Předpisy EU - rok 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2469 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Rady (EU) 2017/2467 ze dne 21. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2017/2466 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2017/2461 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění jednací řád Rady
Nařízení Komise (EU) 2017/2460 ze dne 30. října 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, pokud jde o seznam referenčních laboratoří Unie (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/2459 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Oprava směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017)
Oprava směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017)
Oprava směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 125, 22.5.2018)
Oprava směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017)
Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku
Oprava nařízení Rady (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 348, 29.12.2017)
Oprava nařízení Rady (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 348, 29.12.2017)
Nařízení Rady (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2453 ze dne 21. prosince 2017 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikované řepky olejné MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883O2-9 × ACSBNOO5-8 × ACS-BNOO3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883O2-9 × ACSBNOO5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883O2-9 × ACS-BNOO3-6), sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 9045) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2452 ze dne 21. prosince 2017 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 (DAS-O15O7-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2017) 9044) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2451 ze dne 21. prosince 2017 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 9043) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2447 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2446 ze dne 19. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2441 ze dne 21. prosince 2017 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2440 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/190/EU, pokud jde o roční rozpis, podle členských států, zdrojů ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, společně se seznamem způsobilých region (oznámeno pod číslem C(2017) 8300)
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/2439 ze dne 19. prosince 2017 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/4/2017)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2427 ze dne 21. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2426 ze dne 21. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2421 ze dne 21. prosince 2017, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2018 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2077
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2420 ze dne 21. prosince 2017, kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2017 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2419 ze dne 21. prosince 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. prosince 2017 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2418 ze dne 19. prosince 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Nürnberger Bratwürste“/„Nürnberger Rostbratwürste“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2417 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro obchodní povinnost ve vztahu k určitým derivátům (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2416 ze dne 20. října 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise, a opravuje uvedené nařízení v přenesené pravomoci
Nařízení Rady (EU) 2017/2415 ze dne 21. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2412 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 9014) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2411 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 8988) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2410 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí Komise 2013/657/EU, pokud jde o některá ochranná opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2017) 8969) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/2408 ze dne 18. prosince 2017, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2407 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2018 v rámci celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2406 ze dne 20. prosince 2017, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2018, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2405 ze dne 20. prosince 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Picpoul de Pinet“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2404 ze dne 20. prosince 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Maasvallei Limburg“ (CHOP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017, o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2401 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky
Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2399 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství (Úř. věst. L 345 ze dne 27.12.2017)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2395 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál a pro zacházení s některými expozicemi vůči subjektům veřejného sektoru denominovanými v národní měně kteréhokoli členského státu jako s velkými expozicemi (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2392 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby nadále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2391 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) (Úř. věst. L 350, 29.12.2017)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2391 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2388 ze dne 19. prosince 2017, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2018 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2387 ze dne 19. prosince 2017, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2018 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2386 ze dne 19. prosince 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2018 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2385 ze dne 19. prosince 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2018 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2384 ze dne 19. prosince 2017, kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2019 o organizaci práce a úpravách pracovní doby podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2383 ze dne 19. prosince 2017, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře v případě rybolovu traulery „volantina“ v teritoriálních vodách Slovinska
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2382 ze dne 14. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Úř. věst. L 340, 20.12.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2382 ze dne 14. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2380 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijímání aktů v přenesené pravomoci (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2371 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2369 ze dne 18. prosince 2017 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2368 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/325 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2017/2367 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2366 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2365 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2364 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2363 ze dne 6. prosince 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Μϵλϵκούνι“ (Melekouni) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2362 ze dne 5. prosince 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lenticchia di Altamura (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 ze dne 14. září 2017 o konečném systému příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí
Nařízení Rady (EU) 2017/2360 ze dne 11. prosince 2017, kterým se na rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2355 ze dne 14. prosince 2017, kterým se povoluje uvedení žampionů ošetřených UV zářením na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 8474)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2354 ze dne 14. prosince 2017, kterým se povoluje rozšíření použití semen chia (Salvia hispanica) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 8470)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2353 ze dne 14. prosince 2017, kterým se povoluje uvedení oleje z Calanus finmarchicus na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 8426)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2352 ze dne 14. prosince 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 8356)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2349 ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
Nařízení Komise (EU) 2017/2348 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech VIIb–k, VIII, IX a X; ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/2347 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2017/2346 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu sardele obecné v oblastech IX a X; vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2017/2345 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) 2017/2344 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů rodu Beryx ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2017/2343 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlubinných druhů žraloků ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti X plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2017/2342 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2017/2341 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2017/2340 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka žlutoploutvého v oblasti pravomoci komise IOTC plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2017/2339 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2334 ze dne 14. prosince 2017, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2332 ze dne 14. prosince 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro patnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2331 ze dne 14. prosince 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „La Clape“ (CHOP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2330 ze dne 14. prosince 2017 o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006 (Úř. věst. L 333, 15.12.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2330 ze dne 14. prosince 2017 o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2329 ze dne 14. prosince 2017, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2328 ze dne 14. prosince 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Skalický rubín“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2327 ze dne 14. prosince 2017, kterým se schvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2326 ze dne 14. prosince 2017, kterým se schvaluje imiprothrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2325 ze dne 14. prosince 2017 o povolení přípravků z tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/1007 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2324 ze dne 12. prosince 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2323 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Ternasco de Aragón“ (CHZO)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2321 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států (Úř. věst. L 331, 14.12.2017)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2314 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 20. listopadu 2017 do 30. listopadu 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července 2018 do 31. prosince 2018 v rámci celních kvót pro odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2312 ze dne 13. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro prasnice, sající selata a psy (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2311 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2016/2292 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2310 ze dne 13. prosince 2017, kterým se na rok 2018 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2309 ze dne 13. prosince 2017 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2017 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/1345
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2308 ze dne 13. prosince 2017 o povolení přípravku z Bacillus subtilis (DSM 5750) a Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako doplňkové látky pro sající selata (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2307 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2306 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 230/2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2305 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků na cíl Investice pro růst a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2304 ze dne 12. prosince 2017 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 v Nizozemsku (oznámeno pod číslem C(2017) 8719) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2300 ze dne 12. prosince 2017 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/82 na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Kambodže bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kambodže, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2299 ze dne 12. prosince 2017 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro výkrm prasat, menšinové druhy prasat (po odstavu a na výkrm), výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže, nosnice menšinových druhů drůbeže, povolení tohoto přípravku pro použití ve vodě k napájení a změně nařízení (ES) č. 2036/2005, (ES) č. 1200/2005 a prováděcího nařízení (EU) č. 413/2013 (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS) (Úř. věst. L 329, 13.12.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2299 ze dne 12. prosince 2017 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro výkrm prasat, menšinové druhy prasat (po odstavu a na výkrm), výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže, nosnice menšinových druhů drůbeže, povolení tohoto přípravku pro použití ve vodě k napájení a změně nařízení (ES) č. 2036/2005, (ES) č. 1200/2005 a prováděcího nařízení (EU) č. 413/2013 (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2298 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/2297 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/2296 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2295 ze dne 4. září 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zveřejňování zatížených a nezatížených aktiv (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2294 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o upřesnění definice systematických internalizátorů pro účely směrnice 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2293 ze dne 3. srpna 2017 o podmínkách klasifikace bez zkoušení výrobků z křížem vrstveného dřeva, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 16351, a výrobků z vrstveného dřeva z dýh, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14374, pokud jde o jejich reakci na oheň (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2289 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 8631) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2282 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2281 ze dne 11. prosince 2017, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2017 v některých vinařských oblastech Německa a ve všech vinařských oblastech Dánska, Nizozemska a Švédska
Prováděcí nařízení (EU) 2017/2280 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
Nařízení Komise (EU) 2017/2279 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2278 ze dne 4. září 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2276 ze dne 8. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízeni Komise (EU) 2017/2275 ze dne 8. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2274 ze dne 8. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Komagataella pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro ryby (držitel povolení Huvepharma EOOD) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2272 ze dne 8. prosince 2017 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Kabanosy staropolskie“ (ZTS))
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2268 ze dne 26. září 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 334, 15.12.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2268 ze dne 26. září 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2267 ze dne 7. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 8522) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2265 ze dne 7. prosince 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2264 ze dne 7. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2263 ze dne 7. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2260 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) 2017/2259 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2017/2258 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/2257 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/2256 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Estonska
Nařízení Komise (EU) 2017/2255 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIII, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/2254 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2017/2253 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/2252 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/2251 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/2250 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2017/2249 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu růžichy šedé ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblasti IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2248 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2247 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2246 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2245 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2244 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2243 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1212/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2241 ze dne 6. prosince 2017 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2236 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2235 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2018 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2234 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/2382, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2233 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2009, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2232 ze dne 4. prosince 2017, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a vyráběné některými vyvážejícími výrobci v Čínské lidové republice a Vietnamu, s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo a kterým se provádí rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2231 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/329, pokud jde o jméno držitele povolení 6-fytázy (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2230 ze dne 4. prosince 2017 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2017/2229 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise (EU) 2017/2228 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úř. věst. L 319, 5.12.2017)
Nařízení Komise (EU) 2017/2228 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2227 ze dne 30. listopadu 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Makói petrezselyemgyökér (CHZO))
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327 ze dne 9.12.2017)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2225 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání Systému vstupu/výstupu (EES) (Úř. věst. L 327, 9.12.2017)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2225 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání Systému vstupu/výstupu (EES)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2217 ze dne 1. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2216 ze dne 1. prosince 2017 o zápisu určitých názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit („Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic / Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek“ (ZTS) a „Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic / Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2215 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2214 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2213 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií
Nařízení Rady (EU) 2017/2212 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2208 ze dne 29. listopadu 2017, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2207 ze dne 29. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2206 ze dne 29. listopadu 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2205 ze dne 29. listopadu 2017 o podrobných pravidlech pro postupy oznamování užitkových vozidel se závažnými nebo nebezpečnými nedostatky zjištěnými při silničních technických kontrolách (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2204 ze dne 17. listopadu 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Međimursko meso 'z tiblice (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2201 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se povoluje uvedení 2'-fukosyllaktosy vyráběné z kmene Escherichia coli BL21 na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 7662)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2200 ze dne 28. listopadu 2017 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/2199 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/37)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2198 ze dne 27. listopadu 2017 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2017) 8039) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2197 ze dne 27. listopadu 2017 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2017 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
Oprava nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy (Úř. věst. L 312, 28.11.2017)
Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2194 ze dne 14. srpna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o souborné pokyny (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2191 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se zrušuje pozastavení podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2190 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2452, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2189 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2188 ze dne 11. srpna 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o upuštění od/výjimku z kapitálových požadavků u některých krytých dluhopisů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2187 ze dne 16. listopadu 2017 o prodloužení platnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/179, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o dřevěný obalový materiál z jehličnanů (Coniferales) v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických pod kontrolou Ministerstva obrany USA (oznámeno pod číslem C(2017) 7489)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2186 ze dne 23. listopadu 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro čtrnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2185 ze dne 23. listopadu 2017 o seznamu kódů a odpovídajících typů prostředků za účelem určení rozsahu jmenování oznámených subjektů v oblasti zdravotnických prostředků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2184 ze dne 22. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2183 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Arancia del Gargano (CHZO))
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2182 ze dne 20. listopadu 2017 o podpisu, jménem Evropské unie, dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2181 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1918 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím (oznámeno pod číslem C(2017) 7661) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2180 ze dne 16. listopadu 2017 o prodloužení platnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/412, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě (oznámeno pod číslem C(2017) 7488)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2179 ze dne 22. listopadu 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2178 ze dne 22. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2176 ze dne 21. listopadu 2017 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2017) 7874) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2175 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7835) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2174 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění příloha E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární osvědčení pro obchod se včelami a čmeláky (oznámeno pod číslem C(2017) 7588) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2173 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby pro oblast Lombardie v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 7587) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2172 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/670/EU, pokud jde o použití nevyplacených výnosů z prvního kola výzev k podávání návrhů (oznámeno pod číslem C(2017) 7645)
