 o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/818 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/817 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/813 ze dne 20. května 2021, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/811 ze dne 20. května 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/810 ze dne 20. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/808, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES (Úřední věstník Evropské unie L 180 ze dne 21. května 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/810 ze dne 20. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2021/808, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/809 ze dne 20. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje fermentovaný výtažek z listů Symphytum officinale L. (kostivalu lékařského) jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/808 ze dne 22. března 2021 o provádění analytických metod pro rezidua farmakologicky účinných látek používaných u zvířat určených k produkci potravin a o interpretaci výsledků, jakož i o metodách, které se mají používat pro odběr vzorků, a o zrušení rozhodnutí 2002/657/ES a 98/179/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/807 ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení sorbátu draselného jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/806 ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení oxidu uhličitého vyrobeného z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/805 ze dne 8. března 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/804 ze dne 20. května 2021, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 747/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/803 ze dne 10. května 2021 o uzavření, jménem Unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/802 ze dne 12. března 2021, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek methyl 3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) a methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (4F-MDMB-BICA) do definice drogy
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/800 ze dne 17. května 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 3291) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/797 ze dne 8. března 2021, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II a přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/795 ze dne 17. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky alfa-cypermethrin a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/794 ze dne 11. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nagykun rizs“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/791 ze dne 10. května 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aischgründer Karpfen“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/790 ze dne 10. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („PESCA di Delia“ (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/785 ze dne 29. dubna 2021, kterým se zavádí Program Unie pro boj proti podvodům a zrušuje nařízení (EU) č. 250/2014
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/783 ze dne 29. dubna 2021 o zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestusjících v železniční přepravě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021, kterým se zavádí šablony určitých formulářů a technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/775 ze dne 11. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o odchylky od pravidel pro „původní produkty“ stanovených v dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Nařízení Rady (EU) 2021/774 ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronických registrů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/772 ze dne 10. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dočasná opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů, zejména o dobu použitelnosti (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů (Úřední věstník Evropské unie L 165 ze dne 11. května 2021)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770 ze dne 30. dubna 2021 o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, o metodách a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatřeních ke krytí hotovostních nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního důchodu
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/769 ze dne 30. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/768 ze dne 30. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie a kterým se zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/766 ze dne 7. května 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 3375) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (Euratom) 2021/765 ze dne 10. května 2021, kterým se zavádí Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, doplňující rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, a zrušuje nařízení (Euratom) 2018/1563
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/764 ze dne 10. května 2021 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, a o zrušení rozhodnutí 2013/743/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/763 ze dne 23. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU s ohledem na podávání zpráv pro účely dohledu a zveřejňování minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/761 ze dne 7. května 2021, kterým se mění přílohy I až IV prováděcího nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/760 ze dne 7. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988, pokud jde o režim správy některých celních kvót s licencemi, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/991
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/759 ze dne 7. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o výjimky z požadavku na rostlinolékařský pas, status Itálie, Irska, Litvy, Slovinska a Slovenska nebo některých jejich oblastí jako chráněných zón a odkaz na chráněnou zónu v Portugalsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/758 ze dne 7. května 2021 o statusu určitých produktů jako doplňkových látek v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o stažení určitých doplňkových látek z trhu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/757 ze dne 3. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Ennstaler Steirerkas“ (CHOP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/756 ze dne 24. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/753 ze dne 6. května 2021, kterým se Maltě povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, a zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/279
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/752 ze dne 30. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2021/21)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/746 ze dne 6. května 2021, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny, a kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o některé botanické názvy rostlin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/745 ze dne 6. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, uhličitan vápenatý, kaptan, oxid uhličitý, cymoxanil, dimethomorf, ethefon, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), famoxadon, destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flumioxazin, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, heptamaloxyloglukan, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, metazachlor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, rostlinné oleje / řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, propamokarb, prothiokonazol, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/744 ze dne 6. května 2021, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března 2021 do 29. června 2021 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/743 ze dne 6. května 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Rozhodnutí Komise (EU) 2021/741 ze dne 5. května 2021 o vnitrostátních předpisech oznámených Dánskem a týkajících se přidávání dusitanů do některých masných výrobků (oznámení pod číslem C(2021) 3045) (Pouze dánské znění je závazné)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/734 ze dne 5. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/521 o zavedení zvláštních opatření pro mechanismus, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/733 ze dne 5. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2017/961, pokud jde o jméno držitele povolení Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1395, pokud jde o jméno držitele povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/732 ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014, pokud jde o obsah spisu, který má vyšetřující úředník předložit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, právo vyjádřit se v souvislosti s prozatímními rozhodnutími a ukládání pokut a penále na účty (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/731 ze dne 26. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných ústředním protistranám ze třetích zemí nebo spřízněným třetím osobám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/730 ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1349 o postupu a podmínkách pro výkon některých pravomocí příslušného orgánu v souvislosti s dozorem nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2021/19)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/729 ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/2098 o procesních aspektech ukládání nápravných opatření v případě neplnění nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2021/18)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/728 ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2021/17)
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/727 ze dne 29. dubna 2021 o předložení návrhů jménem Evropské unie, kterými se mění přílohy A a B Minamatské úmluvy o rtuti a které se týkají výrobků s přidanou rtutí a výrobních procesů využívajících rtuť nebo sloučeniny rtuti
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/726 ze dne 4. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek Adoxophyes orana granulovirus a flutriafol (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/725 ze dne 4. května 2021, kterým se s ohledem na rok 2021 stanoví odchylky od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) č. 615/2014 a (EU) 2015/1368, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/724 ze dne 3. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o oznámení, která mají členské státy předkládat Komisi ohledně subjektů pověřených dohledem nad postupy staření lihovin a ohledně příslušných orgánů odpovědných za zajištění souladu s uvedeným nařízením
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/723 ze dne 26. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o zřízení veřejného rejstříku obsahujícího seznam subjektů pověřených dozorem nad procesy staření lihovin v každém členském státě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/719 ze dne 30. dubna 2021 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/718 ze dne 30. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 371/2011, pokud jde o jméno držitele povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/717 ze dne 26. dubna 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Nagykunsági szilvapálinka“
