Předpisy EU - rok 2018

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2079 ze dne 19. prosince 2018 o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/2078 ze dne 21. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/2077 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/2076 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění jednací řád Rady
Nařízení Rady (EU) 2018/2070 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2018/2069 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/2068 ze dne 29. listopadu 2018 o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2066 ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a o změně nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/2060 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES povolující Německu dále uplatňovat opatření odchylující se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady (EU) 2018/2058 ze dne 17. prosince 2018, kterým se na rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
Směrnice Rady (EU) 2018/2057 ze dne 20. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
Nařízení Rady (EU) 2018/2056 ze dne 6. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/2055 ze dne 21. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/2054 ze dne 21. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/2053 ze dne 21. prosince 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2047 ze dne 20. prosince 2018 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2046 ze dne 19. prosince 2018 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři nebo čtyři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2011/366/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 8238) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2045 ze dne 19. prosince 2018 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × MON 810 (MON-OO6O3-6 × MON-OO81O-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2018) 8239) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2044 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2043 ze dne 18. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153 s cílem objasnit zkušební podmínky WLTP a zajistit monitorování údajů pro schválení typu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2042 ze dne 18. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 s cílem objasnit zkušební podmínky WLTP a zajistit monitorování údajů pro schválení typu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2041 ze dne 17. prosince 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) 2018/2040 ze dne 17. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2018/2039 ze dne 17. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2018/2038 ze dne 17. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2018/2037 ze dne 17. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 5b, 6b a 6aN plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2036 ze dne 18. října 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2032 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/2027 ze dne 29. listopadu 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, pokud jde o první vydání mezinárodních norem a doporučených postupů v oblasti ochrany životního prostředí – Program kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA)
Nařízení Komise (EU) 2018/2026 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018)
Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/2024 ze dne 22. května 2018 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2023 ze dne 17. prosince 2018 o změně prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanoví referenční hodnoty, pokud jde o referenční hodnoty na období od 30. března 2019 do 31. prosince 2020 pro výrobce nebo dovozce usazené ve Spojeném království, kteří podle uvedeného nařízení od 1. ledna 2015 zákonně uvedli na trh částečně fluorované uhlovodíky (oznámeno pod číslem C(2018) 8801)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik u vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2017 ze dne 18. prosince 2018, kterým se povoluje uvedení sirupu ze Sorghum bicolor (L.) Moench na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2016 ze dne 18. prosince 2018, kterým se povoluje uvedení loupaných zrn Digitaria exilis na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2015 ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 8998) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2014 ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o seznam oblastí v Irsku prostých ostreid herpesviru 1 μνar (OsHV-1 μνar) (oznámeno pod číslem C(2018) 8618) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/2012 ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/2008 ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/2007 ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/2006 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1008/EU, kterým se Lotyšské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) 2018/2005 ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2018/2004 ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Text s významem pro EHP.)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Úřední věstník Evropské unie L 328 ze dne 21. prosince 2018)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2000 ze dne 12. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících finančních prostředků přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Text s významem pro EHP.)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 128 – Jednotná ustanovení pro schvalování zdrojů světla využívajících světelných diod (LED) určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [2018/1998]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 99 – Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených světlometech motorových vozidel [2018/1997]
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1994 ze dne 11. prosince 2018, kterým se Chorvatsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1993 ze dne 11. prosince 2018 o opatřeních pro integrovanou politickou reakci EU na krize
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1992 ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, pokud jde o oznamování údajů uvedených v článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 v souvislosti s částečně fluorovanými uhlovodíky uváděnými na trh ve Spojeném království a v Unii s 27 členskými státy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1991 ze dne 13. prosince 2018, kterým se povoluje uvedení plodů Lonicera caerulea L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1990 ze dne 11. prosince 2018, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Rady (EU) 2016/1104 provádějícím posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1986 ze dne 13. prosince 2018 o zřízení stanovených kontrolních a inspekčních programů pro rybolov určitých druhů a zrušení prováděcích rozhodnutí 2012/807/EU, 2013/328/EU, 2013/305/EU a 2014/156/EU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1983 ze dne 26. října 2018, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy a za úředně prosté brucelózy v souvislosti se stády skotu (oznámeno pod číslem C(2018) 6981) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1982 ze dne 13. prosince 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté deváté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1981 ze dne 13. prosince 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinných látek sloučeniny mědi jako látek, které se mají nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1980 ze dne 13. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2325, pokud jde o podmínky povolení přípravků z tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1979 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2017/2311 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1978 ze dne 10. prosince 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Cidre de Bretagne“/„Cidre breton“ (CHZO))
Oprava nařízení Rady (EU) 2018/1977 ze dne 11. prosince 2018 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020 (Úř. věst. L 317, 14.12.2018)
Nařízení Rady (EU) 2018/1977 ze dne 11. prosince 2018 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1975 ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky letového provozu pro kluzáky a elektronické letové aktovky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1974 ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1973 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 909/2013 o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. L 321 ze dne 17.12.2018)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)Text s významem pro EHP.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009Text s významem pro EHP.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1970 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění a prodlužuje platnost prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/412, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě (oznámeno pod číslem C(2018) 8240)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1969 ze dne 12. prosince 2018 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2018 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1968 ze dne 12. prosince 2018, kterým se na rok 2019 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1967 ze dne 12. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky paromomycin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1966 ze dne 6. prosince 2018, kterým se názvu „Uhlen Laubach“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1965 ze dne 6. prosince 2018, kterým se názvu „Uhlen Roth Lay“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1964 ze dne 6. prosince 2018, kterým se názvu „Uhlen Blaufüsser Lay“/„Uhlen Blaufüßer Lay“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1963 ze dne 6. prosince 2018, kterým se názvu „Monzinger Niederberg“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1959 ze dne 10. prosince 2018, kterým se stanoví odchylka od směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o opatření proti zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis (Fairmaire) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie prostřednictvím dřeva pocházejícího z Kanady a ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2018) 8235)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1957 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 885/2010, pokud jde o podmínky povolení přípravku z narasinu a nikarbazinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení společnost Eli Lilly and Company Ltd) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1956 ze dne 6. prosince 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Μαντινϵία“ (Mantinia) (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2018/1955 ze dne 4. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 9 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2018/1954 ze dne 4. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise (EU) 2018/1953 ze dne 4. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2018/1952 ze dne 4. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů rodu Beryx ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2018/1951 ze dne 4. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí 5, 6 a 7 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2018/1950 ze dne 4. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí 5b a 6a plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2018/1949 ze dne 4. prosince 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 79 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska mechanismu řízení [2018/1947]
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1946 ze dne 10. prosince 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1945 ze dne 10. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1944 ze dne 10. prosince 2018, kterým se ruší rozhodnutí 2010/127/SZBP o omezujících opatřeních vůči Eritreji
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1942 ze dne 10. prosince 2018 o prodloužení platnosti a změně rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1941 ze dne 10. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské operaci Evropské unie ve Středoafrické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1940 ze dne 10. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1937 ze dne 10. prosince 2018, kterým se nahrazuje příloha X nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1936 ze dne 10. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 371/2011, pokud jde o maximální limit dimethylaminoethanolu (DMAE) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1935 ze dne 7. prosince 2018, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Rady (EU) 2016/1103 provádějícím posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1934 ze dne 10. prosince 2018, kterým se provádí čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Nařízení Rady (EU) 2018/1933 ze dne 10. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Nařízení Rady (EU) 2018/1932 ze dne 10. prosince 2018, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 667/2010 o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1931 ze dne 10. prosince 2018, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1930 ze dne 10. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1929 ze dne 10. prosince 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1928 ze dne 6. prosince 2018, kterým se povoluje odchylka požadovaná Dánskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2018) 8081)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1924 ze dne 7. prosince 2018 o zrušení zápisu chráněného zeměpisného označení „Mostviertler Birnmost“ (CHZO)
Nařízení Komise (EU) 2018/1923 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 360/2012, pokud jde o období jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1922 ze dne 10. října 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 319, 14.12.2018)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1922 ze dne 10. října 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 319, 14.12.2018)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1922 ze dne 10. října 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2018/1921 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/191/EU, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 311, 7.12.2018)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1921 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/191/EU, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1920 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2010/99/EU, kterým se Litevské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1919 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1918 ze dne 4. prosince 2018, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od článků 16 a 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1917 ze dne 6. prosince 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky flurtamon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1916 ze dne 6. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky bispyribak (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1915 ze dne 6. prosince 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1914 ze dne 6. prosince 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chinoxyfen a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1913 ze dne 6. prosince 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky tribenuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1912 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství
Nařízení Rady (EU) 2018/1911 ze dne 26. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1588 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy
Nařízení Rady (EU) 2018/1909 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o výměnu informací pro účely kontroly správného uplatňování režimu call-off stock
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1906 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 za účelem aktualizace evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí vytvořeného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1904 ze dne 4. prosince 2018, kterým se Nizozemsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) 2018/1903 ze dne 5. prosince 2018, kterým se opravují přílohy IV, VI a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv a kterým se opravují některá jazyková znění příloh II, IV, V a VI uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1902 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech 8a a 8b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2018/1901 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2018/1900 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v subdivizích 22–24 plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (EU) 2018/1899 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti 8 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2018/1898 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech 8, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2018/1897 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí 8 a 9 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2018/1896 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2018/1895 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly rodu Lepidorhombus v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2018/1894 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1891 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/403/EU, kterým se členským státům povolují odchylky ohledně předávání statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2018) 7943) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1890 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora De Nederlandsche Bank
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1889 ze dne 4. prosince 2018 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1884 ze dne 3. prosince 2018 o prodloužení platnosti a změně rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1883 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1881 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, za účelem zohlednění nanoforem látek (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1880 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1879 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1878 ze dne 26. listopadu 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Scrumbie de Dunăre afumată“ (CHZO))
Nařízení Rady (EU) 2018/1877 ze dne 26. listopadu 2018 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond a o zrušení nařízení (EU) 2015/323
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1876 ze dne 29. listopadu 2018 o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech používaných v lehkých užitkových vozidlech poháněných konvenčními spalovacími motory jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1874 ze dne 29. listopadu 2018 o údajích, které mají být předkládány za rok 2020 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1873 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1872 ze dne 23. listopadu 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2019 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek k prodeji sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení v rámci veřejné intervence v roce 2019
Nařízení Komise (EU) 2018/1871 ze dne 23. listopadu 2018, kterým se do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008 zapisuje zeměpisné označení lihoviny („Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (ZO))
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1868 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1866 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1865 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propikonazol a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 304, 29.11.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1865 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propikonazol a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1864 ze dne 28. listopadu 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1863 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 100 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrické hnací ústrojí [2018/1858]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 39 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení a zařízení pro počítání ujetých kilometrů včetně jejich montáže [2018/1857]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1856 ze dne 27. listopadu 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 8058) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1853 ze dne 27. listopadu 2018, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků CVAS (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1852 ze dne 26. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Mahón-Menorca“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1851 ze dne 21. listopadu 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Bayrisch Blockmalz“/„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ (CHZO)
Nařízení Komise (EU) 2018/1850 ze dne 21. listopadu 2018 o zápisu zeměpisného označení lihoviny do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008 („Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (ZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1849 ze dne 23. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/190/EU, pokud jde o roční rozpis, podle členských států, zdrojů ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (oznámeno pod číslem C(2018) 7100)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1848 ze dne 26. listopadu 2018 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Nařízení Komise (EU) 2018/1847 ze dne 26. listopadu 2018, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP.)
Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/1845 ze dne 21. listopadu 2018 o uplatnění případu vlastního uvážení podle čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 v souvislosti s limitem pro posouzení podstatnosti úvěrových závazků po splatnosti (ECB/2018/26) (Úřední věstník Evropské unie L 299 ze dne 26. listopadu 2018)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/1845 ze dne 21. listopadu 2018 o uplatnění případu vlastního uvážení podle čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 v souvislosti s limitem pro posouzení podstatnosti úvěrových závazků po splatnosti (ECB/2018/26)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1844 ze dne 23. listopadu 2018, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1843 ze dne 23. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2452, pokud jde o rozsah použití šablony pro zveřejňování pojistného, nároků na pojistná plnění a výdajů podle zemí (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1842 ze dne 22. listopadu 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7911) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1837 ze dne 22. listopadu 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté osmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Nařízení Komise (EU) 2018/1836 ze dne 19. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti 6, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí 5b, 12 a 14 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2018/1835 ze dne 19. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 9 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2018/1834 ze dne 19. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 8 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2018/1833 ze dne 19. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie oblasti 3a plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Oprava nařízení Komise (EU) 2018/1832 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 2017/1151 za účelem zlepšení zkoušek a postupů schválení typu z hlediska emisí pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla, včetně zkoušek a postupů týkajících se shodnosti v provozu a emisí v reálném provozu, a za účelem zavedení zařízení pro monitorování spotřeby paliva a elektrické energie (Úřední věstník Evropské unie L 301 ze dne 27. listopadu 2018)
Nařízení Komise (EU) 2018/1832 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 2017/1151 za účelem zlepšení zkoušek a postupů schválení typu z hlediska emisí pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla, včetně zkoušek a postupů týkajících se shodnosti v provozu a emisí v reálném provozu, a za účelem zavedení zařízení pro monitorování spotřeby paliva a elektrické energie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1809 ze dne 22. listopadu 2018, kterým se po dvousté devadesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu (Úřední věstník Evropské unie L 303 ze dne 28. listopadu 2018)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1807 ze dne 14. listopadu 2018 o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské unii (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1803 ze dne 20. listopadu 2018 o zmocnění Francie k uzavření dohody se Svatým Bartolomějem, Saint Pierrem a Miquelonem, Novou Kaledonií, Francouzskou Polynésií a Wallisem a Futunou, pokud jde o to, aby se s převody finančních prostředků mezi Francií a těmito územími zacházelo jako s převody finančních prostředků v rámci Francie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (oznámeno pod číslem C(2018) 7434)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1800 ze dne 21. listopadu 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1799 ze dne 21. listopadu 2018 o zavedení přechodné přímé statistické akce pro šíření vybraných témat sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 geokódovaných v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1798 ze dne 21. listopadu 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2019 (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1797 ze dne 19. listopadu 2018, kterým se mění a aktualizuje rozhodnutí (SZBP) 2018/340, kterým se stanoví seznam projektů, jež mají být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1796 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, klofentezin, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oxamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproxyfen a tritosulfuron (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1794 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
Nařízení Komise (EU) 2018/1793 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna technické dokumentace zeměpisného označení lihoviny zapsané v příloze III nařízení (ES) č. 110/2008, na jejímž základě došlo ke změně hlavních specifikací uvedené dokumentace („Ron de Guatemala“ (ZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1790 ze dne 16. listopadu 2018, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/623/ES, kterým se stanoví pokyny pro posuzování rizik geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí (oznámeno pod číslem C(2018) 7513) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1788 ze dne 19. listopadu 2018 na podporu Střediska pro jihovýchodní a východní Evropu pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní (SEESAC) pro provádění regionálního plánu pro boj proti nedovolenému obchodování se zbraněmi v oblasti západního Balkánu
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1787 ze dne 19. listopadu 2018, kterým se mění a prodlužuje platnost rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (Úř. věst. L 293, 20.11.2018)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1787 ze dne 19. listopadu 2018, kterým se mění a prodlužuje platnost rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1786 ze dne 19. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Chianti Classico“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1785 ze dne 15. listopadu 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1784 ze dne 9. července 2018 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o některá ustanovení týkající se ekologických postupů stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1781 ze dne 16. listopadu 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1729 ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2009, pokud jde o informace, které mají být poskytovány na plakátech cestujícím a široké veřejnosti ohledně některých zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1728 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 515/2014, pokud jde o přidělení dodatečného financování ze souhrnného rozpočtu EU na provedení Systému vstupu/výstupu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ESText s významem pro EHP.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012Text s významem pro EHP.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1722 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 999/2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1721 ze dne 12. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Gailtaler Speck“ (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1719 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1718 ze dne 14. listopadu 2018 o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravkyText s významem pro EHP.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1717 ze dne 14. listopadu 2018 o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictvíText s významem pro EHP.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1716 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/776/EU, kterým se zřizuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
Směrnice Rady (EU) 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1712 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1013, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1711 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1371/2013, pokud jde o datum použitelnosti osvobození udělených indickým vyvážejícím výrobcům
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1710 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se přizpůsobuje míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2018 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/866
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1709 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2020 o pracovních úrazech a dalších zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání, pokud jde o výběrové šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1708 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Însurăței“ (CHOP)
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 92 – Jednotná ustanovení pro schvalování nepůvodních náhradních systémů tlumení hluku výfuku (NORESS) pro vozidla kategorií L1, L2, L3, L4 a L5 z hlediska jejich emisí hluku [2018/1707]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 90 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla [2018/1706]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 63 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L1 z hlediska jejich emisí hluku [2018/1705]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 9 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska jejich emisí hluku [2018/1704]
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1702 ze dne 8. listopadu 2018, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro maziva (oznámeno pod číslem C(2018) 7125) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1700 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1699 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2018 do 30. prosince 2018 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1698 ze dne 9. listopadu 2018 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2018) 7543) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1696 ze dne 13. července 2018 o pravidlech fungování výběrové komise podle čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
Oprava směrnice Rady (EU) 2018/1695 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (Úř. věst. L 282, 12.11.2018)
Směrnice Rady (EU) 2018/1695 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1694 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se názvu „Oolde“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1693 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se názvu „Vijlen“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1692 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Tacoronte-Acentejo“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1690 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily a s indexem zatížení převyšujícím 121, pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1579, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121, pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/163
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1689 ze dne 8. listopadu 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7511) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1688 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se Slovensku udělují výjimky týkající se poskytování statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice (oznámeno pod číslem C(2018) 7304) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1687 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2018) 7240) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1686 ze dne 8. listopadu 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté sedmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1685 ze dne 8. listopadu 2018 o jednotných podmínkách pro předávání časových řad v novém regionálním členění podle nařízení (ES) č. 1059/2003
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1684 ze dne 8. listopadu 2018 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2018/1683 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2018/1682 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (EU) 2018/1681 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) 2018/1680 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2018/1679 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
Nařízení Komise (EU) 2018/1678 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech 7b-k, 8, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2018/1677 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1674 ze dne 23. října 2018, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazilské federativní republice u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazilské federativní republice a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavské republice u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavské republice
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (Úř. věst. L 284, 12.11.2018)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1671 ze dne 23. října 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem zvýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1670 ze dne 23. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1668 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických v seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2018) 7207) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1664 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Lietuvos bankas
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1661 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 885/2014 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1659 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012 s ohledem na vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému zavedená nařízením (EU) 2018/605 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1658 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Côtes de Montravel“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1657 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1656 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1655 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/2382, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1654 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1653 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1652 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7445) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1650 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Kanady, Ruska a Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1649 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1648 ze dne 29. října 2018, kterým se povoluje uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1647 ze dne 31. října 2018, kterým se povoluje uvedení hydrolyzátu z vaječné membrány na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1646 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro informace, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti a v žádosti o registraci (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro formu a obsah žádosti o uznání předkládané příslušnému orgánu referenčního členského státu a informací předkládaných v oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1644 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, a které stanoví minimální obsah mechanismů spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí, jejichž právní rámec a postupy dohledu byly uznány jako rovnocenné (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1643 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující obsah prohlášení o referenční hodnotě, které je povinen zveřejňovat administrátor referenční hodnoty, a případy, kdy je nutné tohoto prohlášení aktualizovat (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1642 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující kritéria, jež mají příslušné orgány zvážit při posuzování, zda by administrátoři referenčních hodnot se značným významem měli uplatňovat určité požadavky (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1641 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví další informace, jež musí poskytovat administrátoři referenčních hodnot s kritickým nebo značným významem a které se týkají metodiky používané k určení referenční hodnoty, vnitřního přezkumu a schvalování metodiky a postupů provádění podstatných změn metodiky (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1640 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující požadavky na správu, řízení a kontrolu pro dohlížené dodavatele (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1639 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující prvky kodexu chování, který vypracují administrátoři referenčních hodnot založených na vstupních údajích dodavatelů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1638 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví, jak zajistit vhodnost a ověřitelnost vstupních údajů, a vnitřní postupy pro dohled a ověřování, jejichž zavedení musí administrátor referenční hodnoty s kritickým nebo značným významem zajistit u dodavatele, pokud jsou vstupní údaje dodávány z útvaru poskytujícího služby přímo klientům (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1637 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro postupy a charakteristiky útvaru dozoru (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1635 ze dne 30. října 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7333) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1634 ze dne 30. října 2018, kterým se obnovuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Itálie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1633 ze dne 30. října 2018, kterým se povoluje uvedení rafinovaného peptidového koncentrátu z krevet na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1632 ze dne 30. října 2018, kterým se povoluje uvedení zásaditého bílkovinného izolátu ze syrovátky z kravského mléka na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1631 ze dne 30. října 2018, kterým se povoluje uvedení výtažku z brusinek v prášku na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1630 ze dne 24. října 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Lička janjetina“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1629 ze dne 25. července 2018, kterým se mění seznam nákaz uvedený v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2018/1628 ze dne 30. října 2018, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1627 ze dne 9. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o obezřetné oceňování pro podávání zpráv v oblasti dohledu (Úř. věst. L 281, 9.11.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1627 ze dne 9. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o obezřetné oceňování pro podávání zpráv v oblasti dohledu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/1625 ze dne 8. října 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2018/24)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1624 ze dne 23. října 2018, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1621 ze dne 26. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1620 ze dne 13. července 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1619 ze dne 12. července 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438, pokud jde o povinnosti depozitářů týkající se úschovy (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1618 ze dne 12. července 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, pokud jde o povinnosti depozitářů týkající se úschovy (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1615 ze dne 22. října 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Lucanica di Picerno“ (CHZO)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614 ze dne 25. října 2018, kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1613 ze dne 25. října 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1612 ze dne 25. října 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1763 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi (Úř. věst. L 268, 26.10.2018)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1612 ze dne 25. října 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1763 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1611 ze dne 25. října 2018, kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1608 ze dne 24. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1607 ze dne 24. října 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1606 ze dne 25. října 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1605 ze dne 25. října 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi (Úř. věst. L 268, 26.10.2018)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1605 ze dne 25. října 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1604 ze dne 25. října 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1602 ze dne 11. října 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1600 ze dne 28. září 2018 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis týkající se Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1599 ze dne 15. října 2018 o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou jménem Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1597 ze dne 23. října 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7117) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1596 ze dne 23. října 2018, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Occitanie a Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Nařízení Komise (EU) 2018/1595 ze dne 23. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 23 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1594 ze dne 22. října 2018, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bratislavský rožok / Pressburger Kipfel / Pozsonyi kifli (ZTS))
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 141 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich systémů monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) [2018/1593]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 140 – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska systémů elektronického řízení stability (ESC) [2018/1592]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 139 – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdových asistenčních systémů (BAS) [2018/1591]
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1590 ze dne 19. října 2018, kterým se mění rozhodnutí 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU a 2014/893/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (oznámeno pod číslem C(2018) 6805) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1587 ze dne 22. října 2018, kterým se zrušuje určení laboratoře Istituto Superiore di Sanita, Řím, Itálie, jako referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua uvedená v příloze I směrnice Rady 96/23/ES ve skupině B 3 c) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1586 ze dne 22. října 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží, minimální hloubku moře a zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti v případě rybolovu pobřežními nevody v teritoriálních vodách Chorvatska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1585 ze dne 22. října 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro rybolov košelkovými nevody v teritoriálních vodách Chorvatska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1584 ze dne 22. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1583 ze dne 18. října 2018, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o dovoz mlžů a produktů rybolovu z Peru a Myanmaru určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2018) 6778) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581 ze dne 19. října 2018, kterou se mění směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1580 ze dne 19. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2197, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1579 ze dne 18. října 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121, pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/163
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1576 ze dne 18. října 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6961) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1571 ze dne 18. října 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté šesté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1570 ze dne 18. října 2018, kterým se zastavují řízení týkající se dovozu bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1194/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1569 ze dne 18. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1110/2011 o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže a výkrm prasat (držitel povolení Roal Oy) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1568 ze dne 18. října 2018 o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella phaffii (DSM 32159) jako doplňkové látky pro všechna prasata a všechny druhy drůbeže (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1567 ze dne 18. října 2018, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/249 o povolení taurinu, ß-alaninu, L-alaninu, L-argininu, L-asparagové kyseliny, L-histidinu, D,L-isoleucinu, L-leucinu, L-fenylalaninu, L-prolinu, D,L-serinu, L-tyrosinu, L-methioninu, L-valinu, L-cysteinu, glycinu, glutamátu sodného a L-glutamové kyseliny jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, pro všechny druhy zvířat kromě koček a psů (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1566 ze dne 18. října 2018 o povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25541) a alfa-amylázy z Aspergillus niger (ATCC66222) jako doplňkové látky pro odstavená selata a menšinové druhy prasat (po odstavu) a o změně nařízení (ES) č. 1453/2004 (držitel povolení Andres Pintaluba S.A.) (Úřední věstník Evropské unie L 262 ze dne 19. října 2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1566 ze dne 18. října 2018 o povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25541) a alfa-amylázy z Aspergillus niger (ATCC66222) jako doplňkové látky pro odstavená selata a menšinové druhy prasat (po odstavu) a o změně nařízení (ES) č. 1453/2004 (držitel povolení Andres Pintaluba S.A.) (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1565 ze dne 17. října 2018 o povolení přípravku endo-1,4-beta-mannanázy z Paenibacillus lentus (DSM 28088) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a menšinové druhy drůbeže s výjimkou nosnic, výkrm krůt, odchov krůt, odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat (držitel povolení Elanco GmbH) (Úř. věst. L 262, 19.10.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1565 ze dne 17. října 2018 o povolení přípravku endo-1,4-beta-mannanázy z Paenibacillus lentus (DSM 28088) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a menšinové druhy drůbeže s výjimkou nosnic, výkrm krůt, odchov krůt, odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat (držitel povolení Elanco GmbH) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1564 ze dne 17. října 2018 o povolení přípravku z dolomitu-magnezitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, s výjimkou dojnic a jiných přežvýkavců určených k mléčné produkci, odstavených selat a výkrmu prasat (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (Euratom) 2018/1563 ze dne 15. října 2018 o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace, a o zrušení nařízení (Euratom) č. 1314/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1562 ze dne 18. října 2018, kterým se po dvousté devadesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1559 ze dne 17. října 2018 o povolení kmínové tinktury (Cuminum cyminum L.) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1558 ze dne 17. října 2018 o povolení nového užití přípravku Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako doplňkové látky pro kočky a psy (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1557 ze dne 17. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1556 ze dne 17. října 2018 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1555 ze dne 17. října 2018 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2018/1554 ze dne 15. října 2018 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, pokud jde o množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1553 ze dne 15. října 2018 o podmínkách pro uznávání elektronických rostlinolékařských osvědčení vydávaných státními organizacemi ochrany rostlin třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2018) 5370) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1551 ze dne 16. října 2018, kterým se ruší platnost faktur vystavených dvěma vyvážejícími výrobci porušujícími závazek zrušený prováděcím nařízením (EU) 2017/1570
