Předpisy EU - rok 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2254, ze dne 29. prosince 2020 o vystavování deklarací o původu na základě prohlášení dodavatele pro preferenční vývoz do Spojeného království během přechodného období
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2252, ze dne 29. prosince 2020, o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2244, ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132, pokud jde o technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/884 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2242, ze dne 23. prosince 2020 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1 ve Spojeném království (oznámeno pod číslem C(2020) 9628) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2240, ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1742 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Spojeném království (oznámeno pod číslem C(2020) 9624) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2238, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 9620) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2237 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/3, pokud jde o odchylku od minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovenou pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v některých italských teritoriálních vodách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2020/2231, ze dne 18. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2020/2230, ze dne 18. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2227 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2226 ze dne 23. prosince 2020 o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2225 ze dne 23. prosince 2020 o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2224. ze dne 23. prosince 2020 o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2223 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účelnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2222 ze dne 23. prosince 2020 o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2221 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o dodatečné zdroje a prováděcí opatření na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a při přípravě zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020, kterým se stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 2022
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2218, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha rozhodnutí 2011/163/EU, pokud jde o schválení plánů sledování reziduí předložených Spojeným královstvím a jeho závislými územími (oznámeno pod číslem C(2020) 9556) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2217, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9554) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2216, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království a některých jeho závislých území v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz embryí skotu do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2215, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a některých jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu skotu do Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9552) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2214, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu prasat na území Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9551) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2211, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o Spojené království
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2210, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění přílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky týkající se chráněné zóny Severního Irska a zákazy a požadavky na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze Spojeného království do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2209, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, ze kterých je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2208, ze dne 22. prosince 2020, kterým se Spojené království zařazuje mezi třetí země, z nichž je povolen dovoz zásilek sena a slámy do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2207, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2206, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 119/2009, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2205, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislého území Guernsey na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat zásilky drůbeže a drůbežích produktů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2204, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2203, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2202, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen dovoz zásilek živočichů pocházejících z akvakultury do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2198, ze dne 22. prosince 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1628 o zavedení zpětné kontroly Unie dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2197, ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2196, ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2195, ze dne 16. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Monti Iblei“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2194, ze dne 16. prosince 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Milas Zeytinyagi“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2193, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na kvalifikovanost a metody výcviku letové posádky a pokud jde o hlášení událostí v civilním letectví, analýzu těchto hlášení a navazující opatření
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2192, ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2191 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2190 ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/2188, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2180, ze dne 18. prosince 2020, kterým se prodlužuje referenční období nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2179, ze dne 16. prosince 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2178, ze dne 15. prosince 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1433, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pouligny-Saint-Pierre“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2177, ze dne 15. prosince 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Haricot de Castelnaudary“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2176 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o odpočet aktiv v podobě softwaru od položek kmenového kapitálu tier 1 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2175 ze dne 20. října 2020 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/256, kterým se stanoví víceleté průběžné plánování
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2174 ze dne 19. října 2020, kterým se mění přílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2173 ze dne 16. října 2020, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2172 ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2171 ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha IIa nařízení Rady (ES) č. 428/2009, pokud jde o udělení všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2170 ze dne 16. prosince 2020 o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2167, ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1918 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím tak, že se prodlužuje jeho doba použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2020) 8802) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2163, ze dne 18. prosince 2020 o provádění pravidel původu, která jsou stanovena v preferenčních režimech Unie, ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2162, ze dne 18. prosince 2020 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 a prováděcím nařízením (EU) 2017/271 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky prostřednictvím dovozu některých hliníkových fólií zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2161, ze dne 18. prosince 2020 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) 2020/2160, ze dne 18. prosince 2020, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o skupinu látek 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (zahrnující přesně definované látky a látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály, polymery a homology) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2159, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2158, ze dne 14. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Chabichou du Poitou“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2157, ze dne 14. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace produktu prováděná na úrovni Unie chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Montello - Colli Asolani“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2156 ze dne 14. října 2020, kterým se podrobně stanoví technické parametry pro účinné provádění nepovinného společného systému Unie pro hodnocení připravenosti budov pro chytrá řešení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2155 ze dne 14. října 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2010/31/EU stanovením nepovinného společného systému Evropské unie pro hodnocení připravenosti budov pro chytrá řešení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 ze dne 14. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky, požadavky na certifikaci a hlášení pro přemísťování produktů živočišného původu ze suchozemských zvířat v rámci Unie (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2153 ze dne 7. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1939, pokud jde o kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje může Úřad evropského veřejného žalobce zpracovávat v seznamu spisů (Úřední věstník Evropské unie L 431 ze dne 21. prosince 2020)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2153 ze dne 7. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1939, pokud jde o kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje může Úřad evropského veřejného žalobce zpracovávat v seznamu spisů
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2151 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (Úřední věstník Evropské unie L 428 ze dne 18. prosince 2020)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151, ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2150, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2149, ze dne 9. prosince 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty, s cílem přidat Itálii jako orgán Unie a zohlednit vystoupení Spojeného království z Unie
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2148 ze dne 8. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data (Úřední věstník Evropské L 428 ze dne 18. prosince 2020)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2148 ze dne 8. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2147 ze dne 8. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 vymezením seznamu prvků, kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2146 ze dne 24. září 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o výjimečná pravidla produkce v ekologické produkci (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2145 ze dne 1. září 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o změny ve složení, fungování a řízení kolegií pro ústřední protistrany (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/2133, ze dne 17. prosince 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (EU) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Rady (EU) 2020/2132, ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o rybolovná práva pro tresku Esmarkovu v roce 2020
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2131 ze dne 16. prosince 2020 o odstranění cel na určité zboží (Úřední věstník Evropské unie L 430 ze dne 18. prosince 2020)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2131 ze dne 16. prosince 2020 o odstranění cel na určité zboží
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/2130, ze dne 17. prosince 2020, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (SZBP) 2020/2129, ze dne 17. prosince 2020, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2127, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/541 o rovnocennosti právního a dohledového rámce platného pro schválené burzy a uznané organizátory trhu v Singapuru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2126, ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví roční emisní příděly členských států na období 2021–2030 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/2123, ze dne 11. listopadu 2020, kterým se Spolkové republice Německo a Dánskému království uděluje výjimka pro kombinované síťové řešení Kriegers Flak podle článku 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 (oznámeno pod číslem C(2020) 7948) (Pouze dánské a německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2122, ze dne 16. prosince 2020, kterým se na rok 2021 poskytuje neomezený bezcelní přístup pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2121, ze dne 16. prosince 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii DSM 32854 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže, okrasné ptactvo, selata, výkrm prasat, prasnice, výkrm menšinových druhů prasat a menšinové druhy prasat určené k reprodukci (držitel povolení: Huvepharma EOOD) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2120, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1964, pokud jde o povolení přípravku z montmorillonitu-illitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2119, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat (po odstavu), výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva a o zrušení nařízení (EU) č. 1117/2010 a (EU) č. 849/2012 (držitel povolení Vetagro SpA) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2118, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení Pediococcus pentosaceus DSM 16244 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 514/2010 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2117, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 s novým názvem „kvasinky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 obohacené selenem“ jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (ES) č. 900/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2116, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z Escherichia coli ATCC 9637 jako doplňkové látky pro lososovité a rozšíření jeho použití na ostatní ryby a o zrušení nařízení (ES) č. 244/2007 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2115, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19, pokud jde o provozní licence (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2114, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19, pokud jde o výběr poskytovatele služeb pozemního odbavování (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2111, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o odkaz na Spojené království s ohledem na Severní Irsko pro schválení vnitrostátních opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (oznámeno pod číslem C(2020) 9302) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2110, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění část C přílohy I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status Spojeného království s ohledem na Severní Irsko jako území prostého nákazy pro některé nákazy vodních živočichů (oznámeno pod číslem C(2020) 9303) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2109, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, 2003/467/ES, 2004/558/ES a 2008/185/ES, pokud jde o seznam členských států a oblastí členských států uznaných jako úředně prosté některých nákaz suchozemských živočichů (oznámeno pod číslem C(2020) 9301) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2108, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) 2019/627, pokud jde o značku zdravotní nezávadnosti pro určité maso určené k lidské spotřebě ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2107, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2020)8789) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2105 ze dne 15. prosince 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky etoxazol jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2104, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky parafinový olej (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2103, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1295/2008 o dovozu chmele ze třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2102, ze dne 15. prosince 2020, kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2101, ze dne 15. prosince 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek) a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2100, ze dne 15. prosince 2020 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2099 ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/386, pokud jde o zvláštní pravidla pro rozdělení celních kvót, jejichž kvótové období probíhá ke dni použitelnosti čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2098 ze dne 15. prosince 2020, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení Rady (EU) č. 443/2011 a (EU) č. 444/2011, kterými se konečné vyrovnávací a konečné antidumpingové clo rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, jehož účelem je zjistit, zda lze od těchto opatření osvobodit jednoho kanadského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce
Nařízení Komise (EU) 2020/2097, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/2096, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), prostředky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, perzistentní organické znečišťující látky, některé kapalné látky nebo směsi, nonylfenol a zkušební metody pro azobarviva (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2095, ze dne 9. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aceite de la Comunitat Valenciana“ (CHOP))
Nařízení Rady (EU) 2020/2094, ze dne 14. prosince 2020, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie
Směrnice Komise (EU) 2020/2089 ze dne 11. prosince 2020, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zákaz alergenních vonných látek v hračkách (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise (EU) 2020/2088 ze dne 11. prosince 2020, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o označování alergenních vonných látek v hračkách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2087 ze dne 14. prosince 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky mankozeb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2086 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/532, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 u kontrol prostřednictvím sledování týkajících se žádostí o podporu pro režimy podpory na plochu a žádosti o platby pro opatření podpory na plochu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2085, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2084, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2067 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2083 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Japonsko na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2082 ze dne 14. prosince 2020, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/2116
Nařízení Komise (EU) 2020/2081, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2080, ze dne 9. prosince 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2079 ze dne 8. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Münchener Kümmel)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2051, ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1742 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Spojeném království (oznámeno pod číslem C(2020) 9184) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2050 ze dne 10. prosince 2020, kterým se některým členským státům udělují výjimky z uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů (oznámeno pod číslem C(2020) 8595) (Pouze anglické, finské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, maltské, německé, nizozemské, polské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2043 ze dne 11. prosince 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39 pro školní roky 2019/2020 a 2020/2021, pokud jde o kontroly na místě v prostorách žadatelů o podporu nebo vzdělávacích zařízení pro účely školního projektu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2042 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/464, pokud jde o datum použitelnosti a některá další data, která jsou relevantní pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise(EU) 2020/2041 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/585, pokud jde o počet vzorků odebraných a analyzovaných každým členským státem, s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/2040 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity pyrrolizidinových alkaloidů v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2039 ze dne 9. prosince 2020, kterým se některým členským státům udělují výjimky z uplatňování prováděcích nařízení (EU) 2019/2240 a (EU) 2019/2241 (oznámeno pod číslem C(2020) 8602) (Pouze chorvatské, dánské, nizozemské a polské znění je závazné)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2038 ze dne 10. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formuláře pro stanovení závazku ručitele a o zahrnutí nákladů na leteckou dopravu do celní hodnoty, aby se zohlednilo vystoupení Spojeného království z Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2037, ze dne 10. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2036 ze dne 9. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na kvalifikovanost a metody výcviku letové posádky, a odkládá datum použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2035 ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013, pokud jde o formulář žádosti o přijetí opatření stanovený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 za účelem zavedení možnosti požádat o přijetí opatření v Severním Irsku
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2034 ze dne 6. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, pokud jde o společný evropský systém klasifikace rizik (Úřední věstník Evropské unie L 416 ze dne 11. prosince 2020)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2034 ze dne 6. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, pokud jde o společný evropský systém klasifikace rizik (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/2032 ze dne 10. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/2031 ze dne 10. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/2021 ze dne 10. prosince 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Směrnice Rady (EU) 2020/2020 ze dne 7. prosince 2020, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty, jež se použije na očkovací látky proti onemocnění COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2018 ze dne 9. prosince 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Mozzarella di Gioia del Colle“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2017 ze dne 9. prosince 2020, kterým se mění část 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/878, pokud jde o položku týkající se Spojeného království s ohledem na Severní Irsko (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2016 ze dne 9. prosince 2020, kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o položky týkající se Spojeného království, Guernsey, Ostrova Man a Jersey (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015 ze dne 21. srpna 2020, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014 ze dne 21. srpna 2020, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2013 ze dne 21. srpna 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o technická opatření pro některé druhy rybolovu při dně a pelagického rybolovu v Severním moři a v jihozápadních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2012 ze dne 5. srpna 2020 o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/161, které stanovuje výjimku de minimis z povinnosti vykládky pro některé druhy drobného pelagického rybolovu ve Středozemním moři, pokud jde o dobu jeho použitelnosti.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2020/2011 ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1409/2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) (ECB/2020/59)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2010 ze dne 8. prosince 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 8910) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/2008 ze dne 8. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, (EU) č. 717/2014 a (EU) č. 1388/2014, pokud jde o jejich dobu použitelnosti a další potřebné úpravy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2007 ze dne 8. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 1,4-dimethylnaftalen, 6-benzyladenin, acechinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, síran hlinitý, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (kmeny DSM 14940 a DSM 14941), azadirachtin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimát, Candida oleophila kmen O, chlorantraniliprol, fosforitan disodný, dithianon, dodin, emamektin, flubendiamid, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipkonazol, isoxaben, kyselina L-askorbová, polysulfid vápenatý, silice pomerančová, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, pendimethalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonáty draselné, prosulfuron, Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyroxsulam, chinmerak, kyselina S-abscisová, sedaxan, sintofen, sodná sůl thiosulfátových komplexů stříbra(I), spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus kmen WYEC 108, tau-fluvalinát, tebufenozid, tembotrion, thienkarbazon, valifenalát, fosfid zinečnatý
