Předpisy EU - rok 2019

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2245 ze dne 19. prosince 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o aktualizaci přílohy XV (Odstraňování cel) uvedené dohody
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2243 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví šablona shrnutí smlouvy, kterou mají použít poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 (Úřední věstník Evropské unie L 336 ze dne 30. prosince 2019)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2243 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví šablona shrnutí smlouvy, kterou mají použít poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2242 ze dne 16. prosince 2019, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2241 ze dne 16. prosince 2019, kterým se popisují proměnné a délka časových řad, požadavky na jejich kvalitu a míra jejich podrobnosti pro předávání měsíčních údajů o nezaměstnanosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2240 ze dne 16. prosince 2019, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti pracovních sil v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti o povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři
Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2237 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách
Nařízení Rady (EU) 2019/2236 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři
Směrnice Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie
Nařízení Rady (EU, EURATOM) 2019/2234 ze dne 19. prosince 2019 o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/2230 ze dne 19. prosince 2019 o změně rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2223 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o údaje požadované pro doklady v rámci vzájemné správní pomoci používané pro účely výměny informací o zboží podléhajícím spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2222 ze dne 12. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o údaje, jež se mají předkládat v rámci elektronických postupů pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2221 ze dne 12. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013, pokud jde o údaje zaznamenané ve zprávách týkajících se registrace hospodářských subjektů a daňových skladů v národních registrech a v centrálním registru
Nařízení Rady (EU) 2019/2220 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2019/2219 ze dne 24. října 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2218 ze dne 24. října 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/2211 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/2031, kterým se na omezenou dobu stanoví, že právní rámec použitelný na ústřední protistrany ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 rovnocenný (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2210 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/677/EU, kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2205 ze dne 16. prosince 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Κριτσά (Kritsa) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2204 ze dne 16. prosince 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko)/Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias) (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2203 ze dne 16. prosince 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sneem Black Pudding (CHZO))
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2202 ze dne 16. prosince 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Olio di Puglia (CHZO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 ze dne 1. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 prováděcími pravidly pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2200 ze dne 10. července 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2199 ze dne 17. října 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úřední věstník Evropské unie L 338 ze dne 30. prosince 2019)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2199 ze dne 17. října 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úřední věstník Evropské unie L 338 ze dne 30. prosince 2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2199 ze dne 17. října 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2198 ze dne 25. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu ke změně úmluvy
Oprava nařízení Rady (EU) 2019/2197 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úřední věstník Evropské unie L 335 ze dne 27. prosince 2019)
Nařízení Rady (EU) 2019/2197 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2019/2196 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění rozhodnutí 2013/755/EU o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úřední věstník Evropské unie L 337 ze dne 30. prosince 2019)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2196 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění rozhodnutí 2013/755/EU o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii (rozhodnutí o přidružení zámoří)
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2193 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví pravidla pro výpočet, ověřování a předkládání údajů a formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úřední věstník Evropské unie L 330 ze dne 20. prosince 2019)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2193 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví pravidla pro výpočet, ověřování a předkládání údajů a formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (oznámeno pod číslem C(2019) 8995) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2187 ze dne 19. prosince 2019, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2186 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2185 ze dne 16. prosince 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu Bleu du Vercors-Sassenage (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2184 ze dne 16. prosince 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Riso del Delta del Po (CHZO))
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2183 ze dne 16. prosince 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahuCordero Manchego (CHZO)
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2182 ze dne 16. prosince 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Pan Galego/Pan Gallego (CHZO)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2181 ze dne 16. prosince 2019, kterým se stanoví technické charakteristiky, pokud jde o prvky společné pro několik souborů údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2180 ze dne 16. prosince 2019, kterým se stanoví podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2179 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012, pokud jde o přidělení celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso jednotlivým zemím, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2019/2020
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2178 ze dne 14. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 za účelem zařazení Komorského svazu do přílohy I
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2177 ze dne 18. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2176 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2171 ze dne 17. prosince 2019 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2019/1267 na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky prostřednictvím dovozu wolframových elektrod zasílaných z Laosu, Thajska a Indie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Laosu, Thajska a Indie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise v přenesené Pravomoci (EU) 2019/2170 ze dne 27. září 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/2169 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 9369) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/2166 ze dne 16. prosince 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU, pokud jde o zařazení Srbska a Jižní Koreje na seznamy třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2165 ze dne 17. prosince 2019, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2164 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2163 ze dne 17. prosince 2019, kterým se pro roky 2020 a 2021 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2160 ze dne 27. listopadu 2019 kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské Centrální Banky (EU) 2019/2158 ze dne 5. prosince 2019 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2019/38)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2157 ze dne 10. prosince 2019 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025
Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled (ECB/2019/37) (Úřední věstník Evropské unie L 327 ze dne 17. prosince 2019)
Nařízení Evropské Centrální Banky (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled (ECB/2019/37)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2154 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2153 ze dne 16. prosince 2019 o poplatcích a platbách vybíraných Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (EU) č. 319/2014
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2149 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce prováděcího nařízení (EU) 2019/1379 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidenci tohoto dovozu
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2148 ze dne 13. prosince 2019 o zvláštních pravidlech týkajících se propuštění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z karanténních stanic a izolačních zařízení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2147 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/659 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/2146 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o provádění aktualizací pro roční, měsíční a krátkodobé měsíční energetické statistiky (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2145 ze dne 5. prosince 2019 o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166 (Text s významem pro EHP)
Předpis OSN č. 14 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel s ohledem na kotevní úchyty bezpečnostního pásu [2019/2141]
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/2138 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2131 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2129 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u některých zásilek zvířat a zboží vstupujících do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2128 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví vzorové úřední osvědčení a pravidla pro vydávání úředních osvědčení pro zboží, které je dodáváno na plavidla opouštějící Unii a je určeno pro zásobování plavidel nebo ke spotřebě pro posádku a cestující nebo na vojenskou základnu NATO či Spojených států amerických (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2127 ze dne 10. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení směrnic Rady 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2125 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se provádění zvláštních úředních kontrol u dřevěného obalového materiálu, oznamování určitých zásilek a opatření, jež mají být přijata v případech nesouladu
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení (Úřední věstník Evropské unie L 321 ze dne 12. prosince 2019)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2118 ze dne 10. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1693 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz ocelových kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/2117 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úřední věstník Evropské unie L 320 ze dne 11. prosince 2019)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/2117 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úřední věstník Evropské unie L 320 ze dne 11. prosince 2019)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/2117 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úřední věstník Evropské unie L 320 ze dne 11. prosince 2019)
Nařízení Komise (EU) 2019/2117 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2116 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2018/1979 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2115 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2114 ze dne 6. prosince 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8891) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/2113 ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/2356 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a boj proti nedovolenému obchodování s nimi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/2111 ze dne 9. prosince 2019 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě, které omezují hrozbu nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2107 ze dne 28. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví k revizi kapitoly 9 přílohy 9 (Usnadnění) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, pokud jde o standardy a doporučené postupy pro údaje jmenné evidence cestujících
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2105 ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/2104 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 1 a 8 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2103 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2102 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2452, pokud jde o zveřejnění informací použitých při výpočtu úpravy o schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/2101 ze dne 9. prosince 2019, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2100 ze dne 30. září 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizace taxonomie, jež má být použita pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2095 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se provádí odpočet z rybolovné kvóty pro lososa obecného, jež byla Polsku k dispozici v roce 2019, z důvodu přečerpání kvóty v roce 2018
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2094 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2093 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o analýzu esterů 3-monochlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) s mastnými kyselinami, glycidylesterů mastných kyselin, chloristanu a akrylamidu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2092 ze dne 28. listopadu 2019 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Indonésie
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2091 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2197, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené Pravomoci (EU) 2019/2090 ze dne 19. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2089 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty EU pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem, referenční hodnoty EU navázané na Pařížskou dohodu a zveřejňování informací týkajících se udržitelnosti pro referenční hodnoty (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2083 ze dne 28. listopadu 2019 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 89788 (MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2019) 7482) (Pouze nizozemské a francouzské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2076 ze dne 29. listopadu 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků Contec IPA Product Family (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/2075 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 1, 8, 34, 37 a 38, mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2, 3 a 6, interpretace Výboru pro interpretace IFRS 12, 19, 20 a 22 a interpretace Stálého interpretačního výboru 32 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 ze dne 23. září 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2073 ze dne 5. prosince 2019 o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Úřední věstník Evropské unie L 314 ze dne 5. prosince 2019)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Úřední věstník Evropské unie L 314 ze dne 5. prosince 2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Úřední věstník Evropské unie L 314 ze dne 5. prosince 2019)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úřední věstník Evropské unie L 314 ze dne 5. prosince 2019)
Oprava nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úřední věstník Evropské unie L 20 ze dne 24. ledna 2020)
Oprava nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úřední věstník Evropské unie L 314 ze dne 5. prosince 2019)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2031 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka (Úřední věstník Evropské unie L 313 ze dne 4. prosince 2019)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2031 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka (oznámeno pod číslem C(2019) 7989) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2030 ze dne 29. listopadu 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků Pal IPA Product Family (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2029 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2028 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2027 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2020 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej
Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2019/2026 ze dne 21. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží
Nařízení Komise (EU) 2019/2024 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/2023 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 (Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 5. prosince 2019)
Nařízení Komise (EU) 2019/2023 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/2022 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/2021 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektronických displejů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 642/2009 (Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 5. prosince 2019)
Nařízení Komise (EU) 2019/2021 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektronických displejů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 642/2009 (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/2020 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušují nařízení Komise (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EU) č. 1194/2012 (Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 5. prosince 2019)
Nařízení Komise (EU) 2019/2020 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušují nařízení Komise (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EU) č. 1194/2012 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/2019 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 643/2009 (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí (Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 5.12.2019, s. 155)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 (Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 5. prosince 2019)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 (Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 5. prosince 2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 a směrnice Komise 96/60/ES (Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 5. prosince 2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 a směrnice Komise 96/60/ES (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o označování elektronických displejů energetickými štítky, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 (Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 5. prosince 2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o označování elektronických displejů energetickými štítky, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2012 ze dne 29. listopadu 2019 o výjimkách podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/2011 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2009 o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy prodloužením jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2019) 8580) (Pouze bulharské, chorvatské a řecké znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Oprava Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (Úřední věstník L 312 ze dne 3. prosince 2019)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 7987) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/2009 ze dne 2. prosince 2019 na podporu ukrajinského úsilí v boji proti nedovolenému obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, ve spolupráci s OBSE
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2007 ze dne 18. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1997 ze dne 29. listopadu 2019 o opětovném zahájení šetření v návaznosti na rozsudek ze dne 19. září 2019 ve věci C-251/18, Trace Sport SAS, pokud jde o prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1996 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajského království v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036
Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1994 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8745) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1992 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech prodloužením jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2019) 8571) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Politického a Bezpečnostního Výboru (SZBP) 2019/1991 ze dne 28. listopadu 2019 o jmenování vedoucího Mise Evropské unie v KosovuTímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1985 ze dne 28. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1984 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1983 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o přerozdělení podpory Unie