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/2170 ze dne 15. listopadu 2017 o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2169 ze dne 21. listopadu 2017 o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2168 ze dne 20. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, pokud jde o obchodní normy pro vejce od nosnic ve volném výběhu v situacích, kdy je omezen přístup nosnic do venkovních volných výběhů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2167 ze dne 5. července 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2166 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7540) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2163 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2161 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2160 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2159 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/2158 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2157 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 211/2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2156 ze dne 7. listopadu 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Kiełbasa piaszczańska“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2155 ze dne 22. září 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, pokud jde o regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2154 ze dne 22. září 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro ujednání o nepřímém clearingu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/2153 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2152 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu
Nařízení Komise (EU) 2017/2119 ze dne 22. listopadu 2017, kterým se stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody č. 1/2017 ze dne 28. července 2017 o změně kapitoly 4 o zdravotnických prostředcích, kapitoly 6 o tlakových nádobách, kapitoly 7 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních, kapitoly 8 o zařízeních a ochranných systémech určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, kapitoly 9 o elektrických zařízeních a elektromagnetické kompatibilitě, kapitoly 11 o měřicích přístrojích, kapitoly 15 o kontrole SVP pro léčivé přípravky a o certifikaci šarží, kapitoly 17 o výtazích a kapitoly 20 o výbušninách pro civilní použití a o aktualizaci odkazů na právní předpisy v příloze 1 [2017/2118]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2114 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o šablony a pokyny (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2113 ze dne 11. září 2017, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (oznámeno pod číslem C(2017) 6054)Text s významem pro EHP.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2110 ze dne 15. listopadu 2017 o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu plavidel typu ro-ro pro přepravu cestujících a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice 2009/16/ES a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2109 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2108 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2104 ze dne 6. listopadu 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Evropské hospodářské komise OSN v Pracovní skupině pro stanovení norem pro zemědělské produkty (PS.7 EHK OSN), pokud jde o návrhy norem jakosti pro ovoce a zeleninu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2101 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, systém včasného varování před nimi a postup hodnocení jejich rizik
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/2098 ze dne 3. listopadu 2017 o procesních aspektech ukládání nápravných opatření v případě neplnění nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2017/33)
Směrnice Komise (EU) 2017/2096 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/2095 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/2017/34)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/2094 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2017/32)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2093 ze dne 15. listopadu 2017 o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1331/2011 na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Indie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, a o ukončení celní evidence tohoto dovozu uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/272
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2092 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2091 ze dne 14. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky iprodion a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2090 ze dne 14. listopadu 2017 o povolení piva jako základní látky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o změně přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2089 ze dne 14. listopadu 2017 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2017/30)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2079 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se povoluje uvedení extraktu bohatého na taxifolin na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 7418)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2078 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se povoluje rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 7391)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2077 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2005/50/ES o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2017) 7374) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2076 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2009/607/ES, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU tvrdým podlahovým krytinám (oznámeno pod číslem C(2017) 7247) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2075 ze dne 4. září 2017, kterým se nahrazuje příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2073 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2072 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/1426
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2071 ze dne 13. listopadu 2017 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2069 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam a proquinazid (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2068 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje sorbát draselný jako základní látka (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2067 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje paprikový extrakt (kapsanthin, kapsorubin E 160 c) jako základní látka (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2066 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje prášek z hořčičných semen jako základní látka a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2065 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se potvrzují podmínky schválení účinné látky 8-hydroxychinolin stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011 a mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o zařazení účinné látky 8-hydroxychinolin na seznam látek, které se mají nahradit (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/2064 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1420
Nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Nařízení Rady (EU) 2017/2062 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Rady (EU) 2017/2061 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2058 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2057 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Achillea millefolium L. jako základní látka (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2056 ze dne 22. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise (EU) 2017/2054 ze dne 8. listopadu 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2017]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2016 ze dne 29. srpna 2017, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2015 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2017 do 30. prosince 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/2013 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se Nizozemskému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/2012 ze dne 7. listopadu 2017 o změně prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2011 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006
Nařízení Komise (EU) 2017/2010 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o aktualizace pro roční a měsíční energetické statistiky (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2009 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Quartirolo Lombardo“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2008 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2006 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2005 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se schvaluje výtažek margosy, olej lisovaný za studena ze semen rostliny Azadirachta indica bez skořápek, extrahovaný superkritickým oxidem uhličitým jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2004 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 12 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2003 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se schvaluje fludioxonil jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2002 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se schvaluje kyselina L-(+)-mléčná jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3 a 4 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2001 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se schvaluje propan-1-ol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 2 a 4 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2000 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7467) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1997 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo uložené na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1994 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185 (kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho malajského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1993 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 Evropského parlamentu a Rady
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1992 ze dne 6. listopadu 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Slavonski kulen“ / „Slavonski kulin“ (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1991 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2017/1990 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 7 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1989 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard 12 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1988 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1987 ze dne 31. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 15 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1986 ze dne 31. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1983 ze dne 27. října 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1982 ze dne 31. října 2017, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a vyráběné společnostmi Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company a Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo a kterým se provádí rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14
Nařízení Komise (EU) 2017/1981 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o teplotní podmínky během přepravy masa (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1980 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o metodu zjišťování paralytického toxinu (PSP) (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1979 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1978 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1977 ze dne 26. října 2017, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 876/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1976 ze dne 30. října 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace (Úř. věst. L 281, 31.10.2017)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017 kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1974 ze dne 30. října 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) 2017/1973 ze dne 30. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly produktů rybolovu ulovených plavidly plujícími pod vlajkou členského státu a dovážených do Unie poté, co byly přepraveny ve třetích zemích, a kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro tyto produkty (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1972 ze dne 30. října 2017, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o program dohledu nad chronickým chřadnutím u jelenovitých v Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Švédsku, a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/182/ES (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1971 ze dne 26. října 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava nařízení Rady (EU) 2017/1970 ze dne 27. října 2017, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 281, 31.10.2017)
Nařízení Rady (EU) 2017/1970 ze dne 27. října 2017, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1969 ze dne 27. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7317) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1966 ze dne 27. října 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1189/2011, pokud jde o sdělování žádostí o pomoc a následná opatření navazující na tyto žádosti
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1965 ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povahu a typ informací, které mají být oznámeny pro účely licencí v odvětví rýže (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1964 ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o některá pravidla týkající se lhůt a oznámení o množstvích, na něž se vztahují licence v odvětví rýže (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1963 ze dne 9. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1962 ze dne 9. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1961 ze dne 2. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1960 ze dne 23. října 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1958 ze dne 26. října 2017 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce října 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1957 ze dne 26. října 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Kosova
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1956 ze dne 26. října 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1955 ze dne 24. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1954 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1953 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1952 ze dne 25. října 2017, kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 a nařízení Rady (EHS) č. 1101/89 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1951 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu do roku 2020 (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1949 ze dne 25. října 2017, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2014/715/EU, které určuje Šrí Lanku jako třetí zemi, kterou Komise považuje za nespolupracující třetí zemi podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1948 ze dne 25. října 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2014/450/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1946 ze dne 11. července 2017, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žádajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1944 ze dne 13. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultační proces mezi příslušnými orgány v souvislosti s oznámením o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1942 ze dne 25. října 2017, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 747/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu
Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1934 ze dne 23. října 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1933 ze dne 23. října 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1763 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1932 ze dne 23. října 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1931 ze dne 17. října 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Bleu d'Auvergne (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1930, ze dne 20. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7173) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1928 ze dne 20. října 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kintoa (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1927 ze dne 16. října 2017, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Méntrida (CHOP))
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii (Úř. věst. L 272, 21.10.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1920 ze dne 19. října 2017, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o oběh semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1919 ze dne 19. října 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třinácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1918 ze dne 19. října 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. října 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2018 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1917 ze dne 19. října 2017, kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané do 9. října 2017 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1916 ze dne 19. října 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. října 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1915 ze dne 19. října 2017 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1914 ze dne 19. října 2017 o povolení salinomycinátu sodného (Sacox 120 microGranulate a Sacox 200 microGranulate) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice a o zrušení nařízení (ES) č. 1852/2003 a (ES) č. 1463/2004 (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1913 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1910 ze dne 17. října 2017, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status území prostého brucelózy (B. melitensis) určitých oblastí Španělska, rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status území úředně prostého brucelózy skotu Kypru a některých regionů Španělska a pokud jde o status území úředně prostého enzootické leukózy skotu Itálie, a rozhodnutí 2005/779/ES, pokud jde o status území prostého vezikulární choroby prasat regionu Kampánie v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 6891) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1909 ze dne 18. října 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1907 ze dne 18. října 2017 o povolení přípravku z Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) jako doplňkové látky pro skot a ovce (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1906 ze dne 18. října 2017 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako doplňkové látky pro odchov kuřat, kuřice a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1905 ze dne 18. října 2017 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1904 ze dne 18. října 2017 o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1903 ze dne 18. října 2017 o povolení přípravků Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1902 ze dne 18. října 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 s cílem uvést dražby povolenek do souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 a zařadit na seznam dražební platformu jmenovanou Spojeným královstvím (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1901 ze dne 18. října 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Danbo (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1900 ze dne 18. října 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Varaždinsko zelje (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1899 ze dne 18. října 2017 o zápisu názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (ZTS) a Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1898 ze dne 18. října 2017 o zápisu určitých názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Półtorak staropolski tradycyjny (ZTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTS) a Olej rydzowy tradycyjny (ZTS))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1897 ze dne 18. října 2017, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1896 ze dne 17. října 2017, které se týká povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy (EC 3.2.1.6) a endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Aspergillus niger (NRRL 25541) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm prasat, menšinové druhy drůbeže a výkrm menšinových druhů prasat a kterým se mění nařízení (ES) č. 255/2005 a zrušuje nařízení (ES) č. 668/2003 (držitel povolení Andrés Pintaluba S.A.) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1865 ze dne 16. října 2017, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Vacqueyras (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1864 ze dne 16. října 2017, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Rosé des Riceys (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1863 ze dne 16. října 2017, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Almansa (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1862 ze dne 16. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1860 ze dne 16. října 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1859 ze dne 16. října 2017, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Rady (EU) 2017/1858 ze dne 16. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1856 ze dne 10. října 2017, kterým se Polské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1855 ze dne 10. října 2017, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1854 ze dne 10. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/797/EU, kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1853 ze dne 10. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/335/EU, kterým se Litevské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Směrnice Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1851 ze dne 11. října 2017 o změně přílohy II oddílu E rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o požadavky ohledně moru koní u evidovaných koní dočasně dovezených z Alžírska, Kuvajtu, Maroka, Ománu, Kataru, Tuniska a Turecka, a o změně přílohy I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Spojené arabské emiráty v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 6775) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1850, ze dne 11. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6774) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1849 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Národní banky Slovenska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1848 ze dne 12. října 2017, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Dealurile Zarandului (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1847 ze dne 12. října 2017, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Dealurile Crișanei (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1846 ze dne 12. října 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1272, pokud jde o rozpočtové stropy pro rok 2017 platné pro některé režimy přímých podpor v Portugalsku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1845 ze dne 11. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6910) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1841 ze dne 10. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6886) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1840 ze dne 9. října 2017, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2017) 6719) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1839 ze dne 9. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/426/EU o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU (oznámeno pod číslem C(2017) 6672) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1838 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1837 ze dne 28. září 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pera dell'Emilia Romagna (CHZO))
Nařízení Rady (EU) 2017/1836 ze dne 10. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1835 ze dne 9. října 2017, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 10. října 2017
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1834 ze dne 9. října 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1833 ze dne 25. září 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Capón de Vilalba (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1801 ze dne 13. července 2017, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1800 ze dne 29. června 2017, kterým se mění nařízení přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799 ze dne 12. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o vynětí některých centrálních bank třetích zemí z požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti při výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798 ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1796 ze dne 5. října 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2018 do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1187/2009