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2006 ze dne 8. prosince 2020 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2020 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2020/1247
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2020/2004 ze dne 26. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2020/58)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2003 ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2002 ze dne 7. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o hlášení nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o nich v rámci Unie, formáty a postupy pro předkládání programů dozoru v rámci Unie a eradikačních programů a podávání zpráv o nich a pro žádost o uznání statusu území prostého nákazy a o počítačový informační systém (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 ze dne 7. prosince 2020, o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Nařízení Rady 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1996 ze dne 4. prosince 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1742 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Spojeném království (oznámeno pod číslem C(2020) 8763) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1995 ze dne 4. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1261, pokud jde o administrativní změny informací u povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hypred’s iodine based products“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1994 ze dne 4. prosince 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1156, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2018/186 na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz mírně upravených určitých korozivzdorných ocelí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1993 ze dne 4. prosince 2020, kterým se povoluje uvedení biomasy kvasinek (Yarrowia lipolytica) obsahující selen na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1992 ze dne 2. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1991 ze dne 27. listopadu 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „perform-IPA“ (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1990 ze dne 3. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii, EUMM Georgia
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1989 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizaci taxonomie stanovené v regulačních technických normách pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv provedenou v roce 2020 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1988 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení a uvolnění jistot v rámci správy celních kvót na základě časového pořadí podání žádostí
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1833 ze dne 2. října 2020, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES s ohledem na přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze dne 25. listopadu 2020 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1825 ze dne 2. prosince 2020, kterým se mění články 7 a 8 prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dočasná opatření týkající se dovozu některých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie nebo jejich přemísťování v jeho rámci
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1824 ze dne 2. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2468, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1823 ze dne 2. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 234/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1822 ze dne 2. prosince 2020, kterým se povoluje uvedení biomasy kvasinek (Yarrowia lipolytica) obsahující chrom na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1821 ze dne 2. prosince 2020, kterým se povoluje uvedení extraktu z Panax notoginseng a Astragalus membranaceus na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1820 ze dne 2. prosince 2020, kterým se povoluje uvedení sušené řasy Euglena gracilis na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1819 ze dne 2. prosince 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití barviv v náhražkách lososa (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1818 ze dne 17. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o minimální standardy pro referenční hodnoty EU pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem a referenční hodnoty EU navázané na Pařížskou dohodu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1817 ze dne 17. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o minimální obsah vysvětlení, jakým způsobem jsou v metodice pro stanovení referenčních hodnot zohledněny environmentální, sociální a správní faktory (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1816 ze dne 17. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o vysvětlení v prohlášení o referenční hodnotě týkající se toho, jakým způsobem jsou v jednotlivých poskytnutých a zveřejněných referenčních hodnotách zohledněny environmentální, sociální a správní faktory (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1812 ze dne 1. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro výměnu údajů online a oznamování EU schválení typu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1811 ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci hospodářských subjektů v Severním Irsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1810 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Figue de Sollies“ (CHOP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1809 ze dne 30. listopadu 2020 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 8591) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1806 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se schvaluje používání funkce setrvačné jízdy při zapnutém motoru v osobních automobilech se spalovacím motorem a v hybridních elektrických osobních automobilech s jiným než externím nabíjením jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí Komise 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102, (EU) 2020/1222 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1804 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro elektronické displeje (oznámeno pod číslem C(2020) 8156) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1801 ze dne 30. listopadu 2020, kterým se přizpůsobuje míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1800 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení glutamanu sodného získaného fermentací s Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1799 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii CGMCC 12056 jako doplňkové látky pro nosnice a jiné ptáky určené ke snášce (držitel povolení: Andrés Pintaluba S.A.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1798 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení L-lysin-monohydrochloridu z Corynebacterium glutamicum DSM 32932 a L-lysin-sulfátu z Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1797 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení L-valinu z Escherichia coli KCCM 80159 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1796 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení L-glutaminu z Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1795 ze dne 30. listopadu 2020 o povolení železnatého chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1794 ze dne 16. září 2020, kterým se mění část I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce (Úřední věstník Evropské unie L 402 ze dne 1. prosince 2020)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1794 ze dne 16. září 2020, kterým se mění část I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1793 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014 o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1792 ze dne 16. listopadu 2020 o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1791 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1790 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé alkoholické výrobky vyráběné v autonomních oblastech Madeira a Azory
Nařízení Rady (EU) 2020/1785 ze dne 16. listopadu 2020 o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2021–2027
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1781 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o snížení rybolovné kapacity v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé zastavení rybolovných činností týkající se loďstev lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře a v západní části Baltského moře a sledě obecného v západní části Baltského moře
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1779 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost a podobné účely, elektrické napájecí systémy svítidel, svítidla pro nouzové osvětlení, spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, jističe, bezdotykové koncové spínače, zdroje svařovacího proudu a elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1777 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/659 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1773 ze dne 26. listopadu 2020, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 429/2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1772 ze dne 26. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2469, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1771 ze dne 26. listopadu 2020, kterým se schvaluje reakční směs kyseliny peroxyoctové (PAA) a kyseliny peroxyoktanové (POOA) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3 a 4 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1770 ze dne 26. listopadu 2020 o typech a druzích rostlin k pěstování, které nejsou osvobozeny od požadavku na kód vysledovatelnosti u rostlinolékařských pasů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, a o zrušení směrnice Komise 92/105/EHS
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1769 ze dne 25. listopadu 2020 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2020 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (Úřední věstník Evropské unie L 398 ze dne 27. listopadu 2020)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1769 ze dne 25. listopadu 2020 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2020 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1768 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1767 ze dne 20. listopadu 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Rucola della Piana del Sele“ (CHZO)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1765 ze dne 25. listopadu 2020 o neschválení chlorofenu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 2 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1764 ze dne 25. listopadu 2020 o povolení 5’-inosinanu sodného z fermentace pomocí Corynebacterium stationis KCCM 80161 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1763 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se schvaluje formaldehyd jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1762 ze dne 25. listopadu 2020 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1761 ze dne 25. listopadu 2020 o povolení L-cystein-hydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli KCCM 80109 a KCCM 80197 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1760 ze dne 25. listopadu 2020 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 25841 jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat včetně prasnic, kromě prasnic produkujících mléko pro přínos u sajících selat (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1759 ze dne 28. srpna 2020, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1758 ze dne 28. srpna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 ohledně výjimek z důvodů vysoké míry přežití a výjimek de minimis vztahujících se na určité druhy rybolovu druhů žijících při dně Severního moře
Směrnice Rady (EU) 2020/1756 ze dne 20. listopadu 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1755 ze dne 24. listopadu 2020 o povolení přípravku Bacillus coagulans DSM 32016 jako doplňkové látky pro sající a odstavená selata prasatovitých (Suidae), výkrm drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1754 ze dne 19. listopadu 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1753 ze dne 18. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Ribeiro“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1752 ze dne 23. listopadu 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Austrálii na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1751 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se názvu „Würzburger Stein-Berg“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Nařízení Komise (EU) 2020/1750 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1749 ze dne 7. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úřední věstník Evropské unie L 421 ze dne 14. prosince 2020)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1749 ze dne 7. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1748 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1746 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění a aktualizuje rozhodnutí (SZBP) 2018/340, kterým se stanoví seznam projektů, jež mají být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1745 ze dne 18. listopadu 2020 o uvedení v účinnost ustanovení schengenského acquis o ochraně údajů a o prozatímním uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis v Irsku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1744 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/796 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1742 ze dne 20. listopadu 2020 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Spojeném království (oznámeno pod číslem C(2020) 8265) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1740 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1739 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o množství dostupná pro celní kvóty pro některé zemědělské produkty uvedené v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie, celní kvótu pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny a celní kvótu pro hovězí maso pocházející z Kanady
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1738 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Asparago verde di Altedo“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1737 ze dne 14. července 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1733 ze dne 19. listopadu 2020, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1732 ze dne 18. září 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům sekuritizací (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1727 ze dne 18. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o některá pravidla týkající se oprávněných hospodářských subjektů
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1725 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1664 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (oznámeno pod číslem C(2020) 8128) (Pouze německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1724 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1654 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Spojeném království (oznámeno pod číslem C(2020) 8126) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1721 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se stanoví technické údaje souborů údajů výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek týkající se zdraví a kvality života podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1720 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu z Gruzie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1719 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Casciotta d’Urbino“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1718 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Peperone di Senise“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1717 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Vinagre de Jerez“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1716 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Paprika Žitava“/„Žitavská paprika“ (CHOP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1715 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1606 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Nizozemsku (oznámeno pod číslem C(2020) 8021) (Pouze nizozemské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1714 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1119, pokud jde o zkušební metodiku pro některé hybridní elektrické osobní automobily s jiným než externím nabíjením a za účelem zohlednění používání alternativních paliv, a prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1339, pokud jde o zadní obrysové svítilny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1713 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1382, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1712 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky lidokain podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1711 ze dne 10. listopadu 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1710 ze dne 10. listopadu 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Mollete de Antequera“ (CHZO))
Nařízení Rady (EU) 2020/1706 ze dne 13. listopadu 2020 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2021 – 2023
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1704 ze dne 23. října 2020 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1703 ze dne 13. listopadu 2020 o jednotných podmínkách pro předávání časových řad pro nové regionální členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1702 ze dne 10. listopadu 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1701 ze dne 10. listopadu 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1700 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1696 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1695 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1694 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na pandemii COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/1688 ze dne 25. září 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/187 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/48)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1687 ze dne 2. září 2020, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nové psychoaktivní látky N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethanamin (isotonitazen) do definice drogy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1686 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1685 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky bupivakain podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1684 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2020/1683 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úřední věstník Evropské unie L 379 ze dne 13. listopadu 2020)
Nařízení Komise (EU) 2020/1683 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1682 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1681 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1680 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se názvu „Friuli“/„Friuli Venezia Giulia“/„Furlanija“/„Furlanija Julijska krajina“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1679 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Soltvadkerti“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1678 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Rioja“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1677 ze dne 31. srpna 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí v zájmu zlepšení praktického provádění požadavků na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1676 ze dne 31. srpna 2020, kterým se mění článek 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o barvy namíchané na přání zákazníka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1675 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1673 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Trójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1670 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1606 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Nizozemsku (oznámeno pod číslem C(2020) 7912) (Text s významem pro EHP) (Pouze nizozemské znění je závazné)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1668 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se stanoví podrobnosti a funkce informačního a komunikačního systému, který má být používán pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1667 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1666 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiv ES do přílohy I (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1665 ze dne 4. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1664 ze dne 9. listopadu 2020 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (oznámeno pod číslem C(2020) 7887) (Pouze německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1663 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Česka jako území prostého infekční rinotracheitidy skotu a o schválení programu eradikace infekční rinotracheitidy skotu v několika francouzských regionech (oznámeno pod číslem C(2020) 7578) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1662 ze dne 3. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/279, kterým se Maltě povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) 2020/1660 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1657 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1655 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2019/1890 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1654 ze dne 6. listopadu 2020 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Spojeném království (oznámeno pod číslem C(2020) 7862) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1652 ze dne 4. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1650 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úřední věstník Evropské unie L 370 I ze dne 6. listopadu 2020)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1650 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1649 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2020/1648 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úřední věstník Evropské unie L 370I ze dne 6. listopadu 2020)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1648 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1647 ze dne 9. listopadu 2020, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2020 do 30. prosince 2020 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1646 ze dne 7. listopadu 2020 o opatřeních obchodní politiky týkajících se některých výrobků ze Spojených států amerických v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1643 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, haloxyfop-P, imidakloprid, pencykuron a zeta-cypermethrin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1642 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a proměnné shromažďované každých osm let týkající se „důchodu a účasti na trhu práce“ v oblasti pracovních sil v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1641 ze dne 5. listopadu 2020 o dovozu živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze Spojených států amerických (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1640 ze dne 12. srpna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvu proměnných pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a proměnných týkajících se „důchodu a účasti na trhu práce“, shromažďovaných každých osm let v oblasti pracovních sil (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1634 ze dne 4. listopadu 2020, kterým se povoluje uvedení cukrů z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1633 ze dne 27. října 2020, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, fosalon, oxadiazon, pyraklostrobin, repelenty: tálový olej a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1630 ze dne 3. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení, spotřebičů pro domácnost, elektrického nářadí a podobných přístrojů, elektrických svítidel a podobného zařízení, multimediálních zařízení a spínacích a řídicích přístrojů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1628 ze dne 3. listopadu 2020 o zavedení zpětné kontroly Unie dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1627 ze dne 3. listopadu 2020 o mimořádných opatřeních pro třetí referenční období (2020–2024) systému sledování výkonnosti a systému poplatků v jednotném evropském nebi z důvodu pandemie COVID-19