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1982 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se zavádí celní evidence dovozu příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem provedení rozsudku ze dne 20. září 2019 ve věci T-650/17, týkajícího se prováděcího nařízení (EU) 2017/1146, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd (Úřední věstník Evropské unie L 308 ze dne 29. listopadu 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1982 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se zavádí celní evidence dovozu příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem provedení rozsudku ze dne 20. září 2019 ve věci T-650/17, týkajícího se prováděcího nařízení (EU) 2017/1146, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1981 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hlemýžďů, želatiny a kolagenu a hmyzu určených k lidské spotřebě na území Evropské unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1980 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1979 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se povoluje uvedení směsi 2'-fukosyllaktosy/difukosyllaktosy na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1978 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1977 ze dne 26. listopadu 2019 o povolení fenylmethanthiolu, benzyl(methyl)sulfidu, 2-pentylthiofenu, tridec-2-enalu, 12-methyltridekanalu, 2,5-dimethylfenolu, hexa-2(trans),4(trans)-dienalu a 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanonu jako doplňkových látek pro kočky a psy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1976 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se povoluje uvedení fenylkapsaicinu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1975 ze dne 31. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1974 ze dne 17. května 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 zavedením dodatečných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výkonnosti
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1972 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8396) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1970 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status oblastí úředně prostých brucelózy (B. melitensis), příloha II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status některých oblastí ve Španělsku úředně prostých brucelózy, a přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status některých oblastí v Itálii prostých Aujeszkyho choroby a schválení eradikačních programů pro tyto oblasti (oznámeno pod číslem C(2019) 8378) (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/1966 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění a opravují přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úřední věstník Evropské unie L 307 ze dne 28. listopadu 2019)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/1966 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění a opravují přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úřední věstník Evropské unie L 307 ze dne 28. listopadu 2019)
Nařízení Komise (EU) 2019/1966 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění a opravují přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1965 ze dne 26. listopadu 2019 o povolení dihydrátu molybdenanu sodného jako doplňkové látky pro ovce (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1964 ze dne 26. listopadu 2019 o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, technicky čistého a L-lysin-sulfátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1956 ze dne 26. listopadu 2019 o harmonizovaných normách pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1953 ze dne 25. listopadu 2019 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2019 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1952 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8592) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1948 ze dne 25. listopadu 2019 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/186 na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1947 ze dne 22. listopadu 2019 o povolení kasiové gumy jako doplňkové látky pro kočky a psy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1943 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1940 ze dne 15. listopadu 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Paški sir (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2019/1939 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, pokud jde o pomocné strategie pro emise (AES), přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, měření emisí v době startu studeného motoru a používání přenosných systémů pro měření emisí (PEMS) za účelem měření počtu částic u těžkých nákladních vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935 ze dne 13. května 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění (Úřední věstník Evropské unie L 301 ze dne 22. listopadu 2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935 ze dne 13. května 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/1933 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků uvedený v nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1931 ze dne 19. listopadu 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8424) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1930 ze dne 18. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/570, pokud jde o kapacity rescEU (oznámeno pod číslem C(2019) 8130) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise (EU) 2019/1929 ze dne 19. listopadu 2019, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky používané v některých hračkách, pokud jde o formaldehyd (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1928 ze dne 19. listopadu 2019, kterým se přizpůsobuje míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2019 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/916
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1927 ze dne 19. listopadu 2019 o odchylkách od pravidel pro původní produkty stanovených v Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou, které se použijí v rámci mezí ročních kvót pro některé produkty ze Singapuru
Nařízení Rady (EU) 2019/1926 ze dne 14. listopadu 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1925 ze dne 14. listopadu 2019 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou
Oprava směrnice Komise (EU) 2019/1922 ze dne 18. listopadu 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník (Úřední věstník Evropské unie L 298 ze dne 19. listopadu 2019)
Směrnice Komise (EU) 2019/1922 ze dne 18. listopadu 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1921 ze dne 18. listopadu 2019, kterým se opravuje dánské znění prováděcího nařízení (EU) č. 873/2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1920 ze dne 18. listopadu 2019, kterým se názvu Ambt Delden (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Nařízení Rady (EU) 2019/1919 ze dne 8. listopadu 2019 o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1918 ze dne 8. listopadu 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1916 ze dne 15. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná ustanovení týkající se používání zadních aerodynamických zařízení podle směrnice Rady 96/53/ES
Nařízení Komise (EU) 2019/1910 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2020 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1909 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se mění a aktualizuje rozhodnutí (SZBP) 2018/340, kterým se stanoví seznam projektů, jež mají být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1902 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2019 do 30. prosince 2019 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/1901 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity citrininu v doplňcích stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1900 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8161) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1895 ze dne 7. listopad 2019, kterým se několik ostrovů Portugalska uznává za prosté varroázy a kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/503/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 7905) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1893 ze dne 11. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Nařízení Komise (EU) 2019/1892 ze dne 31. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1230/2012, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých motorových vozidel s prodlouženými kabinami a aerodynamických zařízení a vybavení pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1891 ze dne 11. listopadu 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Oprava nařízení Rady (EU) 2019/1890 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří (Úřední věstník Evropské unie L 291 ze dne 12. listopadu 2019)
Nařízení Rady (EU) 2019/1890 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří
Nařízení Rady (EU) 2019/1889 ze dne 11. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1887 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU, pokud jde o dostupnost a včasnost informací na seznamu schválených zařízení (oznámeno pod číslem C(2019) 7899) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1884 ze dne 8. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/2382, kterým se zřizuje Evropská škola pro obranu a bezpečnost (EBOŠ)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1883 ze dne 8. listopadu 2019, kterým se po třísté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1882 ze dne 8. listopadu 2019 o zahájení nabídkových řízení na výši podpory soukromého skladování olivového oleje
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1881 ze dne 8. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky diflubenzuron podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1880 ze dne 4. listopadu 2019, kterým se názvu Vera de Estenas (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1879 ze dne 4. listopadu 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Vallagarina (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1878 ze dne 4. listopadu 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Vigneti delle Dolomiti/ Weinberg Dolomiten (CHZO))
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1877 ze dne 4. listopadu 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Valle d’Itria (CHZO))
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1876 ze dne 4. listopadu 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Roma (CHOP))
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1875 ze dne 8. listopadu 2019 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1873 ze dne 7. listopadu 2019 o postupech koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1872 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Japonska na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/1871 ze dne 7. listopadu 2019 o referenčních hodnotách pro opatření pro nepovolené farmakologicky účinné látky přítomné v potravinách živočišného původu a o zrušení rozhodnutí 2005/34/ES (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách (Úřední věstník Evropské unie L 289 ze dne 8 listopadu 2019)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách (Úřední věstník Evropské unie L 289 ze dne 8. listopadu 2019)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách (Úřední věstník Evropské unie L 289 ze dne 8 listopadu 2019)
Nařízení Komise (EU) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/1869 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy některých nežádoucích látek v krmivech (Úřední věstník Evropské unie L 289 ze dne 8. listopadu 2019)
Nařízení Komise (EU) 2019/1869 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy některých nežádoucích látek v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1868 ze dne 28. srpna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 za účelem sladění dražeb povolenek s pravidly EU ETS na období let 2021 až 2030 a s klasifikací povolenek jako finančních nástrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1867 ze dne 28. srpna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o stanovení financování paušální sazbou
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1866 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 za účelem uvedení přechodného ustanovení pro tvůrce strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnosti podkladových investic do souladu s prodlouženou výjimkou podle uvedeného článku (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1865 ze dne 6. června 2019, kterým se opravuje rumunské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1863 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436, pokud jde o zrušení odkazů na harmonizované normy pro strojní zařízení v Úředním věstníku Evropské unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1861 ze dne 31. října 2019, kterým se mění (EU) 2016/587 s cílem objasnit, zda působnost uvedeného prováděcího rozhodnutí zahrnuje vnější osvětlení LED, kterým jsou vybavena určitá hybridní elektrická vozidla kategorie M1 s jiným než externím nabíjením (NOVC-HEV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1860 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1313/2014, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1859 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242, pokud jde o sběr některých údajů (Text s významem pro EHP)
Nařízení komise (EU) 2019/1858 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/1857 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1856 ze dne 31. října 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Izsáki Arany Sárfehér (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1855 ze dne 5. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/776/EU, kterým se zřizuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1853 ze dne 5. listopadu 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1852 ze dne 30. října 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu Gall del Penedes (CHZO)
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1851 ze dne 28. května 2019, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2017/2402 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické normy týkající se homogenity podkladových expozic v sekuritizaci (Text s významem pro EHP)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 29 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla [2019/1850]
Rozhodnutí Evropské Centrální Banky (EU) 2019/1848 ze dne 29. října 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2019/32)
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1847 ze dne 31. července 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/190/EU, pokud jde o roční rozpis, podle členských států, zdrojů ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, společně se seznamem způsobilých regionů (oznámeno pod číslem C(2019) 5438)
Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech (Úřední věstník Evropské unie L 283 ze dne 5. listopadu 2019)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1845 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1844 ze dne 22. října 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků BPF_Iodine_VET (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1842 ze dne 31. října 2019, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1841 ze dne 31. října 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen (CHOP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1840 ze dne 31. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153, pokud jde o vykazování hodnot CO2 podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) u určitých kategorií nových osobních automobilů a o úpravu vstupních údajů pro korelační nástroj (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1839 ze dne 31. října 2019 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152, pokud jde o stanovení a vykazování hodnot CO2 podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) u určitých kategorií nových lehkých užitkových vozidel a o úpravu vstupních údajů pro korelační nástroj (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2019/1838 ze dne 30. října 2019, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/1835 ze dne 30. října 2019, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úřední věstník Evropské unie L 279 ze dne 31. října 2019)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1835 ze dne 30. října 2019, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (notified under document C(2019) 7815) (Pouze anglické, bulharské, české, dánské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, španělské a švédské znění je závazné)
Směrnice Komise (EU) 2019/1834 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy II a IV směrnice Rady 92/29/EHS, pokud jde o čistě technické úpravy
Směrnice Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu
Směrnice Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu
Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1830 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1829 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1828 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1827 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančního limitu pro koncese (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1826 ze dne 25. října 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kaimiškas Jovaru alus (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1825 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení koncentrované jablečné šťávy jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1824 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení sýra jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1823 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení D-fruktózy jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1822 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení medu jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1821 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení vajec v prášku jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1820 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení Saccharomyces cerevisiae jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1819 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení octa jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2019/1815 ze dne 24. října 2019 o jmenování dvou členů a tří náhradníků Výboru regionů, navržených Republikou Slovinsko (Úřední věstník Evropské unie L 287 ze dne 30. října 2019)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1815 ze dne 24. října 2019 o jmenování dvou členů a tří náhradníků Výboru regionů, navržených Republikou Slovinsko
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813 ze dne 29. října 2019, kterou se mění prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a obsah dokladu dodavatele
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1812 ze dne 23. října 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1811 ze dne 23. října 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/1810 učiněné se souhlasem Spojeného království ze dne 29. října 2019 o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1805 ze dne 28. října 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 7807) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1804 ze dne 28. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o změny žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, kontroly v integrovaném administrativním a kontrolním systému a kontrolní systém ve vztahu k podmíněnosti
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1799 ze dne 22. října 2019, kterým se stanoví technické specifikace pro individuální online systémy sběru prohlášení o podpoře podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě
Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1798 ze dne 14. října 2019 o jmenování evropského nejvyššího žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce (Úřední věstník Evropské unie L 274 ze dne 28. října 2019)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1798 ze dne 23. října 2019 o jmenování evropského nejvyššího žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1797 ze dne 24. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1796 ze dne 24. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1795 ze dne 24. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1794 ze dne 22. října 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Boumatic Iodine product family“ (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Úř. věst. L 277, 29.10.2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/1792 ze dne 17. října 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron a triasulfuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/1791 ze dne 17. října 2019, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dekan-1-ol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, mastné alkoholy, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepikvat, pendimethalin, pikolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, kyselinu S-abscisovou a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1790 ze dne 24. říjen 2019, kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1788 ze dne 24. října 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1763 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1787 ze dne 24. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1786 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1785 ze dne 18. října 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Ragusano (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2019/1784 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign svařovacích zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/1783 ze dne 1. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 548/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/1782 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 278/2009 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/1781 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 640/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 (elektronické formuláře) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2019/1779 ze dne 24. října 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Nařízení Rady (EU) 2019/1778 ze dne 24. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice
Nařízení Rady (EU) 2019/1777 ze dne 24. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 22. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)
Prováděcí nařízeníKomise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS)č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celnímsazebníku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1775 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu skotu na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7647) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1774 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu prasat na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7644) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1766 ze dne 23. října 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436, pokud jde o harmonizovanou normu EN ISO 19085-3:2017 pro číslicově řízené vyvrtávačky a horní frézky
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1765 ze dne 22. října 2019, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2011/890/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 7460) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1762 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamů třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1761 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I část 1 nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a drůbežích produktů na území Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1760 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 119/2009, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu na území Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1759 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1758 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, ze kterých je povolen vstup zásilek živočichů pocházejících z akvakultury na území Evropské unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1757 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, ze kterých je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1756 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha V nařízení (ES) č. 136/2004, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek sena a slámy na území Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1755 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754 ze dne 7. října 2019 o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1751 ze dne 21. října 2019 o zápisu názvu Havarti (CHZO) do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1750 ze dne 21. října 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/274 o podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1747 ze dne 15. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na určité průkazy způsobilosti a osvědčení členů letové posádky, pravidla pro organizace pro výcvik a příslušné úřady (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úřední věstník Evropské unie L 268 ze dne 22. října 2019)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úřední věstník Evropské unie L 268 ze dne 22. října 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1744 ze dne 17. září 2019 o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu a o zrušení nařízení (EU) č. 164/2010
Rozhodnutí Evropské Centrální Banky (EU) 2019/1743 ze dne 15. října 2019 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (přepracované znění) (ECB/2019/31)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1738 ze dne 16. října 2019, kterým se Dánskému království povoluje uzavírat dohody s Grónskem a Faerskými ostrovy o převodu peněžních prostředků (oznámeno pod číslem C(2019) 7302) (Pouze dánské znění je závazné)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1737 ze dne 17. října 2019, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Nařízení Rady (EU) 2019/1735 ze dne 17. října 2019 kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1731 ze dne 16. října 2019, kterým se po třísté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1730 ze dne 15. října 2019, kterým se pro účetní období EZZF 2020 stanoví úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1726 ze dne 15. října 2019 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úřední věstník Evropské unie L 263 ze dne16. října 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1726 ze dne 15. října 2019 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1725 ze dne 9. října 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Telemea de Sibiu (CHZO)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 80 – Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení 2019/1724
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy 2019/1723
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1722 ze dne 14. října 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/1544 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1720 ze dne 14. října 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1718 ze dne 14. října 2019 o ochraně tradičních výrazů Opolo, Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), Kvalitetno biser vino, Mlado vino, Vrhunsko pjenušavo vino a Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP) označujících vína vyrobená v Chorvatsku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1717 ze dne 14. října 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Oprava nařízení Rady (EU) 2019/1716 ze dne 14. října 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui (Úřední věstník Evropské unie L 262 ze dne 15. října 2019)
Nařízení Rady (EU) 2019/1716 ze dne 14. října 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek (nařízení o IMSOC) (Úřední věstník Evropské unie L 261 ze dne 14. října 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek (nařízení o IMSOC) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1714 ze dne 30. září 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 136/2004 a (ES) č. 282/2004, pokud jde o vzor společného veterinárního vstupního dokladu pro produkty a zvířata, a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o vzor společného vstupního dokladu pro některá krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1706 ze dne 10. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/325 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úřední věstník Evropské unie L 260 ze dne 11. října 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1706 ze dne 10. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/325 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1705 ze dne 10. října 2019, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) 2019/1197, pokud jde o lhůty, v nichž Spojené království musí splňovat podmínky způsobilosti k financování z prostředků Unie po vystoupení Spojeného království z Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1704 ze dne 9. října 2019, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2019 přičítají určitá množství zadržená v roce 2018
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1703 ze dne 4. října 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Cidre de Normandie/Cidre normand (CHZO))
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1702 ze dne 1. srpna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 stanovením seznamu prioritních škodlivých organismů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1701 ze dne 23. července 2019, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1693 ze dne 9. října 2019 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz ocelových kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1692 ze dne 9. října 2019 o uplatňování některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkajících se registrace a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro registraci zavedených látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/1691 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1690 ze dne 9. října 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky alfa-cypermethrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1689 ze dne 29. května 2019, kterým se opravuje rumunské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1688 ze dne 8. října 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických (Úřední věstník Evropské unie L 258 ze dne 9. října 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1688 ze dne 8. října 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1687 ze dne 8. října 2019, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2017/2179, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1686 ze dne 8. října 2019, kterým se povoluje rozšíření použití zásaditého bílkovinného izolátu ze syrovátky z kravského mléka jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1685 ze dne 4. října 2019, kterým se určuje referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat pro drůbež a jiná malá hospodářská zvířata (Úřední věstník Evropské unie L 258 ze dne 9. října 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1685 ze dne 4. října 2019, kterým se určuje referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat pro drůbež a jiná malá hospodářská zvířata (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1684 ze dne 2. října 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Banon (CHOP))
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1683 ze dne 2. října 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu Creme d’Isigny (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1682 ze dne 2. října 2019 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1681 ze dne 1. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o lhůty pro předávání údajů a úpravu příloh I a II (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1680 ze dne 7. října 2019, kterým se opravuje české znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1679 ze dne 4. října 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 7246) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1678 ze dne 4. října 2019, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2019) 7067) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropské Centrální Banky (EU) 2019/1677 ze dne 27. září 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů(ECB/2019/29)
Nařízení Komise (EU) 2019/1676 ze dne 7. října 2019, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1675 ze dne 4. října 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Verticillium albo-atrum kmen WCS850 jako látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1674 ze dne 27. září 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu Beurre d’Isigny (CHOP)
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1673 ze dne 23. července 2019, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1672 ze dne 4. října 2019 o stabilizační akci Evropské unie na podporu mechanismu OSN pro ověřování a inspekce v Jemenu (Úřední věstník Evropské unie L 256 ze dne 7. října 2019)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1672 ze dne 4. října 2019 o stabilizační akci Evropské unie na podporu mechanismu OSN pro ověřování a inspekce v Jemenu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1670 ze dne 1. října 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu Grana Padano (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1669 ze dne 30. září 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (CHOP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1668 ze dne 26. června 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1667 ze dne 27. září 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cârnaţi de Pleşcoi (CHZO))
Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1666 ze dne 24. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určité zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení v Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1662 ze dne 1. října 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1661 ze dne 24. září 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1617 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 7044) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1616 ze dne 27. září 2019 o harmonizovaných normách pro tlaková zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1615 ze dne 26. září 2019, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 6826)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1614 ze dne 26. září 2019, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem C(2019) 6819)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1607 ze dne 27. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o data ukončení lhůty pro podávání žádostí o licenci
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1606 ze dne 27. září 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky methiokarb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1605 ze dne 27. září 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus subtilis kmen IAB/BS03 představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1604 ze dne 27. září 2019, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1603 ze dne 18. července 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o opatření přijatá Mezinárodní organizací pro civilní letectví pro monitorování, vykazování a ověřování emisí z letectví pro účely provádění celosvětového tržního opatření (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 ze dne 23. dubna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo určení (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2019/1601 ze dne 26. září 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2018/2025 a (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1598 ze dne 26. září 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/638, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 6818)
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1597 ze dne 3. května 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o společnou metodiku a minimální požadavky na kvalitu pro jednotné měření úrovní potravinového odpadu (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1596 ze dne 26. září 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1595 ze dne 26. září 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/1594 ze dne 24. září 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/805/EU, kterým se Polské republice povoluje zavést opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/1593 ze dne 24. září 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/676/EU, kterým se Rumunsku povoluje dále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1590 ze dne 26. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1589 ze dne 26. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfen, thiofanát-methyl, triflusulfuron a tritosulfuron (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1588 ze dne 25. září 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1587 ze dne 24. září 2019 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie podle nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1586 ze dne 26. září 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1584 ze dne 25. září 2019 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1343/2013 na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1583 ze dne 25. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o opatření o kybernetické bezpečnosti (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/1582 ze dne 25. září 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro imazalil v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1579 ze dne 18. září 2019, kterým se mění rozhodnutí 2008/933/ES, 2009/813/ES, 2009/814/ES a 2010/429/EU a prováděcí rozhodnutí 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045 a (EU) 2018/2046, pokud jde o zástupce držitele povolení pro uvádění na trh určitých geneticky modifikovaných potravin a krmiv v Unii (oznámeno pod číslem C(2019) 6520) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1574 ze dne 20 září 2019, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1562 ze dne 16. září 2019, kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o období tolerance stopového množství hybridní řepky olejky Ms1×Rf1 (ACS-BNOO4-7×ACS-BNOO1-4), hybridní řepky olejky Ms1×Rf2 (ACS-BNOO4-7×CS-BNOO2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNOO7-1) a produktů z nich získaných (oznámeno pod číslem C(2019) 6524)
Nařízení Komise (EU) 2019/1561 ze dne 17. září 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlormekvat v pěstovaných houbách (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1560 ze dne 16. září 2019, kterým se mění společný postoj 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu
Nařízení Komise (EU) 2019/1559 ze dne 16. září 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyflufenamid, fenbukonazol, fluchinkonazol a tembotrion v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1558 ze dne 12. září 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/28)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1404 ze dne 6. září 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1403 ze dne 12. září 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1399 ze dne 10. září 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU, pokud jde o seznam oblastí podléhajících ochranným opatřením v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2019) 6418) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1397 ze dne 6. srpna 2019 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2018/773 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1395 ze dne 10. září 2019, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Bosny a Hercegoviny a Izraele a název Republiky Severní Makedonie na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, a kterým se mění vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1394 ze dne 10. září 2019, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o některá pravidla týkající se dohledu za účelem propuštění do volného oběhu a výstupu z celního území Unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1392 ze dne 9. září 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 6507) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1391 ze dne 6. září 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1218/1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 670/2013
Nařízení Komise (EU) 2019/1390 ze dne 31. července 2019, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1387 ze dne 1. srpna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na výpočty výkonnosti letounu při přistání a standardy pro posuzování stavu povrchu dráhy, o aktualizaci určitého bezpečnostního vybavení letounů a bezpečnostních požadavků na letouny a o lety bez oprávnění k provozu se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1385 ze dne 3. září 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 6432) (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1384 ze dne 24. července 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012 a (EU) č. 1321/2014, pokud jde o používání letadel uvedených v osvědčení leteckého provozovatele pro neobchodní provoz a zvláštní provoz, stanovení provozních požadavků pro provádění kontrolních letů po údržbě, stanovení pravidel pro neobchodní provoz se sníženým počtem palubních průvodčích na palubě, a kterým se provádí redakční aktualizace týkající se požadavků na letový provoz (Úř. věst. L 228, 4.9.2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1384 ze dne 24. července 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012 a (EU) č. 1321/2014, pokud jde o používání letadel uvedených v osvědčení leteckého provozovatele pro neobchodní provoz a zvláštní provoz, stanovení provozních požadavků pro provádění kontrolních letů po údržbě, stanovení pravidel pro neobchodní provoz se sníženým počtem palubních průvodčích na palubě, a kterým se provádí redakční aktualizace týkající se požadavků na letový provoz (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Úř. věst. L 228, 4.9.2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1382 ze dne 2. září 2019, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES)č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1379 ze dne 28. srpna 2019, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz jízdních kol odesílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky, z Tuniska, Kambodže, Pákistánu a Filipín, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z těchto zemí
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1378 ze dne 9. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/16 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování (ECB/2019/27)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1375 ze dne 26. srpna 2019 kterým se po třísté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1374 ze dne 26. srpna 2019 o opětovném zahájení šetření v návaznosti na rozsudek ze dne 3. července 2019 ve věci C-644/17 Eurobolt, pokud jde o prováděcí nařízení Rady (EU) č. 723/2011 ze dne 18. července 2011, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1373 ze dne 22. srpna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 6246) (Text s významem pro EHP.)