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1795 ze dne 5. října 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících ze Srbska (Úř. věst. L 258, 6.10.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1795 ze dne 5. října 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících ze Srbska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1794 ze dne 5. října 2017, kterým se pro účetní období EZZF 2018 stanoví úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1788 ze dne 22. září 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ossolano (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1787 ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky
Nařízení Komise (EU) 2017/1785 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) 2017/1784 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/1783 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech IIIa a IV, ve vodách Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/1782 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z. d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1781 ze dne 28. září 2017 o odchylkách od specifických pravidel původu produktu stanovených v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, které se použijí v rámci mezí ročních kvót pro některé produkty z Kanady
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1778 ze dne 29. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o některá ustanovení týkající se prvního podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018 v odvětví cukru a režimu zařízení zabývajících se výhradně rafinací
Nařízení Komise (EU) 2017/1777 ze dne 29. září 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, jílovité uhlí, dichlorprop-P, ethefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, peroxid vodíku, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinát a Urtica spp. v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1776 ze dne 28. září 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1775 ze dne 28. září 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1773 ze dne 28. září 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1772 ze dne 28. září 2017 o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Kanady
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1771 ze dne 27. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Rady (EU) 2017/1770 ze dne 28. září 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1769 ze dne 25. září 2017, kterým se Polské republice povoluje uzavřít s Ukrajinou dohodu, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 písm. d) a článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o údržbu silničních mostů na polsko-ukrajinské hranici
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1760 ze dne 27. září 2017 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce září 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1759 ze dne 27. září 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1758 ze dne 27. září 2017, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1757 ze dne 17. července 2017 o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1756 ze dne 26. září 2017 o zrušení nařízení (EU) č. 1013/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Unie týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1754 ze dne 25. září 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1752 ze dne 12. září 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fenalar fra Norge (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1751 ze dne 25. září 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 ze dne 26. září 2017 o zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručního fondu EFSD
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1598 ze dne 22. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1597 ze dne 21. září 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. září 2017 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1596 ze dne 21. září 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvanácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1595 ze dne 21. září 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Gorgonzola (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1594 ze dne 25. září 2017, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2017 přičítají určitá množství převedená v roce 2016
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1593 ze dne 20. září 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6458) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1590 ze dne 20. září 2017, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2018, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1589 ze dne 19. září 2017, kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1588 ze dne 19. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o koncese na mléčné výrobky pocházející z Kanady
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1587 ze dne 19. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1586 ze dne 19. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1585 ze dne 19. září 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro čerstvé a zmrazené hovězí, telecí a vepřové maso pocházející z Kanady a o změně nařízení (ES) č. 442/2009 a prováděcích nařízení (EU) č. 481/2012 a (EU) č. 593/2013
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1583 ze dne 1. září 2017, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES určí za normu rovnocennosti mikrobiologických metod norma EN ISO 17994:2014 (oznámeno pod číslem C(2017) 5843)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1582 ze dne 18. září 2017, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2018 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1581 ze dne 18. září 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. září 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1580 ze dne 18. září 2017, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2018 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1579 ze dne 18. září 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. září 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2018 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1578 ze dne 18. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1194/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1577 ze dne 5. září 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Acciughe sotto sale del mar Ligure (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1576 ze dne 26. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014, pokud jde o požadavky na akustický varovný systém vozidla pro EU schválení typu vozidla (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1575 ze dne 23. června 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1573 ze dne 15. září 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 238, 16.9.2017)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1573 ze dne 15. září 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Směrnice Komise (EU) 2017/1572 ze dne 15. září 2017, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1571 ze dne 15. září 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1570 ze dne 15. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a prováděcí nařízení (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření (Úř. věst. L 238, 16.9.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1570 ze dne 15. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a prováděcí nařízení (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1569 ze dne 23. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 stanovením zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro hodnocené humánní léčivé přípravky a pravidel provádění inspekcí (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2017/1568 ze dne 15. září 2017, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 238, 16.9.2017)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1568 ze dne 15. září 2017, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1566 ze dne 13. září 2017 o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (Úř. věst. L 254, 30.9.2017)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1566 ze dne 13. září 2017 o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 ze dne 13. září 2017 o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1562 ze dne 14. září 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1561 ze dne 14. září 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 237, 15.9.2017)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1561 ze dne 14. září 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1560 ze dne 14. září 2017 o změně rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1559 ze dne 14. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace maximálního limitu reziduí látky alarelin (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1558 ze dne 14. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky bromelain podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1557 ze dne 12. září 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Coco de Paimpol (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1556 ze dne 12. září 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Ternera de Extremadura (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1555 ze dne 12. září 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Πϵυκοθυμαρόμϵλο Κρήτης (Pefkothymaromelo Kritis) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1554 ze dne 5. září 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jambon noir de Bigorre (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1553 ze dne 5. září 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Chasselas de Moissac (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1552 ze dne 5. září 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Porc noir de Bigorre (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1551 ze dne 14. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1550 ze dne 14. července 2017, kterým se doplňuje příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2017/1549 ze dne 14. září 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 237, 15.9.2017)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1549 ze dne 14. září 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) 2017/1548 ze dne 14. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Rady (EU) 2017/1547 ze dne 14. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1545 ze dne 13. září 2017, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1542 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro některé třídy aktiv pojišťoven a zajišťoven (infrastrukturní společnosti) (Úř. věst. L 236, 14.9.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1542 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro některé třídy aktiv pojišťoven a zajišťoven (infrastrukturní společnosti) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1541 ze dne 17. července 2017 o uzavření kigalské změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, jménem Evropské unie
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/1539 ze dne 25. srpna 2017, kterým se stanoví datum použitelnosti nařízení (EU) 2017/1538, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce (ECB/2017/26)
Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/1538 ze dne 25. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25) (Úř. věst. L 240, 19.9.2017)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/1538 ze dne 25. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1536 ze dne 11. září 2017 o mimořádném opatření ve formě podpory pro hospodářství s nejvýše padesáti kusy prasat nacházející se v určitých oblastech Polska při ukončování produkce vepřového masa kvůli novým požadavkům souvisejícím s africkým morem prasat
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1533 ze dne 8. září 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165, pokud jde o dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek v Řecku, Španělsku a Itálii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1531 ze dne 7. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky imazamox jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1530 ze dne 7. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky chizalofop-P-tefuryl (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1529 ze dne 7. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka chlorid sodný a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1528 ze dne 31. srpna 2017, kterým se nahrazuje příloha prováděcího rozhodnutí 2013/115/EU o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (oznámeno pod číslem C(2017) 5893)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1527 ze dne 6. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloxyloglukan a malathion (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1526 ze dne 6. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka beta-cypermethrin (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1524 ze dne 5. září 2017, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1523 ze dne 25. srpna 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Limone Costa d'Amalfi (CHZO))
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1522 ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (Úř. věst. L 230, 6.9.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1522 ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1521 ze dne 1. září 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5903) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1519 ze dne 1. září 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6056) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1517 ze dne 31. srpna 2017, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. září 2017
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1516 ze dne 31. srpna 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2017/1515 ze dne 31. srpna 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2018 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1514 ze dne 31. srpna 2017, kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1371/2013 (kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie či nikoli), jehož účelem je zjistit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho indického vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1512 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1511 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fosthiazát, indoxakarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiofanát-methyl a tribenuron (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (Úř. věst. L 224, 31.8.2017)
Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1507 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2005/37/ES, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1506 ze dne 28. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky maleinohydrazid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1504 ze dne 24. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1503 ze dne 25. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/68 o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1502 ze dne 2. června 2017, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých vozidel (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Rady (EU) 2017/1501 ze dne 24. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1500 ze dne 23. srpna 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1499 ze dne 2. června 2017, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1497 ze dne 23. srpna 2017, kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1496 ze dne 23. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1495 ze dne 23. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o Campylobacter v jatečně upravených tělech brojlerů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1492 ze dne 21. srpna 2017 o povolení cholekalciferolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1491 ze dne 21. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky 2,4DB a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1490 ze dne 21. srpna 2017 o povolení chloridu manganatého tetrahydrátu, oxidu manganatého, síranu manganatého monohydrátu, chelátu manganu aminokyselin hydrátu, chelátu manganu a bílkovinných hydrolyzátů, manganatého chelátu glycinu, hydrátu a monochloridu-trihydroxidu dimanganatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1488 ze dne 18. srpna 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1486 ze dne 10. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia a o pokyny k podávání zpráv (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1484 ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5778) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1483 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2006/804/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 5464) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1482 ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 861/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie, pokud jde o kódy TARIC spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1481 ze dne 14. srpna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5589) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1480 ze dne 16. srpna 2017, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých výrobků z litiny pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1479 ze dne 16. srpna 2017 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1240, pokud jde o uvolnění intervenčních zásob režimu rozdělování potravin nejchudším osobám
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1478 ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 1439/95, příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 a příloha III prováděcího nařízení (EU) č. 593/2013, pokud jde o subjekt oprávněný vydávat doklady a osvědčení v Argentině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1477 ze dne 11. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1051/2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1476 ze dne 11. srpna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1475 ze dne 26. ledna 2017 o klasifikaci vlastností pálených tašek, na které se vztahuje norma EN 1304, z hlediska mrazuvzdornosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2017) 3800) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1473 ze dne 14. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1472 ze dne 11. srpna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1471 ze dne 10. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/162/EU s cílem revidovat roční emisní příděly členských států na období od 2017–2020 (oznámeno pod číslem C(2017) 5556)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1468 ze dne 11. srpna 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 354/2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1467 ze dne 11. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1255/2010, pokud jde o dovozní celní kvóty pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Kosova (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1466 ze dne 11. srpna 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Kosova (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1465 ze dne 9. srpna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 ze dne 2. června 2017, kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. ) na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1461 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 5472) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1460 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5471) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1459 ze dne 10. srpna 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1458 ze dne 10. srpna 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1457 ze dne 10. srpna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1456 ze dne 10. srpna 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1455 ze dne 10. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky pikoxystrobin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1454 ze dne 10. srpna 2017, kterým se určuje technický formát pro podávání zpráv členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
Nařízení Komise (EU) 2017/1453 ze dne 9. srpna 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2017/1452 ze dne 7. srpna 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů rodu Beryx ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2017/1451 ze dne 7. srpna 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/1450 ze dne 7. srpna 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti IIIa a ve vodách Unie oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) 2017/1449 ze dne 7. srpna 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2017/1448 ze dne 7. srpna 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1447 ze dne 31. července 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Limone Interdonato Messina (CHZO))
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 103 – Jednotná ustanovení pro schvalování náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek motorových vozidel [2017/1446]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1444 ze dne 9. srpna 2017, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu některých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1443 ze dne 29. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1440 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/480 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1439 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1019 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1438 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2017) 5456) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1437 ze dne 4. srpna 2017 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice (oznámeno pod číslem C(2017) 5418) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1434 ze dne 7. srpna 2017, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 8. srpna 2017
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1433 ze dne 7. srpna 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štajerski hmelj (CHZO))
Nařízení Komise (EU) 2017/1432 ze dne 7. srpna 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, pokud jde o kritéria pro schvalování účinných látek představujících nízké riziko (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1429 ze dne 4. srpna 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1427 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1426 ze dne 4. srpna 2017, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2017/154
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1425 ze dne 4. srpna 2017 o stabilizační akci Evropské unie v regionech Mopti a Ségou
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1424 ze dne 4. srpna 2017 na podporu činností OBSE ke snížení rizika nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a konvenčním střelivem a ke snížení rizika jejich nadměrného hromadění v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a v Gruzii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1423 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1422 ze dne 4. srpna 2017, kterým se určuje referenční centrum Evropské unie odpovědné za vědecký a technický příspěvek k harmonizaci a zdokonalení metod testování užitkovosti a genetického hodnocení čistokrevného plemenného skotu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1421 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června do 29. září 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1420 ze dne 4. srpna 2017, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/150
Nařízení Rady (EU) 2017/1419 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1418 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1417 ze dne 4. srpna 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1415 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5571) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1414 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Spojených států amerických, Jihoafrické republiky a Zimbabwe na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1413 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1411 ze dne 2. srpna 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2017/1410 ze dne 2. srpna 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1409 ze dne 1. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 75/2013 a nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o dodatečná dovozní cla v odvětví cukru a výpočet obsahu sacharózy v izoglukóze a některých sirupech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1408 ze dne 1. srpna 2017, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Nařízení Komise (EU) 2017/1407 ze dne 1. srpna 2017, kterým se opravuje bulharské, finské, německé, portugalské a španělské znění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1406 ze dne 31. července 2017, kterým se určuje umístění pozemní infrastruktury systému EGNOS (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1405 ze dne 31. července 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2006, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé přípravky a konzervy z ryb pocházejících z Thajska