Nařízení Komise (EU) 2020/1626 ze dne 27. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu pilonoše rodu Beryx ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14 pro plavidla plující pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1625 ze dne 25. srpna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1606 ze dne 30. října 2020 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Nizozemsku (oznámeno pod číslem C(2020) 7633) (Pouze nizozemské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1605 ze dne 30. října 2020, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
Předpis OSN č. 152 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska vyspělého systému nouzového brzdění (AEBS) pro vozidla kategorií M1 a N1 [2020/1597]
Předpis OSN č. 151 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska informačního systému pro eliminaci mrtvého úhlu určeného k detekci jízdních kol [2020/1596]
Nařízení Komise (EU) 2020/1593 ze dne 29. října 2020, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o další vyšetření pozitivních případů přenosných spongiformních encefalopatií u ovcí a koz (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1592 ze dne 28. října 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1591 ze dne 23. října 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Suska sechlońska“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1590 ze dne 19. srpna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2016, 2017 a 2018 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1589 ze dne 22. července 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1588 ze dne 25. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 stanovením prahových hodnot objemu pro tantalové nebo niobové rudy a koncentráty, zlaté rudy a koncentráty, oxidy a hydroxidy cínu, tantaličnany a karbidy tantalu
Nařízení Rady (EU) 2020/1579 ze dne 29. října 2020, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1578 ze dne 29. října 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1577 ze dne 21. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 361 z 30. října 2020)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1577 ze dne 21. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1573 ze dne 28. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (oznámeno pod číslem C(2020) 7511)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1572 ze dne 28. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků a hmyzu na území Evropské unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1571 ze dne 22. října 2020, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1570 ze dne 22. října 2020, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Czwórniak staropolski tradycyjny“ (ZTS))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1569 ze dne 23. července 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ohledně klasifikace zemí trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1566 ze dne 27. října 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bupirimát, karfentrazonethyl, ethirimol a pyriofenon v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1565 ze dne 27. října 2020, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro butan1,4-diamin, 1-methylcyklopropen, octan amonný, bifenazát, chlorantraniliprol, chlormekvat, cyprodinil, vápenec, mandipropamid, pepř, pyridaben, repelenty: krevní moučka, výtažky z mořských řas a trimethylamin hydrochlorid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1564 ze dne 6. srpna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/985, pokud jde o přechodná ustanovení, s cílem řešit dopad krize COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1560 ze dne 26. října 2020, kterým se mění příloha VI nařízení (ES) č. 152/2009, kterou se stanoví metody zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1559 ze dne 26. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1558 ze dne 21. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí 8 a 9 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2020/1557 ze dne 21. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky bezvousé v oblasti 8 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1547 ze dne 23. října 2020, kterým se opravuje polské znění prováděcího nařízení (EU) 2018/274, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1546 ze dne 23. října 2020, kterým se stanoví struktura a podrobné postupy pro soupis zdrojů a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů hrubého národního důchodu a jejich složek podle Evropského systému účtů (ESA 2010) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1543 ze dne 21. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1542 ze dne 21. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1540 ze dne 22. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793, pokud jde o sezamová semena pocházející z Indie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1539 ze dne 16. října 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Sainte-Maure de Touraine“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1538 ze dne 16. října 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pampepato di Terni“/„Panpepato di Terni“ (CHZO))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1537 ze dne 22. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1536 ze dne 22. října 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/796 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1534 ze dne 21. října 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1533 ze dne 15. října 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Limone dell’Etna“ (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1530 ze dne 21. října 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1529 ze dne 14. října 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Colatura di alici di Cetara“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1528 ze dne 14. října 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pimientos del Piquillo de Lodosa“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1527 ze dne 21. října 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aceite de Ibiza“/„Oli d’Eivissa“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1524 ze dne 19. října 2020 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitého typu těžkého termografického papíru pocházejícího z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (EU) 2020/1523 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech 8a a 8b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2020/1522 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu štikozubce obecného v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2020/1521 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky sajdy v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2020/1520 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu platýse velkého v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2020/1519 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu platýse velkého v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2020/1518 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu jazyka obecného v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1516 ze dne 19. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1515 ze dne 19. října 2020, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2016/2382
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1512 ze dne 13. října 2020 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1511 ze dne 16. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfuron a tritosulfuron (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1510 ze dne 16. října 2020 o povolení cinnamylalkoholu, 3-fenylpropan-1-olu, 2-fenylpropanalu, 3-(p-kumenyl)-2-methylpropionalde-hydu, α-methylcinnamaldehydu, 3-fenylpropanalu, kyseliny skořicové, cinnamyl-acetátu, cinnamyl-butyrátu, 3-fenylpropyl-isobutyrátu, cinnamyl-isovalerátu, cinnamyl-isobutyrátu, ethyl-cinnamátu, methyl-cinnamátu a isopentyl-cinnamátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě mořských živočichů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1507 ze dne 16. října 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1505 ze dne 16. října 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1504 ze dne 7. října 2020, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1498 ze dne 15. října 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiofanát-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1497 ze dne 15. října 2020 o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 a Escherichia coli KCCM 80096 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1496 ze dne 13. října 2020 o podpisu, jménem Unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Nařízení Rady (EU) 2020/1485. ze dne 12. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2019/2236, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1483 ze dne 14. října 2020, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1482 ze dne 14. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/1544 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1481 ze dne 14. října 2020 kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1480 ze dne 14. října 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2018/1542 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1478 ze dne 14. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o odběr vzorků, referenční metodu zjišťování a podmínky dovozu v souvislosti s kontrolami trichinel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1477 ze dne 14. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1476 ze dne 10. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2020/1474 ze dne 13. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 360/2012, pokud jde o prodloužení jeho doby použitelnosti a časově vymezené odchylky pro podniky v obtížích s cílem zohlednit dopady pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1473 ze dne 13. října 2020, kterým se po třísté sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1471 ze dne 12. října 2020, kterým se pro účetní období EZZF 2021 stanoví úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1470 ze dne 12. října 2020 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1469 ze dne 6. října 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Malostonska kamenica“ (CHOP))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1467 ze dne 12. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/1720 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1466 ze dne 12. října 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/1544 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1463 ze dne 12. října 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2018/1542 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1435 ze dne 9. října 2020 o povinnosti žadatelů o registraci aktualizovat jejich registrační údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1434 ze dne 9. října 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 16 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1433 ze dne 5. října 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Pouligny-Saint-Pierre“ (CHOP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1432 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za rok 2021 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1431 ze dne 14. července 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014, pokud jde o úpravu výše poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků, podle míry inflace
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429 ze dne 7. října 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1428 ze dne 12. října 2020 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1427 ze dne 12. října 2020 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením (EU) 2015/83 na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky ve směsi nebo v roztoku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1425 ze dne 8. října 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „PeridoxRTU Product Family“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1424 ze dne 8. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1017, pokud jde o rozpočtové stropy pro rok 2020 platné pro některé režimy přímých podpor v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Chorvatsku, Lucembursku a Portugalsku
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1423 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy pro kritéria určení ústředních kontaktních míst v oblasti platebních služeb a pro funkce těchto ústředních kontaktních míst (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1422 ze dne 5. října 2020 o přidělení finančních prostředků uvolněných z projektů v rámci 10. Evropského rozvojového fondu pro účely doplnění prostředků Afrického mírového projektu
Nařízení Komise (EU) 2020/1419 ze dne 7. října 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny askorbové (E 300) a kyseliny citronové (E 330) u zeleniny bílé barvy určené k dalšímu zpracování (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1418 ze dne 6. října 2020 o povolení saponifikovaného paprikového (Capsicum annuum) extraktu (kapsanthinu) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže, nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1417 ze dne 2. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu platýse protaženého v oblasti NAFO 3NO plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1416 ze dne 1. října 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ρόδι Ερμιόνης“ (Rodi Ermionis) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1415 ze dne 1. října 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Queijo Terrincho“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1414 ze dne 1. října 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Χοιρομέρι Πιτσιλιάς“ (Hiromeri Pitsilias) (CHZO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1413 ze dne 29. června 2020, kterým se opravuje švédské znění přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1408 ze dne 6. října 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo na dovoz některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Indonésie, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1407 ze dne 6. října 2020, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1406 ze dne 2. října 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a spolupráci mezi příslušnými orgány, orgánem ESMA, Komisí a dalšími subjekty podle čl. 24 odst. 2 a článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1405 ze dne 1. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu okouníka ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5, v mezinárodních vodách oblastí 12 a 14 pro plavidla plující pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2020/1404 ze dne 30. září 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu makrely obecné v oblastech 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b a v mezinárodních vodách oblastí 2a, 12 a 14 pro plavidla plující pod vlajkou Polska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1400 ze dne 5. října 2020 o povolení ethylesteru kyseliny ß-apo-8’-karotenové jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice a snášku a výkrm menšinových druhů drůbeže (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1399 ze dne 5. října 2020 o povolení butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou koček (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1398 ze dne 5. října 2020 o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako doplňkové látky pro koně a o zrušení nařízení (ES) č. 886/2009 (držitel povolení All-Technology Ireland Ltd.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1397 ze dne 5. října 2020 o obnovení povolení L-isoleucinu z Escherichia coli FERM ABP-10641 jako nutriční doplňkové látky, rozšíření jeho použití a o povolení L-isoleucinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (ES) č. 348/2010 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1396 ze dne 5. října 2020 o povolení geraniolu, citralu, 3,7,11-trimethyldodeka-2,6,10-trien-1-olu, (Z)-nerolu, geranyl-acetátu, geranyl-butyrátu, geranyl-formiátu, geranyl-propanoátu, neryl-propanoátu, neryl-formiátu, neryl-acetátu, neryl-isobutyrátu, geranyl-isobutyrátu a prenyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě mořských živočichů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1395 ze dne 5. října 2020 o obnovení povolení látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, jejím povolení pro odchov kuřic a o zrušení nařízení (ES) č. 1292/2008 (držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1394 ze dne 29. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Varaždinski klipič“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1393 ze dne 29. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Pebre bord de Mallorca“/„Pimentón de Mallorca“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1390 ze dne 28. září 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/914, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Brie de Meaux“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1389 ze dne 28. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení„Olio lucano“ (CHZO)
Prováděcí rozhodnutá Rady (SZBP) 2020/1388 ze dne 2. října 2020, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1387 ze dne 2. října 2020, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1380 ze dne 1. října 2020, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1379 ze dne 1. října 2020 o povolení L-cystinu z Pantoea ananatis NITE BP-02525 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1378 ze dne 1. října 2020 o povolení měďnatého chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1377 ze dne 1. října 2020 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis (LMG S-15136) jako doplňkové látky pro sající selata a všechny menšinové druhy prasat s výjimkou reprodukčních zvířat (držitel povolení Beldem, divize Puratos NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1376 ze dne 1. října 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii (CGMCC 12056) jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, selata (sající a odstavená) a menšinové druhy prasat (držitel povolení Andrés Pintaluba S.A.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1375 ze dne 1. října 2020 o povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro sající selata, výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Vetagro SpA) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1374 ze dne 1. října 2020 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro telata, všechny menšinové druhy přežvýkavců (k odchovu) s výjimkou jehňat a velbloudovité (k odchovu) (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1373 ze dne 1. října 2020 o povolení zinečnatého chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1372 ze dne 1. října 2020 o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 nebo KCCM 10534 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1371 ze dne 1. října 2020 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro kojící prasnice (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1370 ze dne 1. října 2020 o povolení přípravku citrátu lanthanitého jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Treibacher Industrie AG) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1369 ze dne 29. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1367 ze dne 1. října 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1363 ze dne 30. září 2020 o povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1362 ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházejících z Nového Zélandu do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1361 ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Srbska a některé rostliny k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházející z Nového Zélandu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1360 ze dne 28. září 2020 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2020) 6435) (Pouze nizozemské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1352 ze dne 25. září 2020, kterým se Republice Malta poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1351 ze dne 25. září 2020, kterým se Lotyšské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1350 ze dne 25. září 2020, kterým se Litevské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1346 ze dne 25. září 2020, kterým se Řecké republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1344 ze dne 25. září 2020, kterým se Kyperské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1342 ze dne 25. září 2020, kterým se Belgickému království poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1341 ze dne 28. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/466, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1340 ze dne 22. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Brački varenik“ (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1339 ze dne 23. září 2020 o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z některých lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ve vztahu k celosvětově harmonizovanému zkušebnímu postupu pro lehká vozidla (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1338 ze dne 21. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pecorino Siciliano“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1337 ze dne 21. září 2020, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Casatella Trevigiana“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1336 ze dne 25. září 2020 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitých polyvinylalkoholů pocházejících z Čínské lidové republiky
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/1332 ze dne 15. září 2020 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o významu dohlížených subjektů, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2017/937 (ECB/2020/40)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/1331 ze dne 15. září 2020, o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2017/936 (ECB/2020/39)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1329 ze dne 23. září 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1328 ze dne 18. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Fraise du Périgord“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1327 ze dne 18. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Akasztói szikiponty“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1326 ze dne 15. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Mojama de Isla Cristina“ (CHZO)
Nařízení Rady (EU) 2020/1323 ze dne 21. září 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo Unii