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2019/1355 ze dne 15. července 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (Úřední věstník Evropské unie L 222 ze dne 26. srpna 2019)
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2019/1355 ze dne 15. července 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce (Úřední věstník Evropské unie L 222 ze dne 26. srpna 2019)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1355 ze dne 15. července 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 11 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří [2019/1354]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1353 ze dne 20. srpna 2019 kterým se po tři sta čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1351 ze dne 19. srpna 2019, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev získaných z prasat pocházejících z Republiky Srbsko do Unie a jejich tranzit přes Unii po výskytu afrického moru prasat v uvedené zemi a mění prováděcí rozhodnutí 2013/426/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 6174) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1350 ze dne 12. srpna 2019 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Absinthe de Pontarlier“)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1349 ze dne 26. července 2019 o postupu a podmínkách pro výkon některých pravomocí příslušného orgánu v souvislosti s dozorem nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2019/25)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1347 ze dne 8. srpna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Roquefort“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1346 ze dne 8. srpna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1345 ze dne 2. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES s cílem aktualizovat harmonizované technické podmínky v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem C(2019) 5660) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1344 ze dne 12. srpna 2019 o uložení prozatímního vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Indonésie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1342 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 stanovením tříd vlastností ve vztahu k propustnosti vzduchu pro plastové a skleněné střešní světlíky a střešní poklopy (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1341 ze dne 8. srpna 2019, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2019/25
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1339 ze dne 8. srpna 2019, kterým se stanoví přechodné období pro používání chráněného označení původu „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (CHOP)
Nařízení Komise (EU) 2019/1338 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1337 ze dne 8. srpna 2019, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/24
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1336 ze dne 9. srpna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 6065) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1334 ze dne 7. srpna 2019 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem C(2019) 5989) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2019/1333 ze dne 25. června 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1332 ze dne 25. června 2019 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění dohody o partnerství
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1329 ze dne 6. srpna 2019, kterým se ruší platnost faktur vystavených společností Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd porušující závazek zrušený prováděcím nařízením (EU) 2017/1570
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1327 ze dne 5. srpna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5958) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1326 ze dne 5. srpna 2019 o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1324 ze dne 5. srpna 2019 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG S-27588 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt nebo odchov krůt, výkrm nebo snášku nebo odchov menšinových druhů drůbeže, odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat (držitel povolení Puratos) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1323 ze dne 2. srpna 2019 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1322 ze dne 26. července 2019, kterým se názvu „El Vicario“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1321 ze dne 23. července 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Contea di Sclafani“ (CHOP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1320 ze dne 18. července 2019 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1316 ze dne 15. července 2019 o podpisu, jménem Evropské unie, dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1315 ze dne 2. srpna 2019 o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky (ve vodě k napájení) pro prasnice (držitel povolení Lactosan GmbH & Co) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1314 ze dne 2. srpna 2019, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny lakto-N-neotetraosy vyráběné z kmene Escherichia coli K-12 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1313 ze dne 2. srpna 2019 o povolení přípravku z Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 a Bacillus subtilis NRRL B-50510 jako doplňkové látky pro výkrm prasat a pro výkrm menšinových druhů prasat (držitel povolení Cargill Incorporated, zastoupený společností Provami Holding BV) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1312 ze dne 22. července 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/22)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1311 ze dne 22. července 2019 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/21)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1309 ze dne 26. července 2019 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87751 (MON-87751-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2019) 5489) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1308 ze dne 26. července 2019 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87411 (MON-87411-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2019) 5487) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1307 ze dne 26. července 2019 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87403 (MON-874O3-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2019) 5481) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1301 ze dne 26. července 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/327/EU, pokud jde o obnovení povolení pro uvádění krmiv, která obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 nebo z ní sestávají, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2019) 5499) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1297 ze dne 31. července 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/2382, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1296 ze dne 31. července 2019 na podporu posílení biologické bezpečnosti a ochrany na Ukrajině v souladu s prováděním rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (Úř. věst. L 204, 2.8.2019)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1296 ze dne 31. července 2019 na podporu posílení biologické bezpečnosti a ochrany na Ukrajině v souladu s prováděním rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1295 ze dne 1. srpna 2019 o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/1469, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Ukrajiny na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 (Úřední věstník Evropské unie L 204 ze dne 2. srpna 2019)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1295 ze dne 1. srpna 2019 o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/1469, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Ukrajiny na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 (Úřední věstník Evropské unie L 204 ze dne 2. srpna 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1295 ze dne 1. srpna 2019 o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/1469, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Ukrajiny na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1294 ze dne 1. srpna 2019, kterým se povoluje uvedení betainu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1293 ze dne 29. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o seznam území a třetích zemí v příloze II a o vzorové veterinární osvědčení pro psy, kočky nebo fretky stanovené v příloze IV (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1292 ze dne 31. července 2019, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1290 ze dne 31. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/338, pokud jde o minimální obsah přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1289 ze dne 31. července 2019 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1288 ze dne 25. července 2019 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit „Rögös túró“ (ZTS)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1286 ze dne 30. července 2019 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1285 ze dne 30. července 2019, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2019 do 29. září 2019 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1284 ze dne 29. července 2019, o uznání právního a dohledového rámce Hongkongu jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1283 ze dne 29. července 2019, o uznání právního a dohledového rámce Japonska jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1282 ze dne 29. července 2019, o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/246/EU o uznání právního a dohledového rámce Argentiny jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1281 ze dne 29. července 2019, o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/245/EU o uznání právního a dohledového rámce Brazílie jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1280 ze dne 29. července 2019, o uznání právního a dohledového rámce Mexika jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1279 ze dne 29. července 2019, o uznání právního a dohledového rámce Spojených států amerických jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1278 ze dne 29. července 2019, o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/248/EU o uznání právního a dohledového rámce Singapuru jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1277 ze dne 29. července 2019, o zrušení prováděcího rozhodnutí 2012/630/EU o uznání právního a dohledového rámce Kanady jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1276 ze dne 29. července 2019, o zrušení prováděcího rozhodnutí 2012/627/EU o uznání právního a dohledového rámce Austrálie jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1275 ze dne 29. července 2019 o rovnocennosti právního a dohledového rámce vztahujícího se na referenční hodnoty v Singapuru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1274 ze dne 29. července 2019 o rovnocennosti právního a dohledového rámce vztahujícího se na referenční hodnoty v Austrálii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1273 ze dne 26. července 2019 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem C(2019) 5777) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1272 ze dne 29. července 2019, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2078, kterým se povoluje rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1271 ze dne 25. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1848, pokud jde o částku poskytnutou Rumunsku k úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1270 ze dne 26. července 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5737) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1269 ze dne 26. července 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/287/EU, kterým se stanoví kritéria pro zřizování a hodnocení evropských referenčních sítí, pro schvalování a hodnocení jejich členů a pro usnadnění výměny informací a odborných poznatků o zřizování a hodnocení těchto sítí (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1267 ze dne 26. července 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1266 ze dne 24. července 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1262 ze dne 25. července 2019 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 za účelem aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1259 ze dne 24. července 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/1257 ze dne 23. července 2019, kterým se opravuje bulharské znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1256 ze dne 23. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/943 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, pokud jde o prodloužení doby jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1250 ze dne 22. července 2019, kterým se zavádí celní evidence určitého dovozu trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem vykonání rozsudků ze dne 10. dubna 2019 ve věcech T-300/16 a T-301/16, v souvislosti s prováděcími nařízeními (EU) 2016/387 a (EU) 2016/388 o uložení konečného vyrovnávacího cla a konečného antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1249 ze dne 22. července 2019, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1248 ze dne 22. července 2019, kterým se zavádějí opatření ke zmírnění vážného ohrožení zachování populace tresky obecné (Gadus morhua) ve východní části Baltského moře
Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2019/1247 ze dne 19. července 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5533) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1243 ze dne 20. června 2019, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1240 ze dne 20. června 2019 o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje evropské prostředí jednotného námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1216 ze dne 17. července 2019, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1213 ze dne 12. července 2019, kterým se stanoví podrobná ustanovení zajišťující jednotné podmínky při zavádění interoperability a kompatibility palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti podle směrnice Rady 96/53/ES (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1212 ze dne 16. července 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5436) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1209 ze dne 9. července 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Antequera“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1208 ze dne 15. července 2019, kterým se provádí čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1207 ze dne 15. července 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1198 ze dne 12. července 2019 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 (Úřední věstník Evropské unie L 189 ze dne 15. července 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1198 ze dne 12. července 2019 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2019/1197 ze dne 9. července 2019 o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1195 ze dne 10. července 2019, kterým se mění rozhodnutí 2008/730/ES, 2008/837/ES, 2009/184/ES, 2011/354/EU, prováděcí rozhodnutí 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 a (EU) 2017/2451, pokud jde o držitele povolení a zástupce pro uvádění geneticky modifikované sóji, bavlny, řepky olejné a kukuřice na trh (oznámeno pod číslem C(2019) 5093) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1190 ze dne 11. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2019
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1189 ze dne 8. července 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1188 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1185 ze dne 10. července 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5340) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1181 ze dne 8. července 2019 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1177 ze dne 10. července 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz želatiny, dochucovacích masových výtažků a tavených/škvařených tuků (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/1176 ze dne 10. července 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro methylester kyseliny 2,5-dichlorbenzoové, mandipropamid a profoxydim v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1174 ze dne 9. července 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1173 ze dne 2. července 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ayrshire New Potatoes“/„Ayrshire Earlies“ (CHZO))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1171 ze dne 8. července 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1170 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1169 ze dne 8. července 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1167 ze dne 28. června 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2453, pokud jde o držitele povolení a zástupce (oznámeno pod číslem C(2019) 4610) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019, kterým se mění a stanoví jednotný seznam pro přílohy, které obsahují kontaktní údaje příslušných orgánů členských států a adresu Evropské komise pro oznamování, některých nařízení týkajících se omezujících opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1162 ze dne 1. července 2019, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1155 ze dne 20. června 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úřední věstník Evropské unie L 188 ze dne 12. července 2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1155 ze dne 20. června 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1154 ze dne 20. června 2019 o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (Úřední věstník Evropské unie L 186 ze dne 11. července 2019)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/344 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Úř. věst. L 186, 11.7.2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1147 ze dne 4. července 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5178) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1146 ze dne 4. července 2019, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu ocelových štětovnic z plechů válcovaných za tepla pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1143 ze dne 14. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o prohlášení pro některé zásilky nízké hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1141 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1140 ze dne 3. července 2019, kterým se stanoví vzory pro kontrolní zprávy a výroční zprávy o auditu týkající se finančních nástrojů, které provádějí EIB a jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž akcionářem je členský stát, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1139 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly potravin živočišného původu v souvislosti s požadavky na informace o potravinovém řetězci a na produkty rybolovu a s odkazy na uznané testovací metody pro mořské biotoxiny a testovací metody pro syrové mléko a tepelně ošetřené kravské mléko (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1138 ze dne 3. července 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka florpyrauxifen-benzyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1137 ze dne 3. července 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky dimethenamid-P a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1134 ze dne 1. července 2019, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES a rozhodnutí (EU) 2015/2099/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (oznámeno pod číslem C(2019) 4626) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1132 ze dne 2. července 2019, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora na přizpůsobení pro zemědělce v odvětví hovězího a telecího masa v Irsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1131 ze dne 2. července 2019, kterým se zřizuje celní nástroj za účelem provedení článku 14a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a článku 24a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1130 ze dne 2. července 2019 o jednotných podmínkách harmonizovaného uplatňování územních typologií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1129 ze dne 2. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1126 ze dne 25. června 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Jambon du Kintoa“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1125 ze dne 5. června 2019 o povolení zinečnatého chelátu síranu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1124 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, pokud jde o fungování registru Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1123 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění druhého kontrolního období Kjótského protokolu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1121 ze dne 25. června 2019 o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou jménem Evropské unie
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 136 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L z hlediska zvláštních požadavků na elektrické hnací ústrojí [2019/1120]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1119 ze dne 28. června 2019 o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP.)