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/716 ze dne 9. února 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o pravidla ekologické produkce týkající se naklíčených semen a čekankových puků, krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury a ošetření proti parazitům v akvakultuře (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/715 ze dne 20. ledna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na skupiny hospodářských subjektů (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/711 ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/709 ze dne 29. dubna 2021 o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z Escherichia coli KCCM 80212 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/708 ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/707 ze dne 29. dubna 2021, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/706 ze dne 29. dubna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/705 ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o požadovaný počet dílčích vzorků a pracovní charakteristiky některých metod analýzy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/704 ze dne 26. února 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Rady (EU) 2021/703 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/702 ze dne 10. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/700 ze dne 26. března 2021, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o údaje pro údržbu a o zástavbu určitých letadlových celků během údržby
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/699 ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o instrukce pro zachování letové způsobilosti, výrobu letadlových částí, které mají být použity během údržby, a o zohlednění aspektů stárnutí letadel v průběhu certifikace
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/698 ze dne 30. dubna 2021 o bezpečnosti systémů a služeb zavedených, provozovaných a využívaných v rámci Kosmického programu Unie, které mohou mít dopad na bezpečnost Unie, a o zrušení rozhodnutí 2014/496/SZBP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/697 ze dne 29. dubna 2021, kterým se zřizuje Evropský obranný fond a zrušuje nařízení (EU) 2018/1092 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/696 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje Agentura Evropské unie pro Kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013 a (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/694 ze dne 29. dubna 2021, kterým se zavádí program Digitální Evropa a zrušuje rozhodnutí (EU) 2015/2240 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2021/693 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program Spravedlnost a zrušuje nařízení (EU) č. 1382/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/692 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 a nařízení Rady (EU) č. 390/2014
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/691 ze dne 28. dubna 2021 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EFG) a o zrušení nařízení (EU) č. 1309/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/689 ze dne 29. dubna 2021 o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/688 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/687 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/686 ze dne 23. dubna 2021, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/685 ze dne 22. dubna 2021, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/684 ze dne 20. dubna 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2021/683 ze dne 20. dubna 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu platýse evropského v oblastech 8, 9 a 10, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 pro plavidla plující pod vlajkou Portugalska
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/682 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715, pokud jde o dotčené plody pocházející z Argentiny (oznámeno pod číslem C(2021) 2744)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/681 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1342, kterým se Belgickému království poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/680 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1344, kterým se Kyperské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/679 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1346, kterým se Řecké republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/678 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1350, kterým se Litevské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/677 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1351, kterým se Lotyšské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/676 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1352, kterým se Republice Malta poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/670 ze dne 23. dubna 2021, kterým se povoluje uvedení oleje ze Schizochytrium sp. (WZU477) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/669 ze dne 23. dubna 2021 o povolení technicky čistého L-lysin-monohydrochloridu a kapalného L-lysinu báze z Corynebacterium casei KCCM 80190 nebo Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 nebo Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/668 ze dne 23. dubna 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití semena chia (Salvia hispanica) jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/667 ze dne 23. dubna 2021, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/666 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o požadavky na leteckou dopravu s posádkou provozovanou ve vzdušném prostoru U-space (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/665 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu ve vzdušném prostoru U-space určeném v řízeném vzdušném prostoru (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne 22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/663 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlordekon v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/662 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (EU) 2021/660 ze dne 19. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (oznámeno pod číslem C(2021) 2693)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/658 ze dne 21. dubna 2021 o povolení esenciálního oleje z Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/657 ze dne 21. dubna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Caşcaval de Săveni“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/656 ze dne 21. dubna 2021 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Slovenska potica“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/655 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/654 ze dne 18. prosince 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 stanovením jednotné maximální sazby za ukončení hlasového volání v mobilní síti po celé Unii a jednotné maximální sazby za ukončení hlasového volání v pevné síti po celé Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/653 ze dne 20. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 2587) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/652 ze dne 10. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o činnosti a operační programy organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/651 ze dne 19. dubna 2021 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/648 ze dne 16. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/299 o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření a odzbrojení na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/647 ze dne 15. ledna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití (Úřední věstník Evropské unie L 133 ze dne 20. dubna 2021)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/647 ze dne 15. ledna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/646 ze dne 19. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů pro nouzové udržování vozidla v jízdním pruhu (ELKS) (Úřední věstník Evropské unie L 133 ze dne 20. dubna 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/646 ze dne 19. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů pro nouzové udržování vozidla v jízdním pruhu (ELKS) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/645 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/644 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluxapyroxad, hymexazol, metamitron, penflufen a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/643 ze dne 3. února 2021, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění část 1 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/642 ze dne 30. října 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některé informace, které je nutné uvést na označení ekologických produktů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/641 ze dne 16. dubna 2021 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 2704) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/640 ze dne 13. dubna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 2605) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/638 ze dne 19. dubna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/637 ze dne 15. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsob, jakým instituce zveřejňují informace uvedené v části osmé hlavách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1423/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1555, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/200 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2295 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/635 ze dne 16. dubna 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky a Ruska na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/634 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o přechodná ustanovení, položky Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey a seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/633 ze dne 14. dubna 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/632 ze dne 13. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, směsných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2007 a rozhodnutí Komise 2007/275/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/631 ze dne 12. dubna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Budaörsi őszibarack“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 ze dne 16. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí Komise 2007/275/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/629 ze dne 4. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 532/2014 a (EU) č. 1255/2014 a kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, pokud jde o podrobné minimální požadavky pro účely auditu a údaje, které je třeba zaznamenat a uchovat
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/628 ze dne 16. dubna 2021, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/623 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/622 ze dne 15. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o jednotné šablony, pokyny a metodiku pro podávání zpráv o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/621 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky imidakloprid podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/620 ze dne 15. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy a statusu území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/619 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 a (EU) 2021/403, pokud jde o přechodná ustanovení pro používání veterinárních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a úředních osvědčení (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2021/618 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu (Úřední věstník Evropské unie L 131 ze dne 16. dubna 2021).