Nařízení Komise (EU) 2020/1322 ze dne 23. září 2020 kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD), esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami a glycidylesterů mastných kyselin v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1321 ze dne 17. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aydin Kestanesi“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1320 ze dne 22. září 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1986 o zřízení stanovených kontrolních a inspekčních programů pro rybolov určitých druhů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1319 ze dne 22. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Provola dei Nebrodi“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1318 ze dne 22. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/21 a (EU) 2020/194, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1317 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) 2020/1315 ze dne 16. září 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 9 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1314 ze dne 10. července 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2020
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1313 ze dne 21. září 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/489 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou a pro další regionální otázky týkající se západního Balkánu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1312 ze dne 21. září 2020, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Nařízení Rady (EU) 2020/1311 ze dne 21. září 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1310 ze dne 21. září 2020, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1309 ze dne 21. září 2020, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1308 ze dne 21. září 2020, kterým se na omezenou dobu stanoví, že právní rámec použitelný na ústřední protistrany ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 rovnocenný (oznámeno pod číslem C(2020) 6539) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1304 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o minimální prvky, jež má orgán ESMA posoudit při posuzování žádostí ústředních protistran z třetích zemí o srovnatelný soulad, a způsoby a podmínky tohoto posuzování (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1303 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o kritéria, která by orgán ESMA měl vzít v úvahu, aby mohl rozhodnout, zda ústřední protistrana usazená v třetí zemi je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1302 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ústředním protistranám usazeným v třetích zemích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1300 ze dne 11. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Asiago“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1299 ze dne 11. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Szilvásváradi pisztráng“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1298 ze dne 13. července 2020, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1297 ze dne 17. září 2020, kterým se po třísté šestnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1296 ze dne 16. září 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 88/97 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1295 ze dne 16. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o zařazení účinných látek karbetamid, emamektin, flurochloridon, gama-cyhalothrin, halosulfuron-methyl, ipkonazol a tembotrion na seznam látek, které se mají nahradit (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1294 ze dne 15. září 2020 o mechanismu Unie pro financování energie z obnovitelných zdrojů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1293 ze dne 15. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky azadirachtin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1292 ze dne 15. září 2020 o opatřeních k zabránění proniknutí organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Unie a o změně přílohy XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1291 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1290 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1289 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1288 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1287 ze dne 9. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Hierbas de Mallorca)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1286 ze dne 9. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Scotch Whisky)
Nařízení Komise (EU) 2020/1285 ze dne 11. září 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu mečouna obecného v Atlantském oceánu jižně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1282 ze dne 31. srpna 2020, kterým se Francii uděluje povolení prodloužit některé lhůty stanovené v článcích 11, 16 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (oznámeno pod číslem C (2020) 6027) (Pouze francouzské znění je závazné)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1281 ze dne 14. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka ethametsulfuron-methyl (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1280 ze dne 14. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky benalaxyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1279 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1277 ze dne 9. září 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/680/EU, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje prodloužit uplatňování zvláštního opatření odchylujícího se od článků 168, 169, 170 a 171 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1276 ze dne 11. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky bromoxynil a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úřední věstník Evropské unie L 300 ze dne 14. září 2020)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1276 ze dne 11. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky bromoxynil a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1275 ze dne 6. července 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1274 ze dne 1. července 2020, kterým se stanoví paušální snížení cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1273 ze dne 4. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1272 ze dne 4. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1267 ze dne 10. září 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/1264 ze dne 8. září 2020, kterým se mění rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1743 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (ECB/2020/38)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1263 ze dne 10. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka hydrogenuhličitan sodný jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1262 ze dne 4. září 2020 o změně prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1261 ze dne 4. září 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2408, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1260 ze dne 4. září 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/1855, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1259 ze dne 8. září 2020, kterým se od 9. září 2020 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Nařízení Komise (EU) 2020/1258 ze dne 3. září 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 9 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1256 ze dne 7. září 2020, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých z Malajsie do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1255 ze dne 7. září 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích a tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu, a kterým se stanoví maximální limit PAU v prášcích z potravin rostlinného původu používaných k přípravě nápojů (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1254 ze dne 7. září 2020, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Nařízení Komise (EU) 2020/1252 ze dne 2. září 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2020/1250 ze dne 1. září 2020 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2019/1113 (EUTM RCA/2/2020)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1249 ze dne 2. září 2020, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/1267 na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz wolframových elektrod zasílaných z Laosu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Laosu a Thajska, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu zasílaného z Indie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1247 ze dne 2. září 2020 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2020 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1246 ze dne 2. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fenamifos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1245 ze dne 2. září 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1244 ze dne 1. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 týkající se odpočtů z rybolovných kvót přidělených Španělsku na roky 2020 a 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1243 ze dne 1. září 2020, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta), hlaváče Ferrerova (Pseudaphia ferreri) a modráka ostronosého (Spicara smaris) v některých teritoriálních vodách Španělska (Baleárské ostrovy)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1242 ze dne 1. září 2020, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) ve španělských teritoriálních vodách Autonomní oblasti regionu Murcie
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1240 ze dne 21. srpna 2020, kterým se Bulharsku povoluje uplatnit prodloužení doby uvedené v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (oznámeno pod číslem C(2020) 5674) (Pouze anglické znění je závazné)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1239 ze dne 17. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o sledování a hodnocení provádění školního projektu a souvisejících kontrol na místě
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1238 ze dne 17. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, pokud jde o hodnocení provádění školního projektu
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1237 ze dne 25. srpna 2020, kterým se Spojenému království povoluje uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článcích 3 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (oznámeno pod číslem C(2020) 5757) (Pouze anglické znění je závazné)
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1236 ze dne 25. srpna 2020, kterým se Nizozemsku povoluje prodloužit některé doby stanovené v článcích 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (oznámeno pod číslem C(2020) 5745) (Pouze anglické znění je závazné)
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1235 ze dne 26. srpna 2020, kterým se Řecku povoluje uplatnit prodloužení určitých období uvedených v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (oznámeno pod číslem C(2020) 5742) (Pouze anglické znění je závazné)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1234 ze dne 9. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o podmínky a postupy pro prohlášení organizací odpovědných za poskytování služeb řízení provozu na odbavovací ploše (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1231 ze dne 27. srpna 2020 o formátu a pokynech pro výroční zprávy o výsledcích průzkumů a o formátu víceletých programů průzkumů a praktických opatřeních stanovených v článcích 22 a 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podrobnosti žádosti o registraci registru sekuritizací a podrobnosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1229 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se provozních norem registrů sekuritizací pro shromažďování, seskupování, porovnávání a ověřování údajů, přístup k údajům a ověřování úplnosti a správnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1228 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát žádosti o registraci jakožto registr sekuritizací nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1227 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1225 ze dne 29. října 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a standardizované šablony pro poskytování informací a podrobností o sekuritizaci původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1222 ze dne 24. srpna 2020 o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel s motory s vnitřním spalováním s ohledem na podmínky NEDC podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1221 ze dne 26. srpna 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 27. srpna 2020
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1219 ze dne 20. srpna 2020, kterým se Itálii uděluje povolení prodloužit některé lhůty uvedené v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (Pouze italské znění je závazné)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1218 ze dne 25. srpna 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 26. srpna 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1217 ze dne 25. srpna 2020 o výjimce z prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin do Unie za účelem pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L. původem z Japonska, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/887/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1216 ze dne 24. Srpna 2020, kterým se ruší platnost faktur vystavených společností Zhejiang Trunsun Solar Co Ltd. porušující závazek zrušený prováděcím nařízením (EU) 2017/1570
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1215 ze dne 21. srpna 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1214 ze dne 21. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o dřevo Ulmus L. a některé rostliny k pěstování druhů Albizia julibrissin Durazzini a Robinia pseudoacacia L. pocházející z Izraele
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1213 ze dne 21. srpna 2020 o fytosanitárních opatřeních pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, do Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1212 ze dne 8. května 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1210 ze dne 19. srpna 2020, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd v návaznosti na rozsudek Tribunálu ve věci T-650/17
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1209 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1208 ze dne 7. srpna 2020 o struktuře, formátu, postupech předkládání a přezkumu informací vykázaných členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a o zrušení nařízení (EU) č. 749/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1207 ze dne 19. srpna 2020, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o společné specifikace pro obnovu prostředků pro jedno použití (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1206 ze dne 19. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1323 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1205 ze dne 6. srpna 2020 o vnitrostátních předpisech oznámených Slovenskou republikou podle čl. 114 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie týkajících se obsahu kadmia ve fosforečných hnojivech (oznámeno pod číslem C(2020) 5285) (Pouze slovenské znění je závazné)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1204 ze dne 9. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení dikofolu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1203 ze dne 9. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o položku týkající se kyseliny perfluoroktansulfonové a jejích derivátů (PFOS) (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1201 ze dne 14. srpna 2020 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování v rámci Unie (Úřední věstník Evropské unie L 269 ze dne 17. srpna 2020)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1201 ze dne 14. srpna 2020 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování v rámci Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1200 ze dne 10. srpna 2020 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [„Berthoud“ (ZTS)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1199 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 s cílem dočasně zakázat dovoz některých plodů pocházejících z Argentiny do Unie, aby se zamezilo zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a jeho rozšiřování na území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1198 ze dne 7. srpna 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu [„Piave“ (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1194 ze dne 12. srpna 2020, kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1192 ze dne 11. srpna 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 12. srpna 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1191 ze dne 11. srpna 2020, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1615
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1190 ze dne 11. srpna 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/983 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1189 ze dne 6. srpna 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2020/1188 ze dne 6. srpna 2020 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Spojeném království (Úřední věstník Evropské unie L 265 ze dne 12. srpna 2020)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1188 ze dne 6. srpna 2020 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Spojeném království
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1187 ze dne 7. srpna 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“ (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1184 ze dne 17. července 2020 o vnitrostátních předpisech oznámených Maďarskem podle čl. 114 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie týkajících se obsahu kadmia ve fosforečných hnojivech (oznámeno pod číslem C(2020) 4862) (Pouze maďarské znění je závazné)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 ze dne 19. května 2020, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/1181 ze dne 7. srpna 2020, kterým se opravují některá jazyková znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), kterým se dále opravují některá jazyková znění nařízení Komise (EU) č. 582/2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, a kterým se opravuje dánské znění nařízení Komise (EU) 2017/2400, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1179 ze dne 6. srpna 2020, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status provincie Aland ve Finsku, pokud jde o program dozoru pro virovou hemoragickou septikémii (VHS), Estonska, pokud jde o program dozoru a eradikace pro virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN), Chorvatska pro herpesvirózu koi (KHV) a některých oblastí ve Spojeném království pro bonamiózu (Bonamia ostreae) (oznámeno pod číslem C(2020) 5303) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1178 ze dne 27. července 2020 o vnitrostátních předpisech oznámených Dánským královstvím podle čl. 114 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie týkajících se obsahu kadmia v hnojivech (oznámeno pod číslem C(2020) 4988) (Pouze dánské znění je závazné)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1177 ze dne 7. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/469, pokud jde o odložení termínu použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1176 ze dne 7. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1387, pokud jde o odložení termínu použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1175 ze dne 7. srpna 2020 o povolení L-cystein-hydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli KCCM 80180 a Escherichia coli KCCM 80181 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úřední věstník Evropské unie L 259 ze dne 10. srpna 2020)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1175 ze dne 7. srpna 2020 o povolení L-cystein-hydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli KCCM 80180 a Escherichia coli KCCM 80181 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1174 ze dne 3. srpna 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [„Ελαιόλαδο Μάκρης“ (Elaiolado Makris) (CHOP)]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1173 ze dne 4. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, pokud jde o délku období předběžného poskytování informací
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1171 ze dne 7. srpna 2020, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1170 ze dne 16. července 2020 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2019/1397 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1168 ze dne 6. srpna 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/587, pokud jde o účinné vnější osvětlení vozidla využívající diod vyzařujících světlo v osobních automobilech schopných pohonu na některá alternativní paliva (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1167 ze dne 6. srpna 2020 o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1166 ze dne 6. srpna 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1165 ze dne 6. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/353 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz ocelových kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1164 ze dne 6. srpna 2020, kterým se stanoví dočasná odchylka od některých ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o opatření proti zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Kanady a Spojených států do Unie a jeho rozšiřování na území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1163 ze dne 6. srpna 2020, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1161 ze dne 4. srpna 2020, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES (oznámeno pod číslem C(2020) 5205) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1160 ze dne 5. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, krevní moučka, uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, výtažek z česneku, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek), rostlinné oleje/řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1159 ze dne 5. srpna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014 a (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení nových dodatečných požadavků na letovou způsobilost
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1158 ze dne 5. srpna 2020 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úřední věstník Evropské unie L 257 ze dne 6. srpna 2020)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1158 ze dne 5. srpna 2020 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1156 ze dne 4. srpna 2020, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/186 ze dne 7. února 2018 na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz mírně upravených určitých korozivzdorných ocelí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1155 ze dne 30. července 2020, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2020 přičítají určitá množství převedená v roce 2019
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1154 ze dne 29. července 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ (CHOP)
Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů
Nařízení Komise (EU) 2020/1149 ze dne 3. srpna 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1148 ze dne 31. července 2020, kterým se stanoví metodické a technické specifikace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792, pokud jde o harmonizované indexy spotřebitelských cen a index cen bytových nemovitostí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1147 ze dne 31. července 2020, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „ClearKlens product based on IPA“ (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/1146 ze dne 31. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost, tepelné pojistky, zařízení v kabelových sítích pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby, jističe, zařízení pro zhášení oblouku a obloukové svařování, instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci, transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace, systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením, kabelové vázací spony a vedení kabelů, přístroje řídicích obvodů, spínací ústrojí, nouzové osvětlení, elektronické obvody používané ve svítidlech a výbojové světelné zdroje (Úřední věstník Evropské unie L 250 ze dne 3. srpna 2020)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1146 ze dne 31. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost, tepelné pojistky, zařízení v kabelových sítích pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby, jističe, zařízení pro zhášení oblouku a obloukové svařování, instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci, transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace, systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením, kabelové vázací spony a vedení kabelů, přístroje řídicích obvodů, spínací ústrojí, nouzové osvětlení, elektronické obvody používané ve svítidlech a výbojové světelné zdroje