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1117 ze dne 24. června 2019, kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o změnu adresáta rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2019) 4523)
Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou
Oprava rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2019/1113 ze dne 19. června 2019 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019) (Úř. věst. L 176, 1.7.2019)
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2019/1113 ze dne 19. června 2019 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019)
Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1110 ze dne 27. června 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4976) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1104 ze dne 25. června 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/116 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1103 ze dne 27. června 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (EU) 2019/1102 ze dne 27. června 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1101 ze dne 27. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky tolklofos-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1100 ze dne 27. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky desmedifam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1099 ze dne 27. června 2019, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1098 ze dne 26. června 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Rady (EU) 2019/1097 ze dne 26. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1095 ze dne 25. června 2019, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zařazení položek pro Bosnu a Hercegovinu a Rusko na seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 4285) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/1091 ze dne 26. června 2019, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o požadavky na vývoz produktů obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců a nepřežvýkavců (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1090 ze dne 26. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dimethoát a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 173, 27.6.2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1090 ze dne 26. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dimethoát a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2019/1089 ze dne 6. června 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1088 ze dne 6. června 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1086 ze dne 18. června 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na plenárním zasedání Skupiny států proti korupci (GRECO) nebo ve Výboru ministrů Rady Evropy, pokud jde o rozhodnutí, kterým se Unii uděluje postavení pozorovatele ve skupině GRECO
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1085 ze dne 25. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky 1-methylcyklopropen a kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 a příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/408 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1084 ze dne 25. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o harmonizaci seznamu schválených nebo registrovaných zařízení, podniků a provozovatelů a o sledovatelnost některých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1083 ze dne 21. června 2019, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1082 ze dne 20. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1081 ze dne 8. března 2019, kterým se stanoví pravidla pro zvláštní požadavky na školení pracovníků k provádění určitých fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1036 ze dne 18. června 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Zagorski mlinci“ (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1031 ze dne 21. června 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4883) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1027 ze dne 21. června 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Tiroler Speck“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1026 ze dne 21. června 2019 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1025 ze dne 18. června 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Pruneaux d'Agen“/„Pruneaux d'Agen mi-cuits“ (CHZO)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 ze dne 20. června 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úřední věstník Evropské unie L 169 ze dne 25. června 2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1016 ze dne 20. června 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté sedmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Nařízení Komise (EU) 2019/1015 ze dne 20. června 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1014 ze dne 12. června 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1013 ze dne 16. dubna 2019 o oznamování zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1011 ze dne 13. prosince 2018, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o některé registrační podmínky s cílem podpořit využívání trhů pro růst malých a středních podniků pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Úřední věstník Evropské unie L 170 ze dne 25. června 2019)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Úř. věst. L 170, 25.6.2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1006 ze dne 7. června 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/20, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities (ECB/2019/15)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1000 ze dne 14. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 pro Čínskou lidovou banku (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2019/999 ze dne 13. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2019/998 ze dne 13. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Směrnice Rady (EU) 2019/997 ze dne 18. června 2019, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/995 ze dne 17. června 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/993 ze dne 17. června 2019, kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2018/1006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v příloze směrnice Komise 93/61/EHS (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/989 ze dne 17. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorprofam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/988 ze dne 17. června 2019, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/987 ze dne 29. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/986 ze dne 7. března 2019, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2019/985 ze dne 17. června 2019, kterým se zrušuje nařízení (EU) 2018/1001 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/982 ze dne 5. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/981 ze dne 8. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 161, 18.6.2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/981 ze dne 8. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2019/978 ze dne 14. června 2019 o změně přílohy nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/977 ze dne 13. června 2019, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, Beauveria bassiana kmen PPRI 5339, Clonostachys rosea kmen J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/975 ze dne 13. června 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4495) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/973 ze dne 13. června 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bispyribak, denatonium benzoát, fenoxykarb, flurochloridon, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, propachizafop a tebufenozid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/972 ze dne 7. června 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Džiugas“ (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/968 ze dne 6. června 2019 o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království
Nařízení Komise (EU) 2019/962 ze dne 12. června 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření dvou nových funkčních skupin doplňkových látek (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/961 ze dne 7. června 2019, kterým se schvaluje prozatímní opatření přijaté Francouzskou republikou v souladu s článkem 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek za účelem omezení používání a uvádění na trh některého dřeva ošetřeného kreosotem a jinými látkami souvisejícími s kreosotem (oznámeno pod číslem C(2019) 4122) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/957 ze dne 11. června 2019, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol a TDFA (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/956 ze dne 22. května 2019, kterým se názvu „Los Cerrillos“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/955 ze dne 22. května 2019, kterým se názvu „Vallegarcía“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/954 ze dne 22. května 2019, kterým se názvu „La Jaraba“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/953 ze dne 22. května 2019, kterým se názvu „Nizza“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Nařízení Rady (EU) 2019/952 ze dne 17. května 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/951 ze dne 17. května 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/950 ze dne 7. června 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4357) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/946 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, pokud jde o přidělení prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie k pokrytí nákladů na vývoj Evropského systému pro cestovní informace a povolení
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí (Úř. věst. L 152, 11.6.2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942 ze dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/941 ze dne 5. června 2019 o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky a o zrušení směrnice 2005/89/ES (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/936 ze dne 6. června 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, (EU) č. 809/2014 a (EU) č. 908/2014, pokud jde o finanční nástroje zřízené v rámci programů pro rozvoj venkova
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/935 ze dne 16. dubna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde oanalytické metody k určení fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností výrobků z révy vinné a oznamování rozhodnutí členských států týkajících se zvýšení přirozeného obsahu alkoholu
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV (Úřední věstník Evropské unie L 149 ze dne 7. června 2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/933 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/929 ze dne 5. června 2019 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odstavená selata (držitel povolení Berg + Schmidt GmbH Co. KG) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/928 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/927 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/926 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/925 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/924 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/923 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/922 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/921 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/919 ze dne 4. června 2019 o harmonizovaných normách pro rekreační plavidla a vodní skútry vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/917 ze dne 4. června 2019, kterým se zavádí technické specifikace, opatření a ostatní požadavky nezbytné pro systém propojení insolvenčních rejstříků v souladu s článkem 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/916 ze dne 4. června 2019, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2019
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/915 ze dne 4. června 2019 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/914 ze dne 29. května 2019 o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt a výkrm a snášku menšinových druhů drůbeže (držitel povolení HuvePharma NV) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/913 ze dne 29. května 2019 o obnovení povolení uhličitanu lanthanitého oktahydrátu jako doplňkové látky pro kočky a o zrušení nařízení (ES) č. 163/2008 (držitel povolení Bayer HealthCare AG) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/912 ze dne 28. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 650/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/911 ze dne 24. května 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Costers del Segre (CHOP))
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/910 ze dne 13. března 2019, kterým se zavádí víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a sociálně ekonomických údajů v odvětví rybolovu a akvakultury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/909 ze dne 18. února 2019, kterým se stanoví seznam povinných výzkumných šetření a prahové hodnoty pro účely víceletého programu Unie pro shromažďování a správu údajů v odvětví rybolovu a akvakultury
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2019/908 ze dne 29. května 2019 o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 ze dne 14. března 2019, kterým se stanoví společná závěrečná zkouška odborné přípravy pro instruktory lyžování podle článku 49b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Úřední věstník Evropské unie L 145 ze dne 4. června 2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 ze dne 14. března 2019, kterým se stanoví společná závěrečná zkouška odborné přípravy pro instruktory lyžování podle článku 49b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/906 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035, kterým se na období 2019–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/905 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/903 ze dne 29. května 2019, kterým se stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie pro síť uspořádání letového provozu v třetím referenčním období, které začíná 1. ledna 2020 a končí 31. prosince 2024 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/901 ze dne 29. května 2019 o povolení riboflavinu z Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavinu z Bacillus subtilis (DSM 17339 a/nebo DSM 23984) a sodné soli riboflavin-5'-fosfátu z Bacillus subtilis (DSM 17339 a/nebo DSM 23984) (zdroje vitaminu B2) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/900 ze dne 29. května 2019 o povolení 8-merkapto-p-menthan-3-onu a p-menth-1-en-8-thiolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/899 ze dne 29. května 2019 o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro výkrm jehňat, kozy určené k produkci mléka, ovce určené k produkci mléka, buvolí krávy určené k produkci mléka, koně a výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 1447/2006, (ES) č. 188/2007, (ES) č. 232/2009, (ES) č. 186/2007 a (ES) č. 209/2008 (držitel povolení S.I. Lesaffre) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/898 ze dne 29. května 2019 o povolení přípravku eugenolu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Lidervet SL) (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/897 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí (Úř. věst. L 144, 3.6.2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/897 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/894 ze dne 28. května 2019 o povolení L-threoninu z Escherichia coli CGMCC 7.232 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/893 ze dne 28. května 2019 o obnovení povolení Bacillus subtilis DSM 15544 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení (ES) č. 1444/2006 (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., zastoupená v Unii společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/892 ze dne 28. května 2019 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro všechna prasata kromě odstavených selat a prasnic a pro všechny menšinové druhy prasat (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/891 ze dne 28. května 2019, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o funkční třídu „stabilizátory“ a použití mléčnanu železnatého (E 585) u houby Albatrellus ovinus jako složky potravin ve švédských játrových paštikách (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/890 ze dne 27. května 2019, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Gambie a Súdánu a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a prováděcí (EU) č. 884/2014 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/889 ze dne 22. května 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Barbera d'Asti“ (CHOP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/888 ze dne 13. března 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/887 ze dne 13. března 2019 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/886 ze dne 12. února 2019, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, pokud jde o ustanovení o finančních nástrojích, zjednodušené vykazování nákladů, auditní stopu, rozsah a obsah auditů operací a metodiku výběru vzorku operací a přílohu III
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/885 ze dne 5. února 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které musí být poskytnuty příslušnému orgánu v žádosti o povolení třetí strany posuzující soulad s kritérii pro STS sekuritizace (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/884 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES (Úřední věstník Evropské unie L 150 ze dne 7. června 2019)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (Úřední věstník Evropské unie L 150 ze dne 7. června 2019)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/877 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 (Úřední věstník Evropské unie L 150 ze dne 7. června 2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/875 ze dne 27. května 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4045) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/857 ze dne 27. května 2019 o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro ovce určené k produkci mléka a kozy určené k produkci mléka a o zrušení nařízení (ES) č. 226/2007 (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/856 ze dne 26. února 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/855 ze dne 27. května 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/852 ze dne 21. května 2019, kterým se stanoví složení Výboru regionů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/850 ze dne 24. května 2019, kterým se po třísté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/849 ze dne 24. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1492, pokud jde o maximální obsah cholekalciferolu (vitaminu D3) v krmivech pro lososovité (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/843 ze dne 23. května 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté šesté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/842 ze dne 22. května 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/841 ze dne 14. března 2019, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/840 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o dovoz vína pocházejícího z Kanady a osvobození maloobchodníků od povinnosti vést evidenční knihu vstupů a výstupů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/839 ze dne 7. března 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/838 ze dne 20. února 2019 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel a o zrušení nařízení (ES) č. 415/2007
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/832 ze dne 22. května 2019, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Nařízení Komise (EU) 2019/831 ze dne 22. května 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/830 ze dne 15. května 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/829 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům a povoluje členským státům stanovit dočasné odchylky v souvislosti s úředním testováním, vědeckými nebo vzdělávacími účely, pokusy, selekcí odrůd nebo šlechtěním
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/828 ze dne 14. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na vitamin D pro počáteční kojeneckou výživu a požadavky na kyselinu erukovou pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/827 ze dne 13. března 2019 o kritériích, jež musí splňovat profesionální provozovatelé, aby dodrželi podmínky stanovené v čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, a o postupech zajišťujících splnění uvedených kritérií
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/826 ze dne 4. března 2019, kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU, pokud jde o obsah komplexních posouzení potenciálu pro účinné vytápění a chlazení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/823 ze dne 17. května 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/822 ze dne 17. května 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/821 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 za účelem zařazení Nezávislého státu Samoa do přílohy I
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/820 ze dne 4. února 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, pokud jde o střety zájmů v oblasti evropských fondů rizikového kapitálu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/819 ze dne 1. února 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013, pokud jde o střety zájmů, měření sociálního dopadu a informace poskytované investorům v oblasti evropských fondů sociálního podnikání (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úřední věstník Evropské unie L 135 ze dne 22. května 2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úřední věstník Evropské unie L 135 ze dne 22. května 2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (Úř. věst. L 143, 29.5.2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/808 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/807 ze dne 13. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o stanovení surovin s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku, a o certifikaci biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/806 ze dne 17. května 2019, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 132, 20.5.2019)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/806 ze dne 17. května 2019, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/805 ze dne 17. května 2019 o povolení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a menšinových druhů drůbeže (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd., v EU zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/804 ze dne 17. května 2019 o obnovení povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (ES) č. 1750/2006 a (ES) č. 634/2007 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/803 ze dne 17. května 2019 o technických požadavcích na obsah zpráv o kvalitě evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/802 ze dne 17. května 2019, kterým se opravuje řecké znění prováděcího nařízení (EU) 2018/775, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/801 ze dne 17. května 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití mono- a diglyceridů mastných kyselin (E 471) u některého čerstvého ovoce (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/800 ze dne 17. května 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o rozšíření použití kyseliny karmínové, karmínů (E 120) v některých masných výrobcích tradičních ve francouzských zámořských územích (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/799 ze dne 17. května 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky furan-2(5H)-on ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2019/798 ze dne 17. května 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. L 132, 20.5.2019)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/798 ze dne 17. května 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy (Úřední věstník Evropské unie L 129I ze dne 17. května 2019)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019, o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