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1550 ze dne 16. října 2018 o obnovení povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro odstavená selata a pro výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 1730/2006 a (ES) č. 1138/2007 (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1546 ze dne 15. října 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/1425 o stabilizační akci Evropské unie v regionech Mopti a Ségou
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1544 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1543 ze dne 15. října 2018 o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32291 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2018/1542 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní
Nařízení Rady (EU) 2018/1541 ze dne 2. října 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010 a (EU) 2017/2454, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1540 ze dne 15. října 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1539 ze dne 15. října 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1538 ze dne 11. října 2018 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874–876 a 915–921 MHz (oznámeno pod číslem dokumentu C(2018) 6535) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1534 ze dne 12. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 týkající se odpočtů z rybolovných kvót přidělených Španělsku na roky 2017 a 2018
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1533 ze dne 12. října 2018 o povolení alginátu sodného jako doplňkové látky pro kočky, psy, jiná zvířata neurčená k produkci potravin a ryby a alginátu draselného jako doplňkové látky pro kočky a psy (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1532 ze dne 12. října 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dikvat a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1531 ze dne 10. října 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1530 ze dne 10. října 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1529 ze dne 8. října 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cioccolato di Modica“ (CHZO))
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1522 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví společný formát národních programů omezování znečištění ovzduší podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (Úř. věst. L 256, 12.10.2018)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1522 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví společný formát národních programů omezování znečištění ovzduší podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (oznámeno pod číslem C(2018) 6549) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1520 ze dne 9. října 2018, kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1518 ze dne 9. října 2018, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banco de Espana
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1517 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) 2018/581 o dočasném pozastavení všeobecných sazeb společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech
Nařízení Komise (EU) 2018/1516 ze dne 10. října 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro penoxsulam, triflumizol a triflumuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1515 ze dne 10. října 2018, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenylamin a oxadixyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1514 ze dne 10. října 2018, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acibenzolar-S-methyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talek E553B a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1513 ze dne 10. října 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1512 ze dne 10. října 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6761) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1511 ze dne 9. října 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 6452)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1508 ze dne 10. října 2018, kterým se stanoví koeficient snížení hodnoty použitelný pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence v účetním období 2019
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1507 ze dne 10. října 2018 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Polsku
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1506 ze dne 10. října 2018 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii (Úř. věst. L 255, 11.10.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1506 ze dne 10. října 2018 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1504 ze dne 2. října 2018 o zrušení nařízení (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1501 ze dne 9. října 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky pymetrozin a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1500 ze dne 9. října 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiram, kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími thiram a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
nařízení Komise (EU) 2018/1497 ze dne 8. října 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o kategorii potravin 17 a používání potravinářských přídatných látek v doplňcích stravy (Úř. věst. L 253, 9.10.2018)
Nařízení Komise (EU) 2018/1497 ze dne 8. října 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o kategorii potravin 17 a používání potravinářských přídatných látek v doplňcích stravy (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1496 ze dne 8. října 2018, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2018 přičítají určitá množství převedená v roce 2017
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1495 ze dne 8. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky malathion (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení komise (EU) 2018/1494 ze dne 8. října 2018, kterým se po dvousté devadesáté první mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1493 ze dne 2. října 2018, kterým se Maďarsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1492 ze dne 2. října 2018, kterým se Lotyšské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1490 ze dne 2. října 2018, kterým se Maďarsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1489 ze dne 3. října 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava nařízení Rady (EU) 2018/1488 ze dne 28. září 2018, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (Úř. věst. L 252, 8.10.2018)
Nařízení Rady (EU) 2018/1488 ze dne 28. září 2018, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1487 ze dne 2. října 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1013/EU, kterým se Rakouské republice povoluje dále používat opatření odchylující se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1484 ze dne 4. října 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté čtvrté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1483 ze dne 4. října 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (EU) 2018/1482 ze dne 4. října 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o kofein a theobromin (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1481 ze dne 4. října 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1478 ze dne 3. října 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 kvůli aktualizaci evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí vytvořeného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1476 ze dne 3. října 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1475 ze dne 2. října 2018, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení (EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1473 ze dne 2. října 2018, kterým se pro účetní období EZZF 2019 stanoví úrokové sazby pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Nařízení Komise (EU) 2018/1472 ze dne 28. září 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o košenilu, kyselinu karmínovou, karmíny (E 120) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1469 ze dne 1. října 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Ukrajiny na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1468 ze dne 1. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 461/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1467 ze dne 27. července 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Pákistánu do tabulky v bodě I přílohy (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1465 ze dne 28. září 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1463 ze dne 28. září 2018 o podrobení nových psychoaktivních látek N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolním opatřením
Nařízení Komise (EU) 2018/1462 ze dne 28. září 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace některých esterů sorbitanů (E 491 sorbitanmonostearát, E 492 sorbitantristearát a E 495 sorbitanmonopalmitát) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1461 ze dne 28. září 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití nízkosubstituované hydroxypropylcelulosy (L-HPC) v doplňcích stravy (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2018/1308 ze dne 28. září 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o rybolovná práva pro mořčáka evropského
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1307 ze dne 27. září 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6382) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1302 ze dne 27. září 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1301 ze dne 27. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/659 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1300 ze dne 27. září 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o dovozní licence na mléčné výrobky pocházející z Norska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1299 ze dne 26. září 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1298 ze dne 11. července 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014, pokud jde o úpravu částek poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků, podle míry inflace (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1297 ze dne 25. září 2018 o odchylce Francie od vzájemného uznávání povolení biocidních přípravků obsahujících kreosot v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2018) 5412)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1295 ze dne 26. září 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka cibulový olej a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1294 ze dne 26. září 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje smrkový dehet z Landes jako základní látka (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1293 ze dne 26. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny laktitol (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1292 ze dne 25. září 2018, kterým se schvaluje cyfenothrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1291 ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1290 ze dne 24. září 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 240, 25.9.2018)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1290 ze dne 24. září 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1289 ze dne 24. září 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1288 ze dne 24. září 2018 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Prodhynet's iodine based products“ (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1287 ze dne 24. září 2018 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Quat-chem's iodine based products“ (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1286 ze dne 24. září 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1285 ze dne 24. září 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 240, 25.9.2018)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1285 ze dne 24. září 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1284 ze dne 24. září 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1282 ze dne 21. září 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6256) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1281 ze dne 21. září 2018 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Belgii (oznámeno pod číslem C(2018) 6255) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1278 ze dne 21. září 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Pasteuria nishizawae Pn1 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2018/1277 ze dne 18. září 2018, kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1275 ze dne 18. září 2018 o jmenování členů výběrové komise uvedené v čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1939
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1269 ze dne 18. září 2018, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1267 ze dne 20. září 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté čtvrté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1266 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, karboxin, klethodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, dithianon, dodin, fenazachin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, kyselina indolylmáselná, isoxaben, polysulfid vápenatý, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinát a tebufenozid (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1265 ze dne 20. září 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fenpikoxamid a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1264 ze dne 20. září 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pethoxamid a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1263 ze dne 20. září 2018, kterým se stanoví formuláře pro předkládání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 (Úř. věst. L 238, 21.9.2018)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1263 ze dne 20. září 2018, kterým se stanoví formuláře pro předkládání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 (Úř. věst. L 238, 21.9.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1263 ze dne 20. září 2018, kterým se stanoví formuláře pro předkládání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1262 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, thiofanát-methyl a tribenuron (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1261 ze dne 20. září 2018 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hypred's iodine based products“ (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1260 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek pyridaben, chinmerak a fosfid zinečnatý (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1259 ze dne 20. září 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 873/2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o prodloužení přechodného období podle článku 4 u aromatu „koncentrát grilovací příchutě (rostlinný)“ číslo FL 21.002 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1258 ze dne 18. září 2018 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Ecolab Iodine PT3 Family“ (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1254 ze dne 19. září 2018 o zamítnutí povolení riboflavinu (80 %) z Bacillus subtilis KCCM-10445 jako doplňkové látky patřící do funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1253 ze dne 28. června 2018, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1252 ze dne 18. září 2018 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1251 ze dne 18. září 2018 o neschválení empenthrinu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1250 ze dne 18. září 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1249 ze dne 18. září 2018 o činnosti Evropské unie na podporu mechanismu OSN pro ověřování a inspekce v Jemenu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1248 ze dne 18. září 2018 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1247 ze dne 18. září 2018, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Nařízení Komise (EU) 2018/1246 ze dne 18. září 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení destilátu z dřevního octa na seznam aromat Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1245 ze dne 18. září 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1244 ze dne 4. září 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Bleu des Causses“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1243 ze dne 13. září 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1242 ze dne 14. září 2018 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Belgii (oznámeno pod číslem C(2018) 6072) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1241 ze dne 12. září 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úřední věstník Evropské unie L 236 ze dne 19. září 2018)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1239 ze dne 9. července 2018, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1238 ze dne 13. září 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1237 ze dne 12. září 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1236 ze dne 13. září 2018 o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/82 na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Kambodže bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kambodže, či nikoli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1235 ze dne 12. září 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Αγκινάρα Ιρίων“ (Agkinara Irion) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1234 ze dne 12. září 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Marrone di Serino“/„Castagna di Serino“ (CHZO)
Nařízení Komise (EU) 2018/1233 ze dne 12. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1232 ze dne 11. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, pokud jde o celní kvóty Unie pro skopové a kozí maso pocházející z Norska a Nového Zélandu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1231 ze dne 13. září 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1230 ze dne 12. září 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 ze dne 25. května 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1227 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2018/1226 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2018/1225 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z. d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2018/1224 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského ve funkční jednotce 16 podoblasti ICES 7 plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1221 ze dne 1. června 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulačních kapitálových požadavků pro sekuritizace a jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace v držení pojišťoven a zajišťoven (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1218 ze dne 6. září 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1217 ze dne 6. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1215 ze dne 16. července 2018 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1214 ze dne 29. srpna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Morcilla de Burgos (CHZO))
Rozhodnutí Rady ze dne 11. prosince 2018, kterým se přijímá postoj Rady k druhému návrhu rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1213 ze dne 28. srpna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rucavas baltais sviests (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1212 ze dne 3. září 2018, kterým se stanoví minimální požadavky provádějící ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES, pokud jde o identifikaci akcionáře, předávání informací a usnadnění výkonu práv akcionářů (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1210 ze dne 30. srpna 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté třetí dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1209 ze dne 27. srpna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1208 ze dne 27. srpna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1207 ze dne 27. srpna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1206 ze dne 28. srpna 2018 o otevření a způsobu správy celních kvót Unie pro skopové a kozí maso a zpracované skopové maso pocházející z Islandu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1205 ze dne 27. srpna 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 5723) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1204 ze dne 27. srpna 2018, kterým se po dvousté devadesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1203 ze dne 21. srpna 2018, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející ze Spojených států amerických nebo tam zpracované, a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/204 (oznámeno pod číslem C(2018) 5848)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1202 ze dne 22. srpna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Czosnek galicyjski“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1201 ze dne 22. srpna 2018 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Kiełbasa krakowska sucha staropolska“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1200 ze dne 22. srpna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu [„Brioche vendéenne“ (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1199 ze dne 22. srpna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Boudin blanc de Rethel“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1198 ze dne 22. srpna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Oli de l'Emporda“ / „Aceite de l'Emporda“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1146 ze dne 7. června 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/892, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a nařízení (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1145 ze dne 7. června 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1143 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o vyšetření na infekční arteritidu koní (oznámeno pod číslem C(2018) 5071) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1142 ze dne 14. srpna 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o zavedení některých kategorií průkazů způsobilosti k údržbě letadel, úpravu postupu přejímání letadlových celků od externích dodavatelů a úpravu práv organizací pro výcvik údržby (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1138 ze dne 13. srpna 2018, kterým se po dvousté osmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1137 ze dne 10. srpna 2018 o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu pro přepravu komodit pocházejících z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2018) 5245)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1133 ze dne 13. srpna 2018, kterým se povoluje uvedení sušených nadzemních částí Hoodia parviflora na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1132 ze dne 13. srpna 2018, kterým se povoluje změna názvu a zvláštních požadavků na označování nových potravin obsahujících syntetický zeaxanthin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1131 ze dne 13. srpna 2018, kterým se schvaluje penflufen jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1130 ze dne 13. srpna 2018, kterým se schvaluje cypermethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1129 ze dne 13. srpna 2018, kterým se schvaluje acetamiprid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1128 ze dne 9. srpna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1127 ze dne 28. května 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1126 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1125 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1124 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1123 ze dne 10. srpna 2018, kterým se povoluje uvedení 1-methylnikotinamid-chloridu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1122 ze dne 10. srpna 2018, kterým se povoluje uvedení pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR z roku 1975)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1121 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1120 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1119 ze dne 31. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1118 ze dne 7. června 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o podmínky pro snížení úrovně souborné jistoty a zproštění povinnosti poskytnout jistotu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1117 ze dne 10. srpna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Nařízení Rady (EU) 2018/1116 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1115 ze dne 10. srpna 2018, kterým se provádí čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1114 ze dne 9. srpna 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 5510) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1111 ze dne 3. srpna 2018 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89O34-3 × MON-OO6O3-6) a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě z událostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2010/420/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 5014) (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1110 ze dne 3. srpna 2018 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU (Úř. věst. L 203, 10.8.2018)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1110 ze dne 3. srpna 2018 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 4937) (Text s významem pro EHP.)