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1403 ze dne 23. června 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2017/20)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1402 ze dne 28. července 2017 o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh vyvinuté společností BMW AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1399 ze dne 28. července 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o polyaspartát draselný (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Rady (EU) 2017/1398 ze dne 25. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva (Úř. věst. L 199, 29.7.2017)
Nařízení Rady (EU) 2017/1398 ze dne 25. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1397 ze dne 27. července 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5369) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1396 ze dne 26. července 2017, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Polska a některých oblastí Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2017) 5140) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1394 ze dne 26. července 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1393 ze dne 24. května 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1392 ze dne 25. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/350/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům (oznámeno pod číslem C(2017) 5069) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1390 ze dne 26. července 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2017/1389 ze dne 26. července 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o určení referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1386 ze dne 25. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1385 ze dne 25. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1384 ze dne 25. července 2017 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1383 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení flokumafenu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1382 ze dne 25. července 2017 kterým se obnovuje schválení difethialonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1381 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení brodifakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1380 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení bromadiolonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1379 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení difenakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1378 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení kumatetralylu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1377 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení chlorofacinonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1376 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení warfarinu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1374 ze dne 25. července 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1370 ze dne 4. července 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1368 ze dne 11. května 2017 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1363 ze dne 17. července 2017 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1361 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2017/15)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1360 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/14)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1359 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2017/13)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1355 ze dne 20. července 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro jedenácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1354 ze dne 20. července 2017, kterým se stanoví způsob uvádění informací v souladu s čl. 10 odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1353 ze dne 19. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 607/2009, pokud jde o moštové odrůdy a jejich synonyma, které mohou být uvedeny na etiketách vín
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1352 ze dne 18. dubna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1351 ze dne 19. července 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. července 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2018 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1350 ze dne 19. července 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. července 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1349 ze dne 19. července 2017, kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1348 ze dne 19. července 2017 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011, ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 372/2013, na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Vietnamu bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Vietnamu či nikoli, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) 2017/1347 ze dne 13. července 2017, kterým se opravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (EU) č. 582/2011 a nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1346 ze dne 17. července 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na šestém zasedání smluvních stran Aarhuské úmluvy ke věci týkající se plnění úmluvy ACCC/C/2008/32
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1345 ze dne 18. července 2017 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2017 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1344 ze dne 18. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1343 ze dne 18. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1341 ze dne 17. července 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1340 ze dne 17. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1339 ze dne 17. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1338 ze dne 17. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1333 ze dne 11. července 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, pokud jde o Svatý Vincenc a Grenadiny
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1332 ze dne 11. července 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, pokud jde o Komorský svaz
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1331 ze dne 4. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1330 ze dne 17. července 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1329 ze dne 17. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o podmínky využívání celní kvóty Unie závazné v rámci GATT pro potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, která byla přidělena Spojeným státům americkým
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1328 ze dne 17. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1327 ze dne 17. července 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Rady (EU) 2017/1326 ze dne 17. července 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám porušujícím zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Nařízení Rady (EU) 2017/1325 ze dne 17. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1281 ze dne 13. července 2017, kterým se povoluje uvedení L-ergothioneinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 4844)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1278 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 11 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1277 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje 2-oktyl-isothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1276 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová vyrobená z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1275 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chloru jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 5 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1274 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu vápenatého jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1273 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 2, 3, 4 a 5 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1272 ze dne 14. července 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Nařízení Komise (EU) 2017/1271 ze dne 14. července 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání oxidu křemičitého (E 551) v dusičnanu draselném (E 252) (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1270 ze dne 14. července 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití uhličitanu draselného (E 501) u loupaného, krájeného a na kousky nařezaného ovoce a zeleniny (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1269 ze dne 13. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/949, pokud jde o odnětí podzemnice olejné (arašídy) ze Spojených států amerických ze seznamu schválených předvývozních kontrol, pokud jde o aflatoxiny (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1268 ze dne 11. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1267 ze dne 11. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1266 ze dne 11. července 2017, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2494/96 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1265 ze dne 11. července 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4686) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1264 ze dne 12. července 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 30. června do 7. července 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
Nařízení Komise (EU) 2017/1262 ze dne 12. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání hnoje hospodářských zvířat jako paliva ve spalovacích zařízeních (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1261 ze dne 12. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1260 ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1259 ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazují přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1253 ze dne 11. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1252 ze dne 11. července 2017, na podporu posílení chemické bezpečnosti a chemického zabezpečení na Ukrajině v souladu s prováděním rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1251 ze dne 11. července 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) 2017/1250 ze dne 11. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky 4,5-epoxydec-2(trans)-enal ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1247 ze dne 11. července 2017 o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany
Oprava rozhodnutí Komise (EU) 2017/1246 ze dne 7. června 2017, kterým se schvaluje program řešení krize pro Banco Popular Espanol S.A. (Úř. věst. L 178, 11.7.2017)
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1246 ze dne 7. června 2017, kterým se schvaluje program řešení krize pro Banco Popular Espanol S.A. (oznámeno pod číslem C(2017) 4038)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1245 ze dne 10. července 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1242 ze dne 10. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1241 ze dne 10. července 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1240 ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4896) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1238 ze dne 7. července 2017, kterým se zavádí celní evidence dovozu určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) 2017/1237 ze dne 7. července 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limit kyseliny kyanovodíkové v nezpracovaných celých, rozdrcených, rozemletých, rozloupnutých a rozsekaných meruňkových jádrech uváděných na trh pro konečného spotřebitele (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1236 ze dne 7. července 2017, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2017
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1235 ze dne 6. července 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1234 ze dne 3. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1233 ze dne 3. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1232 ze dne 3. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1231 ze dne 6. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153, kterým se stanoví metodika pro určení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu za účelem vysvětlení procesních prvků a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1230 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují další objektivní kritéria pro uplatnění preferenční sazby odtoku nebo přítoku likvidity na nevyčerpané přeshraniční úvěrové nebo likviditní přísliby ve skupině či institucionálním systému ochrany (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1229 ze dne 3. května 2017, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) č. 1333/2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1228 ze dne 20. března 2017 o podmínkách klasifikace, bez zkoušení, vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824, a malt pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokud jde o jejich reakci na oheň (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1227 ze dne 20. března 2017 o podmínkách klasifikace bez zkoušení lepených lamelových dřevěných výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080, a konstrukčních výrobků z rostlého dřeva spojované zubovitým spojem, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15497, co se týče jejich reakce na oheň, a o změně rozhodnutí 2005/610/ES (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1224 ze dne 6. července 2017, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1223 ze dne 5. července 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Tomme de Savoie (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1222 ze dne 26. června 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kiełbasa biała parzona wielkopolska (CHZO))
Nařízení Komise (EU) 2017/1221 ze dne 22. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008, pokud jde o metodiku pro stanovení emisí způsobených vypařováním (zkouška typu 4) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1220 ze dne 16. června 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Malatya Kayisisi (CHOP))
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1219 ze dne 23. června 2017, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích (oznámeno pod číslem C(2017) 4245) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1218 ze dne 23. června 2017, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům (oznámeno pod číslem C(2017) 4243) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1217 ze dne 23. června 2017, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro čisticí prostředky na pevné povrchy (oznámeno pod číslem C(2017) 4241) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1216 ze dne 23. června 2017, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí (oznámeno pod číslem C(2017) 4240) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1215 ze dne 23. června 2017, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí používaným v průmyslu a institucích (oznámeno pod číslem C(2017) 4228) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1214 ze dne 23. června 2017, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (oznámeno pod číslem C(2017) 4227) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1210 ze dne 4. července 2017 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 4462) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1208 ze dne 4. července 2017 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHOO5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 4457) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1207 ze dne 4. července 2017, kterým se obnovuje povolení pro uvádění produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-OO81O-6) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2017) 4453) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1205 ze dne 5. července 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 23. června 2017 do 30. června 2017 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2081 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1204 ze dne 5. července 2017, kterým se opravuje slovenské znění prováděcího nařízení (EU) 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1203 ze dne 5. července 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o organický křemík (monomethylsilantriol) a vápenatou sůl fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) přidávané do potravin a používané při výrobě doplňků stravy (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1202 ze dne 5. července 2017 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1201 ze dne 5. července 2017 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1200 ze dne 5. července 2017 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1199 ze dne 4. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1198 ze dne 27. června 2017 o poskytování plánů financování úvěrových institucí vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance (ECB/2017/21)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1196 ze dne 3. července 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4432) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1195 ze dne 4. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/129/SZBP o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1188 ze dne 3. července 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1187 ze dne 3. července 2017 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1186 ze dne 3. července 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat (Úřední věstník Evropské unie L 171 ze dne 4. července 2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1181 ze dne 2. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/117, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1180 ze dne 24. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1178 ze dne 2. června 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3624) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1177 ze dne 26. června 2017 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1172 ze dne 30. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o kontrolní opatření pro pěstování konopí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1171 ze dne 30. června 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1170 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1169 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1168 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1167 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1166 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce
Nařízení Komise (EU) 2017/1164 ze dne 22. června 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro akrinathrin, metalaxyl a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1162 ze dne 28. června 2017 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice (oznámeno pod číslem C(2017) 4597) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1159 ze dne 29. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1105/2010 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/325, pokud jde o definici výrobku u stávajících antidumpingových opatření týkajících se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky, a kterým se stanoví možnost vrácení nebo prominutí cla v některých případech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1158 ze dne 29. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací příslušných orgánů s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1157 ze dne 28. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1156 ze dne 27. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1385/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Oprava nařízení Komise (EU) 2017/1154 ze dne 7. června 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6) (Úř. věst. L 175, 7.7.2017)
Nařízení Komise (EU) 2017/1154 ze dne 7. června 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1152 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1152 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017)
Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1148 ze dne 28. června 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1147 ze dne 28. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1146 ze dne 28. června 2017, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1145 ze dne 8. června 2017 o stažení některých doplňkových látek povolených podle směrnic Rady 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1142 ze dne 27. června 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1141 ze dne 27. června 2017 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých tyčí a prutů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1139 ze dne 23. června 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4450) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1137 ze dne 26. června 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018 v rámci celní kvóty pro zmrazené hovězí maso otevřené nařízením (ES) č. 431/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1136 ze dne 14. června 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Emmental de Savoie (CHZO))
Nařízení Komise (EU) 2017/1135 ze dne 23. června 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Rady (EU) 2017/1134 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2017/1133 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1130 ze dne 14. června 2017 o vymezení parametrů rybářských plavidel
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úřední věstník Evropské unie L 168 ze dne 30. června 2017)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ESText s významem pro EHP.
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (Úř. věst. L 168, 30.6.2017)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhuText s významem pro EHP.
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1127 ze dne 23. června 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1126 ze dne 23. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 903/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 373/2011, (EU) č. 374/2013 a (EU) č. 1108/2014, pokud jde o jméno zástupce držitele povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) v EU (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1125 ze dne 22. června 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1124 ze dne 23. června 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2017/1123 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1120 ze dne 22. června 2017, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1119 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. června 2017 do 10. června 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 v rámci celních kvót pro odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1118 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. června 2017 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1117 ze dne 22. června 2017, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2077
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1116 ze dne 22. června 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro desáté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1115 ze dne 22. června 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky propoxykarbazon a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1114 ze dne 22. června 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pendimethalin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1113 ze dne 22. června 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky kyselina benzoová a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1112 ze dne 22. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1111 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro předkládání informací o sankcích a opatřeních v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1110 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a související oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1109 ze dne 21. června 2017, kterým se zrušuje pozastavení podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1106 ze dne 21. června 2017 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Пастърма говежда (Pastarma govežda) (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1105 ze dne 12. června 2017, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1103 ze dne 20. června 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1102 ze dne 20. června 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1100 ze dne 20. června 2017, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1099 ze dne 20. června 2017, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1098 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1097 ze dne 20. června 2017, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1096 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1095 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1094 ze dne 20. června 2017, kterým se po dvousté šedesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1092 ze dne 20. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/670, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1091 ze dne 10. dubna 2017, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o seznam látek, které mohou být přidávány do obilných příkrmů a potravin pro malé děti a do potravin pro zvláštní lékařské účely (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1090 ze dne 20. června 2017, kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1089 ze dne 16. června 2017, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Gruzie a Republiky Kiribati do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2017) 4049) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1087 ze dne 19. června 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1086 ze dne 19. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 634/2007, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1085 ze dne 19. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