Oprava nařízení Rady (EU) 2019/796 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy (Úřední věstník Evropské unie L 129I ze dne 17. května 2019)
Nařízení Rady (EU) 2019/796 ze dne 17. května 2019, o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 134 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel a jejich konstrukčních částí z hlediska bezpečnosti vozidel na vodíkový pohon (HFCV) [2019/795]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/793 ze dne 16. května 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3797) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/791 ze dne 16. května 2019, kterým se po třísté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. dubna 2019, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě (Úřední věstník Evropské unie L 130 ze dne 17. května 2019)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě (Úř. věst. L 130 ze dne 17.5.2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úřední věstník Evropské unie L 130 ze dne 17. května 2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/785 ze dne 14. května 2019 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii v Unii a o zrušení rozhodnutí 2007/131/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 3461) (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise (EU) 2019/782 ze dne 15. května 2019, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, pokud jde o stanovení harmonizovaných ukazatelů rizika (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/781 ze dne 15. května 2019 o povolení přípravku 3-fytázy z Komagataella phaffii (CECT 13094) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice, nosnice a výkrm, odchov a snášku menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Fertinagro Nutrientes S.L.) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019 kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/778 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1305/2014, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/775 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/774 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1304/2014, pokud jde o uplatňování technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“ na stávající nákladní vozy (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/772 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/766 ze dne 14. května 2019, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2019
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/765 ze dne 14. května 2019, kterým se zrušuje antidumpingové clo z dovozu bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických a ukončuje řízení týkající se tohoto dovozu na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/764 ze dne 14. května 2019 o povolení přípravku z Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/762 ze dne 13. května 2019, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/761 ze dne 13. května 2019, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/760 ze dne 13. května 2019, kterým se povoluje uvedení biomasy kvasinek Yarrowia lipolytica na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/759 ze dne 13. května 2019, kterým se stanoví přechodná opatření pro uplatňování hygienických požadavků v případě dovozu potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu (směsné produkty) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/758 ze dne 31. ledna 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o regulační technické normy pro minimální opatření a druh dalších opatření, která musí úvěrové a finanční instituce přijmout ke zmírnění rizika praní peněz a financování terorismu v některých třetích zemích (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/757 ze dne 13. května 2019, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 1. července 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/724 ze dne 10. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o jmenování zpravodajských a spoluzpravodajských členských států pro účinné látky glyfosát, lambda-cyhalothrin, imazamox a pendimethalin, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012, pokud jde o možnost, že skupina členských států společně převezme úlohu členského státu zpravodaje (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/723 ze dne 2. května 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o jednotné vzorové formuláře, jež se mají použít ve výročních zprávách předkládaných členskými státy (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/717 ze dne 8. května 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky isoxaflutol a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/716 ze dne 30. dubna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 22/2013 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky cyflumetofen (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/714 ze dne 7. března 2019, kterým se nahrazuje příloha I a mění přílohy II a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/712 ze dne 17. dubna 2019 o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/711 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/709 ze dne 6. května 2019 o jmenování manažera struktury vzdušného prostoru pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) jednotného evropského nebe (oznámeno pod číslem C(2019) 3228)
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/708 ze dne 15. února 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o stanovení odvětví a pododvětví, která se považují za ohrožená únikem uhlíku, na období 2021 až 2030 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/707 ze dne 7. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, diuron, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, metalaxyl-m, methiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, s-metolachlor a tebukonazol (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/706 ze dne 7. května 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky karvon a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/705 ze dne 2. května 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise (EU) 2019/701 ze dne 5. dubna 2019, kterým se vytváří seznam názvů přísad podle společné nomenklatury pro použití při označování kosmetických přípravků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/699 ze dne 6. května 2019, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března 2019 do 29. června 2019 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/698 ze dne 30. dubna 2019, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/697 ze dne 14. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/696 ze dne 3. května 2019, kterým se po třísté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/695 ze dne 26. dubna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Gönci kajszibarack“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/694 ze dne 15. února 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o formu financování, která není spojena s náklady na příslušné operace
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/693 ze dne 7. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/692 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/689 ze dne 16. ledna 2019 o pilotním projektu k provedení určitých ustanovení o správní spolupráci stanovených ve směrnici Rady 91/477/EHS prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/688 ze dne 2. května 2019, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/687 ze dne 2. května 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/686 ze dne 16. ledna 2019, kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Rady 91/477/EHS pro systematickou výměnu informací týkajících se převodu palných zbraní uvnitř Unie elektronickými prostředky (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/684 ze dne 25. dubna 2019, kterým se právní, dohledové a vynucovací předpisy Japonska pro derivátové transakce, nad nimiž vykonává dohled japonská Agentura pro finanční služby, uznávají za rovnocenné požadavkům článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů týkajícím se oceňování, řešení sporů a marží (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/681 ze dne 30. dubna 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/680 ze dne 30. dubna 2019, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/677 ze dne 29. dubna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorthalonil a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/676 ze dne 29. dubna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/675 ze dne 29. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
Nařízení Komise (EU) 2019/674 ze dne 29. dubna 2019, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/673 ze dne 27. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/672 ze dne 29. dubna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/669 ze dne 4. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/10 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2019/9)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/667 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/666 ze dne 25. dubna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3253) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 2019 o změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem C(2019) 2805) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/664 ze dne 15. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU, pokud jde o produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/663 ze dne 25. dubna 2019, kterým se po třísté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/662 ze dne 25. dubna 2019, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta), hlaváče Ferrerova (Pseudaphia ferreri) a modráka ostronosého (Spicara smaris) v některých teritoriálních vodách Španělska (Baleárské ostrovy)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/661 ze dne 25. dubna 2019 o zajištění bezproblémového fungování elektronického rejstříku kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/660 ze dne 24. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/653 ze dne 24. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2006, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé přípravky nebo konzervy z ryb
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/652 ze dne 24. dubna 2019, kterým se stanoví standardní pravidla fungování poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů a standardní formulář pro sdělování informací týkajících se uveřejnění konečného rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady (EU) 2017/1852
Nařízení Komise (EU) 2019/651 ze dne 24. dubna 2019 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/650 ze dne 24. dubna 2019, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/649 ze dne 24. dubna 2019, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/648 ze dne 15. dubna 2019, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 113/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/647 ze dne 15. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/646 ze dne 15. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/645 ze dne 15. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/644 ze dne 15. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/643 ze dne 15. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/642 ze dne 13. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/274 o podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/639 ze dne 15. dubna 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na devátém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách ke změnám příloh A a B této úmluvy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/637 ze dne 23. dubna 2019, kterým se schvaluje cholekalciferol jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/636 ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/635 ze dne 16. dubna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Lechazo de Castilla y León“ (CHZO))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/632 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/630 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (Úřední věstník Evropské unie L 111 ze dne 25. dubna 2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/630 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2019/629 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/628 ze dne 8. dubna 2019 o vzorových úředních osvědčeních pro některá zvířata a zboží a o změně nařízení (ES) č. 2074/2005 a prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tato vzorová osvědčení (Úřední věstník Evropské unie L 131 ze dne 17. května 2019)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/628 ze dne 8. dubna 2019 o vzorových úředních osvědčeních pro některá zvířata a zboží a o změně nařízení (ES) č. 2074/2005 a prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tato vzorová osvědčení (Úřední věstník Evropské unie L 131 ze dne 17. května 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/628 ze dne 8. dubna 2019 o vzorových úředních osvědčeních pro některá zvířata a zboží a o změně nařízení (ES) č. 2074/2005 a prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tato vzorová osvědčení (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úřední věstník Evropské unie L 131 ze dne 17. května 2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Text s významem pro EHP.)
Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019-2024)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 ze dne 5. března 2019 o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úřední věstník Evropské unie L 131 ze dne 17. května 2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/622 ze dne 17. dubna 2019, kterým se po dvousté devadesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/620 ze dne 17. dubna 2019, kterým se Kapverdám přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/619 ze dne 17. dubna 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté páté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/618 ze dne 15. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/617 ze dne 15. dubna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3013) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/616 ze dne 15. dubna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3024) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/615 ze dne 15. dubna 2019 o podpoře Unie určené na činnosti předcházející hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/613 ze dne 9. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/612 ze dne 9. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2019, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra a zrušuje rozhodnutí 2002/622/ES (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/611 ze dne 9. dubna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Liquirizia di Calabria“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/609 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU, pokud jde o použití testu k identifikaci patogenu afrického moru prasat, odesílání prasat přes oblasti uvedené v příloze a použitelnost uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2019) 2739) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/607 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2019) 2900) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/606 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu prasat na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2841) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/605 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2840) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/604 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2838) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/603 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí a území, ze kterých je povolen vstup mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2834) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/602 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup embryí skotu na území Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2833) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/601 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu skotu na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2832) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/596 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/595 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1635/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/594 ze dne 8. dubna 2019, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/592 ze dne 10. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1806, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/591 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha V nařízení (ES) č. 136/2004, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek sena a slámy na území Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/590 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, ze kterých je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/589 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, ze kterých je povolen vstup zásilek živočichů pocházejících z akvakultury na území Evropské unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/588 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/587 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 119/2009, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu na území Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/586 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I část 1 nařízení Komise (ES) č. 798/2008, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a drůbežích produktů na území Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/585 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584 učiněné se souhlasem Spojeného království ze dne 11. dubna 2019 o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/582 ze dne 3. dubna 2019, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2017 a pro sdružení Volkswagen včetně jeho členů za kalendářní roky 2014, 2015 a 2016 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (oznámeno pod číslem C(2019) 2342) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/576 ze dne 10. dubna 2019, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/575 ze dne 4. dubna 2019, kterým se podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 uděluje ochrana názvu „Cebreros“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/574 ze dne 4. dubna 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Paška sol“ (CHOP)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/573 ze dne 8. dubna 2019 o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/570 ze dne 8. dubna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU, pokud jde o kapacity rescEU, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise 2014/762/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 2644) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/567 ze dne 9. dubna 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/566 ze dne 9. dubna 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých potrubních tvarovek pocházejících z Ruské federace, Korejské republiky a Malajsie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a ukončuje šetření týkající se dovozu téhož výrobku pocházejícího z Turecké republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/565 ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/564 ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/561 ze dne 8. dubna 2019, kterým se Kapverdám přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/560 ze dne 8. dubna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/555 ze dne 5. dubna 2019, kterým se po dvousté devadesáté osmě mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2019/554 ze dne 5. dubna 2019, kterým se mění příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/552 ze dne 4. dubna 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, bicyklopyron, chlormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroximát, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothiokonazol, spinetoram, trifloxystrobin a triflumezopyrim v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/551 ze dne 3. dubna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Graves supérieures“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/550 ze dne 2. dubna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Tierra de León“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/549 ze dne 2. dubna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Cataluna“/„Catalunya“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/548 ze dne 2. dubna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Piemonte“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/545 ze dne 3. dubna 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/2030, kterým se na omezenou dobu stanoví, že právní rámec použitelný na centrální depozitáře cenných papírů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 rovnocenný (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/544 ze dne 3. dubna 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/2031, kterým se na omezenou dobu stanoví, že právní rámec použitelný na ústřední protistrany ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 rovnocenný (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/543 ze dne 3. dubna 2019, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a přílohy I, III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o aktualizaci odkazů na některé předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkající se schvalování typu motorových vozidel a začlenění těchto předpisů (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/542 ze dne 2. dubna 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („ស្ករត្នោតកំពង់ស្“ (Skor Thnot Kampong Speu) (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/541 ze dne 1. dubna 2019 o rovnocennosti právního a dohledového rámce platného pro schválené burzy a uznané organizátory trhu v Singapuru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (oznámeno pod číslem C(2019) 2349) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/537 ze dne 28. března 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Странджански манов мед“ (Strandzhanski manov med)/„Maнов мед от Странджа“ (Manov med ot Strandzha) (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/536 ze dne 29. března 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/535 ze dne 29. března 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/533 ze dne 28. března 2019 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2020, 2021 a 2022 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/532 ze dne 28. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o standardní formuláře, včetně jazykového režimu, pro povinnou automatickou výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/531 ze dne 27. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/530 ze dne 27. března 2019, kterým se určují referenční laboratoře Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin, pokud jde o hmyz a roztoče, háďátka, bakterie, houby a řasovky a viry, viroidy a fytoplazmy