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1145 ze dne 31. července 2020, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2020 do 29. září 2020 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/1143 ze dne 28. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/440 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv (ECB/2020/36)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1141 ze dne 29. července 2020, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2020) 5076) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1140 ze dne 30. července 2020 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz jízdních kol, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky, na základě rozsudku Soudního dvora ve věci C-251/18, Trace Sport SAS
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1139 ze dne 29. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1138 ze dne 27. května 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 za účelem zařazení Šalamounových ostrovů do přílohy I
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1133 ze dne 30. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1132 ze dne 30. července 2020, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2020/20
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1130 ze dne 30. července 2020, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1129 ze dne 30. července 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1128 ze dne 30. července 2020, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/19
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1127 ze dne 30. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1126 ze dne 30. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1125 ze dne 30. července 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/796 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1124 ze dne 30. července 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1121 ze dne 29. července 2020 o získávání a sdílení uživatelských statistik a zpětné vazby od uživatelů o službách jednotné digitální brány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1120 ze dne 23. července 2020, kterým se názvu „Adamclisi“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1118 ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1112 ze dne 20. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2026,pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109 ze dne 20. července 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19
Nařízení Rady (EU) 2020/1108 ze dne 20. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1105 ze dne 24. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/784, kterým se Italské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1103 ze dne 22. července 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Brie de Melun“ (CHOP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1102 ze dne 24. července 2020 o schválení technologie používané v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a s odkazem na nový evropský jízdní cyklus (NEDC) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1101 ze dne 23. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (oznámeno pod číslem C(2020) 4936)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1098 ze dne 24. července 2020 o povolení kardamomového esenciálního oleje z Elettaria cardamomum (L.) Maton jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1097 ze dne 24. července 2020 o povolení extraktů s vysokým obsahem luteinu a s luteinem/zeaxanthinem z Tagetes erecta jako doplňkových látek pro drůbež na výkrm a snášku (s výjimkou krůt) a menšinové druhy drůbeže na výkrm a snášku (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1096 ze dne 24. července 2020 o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro dojnice a koně a o zrušení nařízení (EU) č. 1119/2010 (držitel povolení Prosol S.p.A.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1095 ze dne 24. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/502 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1094 ze dne 24. července 2020 o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro prasnice a o změně nařízení (ES) č. 896/2009 (držitel povolení Prosol S.p.A.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1093 ze dne 24. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. března 2025 do 27. prosince 2028, členským státům pro účely postupu obnovení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1092 ze dne 24. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1263/2011, pokud jde o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1091 ze dne 24. července 2020 o povolení L-threoninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1090 ze dne 24. července 2020 o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1088 ze dne 22. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/485, kterým se Dánsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1087 ze dne 23. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/466, pokud jde o provádění úředních kontrol a jiných úředních činností výslovně pověřenými fyzickými osobami, provádění analýz, testování nebo diagnostiky a dobu použitelnosti dočasných opatření (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1086 ze dne 23. července 2020, kterým se schvaluje ikaridin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2020/1085 ze dne 23. července 2020, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (Úřední věstník Evropské unie L 239 ze dne 24. července 2020)
Nařízení Komise (EU) 2020/1085 ze dne 23. července 2020 kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1084 ze dne 17. července 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Südtiroler Schüttelbrot“/„Schüttelbrot Alto Adige“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1083 ze dne 14. května 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 o kritéria způsobilosti a výběru a postupy pro určení registru doménového jména nejvyšší úrovně.eu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1082 ze dne 22. července 2020, kterým se po třísté patnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1081 ze dne 22. července 2020, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1080 ze dne 22. července 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1079 ze dne 20. července 2020 o ověřování a opravě údajů uvedených v nařízení (EU) 2018/956 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1070 ze dne 20. července 2020 o specifikaci vlastností bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem podle čl. 57 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1069 ze dne 19. června 2020 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1068 ze dne 15. května 2020, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1065 ze dne 13. července 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („delle Venezie“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1064 ze dne 13. července 2020, kterým se názvu „delle Venezie“/„Beneških okolišev“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1063 ze dne 13. července 2020, kterým se názvu „Achterhoek – Winterswijk“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1062 ze dne 13. července 2020, kterým se názvu „Csopak“/„Csopaki“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1061 ze dne 13. července 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení („Dealurile Sătmarului“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1060 ze dne 13. července 2020, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Terrazze Retiche di Sondrio“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1059 ze dne 27. dubna 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012 a (EU) č. 874/2012 týkající se označování některých výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1058 ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, pokud jde o zavedení dvou nových tříd bezpilotních systémů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických informacích o nákladní dopravě (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů
Nařízení Komise (EU) 2020/1046 ze dne 13. července 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Řecka
Nařízení Komise (EU) 2020/1045 ze dne 13. července 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Řecka
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1044 ze dne 8. května 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999, pokud jde o hodnoty pro potenciál globálního oteplování a pokyny pro inventury a pokud jde o inventurní systém Unie, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1043 ze dne 15. července 2020 o provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem (COVID-19), a o jejich výdeji
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1042 ze dne 15. července 2020 kterým se stanoví dočasná opatření týkající se období sběru a lhůt pro ověřování a přezkum podle nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1041 ze dne 15. července 2020 kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1040 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení, s cílem řešit dopad krize COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1038 ze dne 15. července 2020, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1035 ze dne 3. června 2020, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2018 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Pouze anglické, české, francouzské, italské, německé, nizozemské, maďarské, španělské a švédské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1034 ze dne 15. července 2020 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1033 ze dne 15. července 2020 o obnovení povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 a o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (ES) č. 1139/2007 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1032 ze dne 15. července 2020 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 28343 jako doplňkové látky pro odchov telat a výkrm prasat (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1031 ze dne 15. července 2020 o povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1030 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1029 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování na skopové a kozí maso podle prováděcího nařízení (EU) 2020/595
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1028 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování na čerstvé nebo chlazené maso skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení (EU) 2020/596
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1027 ze dne 14. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 771/2014, (EU) č. 1242/2014 a (EU) č. 1243/2014, pokud jde o provádění a sledování zvláštních opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1024 ze dne 14. července 2020 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé produkty pocházející z Vietnamské socialistické republiky
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1023 ze dne 15. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1765, pokud jde o přeshraniční výměnu údajů mezi vnitrostátními mobilními aplikacemi pro vysledování kontaktů a varování s ohledem na boj proti pandemii COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1020 ze dne 13. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 801/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1019 ze dne 13. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/840
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1018 ze dne 13. července 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje difosforečnan železitý jako účinná látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1017 ze dne 13. července 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1014 ze dne 13. července 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/905 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1013 ze dne 20. července 2020, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií pro referenční rok 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1009 ze dne 10. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené rozšířením onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1008 ze dne 9. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1696 o pravidlech fungování výběrové komise podle čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1939
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1007 ze dne 9. července 2020, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování skopového a kozího masa podle prováděcího nařízení (EU) 2020/595
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1006 ze dne 9. července 2020, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení (EU) 2020/596
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1004 ze dne 9. července 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka kravské mléko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1003 ze dne 9. července 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinných látek Phlebiopsis gigantea kmenů VRA 1835, VRA 1984 a FOC PG 410.3 jako látek představujících nízké riziko a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1002 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz jasanového dřeva pocházejícího ze Spojených států nebo tam zpracovaného do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1001 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování modernizačního fondu na podporu investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti vybraných členských států
Nařízení Komise (EU) 2020/1000 ze dne 9. července 2020 o opravě některých jazykových znění nařízení (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/999 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty a sledovatelnost zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/998 ze dne 9. července 2020 o obnovení povolení astaxanthin-dimethyldisukcinátu jako doplňkové látky pro ryby a korýše a o zrušení nařízení (ES) č. 393/2008 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/997 ze dne 9. července 2020 o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-sulfátu a L-lysin-monohydrochloridu, technicky čistého, jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/996 ze dne 9. července 2020 o povolení přípravku z karvakrolu, thymolu, d-karvonu, methylsalicylátu a l-mentolu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Biomin GmbH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/995 ze dne 9. července 2020 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/994 ze dne 9. července 2020 o povolení monensinu a nikarbazinu (Monimax) jako doplňkové látky pro výkrm krůt, výkrm kuřat a odchov kuřic (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/993 ze dne 9. července 2020 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů ptactva kromě výkrmu kuřat, okrasné ptactvo, všechny druhy odstavených prasatovitých kromě odstavených selat a výkrm všech druhů prasatovitých kromě výkrmu prasat (držitel povolení Berg und Schmidt GmbH Co. KG) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/992 ze dne 9. července 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva určené ke snášce (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/991 ze dne 13. května 2020 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže pocházející z Vietnamské socialistické republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 ze dne 28. dubna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/989 ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/988 ze dne 12. března 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/987 ze dne 20. ledna 2020 o opravě některých jazykových znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/977 ze dne 7. července 2020, kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly produkce ekologických produktů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/975 ze dne 6. července 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví vína
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/974 ze dne 6. července 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pecorino del Monte Poro (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/973 ze dne 6. července 2020, kterým se povoluje změna podmínek používání nové potraviny „proteinový extrakt z vepřových ledvin“ a mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/972 ze dne 2. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1407/2013, pokud jde o jeho prodloužení, a nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o jeho prodloužení a příslušné úpravy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/968 ze dne 3. července 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pyriproxyfen a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/967 ze dne 3. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se signálních a prováděcích vlastností akustických odpuzujících zařízení uvedených v části A přílohy XIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/966 ze dne 1. července 2020, kterým se zastavuje přezkum pro „nového vývozce“ týkající se prováděcího nařízení (EU) 2019/1379 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky, pokud jde o jednoho čínského vyvážejícího výrobce, ukládá clo na dovoz tohoto výrobce a ukončuje celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/959 ze dne 2. července 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 3. července 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/958 ze dne 26. června 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/957 ze dne 26. června 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/956 ze dne 26. června 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/954 ze dne 25. června 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), pokud jde o oznamování dobrovolné účasti v programu kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA) od 1. ledna 2021 a o zvolenou možnost výpočtu kompenzačních požadavků vztahujících se na provozovatele letounů pro období 2021–2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/918 ze dne 1. července 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz jasanového dřeva pocházejícího z Kanady nebo tam zpracovaného do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/917 ze dne 1. července 2020, kterým se povoluje uvedení odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/916 ze dne 1. července 2020, kterým se povoluje rozšíření použití xylo-oligosacharidů jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/915 ze dne 25. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Riso Nano Vialone Veronese“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/914 ze dne 25. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Brie de Meaux“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/913 ze dne 25. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Mojama de Barbate“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/911 ze dne 30. června 2020, kterým se specifikují vlastnosti bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem podle čl. 57 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/910 ze dne 30. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 a (EU) 2019/1583, pokud jde o opětovné označení leteckých společností, provozovatelů a subjektů provádějících bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházejících ze třetích zemí, jakož i o odklad některých regulatorních požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti, ověřování spolehlivosti, norem pro systémy detekce výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin v důsledku pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/909 ze dne 30. června 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ferosilicia pocházejícího z Ruska a Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/908 ze dne 24. června 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pomme de terre de Noirmoutier (CHZO))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/906 ze dne 29. června 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/615 o podpoře Unie určené na činnosti předcházející hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2020
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/904 ze dne 29. června 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/1424, pokud jde o pozbytí platnosti podpory činností OBSE ke snížení počtu ručních palných a lehkých zbraní a konvenčního střeliva v Republice Severní Makedonie a v Gruzii
Oprava nařízení Rady (EU) 2020/900 ze dne 25. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři, a mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo Unii (Úřední věstník Evropské unie L 207 ze dne 30. června 2020)
Nařízení Rady (EU) 2020/900 ze dne 25. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři, a mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo Unii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/898 ze dne 29. června 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/897 ze dne 29. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/894 ze dne 29. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/893 ze dne 29. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/892 ze dne 29. června 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky betacyfluthrin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/891 ze dne 26. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 447/2014, pokud jde o zvláštní ustanovení za účelem uvedení ustanovení o provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP) do souladu se specifickými opatřeními v reakci na pandemii COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/890 ze dne 23. června 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mele del Trentino (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/887 ze dne 26. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/66, pokud jde o kontroly rostlin k pěstování prováděné po dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/886 ze dne 26. června 2020, kterým se opravuje italské znění prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/885 ze dne 26. června 2020 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/884 ze dne 4. května 2020, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví vína
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/882 ze dne 25. června 2020, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2019/1198 na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/881 ze dne 25. června 2020, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2019/1198 na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/880 ze dne 24. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/879 ze dne 23. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 897/2014, pokud jde o specifická ustanovení ke sladění ustanovení o provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci evropského nástroje sousedství se zvláštními opatřeními v reakci na pandemii COVID-19
Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/877 ze dne 3. dubna 2020 kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu
Směrnice Rady (EU) 2020/876 ze dne 24. června 2020, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19
Nařízení Rady (EU) 2020/875 ze dne 15. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2020/874 ze dne 15. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/873 ze dne 24. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o některé úpravy v reakci na pandemii COVID-19