Oprava nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, pokud jde o výpočet způsobilých nákladů (Úř. věst. L 156, 20.6.2017)
Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, pokud jde o výpočet způsobilých nákladů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1019 ze dne 16. června 2017 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1018 ze dne 29. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce (Úř. věst. L 155, 17.6.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1018 ze dne 29. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady ze dne 12. října 2017, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banco de Portugal
Nařízení Komise (EU) 2017/1017 ze dne 15. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1016 ze dne 14. června 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzovindiflupyr, chlorantraniliprol, deltamethrin, ethofumesát, haloxyfop, virus mozaiky Mild Pepino izolát VC1, virus mozaiky Mild Pepino izolát VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, pyraklostrobin, spirotetramat, slunečnicový olej, tolklofos-methyl a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 1927) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1012 ze dne 13. června 2017 o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. ) na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1008 ze dne 15. června 2017 o povolení přípravku Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení JHJ Ltd) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1007 ze dne 15. června 2017 o povolení přípravku z lecitinů jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1006 ze dne 15. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2012, pokud jde o změnu produkčního kmene přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 10287) jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, odstavená selata a pro výkrm prasat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd.) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1005 ze dne 15. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a lhůty pro oznámení a zveřejnění pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008
Nařízení Evorpského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/1000 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a chemické látky příbuzné PFOA (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/998 ze dne 12. června 2017, kterým se po dvousté šedesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Oprava nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“ (Úř. věst. L 150, 14.6.2017)
Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“ (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/994 ze dne 12. června 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/993 ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/992 ze dne 12. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2148, pokud jde o vypuštění odkazů na Běloruskou republiku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/991 ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o objem celní kvóty Unie pro čerstvé jahody pocházející z Egypta
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/990 ze dne 12. června 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Bayerisches Bier (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/989 ze dne 8. června 2017, kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/988 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro ujednání o spolupráci s ohledem na obchodní systém, jehož činnost má značný význam v hostitelském členském státě (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/987 ze dne 30. května 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ail violet de Cadours (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2017/983 ze dne 9. června 2017, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tricyklazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/982 ze dne 7. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/981 ze dne 7. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultace s ostatními příslušnými orgány před udělením povolení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/980 ze dne 7. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci při dohledu, kontrole na místě a vyšetřování a pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/979 ze dne 2. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise (EU) 2017/978 ze dne 9. června 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), ß-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 151, 14.6.2017)
Nařízení Komise (EU) 2017/978 ze dne 9. června 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), ß-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/977 ze dne 8. června 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3962) (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/975 ze dne 8. června 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 146, 9.6.2017)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/975 ze dne 8. června 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/974 ze dne 8. června 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/973 ze dne 8. června 2017, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. ) (EULEX KOSOVO)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/972 ze dne 8. června 2017, kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/154
Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2017/971 ze dne 8. června 2017, kterým se stanoví postupy plánování a vedení vojenských misí EU SBOP bez výkonných pravomocí a mění rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil, rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (Úř. věst. L 146, 9.6.2017)
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/971 ze dne 8. června 2017, kterým se stanoví postupy plánování a vedení vojenských misí EU SBOP bez výkonných pravomocí a mění rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil, rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/970 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/969 ze dne 8. června 2017, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/649, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/968 ze dne 8. června 2017, kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/967 ze dne 8. června 2017, kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/966 ze dne 1. června 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Connemara Hill Lamb/Uain Sléibhe Chonamara (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/965 ze dne 8. června 2017, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/150
Nařízení Rady (EU) 2017/964 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/963 ze dne 7. června 2017 o povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatinus (dříve klasifikováno jako Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (dříve klasifikováno jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) a bacillolysinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a odstavená selata a o změně nařízení (ES) č. 358/2005 a nařízení (EU) č. 1270/2009 (držitel povolení Kemin Europa NV) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/962 ze dne 7. června 2017, kterým se pozastavuje povolení ethoxychinu jako doplňkové látky pro všechny druhy a kategorie zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/961 ze dne 7. června 2017 o povolení přípravku Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky pro odstavená selata a o novém použití ve vodě k napájení pro odstavená selata a pro výkrm kuřat a o změně nařízení (ES) č. 2036/2005 a nařízení (EU) č. 887/2011 (držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/960 ze dne 2. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/959 ze dne 24. února 2017 o klasifikaci tepelněizolačních výrobků z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ, na které se vztahuje norma EN 15101-1, z hlediska vodorovného sedání a krátkodobé nasákavosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/957 ze dne 6. června 2017 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu přečištěné kyseliny tereftalové a jejích solí pocházejících z Korejské republiky
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/955 ze dne 29. května 2017, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/954 ze dne 6. června 2017 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/953 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a harmonogram zpráv o pozicích podávaných investiční podniky a organizátory trhu provozujícími obchodní systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/950 ze dne 2. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1068/2011, pokud jde o minimální obsah přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a snášku všech druhů ptactva (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/949 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o konfiguraci identifikačního kódu pro skot, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 911/2004 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/942 ze dne 1. června 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz karbidu wolframu, taveného karbidu wolframu a karbidu wolframu jednoduše smíšeného s kovovým práškem pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/941 ze dne 1. června 2017, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/940 ze dne 1. června 2017 o povolení kyseliny mravenčí jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/939 ze dne 11. května 2017 o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti jménem Evropské unie
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/938 ze dne 23. září 2013 o podpisu Minamatské úmluvy o rtuti jménem Evropské unie
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/937 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o významu dohlížených subjektů (ECB/2017/17)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/936 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2017/16)
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/932 ze dne 23. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/931 ze dne 31. května 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 19. května 2017 do 26. května 2017 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2081 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/930 ze dne 31. května 2017 o povolení přípravku mikroorganismu kmene DSM 11798 z čeledi Coriobacteriaceae jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1016/2013 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/929 ze dne 31. května 2017, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody lovící v teritoriálních vodách Řecka
Nařízení Komise (EU) 2017/928 ze dne 29. května 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/925 ze dne 29. května 2017, kterým se některým členským státům dočasně povoluje certifikovat prvotní materiál konkrétních druhů ovocných rostlin vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/167 (oznámeno pod číslem C(2017) 2800)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/924 ze dne 30. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/923 ze dne 24. května 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Traditional Welsh Cider (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/922 ze dne 17. května 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Traditional Welsh Perry (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/921 ze dne 15. května 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Charolais de Bourgogne (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/920 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingemText s významem pro EHP.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/918 ze dne 23. května 2017, kterým se Svatý Vincenc a Grenadiny určují jako třetí země nespolupracující v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/917 ze dne 29. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 139, 30.5.2017)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/917 ze dne 29. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/916 ze dne 29. května 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/914 ze dne 29. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/913 ze dne 29. května 2017 o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella pastoris (DSM 26643) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/912 ze dne 29. května 2017 o povolení přípravku Lactobacillus plantarum DSM 29024 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/911 ze dne 24. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/910 ze dne 11. května 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Cornish Sardines (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/909 ze dne 11. května 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Huile d'olive de Corse / Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/908 ze dne 11. května 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Picodon (CHOP))
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2017/907 ze dne 29. května 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. L 139, 30.5.2017)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/907 ze dne 29. května 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/906 ze dne 29. května 2017, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/905 ze dne 29. května 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/904 ze dne 29. května 2017, kterým se provádí čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/903 ze dne 23. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 3324) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/901 ze dne 24. května 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii
Směrnice Komise (EU) 2017/898 ze dne 24. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/897 ze dne 24. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/896 ze dne 24. května 2017 o povolení přípravku 6-fytázy z Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako doplňkové látky v pevné formě pro všechny druhy drůbeže a všechny druhy prasat (kromě sajících selat) (držitel povolení Danisco (UK) Ltd) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/895 ze dne 24. května 2017 o povolení přípravku 3-fytázy z Komagataella pastoris (CECT 13094) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a nosnice (držitel povolení Fertinagro Nutrientes S.L.) (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/894 ze dne 24. května 2017, kterým se mění přílohy III a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o genotypizaci ovcí (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/893 ze dne 24. května 2017, kterým se mění přílohy I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a přílohy X, XIV a XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o ustanovení týkající se zpracovaných živočišných bílkovin (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/890 ze dne 24. května 2017, kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/889 ze dne 23. května 2017, kterým se Komorský svaz určuje jako nespolupracující třetí země v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/888 ze dne 22. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status stád skotu úředně prostých tuberkulózy v případě italské oblasti Umbrie a status stád skotu úředně prostých enzootické leukózy v případě Polska, rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Německa jako území prostého infekční bovinní rinotracheitidy, a rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status některých oblastí Polska jako území prostého Aujeszkyho choroby a schválení eradikačního programu pro Aujeszkyho chorobu pro italskou oblast Veneto (oznámeno pod číslem C(2017) 3239) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/882 ze dne 23. května 2017 o odchylkách od pravidel původu stanovených v protokolu 1 Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, které se použijí v rámci kvóty na určité produkty z Namibie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/881 ze dne 23. května 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1151/2010 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/880 ze dne 23. května 2017, kterým se stanoví pravidla použití maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku v určité potravině i v jiné potravině získané ze stejného druhu a maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více určitých druhů i u jiných druhů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/875 ze dne 22. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2017/874 ze dne 22. května 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) v barvicích přípravcích (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/873 ze dne 22. května 2017 o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/872 ze dne 22. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/871 ze dne 22. května 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) v některých masných polotovarech (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/870 ze dne 15. května 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kopi Arabika Gayo (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/868 ze dne 19. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/867 ze dne 7. února 2017 o třídách ujednání, které mají být chráněny při částečném převodu majetku podle článku 76 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/862 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do Turkmenistánu, kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o položku pro Turkmenistán, a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Turkmenistán na seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 3207) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/858 ze dne 18. května 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro deváté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/857 ze dne 18. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/856 ze dne 18. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fluroxypyr (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/855 ze dne 18. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky diflubenzuronu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/854 ze dne 18. května 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Darnibole“ (CHOP)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Úřední věstník Evropské unie L 137 ze dne 24. května 2017)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/850 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/849 ze dne 7. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/848 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví kritéria a metodické normy pro dobrý stav prostředí mořských vod a specifikace a standardizované metody pro sledování a posuzování a kterým se ruší rozhodnutí 2010/477/EU (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/847 ze dne 16. května 2017, kterým se povoluje odchylka požadovaná Dánskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2017) 2891)
Směrnice Komise (EU) 2017/845 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES, pokud jde o orientační seznamy prvků, jež je třeba zohlednit při přípravě strategie pro mořské prostředí (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/844 ze dne 17. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/843 ze dne 17. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen NPP111B005 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/842 ze dne 17. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 125, 18.5.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/842 ze dne 17. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/841 ze dne 17. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: aq 10, benalaxyl, bentazon, bifenazát, bromoxynil, karfentrazonethyl, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum kmen: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemektin, oxasulfuron, pendimethalin, fenmedifam, pymetrozin, s-metolachlor a trifloxystrobin (Úř. věst. L 125, 18.5.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/841 ze dne 17. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: aq 10, benalaxyl, bentazon, bifenazát, bromoxynil, karfentrazonethyl, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum kmen: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemektin, oxasulfuron, pendimethalin, fenmedifam, pymetrozin, s-metolachlor a trifloxystrobin (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/840 ze dne 17. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka orthosulfamuron (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/839 ze dne 17. května 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití dusitanů (E 249–250) ve výrobku „golonka peklowana“ (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/838 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o krmivo pro některé živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/837 ze dne 17. května 2017, kterým se opravuje polské a švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/836 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/835 ze dne 12. květen 2017, kterým se opravuje slovinské a švédské znění prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/834 ze dne 16. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/833 ze dne 16. května 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 názvu Terrasses du Larzac (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/832 ze dne 16. května 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 názvu Bürgstadter Berg (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/831 ze dne 16. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen 147 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/830 ze dne 15. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/829 ze dne 3. května 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Welsh Laverbread (CHOP))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/827 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/826 ze dne 17. května 2017, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/825 ze dne 17. května 2017 o zavedení programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/823 ze dne 15. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/822 ze dne 15. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 343/2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Bosny a Hercegoviny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/819 ze dne 12. května 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3331) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2009/427/ES, kterým se zřizuje skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/818 ze dne 11. května 2017, kterým se stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/816 ze dne 12. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/815 ze dne 12. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení některých specifických opatření na ochranu letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/812 ze dne 15. května 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/810 ze dne 10. května 2017 o odchylce od vzájemného uznávání povolení biocidního přípravku obsahujícího kyselinu boritou předložené Francií v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2017) 2935)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/809 ze dne 11. května 2017 na podporu provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/808 ze dne 11. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/807 ze dne 11. května 2017, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2017