Nařízení Rady (EU) 2019/529 ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/525 ze dne 26. března 2019, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 2208) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 ze dne 21. března 2019, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/522 ze dne 27. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, pokud jde o oznamování údajů o výrobě, dovozu a vývozu polyolů obsahujících částečně fluorované uhlovodíky podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014
Nařízení Komise (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/519 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/518 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny (Úřední věstník Evropské unie L 91 ze dne 29. března 2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/518 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019 o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008 (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise (EU) 2019/514 ze dne 14. března 2019, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/507 ze dne 26. března 2019, kterým se po dvousté devadesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/506 ze dne 26. března 2019, kterým se povoluje uvedení D-ribosy na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/505 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o úrovně geografického členění (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/504 ze dne 19. března 2019 o změně směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/503 ze dne 25. března 2019 o některých aspektech železniční bezpečnosti a propojení s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/502 ze dne 25. března 2019 o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/501 ze dne 25. března 2019 o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/500 ze dne 25. března 2019, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/499 ze dne 25. března 2019, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, zřízeného nařízením (EU) č. 1288/2013, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/498 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/497 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/496 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/495 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/494 ze dne 25. března 2019 o některých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2019/493 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel pro ochranu osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/492 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/491 ze dne 25. března 2019 s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/490 ze dne 25. března 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 2347) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/489 ze dne 25. března 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 2338) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/488 ze dne 25. března 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/413 o určení lokalizace pozemní infrastruktury systému vytvořeného v rámci programu Galileo, o stanovení opatření nezbytných pro její fungování a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2012/117/EU, pokud jde o stanice GSS na ostrově Ascension a na Falklandských ostrovech (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/487 ze dne 19. března 2019 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit „Ziegen-Heumilch“/„Goat's Haymilk“/„Latte fieno di capra“/„Lait de foin de chevre“/„Leche de heno de cabra“ (ZTS)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/486 ze dne 19. března 2019 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit „Schaf-Heumilch“/„Sheep's Haymilk“/„Latte fieno di pecora“/„Lait de foin de brebis“/„Leche de heno de oveja“ (ZTS)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/482 ze dne 22. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1368, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/481 ze dne 22. března 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flutianil a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/480 ze dne 22. března 2019, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2019 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/479 ze dne 22. března 2019 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2018 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/1969
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/478 ze dne 14. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o kategorie zásilek, u kterých musí být provedeny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU
Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/474 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/473 ze dne 19. března 2019 o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/470 ze dne 20. března 2019, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/779/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2019) 2045) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/469 ze dne 20. března 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU, pokud jde o dobu použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2019) 2044) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/468 ze dne 21. března 2019, kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/467 ze dne 21. března 2019, kterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/465 ze dne 21. března 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté čtvrté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/464 ze dne 21. března 2019 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 412/2013 na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/463 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o seznam osvobozených subjektů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/462 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/461 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/522, pokud jde o výjimku z oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) a úřad pro správu dluhu Spojeného království (United Kingdom Debt Management Office) (Úř. věst. L 80, 22.3.2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/461 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/522, pokud jde o výjimku z oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) a úřad pro správu dluhu Spojeného království (United Kingdom Debt Management Office) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/460 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/459 ze dne 21. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/456 ze dne 20. března 2019, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/455 ze dne 20. března 2019, kterým se zavádí celní evidence dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/454 ze dne 20. března 2019 o povolení přípravků alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 nebo Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 a přípravku endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 jako doplňkových látek k silážování pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/451 ze dne 19. března 2019 o harmonizovaných normách pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Úřední věstník Evropské unie L 77 ze dne 20. března 2019)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/451 ze dne 19. března 2019 o harmonizovaných normách pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/449 ze dne 18. března 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 2024)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/446 ze dne 19. března 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/445 ze dne 19. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/444 ze dne 19. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formuláře pro stanovení závazku ručitele a o zahrnutí nákladů na leteckou dopravu do celní hodnoty s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/443 ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/442 ze dne 12. prosince 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 za účelem upřesnění požadavku, aby ceny odrážely převažující tržní podmínky, a za účelem aktualizace a opravy některých ustanovení (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/441 ze dne 4. března 2019 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě
Nařízení Rady (EU) 2019/440 ze dne 29. listopadu 2018 o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/439 ze dne 15. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia, šablony pro podávání zpráv a pokyny k podávání zpráv, které se mají v Unii používat při podávání zpráv podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/436 ze dne 18. března 2019 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/432 ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/431 ze dne 18. března 2019, kterým se po dvousté devadesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/430 ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požívání omezených výsadních práv bez dohledu do vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/429 ze dne 11. ledna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821, pokud jde o metodiku a kritéria posuzování a uznávání systémů náležité péče v dodavatelském řetězci týkajících se cínu, tantalu, wolframu a zlata
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/428 ze dne 12. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2019/424 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign serverů a datových úložišť podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 617/2013 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/423 ze dne 13. března 2019, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků Novadan
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. března 2019, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
Rozhodnutí Komise (EU) 2019/418 ze dne 13. března 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 a (EU) 2017/1219 (oznámeno pod číslem C(2019) 1851) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/417 ze dne 8. listopadu 2018, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a jeho systému oznamování (oznámeno pod číslem C(2018) 7334)
Nařízení Komise (EU) 2019/414 ze dne 14. března 2019, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2020, které se týkají nadměrného zadlužení, spotřeby a jmění, jakož i práce (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/413 ze dne 14. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/412 ze dne 14. března 2019 o změně nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 12 a 23 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 11 (Text s významem pro EHP.)
Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/411 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví technické požadavky na vytvoření, provozování a údržbu elektronického centrálního rejstříku v oblasti platebních služeb a na přístup k informacím v něm obsaženým (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/410 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podrobnosti a strukturu informací, jež mají v oblasti platebních služeb příslušné orgány oznamovat Evropskému orgánu pro bankovnictví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/409 ze dne 14. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/408 ze dne 14. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 120 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva [2019/405]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/404 ze dne 12. března 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 1833) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/403 ze dne 13. března 2019, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Deosan Activate BPF based on Iodine“
Nařízení Komise (EU) 2019/402 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 19
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/401 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (Úř. věst. L 72, 14.3.2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/401 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/398 ze dne 8. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007, pokud jde o některé dodatečné celní kvóty v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení na kvótový rok 2018/2019
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/397 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/388 ze dne 11. března 2019, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny 2'-fukosyllaktosy vyráběné z kmene Escherichia coli K-12 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/387 ze dne 11. března 2019, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) jako nové potraviny a změna názvu a zvláštních požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/386 ze dne 11. března 2019, kterým se stanoví pravidla rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená podle těchto celních kvót
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/379 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/371 ze dne 7. března 2019, kterým se od 8. března 2019 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/370 ze dne 7. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1635/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/369 ze dne 13. prosince 2018, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/368 ze dne 4. března 2019, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 444/2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/366 ze dne 5. března 2019, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/365 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací o sankcích, opatřeních a vyšetřováních v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/364 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace registrů obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/362 ze dne 13. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/361 ze dne 13. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013, pokud jde o údaje v registrech obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/360 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/359 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/357 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/354 ze dne 4. března 2019, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 64, 5.3.2019)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/354 ze dne 4. března 2019, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/353 ze dne 4. března 2019, kterým se po dvousté devadesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2019/352 ze dne 4. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 64, 5.3.2019)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/352 ze dne 4. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/350 ze dne 4. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/348 ze dne 25. října 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria pro posouzení dopadu selhání instituce na finanční trhy, na jiné instituce a na podmínky financování (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/346 ze dne 28. února 2019 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/344 ze dne 28. února 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky ethoprofos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/343 ze dne 28. února 2019, kterým se stanoví odchylky od čl. 1 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin pro používání určitých druhových popisů (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí předsedy Evropské komise (EU) 2019/339 ze dne 21. února 2019 o funkci a mandátu úředníka pro slyšení v určitých obchodních řízeních
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/337 ze dne 27. února 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka mefentriflukonazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/336 ze dne 27. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1141/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o zpravodajský členský stát pro hodnocení 1-methylcyklopropenu, famoxadonu, mankozebu, methiokarbu, methoxyfenozidu, pirimikarbu, pirimifos-methylu a thiaklopridu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/335 ze dne 27. února 2019, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, pokud jde o zápis lihoviny „Tequila“ jako zeměpisného označení
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/334 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/332 ze dne 20. února 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Istra“ (CHOP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/330 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/324 ze dne 25. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o doby platnosti schválení účinných látek bifenthrin, karboxin, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), extrakční zbytky pepřového prášku a křemičitan sodno-hlinitý (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/321 ze dne 18. února 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2017/1232
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/320 ze dne 12. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o použití základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. g) uvedené směrnice, za účelem zajištění lokalizace volajícího při tísňových komunikacích z mobilních zařízení
Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu
Nařízení Komise (EU) 2019/319 ze dne 6. února 2019, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a příloha XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/318 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2400 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/315 ze dne 21. února 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 1576) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/314 ze dne 21. února 2019 o schválení technologie použité ve vysoce účinném 48-voltovém motorgenerátoru (BRM) společnosti SEG Automotive Germany GmbH ve spojení se 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních osobních automobilech jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/313 ze dne 21. února 2019 o schválení technologie použité ve vysoce účinném 48-voltovém motorgenerátoru (BRM) společnosti SEG Automotive Germany GmbH ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/312 ze dne 21. února 2019, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí Rady 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/304 ze dne 18. února 2019 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si již nepřeje účastnit se některých ustanovení schengenského acquis obsažených v nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/303 ze dne 21. února 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté třetí dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/302 ze dne 20. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/300 ze dne 19. února 2019, kterým se stanoví obecný plán řízení krizí v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/298 ze dne 20. února 2019, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Běloruska, Bosny a Hercegoviny a Japonska na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/297 ze dne 20. února 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/296 ze dne 20. února 2019, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2016/2286, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/295 ze dne 20. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1011/2014, pokud jde o změny vzoru žádosti o platbu zahrnující dodatečné informace týkající se finančních nástrojů a vzoru účetní závěrky
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/294 ze dne 18. února 2019, kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek do Unie, a vzorové veterinární osvědčení pro tento dovoz (oznámeno pod číslem C(2019) 1059) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/291 ze dne 19. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, akrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin a terbuthylazin (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/290 ze dne 19. února 2019, kterým se stanoví formát pro registraci a podávání zpráv výrobců elektrických a elektronických zařízení do registru (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/289 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/288 ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/287 ze dne 13. února 2019, kterým se provádí dvoustranné ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých obchodních dohodách mezi Evropskou unií a třetími zeměmi
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/285 ze dne 18. února 2019, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/284 ze dne 18. února 2019, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/283 ze dne 18. února 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/282 ze dne 15. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/281 ze dne 12. února 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („The Vale of Clwyd Denbigh Plum“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/280 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o odkazy na Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/279 ze dne 18. února 2019, kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Nařízení Rady (EU) 2019/278 ze dne 18. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/274 ze dne 11. ledna 2019 o podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP.)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 123 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) [2019/273]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 58 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I.Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD)II.Vozidel z hlediska montáže zařízení RUPD schváleného typuIII.Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zezadu (RUP) [2019/272]