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1109 ze dne 1. srpna 2018 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 203, 10.8.2018)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1109 ze dne 1. srpna 2018 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2018) 4978) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1108 ze dne 7. května 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o regulační technické normy týkající se kritérií pro určení ústředních kontaktních míst vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb a pravidel pro činnost těchto ústředních kontaktních míst (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1106 ze dne 8. srpna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory prohlášení o shodě, která zveřejňují a zachovávají administrátoři referenčních hodnot se značným významem a referenčních hodnot bez značného významu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1105 ze dne 8. srpna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro poskytování informací příslušnými orgány orgánu ESMA podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1103 ze dne 7. srpna 2018, kterým se potvrzuje účast Malty na posílené spolupráci za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1102 ze dne 6. června 2018 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1101 ze dne 3. srpna 2018, kterým se stanoví kritéria pro použití čl. 5 druhého pododstavce nařízení Rady (ES) č. 2271/96 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1100 ze dne 6. června 2018, kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 2271/96 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1099 ze dne 1. srpna 2018, kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/136, pokud jde o název určené referenční laboratoře Evropské unie pro slintavku a kulhavku (oznámeno pod číslem C(2018) 4987) (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1098 ze dne 2. srpna 2018, kterým se mění a opravuje příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1097 ze dne 26. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2197 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2017 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1096 ze dne 22. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012, pokud jde o požadavky na některé údaje na etiketách olivového oleje
Nařízení Rady (EU) 2018/1095 ze dne 26. července 2018 o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1094 ze dne 1. srpna 2018, kterým se potvrzuje účast Nizozemska na posílené spolupráci za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1092 ze dne 18. července 2018, kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu Unie
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 ze dne 18. července 2018 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (Úř. věst. L 200, 7.8.2018)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 ze dne 18. července 2018 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1090 ze dne 31. července 2018 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Komagataella pastoris (CBS 25376) a Komagataella pastoris (CBS 26469) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt, kuřice nebo odchov všech druhů ptactva, odstavená selata a menšinové druhy prasat (po odstavu) (držitel povolení Kaesler Nutrition GmbH) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1087 ze dne 30. července 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1086 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1085 ze dne 30. července 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1084 ze dne 30. července 2018, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2018/475
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1083 ze dne 30. července 2018, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1082 ze dne 30. července 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1081 ze dne 30. července 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1080 ze dne 30. července 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 jako doplňkové látky pro výkrm a kuřice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Adisseo France SAS) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1079 ze dne 30. července 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 28343 jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1078 ze dne 30. července 2018, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2018 do 29. září 2018 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1077 ze dne 30. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1076 ze dne 30. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky isofluran podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1075 ze dne 27. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 jako účinné látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1074 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1073 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1072 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1071 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/468
Nařízení Rady (EU) 2018/1070 ze dne 26. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1970, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1069 ze dne 26. července 2018 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1068 ze dne 27. července 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 5121) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1067 ze dne 26. července 2018, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 4804) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1066 ze dne 27. července 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Nařízení Komise (EU) 2018/1065 ze dne 27. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o automatické potvrzování platnosti unijních průkazů způsobilosti členů letové posádky a výcvik vzletů a přistání
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1064 ze dne 25. července 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1063 ze dne 16. května 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1061 ze dne 26. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky karfentrazonethyl a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1060 ze dne 26. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky trifloxystrobin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1059 ze dne 24. července 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků rodu Ammodytes a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 2r plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) 2018/1049 ze dne 25. července 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1048 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy týkající se navigace založené na výkonnosti
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1044 ze dne 23. července 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4795) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1043 ze dne 24. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fenamidon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/1042 ze dne 23. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se zavedení podpůrných programů, psychologického posouzení členů letové posádky a systematického a náhodného testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost psychoaktivních látek k zajištění jejich zdravotní způsobilosti a pokud jde o vybavení nově vyrobených letounů s turbínovým pohonem s maximální schválenou vzletovou hmotností 5700 kg nebo nižší, které jsou schváleny k přepravě šesti až devíti cestujících na palubě, systémem výstrahy nebezpečné blízkosti terénu
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1040 ze dne 16. června 2017 o státní podpoře SA.32544 (2011/C) poskytnuté Řeckem ve prospěch řecké železniční skupiny TRAINOSE S.A. (oznámeno pod číslem C(2017) 4047) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1039 ze dne 23. července 2018 o povolení octanu měďnatého monohydrátu, uhličitanu-dihydroxidu měďnatého monohydrátu, chloridu měďnatého dihydrátu, oxidu měďnatého, síranu měďnatého pentahydrátu, chelátu mědi aminokyselin hydrátu, chelátu mědi a bílkovinných hydrolyzátů, měďnatého chelátu glycinu hydrátu (v pevné formě) a měďnatého chelátu glycinu hydrátu (v kapalné formě) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006 a (EU) č. 349/2010 a prováděcích nařízení (EU) č. 269/2012, (EU) č. 1230/2014 a (EU) 2016/2261 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1038 ze dne 19. července 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Lentille verte du Puy“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1036 ze dne 19. července 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4875) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1033 ze dne 20. července 2018, kterým se po dvousté osmdesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1032 ze dne 20. července 2018, kterým se povoluje rozšíření použití oleje z mikrořas Schizochytrium sp. jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1030 ze dne 13. července 2018 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1028 ze dne 19. července 2018, kterou se opravuje prováděcí směrnice (EU) 2016/2109, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1026 ze dne 19. července 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté druhé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1025 ze dne 19. července 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1023 ze dne 23. července 2018, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1019 ze dne 18. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky oxasulfuron a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1018 ze dne 18. července 2018, kterým se povoluje rozšíření použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2018, kterým se stanoví konečná odpověď o dovozu jménem Unie týkající se budoucího dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise C(2016) 747
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1017 ze dne 18. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1016 ze dne 17. července 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1013 ze dne 17. července 2018, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1012 ze dne 17. července 2018, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/671
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1011 ze dne 17. července 2018, kterým se povoluje rozšíření množství použití žampionů ošetřených UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1010 ze dne 13. července 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Radicchio Variegato di Castelfranco“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1009 ze dne 17. července 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1008 ze dne 16. července 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4771) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1007 ze dne 25. dubna 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES, pokud jde o seznam přístavů, a zrušuje rozhodnutí Komise 2008/861/ES (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1006 ze dne 16. července 2018 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1003 ze dne 16. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 za účelem objasnění a zjednodušení postupu korelace a přizpůsobení změnám nařízení (EU) 2017/1151 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1002 ze dne 16. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153 za účelem objasnění a zjednodušení postupu korelace a přizpůsobení změnám nařízení (EU) 2017/1151 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Rady (EU) 2018/1001 ze dne 16. července 2018 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1000 ze dne 16. července 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/999 ze dne 16. července 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/998 ze dne 12. července 2018, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status Chorvatska pro herpesvirózu koi (KHV), status Finska pro infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN), seznam oblastí Irska prostých bonamiózy (Bonamia ostreae) a seznam oblastí Spojeného království prostých marteiliózy (Marteilia refringens), a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o seznam oblastí Spojeného království prostých ostreid herpesviru 1 µvar (OsHV-1 µVar) (oznámeno pod číslem C(2018) 4381) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/997 ze dne 13. července 2018, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/996 ze dne 12. července 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Limone Femminello del Gargano“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/995 ze dne 12. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/993 ze dne 11. července 2018, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 a (EU) 2017/1219, pokud jde o délku přechodného období (oznámeno pod číslem C(2018) 4312) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/991 ze dne 12. července 2018, kterým se povoluje uvedení hydrolyzátu lysozymu z bílků ze slepičích vajec na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/990 ze dne 10. dubna 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131, pokud jde o jednoduché, transparentní a standardizované (STS) sekuritizace a komerční papíry zajištěné aktivy, požadavky na aktiva obdržená na základě reverzního repa a metody hodnocení úvěrové kvality (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/989 ze dne 18. května 2018 o změně a opravě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/988 ze dne 27. dubna 2018 o změně a opravě prováděcího nařízení (EU) 2017/656, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/987 ze dne 27. dubna 2018 o změně a opravě nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/986 ze dne 3. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/504, pokud jde o úpravu administrativních požadavků na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly ve vztahu k mezním hodnotám emisí etapy V (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985 ze dne 12. února 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel a jejich motorů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/983 ze dne 11. července 2018 o povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro výkrm menšinových druhů prasat a menšinové druhy prasat k reprodukci (držitel povolení DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/982 ze dne 11. července 2018 o povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky pro kuřata na výkrm a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Novus Europe N.A./S.V.) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/981 ze dne 11. července 2018, kterým se mění seznam brazilských zařízení, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených pro lidskou spotřebu do Unie (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/980 ze dne 11. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 815/2012, pokud jde o informace vyměňované mezi členskými státy pro identifikaci osob povinných k dani využívajících režim mimo Unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/979 ze dne 11. července 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Oprava nařízení Komise (EU) 2018/978 ze dne 9. července 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úř. věst. L 176, 12.7.2018)
Nařízení Komise (EU) 2018/978 ze dne 9. července 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/977 ze dne 4. dubna 2018, kterým se opravuje bulharské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/976 ze dne 4. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/975 ze dne 4. července 2018, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu rybolovu použitelná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/974 ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/971 ze dne 9. července 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4460) (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/970 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
Nařízení Komise (EU) 2018/969 ze dne 9. července 2018, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o požadavky na odstraňování specifikovaného rizikového materiálu z malých přežvýkavců (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/968 ze dne 30. dubna 2018 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, pokud jde o posuzování rizik souvisejících s invazními nepůvodními druhy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/967 ze dne 26. dubna 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, pokud jde o nedodržení platebních lhůt a směnný kurz pro sestavování výkazů výdajů
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/964 ze dne 5. července 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/963 ze dne 6. července 2018, kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES 8c a 9a kromě Cádizského zálivu
Nařízení Komise (EU) 2018/960 ze dne 5. července 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro lambda-cyhalothrin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/959 ze dne 14. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky hodnocení, v jejímž rámci mohou příslušné orgány institucím povolit použití pokročilých přístupů k měření operačního rizika (Text s významem pro EHP.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/958 ze dne 28. června 2018 o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 173, 9.7.2018)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/950 ze dne 3. července 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4321) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/949 ze dne 3. července 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/946 ze dne 4. července 2018, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/945 ze dne 22. června 2018 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/941 ze dne 2. července 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2014 (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/940 ze dne 27. června 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Řecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/939 ze dne 26. června 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/938 ze dne 20. června 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Choucroute d'Alsace“ (CHZO))
Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 ze dne 28. června 2018, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2018) 4003)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/935 ze dne 28. června 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2018) 3997) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/934 ze dne 25. června 2018 o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku
Směrnice Komise (EU) 2018/933 ze dne 29. června 2018, kterou se opravuje německé znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/932 ze dne 29. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a požadavky na schválení typu s univerzální použitelností paliv (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/931 ze dne 28. června 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Indie a Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/930 ze dne 19. června 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pitina“ (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/927 ze dne 27. června 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 3972)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/922 ze dne 28. června 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu smačkovitých (Gymnammodytes cicerelus a G. semisquamatus) a hlaváčovitých (Aphia minuta a Crystalogobius linearis) v některých teritoriálních vodách Španělska (Katalánska)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/921 ze dne 28. června 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/920 ze dne 28. června 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 180/2014, pokud jde o některá ustanovení týkající se kontrol, oznamování a podávání výročních zpráv a změn programů POSEI
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/919 ze dne 27. června 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/918 ze dne 22. června 2018, kterým se Německu a Polsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/917 ze dne 27. června 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boscalid, bromoxynil, kaptan, karvon, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, dikvat, ethefon, ethoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-m, methiokarb, methoxyfenozid, metribuzin, milbemektin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, pymetrozin a s-metolachlor (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/916 ze dne 27. června 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 181/2014, pokud jde o některá ustanovení týkající se kontrol, oznamování a podávání výročních zpráv a změn programu pro menší ostrovy v Egejském moři
Nařízení Rady (EU) 2018/915 ze dne 25. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná práva
Nařízení Rady (EU) 2018/914 ze dne 25. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2018/913 ze dne 25. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Směrnice Rady (EU) 2018/912 ze dne 22. června 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/910 ze dne 25. června 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4060) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/909 ze dne 25. června 2018 o sestavení společného souboru pravidel řízení pro projekty stálé strukturované spolupráce