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/806 ze dne 11. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24 představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/805 ze dne 11. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky flazasulfuronu a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/804 ze dne 11. května 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli (jiné než nerezavějící oceli), s kruhovým příčným průřezem a o vnějším průměru převyšujícím 406,4 mm, pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/803 ze dne 8. května 2017, kterým se mění nařízení (EHS) č. 316/91 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/801 ze dne 8. května 2017 o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2017) 2894)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/800 ze dne 8. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces (oznámeno pod číslem C(2017) 2899) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/797 ze dne 10. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/796 ze dne 10. května 2017, kterým se schvaluje dichlofluanid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/795 ze dne 10. května 2017, kterým se schvaluje pyrogenní syntetický amorfní oxid křemičitý v nanoformě s povrchovou úpravou jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/794 ze dne 10. května 2017, kterým se schvaluje oxid křemičitý (křemelina) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/793 ze dne 10. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 180/2008, pokud jde o prodloužení období určení referenční laboratoře EU pro choroby koňovitých kromě moru koní (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/792 ze dne 5. května 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/791 ze dne 26. dubna 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Stupavské zelé (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/789 ze dne 8. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/788 ze dne 8. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/787 ze dne 8. května 2017, kterým se stanoví minimální referenční velikost pro zachování zdrojů růžichy šedé v severovýchodním Atlantiku
Nařízení Komise (EU) 2017/786 ze dne 8. května 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o definice rybí moučky a rybího tuku (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/785 ze dne 5. května 2017 o schválení dvanáctivoltových účinných motorgenerátorů používaných v osobních automobilech poháněných konvenčními spalovacími motory jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/784 ze dne 25. dubna 2017, kterým se Italské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1401
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/782 ze dne 5. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/781 ze dne 5. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky methyl(nonyl)keton a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/780 ze dne 3. května 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2938) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/779 ze dne 4. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/778 ze dne 4. května 2017, kterým se po dvousté šedesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/777 ze dne 4. května 2017, kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 501/2013 (kterým se konečné antidumpingové clo na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska), jehož účelem je zjistit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho tuniského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce
Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Komise (EU) 2017/774 ze dne 3. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/773 ze dne 3. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/772 ze dne 3. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o seznam opatření, u nichž mají být zveřejněny některé údaje o příjemcích
Nařízení Komise (EU) 2017/771 ze dne 3. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o metody pro stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/768 ze dne 18. července 2016 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/767 ze dne 28. dubna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2741) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/766 ze dne 2. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/765 ze dne 2. května 2017, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Ovčí salašnícky údený syr (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/764 ze dne 2. května 2017, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Ovčí hrudkový syr – salašnícky (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/763 ze dne 2. května 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitého typu lehkého termografického papíru pocházejícího z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Rady (EU) 2017/762 ze dne 25. dubna 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 479/2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/757 ze dne 28. dubna 2017 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce dubna 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/756 ze dne 28. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/755 ze dne 28. dubna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky mesosulfuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/754 ze dne 28. dubna 2017 o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Ekvádoru (Úř. věst. L 113, 29.4.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/754 ze dne 28. dubna 2017 o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Ekvádoru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/753 ze dne 28. dubna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky cyhalofopbutyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/752 ze dne 28. dubna 2017, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/751 ze dne 16. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o lhůtu pro splnění povinností clearingu v případě některých smluvních stran obchodujících s OTC deriváty (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/750 ze dne 24. února 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/749 ze dne 24. února 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755, pokud jde o vypuštění Kazachstánu ze seznamu zemí v příloze I uvedeného nařízení
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/748 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2013, 2014 a 2015 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/747 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, pokud jde o kritéria týkající se výpočtu příspěvků předem a o okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (Úř. věst. L 117 ze dne 5.5.2017)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (Úř. věst. L 117, 5.5.2017)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117 ze dne 5.5.2017)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/741 ze dne 5. dubna 2017 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/740 ze dne 27. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/739 ze dne 26. dubna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Směrnice Rady (EU) 2017/738 ze dne 27. března 2017, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/737 ze dne 26. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/736 ze dne 26. dubna 2017, kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o schválení slovinského vnitrostátního programu na tlumení klasické klusavky (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/735 ze dne 14. února 2017, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/734 ze dne 25. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/733 ze dne 25. dubna 2017 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Chorvatské republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/732 ze dne 25. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/731 ze dne 25. dubna 2017, kterým se mění vzory veterinárních osvědčení BOV-X, BOV-Y, BOV a OVI stanovené v přílohách I a II nařízení (EU) č. 206/2010, vzory osvědčení GEL, COL, RCG a TCG stanovené v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/759 a vzor osvědčení pro směsné produkty stanovený v příloze I nařízení (EU) č. 28/2012, pokud jde o pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/730 ze dne 25. dubna 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/728 ze dne 20. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/92/EU o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem C(2017) 2429)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/726 ze dne 24. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/725 ze dne 24. dubna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky mesotrion a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/724 ze dne 24. dubna 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/723 ze dne 16. února 2017 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/720 ze dne 21. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) 2017/719 ze dne 7. dubna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/2192 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období čtyř let
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/716 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory formulářů, které mají být použity pro údaje, jež mají být obsaženy v seznamech uznaných plemenářských spolků a chovatelských podniků (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/714 ze dne 20. dubna 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro osmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/713 ze dne 20. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2017/712 ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/709 ze dne 19. dubna 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. dubna 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/708 ze dne 19. dubna 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. dubna 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/707 ze dne 19. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/705 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/704 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/703 ze dne 5. dubna 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vitelloni Piemontesi della coscia (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/702 ze dne 4. dubna 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Marche (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/701 ze dne 18. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/700 ze dne 18. dubna 2017, kterým se po dvousté šedesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/698 ze dne 3. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/696 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2476) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/695 ze dne 7. dubna 2017, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2017) 2198)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/694 ze dne 12. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) 2017/693 ze dne 7. dubna 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bitertanol, chlormekvat a tebufenpyrad v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 101, 13.4.2017)
Nařízení Komise (EU) 2017/693 ze dne 7. dubna 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bitertanol, chlormekvat a tebufenpyrad v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/689 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/688 ze dne 11. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/687 ze dne 30. března 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (London Cure Smoked Salmon (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/686 ze dne 1. února 2017 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/685 ze dne 11. dubna 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/684 ze dne 5. dubna 2017, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/680 ze dne 10. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/679 ze dne 10. dubna 2017 o zastavení nového absorpčního šetření ve věci dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Tchaj-wanu beze změny platných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/678 ze dne 10. dubna 2017, kterým se zavádí celní evidence dovozu jízdních kol zasílaných ze Šrí Lanky, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky, v rozsahu, v němž se týká šrílanské společnosti City Cycle Industries
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/677 ze dne 10. dubna 2017, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Španělska (Murcie)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/676 ze dne 10. dubna 2017, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/673 ze dne 7. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/672 ze dne 7. dubna 2017, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/671 ze dne 7. dubna 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/670 ze dne 31. ledna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/669 ze dne 16. prosince 2016, kterým se opravuje bulharské, české, estonské, francouzské, chorvatské, litevské, maltské, rumunské, řecké, slovenské a švédské jazykové znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/667 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/666 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/662 ze dne 6. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/661 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/660 ze dne 6. dubna 2017 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2018, 2019 a 2020 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/659 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/141 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 94, 7.4.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/659 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/141 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Nařízení Rady (EU) 2017/658 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/650 ze dne 5. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/649 ze dne 5. dubna 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 92, 6.4.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/649 ze dne 5. dubna 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/648 ze dne 5. dubna 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz překližovaných desek z okoumé pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/647 ze dne 5. dubna 2017, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Polsku, pokud jde o některé prasnice a jiná prasata poražená v období od 1. srpna do 30. listopadu 2016
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/646 ze dne 5. dubna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/378, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o postup schvalování roční účetní závěrky a schvalování souladu
Nařízení Komise (EU) 2017/645 ze dne 5. dubna 2017, kterým se opravuje lotyšské znění nařízení (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/644 ze dne 5. dubna 2017, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 589/2014 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/643 ze dne 3. dubna 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2017/642 ze dne 3. dubna 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2017/641 ze dne 3. dubna 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu růžichy šedé ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/640 ze dne 23. března 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Novac afumat din Țara Bârsei (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/638 ze dne 4. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/637 ze dne 4. dubna 2017, kterým se po dvousté šedesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/636 ze dne 30. března 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/635 ze dne 30. března 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/634 ze dne 3. dubna 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/632 ze dne 3. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/129/SZBP o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/631 ze dne 3. dubna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/630 ze dne 3. dubna 2017, kterým se po dvousté šedesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/629 ze dne 23. března 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Mogette de Vendée (CHZO))
Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 12. června 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/628 ze dne 3. dubna 2017, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
Nařízení Komise (EU) 2017/627 ze dne 3. dubna 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenpyroximát, triadimenol a triadimefon v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/626 ze dne 31. března 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil, difenokonazol, ethefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrion, profenofos, propikonazol, pyrimethanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úřední věstník Evropské unie L 95 ze dne 7. dubna 2017)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.
Nařízení Komise (EU) 2017/624 ze dne 30. března 2017, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, daminozid a tolylfluanid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/623 ze dne 30. března 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, amitraz, kumafos, diflufenikan, flumechin, metribuzin, permethrin, pyraklostrobin a streptomycin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/622 ze dne 31. března 2017, kterým se mění vzorové osvědčení pro dovoz masných polotovarů v příloze II rozhodnutí 2000/572/ES a vzor osvědčení pro dovoz některých masných výrobků, opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v příloze III rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/621 ze dne 31. března 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/616 ze dne 31. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/615 ze dne 30. března 2017, kterým se přijímá návrh předložený skupinou vyvážejících výrobců společně s čínskou obchodní komorou pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků, jenž se týká plnění závazku uvedeného v prováděcím rozhodnutí 2013/707/EU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/613 ze dne 30. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2017/612 ze dne 30. března 2017, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2017 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/611 ze dne 29. března 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/610 ze dne 20. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/607 ze dne 29. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/606 ze dne 29. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2017/605 ze dne 29. března 2017, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/604 ze dne 17. března 2017, kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Terre Tarentine (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/600 ze dne 28. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/598 ze dne 27. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/597 ze dne 15. března 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Estepa (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/596 ze dne 15. března 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (West Wales Coracle Caught Sewin (CHZO))
Nařízení Rady (EU) 2017/595 ze dne 27. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016 kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/592 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria k určení toho, kdy je činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 ze dne 19. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/586 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce při činnostech dohledu, kontrole na místě a vyšetřování (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro standardy a formáty referenčních údajů o finančním nástroji a technická opatření ve vztahu k mechanismům, které mají Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány vytvořit (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/584 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na obchodní systémy (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/582 ze dne 29. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy upřesňující povinnost provádět clearing derivátů obchodovaných na regulovaných trzích a lhůty k přijímání obchodů ke clearingu (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/581 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu ke clearingu prostřednictvím obchodních systémů a ústředních protistran (Úřední věstník Evropské unie L 87 ze dne 31. března 2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/581 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu ke clearingu prostřednictvím obchodních systémů a ústředních protistran (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/579 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se derivátových smluv s přímým, podstatným a předvídatelným dopadem v Unii a předcházení vyhýbání se pravidlům a povinnostem (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/578 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy stanovující požadavky na dohody o tvorbě trhu a režimy tvorby trhu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/577 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se mechanismu objemového stropu a poskytování informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/576 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky (Úř. věst. L 87, 31.3.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/576 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění (Úř. věst. L 87, 31.3.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/573 ze dne 6. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zajištění spravedlivých a nediskriminačních služeb společného umístění a struktur poplatků (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/572 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující nabízené předobchodní a poobchodní údaje a úroveň členění údajů (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/570 ze dne 26. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro určení trhu významného z hlediska likvidity ve vztahu k oznamování dočasného zastavení obchodování (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/568 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro přijímání finančních nástrojů k obchodování na regulovaných trzích (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic (Úř. věst. L 87, 31.3.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/566 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody s cílem zabránit vytváření podmínek narušujících řádné fungování trhu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/564 ze dne 23. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1813) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/563 ze dne 21. března 2017, kterým se Estonské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/558 ze dne 24. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/557 ze dne 24. března 2017, kterým se po dvousté šedesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/556 ze dne 24. března 2017 o podrobných pravidlech pro provádění inspekčních postupů správné klinické praxe podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/555 ze dne 24. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/554 ze dne 23. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2033) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/550 ze dne 23. března 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro sedmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/549 ze dne 23. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/548 ze dne 23. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu (Úřední věstník Evropské unie L 79 ze dne 24. března 2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/548 ze dne 23. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/545 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/544 ze dne 22. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/543 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (Text s významem pro EHP. )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/540 ze dne 15. března 2017 o změně nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a o změně nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/498 ze dne 21. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/497 ze dne 21. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/496 ze dne 21. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/495 ze dne 21. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/494 ze dne 21. března 2017, kterým se po dvou sté šedesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/493 ze dne 21. března 2017 o uvolnění jistot v souvislosti s celními kvótami Unie pro dovoz pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, které se řídí prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