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/271 ze dne 18. února 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/270 ze dne 18. února 2019, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Nařízení Komise (EU) 2019/268 ze dne 15. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 200/2010, (EU) č. 517/2011, (EU) č. 200/2012 a (EU) č. 1190/2012, pokud jde o určité metody vyšetření na salmonelu a související odběr vzorků u drůbeže (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/266 ze dne 14. února 2019 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu solárního skla pocházejícího z Malajsie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/263 ze dne 14. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 964/2014, pokud jde o standardní podmínky pro finanční nástroje, ve vztahu k nástroji pro spoluinvestice a fondu urbanistického rozvoje
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/262 ze dne 14. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 430/2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu a o ukončení řízení s ohledem na Indonésii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/261 ze dne 14. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/140 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz určitých výrobků z litiny pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení šetření dovozu určitých výrobků z litiny pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/260 ze dne 14. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 180/2014, pokud jde o objem tradičních obchodních toků mezi některými nejvzdálenějšími regiony Unie a Spojeným královstvím
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/257 ze dne 13. února 2019, kterým se po dvousté devadesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/256 ze dne 13. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/207, pokud jde o změny vzorů pro předkládání informací o velkém projektu, pro společný akční plán, pro zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a pro cíl Evropská územní spolupráce, a kterým se uvedené nařízení opravuje, pokud jde o údaje pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního rámce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/255 ze dne 13. února 2019 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/254 ze dne 9. listopadu 2018 o úpravě přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem pro EHP.)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo [2019/253]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/251 ze dne 12. února 2019, týkající se konečných antidumpingových cel uložených na dovoz společnosti Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2272 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/249 ze dne 12. února 2019 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí na období 2020–2022
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/248 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 63/2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/247 ze dne 16. října 2018, kterým se stanoví seznam ukazatelů pro účely zprávy o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/246 ze dne 11. února 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 1107) (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/245 ze dne 11. února 2019, kterým se v návaznosti na uložení konečných vyrovnávacích cel na dovoz bionafty pocházející z Argentiny přijímají nabídky závazků (Úř. věst. L 40, 12.2.2019)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/245 ze dne 11. února 2019, kterým se v návaznosti na uložení konečných vyrovnávacích cel na dovoz bionafty pocházející z Argentiny přijímají nabídky závazků
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/244 ze dne 11. února 2019 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Argentiny (Úř. věst. L 40, 12.2.2019)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/244 ze dne 11. února 2019 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Argentiny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/241 ze dne 6. února 2019, kterým se mění rozhodnutí 2007/703/ES a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2452 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1109, pokud jde o zástupce držitele povolení (oznámeno pod číslem C(2019) 748) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/240 ze dne 6. února 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/648/EU a 2013/650/EU, pokud jde o zástupce držitelů povolení (oznámeno pod číslem C(2019) 747) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/238 ze dne 8. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky ovotransferrin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/237 ze dne 8. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 28 (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/235 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek, které se uplatní v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz (Úř. věst. L 37, 8.2.2019)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/235 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek, které se uplatní v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz (oznámeno pod číslem C(2019) 262) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/231 ze dne 7. února 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté druhé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/230 ze dne 7. února 2019, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2330 o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/229 ze dne 7. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o některé metody, kritérium bezpečnosti potravin pro Listeria monocytogenes v naklíčených semenech a kritérium hygieny výrobního procesu a kritérium bezpečnosti potravin pro nepasterizované ovocné a zeleninové šťávy (určené k přímé spotřebě) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/228 ze dne 7. února 2019, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2018 do 30. března 2019 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/227 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, pokud jde o určité kombinace účinné látky a typu přípravku, pro něž byl jako hodnotící příslušný orgán určen příslušný orgán Spojeného království (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/226 ze dne 6. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/225 ze dne 6. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009, pokud jde o provozovatele letadel, u nichž je Spojené království uvedeno jako členský stát správy (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/221 ze dne 6. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 785/2007, (ES) č. 379/2009, (ES) č. 1087/2009, (EU) č. 9/2010, (EU) č. 337/2011 a prováděcí nařízení (EU) č. 389/2011, (EU) č. 528/2011, (EU) č. 840/2012, (EU) č. 1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 a (EU) 2017/896, pokud jde o jméno držitele povolení a zástupce držitele povolení u některých doplňkových látek (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/220 ze dne 6. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/219 ze dne 31. ledna 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Bulot de la Baie de Granville“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/218 ze dne 1. února 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Vinos de Madrid“ (CHOP))
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úřední věstník Evropské unie L 38 ze dne 8. února 2019)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úř. věst. L 38, 8.2.2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/176 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/175 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/174 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/172 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“ (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/171 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/170 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/169 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/168 ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxykonazol, fenpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiakloprid, tolklofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2019/3)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/162 ze dne 1. února 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/161 ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 821) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 ze dne 31. ledna 2019, o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/158 ze dne 31. ledna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky methoxyfenozid jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/157 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/151 ze dne 30. ledna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Clonostachys rosea kmen J1446 jako účinné látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/150 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o zpravodajský členský stát pro hodnocení následujících účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin: deltamethrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, prothiokonazol a tebukonazol (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/149 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1108 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky používání octa jako základní látky (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/148 ze dne 30. ledna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propanil (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/147 ze dne 30. ledna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen PPRI 5339 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/146 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/502 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/145 ze dne 30. ledna 2019, kterým se opravuje nizozemské znění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/144 ze dne 28. ledna 2019 o povolení přípravku 3-fytázy z Komagataella pastoris (CECT 13094) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a výkrm, kuřice nebo odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Fertinagro Biotech S.L.) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/143 ze dne 28. ledna 2019 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/139 ze dne 29. ledna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen IMI389521 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/138 ze dne 29. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1356/2004, (ES) č. 1464/2004, (ES) č. 786/2007, (ES) č. 971/2008, (EU) č. 1118/2010, (EU) č. 169/2011 a prováděcí nařízení (EU) č. 888/2011 a (EU) č. 667/2013, pokud jde o jméno držitele povolení doplňkových látek (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/135 ze dne 28. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/133 ze dne 28. ledna 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení dodatečných nových specifikací letové způsobilosti
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/132 ze dne 28. ledna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/130 ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/129 ze dne 16. ledna 2019 o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/75
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/127 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/126 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/123 ze dne 24. ledna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 677/2011Text s významem pro EHP.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/122 ze dne 25. ledna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 722) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/120 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o prodloužení platnosti odchylky týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 254)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/119 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 247)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/114 ze dne 24. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2019/113 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2018/33)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/112 ze dne 24. ledna 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté první dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/111 ze dne 24. ledna 2019 o povolení chmelového extraktu (Humulus lupulus L. flos) jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat po odstavu a na výkrm (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/110 ze dne 24. ledna 2019, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze semen Allanblackia jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/109 ze dne 24. ledna 2019, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze Schizochytrium sp. jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/108 ze dne 24. ledna 2019, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje změna specifikací nové složky potravin extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/107 ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/104 ze dne 22. května 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšené radě EU-Mexiko, zřízené podle Dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé, ke změně rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2000 a č. 2/2001 s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/103 ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení, jakož i posílení některých specifických opatření k ochraně letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/100 ze dne 22. ledna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 615) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/99 ze dne 22. ledna 2019 o zastavení nového absorpčního šetření ve věci dovozu trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie beze změny platných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/98 ze dne 21. ledna 2019 o zahájení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka během období veřejné intervence od 1. března do 30. září 2019
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/96 ze dne 21. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/95 ze dne 21. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/94 ze dne 30. října 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/93 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/92 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Komise (EU) 2019/91 ze dne 18. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinát, pikoxystrobin a tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/90 ze dne 18. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromukonazol, karboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin a pyridaben v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/89 ze dne 18. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/88 ze dne 18. ledna 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/87 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/86 ze dne 21. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/1544 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/85 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/84 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2018/1542 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/82 ze dne 17. ledna 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2009 o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy (oznámeno pod číslem C(2019) 105) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/81 ze dne 17. ledna 2019, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 102) (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení komise (EU) 2019/73 ze dne 17. ledna 2019, o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 16, 18.1.2019)
Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/73 ze dne 17. ledna 2019, o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/72 ze dne 17. ledna 2019, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/71 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Rozhodnutí Komise (EU) 2019/70 ze dne 11. ledna 2019, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro grafický papír a pro hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru (oznámeno pod číslem C(2019) 3) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/69 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signální zbraně podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/68 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/67 ze dne 16. ledna 2019, kterým se ukládají ochranná opatření týkající se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže a Myanmaru/Barmy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/66 ze dne 16. ledna 2019 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/65 ze dne 14. ledna 2019, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status oblastí úředně prostých tuberkulózy a úředně prostých brucelózy, a příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status některých oblastí ve Španělsku úředně prostých brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2019) 39) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/64 ze dne 14. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 25) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/60 ze dne 11. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2009/866/ES, rozhodnutí 2010/419/EU, prováděcí rozhodnutí 2012/651/EU a prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1685, pokud jde o zástupce držitele povolení (oznámeno pod číslem C(2019) 15) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/59 ze dne 14. ledna 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz hliníkových radiátorů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2019/58 ze dne 14. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro linuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 48 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci [2019/57]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/55 ze dne 10. ledna 2019, kterým se opravuje bulharské a francouzské znění rozhodnutí 2004/558/ES o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem C(2019) 8) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/51 ze dne 11. ledna 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Oprava nařízení Komise (EU) 2019/50 ze dne 11. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, klomazon, cyklaniliprol, fenazachin, fenpikoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepikvat, cibulový olej, thiakloprid a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 10, 14.1.2019)
Nařízení Komise (EU) 2019/50 ze dne 11. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, klomazon, cyklaniliprol, fenazachin, fenpikoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepikvat, cibulový olej, thiakloprid a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/49 ze dne 4. ledna 2019 o povolení seleničitanu sodného, potahovaného granulovaného seleničitanu sodného a zinek-L-selenomethioninu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/40 ze dne 10. ledna 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/39 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/38 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro iprodion v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/37 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2019/36 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o látku N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/35 ze dne 8. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (Úřední věstník Evropské unie L 9 ze dne 11. ledna 2019)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/29 ze dne 9. ledna 2019, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/27 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/26 ze dne 8. ledna 2019, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Úř. věst. L 8 I, 10.1.2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/26 ze dne 8. ledna 2019, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/25 ze dne 8. ledna 2019, kterým se mění a aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2018/1084
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/24 ze dne 8. ledna 2019, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/1071
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/23 ze dne 7. ledna 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/21 ze dne 14. prosince 2018, kterým se přijímá dvanáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2018) 8533)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/20 ze dne 14. prosince 2018, kterým se přijímá sedmá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2018) 8532)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/18 ze dne 14. prosince 2018, kterým se přijímá dvanáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2018) 8528)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/16 ze dne 14. prosince 2018, kterým se přijímá desátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2018) 8523)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/14 ze dne 3. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2018) 8847) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/13 ze dne 4. ledna 2019, kterým se opravuje nizozemské znění přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/12 ze dne 3. ledna 2019 o povolení L-argininu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/11 ze dne 3. ledna 2019 o povolení přípravku Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro prasnice, sající selata, odstavená selata, výkrm prasat a o změně nařízení (ES) č. 252/2006, (ES) č. 943/2005 a (ES) č. 1200/2005 (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd. zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/10 ze dne 3. ledna 2019 o povolení přípravku z přírodní směsi illitu-montmorillonitu-kaolinitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/9 ze dne 3. ledna 2019, o povolení bezvodého betainu jako doplňkové látky pro zvířata určená k produkci potravin s výjimkou králíků (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/8 ze dne 3. ledna 2019 o povolení hydroxyanalogu methioninu a jeho vápenaté soli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/7 ze dne 30. října 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010, pokud jde o dražbu 50 milionů nepřidělených povolenek z rezervy tržní stability pro inovační fond, a zařazuje na seznam dražební platforma, kterou jmenuje Německo (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/5 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanovují postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nařízení (ES) č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4 ze dne 11. prosince 2018 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (Text s významem pro EHP.)
Zavřít
MENU