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/907 ze dne 25. června 2018 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
Rozhodnutí Rady ze dne 4. září 2018, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/906 ze dne 25. června 2018 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/905 ze dne 25. června 2018 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/904 ze dne 25. června 2018 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii
Oznámení o pozbytí platnosti některých antisubvenčních opatření
Oznámení o pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/901 ze dne 25. června 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/900 ze dne 25. června 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/899 ze dne 25. června 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/898 ze dne 25. června 2018, kterým se provádí nařízení Rady (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/896 ze dne 19. června 2018, kterým se stanoví metodika pro výpočet roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a kterým se mění rozhodnutí 2005/270/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 3736) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895 ze dne 22. června 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/894 ze dne 21. června 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4007) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/892 ze dne 21. června 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté první dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/891 ze dne 21. června 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/888 ze dne 21. června 2018, kterým se po dvousté osmdesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/886 ze dne 20. června 2018 o některých opatřeních obchodní politiky týkajících se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických a o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/724
Nařízení Komise (EU) 2018/885 ze dne 20. června 2018, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/883 ze dne 18. června 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 3942) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/882 ze dne 18. června 2018 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie a o změně společného postoje 2002/400/SZBP
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/881 ze dne 18. června 2018, jímž se Komise žádá o předložení studie zaměřené na možnosti, jak by Unie měla zohlednit nález Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy ve věci ACCC/C/2008/32, a s ohledem na závěry této studie též návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1367/2006
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/880 ze dne 18. června 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/878 ze dne 18. června 2018, kterým se přijímá seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, pokud jde o uplatňování preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/875 ze dne 15. června 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/872 ze dne 14. června 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/871 ze dne 14. června 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/870 ze dne 14. června 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2018/869 ze dne 5. června 2018 o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.) na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/868 ze dne 13. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1301/2014 a nařízení (EU) č. 1302/2014, pokud jde o ustanovení o systému měření energie a systému sběru údajů (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/867 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví jednací řád odvolacího senátu (odvolacích senátů) Agentury Evropské unie pro železnice (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/866 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2018
Rozhodnutí Rady ministrů AKT-EU č. 1/2018 ze dne 31. května 2018 o revizi přílohy Ic dohody o partnerství AKT-EU [2018/865]
Nařízení Komise (EU) 2018/864 ze dne 8. června 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2018/863 ze dne 8. června 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoků ve vodách Unie oblasti 3a plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Předpis Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK OSN) č. 55 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích konstrukčních částí jízdních souprav vozidel [2018/862]
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/857 ze dne 11. června 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Haut-Montravel“ (CHOP))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/856 ze dne 8. června 2018, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP Misi Evropské unie v Kosovu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.) na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/855 ze dne 8. června 2018, kterým se po dvousté osmdesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/854 ze dne 8. června 2018, kterým se názvu „Cairanne“ uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (CHOP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a směrnice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úřední věstník Evropské unie L 150 ze dne 14. června 2018)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 260, 17.10.2018)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/840 ze dne 5. června 2018, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/495 (oznámeno pod číslem C(2018) 3362)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/838 ze dne 31. května 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/837 ze dne 31. května 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/835 ze dne 4. června 2018 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2018) 3319) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/834 ze dne 4. června 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 3318) (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/833 ze dne 4. června 2018, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Oprava nařízení Komise (EU) 2018/832 ze dne 5. června 2018, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 140, 6.6.2018)
Nařízení Komise (EU) 2018/832 ze dne 5. června 2018, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise (EU) 2018/831 ze dne 5. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/830 ze dne 9. března 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, pokud jde o úpravu požadavků na konstrukci a obecných požadavků v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/829 ze dne 15. února 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/828 ze dne 15. února 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, pokud jde o požadavky týkající se protiblokovacích brzdových systémů, vysokotlakých zásobníků energie a hydraulických spojení jednohadicového typu (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/827 ze dne 4. června 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/823 ze dne 4. června 2018 o ukončení částečného prozatímního přezkumu vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecké republiky
Oprava směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (Úř. věst. L 139, 5.6.2018)
Oprava směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (Úř. věst. L 139, 5.6.2018)
Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/821 ze dne 1. června 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 3649) (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/820 ze dne 31. května 2018, kterým se povoluje odchylka požadovaná Nizozemskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2018) 3222)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/819 ze dne 1. června 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/816 ze dne 1. června 2018, kterým se po dvousté osmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/815 ze dne 1. června 2018 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/814 ze dne 1. června 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Předpis č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku [2018/798]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/791 ze dne 31. května 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/789 ze dne 25. května 2018, kterým se Maďarsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/788 ze dne 30. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1993, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/787 ze dne 25. května 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/785 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky thiamethoxam (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/784 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky klothianidin (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/783 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky imidakloprid (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/782 ze dne 29. května 2018, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/781 ze dne 29. května 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2000, pokud jde o definici pojmu „podobný léčivý přípravek“ (Text s významem pro EHP. )
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 0 – Jednotná ustanovení pro mezinárodní schvalování typu vozidla jako celku (IWVTA) [2018/780]
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/778 ze dne 28. května 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 131, 29.5.2018)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/778 ze dne 28. května 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/774 ze dne 28. května 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. L 131, 29.5.2018)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/774 ze dne 28. května 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/773 ze dne 15. května 2018 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2017/306 ze dne 6. února 2017 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů, a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/767 ze dne 22. května 2018, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/766 ze dne 23. května 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/765 ze dne 23. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/760 ze dne 14. května 2018 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/758 ze dne 23. května 2018 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2018) 3250) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/756 ze dne 23. května 2018, kterým se zavádí celní evidence dovozu bionafty pocházející z Argentiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/755 ze dne 23. května 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky propyzamid jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/750 ze dne 22. května 2018, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/748 ze dne 14. května 2018 o podrobení nové psychoaktivní látky 1-(4-kyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolním opatřením
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/747 ze dne 14. května 2018 o podrobení nové psychoaktivní látky N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrolním opatřením
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/746 ze dne 18. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o změny jednotných žádostí a žádostí o platbu a pokud jde o kontroly
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/745 ze dne 16. května 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2817) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/744 ze dne 16. května 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2815) (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/735 ze dne 17. května 2018 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro třetí dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2018/154
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/734 ze dne 17. května 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/733 ze dne 17. května 2018, kterým se po dvousté osmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/732 ze dne 17. května 2018 o společné metodice srovnávání jednotkových cen alternativních paliv v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/731 ze dne 15. května 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 7e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/730 ze dne 4. května 2018, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března 2018 do 29. června 2018 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/729 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/728 ze dne 24. ledna 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro stanovení postupů, jimiž by se operace s nefinančními smluvními stranami usazenými ve třetí zemi vyňaly z kapitálových požadavků pro riziko CVA (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/724 ze dne 16. května 2018 o některých opatřeních obchodní politiky týkajících se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/723 ze dne 16. května 2018, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování, pokud jde o schválení omračování pomocí sníženého atmosférického tlaku (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/722 ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky eprinomektin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/721 ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky prasečí prolaktin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/720 ze dne 16. května 2018 o otevření a správě celní kvóty Unie pro drůbež pocházející z Islandu
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/719 ze dne 14. května 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (Úř. věst. L 120, 16.5.2018)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/719 ze dne 14. května 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2018) 2783) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2018, kterým se zřizuje skupina odborníků Komise s názvem „Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí“ a kterým se zrušuje rozhodnutí, kterým se zřizuje skupina odborníků Komise pro vzácná onemocnění, a rozhodnutí, kterým se zřizuje skupina odborníků Komise pro boj proti rakovině (Text s významem pro EHP.)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/718 ze dne 14. května 2018, o pozastavení statusu Malty jako území úředně prostého tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu, a o změně přílohy I rozhodnutí 2003/467/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 2762) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/717 ze dne 14. května 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/716 ze dne 14. května 2018 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/715 ze dne 14. května 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/714 ze dne 14. května 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/713 ze dne 14. května 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/712 ze dne 14. května 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/2382, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2018/711 ze dne 14. května 2018, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/710 ze dne 14. května 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky silthiofam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/709 ze dne 14. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o požadavek na návěsky, který se vztahuje na žádosti o podporu týkající se plochy využívané k produkci konopí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/708 ze dne 17. dubna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzor oznámení, který budou používat správci fondů peněžního trhu při podávání zpráv příslušným orgánům podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/707 ze dne 28. února 2018 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kritéria způsobilosti podpory v případě konopí v rámci režimu základní platby a některé požadavky týkající se podpory vázané na produkci
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/706 ze dne 14. května 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 118 I, 14.5.2018)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/706 ze dne 14. května 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/705 ze dne 14. května 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 118 I, 14.5.2018)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/705 ze dne 14. května 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/702 ze dne 8. května 2018 o vnitrostátních předpisech oznámených Dánskem a týkajících se přidávání dusitanů do některých masných výrobků (oznámeno pod číslem C(2018) 2721)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/701 ze dne 8. května 2018, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2018
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/700 ze dne 8. května 2018, kterým se mění seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu, pokud jde o jistá zařízení v Brazílii (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/699 ze dne 8. května 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/698 ze dne 8. května 2018, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/697 ze dne 7. května 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2888) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/694 ze dne 7. května 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/693 ze dne 7. května 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti, minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/692 ze dne 7. května 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky zoxamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/691 ze dne 7. května 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka talek E553B a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/690 ze dne 7. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fenazaquin (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/689 ze dne 7. května 2018, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/688 ze dne 23. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia a šablony a pokyny k podávání zpráv (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/687 ze dne 4. května 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin a teflubenzuron v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2018/686 ze dne 4. května 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2018/685 ze dne 3. května 2018, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, fluopyram, fluxapyroxad, maleinohydrazid, pivo, prášek z hořčičných semen a tefluthrin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/684 ze dne 4. května 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 kvůli aktualizaci evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise (EU) 2018/683 ze dne 4. května 2018, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121 a pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/163 (Úř. věst. L 116, 7.5.2018)
Nařízení Komise (EU) 2018/683 ze dne 4. května 2018, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121 a pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/163
Nařízení Komise (EU) 2018/682 ze dne 4. května 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkách (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/681 ze dne 4. května 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace roubovaného kopolymeru polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu (E 1209) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/679 ze dne 3. května 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky forchlorfenuron a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/678 ze dne 3. května 2018, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/677 ze dne 3. května 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání thaumatinu (E 957) jako látky zvýrazňující chuť a vůni v určitých kategoriích potravin (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/676 ze dne 3. května 2018, kterým se opravuje nařízení Komise (EU) č. 546/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby a LNG plnicí stanice pro vodní dopravu, a kterým se mění uvedená směrnice, pokud jde o přípojky pro motorová vozidla pro účely plnění plynného vodíku (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/673 ze dne 3. května 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 114 I ze dne 4.5.2018)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/673 ze dne 3. května 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/671 ze dne 2. května 2018, kterým se zavádí celní evidence dovozu elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/670 ze dne 30. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P a napropamid (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsíText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/666 ze dne 27. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem C(2018) 2479) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/663 ze dne 27. dubna 2018 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2018) 2690) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/662 ze dne 27. dubna 2018, kterým se určuje referenční laboratoř Evropské unie pro influenzu ptáků a newcastleskou chorobu a mění příloha VII směrnice Rady 2005/94/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 2459) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/660 ze dne 26. dubna 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky bentazon a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659 of 12 April 2018 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae (OJ L 110, 30.4.2018)
Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659 of 12 April 2018 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae (OJ L 110, 30.4.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/658 ze dne 25. dubna 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/657 ze dne 25. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/656 ze dne 26. dubna 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/655 ze dne 26. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/653 ze dne 26. dubna 2018 o zřízení střediska logistických služeb pro civilní mise pro řešení krizí
Nařízení Komise (EU) 2018/652 ze dne 23. dubna 2018, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise (EU) 2018/651 ze dne 23. dubna 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu růžichy šedé ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2018/650 ze dne 20. dubna 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech 8c, 9 a 10, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/649 ze dne 23. ledna 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2014, 2015 a 2016 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/648 ze dne 26. dubna 2018, kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Nařízení Rady (EU) 2018/647 ze dne 26. dubna 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací (Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního dodávání balíků (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/642 ze dne 25. dubna 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2640) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/640 ze dne 25. dubna 2018, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků z hliníku pocházejících z určitých třetích zemí
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/638 ze dne 23. dubna 2018, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 2291)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/637 ze dne 20. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství, pokud jde o příslušné technické podmínky pro internet věcí (oznámeno pod číslem C(2018) 2261) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/634 ze dne 24. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/633 ze dne 24. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1800, kterým se stanoví technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/632 ze dne 19. února 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/631 ze dne 7. února 2018, kterým se ustavením referenčních laboratoří Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 132 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu dodatečně instalovaných zařízení pro regulaci emisí (REC) pro těžká vozidla, zemědělské a lesnické traktory a nesilniční mobilní stroje vybavené vznětovými motory [2018/630]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 16 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I.bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlechII.vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy ISOFIX a dětskými zádržnými systémy i-Size [2018/629]
Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
Nařízení Komise (EU) 2018/627 ze dne 20. dubna 2018, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/623 ze dne 20. dubna 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2481) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/622 ze dne 20. dubna 2018 o neschválení chlorofenu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 3 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/619 ze dne 20. dubna 2018 o neschválení PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 5 a 6 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/618 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/535/EU o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 2227)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/617 ze dne 19. dubna 2018, kterým se Portugalsku uděluje povolení odchýlit se od bodu OPS 1.1100(1.1)(b) přílohy III nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (oznámeno pod číslem C(2018) 2183)
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/615 ze dne 16. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banque de France
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/614 ze dne 20. dubna 2018, kterým se schvaluje azoxystrobin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/613 ze dne 20. dubna 2018, kterým se schvaluje látka PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 4 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/611 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/610 ze dne 19. dubna 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro devatenácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/609 ze dne 19. dubna 2018 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro 2. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2018/154
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/608 ze dne 19. dubna 2018, kterým se stanoví technická kritéria pro elektronické identifikátory lodní výstroje (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/607 ze dne 19. dubna 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/606 ze dne 19. dubna 2018, kterým se uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Dons“ (CHOP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (Úř. věst. L 101, 20.4.2018)
Nařízení Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/604 ze dne 18. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o postupy usnadňující stanovení preferenčního původu zboží v Unii, a o zrušení nařízení (EHS) č. 3510/80 a (ES) č. 209/2005
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/603 ze dne 12. dubna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/602 ze dne 19. dubna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/599 ze dne 16. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2003/76/ES, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/597 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/596 ze dne 18. dubna 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/593 ze dne 16. dubna 2018, kterým se Italské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 218 a 232 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Oprava nařízení Komise (EU) 2018/589 ze dne 18. dubna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o methanol (Úř. věst. L 99, 19.4.2018)
Nařízení Komise (EU) 2018/589 ze dne 18. dubna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o methanol (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/588 ze dne 18. dubna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o 1-methylpyrrolidin-2-on (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/584 ze dne 17. dubna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Graves“ (CHOP))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/583 ze dne 16. dubna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Lough Neah Pollan“ (CHOP)) (Úř. věst. L 98, 18.4.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/583 ze dne 16. dubna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Lough Neah Pollan“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/582 ze dne 12. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány
Nařízení Rady (EU) 2018/581 ze dne 16. dubna 2018, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1147/2002
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/579 ze dne 16. dubna 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 312/2003, pokud jde o dodatečnou celní sazbu Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Chile
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/578 ze dne 13. dubna 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky (oznámeno pod číslem C(2017) 8435) (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků (Úř. věst. L 96, 16.4.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 ze dne 15. prosince 2017 o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/569 ze dne 12. dubna 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/568 ze dne 12. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/567 ze dne 12. dubna 2018 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky, salámy a vepřové maso pocházející z Islandu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/566 ze dne 12. dubna 2018, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/565 ze dne 12. dubna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/562 ze dne 9. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/561 ze dne 29. ledna 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro pokračovací kojeneckou výživu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/560 ze dne 10. dubna 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2191) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/557 ze dne 9. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 641/2014, pokud jde o oznámení o zvýšení stropu režimu jednotné platby na plochu podle čl. 36 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/555 ze dne 9. dubna 2018 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2019, 2020 a 2021 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/554 ze dne 9. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/553 ze dne 3. dubna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 92, 10.4.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/553 ze dne 3. dubna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/551 ze dne 6. dubna 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/549 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/548 ze dne 6. dubna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úrřední věstník Evropské unie L 91 ze dne 9. dubna 2018)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/548 ze dne 6. dubna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/544 ze dne 27. března 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/543 ze dne 23. ledna 2018, kterým se opravuje španělské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/542 ze dne 22. ledna 2018, kterým se opravuje řecké znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/541 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359, pokud jde o jejich den použitelnosti (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/540 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/537 ze dne 5. dubna 2018, kterým se po dvousté osmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/527 ze dne 28. března 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Patata dell'Alto Viterbese“ (CHZO))
Nařízení Komise (EU) 2018/526 ze dne 28. března 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 7D plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2018/525 ze dne 28. března 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/524 ze dne 28. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, chinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiakloprid, thiamethoxam, thiram, tolklofos-methyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/523 ze dne 28. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky fluazuron podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/521 ze dne 28. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1296/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/520 ze dne 28. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky solventní nafta, lehká aromatická, podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/519 ze dne 28. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví 22 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/518 ze dne 26. března 2018, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do Indonésie, kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o položku pro Indonésii, a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Indonésii na seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 1725) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/516 ze dne 27. března 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2014/450/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/512 ze dne 27. března 2018, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 747/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu
Nařízení Rady (EU) 2018/511 ze dne 23. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná práva
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/510 ze dne 26. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1942) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/507 ze dne 26. března 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/506 ze dne 26. března 2018 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Pražská šunka“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/505 ze dne 7. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/504 ze dne 7. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013 o provozování registru hospodářských subjektů a daňových skladů, souvisejících statistikách a předkládání zpráv podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/503 ze dne 7. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/502 ze dne 28. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2018/498 ze dne 22. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 9 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/497 ze dne 21. března 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Marrone del Mugello“ (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/490 ze dne 21. března 2018, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/365/ES o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2018) 1607)
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/487 ze dne 20. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Oesterreichische Nationalbank
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/486 ze dne 19. března 2018, kterým se Maďarsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/485 ze dne 19. března 2018, kterým se Dánsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/484 ze dne 21. března 2018, kterou se mění směrnice 93/49/EHS, pokud jde o požadavky, které musí splňovat rozmnožovací materiál některých rodů nebo druhů Palmae ohledně organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/483 ze dne 22. března 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro osmnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080 (Úř. věst. L 81, 23.3.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/483 ze dne 22. března 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro osmnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/482 ze dne 22. března 2018 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro xxx. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2018/154
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/481 ze dne 21. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/480 ze dne 4. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, pokud jde o regulační technické normy týkající se finančních derivátových nástrojů, které slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně dlouhé doby trvání evropských fondů dlouhodobých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených k prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofesionální investory (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/478 ze dne 20. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1592) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/476 ze dne 21. března 2018, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/475 ze dne 21. března 2018, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2017/1426
Nařízení Komise (EU) 2018/471 ze dne 21. března 2018, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2018 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/470 ze dne 21. března 2018 o podrobných pravidlech pro maximální limit reziduí, jenž má být vzat v úvahu pro kontrolní účely u potravin získaných ze zvířat ošetřených v EU podle článku 11 směrnice 2001/82/ES (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/469 ze dne 21. března 2018, kterým se povoluje uvedení výtažku ze tří rostlinných kořenů (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. a Angelica gigas Nakai) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU)2017/2470 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/468 ze dne 21. března 2018, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1420
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/466 ze dne 21. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/465 ze dne 21. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/462 ze dne 20. března 2018, kterým se povoluje rozšíření použití L-ergothioneinu jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/461 ze dne 20. března 2018, kterým se povoluje rozšíření použití extraktu bohatého na taxifolin jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/460 ze dne 20. března 2018, kterým se povoluje uvedení florotaninů z Ecklonia cava na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/459 ze dne 19. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/457 ze dne 13. března 2018, kterým se Lotyšské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/455 ze dne 16. března 2018, kterým se stanoví dodatečné povinnosti a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro nákazy ryb a korýšů a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/454 ze dne 14. března 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech 1 a 2B plavidly plujícími pod vlajkami všech členských států s výjimkou Německa, Španělska, Francie, Polska, Portugalska a Spojeného království
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/421 ze dne 19. března 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/420 ze dne 19. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/419 ze dne 16. března 2018 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Rumunsku (oznámeno pod číslem C(2018) 1707) (Text s významem pro EHP. )
Změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR z roku 1975)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/418 ze dne 16. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1700) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/417 ze dne 16. března 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení Komise (EU) 2018/415 ze dne 16. března 2018, kterým se stanoví dodatečné pravomoci a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro mor koní a kterým se mění příloha II směrnice Rady 92/35/EHS, příloha II směrnice Rady 2000/75/ES a příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/414 ze dne 9. ledna 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU, pokud jde o určení konkrétních položek lodní výstroje, pro něž může být výhodné používání elektronického identifikátoru (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/413 ze dne 16. března 2018, kterým se provádí článek 12 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/412 ze dne 14. března 2018, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (Úř. věst. L 76, 19.3.2018)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/412 ze dne 14. března 2018, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/411 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu použitelnosti prováděcích opatření členských států (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. září 2017 o bezpečnostních pravidlech pro Evropskou službu pro vnější činnost – ADMIN(2017) 10
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/409 ze dne 14. března 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/408 ze dne 15. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1758, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/407 ze dne 14. března 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/406 ze dne 2. března 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Amendoa Coberta de Moncorvo“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/405 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí č. 2/2017 Výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody ze dne 22. prosince 2017 o změně kapitoly 2 o osobních ochranných prostředcích, kapitoly 4 o zdravotnických prostředcích, kapitoly 5 o plynových spotřebičích a kotlích a kapitoly 19 o lanových dráhách [2018/403]
Nařízení Komise (EU) 2018/401 ze dne 14. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o klasifikaci vzletových a přistávacích drah
Nařízení Komise (EU) 2018/400 ze dne 14. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard (IAS) 40 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/399 ze dne 1. března 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Beelitzer Spargel“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/396 ze dne 13. března 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
Nařízení Komise (EU) 2018/394 ze dne 13. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o zrušení požadavků letového provozu pro balony