Nařízení Komise (EU) 2021/618 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/617 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 a (EU) 2020/2236, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro vstup určitých vodních živočichů a produktů živočišného původu do Unie (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2021/616 ze dne 13. dubna 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu (Úřední věstník Evropské unie L 131 ze dne 16. dubna 2021)
Nařízení Komise (EU) 2021/616 ze dne 13. dubna 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/615 ze dne 7. dubna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Taşköprü Sarimsagi“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/614 ze dne 7. dubna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Bayramiç Beyazi“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/612 ze dne 15. dubna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/611 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/438, pokud jde o harmonizované normy týkající se biologického hodnocení zdravotnických prostředků, obalů pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu, sterilizace výrobků pro zdravotní péči a klinických zkoušek zdravotnických prostředků pro humánní účely
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/610 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/437, pokud jde o harmonizované normy pro zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení, anestetické a respirační přístroje, biologické hodnocení zdravotnických prostředků, obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky, sterilizaci zdravotnických prostředků, klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely, neaktivní chirurgické implantáty, zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty, elektroakustiku a zdravotnické elektrické přístroje
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/609 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/439, pokud jde o harmonizované normy týkající se obalů pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu a sterilizace výrobků pro zdravotní péči
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/608 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/607 ze dne 14. dubna 2021 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/606 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění příloha I, přílohy IV až XIII a příloha XVI prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o položky týkající se Běloruska a Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey na seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/601 ze dne 13. dubna 2021 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2022, 2023 a 2024 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/600 ze dne 7. dubna 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/599 ze dne 7. dubna 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Rheinisches Zuckerrübenkraut“/„Rheinischer Zuckerrübensirup“/„Rheinisches Rübenkraut“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/598 ze dne 14. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro přidělování rizikových vah specializovaným úvěrovým expozicím (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/596 ze dne 8. dubna 2021, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2003/467/ES v souvislosti se statusem Chorvatska jako území úředně prostého brucelózy, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem C(2021) 2260) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/591 ze dne 12. dubna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2021/590 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, boskalid, kravské mléko, etofenprox, difosforečnan železitý, L-cystein, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, mefentriflukonazol, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát a triklopyr v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/589 ze dne 9. dubna 2021, kterým se po třísté dvacáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá’iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/588 ze dne 6. dubna 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Stelvio“/„Stilfser“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/587 ze dne 12. dubna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/586 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí Komise 2007/330/ES, kterým se zrušují zákazy týkající se pohybu některých produktů živočišného původu na ostrově Kypr podle nařízení Rady (ES) č. 866/2004 a kterým se stanoví podmínky pro pohyb těchto produktů, pokud jde o produkt „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (CHOP) (oznámeno pod číslem C(2021) 2386) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/584 ze dne 12. dubna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/583 ze dne 9. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1073 o rovnocennosti určených smluvních trhů ve Spojených státech amerických v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/582 ze dne 9. dubna 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz plochých válcovaných výrobků z hliníku pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/581 ze dne 9. dubna 2021 o situačních obrazech Evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/580 ze dne 1. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366, pokud jde o základ pro přidělování finančního příspěvku v odvětví včelařství
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/579 ze dne 8. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/615 o podpoře Unie určené na činnosti předcházející hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2020
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/578 ze dne 29. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o požadavky na shromažďování údajů o objemu prodeje a o používání antimikrobních léčivých přípravků u zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/577 ze dne 29. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o obsah a formát informací nezbytných pro použití čl. 112 odst. 4 a čl. 115 odst. 5, jež mají být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu uvedeném v čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/576 ze dne 30. listopadu 2020, kterým se mění příloha III nařízení (EU) č. 978/2012 za účelem zařazení Republiky Uzbekistán mezi země využívající celní preference v rámci režimu GSP+
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/575 ze dne 30. března 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/574 ze dne 30. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/375 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky prosulfuron (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/573 ze dne 1. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, pokud jde o podmínky dovozu živých hlemýžďů, směsných produktů a střívek uváděných na trh k lidské spotřebě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/572 ze dne 20. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o datum použitelnosti některých jeho ustanovení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/571 ze dne 20. ledna 2021, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o seznam látek, které mohou být přidávány do počáteční a pokračovací kojenecké výživy, potravin pro malé děti a obilných příkrmů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/568 ze dne 6. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/567 ze dne 6. dubna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus) a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/566 ze dne 30. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/562 ze dne 30. března 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 2349) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/559 ze dne 6. dubna 2021, kterým se provádí článek 12 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/558 ze dne 31. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na krizi způsobenou onemocněním COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/557 ze dne 31. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/556 ze dne 31. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1529 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení základní látky chlorid sodný (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 ze dne 24. března 2021 o kontrole nabývání a držení zbraní (kodifikované znění)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/552 ze dne 30. března 2021 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „DEC-AHOL® Product Family“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/551 ze dne 30. března 2021 o povolení kurkumového výtažku, kurkumového oleje a kurkumového oleoresinu z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a kurkumové tinktury z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkové látky pro koně a psy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/550 ze dne 26. března 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Radicchio Rosso di Treviso“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/549 ze dne 29. března 2021, kterým se po třísté devatenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/548 ze dne 29. března 2021, kterým se zavádí celní evidence dovozu kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/547 ze dne 29. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1715, pokud jde o postupy pro zřízení a používání systémů ADIS a EUROPHYT, vydávání elektronických veterinárních osvědčení, úředních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a obchodních dokladů, používání elektronických podpisů a fungování systému TRACES, a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/152/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/546 ze dne 29. března 2021 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/542 ze dne 26. března 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/472 o vojenské operaci Evropské unie ve Středomoří (EUNAVFOR MED IRINI)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/541 ze dne 26. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2014, pokud jde o zjednodušení a zlepšení výpočtu a výměny údajů a aktualizaci procesu správy řízení změn (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/540 ze dne 26. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o některé oznamovací povinnosti, kontroly na místě týkající se žádostí o podporu na hospodářská zvířata a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata a o podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/539 ze dne 11. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/538 ze dne 26. března 2021, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/535 ze dne 31. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pokud jde o jejich obecné konstrukční vlastnosti a bezpečnost (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/533 ze dne 24. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/532 ze dne 22. března 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/531 ze dne 22. března 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/530 ze dne 22. března 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/529 ze dne 18. prosince 2020, kterým se stanoví regulační technické normy, kterými se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o úpravu prahových hodnot likvidity a obchodních percentilů používaných k určení konkrétního objemu pro daný nástroj použitelného pro určité nekapitálové nástroje (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/528 ze dne 16. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o minimální informační obsah dokumentu, který má být uveřejněn pro účely výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt v souvislosti s převzetím pomocí výměnné nabídky, fúzí nebo rozdělením (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/527 ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o prahové hodnoty pro týdenní podávání zpráv o pozicích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/526 ze dne 23. října 2020, kterým se opravuje české znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/525 ze dne 19. října 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 ze dne 24. března 2021, kterým se zavádí Program InvestEU a mění nařízení (EU) 2015/1017
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/522 ze dne 24. března 2021, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví (program EU pro zdraví) („EU4Health“) na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/521 ze dne 24. března 2021 o zavedení zvláštních opatření pro mechanismus, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/519 ze dne 24. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o testování na přítomnost trichinel u lichokopytníků a odchylku od testování na přítomnost trichinel u domácích prasat pro Velkou Británii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (Eu) 2021/518 ze dne 18. března 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Vasi vadkörte pálinka“
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/517 ze dne 11. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361, pokud jde o způsoby placení příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/516 ze dne 22. března 2021 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2021/515 ze dne 22. března 2021 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Austrálií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie (Úřední věstník Evropské unie L 104 ze dne 25. března 2021)
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/515 ze dne 22. března 2021 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Austrálií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie
Směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/513 ze dne 22. března 2021, kterým se Estonské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/509 ze dne 22. března 2021 o zřízení Evropského mírového nástroje a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2015/528
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/508 ze dne 23. března 2021 o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro odstavená selata a o změně nařízení (EU) č. 170/2011 (držitel povolení: Prosol S.p.A.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/507 ze dne 23. března 2021 o obnovení povolení pyridoxin-hydrochloridu (vitaminu B6) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 515/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/506 ze dne 23. března 2021 o povolení methanethiolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/505 ze dne 23. března 2021 o zamítnutí povolení 60 % kyseliny fosforečné na křemenném nosiči jako doplňkové látky náležející do funkční skupiny konzervanty (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/489 ze dne 19. března 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1979) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/488 ze dne 22. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/174 a (EU) 2020/1167, pokud jde o používání schválených inovativních technologií v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech schopných provozu na zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) a ethanol (E85) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/487 ze dne 22. března 2021, kterým se mění a prodlužuje platnost rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/653 o zřízení střediska logistických služeb pro civilní mise pro řešení krizí
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2021/486 ze dne 15. února 2021 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci písemného postupu účastníků Odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro civilní letadla uvedené v příloze III Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech, pokud jde o společný postup týkající se dočasného odkladu splátek jistiny úvěru (Úřední věstník Evropské unie L 100 ze dne 23. března 2021)
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/486 ze dne 15. února 2021 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci písemného postupu účastníků Odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro civilní letadla uvedené v příloze III Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech, pokud jde o společný postup týkající se dočasného odkladu splátek jistiny úvěru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/485 ze dne 22. března 2021 o povolení zázvorového esenciálního oleje ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, zázvorového oleoresinu ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, selata, výkrm prasat, prasnice, dojnice, telata (mléčné krmné směsi), výkrm skotu, ovce, kozy, koně, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu a zázvorové tinktury ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro koně a psy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/484 ze dne 16. března 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Burrata di Andria“ (CHZO)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/482 ze dne 22. března 2021, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/481 ze dne 22. března 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (Úřední věstník Evropské unie L 99 I ze dne 22. března 2021)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/481 ze dne 22. března 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/480 ze dne 22. března 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Nařízení Rady (EU) 2021/479 ze dne 22. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Oprava prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/478 ze dne 22. března 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (Úřední věstník Evropské unie L 99 I ze dne 22. března 2021)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/478 ze dne 22. března 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/475 ze dne 17. března 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Münchener Bier“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/474 ze dne 15. března 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pistacchio di Raffadali“ (CHOP))
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/473 ze dne 18. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na sdělení informací, na náklady a poplatky zahrnované do maximální výše nákladů a na techniky snižování rizik v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem (Úřední věstník Evropské unie L 99 ze dne 22. března 2021)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/473 ze dne 18. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na sdělení informací, na náklady a poplatky zahrnované do maximální výše nákladů a na techniky snižování rizik v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/470 ze dne 18. března 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/489 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou a pro další regionální otázky týkající se západního Balkánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/469 ze dne 18. března 2021, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198