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/872 ze dne 24. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/870 ze dne 24. června 2020, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní vyrovnávací clo uložené na dovoz výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta, a kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na evidovaný dovoz výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/869 ze dne 24. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, dimethomorf, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanát, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/868 ze dne 18. června 2020, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/1140 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/867 ze dne 18. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aprutino Pescarese“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/866 ze dne 28. května 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/101, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/864 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 23. června 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/863 ze dne 22. června 2020, kterým se opravuje německé znění prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/862 ze dne 19. června 2020, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/861 ze dne 16. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Cantal“/„fourme de Cantal“/„cantalet“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/858 ze dne 18. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/732, pokud jde o odložení data jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/857 ze dne 17. června 2020, kterým se stanoví zásady, které budou obsaženy ve smlouvě mezi Evropskou komisí a registrem pro doménu nejvyšší úrovně .eu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/856 ze dne 9. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, kyazofamid, cyprodinil, fenpyroximát, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproxyfen a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/855 ze dne 7. května 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o doplnění Baham, Barbadosu, Botswany, Kambodže, Ghany, Jamajky, Mauricia, Mongolska, Myanmaru/Barmy, Nikaraguy, Panamy a Zimbabwe do tabulky v bodě I přílohy a vyškrtnutí Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Guyany, Laoské lidově demokratické republiky, Šrí Lanky a Tuniska z této tabulky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/851 ze dne 18. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/848 ze dne 16. června 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světového fóra Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel k návrhům změn předpisů OSN č. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 a 152, k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 3, 6, 7, 16 a 19, k návrhu změn úplného usnesení R.E.3 a k návrhům pěti nových předpisů OSN souvisejících s bezpečností, emisemi a automatizací v oblasti motorových vozidel
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/847 ze dne 18. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/798 ze dne 17. června 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 4134) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/797 ze dne 17. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/796 ze dne 16. června 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/1252 na podporu posílení chemické bezpečnosti a chemického zabezpečení na Ukrajině v souladu s prováděním rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/795 ze dne 16. června 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/809 na podporu provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/792 ze dne 11. června 2020, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova) (EULEX KOSOVO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/786 ze dne 15. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/785 ze dne 9. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chromafenozid, fluometuron, pencykuron, sedaxan, tau-fluvalinát a triazoxid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA (Úřední věstník Evropské unie L 188 I ze dne 15. června 2020)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/782 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 a (EU) 2018/762, pokud jde o data jejich použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/781 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/545, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/780 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 445/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2019/779, pokud jde o opatření k prodloužení platnosti některých osvědčení pro železniční subjekty odpovědné za údržbu a některá přechodná ustanovení kvůli pandemii COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/779, ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/250, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/778 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/777 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/763, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/776 ze dne 12. června 2020, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/492, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta
Nařízení Komise (EU) 2020/772 ze dne 11. června 2020, kterým se mění přílohy I, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o opatření k eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u koz a ohrožených plemen (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/771 ze dne 11. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití annatta, bixinu, norbixinu (E 160b) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/770 ze dne 8. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro myklobutanil, napropamid a sintofen v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/768 ze dne 9. června 2020 kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2016/915, pokud jde o referenční období určené pro měření růstu emisí CO2, s cílem zohlednit důsledky pandemie COVID-19 v souvislosti se systémem CORSIA
Nařízení Komise (EU) 2020/764 ze dne 10. června 2020, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/763 ze dne 9. června 2020, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/762 ze dne 9. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o mikrobiologické normy pro syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, požadavky na schválená zařízení, technické parametry použitelné na alternativní metodu proces zplyňování podle Brookese a hydrolýzu tavených/škvařených tuků a vývoz zpracovaného hnoje, určité krve, krevních výrobků a meziproduktů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/759 ze dne 8. června 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/588 tak, aby zahrnulo používání 12voltových účinných alternátorů v osobních automobilech, které mohou používat některá alternativní paliva (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/757 ze dne 8. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o sledovatelnost některých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/756 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/753 ze dne 30. března 2020 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/750 ze dne 5. Červen 2020, kterým se stanoví postup pro prodloužení přechodného období stanoveného v prováděcím nařízení (EU) 2015/2447 pro uplatňování systému registrovaných vývozců v některých zemích zvýhodněných ve všeobecném systému preferencí
Nařízení Komise (EU) 2020/749 ze dne 4. června 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorečnany v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/748 ze dne 1. června 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu ďasovitých v oblastech 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie divize CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2020/747 ze dne 1. června 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/746 ze dne 4. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení termínu použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/745 ze dne 4. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1042, pokud jde o odložení použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/744 ze dne 4. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/743 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o výpočet hodnoty produkce uváděné na trh organizacemi producentů v odvětví ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody (Úřední věstník Evropské unie L 177 ze dne 5. června 2020, s. 32)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 ze dne 25. května 2020 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009
Směrnice Komise (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise (EU) 2019/1833
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/738 ze dne 2. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1286 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/736 ze dne 2. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/735 ze dne 2. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání masokostní moučky jako paliva ve spalovacích zařízeních (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/734 ze dne 27. května 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Rheinisches Apfelkraut“ (CHZO))
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2020/730 ze dne 3. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úřední věstník Evropské unie L 172 I ze dne 3. června 2020)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/730 ze dne 3. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/728 ze dne 29. května 2020 o schválení funkce účinného generátoru použité ve 12voltových motorgenerátorech pro použití v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/725 ze dne 26. května 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/724 ze dne 15. května 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2020/723 ze dne 4. března 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uznávání osvědčení pilotů vydaných třetí zemí a kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/717 ze dne 28. května 2020, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/716 ze dne 28. května 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/714 ze dne 28. května 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/466, pokud jde o používání elektronické dokumentace pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností a o dobu uplatňování dočasných opatření (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/713 ze dne 27. května 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/712 ze dne 25. května 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/711 ze dne 27. května 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 3556) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/709 ze dne 20. května 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Jambon de Bayonne“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/708 ze dne 19. května 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Brousse du Rove“ (CHOP))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/706 ze dne 26. května 2020, kterým se po třísté čtrnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (Úř. věst. L 164, 27.5.2020)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/706 ze dne 26. května 2020, kterým se po třísté čtrnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/705, ze dne 26. května 2020, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitého typu těžkého termografického papíru pocházejícího z Korejské republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/704 ze dne 26. května 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „INSECTICIDES FOR HOME USE“ (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/703 ze dne 26. května 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v třešních a višních a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/701 ze dne 25. května 2020 o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2020/699 ze dne 25. května 2020 o dočasných opatřeních týkajících se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/697 ze dne 25. května 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, s cílem umožnit řídícím orgánům přístavu nebo příslušným orgánům poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/696 ze dne 25. května 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/694 ze dne 18. května 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Tomme des Pyrénées (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/693 ze dne 15. května 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/690 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu, na které se vztahují programy dozoru v rámci Unie, zeměpisnou působnost těchto programů a nákazy uvedené na seznamu, pro které lze stanovit jednotky se statusem území prostého nákazy (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/685 ze dne 20. května 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity chloristanu v určitých potravinách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/684 ze dne 18. května 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Kaki Ribera del Xúquer (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/683 ze dne 15. dubna 2020, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/673 ze dne 14. května 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Tomate La Canada (CHZO))
Nařízení Rady (EU) 2020/672 ze dne 19. května 2020 o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/669 ze dne 18. května 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/801/EU, pokud jde o pověření Výkonné agentury pro inovace a sítě prováděním inovačního fondu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/668 ze dne 18. května 2020 o harmonizovaných normách pro osobní ochranné prostředky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/667 ze dne 6. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2012/688/EU, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek platných v kmitočtových pásmech 1 920–1 980 MHz a 2 110–2 170 MHz (oznámeno pod číslem C(2020) 2816) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/666 ze dne 18. května 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 920/2013, pokud jde o prodloužení platnosti jmenování oznámených subjektů, dohled nad nimi a jejich monitorování (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/665 ze dne 13. května 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite de Jaén (CHZO))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/663 ze dne 18. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/661 ze dne 15. května 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 3319) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/660 ze dne 15. května 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu elektromechanických stykačů a spouštěčů motorů, zařízení pro zhášení oblouku, rozvodnic určených k provozování laiky a manipulačních vozíků
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/658 ze dne 15. května 2020, kterým se na základě prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 mění prováděcí nařízení (EU) 2015/309, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/657 ze dne 15. května 2020, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/653 ze dne 14. května 2020, kterým se opravují prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) 2019/706, pokud jde o číslo CAS účinné látky karvon (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/652 ze dne 14. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/651 ze dne 14. května 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/646 ze dne 13. května 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka lavandulyl-senecioát jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/645 ze dne 7. května 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pataca de Galicia“/„Patata de Galicia“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/643 ze dne 12. května 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje kořen Saponaria officinalis L. jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/642 ze dne 5. května 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka L-cystein a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/641 ze dne 12. května 2020, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března 2020 do 29. června 2020 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/640 ze dne 12. května 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje propolisový extrakt jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/639 ze dne 12. května 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o standardní scénáře pro provoz ve vizuálním dohledu nebo mimo vizuální dohled (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/637 ze dne 27. dubna 2020 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura (ECB/2020/24) (přepracované znění)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/635 ze dne 12. května 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Podpiwek kujawski“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/633 ze dne 8. května 2020, kterým se stanoví dočasná opatření pro akceptaci elektronických kopií originálních úředních dokumentů pro žádosti o dovozní celní kvóty pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí, a pro žádosti o dovozní licence na loupanou rýži Basmati, v důsledku pandemie COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/632 ze dne 6. května 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Menfi“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/631 ze dne 6. května 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Dealu Mare“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/630 ze dne 6. května 2020, kterým se názvu „Chozas Carrascal“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/629 ze dne 5. května 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου“ (Fasolia Kattavias Rodou) / „Λόπια Κατταβιάς Ρόδου“ (Lopia Kattavias Rodou) (CHZO)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/627 ze dne 7. května 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 3090) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/626 ze dne 7. května 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Republiky Severní Makedonie na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s newcastleskou chorobou (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/625 ze dne 6. května 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, a kterým se zrušují prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/943 a prováděcí rozhodnutí Komise 2014/88/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/624 ze dne 30. dubna 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cappero delle Isole Eolie (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/623 ze dne 30. dubna 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Ratafia de Champagne)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/622 ze dne 29. dubna 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/621 ze dne 18. února 2020, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/617 ze dne 5. května 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky metalaxyl-M a omezuje se použití osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími tuto účinnou látku a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/616 ze dne 5. května 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky foramsulfuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/615 ze dne 4. května 2020, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 5. května 2020
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/614 ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací(ECB/2020/25)
Směrnice Komise (EU) 2020/612 ze dne 4. května 2020, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/611 ze dne 30. dubna 2020, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky opětovně ukládá na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/607 ze dne 4. května 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/1720 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/606 ze dne 4. května 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/1716 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2020/605 ze dne 9. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2020/22)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/604 ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020)2914) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602, ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/601 ze dne 30. dubna 2020 o mimořádných opatřeních odchylujících se od článků 62 a 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o platnost povolení pro výsadbu révy a vyklučení v případě předem povolené opětovné výsadby
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/600 ze dne 30. dubna 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/892, prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, prováděcího nařízení (EU) č. 615/2014, prováděcího nařízení (EU) 2015/1368 a prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/599 ze dne 30. dubna 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/598 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory na soukromé skladování sušeného odstředěného mléka a o stanovení výše podpory předem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/597 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory na soukromé skladování másla a o stanovení výše podpory předem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/596 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory na soukromé skladování čerstvého a chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více a o stanovení výše podpory předem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/595 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory na soukromé skladování skopového a kozího masa a o stanovení výše podpory předem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/594 ze dne 30. dubna 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví živých dřevin a jiných rostlin, cibulí, kořenů a podobných, řezaných květin a okrasné zeleně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/593 ze dne 30. dubna 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví brambor
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 ze dne 30. dubna 2020 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/591 ze dne 30. dubna 2020 o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/587 ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2011, kterým se stanoví požadavky na identifikaci letadla pro účely přehledu v jednotném evropském nebi, a prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/585 ze dne 27. dubna 2020 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2021, 2022 a 2023 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/582 ze dne 28. dubna 2020, kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/581 ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/659 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/580 ze dne 27. dubna 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „SOPURCLEAN“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/579 ze dne 27. dubna 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED‘s octanoic acid based products“ (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/578 ze dne 21. února 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Předpis OSN č. 137 – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska chování při čelním nárazu, se zaměřením na zádržné systémy [2020/576]
Předpis OSN č. 45 – Jednotná ustanovení pro schvalování čističů světlometů a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů [2020/575]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/574 ze dne 24. dubna 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2732) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/573 ze dne 24. dubna 2020, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 27. dubna 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/572 ze dne 24. dubna 2020 o systému podávání zpráv, který má být dodržován pro účely zpráv o vyšetřování železničních nehod a mimořádných událostí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/571 ze dne 24. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky, ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/2131, a kterým se stanoví vrácení vybraného cla
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/570 ze dne 28. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o uvedení pravidel pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení do souladu s nařízením (EU) č. 1321/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/568 ze dne 23. dubna 2020, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/567 ze dne 22. dubna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/566 ze dne 17. února 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/128, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/565 ze dne 13. února 2020 kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, pokud jde o přechodná opatření pro uvádění zásob výrobků z révy vinné na trh
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/562 ze dne 23. dubna 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/561 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o použitelnost některých jeho ustanovení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/560 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/559 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-19