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/392 ze dne 12. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/391 ze dne 12. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/390 ze dne 12. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1419/2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/388 ze dne 12. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) 2018/387 ze dne 12. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/353 ze dne 9. března 2018, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1145 o stažení některých doplňkových látek povolených podle směrnic Rady 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/352 ze dne 8. března 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel“ (CHOP))
Směrnice Komise (EU) 2018/350 ze dne 8. března 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, pokud jde o hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/349 ze dne 8. března 2018, kterým se po dvousté osmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/348 ze dne 8. března 2018 o dočasné odchylce z pravidel preferenčního původu stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o jízdní kola a jiná kola vyráběná v Kambodži, konkrétně o využívání součástí jízdních kol pocházejících z Malajsie na základě kumulace
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/347 ze dne 5. března 2018 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro selata a prasnice a o změně nařízení (ES) č. 1847/2003 a (ES) č. 2036/2005 (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/346 ze dne 5. března 2018 o povolení přípravku Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/345 ze dne 14. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky pro posuzování hodnoty aktiv a závazků institucí nebo subjektů (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/344 ze dne 14. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky oceňování rozdílu v zacházení v rámci řešení krize (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/342 ze dne 7. března 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1509) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/340 ze dne 6. března 2018, kterým se stanoví seznam projektů, jež mají být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/339 ze dne 7. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o dovozní licence na mléčné výrobky pocházející z Islandu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/338 ze dne 7. března 2018 o povolení přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm prasat, prasnice, výkrm menšinových druhů prasat nebo menšinové druhy prasat k reprodukci, výkrm krůt, odchov krůt, všechny ostatní druhy ptactva (s výjimkou nosnic) a odstavená selata (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/337 ze dne 5. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/336 ze dne 8. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadelText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/333 ze dne 5. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/332 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/331 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/330 ze dne 5. března 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úřední věstník Evropské unie L 63 ze dne 6. března 2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/330 ze dne 5. března 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/329 ze dne 5. března 2018, kterým se určuje referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/328 ze dne 5. března 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (držitel povolení ADISSEO France SAS) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/327 ze dne 5. března 2018 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako doplňkové látky pro kapry (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/326 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/325 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/324 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/321 ze dne 2. března 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/224, kterým se stanoví technické a provozní specifikace, jež umožňují, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/318 ze dne 22. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2018/7)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/317 ze dne 2. března 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) lodními nevody v některých teritoriálních vodách Itálie (Úř. věst. L 62, 5.3.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/317 ze dne 2. března 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) lodními nevody v některých teritoriálních vodách Itálie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/316 ze dne 2. března 2018, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 3. března 2018
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/314 ze dne 1. března 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1401) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/313 ze dne 28. února 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2018) 1149) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/310 ze dne 1. března 2018, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 2. března 2018
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/309 ze dne 1. března 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propineb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/308 ze dne 1. března 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o formáty, vzory a definice, podle nichž orgány příslušné k řešení krize zjišťují informace o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a předávají je Evropskému orgánu pro bankovnictví (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/307 ze dne 28. února 2018, kterým se rozšiřují zvláštní záruky týkající se salmonely stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na maso získané z brojlerů (Gallus gallus) určené pro Dánsko (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/306 ze dne 18. prosince 2017, kterým se stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, pokud jde o tresku obecnou a platýse evropského v rámci rybolovu v Baltském moři
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/303 ze dne 27. února 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka výtažek z Reynoutria sachalinensis (Úř. věst. L 59, 1.3.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/303 ze dne 27. února 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka výtažek z Reynoutria sachalinensis (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 60 I, 2.3.2018)
Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/299 ze dne 26. února 2018 o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření a odzbrojení na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/296 ze dne 27. února 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka výtažek z Reynoutria sachalinensis (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/295 ze dne 15. prosince 2017 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, v souvislosti se schvalováním dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/293 ze dne 26. února 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/292 ze dne 26. února 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a pomoc mezi příslušnými orgány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/291 ze dne 26. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky bifenthrin (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/290 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích, počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/289 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 Úhrady vázané na akcie (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/288 ze dne 19. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/287 ze dne 15. února 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“ (CHZO))
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/286 ze dne 26. února 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 55, 27.2.2018)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/286 ze dne 26. února 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Rady (EU) 2018/285 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/284 ze dne 26. února 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/283 ze dne 26. února 2018 o změně rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/282 ze dne 26. února 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/281 ze dne 26. února 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/280 ze dne 23. února 2018, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/279 ze dne 20. února 2018, kterým se Maltě povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/278 ze dne 23. února 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 1305/2014, pokud jde o strukturu zpráv, model údajů a zpráv a provozní databázi vozů a intermodálních jednotek, a kterým se přijímá norma IT pro komunikační vrstvu společného rozhraní
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/277 ze dne 23. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/207, pokud jde o změny vzorů pro zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a pro cíl Evropská územní spolupráce, jakož i vzorů pro zprávu o pokroku a výroční kontrolní zprávy, a kterým se uvedené nařízení opravuje, pokud jde o vzor pro zprávu o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a výroční kontrolní zprávu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/276 ze dne 23. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 215/2014, pokud jde o změny v určování milníků a cílů pro ukazatele výstupů ve výkonnostním rámci pro evropské strukturální a investiční fondy
Nařízení Rady (EU) 2018/275 ze dne 23. února 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560
Rozhodnutí Rady (EU) 2018/270 ze dne 15. února 2018, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Central Bank of Cyprus
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/269 ze dne 22. února 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro sedmnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/268 ze dne 21. února 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/267 ze dne 19. února 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/266 ze dne 19. února 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Thym de Provence“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/265 ze dne 16. února 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Squacquerone di Romagna“ (CHOP))
Nařízení Rady (EU) 2018/264 ze dne 19. února 2018, kterým se pro hospodářský rok 1999/2000 stanoví dávky z výroby a koeficient pro výpočet doplňkové dávky v odvětví cukru a kterým se pro hospodářský rok 2000/2001 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/263 ze dne 20. února 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 889) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/260 ze dne 21. února 2018, o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011, ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 372/2013, na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Vietnamu bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Vietnamu či nikoli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/259 ze dne 21. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 427/2014 za účelem jeho přizpůsobení změnám v regulačním zkušebním postupu a zjednodušení správních postupů pro podávání žádostí a certifikaci (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/258 ze dne 21. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 725/2011 za účelem jeho přizpůsobení změnám v regulačním zkušebním postupu a zjednodušení správních postupů pro podávání žádostí a certifikaci (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/257 ze dne 19. února 2018, kterým se některým členským státům povolují odchylky týkající se předávání statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (oznámeno pod číslem C(2018) 832) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/256 ze dne 20. února 2018, kterým se po dvousté osmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2018/255 ze dne 19. února 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/252 ze dne 19. února 2018 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví drůbeže ve Francii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/250 ze dne 15. února 2018 o povolení methyl-2-furoátu, bis(2-methyl-3-furyl)disulfidu, furfuralu, furfurylalkoholu, 2-furanmethanethiolu, S-furfuryl-acetothioátu, difurfuryldisulfidu, methyl(furfuryl)sulfidu, 2-methylfuran-3-thiolu, methyl(furfuryl)disulfidu, 2-methyl-3-(methyldithio)furanu a furfuryl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/249 ze dne 15. února 2018 o povolení taurinu, ß-alaninu, L-alaninu, L-argininu, L-asparagové kyseliny, L-histidinu, D,L-isoleucinu, L-leucinu, L-fenylalaninu, L-prolinu, D,L-serinu, L-tyrosinu, L-methioninu, L-valinu, L-cysteinu, glycinu, glutamátu sodného a L-glutamové kyseliny jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, pro všechny druhy zvířat kromě koček a psů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/248 ze dne 15. února 2018 o povolení 2,3-diethylpyrazinu, 2,5 nebo 6-methoxy-3-methylpyrazinu, 2-acetyl-3-ethylpyrazinu, 2,3-diethyl-5-methylpyrazinu, 2-(sek-butyl)-3-methoxypyrazinu, 2-ethyl-3-methoxypyrazinu, 5,6,7,8-tetrahydrochinoxalinu, 2-ethylpyrazinu a 5-methylchinoxalinu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/247 ze dne 15. února 2018 o povolení 2,4,5-trimethylthiazolu, 2-isobutylthiazolu, 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolu, 2-acetylthiazolu, 2-ethyl-4-methylthiazolu, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazinu a thiamin hydrochloridu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/246 ze dne 15. února 2018 o povolení linalooloxidu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě ryb (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/245 ze dne 15. února 2018 o povolení mentholu, d-karvonu, menthyl-acetátu, d,l-isomenthonu, 3-methyl-2-(pent-2-en-1-yl)cyklopent-2-en-1-onu, 3,5,5-trimethyl-2-cyklohexen-(1)-onu, d-fenchonu, fenchylalkoholu, karvyl-acetátu, dihydrokarvyl-acetátu a fenchyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/244 ze dne 15. února 2018 o povolení vanilylacetonu a 4-(4-methoxyfenyl)butan-2-onu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zamítnutí 1-fenylethan-1-olu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/243 ze dne 15. února 2018 o povolení 3-hydroxybutan-2-onu, pentan-2,3-dionu, 3,5-dimethylcyklopentan-1,2-dionu, hexan-3,4-dionu, ethyl-2-oxopropyl-acetátu, 2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1,4-dionu a 3-methylnona-2-,4-dionu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/242 ze dne 15. února 2018 o povolení hex-3(cis)-en-1-olu, non-6-en-1-olu, okt-3-en-1-olu, non-6(cis)-enalu, hex-3(cis)-enalu, hept-4-enalu, hex-3(cis)-enyl-acetátu, hex-3(cis)-enyl-formiátu, hex-3-enyl-butyrátu, hex-3-enyl-hexanoátu, hex-3(cis)-enyl-isobutyrátu, citronellolu, (-)-3,7-dimethyl-6-okten-1-olu, citronellalu, 2,6-dimethylhept-5-enalu, kyseliny citronellové, citronellyl-acetátu, citronellyl-butyrátu, citronellyl-formiátu, citronellyl-propionátu, 1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethanu a hex-3-enyl-isovalerátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/241 ze dne 15. února 2018 o povolení piperinu, 3-methylindolu, indolu, 2-acetylpyrrolu a pyrrolidinu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/240 ze dne 15. února 2018 o povolení trimethylaminu, trimethylamin-hydrochloridu, 3-methylbutylaminu pro všechny druhy zvířat kromě nosnic a 2-methoxyethyl benzenu, 1,3-dimethoxy-benzenu, 1,4-dimethoxy-benzenu, 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzenu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/239 ze dne 15. února 2018 o povolení methyl-N-methylanthranilátu a methylanthranilátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě ptáků (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/238 ze dne 15. února 2018 o povolení 5'-ribonukleotidů sodných, 5'-guanylanu sodného a 5'-inosinanu sodného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce [2018/237]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/236 ze dne 20. prosince 2017, kterým se opravuje estonské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/233 ze dne 15. února 2018, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 818) (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/230 ze dne 16. února 2018, kterým se podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 uděluje ochrana názvu „Monor, Monori“ (CHOP)
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/229 ze dne 12. února 2018, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí Komise 2013/480/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 696)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/228 ze dne 13. února 2018, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/936 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2018/6)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/227 ze dne 15. února 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/226 ze dne 15. února 2018, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/224 ze dne 15. února 2018, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/223 ze dne 15. února 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (EU) 2018/222 ze dne 15. února 2018, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/221 ze dne 15. února 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř EU pro přenosné spongiformní encefalopatie (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/220 ze dne 9. února 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/218 ze dne 13. února 2018, kterým se mění příloha II rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o dočasný dovoz evidovaných koní z některých částí Číny, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu do Číny, Mexika a do Spojených států amerických, a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Číny, Mexika a Turecka v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 713) (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/216 ze dne 14. prosince 2017, kterým se mění přílohy V a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/215 ze dne 13. února 2018, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Mergelland“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/214 ze dne 13. února 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Pla i Llevant“ (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2018/213 ze dne 12. února 2018 o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/212 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/211 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví plán výmětů, pokud jde o lososa obecného v Baltském moři
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/209 ze dne 8. února 2018, kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2018) 624)
Nařízení Komise (EU) 2018/208 ze dne 12. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/207 ze dne 9. února 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Laguiole“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/203 ze dne 9. února 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/202 ze dne 9. února 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/200 ze dne 9. února 2018, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) 2018/199 ze dne 9. února 2018 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/198 ze dne 7. února 2018, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 716/2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/197 ze dne 9. února 2018, kterým se provádí čl. 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 ze dne 7. února 2018 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (EU) 2018/192 ze dne 8. února 2018, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře EU v oblasti kontaminujících látek v krmivech a potravinách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/191 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku ohledně populace mečouna obecného ve Středozemním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/190 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1393/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v severozápadních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/189 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/188 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/187 ze dne 6. února 2018, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby pro oblast Emilia-Romagna v Itálii (oznámeno pod číslem C(2018) 579) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/186 ze dne 7. února 2018 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/185 ze dne 7. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky penflufen (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/184 ze dne 7. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice) a sulfurylfluorid (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/183 ze dne 7. února 2018 o zamítnutí povolení formaldehydu jako doplňkové látky náležící do funkčních skupin konzervantů a látek zlepšujících hygienické podmínky (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/182 ze dne 7. února 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 28 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1 a 12 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/181 ze dne 18. října 2017, kterým se mění příloha IIIb nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/179 ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 94 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu [2018/178]