Nařízení Komise (EU) 2021/468 ze dne 18. března 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o botanické druhy obsahující deriváty hydroxyanthracenu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/467 ze dne 16. března 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Volailles d’Ancenis“ (CHZO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/466 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvu proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek týkající se zdraví a kvality života (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/464 ze dne 17. března 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje extrakt z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/462 ze dne 15. března 2021 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022 a o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/467 (oznámeno pod číslem C(2021) 1571)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/461 ze dne 16. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci opatření pro dovoz ekologických produktů na základě nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/460 ze dne 16. března 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/459 ze dne 16. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fenpyrazamin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/458 ze dne 10. března 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Πατάτα Νάξου“ (Patata Naxou) (CHZO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/457 ze dne 13. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, pokud jde o odchylku od povinnosti distributorů vyřadit jedinečný identifikátor přípravků vyvážených do Spojeného království (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/455 ze dne 15. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu přístrojů a spínacích prvků řídicích obvodů a multimediálních zařízení
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/453 ze dne 15. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na podávání zpráv pro tržní riziko (Úřední věstník Evropské unie L 89 ze dne 16. března 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/453 ze dne 15. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na podávání zpráv pro tržní riziko (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/452 ze dne 15. března 2021, kterým se opravuje rumunské znění nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (Úř. věst. L 97 ze dne 19.3.2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/450 ze dne 10. března 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1711) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/449 ze dne 12. března 2021, kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/447 ze dne 12. března 2021, kterým se stanoví revidované hodnoty referenční úrovně pro přidělování bezplatných povolenek na emise na období 2021 až 2025 podle čl. 10a odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/446 ze dne 12. března 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) 2021/445 ze dne 12. března 2021, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/444 ze dne 11. března 2021, kterým se zavádí program Clo pro spolupráci v oblasti cel a zrušuje nařízení (EU) č. 1294/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/442 ze dne 11. března 2021, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/441 ze dne 11. března 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2021/440 ze dne 8. března 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/439 ze dne 3. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 215/2014, pokud jde o doplnění nového tematického cíle do nomenklatury kategorií zásahů pro EFRR, ESF a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/438 ze dne 3. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 184/2014, pokud jde o doplnění nového tematického cíle do nomenklatury kategorií zásahů v rámci cíle Evropská územní spolupráce
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/437 ze dne 3. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1011/2014, pokud jde o změny vzoru pro předávání finančních údajů, vzoru žádosti o platbu zahrnující dodatečné informace týkající se finančních nástrojů a vzoru účetní závěrky (Úřední věstník Evropské unie L 85 ze dne 12. března 2021)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/437 ze dne 3. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1011/2014, pokud jde o změny vzoru pro předávání finančních údajů, vzoru žádosti o platbu zahrnující dodatečné informace týkající se finančních nástrojů a vzoru účetní závěrky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/436 ze dne 3. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/207, pokud jde o změny vzoru zpráv o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/435 ze dne 3. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014, pokud jde o změny vzorů pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce s cílem poskytovat pomoc v rámci tematického cíle „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/432 ze dne 1. března 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1198 o poskytování plánů financování úvěrových institucí vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance (ECB/2021/7)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/428 ze dne 10. března 2021, kterým se přijímají standardní datové formáty pro předkládání žádostí o schválení nebo změnu podmínek schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/427 ze dne 10. března 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 24-epibrassinolid jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/426 ze dne 10. března 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 1263/2011, pokud jde o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/425 ze dne 9. března 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se některých výrobků ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2020/1646 v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/424 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o alternativní standardizovaný přístup k tržnímu riziku (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/422 ze dne 9. března 2021 o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení: Lactosan GmbH & Co KG) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/421 ze dne 9. března 2021 o povolení tinktury z Artemisia vulgaris L. (tinktury z pelyňku černobýlu) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/420 ze dne 9. března 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1097 o povolení extraktů s vysokým obsahem luteinu a s luteinem/zeaxanthinem z Tagetes erecta jako doplňkových látek pro drůbež na výkrm a snášku (s výjimkou krůt) a menšinové druhy drůbeže na výkrm a snášku (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/419 ze dne 9. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Jasminum polyanthum Franchet k pěstování pocházející z Izraele a úpravu kódů kombinované nomenklatury pro rostliny Ullucus tuberosus, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
Nařízení Komise (EU) 2021/418 ze dne 9. března 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokud jde o nikotinamid ribosid chlorid a citrát-malát hořečnatý používané při výrobě doplňků stravy a pokud jde o měrné jednotky používané pro měď (Text s významem pro EHP)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/415 ze dne 8. března 2021, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/414 ze dne 8. března 2021 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu a uchovávání informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/413 ze dne 8. března 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko krevní moučka a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/412 ze dne 8. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/962, pokud jde o přezkum pozastavení povolení ethoxychinu jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (Eu) 2021/411 ze dne 4. března 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné v oblasti 7a plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2021/410 ze dne 4. března 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky bezvousé v oblasti 7a plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2021/409 ze dne 3. března 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu platýse evropského v oblasti 7a plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2021/408 ze dne 2. března 2021, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti 7a plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/407 ze dne 3. listopadu 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení kyseliny citronové jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (EU) 2021/406 ze dne 5. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá prozatímní rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a vodách mimo Unii (Úřední věstník Evropské unie L 81 ze dne 9. března 2021)
Nařízení Rady (EU) 2021/406 ze dne 5. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá prozatímní rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a vodách mimo Unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24 března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/401 ze dne 5. března 2021, kterým se od 8. března 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Nařízení Komise (EU) 2021/400 ze dne 2. března 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti 7a plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/399 ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, pokud jde o částky podpory Unie pro rozvoj venkova v roce 2021