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1301/2013 a (EU) č. 1303/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/557 ze dne 22. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 988/2014, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/552 ze dne 20. dubna 2020, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status oblasti Valle d’Aosta v Itálii a autonomní oblasti Azory v Portugalsku jako území úředně prostého tuberkulózy a pokud jde o status několika oblastí Portugalska jako území úředně prostého brucelózy (oznámeno pod číslem C(2020) 2260) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/551 ze dne 21. dubna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 3 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/550 ze dne 12. února 2020, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o dočasné odnětí režimů podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 pro některé produkty pocházející z Kambodžského království
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/549 ze dne 20. dubna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2592) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/544 ze dne 20. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/542 ze dne 16. dubna 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1616, pokud jde o bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku, svařované ocelové trubky pro tlakové účely, netopené tlakové nádoby a kovová průmyslová potrubí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/541 ze dne 7. dubna 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/540 ze dne 21. ledna 2020, kterým se opravuje polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/538 ze dne 17. dubna 2020 o změně nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, pokud jde o rozsah celkového rozpětí pro závazky
Nařízení Komise (EU) 2020/535 ze dne 8. dubna 2020 kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2020/533 ze dne 15. dubna 2020 o prodloužení lhůt pro vykazování statistických informací (ECB/2020/23)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/532 ze dne 16. dubna 2020, kterým se s ohledem na rok 2020 stanoví odchylky od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014 (EU), (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 a (EU) 2016/1240, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/531 ze dne 16. dubna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/529 ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2369) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/527 ze dne 15. dubna 2020, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie, pokud jde o společnost Jindal Saw Limited, v návaznosti na rozsudek Tribunálu ve věci T-301/16
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/526 ze dne 15. dubna 2020, kterým se opětovně ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie, pokud jde o společnost Jindal Saw Limited, v návaznosti na rozsudek Tribunálu ve věci T-300/16
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/524 ze dne 8. dubna 2020, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 863/2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/523 ze dne 7. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, pokud jde o podpoložku 90211010 (ortopedické pomůcky a přístroje)
Nařízení Rady (EU) 2020/521 ze dne 14. dubna 2020 o aktivaci mimořádné podpory podle nařízení (EU) 2016/369 a o změně jeho ustanovení s ohledem na výskyt onemocnění COVID-19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/517 ze dne 3. dubna 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/516 ze dne 3. dubna 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/510 ze dne 7. dubna 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/508 ze dne 7. dubna 2020, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Indonésie, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Nařízení Komise (EU) 2020/507 ze dne 7. dubna 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o procentní podíl registrační dokumentace, která má být vybrána pro účely kontroly souladu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/504 ze dne 6. dubna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2226) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/502 ze dne 6. dubna 2020 o některých opatřeních obchodní politiky týkajících se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/501 ze dne 6. dubna 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/500 ze dne 6. dubna 2020, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněných prášků ze semen chia (Salvia hispanica) na trh jako nových potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/499 ze dne 3. dubna 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (ES) č. 124/2009, kterým se stanoví maximální limity pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik v potravinách, jež je důsledkem nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv těmito látkami (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/494 ze dne 24. března 2020, kterým se přijímá třináctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2020) 1713)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/493 ze dne 30. března 2020 o systému Falešné a pravé doklady online (FADO) a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/492 ze dne 1. dubna 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta
Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (oznámeno pod číslem C(2020) 2146)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/490 ze dne 2. dubna 2020, kterým se mění rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/489 ze dne 2. dubna 2020 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou a pro další regionální otázky týkající se západního Balkánu
Nařízení Rady (EU) 2020/488 ze dne 2. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU a zemí společného tranzitního režimu zřízeného Úmluvou o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 č. 1/2019 ze dne 4. prosince 2019, kterým se mění uvedená úmluva [2020/487]
Předpis OSN č. 135 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vlastností při bočním nárazu na sloup [2020/486]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/485 ze dne 2. dubna 2020, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých z Thajska do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/484 ze dne 2. dubna 2020, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/483 ze dne 1. dubna 2020, kterým se po třísté třinácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/480 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/479 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/478 ze dne 1. dubna 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/477 ze dne 31. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/39, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2020/476 ze dne 27. března 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2020/475 ze dne 27. března 2020, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/474 ze dne 20. ledna 2020 o Evropské databázi trupů plavidel
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/473 ze dne 20. ledna 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/472 ze dne 31. března 2020 o vojenské operaci Evropské unie ve Středomoří (EUNAVFOR MED IRINI)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/471 ze dne 31. března 2020 o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/469 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, nařízení (EU) č. 139/2014 a nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na uspořádání letového provozu / letové navigační služby, navrhování struktur vzdušného prostoru, jakost dat a bezpečnost dráhy, a kterým se zrušuje nařízení č. 73/2010 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/467 ze dne 25. března 2020 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2020 do 31. července 2021 a o změně prováděcího rozhodnutí C(2019) 2249 final (oznámeno pod číslem C(2020) 1795)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/466 ze dne 30. března 2020 o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/465 ze dne 30. března 2020 o mimořádných opatřeních na podporu organizací producentů ovoce a zeleniny v italských regionech Emilia Romagna, Benátsko, Trentino Alto-Adige, Lombardie, Piemont a Furlánsko-Julské Benátsko s ohledem na škody způsobené na jejich produkci asijskou kněžicí mramorovanou (Halyomorpha halys)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/464 ze dne 26. března 2020, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/463 ze dne 24. března 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Kiwi de Corse“ (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/461 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům a zemím, se kterými se jedná o jejich přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Úřední věstník Evropské unie L 99 ze dne 31. března 2020)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2020/455 ze dne 26. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři a jiných vodách, a nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo Unii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/454 ze dne 27. března 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2013) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/452 ze dne 26. března 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/570, pokud jde o kapacity zřízené pro účely odezvy na rizika s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem (oznámeno pod číslem C(2020) 2011) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/449 ze dne 25. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/448 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, pokud jde o upřesnění zacházení s OTC deriváty v souvislosti s určitými jednoduchými, transparentními a standardizovanými sekuritizacemi pro účely zajištění (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/447 ze dne 16. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria pro stanovení ujednání, která náležitě snižují úvěrové riziko protistrany spojené s krytými dluhopisy a sekuritizacemi, a o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 a (EU) 2016/1178 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/446 ze dne 15. října 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/445 ze dne 15. října 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/444 ze dne 25. března 2020, kterým se ruší platnost faktur vystavených společností Wuxi Suntech Power Co. Ltd porušující závazek zrušený prováděcím nařízením (EU) 2017/1570
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/443 ze dne 25. března 2020, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny výtažku z pšeničných klíčků (Triticum aestivum) bohatého na spermidin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/442 ze dne 17. prosince 2019, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/441 ze dne 24. března 2020, kterým se mění rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2020/18)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/440 ze dne 24. března 2020 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv (ECB/2020/17)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/439 ze dne 24. března 2020 o harmonizovaných normách pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/438 ze dne 24. března 2020 o harmonizovaných normách pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky vypracovaných na podporu směrnice Rady 90/385/EHS
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/437 ze dne 24. března 2020 o harmonizovaných normách pro zdravotnické prostředky vypracovaných na podporu směrnice Rady 93/42/EHS
Nařízení Komise (EU) 2020/436 ze dne 24. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 906/2009, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/435 ze dne 23. března 2020, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/434 ze dne 23. března 2020, kterým se mění rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/432 ze dne 23. března 2020, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/431 ze dne 16. března 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Cereja do Fundao“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/429 ze dne 14. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise V přenesené pravomoci (EU) 2020/427 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/426 ze dne 19. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/423 ze dne 19. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu
Nařízení Komise (EU) 2020/422 ze dne 19. března 2020, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2020 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/421 ze dne 18. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) kmen Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea kmeny FOC PG 410.3, VRA 1835 a VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/420 ze dne 16. března 2020, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/419 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/418 ze dne 19. března 2020, kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/416 ze dne 19. března 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/415 ze dne 19. března 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/414 ze dne 19. března 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/570, pokud jde o vytváření zdravotnických zásob v rámci rescEU (oznámení pod číslem C(2020) 1827) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/412 ze dne 12. března 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Cinta Senese“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/411 ze dne 19. listopadu 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě, pokud jde o požadavky na bezpečnost osobních lodí ve vnitrostátní plavbě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/410 ze dne 12. března 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Queso de Valdeón“ (CHZO))
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/409 ze dne 17. února 2020 o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/407 ze dne 16. března 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2020/13)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/406 ze dne 16. března 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1719) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/405 ze dne 16. března 2020, kterým se stanoví opatření pro zprávy o kvalitě, které mají být předány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků, a jejich obsah (Text s významem pro EHP)
Sdělení Komise Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 2020/C 112 I/01
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/404 ze dne 12. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 594/2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/402 ze dne 14. ožujka 2020. godine, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení (Úřední věstník Evropské unie L 77 I ze dne 15. března 2020)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/402 ze dne 14. ožujka 2020. godine, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/398 ze dne 13. března 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/395 ze dne 6. března 2020 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Amatriciana Tradizionale“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/393 ze dne 11. března 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Ruska na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s newcastleskou chorobou (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/390 ze dne 10. března 2020, kterým se po třísté dvanácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/389 ze dne 31. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/387 ze dne 9. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1302/2014 a (EU) 2016/919, pokud jde o rozšíření oblasti použití a prodloužení přechodných fází (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/386 ze dne 9. března 2020, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, a kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o seznam třetích zemí, území a jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2020/384 ze dne 6. března 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1537) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/383 ze dne 6. března 2020, kterým se od 9. března 2020 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/382 ze dne 2. března 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Bergamote(s) de Nancy“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/379 ze dne 5. března 2020, kterým se ukládá prozatímní vyrovnávací clo na dovoz výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/378 ze dne 5. března 2020 o povolení L-leucinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/377 ze dne 5. března 2020 o povolení selenanu sodného jako doplňkové látky pro přežvýkavce (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/376 ze dne 5. března 2020 o povolení norbixinu (annatto F) jako doplňkové látky pro kočky a psy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/375 ze dne 2. března 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Priorat/Priorato“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/371 ze dne 5. března 2020, kterým se provádí čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/370 ze dne 5. března 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Oprava směrnice Komise (EU) 2020/367 ze dne 4. března 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokud jde o stanovení metod hodnocení škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí (Úřední věstník Evropské unie L 67 ze dne 5. března 2020)
Oprava směrnice Komise (EU) 2020/367 ze dne 4. března 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokud jde o stanovení metod hodnocení škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí (Úřední věstník Evropské unie L 67 ze dne 5. března 2020)
Směrnice Komise (EU) 2020/367 ze dne 4. března 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokud jde o stanovení metod hodnocení škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/366 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu používaném v některých diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro pro rozbor krve a jiných tělních tekutin a tělních plynů (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/365 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů používaných v některých ručně držených spalovacích motorech (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/364 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v některých snímačích videokamer odolných vůči záření (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/363 ze dne 17. prosince 2019, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o některé výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/362 ze dne 17. prosince 2019, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o výjimku pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech (Úřední věstník Evropské unie L 67 ze dne 5. března 2020)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/362 ze dne 17. prosince 2019, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o výjimku pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/361 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v chladicích systémech z uhlíkové oceli (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/360 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k některým měřením vodivosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/359 ze dne 4. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/358 ze dne 4. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1976, pokud jde o průkazy způsobilosti pilota kluzáků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/357 ze dne 4. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/395, pokud jde o průkazy způsobilosti pilota balonů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/356 ze dne 4. března 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polysorbátů (E 432–436) v sycených nápojích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/355 ze dne 26. března 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v kapalných rostlinných olejových emulzích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/354 ze dne 4. března 2020, kterým se stanoví seznam určených užití krmiv určených ke zvláštním účelům výživy a zrušuje směrnice 2008/38/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/353 ze dne 3. března 2020 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz ocelových kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/352 ze dne 3. března 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/351 ze dne 28. února 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny citronové (E 330) v kakaových a čokoládových výrobcích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/349 ze dne 2. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1916, pokud jde o provozní podmínky v některých městských nebo meziměstských oblastech
Sdělení Komise Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 2020/C 91 I/01
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/288 ze dne 28. února 2020, kterým se po třísté jedenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/287 ze dne 27. února 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 a 152, návrhy změn celosvětových technických předpisů č. 3, 6 a 16, návrh změn úplného usnesení R.E.5 a návrhy povolení k vypracování změny celosvětového technického předpisu č. 6 a k vypracování nového celosvětového technického předpisu o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla
Směrnice Rady (EU) 2020/285 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem sledování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky
Směrnice Rady (EU) 2020/284 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb
Nařízení Rady (EU) 2020/283 ze dne 18. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/281 ze dne 27. února 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1248) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/279 ze dne 27. února 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání sójové hemicelulosy (E 426) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/278 ze dne 27. února 2020, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/277 ze dne 26. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/275 ze dne 27. února 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/1894 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří
Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/274 ze dne 27. února 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/1890 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/272 ze dne 20. února 2020 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu (2020–2026)
Nařízení Rady (EU) 2020/271 ze dne 20. února 2020 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu (2020–2026)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/270 ze dne 25. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o přechodná opatření pro organizace zapojené do zachování letové způsobilosti pro všeobecné letectví a řízení zachování letové způsobilosti, a kterým se uvedené nařízení opravuje (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/269 ze dne 26. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Část B – Plavidla zařazená na seznam podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008)
Nařízení Komise (EU) 2020/268 ze dne 26. února 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny sorbové (E 200) v kapalných barvicích přípravcích k ozdobnému barvení vaječných skořápek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/267 ze dne 26. února 2020, kterým se provádí odpočet z rybolovné kvóty pro lososa obecného, jež byla Polsku k dispozici v roce 2019, z důvodu přečerpání kvóty v roce 2017
Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/266 ze dne 25. února 2020 o zmocnění k zahájení jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o nové dohodě o partnerství
Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2020/263 ze dne 15. ledna 2020 o zavedení elektronického systému pro dopravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)
Oprava směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (Úřední věstník Evropské unie L 58 ze dne 27. února 2020)
Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)