Nařízení Komise (EU) 2017/492 ze dne 21. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/491 ze dne 21. března 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/490 ze dne 21. března 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/489 ze dne 21. března 2017, kterým se provádí čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Rady (EU) 2017/488 ze dne 21. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/486 ze dne 17. března 2017, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Lucemburska, spolkových zemí Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko v Německu a ostrova Jersey jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy, a příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status regionu Furlansko-Julské Benátsko v Itálii jako území prostého Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem C(2017) 1689) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/485 ze dne 20. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/484 ze dne 20. března 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. března 2017 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/483 ze dne 20. března 2017, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2077
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/482 ze dne 20. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/481 ze dne 20. března 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/480 ze dne 20. března 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/478 ze dne 16. března 2017, kterým se některé členské státy osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2010/680/EU (oznámeno pod číslem C(2017) 1662) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/475 ze dne 17. března 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. března 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/474 ze dne 17. března 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. března 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 533/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/473 ze dne 17. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/472 ze dne 15. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/463 ze dne 16. března 2017, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/462 ze dne 16. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/461 ze dne 16. března 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o společné postupy, formuláře a šablony sloužící konzultačnímu procesu mezi dotčenými příslušnými orgány pro účely navrhovaného nabytí kvalifikovaných účastí v úvěrových institucích podle článku 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/458 ze dne 15. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399 s ohledem na posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/456 ze dne 15. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/455 ze dne 15. března 2017 o povolení přípravku z Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) a Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) jako doplňkové látky pro psy (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/454 ze dne 15. března 2017, kterým se odvolává přijetí závazku čtyř vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Nařízení Komise (EU) 2017/453 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2017/452 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/451 ze dne 14. března 2017, kterým se jménem Evropské unie schvalují některé změny protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/450 ze dne 13. března 2017, kterým se povoluje uvedení laktitolu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 1576)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/448 ze dne 14. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/447 ze dne 14. března 2017 o povolení přípravku z Bacillus subtilis (DSM 5750) a Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako doplňkové látky pro prasnice, odstavená selata, výkrm prasat, odchov telat a výkrm krůt a o změně nařízení (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 600/2005 (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/445 ze dne 13. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/442 ze dne 13. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/441 ze dne 13. března 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/440 ze dne 13. března 2017 o povolení přípravku z Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) a Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Danisco (UK) Ltd., podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/439 ze dne 13. března 2017 o povolení L-lysin-sulfátu z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/438 ze dne 13. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky abamektin (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/437 ze dne 13. března 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/436 ze dne 6. března 2017 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty jménem Evropské unie
Směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 7. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/431 ze dne 10. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/430 ze dne 10. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1713, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2016/2017, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1810
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/429 ze dne 10. března 2017 o povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatinus (dříve klasifikováno jako Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (dříve klasifikováno jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a o změně nařízení (ES) č. 358/2005 a (ES) č. 1284/2006 a o zrušení nařízení (EU) č. 516/2010 (držitel povolení Kemin Europa NV) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/428 ze dne 10. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka jílovité uhlí a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/427 ze dne 8. března 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/535/EU o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 1482)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/425 ze dne 9. března 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro šesté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/424 ze dne 9. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/423 ze dne 9. března 2017, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a vyráběné společnostmi Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co Ltd, Samyang Vietnam Co Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd a Dongguan Texas Shoes Limited Co., s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo a kterým se provádí rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/422 ze dne 9. března 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/421 ze dne 9. března 2017 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/420 ze dne 9. března 2017 o povolení přípravku z tymiánového oleje, syntetického badyánového oleje a mydlokorového prášku jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů ptactva (držitel povolení Delacon Biotechnik GmbH) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/419 ze dne 9. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka Urtica spp. a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/418 ze dne 28. února 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/417 ze dne 7. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1614) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/416 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/415 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2012/285/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/414 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/413 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2014/450/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/412 ze dne 7. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/411 ze dne 8. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/410 ze dne 8. března 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2007 a (EU) č. 104/2010, pokud jde o jméno držitele povolení pro hydrogenmravenčan draselný (kyselý mravenčan draselný) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/409 ze dne 8. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka peroxid vodíku a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/408 ze dne 8. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko izolát VC1 mírného viru mozaiky pepina (Mild Pepino mosaic) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/407 ze dne 8. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky jodosulfuronu a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/406 ze dne 8. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko virus mozaiky Mild Pepino izolát VX1 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/405 ze dne 8. března 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro sulfoxaflor v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/404 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/403 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/402 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/401 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 747/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu
Nařízení Rady (EU) 2017/400 ze dne 7. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/399 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/398 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/397 ze dne 7. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2017/396 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (Úřední věstník Evropské unie L 60 ze dne 8. března 2017)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/396 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/395 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí článek 13 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/394 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, vzory a postupy pro povolování, prověřování a vyhodnocování centrálních depozitářů cenných papírů, pro spolupráci orgánů domovského a hostitelského členského státu, pro konzultaci orgánů, které se podílejí na udělování povolení poskytovat bankovní doplňkové služby, postupy zajištění přístupu, na nichž se podílejí centrální depozitáři cenných papírů, a prováděcí technické normy pro formát evidence, kterou musejí centrální depozitáři cenných papírů vést podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/393 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory a postupy pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy v oblasti povolování, dohledu a provozních požadavků kladených na centrální depozitáře cenných papírů (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/391 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy dále upřesňující obsah zpráv o internalizovaném vypořádání (Úř. věst. L 65, 10.3.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/391 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy dále upřesňující obsah zpráv o internalizovaném vypořádání (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/390 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro určité obezřetnostní požadavky na centrální depozitáře cenných papírů a určené úvěrové instituce poskytující bankovní doplňkové služby (Úř. věst. L 65, 10.3.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/390 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro určité obezřetnostní požadavky na centrální depozitáře cenných papírů a určené úvěrové instituce poskytující bankovní doplňkové služby (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/389 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o parametry pro výpočet peněžitých sankcí za selhání vypořádání a činnosti centrálních depozitářů v hostitelských členských státech (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/387 ze dne 6. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/386 ze dne 6. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/385 ze dne 2. března 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Jamón de Huelva (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/384 ze dne 2. března 2017, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/383 ze dne 1. března 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (CHOP))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/381 ze dne 3. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/379 ze dne 3. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2017/378 ze dne 3. března 2017, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/377 ze dne 3. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka Pseudozyma flocculosa kmen ATCC 64874 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/376 ze dne 3. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/921, pokud jde o přerozdělení nevyužitých množství oznámených na základě čl. 2 odst. 4 uvedeného nařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/375 ze dne 2. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky prosulfuron jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/374 ze dne 3. března 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úřední věstník Evropské unie L 62 ze dne 8. března 2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/372 ze dne 1. března 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/371 ze dne 1. března 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/370 ze dne 1. března 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU tím, že se prodlužuje doba použitelnosti některých ochranných opatření a mění seznam oblastí podléhajících ochranným opatřením v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 1321) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/368 ze dne 2. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/367 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037 (Úř. věst. L 56, 3.3.2017)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037 (Úř. věst. L 56, 3.3.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/364 ze dne 1 března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2017/363 ze dne 1. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o zvláštní schválení provozu jednomotorových turbínových letounů v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů a požadavky na schválení výcviku v oblasti nebezpečného zboží v souvislosti se zvláštním obchodním provozem, neobchodním provozem složitých motorových letadel a se zvláštním neobchodním provozem složitých motorových letadel
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/361 ze dne 28. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/360 ze dne 28. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky buprofezin (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/359 ze dne 28. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky oxyfluorfen (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/358 ze dne 28. února 2017, kterým se potvrzují podmínky schválení účinné látky akrinathrin stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/357 ze dne 28. února 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka cyklaniliprol (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/356 ze dne 15. února 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/355 ze dne 15. února 2017 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem * na straně druhé
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/354 ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/353 ze dne 15. února 2017, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/352 ze dne 15. února 2017, kterým se zřizuje rámec pro poskytování přístavních služeb a stanoví společná pravidla pro finanční transparentnost přístavů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/351 ze dne 24. února 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1261) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/350 ze dne 27. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/349 ze dne 27. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/345 ze dne 27. února 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/338 ze dne 27. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/337 ze dne 27. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1375/2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/336 ze dne 27. února 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Nařízení Komise (EU) 2017/335 ze dne 27. února 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/334 ze dne 27. února 2017, kterým se opravuje bulharské, estonské, německé a nizozemské znění nařízení (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/333 ze dne 14. února 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/332 ze dne 14. února 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pistacchio Verde di Bronte (CHOP))
Nařízení Rady (EU) 2017/331 ze dne 27. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Nařízení Rady (EU) 2017/330 ze dne 27. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/328 ze dne 21. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Bank of Greece
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/327 ze dne 24. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/326 ze dne 24. února 2017, kterým se po dvousté šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (Úř. věst. L 49, 25.2.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/326 ze dne 24. února 2017, kterým se po dvousté šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/325 ze dne 24. února 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2017/324 ze dne 24. února 2017, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205) (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/323 ze dne 20. ledna 2017, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy pro techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/319 ze dne 21. února 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/677/EU, kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/318 ze dne 23. února 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro páté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/317 ze dne 23. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/316 ze dne 22. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/311 ze dne 22. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2017/310 ze dne 22. února 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2018, které se týkají materiální deprivace, dobrých životních podmínek a potíží s bydlením (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/309 ze dne 23. února 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2016 do 30. března 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonuText s významem pro EHP.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/308 ze dne 21. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/307 ze dne 21. února 2017 o povolení suchého extraktu z hroznů Vitis vinifera spp. vinifera jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě psů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/306 ze dne 6. února 2017, kterým se uvádí požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj (Text s významem pro EHP. )
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (Úř. věst. L 43, 21.2.2017)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (oznámeno pod číslem C(2017) 688) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/299 ze dne 17. února 2017 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/297 ze dne 20. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/296 ze dne 20. února 2017, kterým se po dvousté šedesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/295 ze dne 20. února 2017 o mimořádných opatřeních na podporu trhu pro odvětví drůbežího masa ve Francii
Nařízení Komise (EU) 2017/294 ze dne 20. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/293 ze dne 8. února 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (West Wales Coracle Caught Salmon (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/290 ze dne 17. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/288 ze dne 17. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/287 ze dne 17. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/286 ze dne 17. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613, pokud jde o chovatele hospodářských zvířat v italských regionech zasažených zemětřesením
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/285 ze dne 15. února 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EU) 2017/284 ze dne 17. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/273 ze dne 16. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/272 ze dne 16. února 2017 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1331/2011 na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Indie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271 ze dne 16. února 2017, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/270 ze dne 16. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sulfurylfluorid (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/269 ze dne 16. února 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/268 ze dne 14. února 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/263 ze dne 14. února 2017 o opatřeních ke zmírnění rizika, posílených opatřeních biologické bezpečnosti a systémech včasného odhalení v souvislosti s riziky, která představují volně žijící ptáci pro přenos virů vysoce patogenní influenzy ptáků na drůbež (oznámeno pod číslem C(2017) 765) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/261 ze dne 15. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 10 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility [2017/260]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/257 ze dne 14. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/256 ze dne 14. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1150, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/255 ze dne 8. února 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lucques du Languedoc (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/254 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013, (EU) č. 812/2013, (EU) č. 65/2014, (EU) č. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 a (EU) 2015/1187, pokud jde o používání tolerancí v postupech ověřování (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/253 ze dne 13. února 2017, kterým se stanoví postup vydávání varovných hlášení v rámci systému včasného varování a reakce zřízeného v souvislosti s vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a postup výměny informací, konzultací a koordinace reakce na tyto hrozby v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/252 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání autonomní oblasti Extremadura za úředně prostou brucelózy (B. melitensis), a kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určitých oblastí Španělska za úředně prosté tuberkulózy a za úředně prosté brucelózy v souvislosti se stády skotu a pokud jde o prohlášení Jersey za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2017) 691) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/250 ze dne 13. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/249 ze dne 1. února 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Folar de Valpaços (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1044) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/246 ze dne 7. února 2017, kterým se stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/245 ze dne 10. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/244 ze dne 10. února 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky linuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/243 ze dne 10. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o spoluzpravodajský členský stát pro účinnou látku metaldehyd (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/242 ze dne 10. února 2017, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185 (kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho malajského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/241 ze dne 10. února 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje silice z Origanum vulgare L. jako základní látka (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/240 ze dne 10. února 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje silice Satureja montana L. jako základní látka (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/239 ze dne 10. února 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka oxathiapiprolin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/238 ze dne 10. února 2017, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
Nařízení Komise (EU) 2017/237 ze dne 10. února 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/236 ze dne 10. února 2017 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/231 ze dne 9. února 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro čtvrté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/230 ze dne 9. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/229 ze dne 9. února 2017 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (ZTS))
Nařízení Komise (EU) 2017/228 ze dne 9. února 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud jde o názvy a oblast působnosti vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether (Úř. věst. L 35, 10.2.2017)
Nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/226 ze dne 7. února 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/224 ze dne 8. února 2017, kterým se stanoví technické a provozní specifikace, jež umožňují, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/222 ze dne 8. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/221 ze dne 8. února 2017, kterým se po dvou sté padesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/220 ze dne 8. února 2017, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie (Úř. věst. L 34, 9.2.2017)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/220 ze dne 8. února 2017, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie (Úř. věst. L 34, 9.2.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/220 ze dne 8. února 2017, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/219 ze dne 8. února 2017 o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 27273) jako doplňkové látky pro odstavená selata a menšinové druhy prasat po odstavu (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/218 ze dne 6. února 2017 týkající se rejstříku rybářského loďstva Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/217 ze dne 5. prosince 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/216 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hořčíkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/215 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hexahydrátu dusičnanu hořečnatého do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/214 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hliníkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/213 ze dne 7. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2017/212 ze dne 7. února 2017, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro mor malých přežvýkavců, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/211 ze dne 7. února 2017 týkající se povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Bacillus subtilis (LMG-S 15136) jako doplňkové látky pro drůbež, odstavená selata a výkrm prasat, kterým se mění nařízení (ES) č. 1259/2004, (ES) č. 1206/2005, (ES) č. 322/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 516/2007 (držitel povolení Beldem, divize Puratos NV) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/210 ze dne 7. února 2017 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Adisseo France S.A.S.) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/209 ze dne 2. února 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/208 ze dne 31. října 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro dodatečný odtok likvidity odpovídající potřebám kolaterálu, který je výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/207 ze dne 3. října 2016 o společném monitorovacím a hodnotícím rámci stanoveném v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 33, 8.2.2017)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/207 ze dne 3. října 2016 o společném monitorovacím a hodnotícím rámci stanoveném v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/205 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 503) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/204 ze dne 3. února 2017, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející ze Spojených států amerických nebo tam zpracované, a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2416, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (oznámeno pod číslem C(2017) 420)
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/203 ze dne 6. února 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/202 ze dne 6. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/201 ze dne 6. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky fluralaner podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/200 ze dne 1. února 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/199 ze dne 6. února 2017, kterým se provádí čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/198 ze dne 2. února 2017 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 460)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/196 ze dne 3. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/195 ze dne 3. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/194 ze dne 3. února 2017 o povolení přípravku Lactobacillus diolivorans DSM 32074 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/193 ze dne 3. února 2017, kterým se v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Ukrajiny na seznamech třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých komodit do Unie (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/191 ze dne 1. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/166/EU s cílem zavést nové technologie a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2017) 450) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/190 ze dne 1. února 2017, kterým se Francii povoluje odchýlit se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 od některých společných pravidel bezpečnosti letectví týkajících se zástavby letadlových celků (oznámeno pod číslem C(2017) 458)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/188 ze dne 2. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/187 ze dne 2. února 2017 o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/184 ze dne 1. února 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/183 ze dne 27. ledna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/182 ze dne 27. ledna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/181 ze dne 27. ledna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/180 ze dne 24. října 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upravující standardy pro posuzování srovnávacích portfolií a postupy ke sdílení těchto posouzení (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/176 ze dne 25. ledna 2017, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU dřevěným, korkovým a bambusovým podlahovým krytinám (oznámeno pod číslem C(2017) 303) (Text s významem pro EHP. )
Oprava rozhodnutí Komise (EU) 2017/175 ze dne 25. ledna 2017 o stanovení kritérií pro ekoznačku EU pro turistické ubytování (Úř. věst. L 28, 2.2.2017)
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/175 ze dne 25. ledna 2017 o stanovení kritérií pro ekoznačku EU pro turistické ubytování (oznámeno pod číslem C(2017) 299) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/174 ze dne 1. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/173 ze dne 1. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1292/2008 a prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011, pokud jde o jméno držitele povolení přípravků Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 a Enterococcus faecium CECT 4515 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/172 ze dne 1. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o parametry pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn nebo kompost, podmínky pro dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a pro vývoz zpracovaného hnoje (Text s významem pro EHP. )
Nařízení komise (EU) 2017/171 ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, diethofenkarb, dithiokarbamáty, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propachizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride kmen SC1 a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/170 ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenthrin, karbetamid, cinidon-ethyl, fenpropimorf a triflusulfuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/167 ze dne 30. ledna 2017, kterým se Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko dočasně opravňují, aby certifikovaly prvotní matečné rostliny a prvotní materiál určitých druhů ovocných rostlin uvedených v příloze I směrnice Rady 2008/90/ES, vyprodukované na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu (oznámeno pod číslem C(2017) 60)
Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/163 ze dne 31. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/162 ze dne 31. ledna 2017 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/2226 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Nařízení Komise (EU) 2017/161 ze dne 31. ledna 2017, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise (EU) 2017/160 ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Směrnice Rady (EU) 2017/159 ze dne 19. prosince 2016, kterou se provádí dohoda týkající se provádění Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europeche) dne 21. května 2012 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/158 ze dne 30. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/157 ze dne 30. ledna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thiabendazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/156 ze dne 17. ledna 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Foin de Crau (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/155 ze dne 26. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 483) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/154 ze dne 27. ledna 2017, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2016/1136
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/153 ze dne 27. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/152 ze dne 27. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/151 ze dne 27. ledna 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/150 ze dne 27. ledna 2017, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/1127
Prováděcí nařízení Rady 2017/149 ze dne 27. ledna 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/144 ze dne 26. ledna 2017 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce ledna 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/143 ze dne 26. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/142 ze dne 26. ledna 2017, kterým se po dvou sté padesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/141 ze dne 26. ledna 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 22, 27.1.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/141 ze dne 26. ledna 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Nařízení komise (EU) 2017/140 ze dne 26. ledna 2017, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz), stanoví další odpovědnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/139 ze dne 25. ledna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/138 ze dne 16. ledna 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Raclette de Savoie (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/137 ze dne 16. ledna 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pomme de terre de l'île de Ré (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/136 ze dne 16. ledna 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Ossau-Iraty (CHOP))
Nařízení Rady (EU) 2017/135 ze dne 23. ledna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1903, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/131 ze dne 24. ledna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/184/EU o vynětí některých služeb v poštovním odvětví v Rakousku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem C(2017) 259) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/130 ze dne 25. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/129 ze dne 25. ledna 2017 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP. )
Oprava nařízení Komise (EU) 2017/128 ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 21, 26.1.2017)
Nařízení Komise (EU) 2017/128 ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Nařízení Rady (EU) 2017/127 ze dne 20. ledna 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/126 ze dne 24. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/448/EU, pokud jde o stanovení opravného koeficientu jednotného pro všechna odvětví v souladu s článkem 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/121 ze dne 24. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/120 ze dne 24. ledna 2017 o výjimkách z pravidla původu stanoveného v příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé, které se uplatňuje v rámci kvót na určité produkty z Ekvádoru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/119 ze dne 13. ledna 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 ze dne 5. září 2016, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/117 ze dne 5. září 2016, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/116 ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 376) (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/112 ze dne 10. ledna 2017 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/111 ze dne 23. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2017/110 ze dne 23. ledna 2017, kterým se mění přílohy IV a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/109 ze dne 23. ledna 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových kol pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/107 ze dne 20. ledna 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. ledna 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/106 ze dne 20. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/105 ze dne 19. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 17, 21.1.2017)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/105 ze dne 19. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Text s významem pro EHP. )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/104 ze dne 19. října 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/103 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2017/4)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/102 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2017/3)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/101 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/2)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/100 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2017/1)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/99 ze dne 18. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu do Mexika a do Spojených států amerických, a příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Číny a Mexika v seznamu třetích zemí a částí jejich území, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 128) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/98 ze dne 18. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 123) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/96 ze dne 19. ledna 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třetí dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/95 ze dne 19. ledna 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. ledna 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/94 ze dne 19. ledna 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/93 ze dne 10. ledna 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel Villuercas-Ibores (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/92 ze dne 18. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/91 ze dne 10. ledna 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Brillat-Savarin (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/90 ze dne 31. října 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/88 ze dne 17. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/87 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/83 ze dne 16. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/82 ze dne 16. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/81 ze dne 16. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/80 ze dne 16. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/79 ze dne 12. září 2016, kterým se stanoví podrobné technické požadavky a zkušební postupy pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 a palubní samostatné technické celky a konstrukční části využívající linku tísňového volání 112, a kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758, pokud jde o výjimky a použitelné normy (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/78 ze dne 15. července 2016, kterým se stanoví administrativní ustanovení pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, a jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 s ohledem na ochranu soukromí a údajů uživatelů těchto systémů (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/77 ze dne 16. ledna 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Rozhodnutí Rady (Euratom) 2017/76 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se schvaluje uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/75 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/74 ze dne 25. listopadu 2016 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje (oznámeno pod číslem C(2016) 7546)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/73 ze dne 13. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/72 ze dne 23. září 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podmínky pro povolení výjimky týkající se údajů (Text s významem pro EHP. )
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 138 – Jednotná ustanovení pro schvalování tichých silničních vozidel z hlediska jejich snížené slyšitelnosti
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 138 – Jednotná ustanovení pro schvalování tichých silničních vozidel z hlediska jejich snížené slyšitelnosti [2017/71]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/69 ze dne 12. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/68 ze dne 9. ledna 2017 o změně nařízení (ES) č. 121/2008, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat (kód KN 2309)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/67 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, pokud jde o doplnění seznamu nákaz zvířat a zoonóz v uvedené příloze
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/66 ze dne 14. prosince 2016 o povolení kyseliny tříslové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/65 ze dne 14. prosince 2016 týkající se povolení 1-isopropyl-4-methylbenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, ß-karyofylenu, kamfenu, 1-isopropenyl-4-methylbenzenu, δ-3-karenu a d-limonenu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/64 ze dne 14. prosince 2016 o povolení amonné soli kyseliny glycyrrhizové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/63 ze dne 14. prosince 2016 o povolení benzylalkoholu, 4-isopropylbenzylalkoholu, benzaldehydu, 4-isopropylbenzaldehydu, salicylaldehydu, p-tolualdehydu, 2-methoxybenzaldehydu, kyseliny benzoové, benzyl-acetátu, benzyl-butyrátu, benzyl-formiátu, benzyl-propanoátu, benzyl-hexanoátu, benzyl-isobutyrátu, benzyl-isovalerátu, hexyl-salicylátu, benzyl-fenylacetátu, methyl-benzoátu, ethyl-benzoátu, isopentyl-benzoátu, pentyl-salicylátu a isobutyl-benzoátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a veratraldehydu a kyseliny gallové jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/62 ze dne 14. prosince 2016 o povolení 3-(methylthio)propionaldehydu, methyl-3-(methylthio)propionátu, allylthiolu, dimethylsulfidu, dibutylsulfidu, diallyldisulfidu, diallyltrisulfidu, dimethyltrisulfidu, dipropyldisulfidu, allyl-isothiokyanátu, dimethyldisulfidu, 2-methylbenzen-1-thiolu, S-methyl-butanthioátu, allyl(methyl)disulfidu, 3-(methylthio)propan-1-olu, 3-(methylthio)hexan-1-olu, 1-propan-1-thiolu, diallylsulfidu, 2,4-dithiapentanu, 2-methyl-2-(methyldithio)propanalu, 2-methylpropan-1-thiolu, methylsulfinylmethanu, propan-2-thiolu, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolanu a 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathianu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/61 ze dne 14. prosince 2016 o povolení 4-allyl-2,6-dimethoxyfenolu a eugenyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě ryb a drůbeže (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/60 ze dne 14. prosince 2016 o povolení isoeugenolu jako doplňkové látky pro prasata, přežvýkavce a koně s výjimkou těch, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě, a zvířata v zájmovém chovu (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/59 ze dne 14. prosince 2016 o povolení 2-fenyl-1,1-dimethoxyethanu, fenethyl-formiátu, fenethyl-oktanoátu, fenethyl-isobutyrátu, fenethyl-2-methylbutyrátu a fenethyl-benzoátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/58 ze dne 14. prosince 2016 týkající se povolení α-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-methylfenyl)propan-2-olu, terpineolu a linalyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/57 ze dne 14. prosince 2016 o povolení 1,8-cineolu, 3,4-dihydrokumarinu a 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyranu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/56 ze dne 14. prosince 2016 o povolení kyseliny mléčné, kyseliny 4-oxovalerové, kyseliny jantarové, kyseliny fumarové, ethyl-acetoacetátu, ethyl-laktátu, butyl-laktátu, ethyl-4-oxovalerátu, diethyl-sukcinátu, diethyl-malonátu, butyl-O-butyryllaktátu, hex-3-enyl-laktátu, hexyl-laktátu, butyro-1,4-laktonu, dekano-1,5-laktonu, undekano-1,5-laktonu, pentano-1,4-laktonu, nonano-1,5-laktonu, oktano-1,5-laktonu, heptano-1,4-laktonu a hexano-1,4-laktonu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/55 ze dne 14. prosince 2016 o povolení oktan-2-olu, isopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan2-onu, 6-methylhepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu a isopropyltetradekanoátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/54 ze dne 14. prosince 2016 o povolení 2-methylpropan-1-olu, isopentanolu, 3,7-dimethyloktan-1-olu, 2-ethylhexan-1-olu, 2-methylpropanalu, 3-methylbutanalu, 2-methylbutyraldehydu, kyseliny 3-methylbutanové, kyseliny 2-methylvalerové, kyseliny 2-ethylbutanové, kyseliny 2-methylbutanové, kyseliny 2-methylheptanové, kyseliny 4-methylnonanové, kyseliny 4-methyloktanové, isobutyl-acetátu, isobutyl-butyrátu, 3-methylbutyl-hexanoátu, 3-methylbutyl-dodekanoátu, 3-methylbutyl-oktanoátu, 3-methylbutyl-propionátu, 3-methylbutyl-formiátu, glyceryl-tributyrátu, isobutyl-isobutyrátu, isopentyl-isobutyrátu, isobutyl-isovalerátu, isopentyl-2-methylbutyrátu, 2-methylbutyl-isovalerátu a 2-methylbutyl-butyrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/53 ze dne 14. prosince 2016 o povolení butan-1-olu, hexan-1-olu, oktan-1-olu, nonan-1-olu, dodekan-1-olu, heptan-1-olu, dekan-1-olu, pentan-1-olu, ethanolu, acetaldehydu, propanalu, butanalu, pentanalu, hexanalu, oktanalu, dekanalu, dodekanalu, nonanalu, heptanalu, undekanalu, 1,1-diethoxyethanu, kyseliny mravenčí, kyseliny octové, kyseliny propionové, kyseliny valerové, kyseliny hexanové, kyseliny oktanové, kyseliny dekanové, kyseliny dodekanové, kyseliny olejové, kyseliny hexadekanové, kyseliny tetradekanové, kyseliny heptanové, kyseliny nonanové, ethyl-acetátu, propyl-acetátu, butyl-acetátu, hexyl-acetátu, oktyl-acetátu, nonyl-acetátu, decyl-acetátu, dodecyl-acetátu, heptyl-acetátu, methyl-acetátu, methyl-butyrátu, butyl-butyrátu, pentyl-butyrátu, hexyl-butyrátu, oktyl-butyrátu, ethyl-dekanoátu, ethyl-hexanoátu, propyl-hexanoátu, pentyl-hexanoátu, hexyl-hexanoátu, methyl-hexanoátu, ethyl-formiátu, ethyl-dodekanoátu, ethyl-tetradekanoátu, ethyl-nonanoátu, ethyl-oktanoátu, ethyl-propionátu, methyl-propionátu, ethyl-valerátu, butyl-valerátu, ethyl-hex-3-enoátu, ethyl-hexadekanoátu, ethyl-trans-2-butenoátu, ethyl-undekanoátu, butyl-isovalerátu, hexyl-isobutyrátu, methyl-2-methylbutyrátu, hexyl-2-methylbutyrátu, triethyl-citrátu, hexyl-isovalerátu a methyl-2-methylvalerátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/50 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/49 ze dne 11. ledna 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. ledna 2017 do 6. ledna 2017 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2081 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/48 ze dne 11. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/45 ze dne 10. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/44 ze dne 10. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/41 ze dne 9. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/37 ze dne 28. října 2016 o podpisu Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé jménem Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/14 ze dne 5. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 55) (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/13 ze dne 6. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/12 ze dne 6. ledna 2017 týkající se formátu a obsahu žádostí o stanovení maximálních limitů reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (Text s významem pro EHP. )
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/10 ze dne 5. ledna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/328/EU a prováděcí rozhodnutí 2012/807/EU o zřízení zvláštních kontrolních a inspekčních programů pro rybolov určitých druhů žijících při dně a druhů pelagického rybolovu ve vodách Unie v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/8 ze dne 5. ledna 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro druhé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/7 ze dne 5. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/5 ze dne 5. ledna 2017, kterým se zavádí celní evidence dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Ruska a Brazílie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/4 ze dne 4. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2 ze dne 3. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1 ze dne 3. ledna 2017 o postupech identifikace plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (Text s významem pro EHP. )
Zavřít
MENU