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/397 ze dne 5. března 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/396 ze dne 3. března 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1547) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/395 ze dne 4. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/668, pokud jde o harmonizované normy týkající se elektrostatických vlastností ochranných oděvů, ochranných oděvů pro hasiče a řidiče motocyklů, ochranných oděvů pro použití při snowboardingu a pro pracovníky aplikující pesticidy a pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy, ochranných oděvů se zvýšenou viditelností pro středně rizikové situace, horolezecké výstroje a ochranného oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/392 ze dne 4. března 2021 o sledování a hlášení údajů týkajících se emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a o zrušení prováděcích nařízení Komise (EU) č. 1014/2010, (EU) č. 293/2012, (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/391 ze dne 4. března 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/385 ze dne 2. března 2021, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status oblastí úředně prostých brucelózy (B. melitensis), přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status oblastí úředně prostých tuberkulózy a brucelózy, a přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status oblastí prostých Aujeszkyho choroby a schválení eradikačních programů pro určité oblasti (oznámeno pod číslem C (2021) 1064) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/384 ze dne 3. března 2021 o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení (ES) č. 637/2009 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/383 ze dne 3. března 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/382 ze dne 3. března 2021, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, pokud jde o řízení potravinových alergenů, přerozdělování potravin a kulturu bezpečnosti potravin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/381 ze dne 25. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Escaveche de Chimay“ (CHZO))
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/379 ze dne 22. ledna 2021 o rozvahových položkách úvěrových institucí a sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2021/2)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/378 ze dne 22. ledna 2021 o uplatňování povinnosti minimálních rezerv (přepracované znění) (ECB/2021/1)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/377 ze dne 2. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/376 ze dne 24. února 2021, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise (EU) 2021/375 ze dne 24. února 2021, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech 1 a 2b plavidly plujícími pod vlajkou některých členských států
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/374 ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví vína, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/373 ze dne 22. února 2021 o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Thajským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/372 ze dne 2. března 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/371 ze dne 2. března 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/370 ze dne 1. března 2021, kterým se zavádí celní evidence dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/369 ze dne 1. března 2021, kterým se stanoví technické specifikace a postupy nezbytné pro systém propojení centrálních registrů uvedený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/368 ze dne 1. března 2021 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/367 ze dne 1. března 2021 o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro odchov telat a o změně nařízení (EU) č. 883/2010 (držitel povolení S.I. Lesaffre) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/365 ze dne 26. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/364 ze dne 26. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného elektrolýzou jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/363 ze dne 26. února 2021 o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella phaffii DSM 32159 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/362 ze dne 22. února 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Jabugo“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/358 ze dne 22. února 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/563, kterým se Estonsku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2021/357 ze dne 25. února 2021, kterým se mění rozhodnutí 98/683/ES o záležitostech směnných kurzů ve vztahu k CFA franku a komorskému franku (Úřední věstník Evropské unie L 69 ze dne 26. února 2021)
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/357 ze dne 25. ledna 2021, kterým se mění rozhodnutí 98/683/ES o záležitostech směnných kurzů ve vztahu k CFA franku a komorskému franku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/352 ze dne 25. února 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/905 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/350 ze dne 25. února 2021, kterým se po třísté osmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/349 ze dne 25. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/348 ze dne 25. února 2021, kterým se schvaluje karbendazim jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 a 10 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/347 ze dne 25. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/346 ze dne 25. února 2021 o povolení přípravku Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/345 ze dne 25. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného elektrolýzou jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/344 ze dne 25. února 2021 o povolení sorbitanmonolaurátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/343 ze dne 25. února 2021 o povolení přípravku Lactobacillus buchneri DSM 29026 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/342 ze dne 25. února 2021, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajského království ve vztahu ke společnosti River Kwai International Food Industry Co., Ltd v návaznosti na opětovné zahájení prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2021/341 ze dne 23. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 a (EU) 2019/2024, pokud jde o požadavky na ekodesign serverů a datových úložišť, elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami, chladicích spotřebičů, světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů, elektronických displejů, myček nádobí pro domácnost, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/340 ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 a (EU) 2019/2018, pokud jde o požadavky na označování elektronických displejů, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, světelných zdrojů, chladicích spotřebičů, myček na nádobí pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/339 ze dne 25. února 2021, kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/338 ze dne 16. února 2021, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/337 ze dne 16. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o unijní prospekt pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, a směrnice 2004/109/ES, pokud jde o používání jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv v souvislosti s výročními finančními zprávami, s cílem podpořit oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/335 ze dne 23. února 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1386) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/331 ze dne 24. února 2021 o oznamování případů zneužití ze strany obchodních zprostředkovatelů poskytujících služby pro žádosti o cestovní povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/330 ze dne 24. února 2021 o povolení přípravku 3-fytázy z Komagataella phaffii CECT 13094 jako doplňkové látky pro výkrm prasat, menšinové druhy prasat a výkrm a odchov krůt (držitel povolení: Fertinagro Biotech S.L.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/329 ze dne 24. února 2021 o obnovení povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy pro výkrm kuřat (držitel povolení: AVEVE NV) a o zrušení nařízení (ES) č. 1091/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/328 ze dne 24. února 2021, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/286 ze dne 22. února 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/1248 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/285 ze dne 22. února 2021, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/907 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/284 ze dne 22. února 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/346 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/283 ze dne 22. února 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/906 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/282 ze dne 22. února 2021, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/904 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/280 ze dne 22. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 a (EU) 2017/1485 s cílem sladit je s nařízením (EU) 2019/943 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/279 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/278 ze dne 16. února 2021, kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Volaille de Bresse“/„Poulet de Bresse“/„Poularde de Bresse“/„Chapon de Bresse“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/277 ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o pentachlorfenol a jeho soli a estery (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/276 ze dne 22. února 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/275 ze dne 22. února 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/269 ze dne 4. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/427, pokud jde o datum použitelnosti změn určitých podrobných pravidel produkce ekologických produktů uvedených v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/268 ze dne 28. října 2020, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841, pokud jde o referenční úrovně pro lesy, které mají členské státy uplatňovat v období 2021–2025 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/260 ze dne 11. února 2021, kterým se schvalují vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů podle čl. 226 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a zrušuje rozhodnutí Komise 2010/221/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 773) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/258 ze dne 18. února 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/256 ze dne 18. února 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/255 ze dne 18. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/254 ze dne 18. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988 a nařízení (ES) č. 218/2007 a (ES) č. 1518/2007, pokud jde o dovoz produktů pocházejících ze Spojeného království, a kterým se tyto produkty vylučují z celních kvót s probíhajícími obdobími platnosti