Nařízení Komise (EU) 2018/175 ze dne 2. února 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Nařízení Komise (EU) 2018/174 ze dne 2. února 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2019, které se týkají mezigeneračního přenosu znevýhodnění, složení domácností a vývoje příjmů (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/173 ze dne 29. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936, pokud jde o aktualizaci kódů kombinované nomenklatury uvedených v příloze I uvedeného nařízení
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/172 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/171 ze dne 19. října 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro limit podstatnosti úvěrového závazku po splatnosti (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/169 ze dne 1. února 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 550) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/168 ze dne 2. února 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí rozhodnutí Komise (SZBP) 2018/167 ze dne 2. února 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/166 ze dne 2. února 2018, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/165 ze dne 31. ledna 2018, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2017 do 30. března 2018 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/164 ze dne 2. února 2018, kterým se provádí čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/163 ze dne 1. února 2018, kterým se zavádí celní evidence dovozu nových a protektorovaných pneumatik pro autobusy nebo nákladní automobily pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/162 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/161 ze dne 23. října 2017, kterým se stanoví výjimka de minimis z povinnosti vykládky pro některé druhy drobného pelagického rybolovu ve Středozemním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/155 ze dne 31. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek členským státům pro účely postupu obnovení (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/154 ze dne 30. ledna 2018 o zahájení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka během období veřejné intervence od 1. března do 30. září 2018
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/153 ze dne 23. října 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/151 ze dne 30. ledna 2018, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148, pokud jde o bližší upřesnění prvků, které musí poskytovatelé digitálních služeb zohledňovat při řízení bezpečnostních rizik, jimiž jsou vystaveny sítě a informační systémy, a parametrů pro posuzování toho, zda je dopad incidentu významný
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/150 ze dne 30. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1240, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků způsobilých pro veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/149 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, pokud jde o požadavky na složení a jakostní znaky mléka a mléčných výrobků způsobilých pro veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/148 ze dne 27. září 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Rady (EU) 2018/147 ze dne 29. ledna 2018 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, pokud jde o množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/143 ze dne 19. ledna 2018, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2016 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (oznámeno pod číslem C(2018) 184)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/142 ze dne 15. ledna 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/762/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 71) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/141 ze dne 29. ledna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/140 ze dne 29. ledna 2018 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz určitých výrobků z litiny pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení šetření dovozu určitých výrobků z litiny pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/139 ze dne 29. ledna 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/138 ze dne 16. ledna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Traditional Welsh Caerphilly“/„Traditional Welsh Caerffili“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/137 ze dne 29. ledna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/136 ze dne 25. ledna 2018, kterým se určuje referenční laboratoř Evropské unie pro slintavku a kulhavku a kterým se mění příloha II směrnice Rady 92/119/EHS, pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro vezikulární chorobu prasat (oznámeno pod číslem C(2018) 299) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/132 ze dne 25. ledna 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Směrnice Rady (EU) 2018/131 ze dne 23. ledna 2018, kterou se provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za účelem změny směrnice 2009/13/ES v souladu se změnami Úmluvy o práci na moři z roku 2006 přijatými v roce 2014, které Mezinárodní konference práce schválila dne 11. června 2014 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/130 ze dne 25. ledna 2018 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení Berg + Schmidt GmbH Co. KG) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/129 ze dne 25. ledna 2018 o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/128 ze dne 25. ledna 2018, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2015/504, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/127 ze dne 24. ledna 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/126 ze dne 24. ledna 2018, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/125 ze dne 24. ledna 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/124 ze dne 15. ledna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pane di Matera“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/123 ze dne 15. ledna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Cerezas de la Montana de Alicante“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/122 ze dne 20. října 2017, kterým se mění přílohy I, II, VI, VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Rady (EU) 2018/121 ze dne 23. ledna 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 560/2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018)
Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127
Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2018 o ustavení skupiny odborníků pro otázky dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 125 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu [2018/116]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/115 ze dne 24. ledna 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/413 o určení lokalizace pozemní infrastruktury systému vytvořeného v rámci programu Galileo, o stanovení opatření nezbytných pro její fungování a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2012/117/EU, pokud jde o lokalizaci bezpečnostního střediska systému Galileo (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/113 ze dne 24. ledna 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky acetamiprid a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/112 ze dne 24. ledna 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko laminarin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/111 ze dne 12. ledna 2018, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Bayerisches Rindfleisch“/„Rindfleisch aus Bayern“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/108 ze dne 23. ledna 2018 o mimořádném opatření ve formě podpory zemědělcům z důvodu záplav a přívalových dešťů v některých oblastech Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/107 ze dne 12. ledna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Jajca izpod Kamniških planin“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/106 ze dne 10. ledna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Saint-Nectaire“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/105 ze dne 27. října 2017, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o doplnění Etiopie na seznam vysoce rizikových třetích zemí v tabulce v bodě I přílohy (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/100 ze dne 22. ledna 2018, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Úř. věst. L 17, 23.1.2018)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/100 ze dne 22. ledna 2018, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/99 ze dne 22. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o formulář a podmínky předávání ročního hodnocení účinnosti automatické výměny informací a seznam statistických údajů, které členské státy poskytují pro účely hodnocení směrnice Rady 2011/16/EU
Nařízení Komise (EU) 2018/98 ze dne 22. ledna 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o sorban vápenatý (E 203) (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/97 ze dne 22. ledna 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání sladidel v jemném pečivu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/96 ze dne 9. ledna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Oignon doux des Cévennes“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/95 ze dne 9. ledna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Slavonski med“ (CHOP))
Nařízení Komise přenesené pravomoci (EU) 2018/94 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se stanoví paušální snížení cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/93 ze dne 16. listopadu 2017 o navýšení procentního podílu rozpočtových zdrojů přidělených na projekty podporované prostřednictvím grantů na akce v rámci podprogramu pro životní prostředí věnovaných na projekty podporující ochranu přírody a biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/92 ze dne 18. října 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014, pokud jde o úpravu částek poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků, podle míry inflace (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/90 ze dne 22. ledna 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/89 ze dne 22. ledna 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/88 ze dne 22. ledna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/87 ze dne 22. ledna 2018, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/86 ze dne 19. ledna 2018 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Rumunsku (oznámeno pod číslem C(2018) 422) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/85 ze dne 18. ledna 2018 o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2018) 92)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/84 ze dne 19. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, klothianidin, sloučeniny mědi, dimoxystrobin, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin a zoxamid (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/83 ze dne 19. ledna 2018, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/82 ze dne 19. ledna 2018, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/81 ze dne 16. ledna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/80 ze dne 18. ledna 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro šestnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Nařízení Komise (EU) 2018/79 ze dne 18. ledna 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/78 ze dne 16. ledna 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor a lufenuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/77 ze dne 15. ledna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EU) 2018/76 ze dne 23. října 2017 o přidělení rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
Nařízení Komise (EU) 2018/75 ze dne 17. ledna 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace mikrokrystalické celulosy (E 460 (i)) (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/74 ze dne 17. ledna 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/73 ze dne 16. ledna 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro sloučeniny rtuti v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/72 ze dne 4. října 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, pokud jde o regulační technické normy stanovující požadavky, jež musí splňovat schémata platebních karet a zpracovatelé, aby se zajistilo uplatňování požadavků na nezávislost z hlediska účetnictví, organizace a rozhodovacích procesů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/71 ze dne 12. prosince 2017 o vynětí výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny v Nizozemsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 8339) (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/70 ze dne 16. ledna 2018, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlorpyrifosmethyl, cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, prohexadion a chlorid sodný v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/69 ze dne 16. ledna 2018 o zrušení zápisu chráněného zeměpisného označení „Carne de Morucha de Salamanca“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/68 ze dne 8. ledna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Carne de Salamanca“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/67 ze dne 3. října 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o stanovení podmínek pro posouzení dopadu ukončení poskytování stávající referenční hodnoty nebo změny stávající referenční hodnoty (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/66 ze dne 29. září 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o upřesnění, jak má být posuzována nominální hodnota finančních nástrojů jiných než derivátů, jmenovitá hodnota derivátů a čistá hodnota aktiv investičních fondů (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/65 ze dne 29. září 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o specifikaci technických prvků definic stanovených v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/64 ze dne 29. září 2017, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2016/1011 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o upřesnění, jak se mají kritéria uvedená v čl. 20 odst. 1 písm. c) bodě iii) použít pro posouzení toho, zda by určité skutečnosti měly za následek významný a nepříznivý dopad na integritu trhů, finanční stabilitu, spotřebitele, reálnou ekonomiku nebo na financování domácností a podniků v jednom nebo více členských státech (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/63 ze dne 26. září 2017 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/62 ze dne 17. ledna 2018, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/60 ze dne 12. ledna 2018 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Rumunsku (oznámeno pod číslem C(2018) 219) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/59 ze dne 11. ledna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, pokud jde o obsah a dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU televizním přijímačům (oznámeno pod číslem C(2018) 6) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/58 ze dne 12. ledna 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/56 ze dne 12. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/55 ze dne 9. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o doplnění Singapurské republiky ke třetím zemím uznaným jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2018/54 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti VIII plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/53 ze dne 12. ledna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/52 ze dne 11. ledna 2018, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum týkající se dovozu určitého příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/50 ze dne 11. ledna 2018, kterým se po dvousté osmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/49 ze dne 11. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 na základě přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 7, 12.1.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/49 ze dne 11. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 na základě přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/48 ze dne 11. ledna 2018 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Suikerstroop (ZTS))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/47 ze dne 30. října 2017, kterým se, odchylně od nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, povoluje používání alternativních vlečných sítí T90 pro rybolov v Baltském moři
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/47 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek (ECB/2018/31)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 ze dne 20. října 2017, kterým se na rok 2018 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně a hlubinného rybolovu v severozápadních vodách
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/45 ze dne 20. října 2017, kterým se na rok 2018 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/44 ze dne 20. října 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/43 ze dne 12. prosince 2017, kterým se přijímá jedenáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2017) 8260)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/41 ze dne 12. prosince 2017, kterým se přijímá jedenáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2017) 8255)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/38 ze dne 12. prosince 2017, kterým se přijímá devátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2017) 8241)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/36 ze dne 10. ledna 2018, kterým se provádí rozhodnutí 2012/285/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau
Nařízení Komise (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) a dekamethylcyklopentasiloxan (D5) (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/34 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát sdělení informací o poplatcích a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU (Úř. věst. L 6, 11.1.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/34 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát sdělení informací o poplatcích a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/33 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát výpisu poplatků a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU (Úř. věst. L 6, 11.1.2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/33 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát výpisu poplatků a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/31 ze dne 10. ledna 2018, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim č. 1/2017 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 [2018/29]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/28 ze dne 9. ledna 2018 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz jízdních kol, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky, od společnosti City Cycle Industries
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/27 ze dne 9. ledna 2018, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Ribeiras do Morrazo“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/26 ze dne 9. ledna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Montravel“ (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2018/25 ze dne 21. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2018/24 ze dne 21. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2018/23 ze dne 21. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech VIaS, VIIb a VIIc plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise (EU) 2018/22 ze dne 21. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a ve vodách Norska oblasti IV severně od 53° 30' severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2018/21 ze dne 21. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2018/20 ze dne 21. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků rodu Ammodytes a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie oblastí IIa, IIIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2018/19 ze dne 21. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblasti XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) 2018/18 ze dne 21. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna severního ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí I, II a IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/17 ze dne 5. ledna 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/156/EU, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program pro rybolov populací tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mečouna obecného ve Středozemním moři a pro rybolov populací sardinky obecné a sardele obecné v severní oblasti Jaderského moře (oznámeno pod číslem C(2017) 8687)
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/16 ze dne 8. ledna 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 4, 9.1.2018)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/16 ze dne 8. ledna 2018, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/12 ze dne 8. ledna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 4, 9.1.2018)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/12 ze dne 8. ledna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/11 ze dne 5. ledna 2018 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2018) 59) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/3 ze dne 4. ledna 2018, kterým se pro roky 2018 a 2019 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
Zavřít
MENU