Nařízení Rady (EU) 2020/261 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/259 ze dne 25. února 2020, kterým se po třísté desáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/258 ze dne 16. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/257 ze dne 16. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast pracovních sil (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/256 ze dne 16. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením víceletého průběžného plánování (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/254 ze dne 25. února 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/907 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/253 ze dne 25. února 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/906 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/252 ze dne 25. února 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/904 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/251 ze dne 25. února 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/905 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/250 ze dne 25. února 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/1248 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/247 ze dne 18. února 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Queso Castellano“ (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/240 ze dne 20. února 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1082) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/239 ze dne 20. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 901/2014, pokud jde o úpravu šablon pro postupy schválení typu dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek podle požadavků environmentálních úrovní Euro 5 a Euro 5+ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/238 ze dne 20. února 2020 o povolení L-threoninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/237 ze dne 14. února 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Bjelovarski kvargl“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/236 ze dne 14. února 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Huile d'olive de Provence“ (CHOP)
Nařízení Rady (EU) 2020/231 ze dne 18. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1977 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/230 ze dne 19. února 2020, kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/83 na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/229 ze dne 19. února 2020 o povolení L-tryptofanu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/228 ze dne 19. února 2020 o povolení erythrosinu jako doplňkové látky pro psy a kočky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/221 ze dne 14. února 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Saucisse de Morteau“/„Jésus de Morteau“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/219 ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/218 ze dne 17. února 2020, kterým se po třísté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/215 ze dne 17. února 2020, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úřední věstník Evropské unie L 45 ze dne 18. února 2020)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/215 ze dne 17. února 2020, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Oprava nařízení Rady (EU) 2020/213 ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úřední věstník Evropské unie L 45 ze dne 18. února 2020)
Nařízení Rady (EU) 2020/213 ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/211 ze dne 17. února 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2020/210 ze dne 14. února 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 963) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/208 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/207 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu ze Saúdské Arábie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/206 ze dne 14. února 2020, kterým se povoluje uvedení dužiny plodů, šťávy z dužiny, koncentrované šťávy z dužiny kakaovníku pravého Theobroma cacao L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/205 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o salmonely v mase plazů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/204 ze dne 28. listopadu 2019 o podrobných povinnostech poskytovatelů evropské služby elektronického mýtného, minimálním obsahu přehledu o oblasti evropské služby elektronického mýtného, elektronických rozhraních, požadavcích na prvky interoperability a o zrušení rozhodnutí 2009/750/ES
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2020/203 ze dne 28. listopadu 2019 o klasifikaci vozidel, povinnostech uživatelů evropské služby elektronického mýtného, požadavcích na prvky interoperability a minimálních kritériích způsobilosti oznámených subjektů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/202 ze dne 4. října 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Iodine Teat Dip Products“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/199 ze dne 13. února 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/198 ze dne 13. února 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o vytvoření rejstříku zeměpisných označení chráněných v odvětví aromatizovaných vinných výrobků a zapsání stávajících zeměpisných označení do tohoto rejstříku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/197 ze dne 13. února 2020 o povolení látky Allura Red AC jako doplňkové látky pro kočky a psy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/196 ze dne 13. února 2020 o obnovení povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger CBS 109.713 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, odchov krůt, menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic) a okrasné ptactvo a o zrušení nařízení (ES) č. 1380/2007, (ES) č. 1096/2009 a prováděcího nařízení (EU) č. 843/2012 (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/194 ze dne 12. února 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/193 ze dne 12. února 2020, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2019 do 30. března 2020 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2020/192 ze dne 12. února 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro prochloraz v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/191 ze dne 10. února 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/189 ze dne 12. února 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Rozhodnutí Evropské Centrální Banky (EU) 2020/188 ze dne 3. února 2020 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2020/9)
Rozhodnutí Evropské Centrální Banky (EU) 2020/187 ze dne 3. února 2020 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/8) (přepracované znění) (ECB/2020/8)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/186 ze dne 7. února 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/185 ze dne 7. února 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu Pasta di Gragnano (CHZO)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/184 ze dne 11. února 2020, kterým se po tři sta osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2020/183 ze dne 5. února 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech 1 a 2b plavidly plujícími pod vlajkou několika států
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/182 ze dne 14. ledna 2020 o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/180 ze dne 7. února 2020 o povolení přípravku z Bacillus subtilis KCCM 10673P a Aspergillus oryzae KCTC 10258BP jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/179 ze dne 3. února 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Berliner Kümmel)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/178 ze dne 31. ledna 2020 o prezentaci informací cestujícím přijíždějícím nebo přilétajícím ze třetích zemí a zákazníkům poštovních služeb a profesionálních provozovatelů, pokud jde o zákazy týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031
Commission Implementing Directive (EU) 2020/177 of 11 February 2020 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC, Commission Directives 93/49/EEC and 93/61/EEC and Implementing Directives 2014/21/EU and 2014/98/EU as regards pests of plants on seeds and other plant reproductive material (Text with EEA relevance) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/175 ze dne 6. února 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 62) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/174 ze dne 6. února 2020 o schválení technologie použité ve 12voltových účinných alternátorech používaných v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/173 ze dne 6. února 2020 o povolení briliantové modři FCF jako doplňkové látky pro kočky a psy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/172 ze dne 6. února 2020 o obnovení povolení 3-fytázy z Aspergillus niger (CBS 101.672) jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm prasat, prasnice, výkrm kuřat, výkrm krůt, nosnice, kachny a všechny ostatní menšinové druhy ptactva a okrasné ptactvo, o novém povolení pro odchov kuřat a kuřice, odchov krůt a nosnic a sající selata a o zrušení nařízení (ES) č. 243/2007, (ES) č. 1142/2007, (ES) č. 165/2008, (ES) č. 505/2008 a (EU) č. 327/2010 (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2020/171 ze dne 6. února 2020, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úřední věstník Evropské unie L 35 ze dne 7. února 2020)
Nařízení Komise (EU) 2020/171, ze dne 6. února 2020, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/170 ze dne 6. února 2020, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení Rady (EU) 2020/169 ze dne 6. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Rozhodnutí Výboru pro Přidružení EU-Moldavská Republika ve Složení pro Obchod č. 1/2020 ze dne 23. ledna 2020, kterým se aktualizuje příloha XV (Odstraňování cel) DoDhody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé [2020/168]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/166 ze dne 5. února 2020 o obnovení povolení 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm kachen, odstavená selata, výkrm prasat a prasnice a o zrušení nařízení (ES) č. 785/2007 (držitel povolení Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/165 ze dne 5. února 2020 o povolení endo-1,4-ß-mannosidasy z Paenibacillus lentus DSM 32052 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, pro odchov kuřat a kuřice, výkrm nebo odchov krůt a pro menšinové druhy drůbeže a o zrušení nařízení (ES) č. 786/2007 (držitel povolení Elanco GmbH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/164 ze dne 5. února 2020 o povolení 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a všechny druhy prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 379/2009 (držitel povolení Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/163 ze dne 5. února 2020 o povolení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, odchov kuřat a odchov jiných druhů drůbeže (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd., v Unii zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/162 ze dne 5. února 2020 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/161 ze dne 5. února 2020 o obnovení povolení látky Bacillus subtilis DSM 17299 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení (ES) č. 1137/2007 (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/160 ze dne 5. února 2020 o povolení přípravku z oreganového oleje, kmínového oleje, karvakrolu, methylsalicylátu a L-mentolu jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Biomin GmbH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/159 ze dne 5. února 2020 o obnovení povolení Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro odstavená selata a výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 538/2007 (držitel povolení Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/158 ze dne 5. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799 pro účely palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/157 ze dne 5. února 2020 o povolení tartrazinu jako doplňkové látky pro psy, kočky, okrasné ryby, okrasné ptactvo živící se zrním a malé hlodavce (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/156 ze dne 23. ledna 2020 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/154 ze dne 23. ledna 2020 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (Norsk Vodka/Norwegian Vodka)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/151 ze dne 4. února 2020 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM I-462 jako doplňkové látky pro výkrm a chov všech druhů prasat kromě prasnic, všechny druhy ptactva, všechny druhy ryb a všechny korýše a o zrušení nařízení (ES) č. 911/2009, (EU) č. 1120/2010 a (EU) č. 212/2011 a prováděcích nařízení (EU) č. 95/2013, (EU) č. 413/2013 a (EU) 2017/2299 (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený v Unii společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/150 ze dne 4. února 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii CGMCC 12056 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm, snášku nebo odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Andrés Pintaluba S.A.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/149 ze dne 4. února 2020 o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro jehňata a koně a o zrušení nařízení (ES) č. 1293/2008 a (ES) č. 910/2009 (držitel povolení Danstar Ferment AG, v Unii zastoupená Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/148 ze dne 3. února 2020 o povolení robenidinu hydrochloridu (Robenz 66G) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o změně nařízení (ES) č. 1800/2004 (držitel povolení Zoetis SA) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/147 ze dne 3. února 2020 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro odstavená selata, prasnice (neboť má přínos pro sající selata) a dojnice a o změně nařízení (ES) č. 2148/2004, (ES) č. 1288/2004 a (ES) č. 1811/2005 (držitel povolení S.I. Lesaffre) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/146 ze dne 3. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 333/2010, prováděcí nařízení (EU) 2017/2312, prováděcí nařízení (EU) 2018/1081, prováděcí nařízení (EU) 2016/897, prováděcí nařízení (EU) 2019/893 a nařízení (EU) č. 184/2011, pokud jde o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/145 ze dne 3. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 433/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, pokud jde o předávání hlášení a informací Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku
Rozhodnutí Evropské Centrální Banky (EU) 2020/137 ze dne 22. ledna 2020 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/43 (ECB/2020/3)
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úřední věstník Evropské unie L 29 ze dne 31. ledna 2020)
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. listopadu 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2020/134 ze dne 30. ledna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 604) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/133 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/132 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví mimořádné opatření ve formě odchylky od čl. 45 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o příspěvek Unie na propagační opatření v odvětví vína
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/131 ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/130 ze dne 28. ledna 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/129 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění prahová hodnota zranitelnosti uvedená v příloze VII bodě 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Komise v přenesené Pravomoci (EU) 2020/128 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/127 ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 (Úřední věstník Evropské unie L 27 ze dne 31. ledna 2020)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/127 ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/126 ze dne 29. ledna 2020, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/125 ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 945/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o relevantní vhodně diverzifikované indexy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 ze dne 15. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007
Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/119 ze dne 28. ledna 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/118 ze dne 27. ledna 2020, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali (Úřední věstník Evropské unie L 22 ze dne 28. ledna 2020)
Prováděcí Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/118 ze dne 27. ledna 2020, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2020/116 ze dne 27. ledna 2020, kterým se provádí čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali (Úřední věstník Evropské unie L 22 ze dne 28. ledna 2020)
Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/116 ze dne 27. ledna 2020, kterým se provádí čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/115 ze dne 27. ledna 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2020/114 ze dne 24. ledna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 487) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/112 ze dne 22. ledna 2020 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2019/1726
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/111 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o bezpečnostní vybavení v oblasti civilního letectví a o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/107 ze dne 23. ledna 2020 o povolení látky ponceau 4R jako doplňkové látky pro psy, kočky a okrasné ryby (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/106 ze dne 23. ledna 2020 o povolení mravenčanu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/105 ze dne 23. ledna 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Čínské lidové republiky a Indonésie
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/104 ze dne 23. ledna 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Čínské lidové republiky, Tchaj-wanu a Indonésie
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/103 ze dne 17. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci účinných látek (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2020/102 ze dne 20. ledna 2020 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025 (Úřední věstník Evropské unie L 20 ze dne 24. ledna 2020)
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/102 ze dne 20. ledna 2020 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/99 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se přijímá osmá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2019) 8588)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/98 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se přijímá jedenáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2019) 8587)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/97 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se přijímá třináctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2019) 8586)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/95 ze dne 22. ledna 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/94 ze dne 22. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2078, pokud jde o celní kvóty pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2020
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/50 ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/919 o harmonizovaných normách pro rekreační plavidla a vodní skútry vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU, pokud jde o identifikaci malých plavidel, systém kódování, konstrukci trupu a rozměry pro jednotrupá plavidla
Nařízení Komise (EU) 2020/49 ze dne 21. ledna 2020, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/48 ze dne 21. ledna 2020 o změně rozhodnutí (EU) 2019/274 o podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2020/47 ze dne 20. ledna 2020 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech(2020) 344) (oznámeno pod číslem C(2020) 344) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/45 ze dne 20. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1379, pokud jde o rozšíření antidumpingového cla uloženého na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na základě nařízení Rady (ES) č. 71/97
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/44 ze dne 20. ledna 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/43 ze dne 17. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky ciklesonid podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/42 ze dne 17. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky bambermycin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/41 ze dne 13. ledna 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Αρσϵνικό Νάξου (Arseniko Naxou) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/39 ze dne 16. ledna 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/38 ze dne 16. ledna 2020, kterým se stanoví technické provozní požadavky na zaznamenávání, formátování a předávání informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/37 ze dne 16. ledna 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/35 ze dne 15. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Nařízení Komise (EU) 2020/34 ze dne 15. ledna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard 39 a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 7 a 9 (Text s významem pro EHP)
Předpis OSN č. 74 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L1 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci [2020/32]
Předpis OSN č. 53 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci [2020/31]
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/30 ze dne 14. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011, pokud jde o podrobná pravidla pro přímou elektronickou výměnu informací zavedenou podle pravidel společné rybářské politiky
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/29 ze dne 14. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvalují taniny z réví Vitis vinifera jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/25 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/24 ze dne 13. ledna 2020, kterým se povoluje rozšíření použití semen chia (Salvia hispanica) jako nové potraviny a změna podmínek použití a zvláštních požadavků na označování semen chia (Salvia hispanica) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/23 ze dne 13. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiakloprid a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2020/22 ze dne 31. října 2019, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/21 ze dne 14. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/20 ze dne 13. ledna 2020, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2019/1341
Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/19 ze dne 13. ledna 2020, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/1337
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/18 ze dne 10. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorpyrifos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/17 ze dne 10. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorpyrifos-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/16 ze dne 10. ledna 2020, kterým se povoluje uvedení nikotinamidu ribosidu chloridu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/13 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění směrnice pro jednání o dohodách o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi a regiony, v rozsahu, v němž tyto dohody spadají do pravomoci Unie
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 ze dne 2. srpna 2019, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2020/11 ze dne 29. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2020/10 ze dne 7. ledna 2020 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Polsku (oznámeno pod číslem C(2020) 75) (Pouze polské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/9 ze dne 7. ledna 2020, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/8 ze dne 7. ledna 2020, kterým se provádí čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/7 ze dne 19. prosince 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/5 ze dne 19. prosince 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/4 ze dne 29. srpna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/3 ze dne 28. srpna 2019, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v některých italských teritoriálních vodách
Zavřít
MENU