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/253 ze dne 17. února 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/252 ze dne 29. ledna 2021, kterým se provádí odpočet z portugalské rybolovné kvóty, jež byla k dispozici pro sardel obecnou, z důvodu přečerpání kvóty v předchozím roce
Nařízení Rady (EU) 2021/251 ze dne 18. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/250 ze dne 16. února 2021, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 s ohledem na dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie z důvodu krize způsobené onemocněním COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/249 ze dne 17. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2197, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/248 ze dne 11. února 2021, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie „Venezia“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/247 ze dne 11. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Liptovské droby“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/246 ze dne 11. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Újfehértói meggy“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/245 ze dne 11. února 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/244 ze dne 11. února 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Cornouaille“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/243 ze dne 11. února 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Vinagre del Condado de Huelva“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/242 ze dne 11. února 2021, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Tepertős pogácsa“ (ZTS))
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (Úřední věstník Evropské unie L 57 ze dne 18. února 2021)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (Úřední věstník Evropské unie L 57 ze dne 18. února 2021)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/240 ze dne 10. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro technickou podporu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/239 ze dne 16. února 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1126) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/238 ze dne 16. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/532, pokud jde o odchylku od prováděcích nařízení (EU) č. 180/2014 a (EU) č. 181/2014 pro kontroly zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a menších ostrovů v Egejském moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/237 ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízeních v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o den, kdy u určitých druhů smluv nabývá účinnosti povinnost clearingu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/236 ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, pokud jde o lhůtu, od kdy se začnou uplatňovat některé postupy řízení rizik za účelem výměny kolaterálu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/235 ze dne 8. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formáty a kódy obecných požadavků na údaje, některá pravidla týkající se dohledu a příslušný celní úřad pro propuštění zboží do celního režimu
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/234 ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o obecné požadavky na údaje, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, pokud jde o kódy, které se mají používat v některých formulářích (Úřední věstník Evropské unie L 63 ze dne 23. února 2021)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/234 ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o obecné požadavky na údaje, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, pokud jde o kódy, které se mají používat v některých formulářích
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/184, ze dne 12. února 2021, kterým se mění rozhodnutí 2009/813/ES, 2009/814/ES a 2010/429/EU a prováděcí rozhodnutí 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045, (EU) 2018/2046, (EU) 2019/1307, (EU) 2019/1308, (EU) 2019/1309, (EU) 2019/2083 a (EU) 2020/1360, pokud jde o držitele povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikované organismy, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o jeho zástupce v Unii (oznámeno pod číslem C(2021)826) (Pouze nizozemské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/183, ze dne 12. února 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2453, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určité geneticky modifikované řepky olejné, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (oznámeno po číslem C(2021) 823) (Pouze nizozemské a německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/181, ze dne 15. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/180 ze dne 9. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Dalmatinska pečenica“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/179, ze dne 8. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Dalmatinska panceta“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/178 ze dne 8. února 2021, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2020 do 30. března 2021 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/177 ze dne 10. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na krizi související s rozšířením onemocnění COVID-19
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/174 ze dne 10. února 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/440 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv (ECB/2021/6)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173, ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast, Evropská výkonná agentura pro výzkum, Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky, Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu a zrušují prováděcí rozhodnutí 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU a 2013/770/EU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/171, ze dne 12. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek hmyzu na území Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/170 ze dne 9. února 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/169 ze dne 11. února 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/168 ze dne 10. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot spotových směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhrady za některé referenční hodnoty, jejichž poskytování je ukončováno, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/167 ze dne 10. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/166, ze dne 10. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1368, pokud jde o prodloužení vnitrostátních programů v odvětví včelařství
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/157, ze dne 9. února 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1616, pokud jde o průmyslové armatury, postupy svařování, zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla, válcové kotle, kovová průmyslová potrubí, měď a slitiny mědi, zařízení a příslušenství na LPG a bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku
Nařízení Komise (EU) 2021/155, ze dne 9. února 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tetrachlormethan, chlorthalonil, chlorprofam, dimethoát, ethoprofos, fenamidon, methiokarb, omethoát, propikonazol a pymetrozin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/154, ze dne 3. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení„Λουκάνικο Πιτσιλιάς“ (Loukaniko Pitsilias) (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/153, ze dne 3. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Λούντζα Πιτσιλιάς“ (Lountza Pitsilias) (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/152, ze dne 3. února 2021, kterým se názvu „Ponikve“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/151, ze dne 8. února 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 922) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/148, ze dne 8. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 257/2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/147, ze dne 2. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Český modrý mák“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/141, ze dne 5. února 2021, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti, minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/140, ze dne 1. února 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Munster“/„Munster-Géromé“ (CHOP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/139, ze dne 4. prosince 2020, kterým se za účelem zohlednění vystoupení Spojeného království z Unie mění přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/138, ze dne 5. února 2021, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1128
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/136, ze dne 4. února 2021, kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1119 o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1339 o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z některých lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ve vztahu k celosvětově harmonizovanému zkušebnímu postupu pro lehká vozidla (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/134, ze dne 4. února 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Akanthomyces muscarius kmen Ve6 (dříve Lecanicillium muscarium kmen Ve6) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/133, ze dne 4. února 2021, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o základní formát, strukturu a způsob výměny údajů z prohlášení o shodě v elektronickém formátu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/131, ze dne 3. února 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/130, ze dne 3. února 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/129, ze dne 3. února 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky výtažek z česneku a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/128, ze dne 3. února 2021, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/127, ze dne 3. února 2021, kterým se stanoví požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu pro přepravu některých komodit pocházejících z některých třetích zemí na území Unie a na rostlinolékařské kontroly tohoto materiálu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1137
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/126, ze dne 28. ledna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Rudarska greblica“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/125, ze dne 28. ledna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Huile de noix du Périgord“ (CHOP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/124 ze dne 29. ledna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2021/3)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/122, ze dne 2. února 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 760) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/120, ze dne 2. února 2021, kterým se povoluje uvedení prášku z částečně odtučněných řepkových semen z Brassica rapa L. a Brassica napus L. na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/117, ze dne 1. února 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/919, pokud jde o harmonizované normy pro malá plavidla týkající se větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží a elektrických ventilátorů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/116, ze dne 1. února 2021 o zřízení společného projektu č. 1 na podporu provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu stanoveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2014 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/115, ze dne 27. listopadu 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/114, ze dne 25. září 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o Arménii a Vietnam
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/111, ze dne 22. ledna 2021, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení
Nařízení Rady (EU) 2021/101, ze dne 25. ledna 2021, kterým se zřizuje program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě a zrušuje nařízení (EU) č. 1369/2013
Nařízení Rady (Euratom) 2021/100, ze dne 25. ledna 2021, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení (Euratom) č. 1368/2013
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/98, ze dne 28. ledna 2021 o neschválení esbiothrinu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/97, ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení nových dodatečných požadavků na letovou způsobilost
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/96, ze dne 28. ledna 2021, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/95, ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/94, ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (EU) 2021/93, ze dne 25. ledna 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu sledě obecného ve vodách Unie, Faerských ostrovů, Norska a mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Oprava nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úřední věstník Evropské unie L 31 ze dne 29. ledna 2021)
Nařízení Rady (EU) 2021/92, ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Nařízení Rady (EU) 2021/91, ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie
Nařízení Rady (EU) 2021/90, ze dne 28. ledna 2021, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/88, ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/570, pokud jde o kapacity rescEU v oblasti chemických, biologických, radiologických a jaderných incidentů (oznámeno pod číslem C(2021)313) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/83, ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/466, pokud jde o provádění úředních kontrol a jiných úředních činností výslovně pověřenými fyzickými osobami a dobu použitelnosti dočasných opatření (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/82, ze dne 27. ledna 2021, kterým se povoluje uvedení sodné soli 6’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/81, ze dne 27. ledna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje výtažek z cibule Allium cepa L. jako základní látka a mění se příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/80, ze dne 27. ledna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje oxid uhličitý jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/79, ze dne 27. ledna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka topramezon (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/78, ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/600, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/892, prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, prováděcího nařízení (EU) č. 615/2014, prováděcího nařízení (EU) 2015/1368 a prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19
Nařízení Komise (EU) 2021/77, ze dne 27. ledna 2021 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/74, ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191 o opatřeních proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/73, ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Komise (EU) 2021/72, ze dne 22. ledna 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblastí 7d a 7e plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2021/71, ze dne 21. ledna 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu pilonoše rodu Beryx ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14 pro plavidla plující pod vlajkou Francie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/70, ze dne 23. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 týkající se regulačních technických norem pro zajištění disciplíny při vypořádání, pokud jde o jeho vstup v platnost (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/68, ze dne 25. ledna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 482) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/60, ze dne 22. ledna 2021 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/1111 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 150) (Pouze nizozemské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2021/57, ze dne 25. ledna 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/56 ze dne 20. ledna 2021, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/54, ze dne 22. ledna 2021, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/53, ze dne 22. ledna 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/52, ze dne 22. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/51, ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „trans-resveratrolu“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/50, ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje rozšíření použití a změna specifikací nové potraviny „směs 2'-fukosyllaktosy/difukosyllaktosy“ a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/49, ze dne 22. ledna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Oprava nařízení Rady (EU) 2021/48, ze dne 22. ledna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku (Úřední věstník Evropské unie L 23 ze dne 25. ledna 2021)
Nařízení Rady (EU) 2021/48, ze dne 22. ledna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/40, ze dne 18. ledna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 355) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/37, ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o odstranění Mongolska z tabulky v bodě I přílohy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/29, ze dne 15. ledna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/28, ze dne 14. ledna 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o celní kvóty Unie pro banány pocházející z Mexika
Nařízení Komise (EU) 2021/25, ze dne 13. ledna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 4, 7, 9 a 16 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/24, ze dne 13. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/18, ze dne 8. ledna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 154) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/17, ze dne 8. ledna 2021 o stanovení seznamu změn, které nevyžadují posouzení, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/16, ze dne 8. ledna 2021, kterým se stanoví nezbytná opatření a praktické kroky pro databázi Unie pro veterinární léčivé přípravky (databázi Unie pro přípravky)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/14, ze dne 7. ledna 2021, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/11, ze dne 7. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/9, ze dne 6. ledna 2021, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka
Zavřít
MENU